Page 1

MÜNİF PAŞA

Aile Koleksiyonu

Çağdaş ve modern

TÜRK RESİM SANATI

Müzayedede yer alan eserler siz sanatseverlere daha yak›ndan tan›t›lmas› amac›yla 10 - 29 Nisan tarihleri arasında Maçka Mezat Galerisi’nde sergilenecektir. Dileyenler afla€›daki numaralardan kay›t yapt›rarak müzayedeye telefonla da kat›labilirler. PBX: 0212 259 45 13 CEP: 0533 667 58 82 0549 737 40 70 0533 395 71 09

MAÇKA MEZAT Maçka Caddesi No:24 Narmanlı Apt. Kat:3 Daire:4 Teşvikiye / İstanbul Tel.:0212 259 45 13 (Pbx), 0212 327 19 79


MÜZAYEDEY‹ HAZIRLAYANLAR: Ahmet Utku Ayfle Utku TASARIM: Erkal Yavi FOTO⁄RALAR: Hüseyin Atifl Metin Karg›n MUHASEBE: Gamze Balc› Murat Bafler HUKUK İŞLERİ: Mahmut Öztürkler BASKI: MAS Hamidiye Mahallesi, Soğuksu Caddesi, No: 3 Kağıthane-İstanbul Tel: 0212 294 10 00 info@masmat.com.tr Sertifika No: 12055 MÜZAYEDE GÜNÜ VE MÜZAYEDE ÖNCES‹ ‹RT‹BAT ‹Ç‹N: MAÇKA MEZAT: 0212 259 45 13 0533 667 58 82 0549 737 40 70 0533 395 71 09 contact@mackamezat.com www.mackamezat.com THE SOFA HOTEL: 0212 248 03 89 0212 248 03 94 0212 248 03 96 0212 296 53 52 0212 296 52 45 0212 296 52 28


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 003

KEREM TOPUZ YÖNET‹M‹NDE 30 Nİsan 2013 SALI SAAT: 19.30 THE SOFA HOTEL

THE SOFA HOTEL Teşvikiye Caddesi No. 41-41A 34367 Niflantafl›, ‹stanbul


MÜN‹F PAfiA 1828 y›l›nda Ay›ntab’ta (Gaziantep’te) do€mufltur. Babas› Ay›ntab alim ve flairlerinden Hoca Abdünnaf i Efendi’dir. ‹lk ö€renimini Ay›ntab’ta Nuri Osmaniye Medresesi’nde gören Münif Pafla tahsiline daha sonra M›s›r’da devam etmifltir. Bir taraftan di€er ulemalardan Arapça ö€renen Münif Pafla bir taraftan da o s›rada Kahire’de bulunan ‹ranl› Edip Mirza Senk Lah’tan Farsça ö€renir ve yüksek tahsilini Kasr-i Ali Medresesi’nde Co€rafya, Tarih ve Edebiyat okur. Ayr›ca bu y›llarda devrin modas›na uyarak Frans›zca’y›da ö€renmifltir. Daha sonra fiam’da e€itimine devam eder. 1853’te Arapça ve Farsça mütercim s›fat›yla Babaliye girer. Münif Efendi k›sa bir süre sonra Berlin Sefaretinin baflkatipli€ine getirilir. Münif Efendi çok yönlü bir ayd›n olup mütercimdir, gazetecidir, yay›nc›d›r, hariyecidir (sefirdir) ve nihayetinde de 9 y›l Marif Naz›r’›d›r. Türk Siyasi Tarihine 3 dönemde 8 sene 9 ayl›k Marif Naz›r’l›€› ve 3 ayl›k Ticaret naz›r’l›€› ile geçen Münif Pafla Türk Kültür tarihinde daha da a€›rl›kl› seçkin bir yere sahiptir. Bat› edebiyatından yap›lan ilk edebi-felsef i çeviri Muhaverat-i Hikemiyye ona aittir. Onun, Ruzname-i Ceride-i Havadis’teki gazatecili€i Osmanl› ilim Cemiyetinde sivil toplum önderli€i Mecmua-i Fünun’daki populer bilim yay›nc›l›€›da 19.yy ikinci yar›s›n›n en önemli etkinlikleri aras›nda yer alm›flt›r. Bu ba€lamda kültür adaml›€› devlet adaml›€›n›n çok önüne geçmifltir denilebilir. 4 defa evlenmifltir, biri Frans›z, biri Türk, biri Acem ve biri Çerkez as›ll› olan efllerinden 5’i erkek 4’ü k›z 9 çocuk sahibi olmufltur. Pafla’n›n biri Nuri Osmaniye’de di€eride Süleymaniye’de olmak üzere 2 kona€› vard›r. Ayr›ca Beylerbeyi ve Çubuklu’da birer yal›s›, Üsküdar ‹hsaniye ve Erenköy’ünde de 2 köflkü bulunmaktad›r. Pafla’n›n haneleri birbirinden ilgi çekici konuklar› ve sohbetleri ile çok ünlenmifltir. Erenköy’deki köflkünün bahçesine ‹talyan heykelt›rafl Rosette taraf›ndan yap›lan birebir boyutlu zürafa heykeli ile çok ünlenmifltir. Süleymaniye’deki kona€›na bazen Enderun-i Hümayun’dan yani Topkap› Saray›’ndan da misaf irler gelmektedir. Hassas bir flair ince bir nasir mütevazi bir marifperver Münif Pafla ömrü boyunca toplad›€› nef is kitaplar› ve k›ymetli resimlerden oluflan zengin kütüphanesi dillere destan konaklar›n›n ve konuklar›n›n basit bir özentinin de€il daha derin, sindirilmifl bir kültürün tezahürleri oldu€unu kan›tlamaktad›r. Pafla 1910 y›l›nda da vefat etmifltir.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 005


1 OSMANLI HATIRA MADALYASI ve MİNELİ KRİSTAL DEVLET ARMASI 1867 tarihinde Abdülaziz’in Londra seyahati münasebetiyle bastırılan hatıra madalyonu ve Bohem kristal mineli Osmanlı devlet amblemi

2.000 – 3.000 TL.

