Page 1


2

Unitat 3 - Dibuix tècnic

Suggeriments didàctics ·· L’objectiu fonamental d’aquesta unitat didàctica és que els alumnes siguin capaços d’interpretar dibuixos tècnics, així com de realitzar croquis. Per això, se’ls mostren les normes bàsiques per realitzar dibuixos tècnics, els mètodes d’acotació i el significat de les escales. A més, també han de conèixer les formes de representació de figures dièdrica, isomètrica i cavallera. Idees clau

És molt interessant utilitzar la Galeria d’imatges d’aquesta unitat, que es troba al CD Recursos Audiovisuals, per recolzar les nostres explicacions. A més, recomanem realitzar a classe les activitats del CD Activitats Digitals corresponents a aquesta unitat, així com diversos tests del CD Generació de Proves d’Avaluació per comprovar si els alumnes han assolit els objectius proposats.

Solucionari a les activitats proposades Pàgina 53

1·· Realitza un dibuix a mà alçada dels elements que apareixen a les fotografies següents: a)

b)

Solucionari a les activitats finals Pàgina 54

.: CONSOLIDACIÓ :. 1·· Quins tipus de dibuixos tècnics s’utilitzen al taller d’electromecànica? N’existeixen diversos tipus per representar un element: – Croquis: són dibuixos orientatius i simples, dibuixats d’una manera clara. Normalment, es realitzen a mà alçada, sense seguir tècniques de dibuix depurades. – Dibuixos de concepció: són els primers dibuixos que es realitzen en dissenyar qualsevol element o peça. – Dibuixos de definició: es realitzen sobre la base dels dibuixos de concepció per definir la peça d’una manera més clara. – Dibuixos de fabricació: aporten totes les dades necessàries per a l’execució i la verificació de la peça construï da.


Sol mecanització bàsica unitat03  
Sol mecanització bàsica unitat03