Page 1

A H M E T

U T K U

V E

Y E Ş İ M

T U R A N L I ' N I N

S E Ç T İ K L E R İ

Müzayedede yer alan eserler siz sanatseverlere daha yak›ndan tan›t›lmas› amac›yla 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2011 tarihleri aras›nda Maçka Modern Galerileri’nde sergilenecektir. Müzayede salonumuzdaki s›n›rl› yer nedeniyle dileyenler aşağ›daki numaralardan kay›t yapt›rarak müzayedeye telefonla da kat›labilirler. PBX: 0212 259 45 13 CEP: 0533 667 58 82 0538 816 82 87 0533 395 71 09

A

R

T

G

A

L

L

E

R

Y


DANIŞMANLAR Ayşe Utku Yeşim Turanl› Ahmet Utku GENEL KOORDİNATÖR Berin Turgut KOORDİNATÖRLER Tuğba Esen Ayşegül Özener TASARIM Erkal Yavi MALİ İŞLER SORUMLULARI Murat Başer Gamze Balc› ORGANİZASYON SORUMLULARI Semih Karakoç Mustafa Sağ›r Mehmet Çaml›bel HUKUK İŞLERİ Mahmut Öztürk FOTOĞRAFLAR Bahad›r Taşk›n MAS MATBAACILIK A. Ş. Hamidiye Mahallesi, Soğuksu Caddesi, No: 3, 34408 Kağ›thane, İstanbul 0 212 294 10 00 info@masmat.com.tr MÜZAYEDE ÖNCESİ VE GÜNÜ BİLGİ İÇİN: 0 212 259 45 13 0 533 667 58 82 contact@mackamodern.com


A H M E T

U T K U

V E

Y E Ş İ M

T U R A N L I ' N I N

HAKAN EZER YÖNETİMİNDE 02 NİSAN CUMARTESİ, SAAT:16.00 MAÇKA MODERN

A

R

T

S E Ç T İ K L E R İ

G

A

L

L

E

R

Y


AHMET SEL (İstanbul, 1956)

Çal›şmalar› portre ve belgesel fotoğrafç›l›k dallar›nda yoğunlaş›r. Paris Nanterre Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Portre dal›nda “Fujifilm Press Photo Award France” (2003), Sözler ve Resimler alan›nda “The Gold Award of National Magazine Awards” (2004) ödüllerini ald›. Yurt içi ve yurt d›ş›nda çeşitli gazete ve dergilerde fotoğraflar› yay›nland›. “Moskova-Kabil-Paris”, SaintJoseph Frans›z Lisesi (İstanbul, 2010), “Demir atanlar” İzmir ve İstanbul Frans›z Enstitüleri (2010), ¨Demir atanlar¨, Cité Nationale de l’Histoire de l’İmmigration (CNHİ) (Paris, 2009), “Demir atanlar”, Galerie Elele (Paris, 2007), “Moskova İnsanlar›”, 2002-2007 Fnac Fotoğraf Galerileri (Paris, Lyon, Lille, Amiens, Monaco, Lizbon ve Seul, 20022007), “Kabil”, Galerie Bleu du Ciel (Lyon, 2004), “Kabil” grup sergisi, Unesco, (Paris, 2003) sergilerinden baz›lar›d›r.

001 UNDRESSED & GIRDED III, 2010, İMZALI “ORIENTAL ILLUSIONS” SERİSİ 100X100 CM, EDİSYON 3/5 + 2 AP PİGMENT BAZLI FINE ART BASKI, ÇERÇEVELİ 6.000-8.000 TL


7

GÜL ILGAZ (İstanbul, 1962)

Çal›şmalar›nda bilgisayarda işlenmiş görseller, fotoğraflar, videolar ve enstalasyonlar kullanan sanatç›, bireyin toplum ve yaşad›ğ› çevrede girdiği ç›kmazlara odaklanman›n yan›s›ra doğu ve bat›, geleneksel ve modern aras›ndaki çat›şmadan beslenir. 1988 y›l›nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de çeşitli atölye ve programlara kat›lan sanatç› 2004 y›l›nda Kanada - Calgary’de “Informal Architecture Residency” program›nda yer ald›. Kişisel sergilerinin yan› s›ra Türkiye, Bulgaristan, Slovenya, Makedonya, Çin, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya ve Kanada’da birçok karma sergide yer ald›. “Eşzamanl›l›k-Koşutluk-Karş›tl›k”, Akademie der Künste, Pariser Platz (Berlin, 2009), “Strangers with Angelic Face”, Space Gallery (Londra, 2006), “Dreams and Conflicts” 50. Venedik Bienali (2003), kat›ld›ğ› etkinliklerden baz›lar›d›r. Ayn› zamanda sosyal aktivist bir sanatç› olarak Bursa’n›n Gölyaz› beldesinde bir kamusal sanat projesi üretti. Bu eser Gül Ilgaz’›n Milli Reasürans Galerisi taraf›ndan haz›rlanan, “Parçal› Bulutlu” (2009) adl› kişisel sergisinde ve katalogunda yer alm›şt›r. Ayr›ca 2013 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsam›nda, Marsilaya’da sergilenecektir. 002 KAPI-DENİZ, 2007, İMZALI 120X80 CM FOTOĞRAF BASKI, 3/5 EDİSYON 5.000 - 7.000 TL


EKİN SAÇLIOĞLU (İstanbul, 1979)

“Kendime ve başkalar›na ait hikayelerin, an›lar›n, itiraflar›n, bir ruh halinin, hepimizin bildiği bir klişenin, bir s›rr›n, resimle ilgili bir sorunun, bir hayalin resmini yap›yorum. (...) Peki, nas›l yap›yorum? Her resim neyi istiyorsa ona, onu vererek...” Ekin Saçl›oğlu Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü lisans ve yülsek lisans programlar›n› tamamlad›. Sanatç› Y›ld›z Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasar›m Fakültesi’nde sanatta yeterlik program›na devam ediyor. İlk kişisel sergisini 2004 y›l›nda Bir Kültür ve Sanat Merkezi’nde açt›. Galeri x-ist’te “Biraz Daha Yak›ndan” (2005), “Hikayeci Bellek” (2007), “Tavşan Uykusu” (2009) ve “Şoktay›m Ama Şaş›rmad›m” (2010) adl› kişisel sergilerini açt›. Avusturya, Almanya, Hollanda, İsveç ve Yunanistan’da çeşitli karma sergilere kat›ld›. “Genç Aç›l›m” (Pera Müzesi, İstanbul, 2005), “Made in Turkey” (Frankfurt, 2008), “450 Milyon Y›l Arkadaşl›k” (Hafriyat Karaköy, 2009), “Kaotik Metamorfoz” (Proje 4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, 2010) gibi birçok yerel ve uluslararas› etkinlikte yer ald›. Bu eser “Biraz Daha Yak›ndan (From a Little Closer)”, Galeri x-ist, sergi katalogunda yer al›r (2005).

003 RESİMDE DENGE, 2004, İMZALI 150X150 CM TUVAL ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 10.000-12.000 TL

“Otobiyografik özellikler taş›yan 2004 tarihli ‘Resimde Denge’de resmin plastik ögelerinden ‘denge’ unsuru terazi imgesiyle ironik bir şekilde sağlanmaya çal›ş›l›yor. Benzer bir ironi resmin sol-orta bölümünde yer alan kör alfabesi ile kabartma yap›lmadan yaz›lm›ş “Gözü görenler için” cümlesinde sakl›.”


9

MEHMET ALİ UYSAL

004

(Mersin, 1976)

İSİMSİZ, 2011, İMZALI 100X240 CM TUVAL ÜZERİNE DİJİTAL BASKI MONO PRINT, UNIQUE ESER 7.000-10.000 TL

Mekan, Mehmet Ali Uysal’›n işlerinin ana unsurudur. Heykel ve videolar›n› sergilediği mekanlar, ayn› zamanda yap›tlar›n›n ayr›lmaz parças›d›r (Marcus Graf)1. Çal›şmalar›, mekana dair yerleşik alg›lar› bozar niteliktedir.

Mimarl›k öğreniminin ard›ndan Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programlar›n› tamamlad›. Floating Volumes, Friese (Hamburg, 2010), Beyaz Kaos, Kunsthaus Erfurt (Almanya, 2010), Truths and Mirages, Video Sergisi (Sofya, 2008), Ex-libris, Galery Eigheinheim (Almanya, 2008) Çağdaş Sanat Sergisi, Incheon (Güney Kore, 2006) gibi çok say›da sergi yapt›. 2010 Mardin Bineali’ne kat›ld›. (Pi Artworks) Festival Cinq Saisons (2010) dahilinde yapt›ğ›, Chaudfonatine kentinde (Belçika) Park de Hauster’de bulunan “Skin 2” heykelinin ilk edisyonu da Fransa’dad›r.


ASLI TORCU (Konya, 1981)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde öğrenim gördü. Ard›ndan bir y›l Université Paris VIII, Plastik Sanatlar Sölümü’nde, bir y›l da Université Marc Bloch, Plastik Sanatlar Bölümü’nde okudu. Université Paris VIII’de ayn› bölümde yüksek lisans yapt›. 2005’te İzmir Sardunyabar’da kişisel sergi açt›. Paris’te “Pensées Détachées” (2010), Saint Queen’de “Festival International du Film Documentaire Étudiant” (2009), Londra Abney Hall’da “Translated Worlds” (2005) ve Pera Müzesi’nde “Genç Aç›l›m”, kat›ld›ğ› sergilerden baz›lar›d›r.

005 İSİMSİZ, 2010 167X150 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 8.000 - 10.000 TL

006 SUÇUN ANTROPOMETRİSİ, 2009 35X27 CM 12 ADET POLİPTİK KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 6.000 - 8.000 TL


11

NURİ KUZUCAN (Zara, 1971)

Sanatç›, içinde yaşad›ğ›m›z kaotik dünyay› sadeleştirmeye, adeta yavaşlatmaya çal›ş›yor ve biz, onun imgelemlerinde oluşturduğu manzaralar ile birey aras›ndaki derin, ruhsal temasa tan›kl›k ediyoruz. Bizi kendi hikayemize döndüren bu yap›tlar ayn› zamanda, kentle kurduğumuz ilişkiyi, yazg›m›z› ve modernizmin ürettiği yaln›zl›ğ› sorgulatan bir deneyimin kap›s›n› aç›yor (x-ist). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. x-ist’te “Aç›k Mekan” (2004), “Trafik” (2006), “Mutlu musun?” (2008) ve “Plan” (2010) başl›kl› kişisel sergilerini yapt›. Bunu yan› s›ra çok say›da karma sergide, yurt içi ve yurt d›ş› fuarlar›nda yer ald›.

“2004-2005-2006 y›llar›nda çekilmiş bir dizi bina, mekan ayr›nt›s› ve araba fotoğraflar›ndan sadece bellekte kalanlarla yap›lm›ş bu resimlerin büyük bir bölümü ‘Trafik’ sergisinde gösterilmişti. ‘Marka Kutsald›r’ bu sergideki diğer resimlerin aksine, fotoğraflardan ak›lda kalanlarla değil de sergideki bir başka resimden ‘Göz Kamaşt›ran’dan yola ç›karak renk öğesi d›şar›da b›rak›larak resmedilmiştir.” Nuri Kuzucan

007 MARKA KUTSALDIR, 2006, İMZALI 170X180 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 15.000 - 20.000 TL


ARDAN ÖZMENOĞLU

008

(Ankara, 1979)

GOD KNOWS, 2010, İMZALI 60X100 CM NEON, PLEKSİ, 2/3 EDİSYON 5.000 - 7.000 TL

Lisans (BA) ve lisansüstü eğitimini (MFA) Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi’nde tamamlad›. Çal›şt›ğ› atölyeler aras›nda Künstlerhaus Bethanien, Berlin; Lower East Side Printshop, New York; Frans Maserel Sanat Merkezi, Belçika ve Kulturkontakt, Vienna bulunmaktad›r. “1 kuş, 2 kuş, 3 kuş…” AC Institute, New York 2010, “Akl›ma Tak›lan Şeyler”, Ekav Art Galeri, 2010 İstanbul, “Play Revisited”, Galeri IAC Berlin (2008 Berlin), kişisel sergilerinden baz›lar›d›r. Borusan Sanat Koleksiyonu, eserlerinin yer ald›ğ› koleksiyonlardand›r. Bu eser daha önce ALANistanbul’daki “Popartistanbul” sergisinde (2010) yer ald›.


13

MAHMUT CELAYİR

009

(Bingöl, 1951)

ARAMISCHE LANDSCHAFT, 2003, İMZALI 150X280 CM DİPTİK TUVAL ÜZERINE YAĞLI BOYA 16.000 - 20.000 TL

“Benim için doğa bir hesaplaşma alan›d›r.” Mahmut Celayir Yabanc›laşmay› anlatabilmek için, doğay›, doğan›n d›ş›na ç›karak resmeder. Resimlerinde f›rças›yla zaman›n izlerini vurgular.2

İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndaki (şimdiki ad›yla Marmara Üniversitesi) öğreniminin ard›ndan, Eskişehir TV Enstitüsü Grafik ve Sahne Tasar›m›, İstanbul Devlet Tiyatrosu Sahne Tasar›m› bölümlerinde okudu. “Bir Gezginin Öğleden Sonras›,” C.A.M Galeri (2010), “Traces au-dela des Pierres, Maison de l’Universite et IUFM” (Rouen, France, 2010), “Landschaft – Mytos und Metapher,” Museen der Stadt Kornwestheim (2008), Galerie Angelika Kallenbach (Bonn, 2007), Galerie Tanner (Stuttgart, 2006), Galerie im Oberlicht (Sindelfingen, 2004), “Kameralamt,” Galerie der Stadt Wablingen (Waiblingen, 2002), “Ulmer Kunststiftung Pro Arte,” Galerie, im Kornhauskeller, (Ulm, 2002) sanatç›n›n seçilmiş kişisel sergilerindendir. Galerie La Capitale, “Un Certain Regard-Farkl› Bir Bak›ş” (Paris, 2007), “Yollar ve Kökler,” Kunst im Heppächer (Stuttgart, 2004), Galerie Schloss Mochental, “Asya’dan Beş Sanatç›” (Mochental, 2004) kat›ld›ğ› grup sergilerinden baz›lar›d›r. (C.A.M) Bu eser Landschaft - Mythos und Metapher / Mahmut Celayir başl›kl› KleihuesBau Müzesi Şubat-Nisan 2008 sergi kataloğu 12 ve 13. sayfalarda yer al›r. Bu serginin konsepti, Dr.Irmgard Sedler taraf›ndan haz›rlanm›şt›r.