2 OSMANLI NİŞAN VE MADALYALARI 5.Derece Mecidiye Nişanı 4.Derece Mecidiye Nişanı 4.Derece Rütbe Nişan-i Osmani Harp Madalyası, 1285 tarihli Girit Madayası 1314 Yunan Muharebesi Madalyası II.Abdülhamit İmtiyaz Madalyası Sanayi Madalyası

2.500 - 3.500 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 007


3 T.B.M.M. ALTIN ROZETİ VE 12 ADET ÇEŞİTLİ ROZET VE NİŞANLAR T.B.M.M. Rozeti (Harf İnkilabı Dönemi), Viyana baskısı, 14 ayar altın, orijinal kutusunda ve 12 parça rozet ve çeşitli nişanlar.

5 4 ADET OSMANLI MÜCEVHER Sultan II. Abdülhamit Tuğralı murassa altın broş, pembe incili altin broş, Hidiv armalı, inisialli altin broş ve Kufi yazılı altın broş.

5.000 – 7.000 TL.

2.000 - 3.000 TL

4 T.B.M.M. ROZETİ VE KUŞAKLI MİNELİ AYYILDIZ MADALYA

6 6 ADET OSMANLI MÜCEVHER

1920’ler Meclis Rozeti ve kuşaklı ayyıldızlı, mineli madalya

6.000 – 8.000 TL.

1.500 - 2.500 TL

4 Adet Osmanlı murassa altın yıldız broşlar ile 1 ayyıldızli altın broş ve 1 hidiv armalı altın broş


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 009


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 011

7 TESPİH VE İKİ SİNEKLİK

10 OSMANLI SEDİR ÖRTÜ TAKIMI

33’lük sıkma katalin tesbih ve fildişi saplı 2 adet sineklik

Atlas üzerine klaptan sim işlemeli, Osmanlı sedir örtüsü. 6 Adet yastık ve 1 adet sedir eteğinden oluşmaktadır.

300 - 500 TL.

1.500 – 2.500 TL.

8 KAMÇI VE SİNEKLİK Savatlı gümüş kamçı, fildişi sineklik ve mektup açacağı

300 – 500 TL.

9 GÜMÜŞ TABAKA VE SAATLER Gümüş tabaka, cep saatleri ve kalem, ağızlık ile gümüş yüksük.

1.000 – 1.500 TL.


11 3 ADET GÜLABDAN

13 TOPHANE BARDAK

2 Adet Çin porselen ve 1 adet Abanoz gülabdan Yükseklik: 17 cm.

Tahin renginde üzeri yaldız bezemeli 19.yy. Tophane bardak, Tophane lüleciliğinin güzel bir örneği. Yükseklik: 10 cm.

600 – 800 TL.

12 SEYAHAT ÇATAL BIÇAK, KAŞIĞI

800 – 1.000 TL.

14 NARGİLE KÖRÜĞÜ

Altın kakmalı, 19.yy. Uzunluk: 20 cm.

Üzeri gümüş tuğralı, bronz üzerine gümüş kakma işçilikli, 19.yy, Osmanlı nargile körüğü.

800 – 1.000 TL.

800 – 1.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 013

15 BRONZ SEYAHAT SAATİ Alarmlı, kronometreli, eski Türkçe kadranlı, bronz seyahat saati, Fransız, 19.yy.

16 OSMANLI 3 ADET PEŞKİR, ÇANTA ve YASTIK

20x12x10 cm.

Kök boyalı ipliklerle işlemeli, 3 adet Peşkir, Tepebaşı kumaşından yapılmış Cüz çantası ve 1 adet erken dönem 19. y.y. Bursa kadife çatma yastık

1.500 – 2.000 TL.

1.000 – 1.500 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 015

17 OSMANLI KAHVE TEPSİSİ

19 TOMBAK HAMAM TASI

19. y.y Osmanlı oval formlu, çift kulplu kahve tepsisinin tüm yüzeyi f ildişi ve sedef lerle hilal ve yıldızlar bezenmiştir. 55x34 cm.

18.yy. mineli kazıma ve kakma tekniğiyle, tüm bordür yüzeyi çiçekler ve bitkisel motiflerle bezelidir. Yine yan yüzeyi repuse tekniğiyle mineleri birer atlayarak kartuşlarla motiflenmiştir.

1.500 – 2.500 TL.

Çap: 24 cm.

2.000 – 3.000 TL.

18 KÜTAHYA ÇİNİ 2 HAT LEVHA Birinin üzerinde “Maşallah” , diğerinin üzerinde “Ya Hafız” yazılıdır. Süt beyaz zemin üzerine kobalt mavisiyle yazılmış olan bu 2 şaheser örnek, erken devir 19.yy Kütahya seramik işçiliğinin en güzel örneklerindendir. 20x20 cm.

2.000 – 3.000 TL.


20 TUĞRALI GÜMÜŞ HAMAM TASI Sultan II. Abdülhamit tuğralı, Hidiv armalı, balık pulu desenlidir. Çap: 22 cm. Ağırlık:550 gr.

1.500 – 2.500 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 017

21 BEYKOZ BİLLUR ŞİŞE

22 KRİSTAL NARGİLE ŞİŞESİ

Osmanıl 18.-19. Yüzyıl; şişenin yüzeyine grave tekniği ile selviler ve çiçekler motif l enmiş ve yaldızlanmıştır. Ağız kısmından iple asılan bu şişeler genelde gül suyu şurubu yapımında kullanılır. Yükseklik:34 cm.

Nargilenin yüzeyi grave tekniği ile, çiçek ve bitkisel motif lerle desenlenmiştir, 19.yy.Fransız; Osmanlı Pazarı için özel imalat Yükseklik: 38 cm.

800 – 1.000 TL.

600 – 800 TL.


23 AMME CÜZÜ Vasfi Efendi tarafından yazılmış Amme Cüzü, 1223 tarihli.

3.000 – 5.000 TL.

