Page 1


Unitat 3. L’instrumental i el carro de cures

3

Aquest instrumental ha d’estar perfectament cuidat i ordenat. L’auxiliar d’infermeria col·laborarà amb el diplomat en infermeria en el manteniment, la desinfecció i l’esterilització de l’instrumental, per tal que aquest conservi les seves característiques el major temps possible i la seva utilització sigui segura. 6·· Quina és la funció del bisturí? De quin material sol estar fabricat? La funció del bisturí és tallar teixits. Els materials amb què estan fabricats els bisturís són: el mànec és d’acer quirúrgic; les fulles intercanviables, d’acer inoxidable o d’acer al carboni. El mànec dels bisturís d’un sol ús sol ser de plàstic i la fulla, d’acer inoxidable. 7·· Quants tipus de bisturís manuals coneixes? Segurament, a l’aula taller, en disposareu de diversos tipus. Identifica’ls i dibuixa’ls al teu quadern de pràctiques. - Bisturí de fulles intercanviables. - Bisturí d’un sol ús. - Escalpel. 8·· Enumera els usos que poden tenir les tisores. - La majoria de les tisores estan dissenyades per tallar teixits orgànics. - Tisores de sutura: per tallar diferents materials, com ara fils, filferros, etc. - Tisores d’embenatges i roba. - Tisores per tallar escaiola (cisalles), etc. 9·· Quines són les diferències entre bisturí elèctric i bisturí d’ultrasons? El bisturí elèctric és un aparell que utilitza de forma controlada el corrent elèctric d’alta intensitat per tallar teixits o coagular petits vasos sanguinis. El bisturí ultrasònic és un instrument que realitza el tall i la coagulació dels teixits utilitzant ultrasons. Produeix menys trauma en els teixits que el bisturí elèctric, i minimitza els danys col·laterals en els teixits circumdants. 10·· Per a què es poden fer servir les pinces de dissecció? Com poden ser? S’utilitzen per subjectar els teixits mentre aquests estan sotmesos a exposició, tall o sutura. Són el complement perfecte dels portaagulles durant la sutura de les ferides, ja que subjecten els teixits i empenyen l’agulla suturadora. Poden ser rectes o colzades, amb extrems llisos o amb dents. Més o menys amples o llargues. 11·· Si es vol subjectar teixit pulmonar, quines pinces s’elegirien? Per què? S’utilitzarien les pinces de Duval o les de Lovelace perquè tenen extrems amples i poc traumàtics, en forma de triangle, per a teixits delicats com el del pulmó. 12·· Per parelles, intenteu identificar les diferents tisores, pinces de dissecció i pinces d’aprehensió que hem estudiat. Un cop que les hagueu identificat, dibuixeu-les i relacioneu-les amb la seva funció. Podeu trobar imatges per identificar el material en les següents pàgines web: Banc d’imatges del Ministeri d’Educació i Ciència. Formació Professional. Sanitat: Banc d’imatges. MES

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/ Imatges d’instrumental d’infermeria:

Instrumental d’infermeria

http://www.industriasgonzalo.com/productos.htm Instrumental, imatges i descripció:

Instrumental d’infermeria

http://www.tmamedica.com/index.php


Unitat 3. L’instrumental i el carro de cures

4

13·· Per a què es fan servir les pinces d’hemostàsia? Quin tipus és el més utilitzat? Les pinces d’hemostàsia o hemòstats s’usen per tancar la llum dels vasos sanguinis, impedint l’hemorràgia si aquests s’han trencat o han de ser seccionats. Les més utilitzades són les petites pinces mosquit o Halsted, corbes o rectes, que s’utilitzen per clampar petits vasos. Altres de majors dimensions són les pinces Kocher o les Pean. 14·· Quin altre nom reben les pinces de Jones? Per què creus que poden rebre també aquest nom? S’anomenen també pinces cranc perquè les seves rames es tanquen com les pinces d’un cranc.

Pàgina 71 15. Què és una sutura? És vàlid qualsevol material com a sutura? Indica almenys tres característiques que han de complir els materials de sutura. Sutura és qualsevol material utilitzat per lligar els vasos sanguinis o aproximar els teixits. Pot ser útil qualsevol material que reuneixi almenys les següents característiques: - Ser el més compatible possible amb els teixits orgànics. - Ser el menys hidròfil possible, ja que la presència d’aigua afavoreix el creixement bacterià. - Ser estèril i estar a punt per ser usat. 16·· Quines característiques positives presenten les sutures metàl·liques? Les sutures metàl·liques presenten com a característiques positives una gran resistència i el fet de ser molt ben tolerades per l’organisme. 17·· Classifica en reabsorbible o no reabsorbible, i en natural o artificial, les següents sutures: -

Àcid poliglicòlic: sintètic, reabsorbible. Niló: sintètic, no reabsorbible. Seda: natural, no reabsorbible. Catgut: natural, reabsorbible. Lli: natural, no reabsorbible.

