Page 1

XXXXXXXXXX

A MECSEKÉRC Zrt. 2004-től fővállalkozóként vesz részt a Bátaapátiban folyó kis-és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezését célzó kutatási programban, engedélyezési dokumentációk, kiviteli tervek elkészítésében és a felszín alatti tárolók létesítésében.

A felszín alatti térkiképzési munkák 2005-ben kezdődtek a két, egyenként 1700 m hosszú megközelítő lejtősakna építésével. 2011-re elkészült mintegy 188 et kőzet kitermelésével az 5,5 km hosszúságú felszín alatti vágatrendszer, valamint az első két ~100 m2 szelvényméretű tárolókamra, a Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékainak végleges befogadójaként. A megközelítő vágatok és tárolókamrák térkiképzési kiviteli terveit a létesítmény sajátos jellegéből és funkciójából adódó előírások, követelmények, és az adott időben rendelkezésre álló vizsgálati eredmények (földtani-tektonikai-geotechnikaivízföldtani) információinak felhasználásával készült. A vágatok kialakítása fúrásos-robbantásos jövesztési technológiával, kőzethorgony és lőtt beton biztosítással történt korszerű, nagyteljesítményű gumikerekes géppark alkalmazásával. A szigorú vízbelépési kritériumok teljesítéséhez a kihajtott vágathossz kb. 1/3-án mikrocementes előinjektálást végeztünk saját korszerű berendezéssel és a legmagasabb szintű technológia alkalmazásával. A térkiképzési munkák mellett folyamatos földtani-tektonikaigeotechnikai-vízföldtani dokumentációt, integráló jellegű napra kész adatszolgáltatást biztosítottunk, kiszolgálva ezzel a további földtani kutatási, tervezési, kivitelezési munkákat.

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu Mecsekérc

MECSEKÉRC

Radioaktív hulladéktároló XXXX létesítése, Bátaapáti


MECSEKÉRC

A bányászati-térkiképzési munkák, végleges technológiai (gépészeti, építészeti, villamos, gyengeáramú)-, biztonsági- és informatikai rendszerek közel egyidejű kivitelezése érdekében összehangoltuk és koordináltuk a számos szakalvállalkozó által végzett tevékenységeket, biztosítva ezzel a határidőre történő maradéktalan teljesítést.

XXXX

Saját tevékenységi körök: • tervezés • műszaki irányítás, fővállalkozói koordinálás • alagútépítés bányászati módszerekkel • injektálási tevékenység XXXXXXXXXX • földtani kutatás • geotechnikai vizsgálatok • teljes körű geodéziai adatszolgáltatás, • monitoring rendszerek telepítése, üzemeltetése, • földtani dokumentálás, értékelés • üzemeltetés • technológiai rendszerek kivitelezése

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu Mecsekérc


A Gyöngyösoroszi ércbánya teljes körű végleges felhagyásának munkálatait a MECSEKÉRC Zrt. és a Tatai Környezetvédelmi Zrt. Konzorcium keretében végzik. Az ércbányászat végleges felszámolásával kapcsolatos munkák, állami beruházással összefüggő feladatok, a bányászat okozta környezeti károk felszámolásához kapcsolódnak a bányaüregekből kifolyó víz nehézfém tartalmának csökkentése, vízkezelő üzemből kibocsátott víz megengedett határértékeinek betarthatósága érdekében. A MECSEKÉRC Zrt. feladatrésze a felhagyási munkálatokból elsősorban a Gyöngyösoroszi és Mátraszentimrei bányaüzemek kármentesítésre kijelölt föld alatti térségeinek az újranyitása a feltárt területek előkészítése az erőműi pernyével történő tömedékelésre, a tömedékelés elvégzése és a munkálatok befejezése után az üzemi létesítmények elbontása, végleges tereprendezése. Mindezek mellet a felhagyási munkákkal érintett külszíni területeken kiépített monitoring rendszer üzemeltetése és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a teljes időszak alatt. A munkákat a társaság alvállalkozók bevonásával végzi. A végleges felszámolásához szükséges előkészületi munkák keretében Mátraszentimrén felépítésre került egy komplett bányaüzem minden külszíni létesítménye, ami biztosítja a tervezett munkálatok kiszolgálását. A föld alatti bányatérségek feltárása a részben tömedékelt lejtősakna és a teljes hosszában betömedékelt 340 m mély függőleges akna helyreállításával kezdődött. Az aknamélyítési munkálatokkal párhozamosan az 5 350 m hosszúságú Altáró teljes szakaszának újranyitása is elkészült, amely összeköttetést teremtett a két