ZEKİNE KUNDUKAN

010

(İstanbul, 1983)

EVLİLİK, 2010, İMZALI 160X240 CM DİPTİK TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 8.000 - 12.000 TL

Kişisel geçmişinden, çocukluk an›lar›ndan da beslenerek oluşturduğu eserlerinde, ataerkil toplum yap›s›n› eleştirir, gelenek ve görenekler, dinsel bask›larla ilgili ögeleri işler.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Tayfun Erdoğmuş Atölyesi’nde öğrenim gördü. Sanat Akmerkez’de (İstanbul, 2010) ve Galeri Artist’te (Ankara, 2010 ve 2009) kişisel sergiler açt›. Çağdaş Türk Resminin Genç Kuşağ›, Mustafa Kemal Kültür Merkezi (İstanbul, 2009) ve S›n›rlar Yörüngeler, Siemens Sanat (İstanbul, 2009) sanatç›n›n kat›ld›ğ› karma sergilerdendir.


15

BURCU PERÇİN (Ankara, 1979)

Çal›şmalar›ndaki boya gücünü pentür geleneğine sad›k kalmas›ndan al›r. Çoğu zaman iç ve d›ş mekanlar› ayn› düzlemde buluşturarak görsel z›tl›klar yarat›r. Nesnelerin ve mekanlar›n yaln›zl›ğ›n› konu edinen sanatç›, doğal dünya ile insan elinden ç›kma dünya, kültür ile teknoloji aras›nda bir bağ kurar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü Kemal İskender Atölyesi’nden mezun oldu. 2005 y›l›nda Pera Müzesi’nin “Genç Aç›l›m” sergisinde eserlerine yer verildi. Ayn› y›l ilk kişisel sergisini İstanbul’da açan Burcu Perçin, yurt içi ve yurt d›ş›nda çok say›da karma sergide eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. 2010’da Galeri Nev’de “Kay›p Mekan” adl› 5. kişisel sergisini açt›. Sanatç›n›n D›şişleri Bakanl›ğ› ve Demsa Koleksiyonlar›nda eserleri bulunmaktad›r.

011 İSİMSİZ, 2011, İMZALI 170X140 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 12.000 - 15.000 TL


UYGUR YILMAZ

012

(Mersin, 1975)

İSİMSİZ, 2009, İMZALI OT SERİSİ 120X180 CM PİGMENT BAZLI BASKI, 1/4 EDİSYON 5.000 - 7.000 TL

Uygur Y›lmaz’›n fotoğraflar› genellikle mesafeli ve indirgemeci bir dil ile soyut ve gerçek, s›radan ve şiirsel aras›ndaki gerginliğe odaklan›yor.

Sanatç›n›n solo sergileri aras›nda “Burada Ama Nerede”, Galeri NON (2011); “Missing Parts”, Galerist (2009); “We Are Cold”, Apartman Projesi (2006); kat›ld›ğ› karma sergiler aras›nda “İyi Saatte Olsunlar”, Sümerbank (2009), “Lets Face It”, LPA (Londra, 2008), “AOP Open”, The AOP Gallery (Londra, 2008), “Airpocket”, Galerist (2007) yer al›yor. Y›lmaz PX3 Paris, üçüncülük (2010), AOP Open Londra, birincilik (2008), London Photographic Association, birincilik (2008), PX3 Paris, kategori ikincilik (2008), IPA New York, kategori ikincilik (2005) ödüllerini ald›. Sanatç›n›n ayr›ca k›sa ve deneysel şiirlerinden oluşan iki kitab› mevcut. (Galeri NON) Bu eser Uygur Y›lmaz’›n Galeri Non’daki “Burada Ama Nerede” (2011) adl› kişisel sergisinde yer ald›.


17

SEMA KAYAÖNÜ

013

(İzmir, 1987)

İSİMSİZ, 2010 70X100 CM KAĞIT KESME, AKRİLİK BOYA 3.000 - 5.000 TL

“Kent ile ilgili görsel alanlardan oluşturduğum mekan ve vitrin görselleri, yaşam alanlar›m›zdaki kültür ve izlenim al›şkanl›klar›n›n gözlemlemelerine dayanmaktad›r. Bizi ilgilendirmeyen şeyleri al›şkanl›ktan seyredebiliriz. İç mekan ve vitrin görselleri asl›nda bu al›şkanl›klar›n parças›d›r.” Sema Kayaönü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana Sanat Dal›’nda öğrenim gördü. 2010 Port İzmir 2 Uluslararas› Çağdaş Sanat Trienali (2010), CDA Projects “Genç/Yeni/Farkl›” (2010), 2010 Avrupa Kültür Başkenti “Taş›nabilir S›n›rlar” Sergisi, “Bak›ş-İz-Bellek” Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, (İzmir, 2009), “S›n›rlar - Yörüngeler 04,” Siemens Sanat Galerisi (İstanbul, 2008), “Photocopy” GSF Koridor Galeri, (İzmir, 2006) sanatç›n›n kat›ld›ğ› sergilerden baz›lar›d›r. Turgut Pura Vakf› Resim ve Heykel Yar›şmas›’nda Turgut Pura Vakf› Büyükşehir Belediye Ödülü’nü (2008) kazand›. Bu eser Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki “Bak›ş İz Bellek” sergisinde (İzmir, 2009) yer ald›.


ILGIN SEYMEN

014

(İstanbul, 1980)

LIGHTER THAN AIR II, 2011, İMZALI 50X65 CM FOTOĞRAF BASKI ÜZERİNE KOLAJ 3.500 - 5.500 TL

“Üretim sürecim, yaşam ak›ş›n› belirleyen etken donelerin analiz edilerek, sökümünün yap›ld›ğ› ve yeniden tasarland›ğ› bir oyun alan› olma niteliğini taş›r.” Ilg›n Seymen

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nü bitirdi (2002). Fullbright Yüksek Lisans Bursu’nu kazanarak, San Francisco’da Academy of Art University’de Heykel yüksek lisans› yapt›. 2007’de Melting Point Gallery’de “Nothing Personal” (San Francisco), 2010’da Bilsar Binas›’nda “mash-up” (İstanbul) isimli iki kişisel sergi açt›. “Serbest Düşüş”, Apartman Projesi (İstanbul, 2010), “Mind Models: The First Show”, Borusan Müzik Evi (İstanbul, 2010), “Kentsel K›skançl›k”, 1. Uluslararas› Gezici Tahran Bienali (2008), “Post - Post card 10”, The LAB (San Francisco, 2006), “SF Open Studios Exhibition”, SomARTS (San Francisco, 2006), “Opus”, Lolita (New York City, 2006), “Origin”, Place Gallery (San Francisco, 2005) kat›ld›ğ› grup sergilerinden baz›lar›d›r. Borusan Koleksiyonu’nda, yurt içi ve yurt d›ş›nda baz› özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.


19

MERVE ŞENDİL

015

(Ankaral, 1982)

GECE DÜŞERKEN, 2010, İMZALI “ÜÇ ŞEHRİN HİKAYESİ” SERİSİNDEN 124X213 CM EL ÖRGÜSÜ 5.000 - 7.000 TL

“Hayal ettiğim yeni dünyay› kurgularken kaynaklar›m› içinde yaşad›ğ›m zamandan al›r›m. Üretimlerim kendi içinde teknik ve malzeme aç›s›ndan değişiklik göstererek kurgulad›ğ›m yeni dünyan›n farkl› yüzlerini ortaya koyar.” Merve Şendil

2004 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 y›l›nda K2 Güncel Sanat Merkezi’nin üyesi oldu. “Kasa 10. Y›l”, Sabanc› Üniversitesi Kasa Galeri (İstanbul, 2010), “DDR Diskografi”, Masa, Apartman Projesi (İstanbul, 2008), “Circle”, K2 Güncel Sanat Merkezi (İzmir, 2006), “Urban-ism (Urban –My Trace)”, İletişim Sanat Galerisi (İzmir, 2004) kişisel sergilerini yapt›. “Emploi Saisonnier”, Sextant et Plus, Marseille (Fransa, 2009), “Hope is a Good Thing”, Atelier Frankfurt (Almanya, 2007), K2 ile birlikte İstanbul Bienali, Santralistanbul (İstanbul, 2007), “One Minute Film & Video Festival” (İsviçre, 2006), “Yeni Öneriler, Yeni Önermeler”, Borusan Galeri (İstanbul, 2005), “The little, the cheap, the trash and absolutely passionate!”, HIAP Studios, Helsinki (Finlandiya, 2005) kat›ld›ğ› grup sergilerinin baz›lar›d›r. Borusan Koleksiyonu’nda ve baz› özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r. Bu eser Outlet Galeri’deki “Üç Şehrin Hikayesi/ The Story Of 3 Cities” sergisinde (İstanbul, 2010) yer ald›.


ALİ İBRAHİM ÖCAL

016

(Almanya, 1982)

DÖRT AYAK, 2011, İMZALI 105X190 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 5.000 - 7.000 TL

"Genç kuşak sanatç›lar aras›nda giriştiği farkl› deneylerle dikkati çeken Ali İbrahim Öcal, herşeyden önce ‘eş zamanl› üretim modeli’ olarak tan›mlanabilecek olan bir yaklaş›mla, ayn› süreçlerde farkl› teknikleri (resim, video, heykel, yerleştirme vb.) kullanarak ilk bak›şta kolay kavranamayan kavramlar üzerinde çal›ş›yor. Bu kavramlar› gündeme getiren, onlar› s›radan bir aray›ş çizgisinin ötesine taş›yan en önemli özelliklerden biri de sanatç›n›n ›srarla belli ‘imgeler’ üzerinde durarak, ‘leitmotive’ olarak değerlendirilebilecek olan konular› yorumlamas›d›r.” Dr. Necmi Sönmez3

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’ndeki lisans öğreniminin ard›ndan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde yüksek lisans yapt›. 2009 y›l›nda Resim Heykel Müzeleri Derneği, 28. Günümüz Sanatç›lar› İstanbul Sergisi, Başar› Ödülü’nü kazand›. 2010’da Daire Sanat’ta “Kekre” adl› kişisel sergisini açt›. Hafriyat Karaköy ile 1. Uluslararas› Gezici Tahran Bienali (İran, 2008), Resim ve Heykel Müzeleri Derneği "28. Günümüz Sanatç›lar› İstanbul Sergisi", Akbank Sanat Galerisi (İstanbul, 2009), “S›n›rlar Yörüngeler 06,” Siemens Sanat (İstanbul , 2009), İstanbul 2010 Avrupa Kültür Baskenti, Görsel Sanatlar Projeleri, “İstanbul’da Yaş›yor ve Çal›ş›yor” Projesi (İstanbul, 2009), “Public Idea,” Galerie Juni (Almanya, 2010), Munich Spiegel Videotek Archive (Münih, 2010), “Mind Models: The First Show”, Borusan Art Center Sanatç›lar› Sergisi (İstanbul, 2010) sanatç›n›n kat›ld›ğ› karma etkinliklerden baz›lar›d›r. Sanatç›n›n Borusan Koleksiyonu’nda eseri bulunmaktad›r.


21

EVREN SUNGUR (İstanbul, 1980)

Yeditepe Üniversitesi, MühendislikMimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü’nün (2002) ard›ndan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nde (2007) öğrenim gördü. İlk kişisel sergisini 2010 y›l›nda, Akademililer Sanat Merkezi’nde açt›. Mustafa Kemal Merkezi’nde “Genç Ustalar, Usta Gençler” (2010), Akademililer Sanat Merkezi’nde “İzole Bedenler” (2009), Piramid Sanat?ta “Bu Gemi Nereye Gider? (6. Çağdaş Sanat Sergisi)” (2008) sanatç›n›n kat›ld›ğ› grup sergilerinin baz›lar›d›r. Nuri İyem Resim Yar›şmas› Ödülü (2009), Ankara Barosu Sanat Eserleri Yar›şmas›, Resim Dal› Üçüncülük Ödülü (2008) ve Nuri İyem Resim Yar›şmas› Seçici Kurul Özel Ödülü’nü (2007) kazanm›şt›r.

017 İSİMSİZ, 2010, İMZALI 200X200 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 8.000 - 10.000 TL


NEJAT SATI

018

(İzmir, 1982)

AGORA, 2009, İMZALI 130X170 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 5.000 - 7.000 TL

Tüketim kültürünü ve 1980 kuşağ›n›n bir nevi aray›ş içinde olan insan›n›n iç dünyas›n› kendi iç dünyas› ile harmanlayarak yorumlayan sanatç›, genellikle resim ve objeler üretir. Sat›, tuvali deneysel bir üretim alan› olarak görerek, farkl› malzemeleri s›rad›ş› yöntemlerle bir araya getirir. Yap›tlar›nda güçlü renk kullan›m› göze çarpar. Müziği, sesi, üretim ve sergileme sürecinin bir parças› olarak görür.

2004 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2004’ten bu yana İstanbul ve İzmir’de farkl› karma sergilere kat›lan sanatç›, ilk kişisel sergisini 2009’da Apartman Projesi kapsam›nda açm›şt›r. 2005 y›l›nda 9. Uluslararas› İstanbul Bienali’nde yer alan Nejat Sat›, yine ayn› y›l K2 sanatç› insiyatifi dahilinde “The little, the cheap, the trash and absolutely passionate!”, HIAP Studios, Helsinki (Finlandiya, 2005) sergisine kat›ld›.


23

OLGU ÜLKENCİLER (İstanbul, 1981)

“Ülkenciler’in şimdiki zaman›n görsel kodlar›na işaret eden grafiksel pentür dili konuya dramatiklikten öte düşündürücü referanslar sunuyor.” Levent Çal›koğlu Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’ndeki lisans eğitiminin (2004) ard›ndan ayn› üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans›n› tamamlad›. C.A.M Galeri’de “Ev K›z›” (2009) ve “Made in Ülkenciler” (2006) kişisel sergilerini yapt›. “In Celebration of Global Fair and Festival”, (Incheon, Güney Kore, 2009), “Backwards II”, bienal parallel sergisi, C.A.M Galeri (2009), “Sommer Dialog”, Museums Quartier (Viyana, 2008), “7. Kore-Türkiye Değişim Sergisi” (Seul, 2008), “İsim Şehir”, Taş›nabilir Sanat Projesi (İstanbul, 2008) sanatç›n›n kat›ld›ğ› karma etkinliklerden baz›lar›d›r.. Bu eser sanatç›n›n C.A.M Galeri’deki “Ev K›z›” adl› kişisel sergisinin (2010) katalogunda yer al›r (s. 14). Katalog metni Elif Gül Tirben taraf›ndan haz›rlanm›şt›r.