18·· Busca informació sobre les aplicacions del titani i els seus avantatges i inconvenients com a material de sutura. Els alumnes poden buscar a Internet pàgines en què trobaran informació per tal de redactar-ne un informe.


5

Unitat 3. L’instrumental i el carro de cures

Pàgina 75

19·· Relaciona l’instrumental de la columna esquerra amb la categoria en què s’inclouen (columna dreta): a/ Pinces de Backhaus

1/ Cirurgia traumatològica

b/ Portaagulles de Mathieu

2/ Otorrinolaringologia

c/ Pinces de Pean

3/ Instrumental de camp

d/ Miringòtom

4/ Instrumental de sutura

e/ Costòtom

5/ Instrumental d’hemostàsia

f/ Clamp intestinal

6/ Instrumental de tall

g/ Escarpres

7/ Cirurgia abdominal

a–3

b–4

c–5

d–2

e–6

f–7

g–1

20·· Dividiu-vos en grups de 5 alumnes i amplieu la informació de l’instrumental d’una especialitat. A continuació, elaboreu una presentació en què s’incloguin fotografies i exposeu-la a classe. Els alumnes poden elaborar un llibre electrònic amb les imatges sobre instrumental, agrupades per usos i especialitats, amb una breu ressenya de cada peça. Aquest document servirà per a estudi i revisió, i podrà ser actualitzat per l’alumne en qualsevol moment. 21·· Busqueu informació sobre els materials amb què estan fabricats la majoria dels instruments quirúrgics (acer inoxidable, etc.) i expliqueu com afecta això a la qualitat de l’instrumental. Els alumnes poden buscar informació en les següents pàgines web: Banc d’imatges del Ministeri d’Educació i Ciència. Formació Professional. Sanitat: Banc d’imatges. MES

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/ Imatges d’instrumental d’infermeria:

Instrumental d’infermeria

Instrumental d’infermeria

http://www.industriasgonzalo.com/productos.htm Instrumental, imatges i descripció: http://www.tmamedica.com/index.php 22·· Informa’t de quin és l’equipament d’instrumental bàsic d’una consulta de medicina i infermeria d’atenció primària. Per a la consulta de medicina, per exemple, es pot visitar la següent pàgina web:

Instrumental de consulta

http://www.fisterra.com/material/tecnicas/equipoAP/equipoConsultaAP.asp I per a la d’infermeria, la pàgina web:

Instrumental d’infermeria

http://www.fisterra.com/material/tecnicas/equipoAP/equipoConsultaEnfermeraAP.asp

Pàgina 79 23·· Si estem davant d’una ferida i necessitem saber quina és la seva profunditat i direcció, quin instrument és més convenient utilitzar? L’instrument ideal seria l’estilet, instrument punxegut i embotonat, encara que també podria utilitzar-se la sonda acanalada. 24·· Què és un esfigmomanòmetre? Per què s’usa? Quins tipus en coneixes? És un aparell que s’utilitza per a la medició de la pressió sanguínia. Els tipus fonamentals són: de mercuri, esfingomanòmetre aneroide i esfingomanòmetre digital.


Unitat 3. L’instrumental i el carro de cures

6

25·· A través de quin aparell podem escoltar els sorolls cardíacs i respiratoris? Quins altres noms rep? És l’estetoscopi. També es coneix com a fonendoscopi o “escoltes”. 26·· Raona els possibles avantatges que poden tenir l’ús d’instruments fabricats en plàstic enfront de l’acer inoxidable. Els avantatges se centrarien sobretot en el menor pes de l’instrument i en el menor cost econòmic. 27·· Investiga sobre les aplicacions pràctiques de l’espècul en ginecologia i obstetrícia. L’espècul vaginal s’usa per separar les parets de la vagina i així ajudar a: -

L’exploració bàsica de vagina i coll uterí. La presa de mostres de citologia vaginal i cervical. La presa de mostres per a biòpsia. El sondatge urinari en la dona. Etc.

28·· Utilitza habitualment un estetoscopi del mateix tipus una infermera d’atenció primària que un cardiòleg? Investiga sobre aquest punt i exposa-ho a classe. Els estetoscopis varien en prestacions segons l’ús que se’ls hagi de donar. Per exemple, l’estetoscopi d’un cardiòleg és molt precís, ja que permet una captació rigorosa dels sons cardíacs. Té una campana més profunda que un estetoscopi bàsic, per captar els sons més greus. L’estetoscopi d’una infermera servirà sobretot per a l’auscultació del pols sanguini i per a la comprovació del pols. No requerirà, per tant, ser tan precís com el d’un car-

Pàgina 84

29·· A què s’anomena monitorització? Enumera els aparells de monitorització més usats. La monitorització és la medició de les constants vitals d’un individu sota la supervisió del personal sanitari. Les constants que se solen mesurar són: activitat cardíaca, activitat respiratòria, activitat cerebral, pressió arterial, temperatura perifèrica, concentració de gasos en sang (oxigen i diòxid de carboni), etc. Els aparells més utilitzats són: -

Electrocardiògraf. Electroencefalògraf. Monitor respiratori. Pulsioxímetre. Monitor fetal. Etc.