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu

MECSEKÉRC

Mátra projekt


MECSEKÉRC

üzemi terület között, biztosítva a szellőztetés, energiaellátás anyagellátás lehetőségét és a bányatérségekből kifolyó víz zavartalan kijutását a külszíni vízkezelő üzembe. A fő gerincvonalak újranyitása és a szükséges infrastruktúra kiépítése után indult meg a mátraszentimrei bányamező fejtési szintjeinek feltárása, tömedékeléshez történő előkészítése. A feltárások során tömedékelő fúrásokat kell mélyíteni a szintek között, ki kell építeni a tömedékelés gépészeti berendezéseit, határoló gátjait, szivárgó rendszerét és monitoring elemeit, melyek lehetővé teszik az előkészített üregrendszer nedves pernyével történő tömedékelését, ezáltal a szennyező források mennyiségi csökkentését és a kifolyó vizek minőségének javítását. A bányaüregek pernyével történő tömedékelése szakaszosan, alulról felfele haladó sorrendben tervezett. A föld alatti munkálatok az Altáró vízelvezető drén rendszerének kiépítésével és az akna újratömedékelésével fejeződnek be. A tömedékelést követő külszíni munkálatok a telephelyek létesítményeinek lebontásával, és az érintett területek rekultivációs munkálataival zárulnak.

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu


Mérnöki, szakértői szolgáltatások: • földtani tervezői, szakértői feladatok • komplex földtani kutatások tervezése és kivitelezése • földtani munkák szervezése, irányítása, projektvezetés • földtudományi, környezetvédelmi pályázatok készítése • korszerű szemléletű ásványvagyon értékelés • fúrási projektek vagy egyedi fúrások tervezése, kivitelezése, vizsgálata, műszaki ellenőrzése, dokumentálása és komplex (geológiai, geofizikai, vízföldtani) értékelése,

• ásványi nyersanyagok kutatásához kapcsolódó műszaki üzemi tervek készítése és hatósági engedélyeztetése • terepi földtani munkák szervezése és kivitelezése: földtani térképezés, feltárás-, fúrás- és vágatdokumentálás, mintázás • geofizikai vizsgálatok megtervezése, irányítása, kivitelezése • szerkezetföldtani, geomorfológiai vizsgálatok • földtani térképek és szelvények szerkesztése • térinformatika: földrajzi információs rendszerek készítése, földtudományi adatbázisok, tematikus térképek összeállítása és elemzése

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu

MECSEKÉRC

Mérnöki, szakértôi szolgáltatások


MECSEKÉRC

• környezetvédelmi előzetes és hatásvizsgálat, vízföldtani hatásvizsgálat • egységes környezethasználati engedély (IPPC) dokumentáció • üzemi kárelhárítási tervek elkészítése • fúrások, kutak vízjogi elvi, létesítési és üzemeltetési engedélyezési dokumentációja • víz- és talajmintavételek, monitoring tervek megtervezése, végrehajtása, értékelése • tényfeltárási és műszaki beavatkozási terv, záródokumentáció készítése

• • • • • •

vízbázisvédelem tervezése szivárgáshidraulikai, szennyezőanyag és hőtranszport modellezés kockázatbecslés elvégzése szivattyútesztek kiértékelése kármentesítés kivitelezése talajvizsgálati jelentések és geotechnikai tervezési beszámolók ös�szeállítása

Tervezői és szakértői jogosultságok a következő területeken: • vízimérnöki tervezés és szakértés • környezetvédelmi tervezés és szakértés földtan, vízföldtan, hulladékok területeken • geotechnikai tervezés

A vizsgálati eredmények feldolgozásához és bemutatásához szükséges speciális szoftverek jogtiszta módon rendelkezésünkre állnak: (Surfer, Autodesk Map 3D, ESRI ArcGIS ArcView, Strater, Grapher, Voxler, CorelDRAW, AquaChem, Aquifer Test, AQTESOLV, HydroGeo Analyst, FEFLOW®, Processing Modflow Pro, RISC WorkBench, RBCA, GEMCOM nyersanyag modellező, - értékelő, bányászati tervező program)

