Page 1


Module 1

Lesson objective

People and countries

• Giving information

1 Where are you from? 1

l. 1a

about yourself and other people

Vocabulary a) Popatrz na zdjÚcie. Dopasuj do kaĝdego z dzieci nazwÚ pañstwa z ramki.

Tom – Canada b)

1.16

Posïuchaj nagrania i sprawdě odpowiedzi.

c)

1.17

PoÊwicz wymawianie nazw podanych pañstw.

Ca–na–da

2

Canada Brazil England Poland Russia South Africa

Bra–zil Eng–land Po–land Rus–sia South A–fri–ca

Presentation a)

1.18

Posïuchaj nagrania i przeczytaj dialog.

Rosie, 11

Zola, 10

Flavio, 11

Boris, 12

Tom, 11

Iza, 11

Iza Tom Iza Tom Iza Tom Iza Tom

Hello. My name’s Iza. What’s your name? Hi. My name’s Tom. Where are you from? I’m from Canada. Where are you from? I’m from Poland. How old are you? I’m eleven. You’re eleven! Me too.

b) 1.18 Posïuchaj nagrania i powtarzaj tekst. NastÚpnie przeczytaj dialog z kolegÈ/koleĝankÈ.

14

Grammar spot G Verb be V

Full form What is your name? My name is Tom. I am eleven.

Short form What’s your name? My name’s Tom. I’m eleven.

Real English Me too.


1 3

7

Comprehension Popraw zdania zgodnie z tekstem z Êwiczenia 2.

l.1b

4

1

Iza is from Poland.

1 2

Iza is from Canada. Tom is from Poland.

3 4

Speaking Pracujcie w parach. Wybierzcie jedno z dzieci ze zdjÚcia w Êwiczeniu 2. Zadawajcie sobie nawzajem podane pytania i udzielajcie odpowiedzi.

Iza is ten. Tom is nine.

1 2 3

Speaking Jeszcze raz przeczytaj dialog z Êwiczenia 2. Pracuj z kolegÈ/koleĝankÈ. Udawajcie wybrane dzieci ze zdjÚcia. Na zmianÚ zadawajcie sobie pytania i udzielajcie odpowiedzi.

What’s his/her name? How old is he/she? Where’s he/she from?

His/Her name’s … He’s/She’s … He’s/She’s from …

What’s her name?

Her name’s Iza.

Grammar spot G

Hello. My name’s Rosie. What’s your name?

his/her, he/she h

Hi. My name’s Flavio. Where ...

5

What’s his name? How old is he?

Listening a) 1.19 Popatrz na zdjÚcie w Êwiczeniu 2. Posïuchaj nagrania. Jakich sïów brakuje w tekĂcie? ten

South Africa

Flavio Rosie Flavio Rosie Flavio Rosie Flavio Rosie Flavio Rosie Flavio Rosie

twelve

Boris

What’s his name? His name’s . How old is he? He’s . And what’s her name? Her name’s . Is it her birthday? Yes, it is. Cool. How old is she? She’s . And where’s she from? She’s from .

Writing a) Opisz jednÈ dziewczynkÚ i jednego chïopca ze zdjÚcia w Êwiczeniu 2. Uĝyj podanych wyraĝeñ:

Zola

b) 1.19 Posïuchaj nagrania i powtarzaj tekst. NastÚpnie przeczytaj dialog z kolegÈ/ koleĝankÈ.

6

8

What’s her name? How old is she?

His/Her name’s … He’s/She’s from … He’s/She’s …

Her name’s Iza. She’s from Poland. She’s eleven. b) Teraz napisz o sobie: My name’s … I’m from … I’m …

9

Check your English Uzupeïnij zdania, wstawiajÈc my, his, her, I’m, you’re, he’s albo she’s.

1 name’s Zola from South ten. Africa.

2 name’s Boris. from Russia. twelve.

Grammar practice Verb be Uzupeïnij zdania, wstawiajÈc ‘m, ‘re albo ‘s. Full form I am from England. You are from Canada. He is from Brazil. She is from Poland.

