Page 1

Przykładowe Zestawy Egzaminacyjne Poziom podstawowy

Katarzyna Zaremba-Jaworska


Egzamin gimnazjalny 2011/2012 Przykładowe zestawy egzaminacyjne Poziom podstawowy NOWY EGZAMIN GIMNAZJALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/ 2012 W kwietniu 2012 roku uczniowie trzecich klas gimnazjum tradycyjnie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego, który jednak różnił się będzie od tego z lat ubiegłych. Nowa Podstawa Programowa i zawarte w niej standardy wymagań egzaminacyjnych przyniosły ze sobą konieczność modyfikacji formuły egzaminu gimnazjalnego. Zwróćmy zatem uwagę na zmiany, które zostały opisane w „Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012” opublikowanym w sierpniu 2010 roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Od tej pory część egzaminu dotycząca języka angielskiego będzie podzielona na dwa poziomy: podstawowy (poziom trudności A2) i rozszerzony (poziom trudności A2+/B1). Test na poziomie podstawowym jest obowiązkowy dla wszystkich zdających. Z testem na poziomie rozszerzonym będą musieli zmierzyć się uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Natomiast dobrowolnie mogą do niego przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego dopiero w gimnazjum. Testy na obydwu poziomach składać się będą z czterech części. Części: Rozumienie ze słuchu, Rozumienie tekstów pisanych oraz Znajomość środków językowych pojawią się zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Część Znajomość funkcji językowych wystąpi wyłącznie na poziomie podstawowym, a część Wypowiedź pisemna – tylko na rozszerzonym. Test na poziomie podstawowym zawierać będzie jedynie zadania zamknięte sprawdzające receptywne umiejętności uczniów. Na poziomie rozszerzonym wystąpią dodatkowo zadania otwarte, mające na celu sprawdzenie umiejętności produktywnych. Poniższa tabela wyraźnie ilustruje główne różnice pomiędzy poziomami testów: POZIOM PODSTAWOWY Kto przystępuje do egzaminu ?

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego w I klasie gimnazjum (obowiązkowo)

POZIOM ROZSZERZONY •

Uczniowie, którzy kontunuują w gimnazjum naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej (obowiązkowo) Chętni uczniowie, którzy rozpoczęli naukę języka angielskiego w I klasie gimnazjum (dobrowolnie)

Poziom trudności

A2

A2+/B1

Czas trwania egzaminu

60 min

60 min

Realizowana tematyka i wymagania

Tematy i podtematy określone w Nowej Podstawie Programowej III.0

Tematy i podtematy określone w Nowej Podstawie Programowej III.1

Obszary testowania i procentowy udział punktów w egzaminie

Rozumienie ze słuchu 30%

Rozumienie ze słuchu 25%

Rozumienie tekstów pisanych 30 %

Rozumienie tekstów pisanych 25 %

Znajomość środków językowych 15 %

Znajomość środków językowych 25 %

Znajomość funkcji językowych 25%

Wypowiedź pisemna 25%

Zadania zamknięte

Zadania zamknięte i otwarte

Typy zadań

!Broszura 1.indd 1

10-12-21 4:38 PM


POZIOM PODSTAWOWY / TEST 1 02

Zadanie 1 (5 pkt)

Do pytań 1.1–1.5 dobierz odpowiedź zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B lub C. 1.1 Which of the buildings is next to the swimming pool?

A.

B.

C.

1.2 How long was the tunnel?

A. 65 metres

B. 80 metres

C. 200 metres

1.3 Which scarf will Lucy buy?

A.

B.

C.

1.4 Where could you hear this announcement?

A.

B.

C.

1.5 What is the boy talking about?

A.

B.

C.

3

!Broszura 1.indd 3

10-12-21 4:38 PM


EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011/2012

Zadanie 7 (4 pkt) Do każdego tekstu (7.1–7.4) dopasuj odpowiednie zdanie (A–E). W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu. 7.1

7.2

7.3

7.4

PLEASE JOIN US AT THE LAKE FOR SWIMMING AND SOME FISHCAKE! Saturday, July 18th 4.00pm Jake & Katie Randall

SWIMMING

ILD DOLPHI NE TH W I S W

Join today! www.whalewatch.co.nz Free phone – 0800 659 121

A. This text is an advertisement. B. You can see this text at the swimming pool. C. This text is a warning. D. You can see this text in a pet shop. E. This text is an invitation.

6

!Broszura 1.indd 6

10-12-21 4:38 PM


Przykładowe zestawy egzaminacyjne Poziom podstawowy

Katarzyna Zaremba-Jaworska !Broszura 1 - Okladka.indd 2-3

10-12-21 4:09 PM

Komponenty „Egzamin Gimnazjalny 2011/2012”  
Komponenty „Egzamin Gimnazjalny 2011/2012”  

Komponenty „Egzamin Gimnazjalny 2011/2012”

Advertisement