24 MEVLEVİ AYİN KİTABI Hattat Zekai Dede tarafından yazılan Mevlevilere ait ayin kitabı.

3.000 – 5.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 019


25 HAT LEVHA Süleyman Vasfi Efendi, Hadis-i Şerif. Eserlerine çok az rastlanan hattatımızın olağanüstü güzellikteki bu istif li hat levhası ender bulunan bir koleksiyon eseridir. 35x27 cm. Süleyman Vasfi Efendi ait bir hat levha Prof. UĞUR DERMAN’ın TÜRK HAT SANATI ŞAHASERLERİ kitabının 48.levhasında yer almaktadır.

15.000 – 25.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 021

26 HAT LEVHA Şemse formunda Osmanlı varaklı çerçevesi içinde klasik tezhipli sülüs hat levha. Ketebe: Halim Efendi. Çerçeve Çap: 60 cm.

4.000 – 6.000 TL.


27 İKİ ADET OSMANLI RESİM ÇERÇEVESİ Ahşap oyma işçilikle taçlandırılmış varaklı oval kadranlı çerçeveler 19.yy.

800 – 1.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 023

28 EDİRNE KAVUKLUK 18-19.y.y. dikdörtgen aynalı ve yuvarlak tablalıdır. Aynaya bağlı her iki kenarda tek sütunçe vardır. Krem rengi ayna üzerinde yaldızlı kabartma çiçek ve bitkisel motifler işlenmiştir. Üstündeki kısımda yüzeye altın bezemeli bir çiçek dalı oturtulmuştur. Üst ve alt kısımları kabartma rokoko dekorludur. Yükseklik: 70 cm.

2.500 - 3.500 TL


29 6 ADET ALTIN KAŞIK

30 BİR ÇİFT MİNELİ ALTIN ZARF VE FİNCANLAR

19.y.y Osmanlı; 22 ayar 6 adet altın kaşık .

Osmanlı için özel yapım, 19.yy İsviçre imalatıdır. Üzeri polikrom renkli mine ile çiçekler ve incilerden yapılmış üzüm salkımları ile çepeçevre dekorlanmıştır. Porselen Fincanları, Osmanlı yıldız porselen imalatıdır ve yıldız porselenin ayyıldızlı”imalat marka damgası” bulunmaktadır.

Ağırlık: 60gr.

7.000 – 10.000 TL.

30.000 – 40.000 TL


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 025

31 OSMANLI ALTI ADET ALTIN ZARF VE FİNCANLAR 19. y.y. Osmanlı için özel yapım, İsviçre imalatıdır. 6 Adet 22 ayar altın zarf ve Fincanları. Ağırlık: 150gr.

30.000 – 40.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 027

32 TUĞRALI GÜMÜŞ KAHVELİK VE FİNCANLARI Sultan II.Abdülhamit tuğralı Aznavur işçilikli kahvelik ve 6 adet tuğralı gümüş zarf fincanlar. Bir fincan üzerinde ‘Şükrullah ve Nasrullah…’ yazılıdır.

8.000 – 12.000 TL.


33 BİR ÇİFT GÜMÜŞ ŞAMDAN Üç mumluklu, dilimli gövdeli. Yükseklik: 23 cm. Ağırlık: 1.000 gr

1.000 – 1.500 TL.

34 5 PARÇA KAMİNOTOLU GÜMÜŞ KAPLAMALI ÇAY TAKIMI 600 – 800 TL

35 4 PARÇA GÜMÜŞ ÇAY TAKIMI Çaydanlık, suluk, sütlük, şekerlikten ibaret. Ağırlık: 2.200 gr

1.500 – 2.500 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 029

36 78 PARÇA 8 KİŞİLİK GÜMÜŞ ÇATAL BIÇAK TAKIMI Towle marka, Fontana modeli. 8 kaşık, 16 çatal, 16 bıçak, 16 tatlı kaşığı, 8 pasta çatalı, 8 pasta bıçağı,6 parça servis kaşık, kepçe ve çatalı. Toplam ağırlık:4,150 kg

5.000 – 7.000 TL.


37 ÇİFT BİLLUR ŞAMDAN

39 BİR ÇİFT BISCUI RÖLYEF TABLET

Fransız, 19. y.y. Bakara kristal, iki kolludur.

19 y.y. Fransız Biscui, sırsız porselen.

Yükseklik: 33 cm.

Çap: 43-37 cm.

800 – 1.200 TL.

3.000 – 5.000 TL.

38 BİR ÇİFT KEK STANDI 19.yy., Fransız, Christofle imalat damgalıdır.

800 – 1.200 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 031


40 PORSELEN SÜRAHİ

41 BİR ÇİFT BRONZ JAPON VAZO

19.yy. Japon İmari, porselen, kapaklı.

19.yy. Dilimli yuvarlak hazneli, geniş ağızlı, ince belli, koyu parlak patinalı bronz vazo.

Yükseklik: 35 cm.

Yükseklik: 30 cm.

1.500 – 2.500 TL.

1.500 – 2.500 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 033

42 ÇİN PORSELEN PARFÜM ŞİŞESİ Ming hanedanlığı Wanli dönemi. 16.yy. Mavi beyaz porselen, beyaz yüzeyinin üzeri birbirini takip eden çiçekler ve dallarla bezeli, boyun bordürü lotus yapraklarıyla desenlenmiştir. Tıpkı benzeri Sadberk Hanım Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi koleksiyonlarında da bulunmaktadır. Yükseklik: 10 cm.

1.500 – 2.500 TL.


43 BİR ÇİFT FRANSIZ FANUSLU GAZ LAMBASI 19.yy. Fransız imalatı seramik hazneli bronz ayaklı fanuslu gaz lambası. Yükseklik: 64 cm.

3.000 – 5.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 035

44 BİR ÇİFT SEVR VAZO VE BİR ADET KÜÇÜK SEVR VAZO 19. yy. Fransız, Sevr imalat damgalıdır. Ayak, kulp ve tutamakları bronz aplikedir. Yükseklik: 55 cm. – 25 cm.