019 ELMAYI YEDİM, 2009, İMZALI 110X120 CM TUVAL ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 5.000 - 7.000 TL

“Ev K›z› serisinden olan ‘Elmay› Yedim’ adl› bu işte asl›nda genel olarak bütün seri içerisinde rastlayabileceğimiz dantel, ev ve kad›nl›k halleri resmedilmektedir. Bu serideki işler ilk etapta, birbirinin içine geçmis bedensiz cinsel uzuvlar›n kullan›m›yla, izleyen üzerinde pornografik bir etki b›raksa da dikkatli bak›ld›ğ›nda,toplumsal cinsiyet kodlar›yla örülmüş karmaş›k bir sistemi görünür k›lar. Bu sistemde ev k›z›, dantellerle süslü, kap›s›ndan bacas›ndan bazen kan bazen karanl›k dumanlar f›şk›ran evi ile d›şar›daki dünya aras›nda gidip gelir. İşte tam da bu yüzden ‘elmay› yemek’ (dinsel) ve getirileriyle suçlanmak bizleri ‘ev’ içindeki mahremlerimize yönlendirir.” (Olgu Ülkenciler)


TUNCA SUBAŞI

020

(İzmir, 1982)

İSİMSİZ, 2009, İMZALI 150X180 CM TUVAL ÜZERINE AKRİLİK 5.000 - 7.000 TL

“Resimlerimde temsilin zaman problemiyle ilgileniyorum. Genelde oluşturduğum estetik “postwar art” ya da savaş estetiği diye adland›r›labilir. Hareket noktas› olarak da kendime Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Helnwein’i baz ald›ğ›m söylenebilir.” Tunca Subaş›

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 1996 y›l›nda İzmir Enternasyonel Fuar› kapsam›nda açt›. Daha sonra Tömer Sanat Galerisi (İzmir, 1997), Soyut Galeri (İzmir, 1998), Galeri Artist (İstanbul, 2006), Çağla Cabaoğlu Sanat Galerisi’nde (İstanbul, 2007) kişisel sergiler yapt›. En son “Little Boy” adl› kişisel sergisi Sanatorium’da düzenlendi (İstanbul, 2010). Sanatorium’da “For What?” (2010), “Demirbaş” (2010) ve Siemens Sanat’ta “Ham Haller” ise kat›ld›ğ› karma sergilerden baz›lar›d›r. Sanatç›, 2006 y›l›nda Mac Art Galeri Resim Yar›şmas›’nda birincilik ödülü kazand›. Sanatç›n›n eserleri, baz› özel koleksiyonlar›n yan› s›ra, Koç Vakf› Koleksiyonu’nda bulunmaktad›r. Bu eser sanatç›n›n Sanatorium’daki “Little Boy” adl› kişisel sergisinde (2010) yer ald›.


25

LÜTFİ ÖZDEN

021

(Antalya, 1974)

KAPALI, 2010, İMZALI 130X160 CM TUVAL ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 5.000 - 7.000 TL

“Tüm yaşad›klar›mdan geriye kalan› sunuyorum asl›nda. Mekanlarla olan iletişimim de kaplad›ğ›m alanlarla s›n›rl›. D›ş›na taşt›ğ›m› düşündüğüm alanlarsa hayalden ötesi değil.” Lütfi Özden

1997’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans yapt›. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde sanatta yeterlik derecesi ald›.Yurt içinde açt›ğ› kişisel sergilerin ve kat›ld›ğ› grup sergilerinin yan› s›ra “The Human Rights by an Artist Eyes” (Polonya, 2009), “Let’s Talk About Immigration” (Yunanistan, 2008), Gongju Uluslararas› Sanat Festivali (Kore, 2004), 22. İskenderiye Bienali (M›s›r, 2003) gibi çok say›da uluslararas› etkinlikte yer ald›. Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde eserleri bulunmaktad›r. Bu eser saha önce sanatç›n›n Atlas Sanat Galerisi’ndeki “Tecrit” adl› kişisel sergisinde yer ald› (2010).


ANTONIO COSSENTINO

022

(İstanbul, 1970)

İSİMSİZ, 1996, İMZALI 72X92 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 5.000 - 7.000 TL

“Antonio’nun resimlerinin ya da haz›r nesnelerinin en çarp›c› değeri, yaşam›n dinamiğini yakalamas›d›r. Kent sokaklar›n›n durdurulamayan yaşam h›z›n› yans›tan kareleri yakalay›p ifadeci bir yaklaş›mla resimlemesidir. Çevresinden ak›p giden yaşam kesitlerinin, duygular› üzerinde yaratt›ğ› etkiyi görsel ve plastik değerlerle resme dönüşümünün serüvenidir Cosentino’nun yap›tlar›.” (Dr. K›ymet Giray, 2002)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Pi Artworks’te "Resimli Tarih ve Eşyalar" (2008), Evin Sanat Galerisi’nde "Çimentofayansavize" (2007), "Şişli – Yeşilköy" (2005), "İstanbul 2003-Beton Denizi" (2004) ve İş Bankas› Parmakkap› Sanat Galerisi’nde “Ay Bahçesi” (2002) kişisel sergilerini açt›. Arter “2. Sergi” (İstanbul, 2010), Willa Waldberta, Residence Münhen (Münih, 2010), “Floating Volumes”, Friese (Hamburg, 2010), “Yeni Yap›tlar, Yeni Ufuklar”, İstanbul Modern (İstanbul, 2009), “Becoming İstanbul”, Deutsches Architektmuseum (Frankfurt, 2008), "Modern ve Ötesi" Bilgi Üniversitesi santralistanbul (İstanbul, 2008), "Günümüz Türk Sanat›nda Genç Aç›l›m" Pera Müzesi (İstanbul, 2005) karma sergilerinin yan›s›ra, dahil olduğu Hafriyat Grubu’yla da çeşitli sergilere kat›ld›. (Pi Artworks)


27

EMEL AKIN (İstanbul, 1971)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünniversitesi Resim Bölümü, Özdemir Altan Atölyesi’nden birincilikle mezun oldu. Eklisia (1998), İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (1998), Enka Rönesans Galeri (1998), Pi Artworks (2001-2007) ve Galateaart’ta (2009) kişisel gravür ve resim sergileri açt›. Çeşitli karma sergilere kat›ld›. Ayşe Ercüment Kalkm›k Vakf› Resim Yar›şmas›’nda desen dal›nda ikincilik ödülü (1993), Sak›p Sabanc› Sanat Ödülleri resim dal›nda birincilik ödülü (1996), Ayşe Ercüment Kalm›k Vakf› Resim Yar›şmas› resim dal›nda mansiyon ödülü (1997) ald›. Sanatç›n›n çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r. Bu eser sanatç›n›n Pi Artworks’te yapt›ğ› Anne ve Çocuk (1996-2001), sergisi katalogunda yer al›r (s. 5).

023 ANNE VE ÇOCUK, 1997, İMZALI 190X135 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA VE AKRİLİK 6.000 - 10.000 TL


ERCAN AKIN (İzmir, 1979)

“Sanat görüşünü tek cümleyle “somut olmayan şeylerle somut etkiler yaratma çabas›” olarak tan›mlayan Ak›n, yaşam biçimiyle sanat üretiminin doğru orant›l› ilerlediğini ve bu yaklaş›m›n heyecan verici bir durum olduğunu, yapt›ğ› resimlerin içsel hadiselerini yans›tt›ğ›n› söylüyor.”6 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Galeri Merkür’de Hipnoz adl› kişisel sergisini yapt›. 2009 y›l›nda 1. Uluslararas› Gezici Tahran Bienali’ne kat›ld›. Galeri Nev (Ankara, 2009), Mustafa Kemal Merkezi (İstanbul, 2010), Akademililer Sanat Merkezi (İstanbul, 2010), Merkür (2010), CDA Projects’te (2010) grup sergilerinde eserleri yer ald›. (Merkür)

024 İSİMSİZ, 2010, İMZALI 200X135 CM TUVAL ÜZERİ YAĞLIBOYA, PLEKSİ 8.000 - 10.000 TL


29

SABİRE SUSUZ

025

(Kütahya, 1967)

PORTRE, 2006, İMZALI 92X110 CM BEZ ÜZERİNE TOPLU İĞNE İLE İLIŞTİRİLMİŞ BOYANMIŞ GİYSİ ETİKETLERİ 8.000 - 10.000 TL

“Otoportre yapmam yaln›zca sanatsal bir ifade tarz› değil, tercih ettiğim ve oluşturmaya çal›şt›ğ›m yaşama biçiminin otobiyografik bir uzant›s›.”7

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu (1991), ayn› üniversitenin Resim Anasanat Dal›’nda yüksek lisans›n› (1995), Grafik Anasanat Dal›’nda sanatta yeterliğini (2007) tamamlad›. Alman Kültür Merkezi’ndeki bask› resim sergisi (İzmir, 1992), “ Benleniyorum” Performans› (İzmir, 2002), İletişim Kitabevi Sanat Galerisi’ndeki “Bence” serigrafi bask› sergisi (İzmir, 2003), MK Studio, “Kimlikler” adl› resim sergisi (Rotterdam, 2006) kişisel sergilerinden baz›lar›d›r. Sanatç›, 63. Devlet Özgün Bask› Resim Yar›şmas› Başar› Ödülü (2002), 62. Devlet Özgün Bask› Resim Yar›şmas› Başar› Ödülü (2001), Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Yar›şmal› Sergisi, Bask› Resim Mansiyon Ödülü’nü (1989) kazanm›şt›r. (Merkür) Bu eser Sabire Susuz’un “Sanatsal Çal›şmalar” adl› kataloğunun 45. Sayfas›nda yer al›r.


NAZİF TOPÇUOĞLU (Ankara, 1953)

“Geçen on küsur y›l içinde işlerimde ağ›r basan eğilim, zaman, haf›za ve kay›p ile sürekli bir hesaplaşma gibi görünüyor. Nesnelerin -ve insanlar›ngeçiciliği ile başa ç›kabilmek için, idealize ettiğim bir geçmişin bulan›k ve kusurlu görüntülerini yeniden yaratmaya çal›şt›ğ›m söylenebilir. Bu davran›ş, zaman› dondurmaya çal›şmak olarak da tan›mlanabilir.” Nazif Topçuoğlu8 1978 y›l›nda ODTÜ Mimarl›k Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 y›l›nda Institute of Design’da (Chicago) Fotoğrafç›l›k yüksek lisans›n› tamamlad›. Paris Photo, Flatland Gallery (Fransa, 2006), Dfoto San Sebastian (2006), Moskova Fotoğraf Bienali (2006), Uttrecht Flatland Gallery’de kişisel sergi (Hollanda, 2006), İstanbul Bienali paralelinde Galeri Nev’de karma sergi (2005), KunstraumSyltquelle, Sylt’te kişisel sergi (Almanya, 2005), Venedik Bienali Türkiye Pavyonu (2003), Art Institute of Chicago’da The Architectural City karma sergisi (Chicago, 1984), Chicago Museum of Contemporary Art’ta 7 Artists karma sergisi (1982) sergilerinden baz›lar›d›r. JP Morgan, Reflex Miniature Museum of Contemporary Art (Amsterdam) gibi yurt d›ş› ve yurt içinde özel koleksiyonlar›nda eserleri bulunur.

026 CAIN AND ABEL, 2003, İMZALI 120X90 CM 5+2 AP, AP1, C-PRINT 15.000 - 20.000 TL


31

BASHIR BORLAKOV

027

(Karaçay, Rusya, 1977)

UÇAKLAR HEP YERE İNER, 2008 85X250 CM FOTOĞRAF BASKI, 2/5 EDİSYON 8.000 - 11.000 TL

“1990’lar›n sonlar›nda başlay›p bugüne kadar getirdiği serüveninde Borlakov, toplumsal›n fark›ndal›ğ› ve ancak kurgusal olan›n büyüleyici çekiciliğiyle hep, çok sessiz ama çok derinden çal›şmalar yapt›. Kimsenin gözüne çarpmayacak denli küçük çürüklükleri hem de her daim sakl› umut verici anlar› yakalad›.”9

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gördü. İlk kişisel sergisini 2009 y›l›nda Galeri Nev’de açt›. 1977’den beri yurt içi ve yurt d›ş›nda çok say›da sergide yer ald›. “Fikirler Suça Dönüşünce” (DEPO, İstanbul), “Istanbul Traversée” (Palais de Beaux-Arts, Lille, Fransa), “Save As” (Bovisa Trienali, Milano, İtalya), “Normal Olmay› Reddediyorum” (Outlet, İstanbul, Türkiye), “Die letzten Dinge” (Westfaelischer Kunstverein, Münster, Almanya) kat›ld›ğ› sergilerden baz›lar›d›r.


KEMAL SEYHAN (Kayseri, 1960)

Kemal Seyhan soyut işlerinde tuvali perspektifin yan›lsamalar›ndan ar›nm›ş, iki boyutlu bir “mekân” olarak belirler. Spatula kullanarak üst üste bindirdiği yatay ve dikey boya tabakalar›ndan meydana gelen katmanlarla şeffafl›k ve derinlik hissi yarat›r. Seyhan’›n resmi, zaman dilimlerinin adeta üst üste y›ğ›lmas› sonucu oluşan bir durum, bir süreçtir. Sanatç› zaman› resmi oluşturan bir öğe olarak alg›lar. Renk seçiminde bir ruh halini ya da duygu durumunu değil, resim yapma eylemini sorgular. Boğaziçi Üniversitesi’nde sosyoloji öğreniminin ard›ndan Viyana’da felsefe ve sanat tarihi okudu. Viyana Uygulamal› Güzel Sanatlar Akademisi Resim ve Grafik Bölümü’nden mezun oldu (1996). 1987 y›l›nda ilk sanatsal etkinliği olan 1. Viyana Sanat Sempozyumu “Interaktion”a kat›ld›. Daha sonra Viyana’da “Reaktionen” (1988), Salzburg’da “Art Protect Rainforest” (1992) ve Viyana’da “Positionen” (1992) karma sergilerinde yer ald›. 23. Avusturya Grafik Yar›şmas›’nda Vorarlberg Eyaleti Ödülü’nü kazand› (1993). 1995’te “Event” karma sergilerine ve “Jeunesse” resim yar›şmas› ödül sergisine kat›ld›, ayn› y›l Sussman Vakf› bursunu kazand›. Kemal Seyhan’›n eserleri, Türkiye’deki ilk kez, 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II’de “Öteki” sergisinde yer ald›. Niederösterreich Eyaleti Sanat Ödülü’nü kazand› (1996). İlk kişisel sergisini 1999 y›l›nda Viyana’da düzenledi. Yine Viyana’da “T-art” (2002), “21. Jahrhundert” (2004) karma sergilerine kat›ld›. 2004 y›l›ndan bu yana ağ›rl›kl› olarak Istanbul’da yaş›yor ve çal›ş›yor.