30·· Què és un pulsioxímetre? Per a què serveix? És un aparell que, mitjançant un sensor acoblat a un dit del pacient, ens informa de les concentracions de gasos respiratoris en sang arterial. Generalment, també ens informa de la freqüència cardíaca. 31·· Busca informació a Internet sobre els desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) i les seves aplicacions en situacions de primers auxilis. Article a Wikipedia sobre els desfibril·ladors: Desfibril·ladors

http://es.wikipedia.org/wiki/Desfibrilador_externo_autom%C3%A1tico Pàgina comercial sobre els DESA:

DESA Desfibril·ladors

http://www.diemersl.com/index2.htm?gclid=CPSx6e378ZACFRtgMAodxkcOsA


9

Unitat 3. L’instrumental i el carro de cures 3·· Busca a la següent sopa de lletres els noms de 14 peces de l’instrumental. A continuació, classifica-les i explica’n la funció. DOYEN BISTURÍ BACKHAUS CRANC CISALLA ADSON

GÚBIA MATHIEU DUVAL RONYERA ROUX MOSQUIT

Sutures

V

D

O

Y

E

N

G

N

A

C

W

A

L

L

L

A

S

I

C

I

A

T

I

U

Q

S

O

M

R

R

R

A

N

O

S

D

A

P

A

U

E

L

E

U

X

L

C

W

N

T

Y

E

Y

X

L

B

M

B

C

S

N

B

A

C

K

H

A

U

S

I

O

R

D

D

U

V

A

L

B

B

R

O

U

X

B

G

U

B

I

A

M

A

T

H

I

E

U

H

B

B

4·· Visita la següent pàgina web, on podràs prendre notes pràctiques sobre cirurgia: http://canal-h.net/webs/sgonzalez002/Ciru/TIEMPOS.htm Per exemple, com elegir l’agulla o el material de sutura ideal per a cada ús o com nuar les sutures. 5·· Quins tipus d’agulles de sutura coneixes atenent a la seva secció? -

L’agulla L’agulla L’agulla L’agulla

de de de de

secció secció secció secció

cilíndrica. triangular. espatulada. tapercut.

6·· Enumera l’instrumental d’exploració i indica quin seleccionaries per al drenatge d’una ferida. Estilet. Sonda acanalada. Serveix per evidenciar el traçat de les fístules i per realitzar el drenatge de les ferides i abscessos. Tròcar. Pinces de Magill. 7·· Defineix i classifica els següents aparells: ressuscitador manual, aspirador quirúrgic, nebulitzador, endoscopi i electrocardiògraf. El ressuscitador manual és un aparell de reanimació. Es tracta d’un baló de cautxú o goma que s’acobla al tub endotraqueal per mantenir de forma temporal la sortida i l’entrada d’aire dels pulmons. L’aspirador quirúrgic és un aparell propi de la cirurgia. S’utilitza per retirar l’excés de líquids o gasos durant una intervenció quirúrgica: sang, vessaments, etc. Porta acoblat un dipòsit en què es recull el fluid extret, per evitar escapaments. El nebulitzador és un aparell que s’usa per millorar la humitat relativa de l’aire en determinades circumstàncies: tendes d’oxigen, incubadores, oxigenoteràpia, administració de teràpia per a vies respiratòries, etc. L’endoscopi és un aparell de diagnòstic i cirurgia. És un instrument en forma de tub que conté una llum i una òptica que permeten la visualització de l’interior d’un òrgan buit o una cavitat corporals. S’introdueix per un orifici natural (nas, boca, recte) o una petita incisió quirúrgica. L’electrocardiògraf és un aparell que registra l’activitat elèctrica del cor, informant-nos sobre la freqüència i la intensitat del batec cardíac: si és normal o si hi ha anomalies (arítmies, falta de batec, etc.). Es tracta d’un aparell de medició i monitorització.


Unitat 3. L’instrumental i el carro de cures

10

8·· Relaciona l’instrumental de la columna esquerra amb les especialitats a què corresponen, a la columna dreta. Miringòtom, depressor lingual, rinoscopi i laringoscopi es corresponen amb l’especialitat d’oïda, nas i gola. Espècul vaginal, amb ginecologia i obstetrícia. Escarpres, amb traumatologia. Elevador d’arrels i luxador, amb odontologia. 9·· Prepara el carro de cures a l’aula taller. Es pot dividir la classe en dos grups: mentre un grup es dedica a preparar directament el carro de cures, l’altre grup pot respondre un qüestionari preparat pel professor referent a aquesta preparació. Quan aquest ho consideri convenient, s’intercanviaran els papers d’ambdós grups. El grup que estigui realitzant el qüestionari permetrà que les persones que estiguin fent la preparació del carro de cures acabin i, a continuació, comentaran els suggeriments i els errors que hagin observat, de forma que l’activitat sigui el més participativa possible.

Sol higiene del medi hospitalari i neteja de materia unitat03  
Sol higiene del medi hospitalari i neteja de materia unitat03