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu


Terepi feltárások, vizsgálatok: • Feltáró fúrások készítése talajmechanikai, környezetvédelmi célból • Fúrógépek: Borro típusú kézi fúrógép 5-6 m mélységig • Glencoe TM-20 típusú önjáró hidraulikus fúróberendezés 20 m mélységig, száraz spirál fúrással • Massenza M.I.2 típusú önjáró hernyótalpas hidraulikus fúrógép 60 m mélységig, száraz spirállal/folyamatos magfúrás vízöblítéssel kemény kőzetekben/belső üreges spirállal (Hollow Stem Auger) akár folyamatos magmintavétellel laza, omlékony, talajvíz alatti talajoknál is • Monitoring kút kiépítése 50 m mélységig • Talaj, kőzet, iszap és szilárd hulladék mintavétel • Terepi nyomelem meghatározás hordozható XRF készülékkel • Terepi tömörség szelvényezés PANDA penetro­dezintográffal • Helyszíni metán, oxigén, szén-dioxid mérés fúrólyukban, gázkiszellőző kútban • Helyszíni k-tényező mérés infiltrométerrel • Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek tömörségének meghatározása MC-3-122 izotópos tömörségmérő műszerrel • Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata tárcsás teherbírásmérővel Laboratóriumi vizsgálatok: • Mintaelőkészítés (szárítás, törés, porítás) teljes kémiai, nyomelem vizsgálatokra • Vékonycsiszolat készítése, vizsgálata • Víztartalom, nedves és száraz térfogatsűrűség, szemeloszlás, plasztikus index meghatározása • Tömöríthetőség (Proctor) vizsgálat • Kompressziós vizsgálat ödométerrel • Laboratóriumi k-tényező meghatározása triaxiális cellában

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu

MECSEKÉRC

Környezetföldtani és talajmechanikai vizsgálatok


MECSEKÉRC

Kúthidraulikai vizsgálatok, vízmintavételek

Terepi hidrogeológiai vizsgálatok (hidrogeológiai térképezés, állapotfelvétel) Kúthidraulikai vizsgálatok: • Termeltetéses állandó és változó vízhozamú vizsgálatok változó vízkémiai paraméterek folyamatos műszeres mérése, visszatöltődés mérése • Multipakkeres rendszerek üzemeltetése • Az adatok szoftveres elemzése (AquaTest for Windows, AquferWin32, AqteSolve) Vízmintavétel fizikai, kémiai, izotópanalitikai, szeparálható gáztartalom vizsgálatokra: • Vízszint-, és lyuktalp mérés fúrásokban 0-1000 m-ig • Automata vízszint-regisztráló berendezések üzemeltetése 0-300 m mélységig • Vízmintavétel felszín alatti vizekből, ivóvízből, felszíni álló- és folyóvizekből, szennyvízből • Vízmintavétel különleges körülmények között (pld.: mélyművelésű bányában) • Vízmintavétel során a változó vízkémiai paraméterek (hőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség, pH, redoxpotenciál, oldott oxigén- tartalom) helyszíni műszeres mérése

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu


Talaj- és kőzetvizsgálatok • Minta előkészítés, kivonatkészítés (mikrohullámú feltáróval akár napi 80 mintáig) • pH-, elektromos vezetés-, nedvességtartalom-, izzítási veszteség-, karbonát tartalom meghatározás • Az oldható toxikuselem-, nehézfém- és félfém tartalom meghatározása ICP-OES és MS valamint higany specifikus AFS készülékekkel a 6/2009. KvVm-EüM-FVM rendeletnek megfelelően Vízkémiai elemzések • Felszíni, felszín alatti és szennyvizek vízkémiai elemzése a következő komponensekre: pH, fajl. el. vezetőképesség, nátrium, kálium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát, karbonát, hidrokarbonát, összes keménység, foszfát, fluorid, összes oldott anyag tartalom, ammónium, nitrit, nitrát, mangán, vas, kémiai oxigénigény (KOIps és KOIk) • Különféle kémiai elemek, toxikus és egyéb fémek illetve félfémek koncentrációjának meghatározása ICP-OES és MS valamint higany specifikus AFS készülékekkel a 6/2009. KvVmEüM-FVM valamint a 10/2010. VM rendeletnek megfelelően