Short form I_ from England. You_ from Canada. He_ from Brazil. She_ from Poland.

3 name’s Iza. from Poland. eleven.

Grammar page 104

15


Lesson Talking about objective •how you feel

2 What’s the matter? 1

l. 2a

Vocabulary 1.20

Dopasuj sïowa z ramki do obrazków.

sad hungry thirsty tired happy angry

1 thirsty

1

2

2

3

4

5

6

Presentation a)

1.21

Posïuchaj nagrania i przeczytaj dialogi. Jakich sïów brakuje w tekĂcie?

What’s the matter, Arthur?

We’re

What’s the matter now, Arthur?

Here you are.

Here you are.

.

Thank you, Dad.

We’re

.

Thank you, Dad. 1

2 What’s the matter? Are you angry?

Here you are, boys.

No, I’m not. . Look I’m at my ball.

3

What’s the matter, Dad?

I’m

Thank you.

.

Are you happy now, Dad?

Yes, I am, thank you.

4

b) 1.21 Posïuchaj nagrania i powtarzaj tekst. NastÚpnie przeczytaj dialogi z kolegÈ/koleĝankÈ.

Real English What’s the matter?

16


1 3

Comprehension Popatrz na obrazki w Êwiczeniu 2. ZakreĂl wïaĂciwe sïowo. Picture 1: Arthur and his friend are hungry/angry/sad. Picture 2: Arthur and his friend are hungry/thirsty/tired.

l. 2b

4

Picture 3: Arthur is angry/sad/tired. Picture 4: Arthur’s dad is angry/sad/tired.

Vocabulary bored worried cold hot hungry sad thirsty tired happy angry

a) 1.22 Popatrz na obrazek. Dopasuj przymiotniki z ramki do wïaĂciwych osób.

Arthur

Nandita

Susie

Alex

Ken Lily

Chris

Grace

Ben

Craig

Adam Dina Della

Molly

b) 1.23 Posïuchaj pytañ dotyczÈcych obrazka. Odpowiedz na nie, uĝywajÈc podanych wyraĝeñ:: Yes, he/she is. Yes, they are.

No, he/she isn’t. He’s/She’s … No, they aren’t. They’re …

1 Is Adam happy? No, he isn’t. He’s angry. 2 Are Dina and Molly bored? Yes, they are.

Grammar spot G

Verb be (questions) V I am happy. You are happy. He is happy.

Am I happy? Are you happy? Is he happy

Grammar page 104 c)

1.24

Posïuchaj nagrania i sprawdě odpowiedzi.

6 5

Grammar practice

Game Zademonstruj jedno z uczuÊ opisanych w Êwiczeniu 4.

Verb be a) Uïóĝ zdania o sobie, uĝywajÈc przymiotników z Êwiczenia 4.

1

I’m not sad. I’m happy.

1 2 3

I’m not . I’m . My classmate isn’t . He’s/She’s My classmates aren’t . They’re

Are you angry?

No, I’m not.

. .

7

Are you sad?

Yes, I am.

Check your English

b) Uïóĝ pytania z podanych zdañ twierdzÈcych.

Uzupeïnij zdania, wstawiajÈc am, ‘m, are, ‘re, is, ‘s.

1

Am I eleven?

1 2 3

I am eleven. 4 You are cold. 5 She is worried. 6

1 2 3

We are bored. They are tired. He is twelve.

A: you sad? B: No, I A: you happy? B: Yes, I A: your friend worried? B: No, she n’t worried. She

not. . tired.

17


Lesson objectives

3 All about Rick 1

l. 3a

and other people

• Talking about your favourite people and things

Vocabulary 1.25

Dopasuj podane dyscypliny sportu do obrazków. Posïuchaj nagrania i sprawdě odpowiedzi.

swimming

1

1

skateboarding

football

horse riding skiing basketball ice-skating cycling

cycling

2

2

• Giving information about yourself

3

4

5

6

7

8

Presentation a)

1.26

1

twelve

Posïuchaj pytañ. Spróbuj zgadnÈÊ, jakich odpowiedzi udzieliï Rick.

