Page 1

NACZELNA RADA ADWOKACKA ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08 e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl

UCHWAŁA NR 53/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej

Naczelna Rada Adwokacka, mając na względzie ustawowy obowiązek organów samorządu adwokackiego do tworzenia warunków dla ochrony i przestrzegania tajemnicy adwokackiej, z uwagi na jej bezwzględny charakter na gruncie przepisów o ustroju Adwokatury oraz wynikające z jej istoty gwarancje dla obywateli, wykonując uchwałę nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., uchwala: I.

Zobowiązuje członków Adwokatury do niezwłocznego informowania właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o każdym przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. II. Zobowiązuje członka Adwokatury, którego nieprawomocnym postanowieniem zwolniono z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej do zaskarżenia tego orzeczenia, w sposób właściwy dla postępowania, w jakim zapadło przedmiotowe postanowienie, o ile taki środek prawny przysługuje. III. Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do podjęcia czynności mających na celu zapewnienie udziału członka Okręgowej Rady Adwokackiej lub adwokata wyznaczonego przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej oraz w posiedzeniu sądu, na którym rozpoznawane jest zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie członka Adwokatury, a ponadto udzielenia innej formy wsparcia, która okaże się konieczna w zależności od okoliczności sprawy. IV. Zobowiązuje Okręgowe Rady Adwokackie do przedstawiania w formie pisemnej Naczelnej Radzie Adwokackiej zbiorczej informacji o próbach naruszenia lub 
 o naruszeniu tajemnicy adwokackiej przez organy procesowe w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy, w terminach do 28 lutego, 30 kwietnia, 
 30 czerwca, 31 sierpnia, 31 października i 31 grudnia każdego roku; informacja powinna zawierać: imię i nazwisko adwokata (aplikanta adwokackiego), który zgłosił próbę naruszenia tajemnicy adwokackiej, oznaczenie sprawy, w której


V.

nastąpiła próba naruszenia tajemnicy adwokackiej z oznaczeniem organu procesowego i informacją o stanie sprawy, oświadczenie adwokata (aplikanta adwokackiego) złożone wobec dziekana w związku ze sprawą, jeżeli adwokat skorzystał z takiej możliwości. Rekomenduje Okręgowym Radom Adwokackim, w celu wykonania niniejszej uchwały oraz uchwały nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury w Krakowie z dnia 26 listopada 2016 r., stosowanie modelowej procedury określonej w załączniku do niniejszej uchwały, który stanowi jej integralną część.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, że ochrona tajemnicy adwokackiej leży 
 w interesie obywateli, a powinność tej ochrony jest podstawowym obowiązkiem Adwokatury.

2


Rekomendacja modelowych działań dla Dziekana Rady Adwokackiej w przypadku próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej przez organy Państwa w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy. 1. Wyznaczenie w biurze rady adwokackiej pracownika biura odpowiedzialnego za przyjmowanie od adwokata (aplikanta adwokackiego) informacji o próbach naruszenia lub o naruszeniu tajemnicy adwokackiej i przekazanie informacji 
 o wyznaczonym pracowniku członkom izby adwokackiej z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej. 2. Stworzenie i prowadzenie listy adwokatów w celu zapewnienia udziału członka Rady Adwokackiej lub wyznaczonego adwokata w czynności przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej. 3. Zaproszenie adwokata (aplikanta adwokackiego) na spotkanie z Dziekanem lub wskazanym przez niego członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w celu uzyskania informacji o okolicznościach związanych z próbą naruszenia lub naruszeniem tajemnicy adwokackiej, omówienie sytuacji procesowej adwokata (aplikanta adwokackiego) i odebranie informacji o oczekiwanej formie wsparcia ze strony samorządu adwokackiego, przekazanie informacji o możliwych formach wsparcia ze strony samorządu adwokackiego, w tym przekazanie informacji o możliwym udziale członka rady adwokackiej w czynności przesłuchania adwokata (aplikanta adwokackiego) w charakterze świadka lub podejrzanego, jak też w czynności przeszukania mieszkania i lokalu kancelarii adwokackiej. W trakcie spotkania należy umożliwić adwokatowi (aplikantowi adwokackiemu) złożenie oświadczenia co do okoliczności sprawy, w tym co do okoliczności związanych z możliwością naruszenia tajemnicy adwokackiej oraz w razie potrzeby należy udokumentować złożone oświadczenie. 4. Rozważanie złożenia do akt sprawy, w której doszło lub według zamiaru organu Państwa ma dojść do próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej, pisma zawierającego informacje o charakterze tajemnicy adwokackiej i jej znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a w zależności od okoliczności zwrócenie uwagi organu procesowego na konieczność odstąpienia od przeprowadzenia czynności w związku z możliwością naruszenia tajemnicy adwokackiej z jednoczesnym przesłaniem odpisu tego pisma kierownictwu właściwego organu procesowego do wiadomości. 5. W przypadku wykonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym 
 w postaci przesłuchania lub przeszukania z udziałem adwokata lub aplikanta adwokackiego należy pouczyć adwokata lub aplikanta adwokackiego, aby rozważył skorzystanie z możliwości ustanowienia dla adwokata lub aplikanta adwokackiego – pełnomocnika procesowego do tej czynności w oparciu o art. 87 § 2 k.p.k.; jeżeli postępowanie karne toczy się przed sądem należy rozważyć skorzystanie z uprawnień organizacji społecznej (przedstawiciela społecznego), o których mowa w art. 90 i nast. k.p.k., przedstawiając sądowi pismo zawierające informacje o charakterze tajemnicy adwokackiej i jej znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru

3


sprawiedliwości z jednoczesnym żądaniem dopuszczenia do występowania w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. 6. W przypadku wykonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym 
 z udziałem adwokata lub aplikanta adwokackiego, który ma status podejrzanego lub oskarżonego, należy pouczyć adwokata lub aplikanta adwokackiego, aby rozważył skorzystanie z możliwości ustanowienia obrońcy do tej czynności w oparciu o art. 82 i nast. k.p.k.; jeżeli postępowanie karne toczy się przed sądem należy skorzystać 
 z uprawnień organizacji społecznej (przedstawiciela społecznego), o których mowa 
 w art. 90 i nast. k.p.k., przedstawiając sądowi pismo zawierające informacje 
 o charakterze tajemnicy adwokackiej i jej znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z jednoczesnym żądaniem dopuszczenia do występowania w sprawie w charakterze przedstawiciela społecznego. 7. W przypadku wykonywania czynności procesowych w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym w postaci przesłuchania adwokata lub aplikanta adwokackiego 
 w charakterze strony w sprawach dotyczących ich czynności zawodowych, należy pouczyć adwokata lub aplikanta adwokackiego, aby rozważył skorzystanie 
 z możliwości ustanowienia pełnomocnika procesowego do tej czynności w oparciu, odpowiednio o art. 86 k.p.c. w zw. z art. 88 k.p.c. lub art. 32 k.p.a. 8. Zobowiązanie adwokata (aplikanta adwokackiego) do poinformowania o sposobie zakończenia postępowania w sprawie próby lub naruszenia tajemnicy adwokackiej.

4

Ochrona tajemnicy adwokackiej  

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 53/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemni...

Ochrona tajemnicy adwokackiej  

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej Nr 53/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemni...

Advertisement