Page 1

1 Przeczytaj, połącz i pokoloruj. 1

Let’s play football!

Great idea! a

2

Let’s play cards!

Oh, no.

b

c

3

Let’s watch TV!

4

Oh, no.

Let’s play a computer game!

c

Great idea!

d

e

5

Let’s listen to music!

6

Oh, no.

Let’s play a board game!

Great idea!

f

• Uczeƒ czyta, jakie propozycje ma Tanya i łàczy je z rysunkami. Nast´pnie koloruje te czynnoÊci, które Jack i Debra 12

chcà wykonaç.  Uczeƒ przesuwa pasek z rysunkami przez telewizorek i proponuje koledze/kole˝ance zabawy ukazujàce si´ na ekranie: Let’s play cards! Great idea!/Oh, no! c Podczas wykonywania Na stronach rozdziału 2. jest ukryta malutka gàsienica z literami alfabetu. çwiczeƒ z tego rozdziału uczeƒ znajduje stworzonko i je zakreÊla.

29-12-09 22:32:14


2 Popatrz i napisz.

1

2

I want to watch

I want to play a

.

3

.

4

I want to play

I want to listen to

.

.

o

5

6

I want to play a

I want to play

.

.

• Uczeƒ pisze, jakie czynnoÊci chcà wykonywaç stworzonka.

 Uczeƒ gra z kolegà/kole˝ankà w gr´ pami´ciowà: Watch TV. / Colin? /No. / Lucy? / Yes.

13

29-12-09 22:32:15


3 Napisz i pokoloruj.

m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

• Uczeƒ tworzy klucz do kolorowania rysunku, wybierajàc po jednym kolorze dla ka˝dego z pól oznaczonych numerami 14

1–10. Nast´pnie koloruje rysunek.  Uczeƒ wskazuje na poszczególne pola i mówi nazwy kolorów.

29-12-09 22:32:17


4 Napisz i narysuj.

p

Activities which are good exercise

• Uczeƒ wypisuje a nast´pnie rysuje czynnoÊci, które poprawiajà kondycj´ fizycznà.  Uczeƒ wymienia czynnoÊci, które lubi wykonywaç, np. dance.

15

30-12-09 15:16:42


5 Napisz i zaśpiewaj.

CD1

18

I want to It’s fun, fun, fun

watch TV

I want to Come on everyone!

I want to

play cards

play football

It’s fun, fun, fun I want to listen to music Come on everyone! u t

I want to

play a board game

It’s fun, fun, fun I want to

play computer games

Come on everyone!

• Uczeƒ ∏àczy rysunki z wyra˝eniami w ramkach. Nast´pnie Êpiewa piosenk´ I want to play football. 16

29-12-09 22:32:20


CD1

6 Pokoloruj, napisz i zaśpiewaj.

26

Look at the screen. Use the mouse. Click, click. ,

,

,

Press enter now.

,

and

,

and

too.

e

• Uczeƒ koloruje przedmioty i zwierz´ta na obrazkach na kolory, w jakich zazwyczaj wyst´pujà i pisze nazwy kolorów. Nast´pnie Êpiewa piosenk´ The computer colour song.

17

BugsWorld2_BB_B copy 38.indd 17

29-12-09 22:32:21


7 Pokoloruj, przeczytaj i napisz.

r

• Uczeƒ koloruje plamki wed∏ug piktogramów, czyta wyrazy i podpisuje nimi rysunki. 18

 Uczeƒ ustawia rysunek jednej zabawy na ekranie telewizora. Kolega/kole˝anka przesuwa pasek z wyrazami i zgaduje, co wybrał, czytajàc wyrazy ukazujàce si´ na ekranie.

29-12-09 22:32:22


8 Połącz i napisz. 1

I want to watch TV. 3

2

Let’s play a computer game.

I want to listen to music.

4

Let’s play a board game.

a

b

c

d

9 Zaznacz (3 (3) i napisz.

• Uczeƒ zgaduje, jakie czynnoÊci chcà wykonywaç dzieci lub do wykonania jakich czynnoÊci zach´cajà. Nast´pnie łàczy je z przedmiotami. Uczeƒ wpisuje numer odpowiedniego zdania na ka˝dym rysunku. • Uczeƒ ocenia, co potrafi ju˝ zrobiç, zaznaczajàc (3) odpowiednie rysunki: pierwszy, jeÊli potrafi przeczytaç i napisaç •

nazwy czynnoÊci wykonywanych w wolnym czasie; drugi, jeÊli potrafi przeczytaç i napisaç nazwy kolorów; trzeci, jeÊli potrafi zaÊpiewaç piosenk´ oraz powiedzieç wierszyk. Uczeƒ układa słowo z liter alfabetu, które znalazł przy malutkich gàsienicach w rozdziale 2.

19

29-12-09 22:32:23


w vi e Re

Rainy day

Popatrz, przeczytaj i zaznacz (3) lub (7).

1

I’ve got new crayons. 2

7

I’ve got a new pencil sharpener. 3

Can I borrow your pencil case? 4

Let’s play football. 5

I want to play a computer game.

• Uczeƒ patrzy na rysunek i czyta zdania. Nast´pnie zaznacza 3, jeÊli zdanie jest zgodne z rysunkiem lub 7, jeÊli zdanie 20

jest niezgodne z rysunkiem.  Uczeƒ poprawia zdania zaznaczone 7, aby były zgodne z rysunkiem.

29-12-09 22:32:23


d worl l y r d, o M w your Narysuj i pokoloruj.

• Uczeƒ rysuje w ramce, co robi w deszczowy dzieƒ. Nast´pnie koloruje swój rysunek.  Uczeƒ samodzielnie lub z pomocà nauczyciela nazywa czynnoÊç, którà narysował.

21

29-12-09 22:32:29

/Bugs_World_2_AB_B_Unit_2  
/Bugs_World_2_AB_B_Unit_2  

http://macmillan.pl/upload_issuu/Bugs_World_2_AB_B_Unit_2.pdf

Advertisement