3.000 – 5.000 TL.


45 ÇİN PORSELEN VAZO

46 ÇİN KANTON PORSELEN TABURE

19.yy. Tüm yüzeyi insan ve çeşitli figürlerle bezelidir.

19.yy. Ajur işçilikli tüm yüzeyi insan ve çeşitli bitkisel motiferle bezelidir.

Yükseklik: 60 cm.

48x35x35 cm.

3.000 – 4.000 TL.

2.000 – 3.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 037

47 MERMER BÜST 19.yy Fransız mermer,kamelyalı kadın figürü 65x40x35 cm.

3.000 – 5.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 039

48 BİR ÇİFT PORSELEN FRANSIZ VAZO Fransız imalatı, porselen bir çift vazo. Tüm yüzeyi beyaz zemin üzerine çok çeşitli renklerle çiçek desenleriyle bezelidir. Vazoların ajurlu olan ağız kısımlarında küçük tamir görmüş. Yükseklik: 85 cm.

15.000 – 25.000 TL.


49 BİR ÇİFT FRANSIZ BRONZ HEYKEL 19.yy. Fransız imalatı, yuvarlak bronz kaide üzerinde yükselen ve bir ellerinde meşale, diğer ellerinde meyve ve çiçekler tutan iki mitolojik kadın (tam boy) figürü. Yükseklik: 160 cm.

40.000 – 60.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 041


50 SALTANAT KAYIĞI MAKETİ 19.yy., Osmalı, bakırdan mamul saltanat kayık maketi. 21x77 cm.

5.000 – 7.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 043

51 MÜZİKLİ SANDALYE 18-19.yy, Sandalyenin sırt ve oturak kısmı marküterilidir. Oturulduğu zaman, kurulmuş bir diskin harekete geçmesiyle melodi çalmaktadır. 90x48x38 cm.

1.500 – 2.500 TL.


52 KOLTUK TAKIMI Fransız imalatı, 19.yy, gül ağacı, 2 kanepe ve 2 koltuktan oluşan oturma takımı.

7.000 – 10.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 045

53 FRANSIZ BOULLE BAHÜ Ahşap konsolu, baga, bronz kullanılarak dekore edilen 19.yy, III.Napolyon dönemi Fransız imalatıdır. 105x80x38 cm.

5.000 – 8.000 TL.


54 SEKRETER 19.yy, Japon imalatı, sedef kakma dekorlu, ajur süslemeli çalışma, yazı masası. 174x74x32 cm.

5.000 – 7.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 047

55 FRANSIZ VARAKLI VİTRİN 19.y.y Fransız imalatı, 16.Louis stili neo klasik tarzlı vitrin. Dört ayaklı kaide üzerinde yükselen ortadan kapaklı ve her iki yüzeyi camdır. Ayaklar ortadan içi çiçek dolgulu bir vazoyla birbirine bağlanmıştır. Vitrinin ön iki yanında birer sütunçe vardır. Üst alın ahşap çiçeklerle taçlanmıştır. 216X90X50 cm.

8.000 – 12.000 TL.


56 OSMANLILAR İÇİN ÖZEL YAPIM MÜZİKLİ MASA SAATİ İngiliz yapımı, ormolu aplikasyonlarla süslü, kırmızı lake kaplı ahşap muhafazası altın yaldız ve renkli rölyef lerle 18.yüzyılın sevilen Chinoiserie motif leri ile bezeli masa saati Osmanlı için özel yapımdır. Ön yüzündeki yarım daire alınlığın üzerindeki bölümde yanyana altı adet alaturka ve alafranga melodi ismi yazılıdır: Usak devir, Useine (Huseyni) A Sonata, Fanny Blooming Fair,Marine Joak ve Tom Jones, Alınlıgın ortasında Markwick Markham London yapımcı adı ile altında beyaz mine çerçeveli pirinç kadranda eski Türkçe rakkamlar görülür. Saatin her iki tarafında daire içinde ‘ vur/vurma’ ve ‘çal/çalma’ manasına gelen İngilizce ‘strike/not strike’ ile ‘chime/not chime’ seçenekleri vardır. Kadranın arka yüzüne kazıma tekniğiyle Markwick Markham London yapımcı markası işlenmiştir. Ahşap muhafazanın kilit anahtarı ve saatin kurma parçası mevcuttur. İki barrel ve uç fusee vurgulu hareketli ve verge esapmanlıdır, 18.yüzyıl. Her özelliği mükemmel vaziyette çalışır olan bu eser, saraylar için yapılmış çok nadir bir koleksiyon parçasıdır. Yükseklik: 67 cm. En: 39 cm. Derinlik: 26 cm.

70.000 – 100.000 TL.

MARKWICK MARKHAM LONDON Markwick Markham, 17. yüzyılda kurulmuş Osmanlı’ya saat satan en büyük İngiliz saat irmalarından f biridir. Kurucusunun oğlu olan James Markwick daha sonra damadı Robert Markham ile Londra piyasasının en ünlü saat yapımcılarından olmuş ve Osmanlı’yla ilişki kurup ticareti genişletebilmiştir. 1730’da ölen Markwick’in eserleri bugün ender de olsa müzayedelerde çıkabilmektedir.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 049


ÖN YÜZ

ARKA YÜZ


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 051

57 OSMANLI PARAVAN

58 MEKTUPLUK

4 Kanatlı, her iki yüzü aynı, 8 adet Bursa çatma yastığıyla kaplanmıştır. Konak ve Saraylarda kullanılan ender rastlanan bir örnektir.

Bronz kaideli iki kanatlı kapağında bir hanım Figürü olan mektupluk. Fransız imalatı 19.yy.

240x140 cm.

55x28 cm.

3.000 – 5.000 TL.

1.000 – 1.500 TL.