028 İSİMSİZ, 2011, İMZALI 190X160 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 16.000 - 22.000 TL


33

ANSEN (Kayseri, 1978)

Ansen, plastik sanatlar›n tüm disiplinlerinden yararlanarak tasarlad›ğ› kompozisyonlar›n›, dünyevi nesneleri mevcut anlamlar›ndan ar›nd›r›p, onlara yepyeni simgesel kimlikler yükleyerek oluşturur.10 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu. Galeri xist’te “İz” (2009), “Tehdit” (2008), “Direniş” (2005), “x-istence” (2004) ve Ets Shop Metrocity Sanat Galerisi’nde “Kay›p Kuklalar ve Kay›tl› Düşleri” (2004) adl› kişisel sergilerini yapm›şt›r. Çin, Köln ve İstanbul’daki çeşitli sanat fuarlar›n›n yan› s›ra, Tayvan’da Sakshi Galeri’de (Yeninin Geleneği: Çağdaş Asya Sanat›n›n Yeni Yüzleri, 2009) ve Berlin Belediye Saray›’nda (1997) karma sergilere kat›lm›şt›r. Grundfoss Inc., İş Bankas› Koleksiyonu, Berlin Belediye Saray›, Liechtenstein Müzesi’nde eserleri bulunmaktad›r. (x-ist) Bu eser 2006’da Contemporary İstanbul Fuar›’nda Galeri x-ist taraf›ndan sergilendi.

029 THE MIRACLE, 2006 251X122 CM LAMBDA-MONOPRINT 40.000 - 60.000 TL


SERHAT KİRAZ (İstanbul, 1954)

Bireyi matematik, doğa, bilim ve felsefe üzerine zihinsel oyunlar ve bulmacalar›n içine çekerek kendi dünyas›n› sorgulamaya iten eserler üreten Serhat Kiraz yap›tlar›nda bilimsel terimler, astrolojik semboller ve geometrik unsurlar kullanan sanatç›, düzenleme ve pentür aras›nda duran özgün bir teknik kullanmaktad›r. 1979’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1999’da Marmara Üniversitesi’nde sanatta yeterliğini tamamlad›. 1977’de öğrenciyken Şükrü Aysan, Ahmet Öktem ve Avni Yamaner ile birlikte Sanat Tan›m› Topluluğu’nu kurdu. 1978-1981 y›llar› aras›nda bu grupla çeşitli kavramsal sergiler gerçekleştirdi. İlk kişisel sergisini 1984’te Maçka Sanat Galerisi’nde açt›. İstanbul, Ankara, İzmir, Köln, Essen ve Venedik’te bir çok kişisel sergi açan Kiraz’›n çal›şmalar› yurt içi ve yurt d›ş›nda çeşitli sanat fuarlar›nda sergilendi. 1980’de 11. Paris Bienali’nde, 1989’da 2. İstanbul Bienali’nde, 1990’da Osaka Trienali’nde ve 1993’te 45. Venedik Bienali’nde çal›şmalar› yer ald›. Bu eser 2009’da Galeri Nev’in (Ankara) düzenlediği “25. Y›l Sergileri” kapsam›nda, Serhat Kiraz sergisinde yer ald›.

030 MİLENYUM, 2009, İMZALI 100X70 CM, 4 ADET TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 25.000 - 30.000 TL


35


ESRA ŞATIROĞLU (İstanbul, 1981)

Geometrik ve lirik soyutlama yaklaş›mlar›ndan etkilenen sanatç›, insanlar› hayal gücünü kullanmaya teşvik eden resimler yapar. Sanat›, iç dünyas›n› ifade etme biçimi olarak gören Şat›roğlu, eserleriyle izleyiciyi de içsel bir yolculuğa ç›karmay› amaçlar. 2004 y›l›nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Bölümü’nden mezun oldu. 2011 y›l›nda Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Plastik Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans derecesini ald›. Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, “Aç›l›ş Sergisi” (2005), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü, “75. Y›l Öğrenci Sergisi” (2005), Mustafa Kemal Merkezi, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde Rh+ Artmagazin Dergisi’nin düzenlediği “Y›l›n Genç Ressam› 2009” yar›şmas›n›n final sergisi (2010), Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Program›’n›n düzenlediği “Yeni Yaklaş›mlar,” Maçka Modern Art Gallery’de, Modern ve Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanat›ndan Seçkin Örnekler Sergisi (2010) sanatç›n›n kat›ld›ğ› grup sergilerindendir.

031 “THE EARTH” SERİSİ, 2010, İMZALI 210X175 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 8.000 - 12.000 TL

Earth Serisinden olan bu tablo gezegenimizin h›zla ve hoyratça tükettiğimiz doğas› ve kaynaklar›na karş› tepki olarak yaz›larla da desteklediğim resimlerdendir.


37

GÜLAY SEMERCİOĞLU (İstanbul, 1968)

Boya gibi geleneksel bir malzeme yerine, endüstriyel bir malzeme olan kilometrelerce uzunluktaki teller ile, renge ve ›ş›ğa hükmeden soyut kompozisyonlar oluşturur. “Gündelik yaşamda bağlay›c› veya enerji ve sinyal taş›y›c› olarak kullan›lan tel, Gülay Semercioğlu’nun ellerinde ayn› işlevlerini düşünsel boyutta sürdürüyor.” Sanatç›, yap›tlar›n›n sahip olduğu mimari unsurlar›n, yaratt›ğ› üç boyutluluk alg›s›n›n ve heykelsel yaklaş›m›n›n fark›nda olmas›na rağmen, onlar› resim olarak s›n›fland›r›yor. (Marcus Graf, 2010)11 1994 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Sanatç›, kişisel sergilerinin yan›s›ra Mardin Bienali (2010), “İstanbul Cool,” LTMH Galeri (2010, New York), Kasa Galeri 10. Y›l Sergisi (2010, İstanbul), “Kaleidoscope,” Kashya Hildebrand Gallery (2009, Zurich) gibi çok say›da karma etkinliklere de kat›lm›şt›r. Gülay Semercioğlu’nun eserleri Centehne Corporation (Amerika) ve Point Hotel’in (İstanbul) yan› s›ra, Amerika, Kanada, Avrupa, Ortadoğu, Hong Kong ve Çin’de çok say›da koleksiyonda yer almaktad›r.

032 THE RED TULIP, 2010, İMZALI 180X150 CM TEL, ÇİVİ VE AHŞAP 35.000 - 50.000 TL


CANAN TOLON (İstanbul, 1955)

Alg›sal bir deneyim içeren soyutlama tarz› ile oluşturduğu resimlerinde, soyut ve temsili aras›ndaki s›n›rlar› açar. Tolon’un çal›şmalar› doğa peyzajlar›, topografik öğeler, şehir manzaralar› ve yeryüzü şekilleri ile ilgilidir. İstanbul’da ald›ğ› felsefe ve eğitiminin ard›ndan 1976-1980 y›llar› aras›nda Edinburgh, Trier ve Londra’da tasar›m ve iç mimarl›k öğrenimi gördü. 1983’te Berkeley University of California’da mimarl›k yüksek lisans›n› tamamlad›. 1984 y›l›nda, Berkeley’de ilk kişisel sergisini gerçekleştirdi. Daha sonra Pro-Arts Gallery (Oakland, 1991), Bemis Gallery (Omaha, 1991), Harcourts Modern and Contemporary Art Gallery (San Francisco, 1992), Center for Contemporary Art (Santa Fe, 1993), Gallery Paule Anglim’de (San Francisco, 1997) kişisel sergiler yapt›, 3. Uluslararas› İstanbul Bienali’ne (1992) kat›ld›. İstanbul Modern’de “Kesişen Zamanlar” ve “Gözlem, Yorum, Çeşitlilik” sergilerinde eserleri yer ald›.

033 İSİMSİZ, 2004, İMZALI 120X120 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 35.000 - 50.000 TL


39

İRFAN ÖNÜRMEN (Bursa, 1958)

Günlük yaşam›n s›radanl›ğ›n› figüratif bir yaklaş›mla resmeder. Resimlerinde, etkiyi tuvalin tamam›na yaymaya çal›ş›r. Tuvallerinin yan› s›ra, kağ›t, gazete ve tül işleri vard›r. “Toplumsal katmanlar aras›ndaki çelişkileri, bu çelişkilerin yaratt›ğ› toplumsal olaylar› konu edinip, figürleri (sanki) rastlant›sal olarak karş›laşt›ğ› içeriksiz biçimler olarak resmeder.” Emre Zeytinoğlu12 1987 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü Neş’e Erdok Atölyesi’nden mezun oldu. 1988 y›l›ndan itibaren çok say›da kişisel sergi açt›. “Contemporary Art From Istanbul”, Museo Comunale d'Arte Contemporanea, Polignano a Mare (2010, İtalya), “6 positions in critical art from Istanbul”, Akademie der Künste, Hanseatenweg (2009, Berlin), “Intersections”, Yeni Bağdat Müzesi ve Terrör Fabrikas›, Selanik Çağdaş Sanatlar Müzesi (2009, Yunanistan), "Made in Turkey, Frankfurt (2008, Almanya), "9. Çağdaş Türk Ressam›", Brüksel (2004, Belçika) kat›ld›ğ› uluslararas› etkinliklerden baz›lar›d›r. İrfan Önürmen’in eserleri, İstanbul Modern dahil, yurt içi ve yurt d›ş›nda birçok önemli koleksiyonda yer almaktad›r. Bu eser İrfan Önürmen katalogunun (1999) 85. sayfas›nda yer almaktad›r. 034 FİGÜR NO: 14, 1999, İMZALI 195X145 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA 40.000 - 50.000 TL


AZADE KÖKER (İstanbul, 1949)

1972 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Endüstriyel Tasar›m Bölümü ve Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Heykel Bölümü’nde öğrenim gördü. 1985’te Darmstadt şehri onur ödülü ve Berlin Kent Senatosu Bursu’nu, 1986’da Alman Eleştirmenler Derneği (Verband Deutscher Kritiker e.V.) Güzel Sanatlar Eleştiri Ödülü’nü, 1988’de Düsseldorf Büyük Sanat Ödülü’nü kazand›. 1994 y›l›nda Salzburg Yaz Akademisi’nde profesör olarak çal›şt›, Japonya’daki Kyoto Seika Üniversitesi’nde de atölye çal›şmas› yapt›. II. Uluslararas› İstanbul Bienali’ne (1989) kat›ld›. 1980’deki ilk kişisel sergisinin ard›ndan, ağ›rl›kl› olarak Almanya ve Türkiye’de çeşitli kişisel sergiler açt›, çok say›da karma sergiye kat›ld›. Cuvry-Brunnen (Berlin), Bundesgartenschau (Berlin), Menschenlandschaften, Schlesisches Tor (Berlin), Frechen Museum (Düsseldorf), Bremen-Nord Zentralkrankenhaus (Bremen), Berlinische Galerie (Berlin), Schule am Barbarossaplatz (Berlin), Akbank (İstanbul), Schlosspark (Wolfsburg), İstanbul Menkul K›ymetler Borsas›, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi gibi kamusal alan ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.

035 EŞİTLİK, 2010, İMZALI 197X150 CM KOLAJ, KARIŞIK TEKNİK 60.000 - 80.000 TL


41

036 SIRAT KÖPRÜSÜ, 2010, İMZALI 240X140 CM KOLAJ, KARIŞIK TEKNİK 60.000 - 80.000 TL


KORAY ARİŞ (Adana, 1944)

Heykellerinde kösele, ağaç, kurşun, çivi gibi malzemeler kullan›r. İlk olarak daha çok figüratif bir yaklaş›mla eserlerini oluştururken, zamanla soyuta yönelmiştir. “Ariş’in heykellerinin kendilerine has bir dengeyle varolma savaş›ndan zaferle ç›km›ş gibi bir halleri vard›r.” Ayşegül Sönmez 1968 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanalar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Heykel Bölümü Sadi Çal›k Atölyesi’nden mezun oldu. Daha sonra Roma’ya giderek Emilio Greco’nun öğrencisi oldu. İlk kişisel sergisini 1972 y›l›nda Roma’daki Galleria La Nuova Pesa’da açt›. Daha sonra Galeria L’indiano (Floransa), DGSA Osman Hamdi Salonu (İstanbul), Akbank Aksanat Galerisi (İstanbul) ve baz› sanat galerilerinde kişisel sergiler açt›. İstanbul Modern Sanatlar Müzesi’nde “Bellek ve Ölçek: Modern Türk Heykelinin 15 Sanatç›s›” sergisi kapsam›nda da heykelleri sergilendi.

037 TORSO 165X37 CM DERI HEYKEL UNIQUE ESER 25.000-35.000 TL


43


PEYAMİ GÜREL (İstanbul, 1959)

Resimlerinde kadim gelenekleri çağdaş bir tav›rla ele al›r. “Uçsuz bucaks›z mistik mekanlar, kaligrafisindeki görsel şiirsellik, kulland›ğ› renkler ve tonlar, bütün bunlar›n arkasinda bulunduğu coğrafya ve sanat› ile ilgili derin bir hissiyata sahip birinin varl›ğ›n› gösterir bize. Gürel sanat, zanaat (ebru) ve dil (kaligrafi) gibi üç farkl› anlat›m› bir araya getirerek bütün izleyicileri bildikleri dünyadan daha farkl› bir maceraya ve seviyeye çeker.” (Paul Lorenz, Güzel Sanatlar Akademisi, Fakülte Eğitim Bölümü Başkan›, San Francisco, California)14 İktisat eğitiminin ard›ndan Almanya, İviçre ve Avusturya’da çeşitli üniversitelerde sanat ve felsefe araşt›rmalar› yapt›. Prizren (Yugoslavya, 1994), Taksim Sanat Galerisi (İstanbul, 1996), Devlet Güzel Sanatlar Galerisi (Bursa, 1997), Cemal Reşit Rey Sergi Salonu (İstanbul, 2000), Galeri Artist Sergi Salonu’nda (İstanbul, 2003) kişisel sergiler gerçekleştirdi. 2009 y›l›nda Floransa Bienali’ne kat›ld›, çeşitli kişisel sergiler açt›. Yurt içi ve yurt d›ş›ndaki koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.