Allabout

k c i R

T AUGUS Tuesday

Monday

Sunday

Wednesday

Thursday

Saturday

Friday

1

8 7 6 5 4 3

15

2

14 13 12 11 10

22

9

21 20 19 18 17

29

16

28 27 26 25 24

23

Notes:

31 30

1 How old is Rick? He’s

twelve

ten

eleven.

August

December.

Britain

Canada.

New York

San Francisco.

brown

blue.

Tom Cruise

Keanu Reeves.

pizza

spaghetti.

skiing

skateboarding.

2 When’s his birthday? It’s in

July

3 Where’s he from? He’s from

the USA

4 Where’s his home? It’s in

London

5 What colour are his eyes? They’re

green

6 Who’s his favourite film star? His favourite film star is Brad Pitt 7 What’s his favourite food? His favourite food is hamburger 8 What’s his favourite sport? His favourite sport is football

b)

18

1.27

Posïuchaj odpowiedzi Ricka.


1 3

7

Practice

Writing

Pracujcie w parach. Na zmianÚ zadawajcie sobie pytania i udzielajcie odpowiedzi na temat Ricka. How old is Rick?

4

Napisz osiem zdañ o koledze/ koleĝance z klasy. Skorzystaj z notatek z Êwiczenia 6.

He’s twelve.

All about Sara Sara is ten. Her birthday is in April. She’s from …

Grammar practice Question words PoïÈcz pytania z wïaĂciwymi odpowiedziami. 1 2 3 4 5

5

What is his favourite sport? Who is your favourite film star? When is her birthday? How old is she? Where is your home?

A B C D E

Writing tip W

It’s in New York. She’s ten. Football. Keanu Reeves. It’s in May.

capital letters My birthday is in May.

Remember!

Vocabulary a)

Posïuchaj nagrania i poÊwicz wymawianie nazw miesiÚcy.

1.28

January February March April May June July August September October November December

b) Odpowiedz na pytanie When is your birthday?

His birthday is in May. He is ten.

It’s in November. l. 3b

6

Speaking a) Uzupeïnij pytania, wstawiajÈc what, when, who, how, where.

Allabout 1

old are you?

you 5

’s your birthday?

are you from?

’s your home? It’s in …

’s your favourite food?

7

My favourite food is … 8

’s your favourite sport? My favourite sport is …

b) Pracujcie w parach. Na zmianÚ zadawajcie sobie pytania na swój temat. How old are you?

I’m ten.

c) Zanotujcie odpowiedzi kolegi/koleĝanki.

1 ten

1.29

Song

Na stronie 98 znajdziesz tekst piosenki You and me.

’s your favourite film star? My favourite film star is …

I’m from … 4

colour are your eyes?

6

It’s in … 3

8

They’re …

I’m … 2

Her birthday is in May. She is ten.

9

Check your English Popatrz na podane odpowiedzi. Jak brzmiaïy pytania? 1 A: …? B: They’re brown. 2 A: …? B: My favourite sport’s football. 3 A: …? B: My favourite film star’s Keanu Reeves. 4 A: …? B: It’s in New York. 5 A: …? B: I’m twelve. 6 A: …? B: It’s in January. 7 A: …? B: I’m from the USA.

19


I can give information about Cross-cultural myself and other people.

Skills

4 Children from round the world l. 4a

1

Reading Przeczytaj teksty i uzupeïnij tabelkÚ.

Name

Country

1 Pacho

City

Age

My favourite …

Havana

2 3

cool Japan

10 2

1

My name’s Pacho. I’m from Cuba and my home’s in Havana. I’m very happy today. It’s my birthday and I’m eleven years old. This is my birthday present from my family. Football is my favourite sport.