59 FENER

60 BOHEM KRİSTALLİ BRONZ AVİZE

4 Yüzeyi vitray camlı sıcak dövme demir gövdeli fener. 19.yy, Fransız imalatıdır.

19.yy Fransız imalatı, 24 Bronz kollu, Bohem kristallerle üzüm salkımları ve yapraklar monte edilerek süslenmiş bir saray avizesidir.

2.000 – 3.000 TL.

120x90 cm.

10.000 – 15.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 053


61 FOTOĞRAF

ÂŞIK 19.yy, 24x18 cm

1.000 – 1.500 TL


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 055

62 SÜLEYMAN SEYYİD (1842-1913)

Desen – Otoportre 1868 tarihli 15.5x11 cm.

5.000 – 7.000 TL.

Paris’te bulunduğu yıllarda aynadan yaptığı kendi portresi.


HALİL PAŞA (1857-1939)

Tam adı Mehmed Tahir Paşa’dır. 1830’de Ayıntab’ta (Gaziantep’te) doğdu. Babası Ayıntab âlim ve şairlerinden Hoca Abdünnaf i Efendi’dir. İlköğrenimini Ayıntab’ta Nur-u Osmaniye Medresesi’nde gördü ve tahsiline daha sonra Mısır’da devam etti. Bir taraftan Arapça öğrenirken, o sırada Kahire’de bulunan İranlı Edip Mirza Senk Lah’tan Farsça da öğrendi. Yüksek tahsilini Kasr-i Ali Medresesi’nde yaparak coğrafya, tarih ve edebiyat okudu. Devrin modasına uyarak Fransızca da öğrendi. Daha sonra Şam’da eğitimine devam etti. 1853’te Arapça ve Farsça mütercim sıfatıyla Babıali’ye girdi. Kısa bir süre sonra Berlin Sefaretinin başkâtipliğine getirildi. Mütercim, gazeteci, yayıncı ve hariciyeci (sefir) olan Münif Efendi çok yönlü bir aydındı. Dokuz yıla yakın bir süre maarif nazırlığı yaptı. Kısa bir süre de ticaret nazırlığında bulundu. Münif Paşa Türk Kültür tarihinde de seçkin bir yere sahiptir. Batı dillerinden yapılan ilk edebi-felsefi çeviri Muhaverat-i Hikemiyye ona aittir. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli etkinlikleri Ruzname-i Ceride-i Havadis’teki gazeteciliği, Osmanlı İlim Cemiyeti’ndeki sivil toplum önderliği ve Mecmua-i Fünun’daki popüler bilim yayıncılığıdır. Dört kez evlendi, Fransız, Türk, Acem ve Çerkes asıllı eşlerinden beşi erkek, dördü kız dokuz çocuğu oldu. Münif Paşa’nın biri Nuruosmaniye’de diğeri Süleymaniye’de iki konağı vardı. Ayrıca Beylerbeyi ve Çubuklu’da birer yalısı, Üsküdar İhsaniye ile Erenköy’de de iki köşkü bulunuyordu. Münif Paşa’nın haneleri birbirinden ilgi çekici konukları ve sohbetleriyle çok ünlenmişti. İtalyan heykeltıraş Rosette’in Erenköy’deki köşkünün bahçesi için yaptığı birebir boyuttaki zürafa heykeli köşkün çok ünlenmesine sebep olmuştu. Süleymaniye’deki konağına bazen Topkapı Sarayı’ndan da misaf irler gelmekteydi. Hassas bir şair, ince bir düzyazı adamı ve mütevazı bir maarif dostu olan Münif Paşa ömrü boyunca kıymetli kitaplar topladı. Resim koleksiyonundaki eserler bu merakının basit bir özenti değil, daha derin, sindirilmiş bir kültürün tezahürleri olduğunu kanıtlamaktadır. Münif Paşa 1910’da vefat etti.

63 HALİL PAŞA (1857-1939)

ŞAKAYIKLAR İmzalı, 1906 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 90x60 cm.

200.000 – 300.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 057


FRANÇOIS CLAUDE HAYETTE Tevf ik Fikret’in Galatasaray lisesindeki öğrencilik yıllarında (1877-88) resim öğretmeni olmuş ve ondaki resim yeteneğini keşfetmiştir. (alıntı Halilhan Dostal bugün bugece.com) Osmanlı resminin batılılaşma sürecinde etkili olmuş isimlerinden biridir. 19 yyda Osmanlıda gelişen günlük veya siyasi olayları belgelemek üzere birçok gazete ve dergi, o dönemin foto muhabiri diyebileceğimiz illusturatörleri gönderdi, özellikle Kırım şavaşının patlak verdiği 1853-1856 yılları arasında İngiltere ve Fransanın da Osmanlı müttefiki olmasi nedeniyle savaş muhabirliği yapmak üzere bircok illustratör akın etti. F.C.Hayette, F.Brest, Brindesi, Pasini, Preziosi ve Chlebowski gibi oryantalist ressamlar da bu dergi ve gazetelere çizim yapmaya basladılar. L’Illustration, Le Tour du Monde, Le Monde Illustre gibi yayınlarda çalıştilar. Sonradan Sehbal, Malumat gibi Dergilerle Türk illustrasyonu da gelişti. (www.obarsiv.com/dokumantasyon/gazetecedergiler/ yerel_yabanci_basin.htm)

64 FRANÇOIS CLAUDE HAYETTE

ARZUHALCİ İmzalı, Constantinople Tuval üzerine yağlıboya 117x90 cm.

100.000 – 120.000 TL. İki İstanbul’lu hanımın yazdırdığı bir dilekçe anını en ince detaylarına kadar resmederek ölümsüzleştirdiği bir eser. Sanatçımız François Claude Hayette’in, başta İstanbul Resim Heykel Müzesi, Suna İnan Kıraç Vakfı Müzesi ve daha pek çok özel ve kurumsal koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 059


65 ORYANTALİST TABLO

ANONİM 18.yy Tuval üzerine yağlıboya 48x75 cm.

4.000 – 6.000 TL. Muhtemelen Ahırkapı’da surların altından Ayasofya resmedilmiştir.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 061

66 ORYANTALİST TABLO

ÇUBUK İÇEN BİR OSMANLI BEY Anonim, 19.yy Panel üzerine yağlıboya 54x37 cm.