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu

MECSEKÉRC

Kémiai vizsgálatok


• Minta előkészítés, kivonatkészítés (mikrohullámú feltáróval királyvízzel) • pH-, nedvességtartalom-, izzítási veszteség meghatározás • Az oldható toxikuselem-, nehézfém- és félfém tartalom meghatározása ICP-OES és MS valamint higany specifikus AFS készülékekkel

Radiometriai vizsgálatok

MECSEKÉRC

Szilárd hulladékok elemzése

• Radonexhalációs vizsgálatok speciális in situ eljárással • Felületi alfa-szennyezettség mérés • Levegővizsgálatok: aeroszol, hullópor mennyiségének, rövid és hosszú élettartamú alfa radioaktivitásának a vizsgálata, radonkoncentráció meghatározás. Levegő gamma dózis-teljesítmény meghatározás • Vízvizsgálatok: Vízminta urántartalmának, rádiumtartalmának, radonkoncentrációjának, fajlagos radioaktivitásának laboratóriumi meghatározása • Talaj és növényvizsgálatok: talajminták fajlagos aktivitása, valamint gamma-spektrometriai analízissel a radioelemek minőségi és men�nyiségi jellemzői. Növényminták Uterm és 226Ra tartalma valamint fajlagos aktivitása. • Komplex felmérések: ipari objektumok vagy lakókörnyezet radiológiai hatásvizsgálata, lakossági vagy munkahelyi sugárterhelések felmérése, dozimetriai szolgálat ellátása

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu


A MECSEKÉRC Zrt. Geodéziai Osztályának mérési, térképszerkesztési, tervezési tevékenysége valamennyi felszíni, felszín alatti bányászati, kutatási, környezetellenőrzési és mérnöki tervezési, kivitelezési munkában elengedhetetlen. Az adatok, objektumok 2D-s és 3D/4D-s megjelenítésében, értékelésében a modellezési munkákban alapvetően fontos azok koordinátával és időbeliséggel történő rögzítése. Tevékenységi körök Ingatlanrendezési feladatok: • Megosztás, épületfeltüntetés, kitűzés, szolgalmi jog, stb.) • Digitális térképek: • Tervezési alaptérkép készítés, megvalósulási térkép, megvalósulási terv Digitális terepmodell: • Domborzatmérés, 3D terepmodell, földtömegszámítás, Ipari geodézia: • Geodéziai művezetés, mérnökgeodéziai kitűzés, ellenőrző mérés, mozgásvizsgálatok Bányamérés: • Külszíni bányák mérése, bányatérképek készítése • Földalatti terek, alagutak kitűzése, mérése (lézeres fúrókocsi irányítás) Műszerek, szoftverek • 4 db Leica, motoros, lézeres mérőállomás (TS30-05 és TCRP1201 R300), alagúthajtó programmal, ATX 1230+ GPS vevő, Leica DNA03, Sprinter és Sokkia SDL30 szintezők • TRIMBLE 5605 DR 200+mérőállomás • ITR, AutoCad Map, AutoCad Civil 3D, AutoGeo, TMS alagúthajtás irányító, kiértékelő szoftver, HP DesignJet 4500 plotter

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu

MECSEKÉRC

Geodéziai tevékenység


MECSEKÉRC

Hõkamerás felvételek készítése

A 176/2008.(VI.30.) Kormány rendelet szerinti energiatanúsítás készítését vállaljuk. A szükséges számításokat a Bausoft Kft. szoftverével végezzük. Az ismeretlen tulajdonságú falazatok hőátbocsátási tényezőjét ( „U” értékét) TESTO 635-ös műszer segítségével roncsolásmentesen tudjuk megmérni. Prémium kategóriás TESTO 890-es hőkamerával -20 és + 1200 °C közti hőmérsékletű felületek hőmérséklet eloszlását tudjuk megjeleníteni.

Vállaljuk: • épületek hőkamerás vizsgálatát • penészképződéssel veszélyeztetett területek felderítését • melegedő elektromos kötések digitális megjelenítését • szivárgó padlófűtés hibahely meghatározását • A hőkamerás felvételek rendkívül informatívak, könnyen értelmezhetők

MECSEKÉRC Zrt. | www.mecsekerc.hu

Mecsekérc Zrt cégbemutató  
Mecsekérc Zrt cégbemutató  

A pécsi székhelyű Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. cégbemutatója

Advertisement