Page 1

KULTURA Zadanie 1.

= 3 min.

Studiujesz za granicà. Wraz z kilkoma kolegami i kole˝ankami zało˝yłeÊ / zało˝yłaÊ zespół muzyczny. Rozmawiasz z kolegà / kole˝ankà ze studiów o waszym koncercie, który niedawno si´ odbył. Poni˝ej podane sà 4 kwestie, które musisz omówiç w rozmowie z egzaminujàcym.

Przygotowania do koncertu

Reakcja publicznoÊci

Przebieg koncertu

Plany zespołu na przyszłoÊç

Rozmow´ rozpoczyna egzaminujàcy.

© Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 1.

= 3 min.

Studiujesz za granicà. Od pewnego czasu nale˝ysz do studenckiej grupy teatralnej. Rozmawiasz z kolegà / kole˝ankà, którego / którà chciałbyÊ / chciałabyÊ zach´ciç do przyłàczenia si´ do waszego zespołu aktorskiego. Poni˝ej podane sà 4 kwestie, które musisz omówiç w rozmowie z egzaminujàcym.

Próby zespołu

Repertuar

Atmosfera w zespole

KorzyÊci

Rozmow´ rozpoczyna zdajàcy.

© Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 1.

= 3 min.

Przebywasz za granicà. Na Twojej uczelni wkrótce odb´dzie si´ cykliczna wystawa prac malarzy amatorów. Chcesz przekonaç swojego / swojà koleg´ /  kole˝ank´, aby zgłosił / zgłosiła swoje prace na wystaw´. Poni˝ej podane sà 4 kwestie, które musisz omówiç w rozmowie z egzaminujàcym.

Warunki zgłoszenia

Twoje wra˝enia z poprzedniej wystawy

Walory twórczoÊci kolegi / kole˝anki

KorzyÊci

Rozmow´ rozpoczyna zdajàcy.

© Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 2.

= 4 min.

Describe the picture and answer the questions.

Š Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 2.

= 4 min.

Describe the picture and answer the questions.

Š Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 3.

= 5 min.

Popatrz na Zdj´cie 1, Zdj´cie 2 i Zdj´cie 3. Przebywasz za granicà. Podczas najbli˝szego weekendu zamierzasz zaprosiç koleg´ / kole˝ank´, który / która uwielbia muzyk´ klasycznà, na jakiÊ wyst´p. Masz do wyboru trzy mo˝liwoÊci. • Wybierz t´, która b´dzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. • WyjaÊnij, dlaczego odrzucasz pozostałe mo˝liwoÊci.

© Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 3.

= 5 min.

Popatrz na Zdj´cie 1, Zdj´cie 2 i Zdj´cie 3. Studiujesz za granicà. Wasza uczelnia przyznała Tobie i Twoim znajomym pewnà kwot´ pieni´dzy na wynaj´cie miejsca dla uniwersyteckiego kółka kulturalnego, gdzie b´dziecie mogli organizowaç ró˝ne imprezy kulturalne. Masz do wyboru trzy lokalizacje. • Wybierz t´, która b´dzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. • WyjaÊnij, dlaczego odrzucasz pozostałe lokalizacje.

© Macmillan Polska 2012


KULTURA Zadanie 3.

= 5 min.

Popatrz na Projekt 1, Projekt 2 i Projekt 3. Przebywasz za granicà. Twoja uczelnia ogłosiła konkurs na projekt rzeêby dla uczczenia historycznej rocznicy istnienia szkoły. Poproszono Ci´ o opini´ w wyborze najlepszej pracy. • Wybierz ten projekt, który, Twoim zdaniem, jest najbardziej odpowiedni i uzasadnij swój wybór. • WyjaÊnij, dlaczego odrzucasz pozostałe projekty.

© Macmillan Polska 2012

gateway_zadanie_kultura_sr  

gateway_zadanie_kultura_sr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you