M name’s My ’ Shristi Sh i t and I‘m twelve. I’m from India and my home’s in Delhi. This is Diya Mirza. She’s a Bollywood star. She’s very beautiful and really cool. ‘Cool’ is my favourite English word.

3

My name’s Noriko and I’m ten. I’m from Japan and d my home’s in Tokyo. This iss my best friend Tomoko. She’s he’s also ten. And this is myy favourite toy. His name’s e’s Tomo. He isn’t a real dog. He’s a robot.

Reading R e tip Ilustracje ułatwią ci zrozumienie znaczenia nowych słów.

2

1

Name

Listening

2

Nickname

a) 1.30 Popatrz na kwestionariusz i posïuchaj nagrania.

3

Age

4

Birthday month

5

Country

6

City

7

Name of school

8

Favourite food

b) 1.30 Posïuchaj nagrania jeszcze raz. Uzupeïnij kwestionariusz wyrazami z ramki. ice cream Portugal Nando Magellan School Fernando February ten Lisbon

20


1 l. 4b

3

4

Speaking a) 1.31 Popatrz na podany kwestionariusz i posïu uchaj nagran nia. posïuchaj nagrania.

Writing a) Zrób notatki na swój temat. Skorzystaj z podpowiedzi w ramce:

Best friend

name age birthday month country home city/town/village name of school favourite English word/film star, etc.

1 Name 2 Nickname

Anna, ten, May, the Czech Republic, Prague, …

3 Age b) Napisz kilka zdañ o sobie. Wykorzystaj teksty z Êwiczenia 1. jako wzór.

4 Birthday month 5 Favourite sport 6 Favourite singer

b) 1.31 Posïuchaj nagrania jeszcze raz i poÊwicz zadawanie pytañ. c) Na zmianÚ zadawajcie sobie z kolegÈ/ koleĝankÈ pytania. Uzupeïnij kwestionariusz jego/jej odpowiedziami.

Writing Tip W Punctuation P

What’s the name of your best friend?

apostrophes Robert.

Her name’s Rosie. She’s from England.

What’s his nickname?

full-stops Bobby.

Fun spot Word mountain

March

skateboarding bored

Uzupeïnij graf wyrazowy podanymi sïowami.

Tokyo angry green August basketball India tired spaghett thirsty i Lisb Canada on June South Africa skiing

green

1 colour 2 cities

L

3 things to eat

i

4 months I

6 sports

s b

S

S

t

M

C f

P s

h

football pizza hot cyc ling worried swimming ice cream Portugal Japan mber

p

J

b a

T s

A

5 countries

7 feelings

hungry

J c

t

Septe

s w

h

21


Review Check you can do these things. 1 Znam sïowa pytajÈce how, what, who, when, where. a) PoïÈcz sïowa z kolumny A ze sïowami z kolumny B, tak aby powstaïy poprawne pytania. A 1 2 3 4 5

B is your name? old are you? are you from? is your birthday? is your favourite film star?

When Where Who How What

b) Odpowiedz na powyĝsze pytania zgodnie z prawdÈ. 1 When is your birthday?

It’s in November.

2 Znam dziesiÚÊ podanych przymiotników. Uïóĝ zdania, uĝywajÈc przymiotników z ramki. tired

worried

angry

hot

sad

happy

hungry

thirsty

bored

cold

1 I’m cold

1

2

3

6

7

8

4

5

10

9

3 Umiem poprawnie uĝywaÊ zaimków osobowych. Uzupeïnij zdania, wstawiajÈc he, she, we, you, they.

1

Is

happy?

2

‘re sad.

3

‘s hungry.

4

22

Are

worried?

5

6

Are

cold?

Are

bored?


1 4 Umiem odmieniaÊ czasownik be. Uzupeïnij dialog, wstawiajÈc am, ‘m, ‘m not, are. Iza Boris Iza Boris Iza Boris

What’s the matter, Boris? No, I .I hot. you hungry? No, I hungry. you thirsty? Yes, I .

you tired?

