Page 1

Egzamin maturalny

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dHN...

Egzamin maturalny 1) Zaznacz zdanie zawierające błędną informację i uzasadnij swój wybór. Poniższe zdania zawierają informacje o fazie fotosyntezy niezależnej od światła. Reakcje niezależne od światła przebiegają w stromie chloroplastów. Faza niezależna od światła, czyli tzw. cykl Calvina, składa się z trzech etapów – karboksylacji, redukcji i regeneracji. W stromie chloroplastów, w wyniku cyklu przemian CO2 zostaje przekształcony w produkt fotosyntezy. W procesie redukcji dwutlenku węgla wykorzystywane są produkty fazy świetlnej – ATP i NADP.

2) Teoria endosymbiozy zakłada, że mitochondria i plastydy są przekształconymi w procesie ewolucji mikroorganizmami, które dostały się do wnętrza komórki praeukariotycznej drogą fagocytozy, przy czym nie uległy strawieniu, lecz przekształciły się w wymienione wcześniej organella. Spośród podanych niżej zdań zaznacz dwa, które stanowią argumenty przemawiające za teorią endosymbiozy. Plastydy są spotykane w komórkach roślinnych i bakteryjnych. Mitochondria są spotykane we wszystkich komórkach oddychających tlenowo. Mitochondria i plastydy zawierają własną informację genetyczną w postaci DNA. Jedynie mitochondria zawierają enzymy umożliwiające przeprowadzanie oddychania tlenowego. Komórka eukariotyczna potrafi sama wytwarzać nowe mitochondria na drodze syntez potrzebnych składników. Niektóre formy plastydów mogą być bezbarwne. Analiza sekwencyjna białek mitochondrialnych i plastydowych wskazuje na ich bliskie pokrewieństwo z prokariontami.

3) Pewna recesywna cecha człowieka jest sprzężona z płcią, a jej allel znajduje się w chromosomie X. Biorąc pod uwagę powyższe informacje można przypuszczać, że cecha ta będzie się ujawniać w populacji ludzkiej tylko i wyłącznie u kobiet. tylko i wyłącznie u mężczyzn. znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet. znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

4) Zespół Downa to jedna z chorób genetycznych występujących u ludzi. Wpływ na ta chorąbę ma. Wiek Ojca Matki

5) Wielu naukowców twierdzi, że widoczny wpływ na zjawisko stopniowego wymierania płazów w skali ogólnoświatowej ma działalność człowieka, której skutkiem jest degradacja środowiska wodnego. Prowadzone na dużą skalę melioracje powodują osuszanie podmokłych

1z3

2011-10-13 15:30


Egzamin maturalny

2z3

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dHN...

terenów, przyczyniając się czasami wręcz do pustynnienia wielu rejonów naszego globu. Kwaśne deszcze powodują zakwaszenie zbiorników wodnych. Do wód spływają metale ciężkie i pestycydy. Nie bez znaczenia jest też zwiększone promieniowanie UV spowodowane dziurą ozonową. Podaj dwa wybrane z tekstu skutki działalności człowieka mające negatywny wpływ na rozmnażanie i rozwój płazów. Swój wybór w każdym przypadku uzasadnij jednym argumentem.

6) Poniżej przedstawiono charakterystykę jednego z elementów morfotycznych krwi człowieka. Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków. Po procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek. płytek krwi limfocytów monocytów erytrocytów

7) Wydzieliny i płyny ustrojowe człowieka mogą mieć różny odczyn. sok trzustkowysok żołądkowy zasadowy kwaśny

8) W organizmie człowieka glikogen występuje w dwóch różnych miejscach: w wątrobie i w mięśniach szkieletowych. Przedstaw rolę glikogenu występującego w mięśniach szkieletowych.

9) Zaznacz jakie występują pary zasad w przypadku DNA oraz RNA DNA

RNA

adenina - tymina guanina cytozyna adenina uracyl

2011-10-13 15:30


Egzamin maturalny

3z3

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pl&formkey=dHN...

Powered by Dokumenty Google Zgłoś nadużycie - Warunki korzystania z usługi - Dodatkowe zasady

2011-10-13 15:30

Maciej Nowak Egzamin Maturalny  

Test Maturalny składa się z 9 pytań.