8.000 – 12.000 TL.

Konağında çubuk içen beyin, türban ve kıyafeti ile yerdeki Uşak halısı ve iç mekan detayları en ince teferruatına kadar çok ustaca resmedilmiştir. Eski Osmanlı konak ve yaşamını yansıtan bir belge niteliğindedir.


67 WARNIA ZARZECI (1850-1924)

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON İmzalı Tuval üzerine yağlıboya 26x34 cm.

30.000 – 40.000 TL. İki seyyar tamircinin tasvir edildiği bir kompozisyon.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 063

68 WARNIA ZARZECI (1850-1924)

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON İmzalı, 1886 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 26x34 cm.

30.000 – 40.000 TL. Çift öküzlü sabanla tarlasını süren bir köylü tasviri, geri planda uzaklarda köyünün resmedildiği bir kompozisyon.


69 ANONİM

PEYZAJ 19.yy Ahşap panel üzerine yağlıboya 21x40 cm.

1.500 – 2.000 TL.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 065

70 ANONİM

PEYZAJ 19.yy Ahşap panel üzerine yağlıboya 21x40 cm.

1.500 – 2.000 TL.


71 FABRICIUS BELLO

NÜ İmzalı 19. y.y. Tuval üzerine yağlıboya 114x154 cm.

80.000 – 100.000 TL. Bir güzelin yatağında çok ustaca tasvir edildiği tablo. Orjinal Fransız oval yaldızlı çerçevesi içerisindedir.


MÜNİF PAŞA Aile Koleksiyonu / 067

72 T. BEYUIRY

NÜ İmzalı, 19.yy Desen Kağıt üzerine füzen 45x57 cm.

1.000 – 1.500 TL.


Çağdaş ve modern

TÜRK RESİM SANATI


73 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 34x20 cm.

1.500 – 2.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 071

74 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 33x23 cm.

1.500 – 2.000 TL.


75 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 33x23 cm.

1.500 – 2.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 073

76 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 30x23 cm.

1.500 – 2.000 TL.


77 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 33x18 cm.

1.500 – 2.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 075

78 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 33x25 cm.

1.500 – 2.000 TL.


79 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 30x23 cm.

1.500 – 2.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 077

80 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 33x19 cm.

1.500 – 2.000 TL.


81 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 33x23 cm.

1.500 – 2.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 079

82 KEMAL ÖNSOY (1954)

FİGÜR 90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 50x35 cm.

1.500 – 2.000 TL.


83 KEMAL ÖNSOY

84 KEMAL ÖNSOY

(1954)

(1954)

FİGÜR

FİGÜR

90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 50x35 cm.

90’lı yıllar Kağıt üzerine karışık teknik 35x45 cm.

1.500 – 2.000 TL.

1.500 – 2.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 081


85 KEMAL ÖNSOY

86 KEMAL ÖNSOY

(1954)

(1954)

SOYUT

SOYUT

Soyut kompozisyon, Panel üzerine akrilik 100x70 cm.

Soyut kompozisyon, imzalı, 1995 tarihli Tuval üzerine yağlıboya, diptik 210x140 cm.

15.000 – 25.000 TL.

90.000 – 110.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 083


87 BURHAN UYGUR (1940-1992)

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON İmzalı Tuval üzerine yağlıboya ve pastel 30x40 cm.

3.000 – 4.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 085

88 BURHAN UYGUR (1940-1992)

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON İmzalı, 79 tarihli Ahşap panel üzerine yağlıboya 22x30 cm.

3.000 – 4.000 TL.


89 HAKKI ANLI

90 HAKKI ANLI

SOYUT

SOYUT

İmzalı Kağıt üzerine karışık teknik 64x49 cm.

İmzalı Kağıt üzerine karışık teknik 66x50 cm.

4.000 – 6.000 TL.

4.000 – 6.000 TL.

(1906-1991)

(1906-1991)


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 087


91 ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK (1927-2011)

SOYUT İmzalı Tuval üzerine akrilik 50x50 cm.

12.000 – 15.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 089

92 ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK (1927-2011)

SOYUT İmzalı Tuval üzerine akrilik 50x50 cm.

12.000 – 15.000 TL.


93 ÖMER ULUÇ

94 BURHAN DOĞANÇAY

ÇOCUK VE YARATIK

PARÇALANMIŞ MAVİ KAĞITLAR

(1931-2010)

İmzalı, 91 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 70x100 cm.

30.000 – 35.000 TL.

(1929-2013)

FÜMAJ KONİLER

İmzalı Karton üzerine suluboya, guaj, tebeşir, tuz, yanık kağıt ile yaptığı çok özel kolajlı fümaj koniler tablosu. 1980’li yıllara tarihlenmektedir. 56x38 cm.

30.000 – 50.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 091


95 FAHRELNİSSA ZEİD

96 KOMET

PEYZAJ - BÜYÜKDERE

FİGÜRLÜ PEYZAJ

Kağıt üzerine karışık teknik 25x18 cm.

İmzalı, 1980 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 36x53 cm.

(1901-1991)

8.000 – 12.000 TL.

(1941)

12.000 – 15.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 093


97 MÜBİN ORHON (1924-1981)

98 MÜBİN ORHON (1924-1981)

SOYUT

SOYUT

İmzalı, 79 tarihli Kağıt üzerine karışık teknik 35X26 cm.

İmzalı, 72 tarihli Kağıt üzerine karışık teknik 24X30.5 cm.

7.000 – 10.000 TL.

12.000 – 15.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 095


99 MÜBİN ORHON (1924-1981)

SOYUT İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik 40X30 cm.

6.000 – 8.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 097

100 MÜBİN ORHON (1924-1981)

SOYUT İmzalı, 75 tarihli Kağıt üzerine karışık teknik 43X30.5 cm.

6.000 – 8.000 TL.