038 İSİMSİZ 152 CM AHŞAP HEYKEL UNIQUE ESER 15.000-20.000 TL


45


ARSLAN EROĞLU (Samsun, 1955)

''(…) Klasik bat› eğitiminden gelsem de; figürlerim, Karagöz'ün hayal perdesinde oynar gibidirler. Bat›l› bir ideyi temsil eden bir simgeler bütünü oluşturmaz, sadece tinsellik doğuran bir atmosfer oluştururlar, minimal bir alfabenin harfleridir, bir bağlant› öğesidir. Yüzeydeki öğeler kademe kademe birbirine eklenerek bir tür meclis oluştururlar. Resimlerim; Asyatik bir izleğin geleneği içinde yer al›rlar.'' Arslan Eroğlu 1981 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. İlk kişisel sergisini 1987 y›l›nda İstanbul Güzel Sanatlar Galerisi’nde açan sanatç›, resim üretimine, resim yar›şmalar›na ve kişisel sergi açmaya eleştirel ve mesafeli durur. 2006’da Artist’te ikinci, 2009’da Karş› Sanat Çal›şmalar›’nda “Aşk” ad›yla üçüncü kişisel sergisini açt›.

039 OYUN, 2010, İMZALI 57X76 CM KAĞIT ÜZERINE YAĞLI BOYA 6.000 - 8.000 TL


47

“(…) Soyut ya da somut, herhangi bir anlam› görünürlüğe getirmek yerine dünyan›n uyar›s›yla hayalin uyar›s› aras›nda düzenleyici etkide bulunan, bağlant› öğesi olan resim. Amac› temsiliyet değil, öykünme değil, betimleme değil, hakikat değil, yalan değil, sadece hassasiyet olan resim. Duygu uyand›rmak gibi dramatik bir amaç yerine resimle kurulan ilişki sayesinde ''interaktif'' hale gelen, duygusu hep arka planda kalan bir hassasiyet. Dikey bir hareketle bir öteki düzleme yöneltmek yerine bu düzlemde k›şk›rt›lan hassasiyet. Anlam›n gizli tutulduğu bir düzlem olmad›ğ›, hayal sonsuz ve belirlenemez bir hassasiyetin vektörü kald›ğ› sürece yank›s› ve lezzeti damakta kalan, erbab›n›n anlad›ğ› türden bir zevk.'' Zeynep Say›n15


040 MECLIS II, 2009, İMZALI 150X150 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA 25.000 - 35.000 TL


49

041 MECLIS I, 2009, İMZALI 150X150 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA 25.000 - 35.000 TL


İNCİ EVİNER

042

(Ankara, 1956)

İSİMSİZ, 2008, İMZALI 57X77 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 6.000 - 8.000 TL

Kendi deyişiyle oluşturduğu formlar, içi boş formlard›r ve desenleri bütün yap›tlar›n›n ana rahmini oluşturur.

1980 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1988’de ilk kişisel sergisini İstanbul’da açt›. 1997’de Venedik Bienali’ne kat›ld›. Rockefeller, ISCP ve Leube’den üst üste ald›ğ› burslarla, Bellagio, New York ve Salzburg’da çal›şt›, sergiler açt›. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa ve İtalya’n›n başl›ca çağdaş sanat merkezlerinde gerçekleştirilen grup sergilerinde yer ald›. (Galeri Nev)


51

043 İSİMSİZ, 1991, İMZALI 125X77 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 15.000 - 18.000 TL


SEVİNÇ ALTAN (1954)

“Tuvalin veya bulduğu her türlü kağ›d›n uzam›n› yal›n çizgilerle ‘yer’leştiriyor Sevinç Altan. Yer olmayan, insana s›n›rs›zl›k, özgürlük, çoğu kez de belirsizlik duygusu veren uzam› yal›n bir dil, bir tür hiyeroglif sayesinde güvenli bir yer haline getiriyor; yer-yaz›m›na (geography) girişiyor.” Rahmi Öğdül16 1983’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. İstanbul, Ankara, İzmir’deki çeşitli sanat galerilerinin yan› s›ra, Apartman Projesi (2002), DSM Diyarbak›r’da (2003) kişisel sergiler açt›, karma sergilere kat›ld›.

044 İSİMSİZ, 1997, İMZALI AYNILAŞMA (TEKTİPLEŞME) SERİSİ 160X150 CM TUVAL ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 20.000 - 25.000 TL


53

CANAN

045

(İstanbul, 1970)

KARDEŞ KARDEŞİ ÖLDÜRÜRKEN BİR BABA OĞLUNU FEDA EDİYOR, 2009, İMZALI 100X140 CM AHERLİ KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 25.000 - 35.000 TL

1998’de Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Rahmi Koç Müzesi (1997), Laden No:5 Bad Ems (Almanya, 2003), KBH Kunstall (Kopenhag, 2006), Festilval De Rode Loper (Amsterdam, 2006), Platform Sanat Merkezi, (İstanbul, 2007), Galeri x-ist’te (2010) ve daha birçok yerde kişisel sergiler açt›, performanslar gerçekleştirdi. 9. Uluslararas› Varna Bask› Bienali (1997), 1. Valencia Bienali (2001), 11. İstanbul Bienali (2009), 9. Uluslararas› İstanbul Bienali Misafirperverlik Alan›’nda (2005), yurt içi ve yurt d›ş›nda çok say›da karma etkinlikte çal›şmalar› sergilendi. 1999 y›l›nda Esbank Yunus Emre Resim Yar›şmas›, Jüri Özel Ödülü’nü kazand›. The School of The Museum of Fine Arts (Boston), The Stiftung Künstlerdorf Schöppingen, The Künstlerhaus Schloß Balmoral kurumlar›ndan sanat burslar› ald›. (x-ist)


MUSTAFA ATA

046

(Trabzon, 1945)

KOMPOZİSYON, 2007, İMZALI 97X130 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 15.000 - 25.000 TL

Çağdaş Türk figüratif resminin önde gelen isimlerindendir. Figürlerini sonsuz mekanlara, özgün renk ve f›rça oyunlar›yla yerleştirir. Renklerin belirgin olduğu devingen kompozisyonlar yarat›r. 2000’li y›llardan itibaren resminde soyutlamalar belirmiştir.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Adnan Çoker Atölyesi’nden mezun oldu. 1971 y›l›nda açt›ğ› ilk kişisel sergisini, çeşitli sanat galerilerindeki kişisel sergileri takip etti. Yerel ve uluslaras› sergilerinin yan› s›ra çeşitli bianellere kat›ld›. Sanatç›n›n ald›ğ› ödüller aras›nda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü (1998), 6. İstanbul Sanat Bayram› Yeni Eğilimler Sergisi Başar› Ödülü (1987), Günümüz Sanatç›lar› 7. Sergisi Başar› Ödülü yer al›r. Ankara, İzmir ve İstanbul Resim Heykel Müzeleri’nde, yurt içi ve yurt d›ş›nda özel ve kurumsal koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.


55

047 KOMPOZİSYON, 2002, İMZALI 140X170 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 25.000 - 35.000 TL


ZEKİ ARSLAN (Bart›n, 1949)

Resimlerinde belirgin bir renk hakimiyeti, yerleşik tan›mlamalara ayk›r› bir renk kullan›m› vard›r. “Zeki Arslan’›n eserlerinde renkler dinamik bir karakter sergiliyor, tuvalden d›şar›ya taş›yor. Hareket ana tema olarak ortaya ç›k›yor.” Tayfun Belgin17 Sanat yaşam› boyunca figüratif resim, peyzaj, fotoğraf, serigrafi, gravür ve grafik tasar›m üzerine çal›şmalar yapt›, yüzey sorunlar› üzerinde durdu. 1977-82 y›llar› aras›nda Almanya’da Münster Sanat Akademisi, Design Bölümü’nde sanat eğitimi gördü. İlk kişisel sergisini Lippstadt Şehir Müzesi’nde açt›ktan sonra çeşitli sergilerde yer ald›. Bu eser sanatç›n›n Maçka Modern Art Gallery’deki “Renk” adl› kişisel sergisinin (2010) katalogunda yer al›r.

048 SOYUT KOMPOZİSYON, 2010, İMZALI 178X132 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 15.000 - 20.000 TL


57

ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK (İstanbul, 1927)

Çağdaş Türk Sanat›n›n en önemli soyut ustalar›ndand›r. Sanatç›n›n yaratt›ğ› soyut-geometrik formlar bir ritim ve armoni içindedir. Müzik, Öztoprak’›n resminin vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. Resimlerinde ›ş›ğ›n kazand›rd›ğ› derinliğin yan›s›ra, bir devinim göze çarpar. Abdurrahman Öztoprak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Nurullah Berk Atölyesi’nden mezun oldu. 1952-1975 y›llar› aras›nda Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde fresk bölümünde çal›şt›. Kişisel sergilerinin yan› s›ra Vanhagen (Paris, 2008), Turquoise 2000 (Paris), II. İstanbul Bienali Ramko Sanat Galerisi, Çağdaş Türke Resim Sanat› Sergisi (Barcelona, 1985) ve Akdeniz Ülkeleri Sergisi (Tunus, 1955) gibi yurt içi ve yurt d›ş›nda birçok karma sergiye kat›ld›.

049 SOYUT, 1991, İMZALI 51X51 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA 12.000 - 15.000 TL


NUR KOÇAK (İstanbul, 1941)

Nur Koçak, Türkiye’de FOTO-GERÇEKÇİLİK akmn ilk uygulayanlardandr. Sanatç›n›n yap›tlar›, Türkiye’de ilk kez bir müzayadede yer almaktad›r. İlk ve ortaöğrenimini gördüğü TED (Türk Eğitim Derneği) Ankara Koleji’nde ilk resim çalşmalarn Turgut ZAİM’le yapmş, daha sonra liseyi bitirdiği ABD’nin başkenti Washington’da resim öğretmeni Soyut-Dşavurumcu Leon Berkowitz (1911-1987) kendisini ‘okulunun en iyi resim öğrencisi’ seçmiştir. 1960’ta Türkiye’ye dönünce Güzel Sanatlar Akademisi (GSA, b.MSGSÜ) Yüksek Resim Bölümü’ne giren Koçak bu kurumda önce Adnan ÇOKER, sonra Cemal TOLLU ve ksa bir süre de Neşet GÜNAL’la çalşmştr. 1968’de mezun olmuş, 1970’te Milli Eğitim Bakanlğ’nn açtğ Avrupa snavn kazanarak resim dalnda uzmanlk eğitimi görmek üzere Paris’e gitmiştir. ENSBA (Güzel Sanatlar Ulusal Yüksekokulu)’nda Jean Bertholle’ün (1909-1996) duvar resmine yönelik desen atölyesinde bir süre daha eğitim görmüş; bu yllarda Avrupa’nn çeşitli müze ve galerilerini yakndan izleme olanağ bulmuştur. “Fetiş Nesneler/Nesne Kadnlar” adl resim dizisine 1974’te Paris’te başlamştr. Ayn yl İstanbul’a döndükten sonra 1975-81 arasnda İDGSA (e.GSA) Yüksek Resim Bölümü’nde, 2000-2001 arasnda Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalşmştr. 1981’den beri serbest ressam olarak çalşmalarn sürdürmektedir.

Ödüller ve burslar: 1960 "En İyi Resim Öğrencisi", Western High School, Washington DC, ABD 1970-74 Devlet Bursu, Paris, Fransa 1979 Başar› Ödülü, GSD/İSD "Türkiye Çocuklar›" sergisi 1981 Alt›n Madalya, 3. İstanbul Sanat Bayram›, "Yeni Eğilimler Sergisi" 1986 Mansiyon, DYO 20. Resim Sergisi, İzmir, İstanbul, Ankara 1992 Onur Belgesi, Western-Ellington Mezunlar Derneği, Washington DC, ABD Kişisel sergiler : 1976 "Fetiş Nesneler-Nesne Kad›nlar", İDGSA, Mimar Sinan Salonu, F›nd›kl›, İstanbul 1982 "Gönderiler", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Beyoğlu, İstanbul" 1984 1974-1984", Garanti Sanat Galerisi, Harbiye, İstanbul 1986 "Aile Albümü'nden", Maçka Sanat Galerisi, Maçka, Üstanbul 1987 "Toplu Sunu, 1", Mine Sanat Galerisi, Alt›yol, İstanbul 1989 "Toplu Sunu, 2", Mine Sanat Galerisi, Alt›yol, İstanbul 1990 "Vitrinler, 1", Lami Sanat Galerisi, Nişantaş›, İstanbul 1993 "Vitrinler, 2", Garanti Sanat Galerisi, Beyoğlu, İstanbul 1994 "Toplu Sunu, 3", Selvin Sanat Galerisi, Kavakl›dere, Ankara 1997 "Mutluluk Resimleriniz", Ercüment Kalm›k Müzesi, Ayaspaşa, İstanbul 2000 “Vitrinler, 3”, Mine Sanat Galerisi, Bahariye, Istanbul 2003 “Portreler” İşsanat Parmakkap› Sanat Galerisi, Beyoğlu, İstanbul 2006 “Bir resim, bir defter”, Maçka Sanat Galerisi, Maçka, İstanbul 2010-11 ''ikililer, üçlüler-diptikler, triptikler'' bir seçki, 44A Sanat Galerisi, Teşvikiye, İstanbul Karma Sergilerden Seçmeler: 1973 Salon d'Automne, Grand Palais, Paris 1974 Salon des Artistes Français, Grand Palais, Paris; "Fransada'ki Türkiye'li Genç Ressamlar" Sergisi, Ortadoğulu …Öğrencileri Ağ›rlama Merkezi, Paris 1977 Uluslararas› Plastik Sanatlar Trienali,Belgrad; Balkan Ülkeleri Plastik Sanatlar Sergisi, Bükreş; 1. İstanbul Sanat Bayram› "Yeni Eğilimler Sergisi", İDGSA, İstanbul 1978 "Çağdaş İstanbul Resmi", Ankara, İzmir; "Çağdaş Türk Resmi", Puşkin Müzesi, Moskova, Bakü 1979 1. Uluslararas› Desen Bienali, Lizbon, Porto 1979-84 ABD, Avusturya, Belçika, Brezilya, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, Meksika, Portekiz, Suudi Arabistan, Eski Yugoslavya'da "Posta Sanat›" sergileri 1981 3. İstanbul Sanat Bayram›, "Yeni Eğilimler Sergisi", İDGSA, İstanbul; 2. Uluslararas› Desen Bienali, Lizbon; "Türk Resminde Ç›plak", Galeri Baraz, İstanbul 1982 "Türk Kültür Değişimi içinde Resim Sanat›m›z", Hisarbank Sanat Galerisi, İstanbul 1983 "Son Yüzy›l›n Nadide 50 Türk Resmi", Alarko Sanat Galerisi, İstanbul; 4. İstanbul Sanat Bayram›, "Yeni Eğilimler Sergisi", MSÜ, İstanbul 1984 "1950'den Günümüze Türk Resim Sanat›'ndan Bir Kesit", Alarko Sanat Galerisi, İstanbul; "Onüç Ressam/Üç Eğilim", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul 1986 "Yüzy›l›n İkinci Yar›s›nda Türk Resmi", Y›ld›z Saray›, Silahhane, İstanbul; "Onuncu Kuruluş Y›l› Sergileri", Maçka Sanat Galerisi, İstanbul 1987 "Türk Resminde Modernleşme Süreci", AKM, İstanbul; 1. Uluslararas› "Çağdaş Sanat Sergileri", Askeri Müze, İstanbul 1988-99 "Çağdaş Sanat Yaz Sergileri", Mine Sanat Galerisi, İstanbul 1989 "Büyük Sergi, 1", AKM, Ankara, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir; "Çağdaş Sanat'89", Kaz›m Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul; 2. Uluslararas› İstanbul Bienali, Kat›lan Galeriler Sergisi, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 1990 "Büyük Sergi, 2", Resim Heykel Müzesi, İstanbul, AKM, Ankara; "Etkinlikler Sürecinde 15 Y›l", Galeri Baraz organizasyonu, AKM, İstanbul