5 PotrafiÚ ukïadaÊ pytania i udzielaÊ odpowiedzi na temat innych osób. a) Uzupeïnij pytania, wstawiajÈc he, she, his, her. 1 What’s 2 Where’s 3 What’s sport? 4 How old is 5 When’s

name? from? favourite

6 7 8 9

What’s name? Where’s home? How old is ? Who’s favourite film star? 10 When’s birthday?

? birthday?

Tom 11 skiing July Canada

Rosie 11 Angelina Jolie September London

b) Odpowiedz na uzupeïnione pytania.

1 What’s his name? His name’s Tom 6 Umiem podaÊ po angielsku nazwy miesiÚcy.

January, …

Wymieñ nazwy miesiÚcy w odpowiedniej kolejnoĂci. March November April

February

July December September June August May October January

7 Umiem podaÊ informacje o sobie: My name’s … I’m from … My home’s in … My birthday’s in … I’m … years old. My favourite sport is … My favourite film star is …

My eyes are …

My name’s …

8 Znam nazwy dziesiÚciu krajów. Znajdě w wÚĝu wyrazowym nazwy pañstw. Wymieñ je na gïos.

zilcanadajapanrussi indiabra asout hafric acub

India, …

apolandenglandusa

9 Znam zasady interpunkcji i poprawnie je stosujÚ przy pisaniu zdañ. Napisz cztery zdania o Zoli. Uĝyj sïów z wÚĝa.

olai mynamesz mfromsouthafrica rsold a e mybi y n rthdayisinoctoberimte 23


Extra special

? ?

Hot Spot quiz H RozwiÈĝcie ten quiz w grupach. Napiszcie swoje odpowiedzi na zadane pytania.

5

What’s the name of the country? It’s

6

Nie pamiÚtasz, jaka jest wïaĂciwa odpowiedě? Nie przejmuj siÚ. Moĝesz zajrzeÊ do ksiÈĝki!

7

What’s the matter with Ken and Grace? They’re

ZwyciÚĝa grupa, która jako pierwsza odpowie prawidïowo na dwadzieĂcia pytañ.

1

8

Who’s Rick’s favourite film star? His favourite film star’s

Where’s this girl from? She’s from

? 3

4

24

What colour are Rick’s eyes? They’re

How old is this boy? He’s 9

2

What’s the matter with Adam? He’s

10 What’s Rick’s favourite food? His favourite food’s

What’s his name? His name’s

What’s the name of the country? It’s

11 When’s Rick’s birthday? It’s in


1

12 What’s the name of this city? It’s

Mini projectt 1 Przeczytaj ankietÚ dotyczÈcÈ Roberta. Spróbuj zgadnÈÊ, jakich udzieliï odpowiedzi.

13 What’s this sport? It’s

Quiz

Can you guess my favourite people and things?

1 What is my favourite colour?

14 What’s this sport? It’s

My favourite colour is orange/blue/green. 2 Who is my favourite singer? My favourite singer is Beyonce/Shakira/JoJo

15 What’s Pacho’s birthday present? It’s a

3 Who is my favourite cartoon character? My favourite cartoon character is Superman/Smurfs/Bugs Bunny.

16 What’s Shristi’s favourite English word? It’s

4 What are my favourite TV programmes? My favourite TV programmes are sport/comedy/crime story programmes.

17 Where’s Noriko from? She’s from

5 What is my favourite sport? My favourite sport is basketball/swimming/tennis.

18 What’s this dog’s name? His name’s

2

1.32

Posïuchaj odpowiedzi Roberta.

19 What’s Fernando’s nickname? It’s

3 Uïóĝ ankietÚ na temat swoich ulubionych osób i rzeczy.

20 Where’s Fernando’s home? It’s in

4 Pokaĝ koledze/koleĝance przygotowany przez siebie quiz. Czy potrafiÈ zgadnÈÊ, jakie sÈ twoje odpowiedzi?

25

/Hot_Spot_1_SB_Module_1  

http://macmillan.pl/upload_issuu/Hot_Spot_1_SB_Module_1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you