101 MÜBİN ORHON

102 ERGİN İNAN

SOYUT

MEVLANA 99 ŞİİR, 99 RESİM

İmzalı, Kağıt üzerine karışık teknik 40X30 cm.

İmzalı Karton üzerine akrilik 30x22 cm.

6.000 – 8.000 TL.

15.000 – 18.000 TL.

(1924-1981)

(1943)

ERGİN İNAN, Mevlana Celaleddin 99 şiir, 99 resim adlı kitabının 3 numaralı resmi.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 099


MÜBİN ORHON (1924-1981) Tanzimat Sadrazamı Büyük Reşit Paşanın torunu olan Mübin Orhon Orhan Veli’nin de akrabasıdır. ‘‘1948 yılının yaz başlangıcında, hazirandı sanıyorum, bu uğurlamada ben de vardım. Mübin uzun boyuyla, geminin güvertesinde toplanmış yolcuların tepesinden, bize iki elini birden sallayarak hoşçakalın derken, Orhan Veli dolu gözlerle gemiye bakıp, bana da gülümsemeye çalışıyordu. Gemi Sarayburnu’na doğru açılırken, sigara paketinin arkasına bir şeyler yazdığını gördüm. Gemi akıp gitti Marmara’ya; hiç konuşmadan yürüdük, gene hiç konuşmadan Karaköy’deki küçük meyhanelerden birine girdik. İkinci kadehten sonra, ‘Bak sana bir şiir okuyayım’ dedi. Okuduğu, biraz önce yazdığı şiirdi. Adı: Ayrılış. Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel; Serde erkeklik var, ağlayamam. Şiiri okudu, sustuk ve öyle suskun içtik.’’ Mucap Of luoğlu’nun ‘Silinmiş Alkışlar İçinde’ isimli kitabından alıntı. Lirik ekspresyonizm (dışavurumculuk) ile doğu düşüncesini birleştirdiği soyut resimleriyle 1950’lerde Paris Okulu Sanatçıları arasında yer almıştır.Öğrenimini Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapan sanatçı 1947’de doktora yapmak için gittiği Paris’te resme yönelmiştir. 1949’da Académie de la Grande Chaumiere’de desen çalışmalarına başlamış, 52-53 yıllarında orada Modigliani’nin öğrencisi olmuştur. İlhan Koman, Şadi Çalık ve

103 MÜBİN ORHON (1924-1981)

SOYUT İmzalı, 1960 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 100x100 cm.

80.000 – 100.000 TL.

Sadi Öziş’le birlikte kurdukları Soyut Sanat Atölyesi’ne devam ederek resim çalışmıştır. Bu dönemde sanatın merkezi olan Paris’te özellikle Kandinsky ve Mondrian gibi soyut sanatçıların yapıtlarını incelemiş ve onlardan etkilenmiştir. Geometrikden lirik dışavurumculuğa geçen tarzı benimseyerek, spontan ve duygusal yaklaşımla, tablolarında renklerin dansını, hareketini yansıtmıştır. Fırça darbeleriyle, boya akıtmalarıyla, sıcak renklerle veya soğuk tonlarda yaptığı eserlerinde ince, kırılgan bir dünya ve mistik bir derinlik yakalamıştır. Monokrom resimlerinde yansıttığı dingin/durgun duygular izleyiciyi meditasyona davet eder gibidir. 50’li yıllardan itibaren Paris’in ileri gelen galerilerinde açtığı sergilerle tanınan ve Fransa’daki Ecole de Paris sanatcıları arasına giren sanatçının en büyük koleksiyoneri İngiliz Sainsbury ailesi olmuştur. (East Anglia Üniversitesinde özel Sainsbury koleksiyonunda 62 eseri halen sergilenmektedir). Brüksel (1958), İngiltere (1964) ve Amerika’da (1959) açtığı kişisel sergileri dışında sayısız grup sergilerine katılan sanatçının Türkiye’de ilk sergisi 1962’de açılmıştır. Mubin, 1964’te Türkiye’ye askerlik için dönmüş, bir süre serbest çalıştıktan sonra 1966’da yeniden Paris’e giderek ölümüne kadar bu kentte yaşamıştır. 1960’larda doğu sanatına yönelerek Doğu felsefesi, düşünce yapısı ve tasavvuf sistemiyle ilgilenen Mübin Orhon giderek üslubunu bu doğrultuda geliştirmiştir. 1970’lerden başlayarak Mevleviler üzerinde çalışmıştır. (N.Arslan/Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi)


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 101


104 NURİ İYEM (1915-2005)

SOYUT KOMPOZİSYON İmzalı Tuval üzerine yağlıboya 30x50 cm.

3.000 – 4.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 103

105 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU (1911-1975)

HAMAM İmzalı Ahşap panel üzerine yağlıboya 28x43 cm.

3.000 – 5.000 TL.


106 ZEKİ ARSLAN

107 ZEKİ ARSLAN

108 ZEKİ ARSLAN

SOYUT

SOYUT

SOYUT

İmzalı, 2007 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 176x158 cm.

İmzalı, 2007 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 176x158 cm.

İmzalı, 2007 tarihli Tuval üzerine yağlıboya 176x158 cm.

5.000 – 7.000 TL.

5.000 – 7.000 TL.

5.000 – 7.000 TL.

(1949)

(1949)

(1949)


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 105


109 ABİDİN DİNO (1913-1993)

ÇİÇEKLER Karton üzerine karışık teknik 70x50 cm.

12.000 – 15.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 107

110 SARKİS ZABUNYAN (1938)

SOYUT KOMPOZİSYON İmzalı, 1962 tarihli Kağıt üzerine karışık teknik 60x48 cm.

12.000 – 15.000 TL.


111 FÜREYA KORAL (1910-1997)

2 ADET SERAMİK SİLİNDİRİK RÖLYEF 2.000 – 3.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 109

112 SABRİ BERKEL (1907-1993)

KOMPOZİSYON İmzalı, 1957 tarihli Kağıt üzerine karışık teknik 41.5x41.5 cm.

10.000 – 12.000 TL.