59

1991 1. İstanbul Sanat Fuar›, TÜYAP Sergi Saray›, İstanbul 1992 2. İstanbul Sanat Fuar›, TÜYAP Sergi Saray›, İstanbul 1993 "Cumhuriyet'ten Günümüze Kad›n Sanatç›lar", Arkeoloji Müzesi, İstanbul 1995 "İzler" Sergisi, YÜ, Sabanc› Kültür Merkezi, İstanbul; "Hoşgörüsüzlük", BosnaHersek savaş kurbanlar› yarar›na dayan›şma sergisi, Y›ld›z Saray›, Silahhane, İstanbul; "Umut Mozaiği", UNICEF'in organizasyonunda Bosna-Hersek savaş› kurban› çocuklar yarar›na bir duvar panosu oluşturma projesi ve aç›k artt›rma sergisi, Hilton Oteli, İstanbul 1996 "Türk Resminde Otoportre", Yap› Kredi Kültür Merkezi, İstanbul; "Türk Resminde İnsana Bak›ş", Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul; "Öteki, Çağda Sanat Sergisi", AIAP Uluslararas› Plastik Sanatlar Derneği organizasyonu, Antrepo, İstanbul; "İzler" Sergisi, Yap› Kredi Sanat Galerileri, Adana, İzmir 1997 "III. Kağ›t İşler Özel Sergisi", Resim ve Heykel Müzeleri Derneği organizasyonu, AKM, İstanbul 1998 "Manzara/Landscape", Resimler, Fotoğraflar ve Videolar, Borusan Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul; "K›rkbir, 41. Y›l, 41 Sanatçİ, 41 Yap›t" sergisi, MÜ GSF, İstanbul 1999 "Sanatç› Portreleri", Yap› Kredi Kültür Merkezi, İstanbul 2000 “Çağdaş Sanat 13-Yaz Sergisi”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2001 “Ben Gördüğün Gibi Değilim/As you see me, but I am not”, Frauen Museum, Bonn, Kommunale Galerie, Berlin; “Çizgi ve Eller-Osman Hamdi Bey’den günümüze Türk Resmi’nde desen”, Yap› Kredi Kültür Merkezi, İstanbul; “Yurttan Sesler Sergisi”, Karş› Sanat Çal›şmalar, İstanbul; “Ortak/Hayat Bilgisi”, Kasa Galeri, İstanbul; “Modern Türk: 20. yy. Ikinci yar›s›nda Türk Sanat›”, Topkap› Saray› Has Ah›rlar Bölümü, İstanbul; “Çağdaş Sanat 14-Yaz Sergisi”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2002 “İstanbul 2002 – Uluslararas› Çağdaş Sanat Buluşmas›”, Lutfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›, İstanbul; “Artist 2002-12.İstanbulSanat Fuar›”, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul; “Çağdaş Sanat 15-Yaz Sergisi”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2003 “Aileye Mahsustur”, Karş› Sanat Çal›şmalar›, İstanbul; “Sanatç› DefterleriOsman Hamdi Bey’den Günümüze”, Yap› Kredi Kültür Merkezi, İstanbul; “Hal/i Yans›malar” UPSD Sergisi, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, İstanbul; “Sanat Akmerkez’de”, Akmerkez, İstanbul; “Çadaş Sanat 16-Yaz Sergisi”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2004 “En Sevdikleri: Yaşayan ressamlar” koleksiyon sergisi, Kaz›m Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul; “Artistanbul-Sanat Fuar›”Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Saray›, İstanbul; “Sanat Akmerkez’de”, Akmerkez, İstanbul; “Çağdaş Sanat 17-Yaz Sergisi”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul 2005 “15 Sanatç› en sevdiği plaklar› sunar”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul; “Çağdaş Sanat 18-Yaz Sergisi”, D-Marin Turgutreis, Bodrum; “Bir Bilanço: 80’li Y›llarda Türkiye’de Sanat Üretimi”, Karş› Sanat Çal›şmalar›, İstanbul 2006 “Geriye Bakmak”, Karş› Sanat Çal›şmalar›, İstanbul; “Çağda Sanat 19-Yaz Sergisi”, D-Marin Turgutreis, Bodrum; “Contemporary” Art Fair / Çağdaş Sanat Fuar›, Lütfi K›rdar Uluslarars› Kongre ve Sergi Saray›, İstanbul; “Yeni Y›l Sanatç› Ağac›”, Maçka Sanat Galerisi, İstanbul 2007 “Kad›n›n Rengi”, Beşiktaş Çağdaş-Mustafa Kemal Merkezi Sanat Galerisi, İstanbul; “Çağdaş Sanat 20-Yaz Sergisi”, Mine Sanat Galerisi, İstanbul; “Modern ve Ötesi”, Santralistanbul Çağdaş Sanatlar Müzesi, İstanbul 2008 "Made in Turkey - 1978'den 2008'e Türk Sanatç›larn›n Konumlar›", Paulskirche, Frankfurt 2009 "Eros: Çağdaş Türk Resminde Erotizm", Utopia Platform, İstanbul; "Karma 1", 44A Sanat Galerisi, İstanbul; "Kuşkulu Ayna - Gerçek, Yans›ma, Yan›lsama", Mine Sanat Galerisi, İstanbul; “1980’lerden Baş Yap›tlar”, MAC Art Gallery, İstanbul 2010 "Kasa'da 10 Y›l", Sabanc› Üniversitesi Kasa Galeri, İstanbul;''Hoca Ressamlar Ressam Hocalar, Sanayi-i Nefise'den MSGSÜ'ye Akademi Resim Hocalar› Sergisi", İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, İstanbul


050 VİTRİNLER SERİSİ, 1989, İMZALI TUVAL ÜZERINE AKRILIK VE YAĞLIBOYA 114X162 CM 250.000 - 350.000 TL


61


DEVRİM ERBİL (Uşak, 1937)

Çoğul bak›ş› benimseyen Devrim Erbil’in sanat›, “uyum” ve “düzenleme” ana kavramlar› doğrultusunda biçimlenir. İnce ayr›nt›lar› titizlikle, bir nakkaş gibi, her çizginin ve lekenin hakk›n› vererek uygulayan bir çal›şma yöntemini benimsemiştir. Tuvalin yan› s›ra hal› resimleri, bask› ve gravür çal›şmalar›yla da tan›n›r. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nü bitirdi. Galeride Halil Dikmen, atölyede Bedri Rahmi Eyüboğlu ile çal›şt›. 1959 y›l›nda Soyutçu 7’ler grubunu kurdu. 1963’te Tülay Tura, Altan Gurman, Adnan Çoker ve Sarkis ile Mavi Grup’u kurdu. 31. Venedik Bienali (İtalya, 1962), 3. Paris Genç Sanatç›lar Bienali (Fransa, 1963), 5. Tahran Bölgesel Bienali (İran, 1966), 9. Sao Paolo Bienali (Brezilya, 1967), 2. Triennial Yeni Delhi (Hindistan, 1971), 9. İskenderiye Bienali (M›s›r, 1972) kat›ld›ğ› uluslaras› etkinliklerden baz›lar›d›r. Eserleri İstanbul, Ankara ve İzmir Resim Heykel Müzeleri, Bükreş Modern Sanatlar Müzesi, İskenderiye Güzel Sanatlar Müzesi, Banja Luka Umnetnicka Galerija, Ankara Milli Kütuphane Koleksiyonu gibi yurt içi ve yurt d›ş›nda resmi kuruluşlarda ve özel koleksiyonlarda bulunmaktad›r.

051 KUŞLAR, 1988, İMZALI 100X80 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 15.000-25.000 TL


63

052 KALKAN, NATÜRMORT, 2004, İMZALI 140X120 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 25.000-35.000 TL


GÜNGÖR TANER

053

(İstanbul, 1941)

İSİMSİZ, 2002, İMZALI 180X200 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 50.000 - 70.000 TL

Sanatç›, resme boş bir tuvalle başlad›ğ›n›, her şeyin o boşlukta anlam kazand›ğ›n› söyler. Boş tuvalini dinamik biçimler ve renklerle oluşturduğu ahenkli kompozisyonlar› doldurur. Kendi deyişiyle resimleri, armoniye giden yolda, çeşitli kontrastlar›n belli bir hareket ve ritim içerisinde kullan›lmas› sonucunda oluşmaktad›r.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Nurullah Berk Atölyesi’nden mezun oldu. 1971’de Salzburg Yaz Akademisi’nde Corneille Atölyesi’nde çal›şt›. 2008 y›l›nda İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde retrospektif niteliğinde olan “Ritim ve Devinim” sergisini açt›.


65

ZEKAİ ORMANCI (Ayd›n, 1949-2008)

Kompozisyonlar›n› gönderme yapma, benzetme kayg›s› taş›madan oluşturduğu parçalar› bir araya getirip, bütünlük oluşturacak şekilde yerleştirerek meydana getirir. Bunlar renkli, hareketli, soyut kompozisyonlard›r. Zekai Ormanc› Türk Soyut Sanat›’na önemli katk›lar› olmuş sanatç›lar›m›zdand›r. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü Özdemir Altan Atölyeleri’nde çal›şt›. Daha sonra Avusturya Hükümeti’nin bursuyla Salzburg Yaz Akademisi’ne gitti. 1993 y›l›nda iki hal› resmiyle Türkiye’yi temsilen, Fransa’da düzenlenen “Textilles Mediterranes” sergisine kat›ld›. 2008 y›l›nda İş Bankas› Kibele Sanat Galerisi’nde 40. Y›l Sergisi açt›. Yap›tlar› yurt içinde ve d›ş›nda çeşitli müze ve koleksiyonlarda yeralan sanatç›n›n 1990 y›l›nda T.C. Cumhurbaşkanl›ğ› Köşkü için yapt›ğ› hal› resim de hala köşkte sergilenmektedir.

054 SOYUT, 2003, İMZALI 200X175 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 40.000 - 60.000 TL


KEMAL ÖNSOY (Eğridir, 1954)

“Kemal Önsoy, uzun süre, katmanlarla ilgilendi. Toplumlar›n, kümelerin, yaşam koşullar› sonucunda b›rakt›klar› izlere yöneldi. Yerleşmelerdeki döküntüler, sürekli yap›lanmalar ve y›k›mlarla birbiri üzerine y›ğ›nlaşan kültürel kodlar›n peşine düştü. Bu takip bir bak›ma sanat tarihinin izini sürmek biçiminde de anlaş›labilir. Böylelikle biz, katmanlar›n üst üsteliğini kavr›yor, zaman içinde dolanabiliyorduk. Zaman olgusunun içerdiği ‘ard›ş›kl›k’, ‘süre’ ve ‘zamandaşl›k’ kavramlar› ana sorunsallar› gibi görünüyordu. Resimlerinde, katmanlar› birbirinden ay›rt edebilecek işaretler b›rak›yordu. Sonuç olarak, yaşanm›ş ve bitmişin an›lar›n›, el izlerini hala yaşaml› k›lan, duvarlara yönelik bir ilgiydi onunki.” Zeynep Yasa Yaman18 1980 y›l›nda İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ( şimdiki ad›yla Marmara Üniversitesi) Resim Bölümü, Ergin İnan Atölyesi’nden mezun oldu. İlk sergisini 1979 y›l›nda İstanbul’da açt›. Venedik Bienali (1990), 4. İstanbul Bienali (1995), 7. İstanbul Bienali (2001) ve São Paolo Bienali’nde (2002) eserleri yer ald›.

055 SOYUT 123X109 CM TUVAL ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 30.000 - 50.000 TL


67

056 SOYUT, 1993, İMZALI 127X120 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 30.000 - 50.000 TL


FEVZİ KARAKOÇ (Çank›r›, 1947)

“Çal›şmalar farkl› kültürler ve hikayeler aras›nda bir köprü gibi. (...) Resimlerinin d›şavurumcu mimikleri ve kavramsal yaklaş›m› bat› kültürüne ve resim tarihine dayan›yor. Bu sebeple, resimlerinin konular› doğu dili ile bağlant›l› olsa da, bat› ile etkileşim içinde, doğu ile bat› aras›nda bir köprü gibi.” Marcus Graf19 Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (şimdiki ad›yla Marmara Üniversitesi) Resim Bölümü’nünden mezun oldu. 1979’da Salzburg Yaz Akademisi’ne gitti. 1983 y›l›nda Özgün Bask› Resim dal›nda sanatta yeterlilik derecesi ald›. Salzburg Şehri Onur Ödülü (1973), Devlet Resim Heykel Sergisi Ödülü (1981 ve 1983) sanatç›n›n ald›ğ› ödüllerdendir. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde açt›ğ› kişisel sergilerinin yan›s›ra, 2. Uluslararas› Tahta Bask› Resim Trienali (Capri, İtalya, 1972), Bask› Resim Bienali (İsviçre, 1977), Uluslararas› Xylon 9., 11. Ve 12. Winterthur Tahta Bask› Trienali (İsviçre, 1983, 1990 ve 1993), 1. Uluslararas› Asya-Avrupa Sanat Bienali’ne (Ankara, 1986) kat›ld›.

057 ATLAR SERİSİ, İMZALI 140X100 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 7.000 - 10.000 TL


69

YASEMİN ASLAN (İstanbul, 1967)

Sanatç› kaftanlar›nda, cam›n şeffaf ve k›r›lgan doğas› ile metalin soğuk, örtücü ve sert yap›s› aras›ndaki z›tl›ğ› zarif bir uyumla yorumlam›şt›r. İşlerinde imparatorluğun ihtişam›yla, günümüzün formlar›n› buluşturan Aslan Bakiri; cam›n ak›şkanl›ğ› ve duruluğuyla müthiş bir sadeliğe ulaş›r. Geçmişin izlerine dokunurken “Cam Kaftanlar”, zaman ve mekan oyunu içinde, çağdaş figürler olarak yerini al›r. 1988 y›l›nda, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik -Cam Ana Sanat Dal›‘n› bitirdi. Ard›ndan İngiltere’ de, Surrey Institute of Art & Design University College,Üç Boyutlu Tasar›m BA (Hons) eğitimi alan sanatç›, Annette Meech , Christopher Williams, David Taylor, Fleur Tookey gibi birçok uluslararas› tan›nm›ş sanatç› ile çal›şt›. Beylerbeyi Saray›’nda (Creative Euphoria, 2009), Finlandiya Cam Müzesi’nde (Glass From Turkey, 2009), Londra’daki Cat Hill Gallery’de (Glass, 2006), II.Bienal Internacional Del Mosaico Contemporaneo’da (Arjantin, 2005), New York’taki Marcus Garvey Park’ta (Park Sergisi, 2000) eserleri sergilendi. Sanatç›n›n birçok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktad›r. (Maçka Modern)

058 CAM KAFTAN, 2010, İMZALI 132X138X2 CM SICAK DÖKÜM CAM, EL YAPIMI METAL ÖRGÜ AĞ UNIQUE ESER 25.000 - 35.000 TL


GÜN (İstanbul, 1956)

Beyaz zemin üzerinde hareketli f›rça vuruşlar›yla yaratt›ğ› leke ve çizgilerle, zaman zaman farkl› materyaller ve kaligrafi gibi çeşitli ifade yöntemlerini de kullanarak kompozisyonlar oluşturur. Kavramsal anlay›ş› benimsemiştir. 1980’lerin baş›nda benimsediği gerçeküstü yaklaş›m, daha sonra yerini soyut-d›şavurumcu bir anlat›ma b›rakm›şt›r. 1977-83 y›llar› aras›nda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Viyana Fantastik Okulu’ndan Rudolf Hausner ile Anton Lehmden’in öğrencisi oldu. 1978 y›l›nda Viyana Güzel Sanatlar Akademisi “Alt›n Figür” ödülünü ald›. Solomon Guggenheim Müzesi, Viyana Birleşmiş Milletler Merkezi, İstanbul Modern’in yan› s›ra yerli ve yabanc› koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.

059 SOYUT, 1994, İMZALI 170X110 CM SUNİ DERİ ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 20.000-30.000 TL


71

060 SOYUT, 1985, İMZALI 140X193 CM TUVAL ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 100.000 - 130.000 TL


BEDRİ BAYKAM (Ankara, 1957)

1975-1979 y›llar› aras›nda Paris Sorbonne Üniversitesi’nde ekonomi öğrenimi gördü, daha sonra Paris L’Actorat’ta oyunculuk eğitimi ald›, ayn› zamanda resim çal›şmalar› yapt›. 1980 y›l›nda Amerika’ya taş›narak, California College of Arts and Crafts’ta sinema ve resim öğrenimine başlad›. New York, Havana, Cannes, Paris, Oakland, San Francisco gibi yurt d›ş› ve yurt içinde daha birçok yerde kişisel sergiler açt›. 1. İstanbul Bienali (1987), Çağdaş Türk Sanat› (Washington D.C., 1987), 2. Uluslararas› İstanbul Bienali (1989), Foreigner-A Traveller, Schiedam Stadelijk Müzesi (Hollanda,1993), 98 Face to Face, Istanbul/ Atina (1997), Uluslararas› Kahire Bienali (1998) gibi çok say›da Uluslaras› etkinliğe kat›lm›şt›r. Sanatç›n›n eserleri yurt içi ve yurt d›ş›nda çok say›da koleksiyonda yer almaktad›r.


73

061 CARMEL HIGHLAND, 1995, İMZALI 130X194 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 80.000 - 120.000 TL


ABDURRAHMAN ÖZTOPRAK (İstanbul, 1927)

Çağdaş Türk Sanat›n›n en önemli soyut ustalar›ndand›r. Sanatç›n›n yaratt›ğ› soyut-geometrik formlar bir ritim ve armoni içindedir. Müzik, Öztoprak’›n resminin vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. Resimlerinde ›ş›ğ›n kazand›rd›ğ› derinliğin yan›s›ra, bir devinim göze çarpar. Abdurrahman Öztoprak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü Nurullah Berk Atölyesi’nden mezun oldu. 1952-75 y›llar› aras›nda Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde fresk bölümünde çal›şt›. Kişisel sergilerinin yan› s›ra Vanhagen (Paris, 2008), Turquoise 2000 (Paris), II. İstanbul Bienali Ramko Sanat Galerisi, Çağdaş Türk Resim Sanat› Sergisi (Barcelona, 1985) ve Akdeniz Ülkeleri Sergisi (Tunus, 1955) gibi yurt içi ve yurt d›ş›nda birçok karma sergiye kat›ld›.

062 İSİMSİZ, İMZALI 50X50 CM PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 7.000-10.000 TL


75

063 İSİMSİZ, İMZALI TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 80X80 CM 15.000 - 20.000 TL


AHMET ORAN (Çanakkale, 1957)

Sanatç›, çal›şmalar›n› “Bak›ld›ğ›nda sadece resim olarak alg›lanan ve hep resim olarak kalacak resimler” olarak nitelendiriyor. Resmini, temel unsurlar› olan renk ve biçime indirgeyerek, soyut eserler üretiyor. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Adnan Çoker Atölyesi’nde öğrenim gördü. Daha sonra Viyana Tatbiki Sanatlar Yüksekokulu’nda Carl Ulger ve Adolf Frohner’in öğrencisi oldu. Resmin yan›s›ra, vitray ve grafik alanlar›nda çal›şmalar yapt›. İstanbul’daki çeşitli galerilerin yan›s›ra, Linz, Viyana, Innsbruck, Salzburg ve Graz’da kişisel sergiler açt›. Kunsthalle Bonn, İstanbul Modern ve Lentos Kunstmuseum gibi çağdaş sanat müzelerinde eserleri sergilendi.

064 SOYUT, 2009, İMZALI 160X190 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 25.000 - 35.000 TL


77

BALKAN NACİ İSLİMİYELİ

065

(Adapazar›, 1947)

EMİRLER, SÖZLER SERİSİ, 1993, İMZALI 177X210 CM AHŞAP PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA, KARIŞIK TEKNİK, KOLAJ 50.000-70.000 TL

Yap›tlar›n› karş› koyan, tart›şmac›, eleştirel, sars›c› ama şiirsel bir yaklaş›mla yorumlar. Dönem dönem grafiksel öğelerin ağ›rl›kl› olduğu resimler, akrilik resimler, farkl› malzemelerle kolajlar, fotoğraf çal›şmalar› (Pansiyon Serisi gibi), üç boyutlu kavramsal çal›şmalar, enstalasyonlar, deneysel çal›şmalar yapm›şt›r.

1972 y›l›nda İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (şimdiki ad›yla Marmara Üniversitesi) Resim Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. 1975’te Avusturya Hükümeti bursu ile gittiği Salzburg Yaz Akademisi’nde taş bask› çal›şt›. 1980-1982 y›llar› aras›nda da İtalyan Hükümeti bursunu alarak, Floransa Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde çal›şmalar yapt›. Ard›ndan Fulbright Bursu ile New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve konuk sanatç› olarak ABD Hatford Trinity College’da çal›şmalar›n› sürdürdü. İlk sergisini 1970 y›l›nda açt›. 2009 y›l›nda İş Bankas› Kibele Sanat Galerisi’nde “Hava-Su-Toprak-Ateş ve İstanbul” retrospektif sergisi ile 40. sanat y›l›n› kutlad›.


ŞÜKRİYE DİKMEN (İstanbul, 1918-2000)

Sanat yaşam› boyunca portre, özellikle kad›n portreleri ve çiçek resimleri yapmaktan vazgeçmedi. Eserlerini yal›nlaşt›rarak oluşturmaya çaba harcad›. Genellikle duralit üzerine çal›şan Dikmen, boyay› çok ince kullanarak zemin dokusunu da kompozisyona dahil etti. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Zeki Kocamemi, Nurullah Berk ve Cemal Berk Atölyeleri’nden mezun oldu. Paris’te Fernand Léger Atölyesi’nin yan› s›ra, Ranson Akademisi’nde Gustave Singier ve Roger Chastel ile çal›şt›. Ecole de Louvre’da sanat eğitimi gördü. Edinburgh Festivali, 6. Sao Paulo Bienali, Paris, Brüksel ve Viyana’da aç›lan “Çağdaş Türk Sanat›” sergilerine kat›ld›.

066 PORTRE, İMZALI 38X27 CM AHŞAP PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 5.000 - 7.000 TL


79

067 ÇİÇEKLER, 2008 91.5X28 CM PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 8.000 - 12.000 TL


FİKRET MUALLA

068

(İstanbul, 1903-1967)

FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON, 1955, İMZALI 21X27 CM KAĞIT ÜZERİNE GUAŞ 8.000-12.000 TL ESKİ D.V. KOLEKSİYONU’NDAN

Şehir manzaras› içerisinde insan gruplar›n›, barlar›, müzisyenleri resmetti. Natürmortlar, manzaralar, portreler yapt›. Resimlerini genellikle renkli fon kağ›tlar› üzerine guaş boya çizimleriyle oluşturdu. Özellikle Paris’in eğlence hayat›, kafeleri, barlar›, sokaklar› ve insanlar› Fikret Mualla’n›n tuvallerinde, canl› renklerle yeniden var olmuşlard›r. İsviçre’de ald›ğ› mühendislik eğitiminin ard›ndan, Berlin Güzel Sanatlar Okulu’na giderek Arthur Kampf’›n öğrencisi oldu. Naz›m Hikmet’in “Benerci Kendini Neden Öldürdü” isimli oyununun kitab›n› resimlendirdi, İstanbul Şehir Tiyatrolar›’da çal›şt›, Lüküs Hayat, Deli Dolu, Saz ve Caz operetlerinin kostümlerini tasarlad›. İstanbul’da ilk kişisel sergisini 1934’te açt›. New York World Fair’deki Abidin Dino’nun tasarlad›ğ› Türk pavyonunda (1939) çok say›da eser sergileme f›rsat› oldu. Ayn› sene Paris’e gitti, Academie de la Grande Chaumière’e yaz›larak Othon Friesz atölyesinde çal›şt›. 1954’te Bernheim Galerisi’nde iki büyük kişisel sergi açt›. Ölümünün ard›ndan, eserlerinin bir k›sm› devlet taraf›ndan sat›n al›nd› ve Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde Fikret Mualla Salonu oluşturuldu.

069 NATÜRMORT, 1954, İMZALI 26X20 CM KAĞIT ÜZERİNE GUAŞ 8.000 - 12.000 TL ESKİ D.V. KOLEKSİYONU’NDAN


81

ORHAN PEKER

070

(Trabzon, 1927)

KOMPOZİSYON, İMZALI 35X40 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 5.000 - 7.000 TL

Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1947’de arkadaşlar›yla birlikte Onlar Grubu’nu kurdu, bu grupla sergiler düzenledi. İlk kişisel sergisini 1954’te İstanbul Tiyatro Derneği’nde açt›. Turizm Bakanl›ğ› taraf›ndan gönderildiği İspanya’da Prado Müzesi’nde yapt›ğ› El Greco tablosu kopyas› İstanbul Resim Heykel Müzesi’ndedir. 26. Devlet Resim Sergisi’nde “Beyaz Atlar” tablosu ile birincilik ödülü ald› (1965). 1967’de y›l›n ressam› seçildi. 1970’de “Aş›k Veysel” adl› tablosu ile Resim ve Heykel Yar›şmas› Ödülü’nü kazand›.


NURİ İYEM (İstanbul, 1915-2005)

“Toprak insanlar›, göçler, gecekondularda sürüp giden yaşam ve özellikle de kad›nlar İyem’in vazgeçilmez konular›ndan olmuştur. Anadolu kad›n›n›n yaşam›ndan kesitleri, kad›nlar›n ifadeleri, bak›şlar›n› ustal›kla resmetmiştir.”20 Sanatç› genellikle “kad›n” temal› eserleriyle tan›n›r. Erken dönemlerindeki soyutçu yaklaş›mdan figüratif anlat›mlara kaym›şt›r.21 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Nazmi Ziya ve İbrahim Çall›’n›n öğrencisi oldu. Yeniler Grubu’nu kurdu. İyem’in iki bin alt› yüzün üzerinde eseri, binin üzerinde farkl› koleksiyonda yer almaktad›r. Bu eser Evin Sanat Galerisi’nin “Dünden Yar›na Nuri İyem 2” (2001) katalogunda yer al›r (s. 93).

071 PORTRE, 1970’LI YILLAR, İMZALI 44.5X36.5 CM AHŞAP PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 15.000 - 18.000 TL


83

072 SOYUT, 1962, İMZALI 65X62 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 10.000 - 15.000 TL

Bu eser Evin Sanat Galerisi’nin “Dünden Yar›na Nuri İyem 2” (2001) katalogunda yer al›r (s. 80).