113 FİKRET MUALLA (1903-1967)

NATÜRMORT İmzalı, 54 tarihli Kağıt üzerine guaj 27X42 cm.

7.000 – 10.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 111

114 FİKRET MUALLA (1903-1967)

BARDA İmzalı, 54 tarihli Kağıt üzerine guaj 21x40 cm.

7.000 – 10.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 113

115 BARBARA

(1956)

& ZAFER BARAN

(1955)

EPHEMERA #179 GLADIOLUS 2002 tarihli Kalıcı pigment baskı, 4/5

10.000 – 12.000 TL.

Aynı eserin bir kopyası Victoria and Albert Müzesi ve Rothschild koleksiyonundadır. Ayrıca Victoria and Albert Müzesi ile Tel Aviv Sanat Müzesinde (Rose c’est la vie: On Flowers in Contemporary Art sergisi) sergilenmiştir.

116 BARBARA

(1956)

& ZAFER BARAN

EPHEMERA #81/8, #84/8 Diptik 2002 tarihli Kalıcı pigment baskı, 2/5

12.000 – 15.000 TL.

(1955)


117 ARDAN ÖZMENOĞLU (1979)

GHOST OF SULTAN SELİM İmzalı, 2011 tarihli Kağıt üzerine ipek baskı 150x110 cm.

7.000 – 9.000 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 115

118 ARDAN ÖZMENOĞLU (1979)

OTTOMAN ON CANVAS İmzalı, 2011 tarihli Tuval üzerine karışık teknik 110x90 cm.

7.000 – 9.000 TL.


119 FERİT İŞCAN (1931-1986)

NATÜRMORT İmzalı Tuval üzerine yağlıboya 31x40 cm.

1.000 – 1.500 TL.


Çağdaş ve Modern TÜRK RESİM SANATI / 117

120 GÜL ILGAZ (1962)

SEA-GATE İmzalı, 2007 tarihli Fotoğraf, 4/5 120x80 cm.

3.000 – 5.000 TL.


MÜZAYEDE KOŞULLARI 1. Maçka Mezat aracıdır. Maçka Mezat satıcı için aracıdır. Aynı zamanda kendi finanse ettiği eserlerde de satıcı durumundadır. 2. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre Topkapı Sarayı Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ,Askeri Müze, Yıldız Sarayı Müzesi ve Ayasofya Müzesi uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir. 3. Müzayedede arttırmalar sarih şekilde bayrak kaldırmak sureti ile yapılır. Alıcı, bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Satışı, münadinin son çekiç darbesiyle münakit olur. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermeyan edemez. 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerinin yenilenmesinden dolayı şirket sorumlu tutulamaz. Eserlerimiz müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle, müzayedeye katılanların, eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğun da yer alan ve eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir. Tüm malların haliyle satışa sunulduğunu, alıcının satılan malı pey sürmeden evvel yeterince muayene ettiğini ve B.K.198 hükmünün uygulanmasından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her malın yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Satın alan bu durumu peşinen kabul eder. Maçka Mezat, satılan malın tekeffülü ile mükellef değildir. 5. Bu müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması ya da hak sahibinin rızası hilafına elinden çıkmış olması durumlarında, hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep edene aittir. 6. Alıcı, müzayede öncesi her malın kondisyonunu incelemeli, tarife uyup uymadığını kontrol etmeli ve bunda kendi görüsüne dayanmalıdır. Müzayedeye sunulan eserlerle ilgili olarak Maçka Mezat tarafından katalogda veya diğer herhangi bir baskıda veya bir kondisyon raporunda o eserin yapımcısı, geldiği yeri, menşei, tarihi, yaşı, ebatları, imal edildiği yer ve yapımcısı satış fiyatı gibi verilen bilgiler sadece Maçka Mezat’ın fikri olarak belirtilmiştir. 7. Satılan eserlerin fiyatları çekiç fiyatı üzerinden % 7 Komisyon + KDV, ödenmesi gereken diğer vergi ve resimler bedeli ilave edilerek bulunur. Satın alınan malın bedeli tam olarak ödenmediği takdirde Maçka Mezat dilerse satış akdini her hangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura bedelini ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Maçka Mezat’ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde malın muhafazası için Maçka Mezat’ın yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe satılan mal alıcıya teslim edilmez. 8. Alıcı olacak kimselerin müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri Maçka Mezat bu talimatlar muvacehesinde yürütür. Ancak ne Maçka Mezat, ne memur ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Maçka Mezat’ın bir eser için iki eşit rezerv alması ve bu peyin müzayedede o mal için verilen en yüksek meblağ olması halinde ilgili eser, bu eş peyleri ilk veren kimseye satılır. 9. Şirketimiz hiçbir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayedeye kabul etmeme, müzayedeye koyduğu malı geri çekme, başka mallarla birlikte satma, birbirinden ayırma veya satışını reddetme ve gerekirse müzayedeyi katalog sıra ve numarasını izlemeden yapma yetkisine sahiptir. 10. Müzayedeye katılarak 8.000 (sekizbin) TL. ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişilere 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespit yapılacaktır. 11. Müzayedede fiyat artırımı, bayrak kaldırmak suretiyle yapılır. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirlemeye ve bu belirlenen değerleri gerektiğinde değiştirmeye kurumumuz yetkilidir. 12. Kimlik tesbiti yaptırarak bayrak kartını imzalayan ve bu suretle müzayedeye katılmış olan her kişi, yukarıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.


Münif Paşa Aile Koleksiyonu, Çağdaş ve Modern Türk Resim Sanatı Müzayedesi  

Münif Paşa Aile Koleksiyonu, Çağdaş ve Modern Türk Resim Sanatı Müzayedesi 30 Nisan 2013

Münif Paşa Aile Koleksiyonu, Çağdaş ve Modern Türk Resim Sanatı Müzayedesi  

Münif Paşa Aile Koleksiyonu, Çağdaş ve Modern Türk Resim Sanatı Müzayedesi 30 Nisan 2013

Advertisement