AVNİ ARBAŞ

073

(İstanbul, 1919-2003)

ANTİBES’TE PAZAR YERİ VE BİR BALIKÇI TEZGAHI, İMZALI 44X24 CM VE 41X22 CM 2 ADET TRİPTİK AHŞAP ÜZERINE YAĞLIBOYA 15.000 - 25.000 TL

Sanat yaşam› boyunca dönemsel ak›mlardan etkilenmeden, tutarl› bir çigide ilerlemiştir. Sağlam bir desen anlay›ş›yla, doğaya tuvalinde yeniden can verir. Resimlerinde rastlant›lara yer yoktur; ama bir şiirsellik ve özgürlük duyugusu vard›r.21

İstanbul Güzel Sanatlar Akdemisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nde, Leopold Levy Atölyesi’nde çal›şt›. İlk kişisel sergisini 1951 y›l›nda Maya Galeri’de açt›. 1958’de Abidin Dino’yla birlikte Antibes’te Musée Grimaldi’de sergi açt›. İstanbul ve Ankara’daki çeşitli sanat galerilerinin yan› s›ra Gallery Herbert Benevy (New York, 1972), The Vernon Manor (Ohio, 1970), Gallery Nicole (New York, 1961) ve Paris’teki galerilerde kişisel sergiler açt›. 1992’de Garanti Sanat Galerisi’nde Küçük Retrospektif, 1998’de Milli Reasürans Galerisi’nde ise Retrospektif sergileri yap›ld›. İstanbul ve Ankara Resim Heykel Müzeleri, Antibes’teki Picasso Müzesi, Amman Güzel Sanatlar Galerisi’nde ve Türkiye, Fransa, İtalya, İsviçre, Amerika’da özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.


85

NEŞ’E ERDOK (İstanbul, 1940)

“Bende biçim daima ön plana ç›kar. Renk ise bicime bağl› olan, ikinci derecede önemli bir öğedir... rengi daha çok biçimin etkisini artt›rmak, belki psikolojik etkiyi vurgulamak için kullan›yorum.” Neş’e Erdok23 Tekil figürleri resmederken yapt›ğ› ölçülü deformasyonlar, Erdok’un üslubunun en belirgin özelliklerindendir. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Neşet Günal Atölyesi’nden mezun oldu. 1965-1966 y›llar› aras›nda Madrid`de Escuela Eutral de İdromas`ta ve Eseuela Diplomética`da İspanyol Dili ve Edebiyat›, Uygarl›ğ› ve Sanat Tarihi üzerine çal›şmalar yapt›. Daha sonra 1967 y›l›nda Milli Eğitim Bakanl›ğ› hesab›na Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne Öğretim Üyesi yetiştirilmek üzere Fransa`ya gönderildi. Paris`te Ecole Nationale Suférieure des Beawx-Arts`da Prof. Chaplain Midy ve Prof. Pierre Matthey de Etang yan›nda resim çal›şmalar› yapt›. İlk kişisel sergisini 1972 y›l›nda Paris’te açt›. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi, İstanbul Modern, Norton Simon Müzesi’nin de aralar›nda bulunduğu yurtiçi ve yurtd›ş›nda çeşitli müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r. Neş’e Erdok Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde birçok önemli sanatç›y› yetiştirmiştir.

074 PORTRE (ALİ KEMAL), 1992, İMZALI 180X150 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 70.000 - 100.000 TL


BURHAN UYGUR

075

(İstanbul, 1940-1992)

MAVİ PRENSES, 1986, İMZALI 33X27 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 15.000 - 25.000 TL

Uygur sanat gayesini, “insan›n kafas›n›n içindekileri çizmeye çabal›yorum. İnsan›n içinden ç›kamad›ğ› sorunlar›n resmini çiziyorum. Benim resimlerime bakanlar, isterlerse, insanlar›n sorunlar›n› görebilirler.” sözleriyle özetliyor.24 Lekeci bir yaklaş›mla oluşturduğu figürleri, özgün bir duyum ve renk anlay›ş› ile şekilleniyor. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’nden mezun oldu. 1968 y›l›nda Beyoğlu Sanat Galerisi’nde ilk sergisini açt›. 1970’te Avusturya Hükümeti’nin bursuyla gittiği Salzburg Yaz Akademisi’nde Ressam Corneille ile çal›şt›. 1. Uluslararas› İstanbul Bienali (1987, İstanbul), AsyaAvrupa Sanat Bienali (1988, Ankara), 2. Uluslararas› İstanbul Bienali’ne (1989, İstanbul) kat›ld›. Çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.

076 FİGÜRLÜ KOMPOZİSYON, İMZALI 25X75 CM AHŞAP PANEL ÜZERİNE YAĞLI BOYA 20.000 - 25.000 TL


87

077 NATÜRMORT, İMZALI 50X60 CM PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 25.000 - 35.000 TL


İHSAN CEMAL KARABURÇAK (İstanbul, 1897-1970)

İlk başlarda resimlerinde kulland›ğ› canl› renkler yerini koyu tonlara b›rakt›. Perspektif kurallar›na bağl› kalmadan, iki boyutlu kent ve doğa tasvirleri yaratt›. Güneşin renkleri öldürdüğüne, alacakaranl›ğ›n ise ortaya ç›kard›ğ›na inanan sanatç›, bu yüzden de ağ›rl›kl› olarak mat turuncu, yeşil ve maviler, ve özellikle de mor kulland›. Resim yapmaya 32 yaş›nda başlad›. 1930 y›l›nda Paris’e giderek, Ecole Universelle’de resim derslerine kat›ld›. 1962’de Venedik Bienali’ne kat›ld›. Bunun yan›s›ra yurt içi ve yurt d›ş›nda çeşitli kişisel sergiler açt›, karma sergilerde yer ald›. 1968 y›l›nda 29. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde ikincilik ödülü ald›. Eski ICK aile koleksiyonundan.

078 SARI-MOR KOMPOZİSYON, İMZALI 66X43 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 35.000 - 50.000 TL


89

SABRİ BERKEL (Üsküp, 1807-1993)

Renklerin farkl› tonlar›n› kullanarak oluşturduğu kompozisyonlar›, Türk soyut resminde önemli bir yer tutar. Başlang›çta benimsediği figüratif yaklaş›m zamanla yerini, renklere, lekelere ve son olarak da motiflere b›rakt›. Berkel’in hemen hemen tüm soyut resimlerinde arabesk ve hat sanat›n›n etkilerini bulmak mümkündür. Belgrad Güzel Sanatlar Okulu’ndan mezun oldu. Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’nde Felice Cerena Atölyesi’nde çal›şt›. Fresk ve gravür eğitimi ald›. Daha sonra gravürleriyle Venedik ve Sao Paolo Bienalleri’nde yer ald›. 1939’da Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar, 1941 ve 1945 y›llar›nda da D Grubu segilerine kat›ld›.

079 KOMPOZİSYON, 1957, İMZALI 41X41 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 12.000 - 15.000 TL


YÜKSEL ARSLAN (İstanbul, 1933)

“(...) Yüksel Arslan’›n kurduğu dünya, yaz›n’›n, felsefenin, resmin, arkeolojinin, halk sanatlar›n›n s›n›rlar›nda kurulmuş bir dünyad›r. Dolay›s›yla birçok benzeri olan, ama bir tek benzeri olmayan bir dünyad›r.”25 1953 y›l›nda İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi öğrenimi görmeye başlad›, ama yar›m b›rakt›. 1955’te ilk sergisini Maya Galerisi’nde açt›. Daha sonra İstanbul Alman Kültür Merkezi’nde “Phallisme” isimli bir sergi açt› (1959). Eserlerinin önemli bir k›sm›n› kendine özgü bir teknikle, doğal malzemeler kullanarak oluşturdu. 1961’de ilk artürlerini yapt›. Paris’teki ilk sergisi “Homonculus-cucus-palus, planus-phallusmicrococcus”u Raymond Cordier Galerisi’nde düzenlendi. 1964’te artürleri, Paris’teki Galeri Charpentier taraf›ndan düzenlenen ve Gerçeküstücülük tarihinin en önemli sergilerinden biri say›lan “Gerçeküstücülüğün Kökenleri, Tarihi ve İlişkileri” sergisinde izlendi.26 1968-1969 aras›nda Aliénations dizisini, 1969-1975 aras›nda otuz artürden oluşan ve Maloine yay›nevi taraf›ndan kitaplaşt›r›lan (1975) Le Capital dizisini gerçekleştirdi. 1975-1979 aras›nda Essai d’Actualisation du “Capital” serisini gerçekleştirdi. 1980’de Influences dizisine başlad› (1980). Sedat Simavi Görsel Sanatlar (1981) ve Grandville Kara Mizah Ödülleri’ni (1982) kazand›. 1984’ten 1986’ya kadar Autoarture dizisinin üzerinde çal›şt›. 1986’da L’Homme dizisine başlad›. 2008 y›l›nda New York Drawing Center’da Brett Littman küratörlüğünde 27 artürden oluşan bir sergi açt›. 2009 y›l›nda Santral İstanbul’da oldukça kapsaml› bir Yüksel Arslan Retrospektif Sergisi düzenlendi. Bunlar›n yan› s›ra Fransa’n›n çeşitli yerlerinde, Viyana Modern Sanatlar Müzesi ve Prag Milli Galerisi’nde eserleri sergilendi.27 Bu eser “Arslan Autoartures” kitab›n›n 55. sayfas›nda yer al›r (1985)..


91

080 AUTOARTURES XVIII (347), 1985, İMZALI 21X32 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 35.000 - 50.000 TL


ABİDİN DİNO (İstanbul, 1913-1993)

Kafas›ndan geçenleri, düşlerini, düşüncelerini çizgileriyle anlatt›. Figüratif, non-figüratif, lirik soyut ve informel eserler verdi. İçinde yaşad›ğ› çevre ve koşullarla etkileşim içinde yaşam›ş ve üretmiş, değişimden kaçmam›ş, kendini sürekli yenilemiş “Bir Dünya”d›r Abidin Dino. 1933’te dört ressam arkadaş›yla D Grubu’nu kurdu. 1940'l› y›llarda Liman Ressamlar› (Yeniler) Grubu'na kat›ld›. İlk kişisel sergilerini 1955 y›l›nda, Paris’te Galerie Kleber ve Galerie Camille Renaud’da açt›. İlerleyen y›llarda eserleri, Antibes’teki Picasso Müzesi (1958), İtalya’da Musée de la Céramique (1990), 16th Venice Bienali (1952), Paris’teki Salon de Mai (1954 ve 1962), 1.İstanbul Bienali (1987), Londra Barbican Centre’da (1989) sergilendi. 2007-2008 y›l›nda Sabanc› Müzesi taraf›ndan “Bir Dünya” başl›kl› retrospektif sergisi yap›ld›. Vallauris’te Madoura Seramik Atölyesi’nde Picasso ve Chagall ile çal›şt›. Paris Musée de l’Art Moderne de la Ville koleksiyonunda eserleri bulunmaktad›r.

081 EL, İMZALI KAĞIT ÜZERİNE PASTEL 98X68 CM 12.000 - 15.000 TL


93

082 KADIN FİGÜRÜ 35X26 CM İKİ ADET M. PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 8.000 - 12.000 TL


FERRUH BAŞAĞA (İstanbul, 1914-2010)

Düşünceye dayal› soyut resmin ülkemizdeki öncülerinden say›l›r. “Gördüğünün değil, düşündüğünün resmini yapma iddias›n› taş›d›. 1930’lardan bugüne, resmi her seferinde daha az temsili, daha çok olmay› diledi.” Ayşegül Sönmez29 Özellikle 1990’lardan sonra geometrik bir yaklaş›mla, soyut ve dengeli kompozisyonlar oluşturdu. Tuval resminin yan› s›ra heykel denemeleri ve mozaik çal›şmalar› da bulunmaktad›r. 1935 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Nazmi Ziya, Zeki Kocamemi ve Léopold Levy atölyelerinde çal›şt›. Daha sonra Yeniler Grubu’na kat›ld›. 1945 y›l›nda ilk kişisel sergisini açt› (Beyoğlu Kitap Saray›, İstanbul). Sao Paolo (Brezilya, 1962), 5. Tahran Regional (İran, 1966), İskenderiye (M›s›r, 1971) ve 1. Asya-Avrupa Sanat Bienalleri’ne (Türkiye, 1986) kat›ld›. İstanbul ve İzmir Resim ve Heykel Müzeleri, Bursa Sanat Galerisi’nde ve Yeni Delhi, Amsterdam, Paris, Sarajevo, Belgrad, Düsseldorf, Münih, Viyana, New York, Philadelphia, San Francisco’da birçok resmi kuruluş ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktad›r.

083 GEOMETRİK KOMPOZİSYON, İMZALI (TUVALDE VİTRAY EFEKTİ) 120X120 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLI BOYA 70.000 - 100.000 TL


95

KOMET (Çorum, 1941)

Düşsel mekanlar›, figürleri ve konular› resmeder Komet. Düşlerini resimlerinde kendisi şekillendirir, izleyiciye sunar. Gerçek d›ş› figürler yarat›r. Resimlerinde, gerçekle hayal ürünü iç içe geçmiştir. Boyama tekniğiyle yaşanm›ş›, fanteziyi, geçmişi, düşleri kaynaşt›r›r. Komet, 1960-67 y›llar› aras›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer Atölyeleri’nde çal›şt›. 1971’de devlet bursuyla Paris’e gitti ve Vincence Üniversitesi Arts Plastique Bölümü’ne devam etti. Daha sonra Panik Grubu’na kat›ld›. Fransa’n›n çeşitli kentlerinde, Lozan ve Viyana’da kişisel sergiler açt›, karma sergilere kat›ld›. Eserleri Lozan Kanton Müzesi, Viyana Modern Sanatlar Müzesi, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi, Paris Modern Sanatlar Müzesi, Foundation Nationale de I`art Comtemporain (Paris), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ve İstanbul Modern’de yer almaktad›r.

084 NÜ, 1982, PARİS, İMZALI 80X60 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 35.000 - 50.000 TL


ÖZDEMİR ALTAN (Konya, 1931)

Günümüz Türk resmine yön veren en önemli isimlerden biridir. Resimlerinde değişik doku, malzeme, renk gibi öğelerin tesadüfi olarak bir araya gelmesinden doğan ayk›r›l›klardan yararlanan sanatç›, “Benim resimlerim bu ayk›r›l›klarla dünyay› yakal›yor” der. (Galeri Biny›l) 1956 y›l›nda Zeki Faik İzer’in öğrencisi olduğu İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1963-65 y›llar› aras›nda Paris Bienalleri’ne kat›ld›, çeşitli sergiler açt›. Eserleri çok say›da koleksiyonda yer alan sanatç›, Türk soyut sanat›na yön veren isimlerden biri olarak kabul edilir.


97

085 SOY AĞACI, İMZALI 200X300 CM, DİPTİK TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 125.000 - 150.000 TL


MEHMET GÜLERYÜZ (İstanbul, 1938)

“Mehmet Güleryüz’ün resmi ifade edilemez olan› hedef seçmiştir. Bu nedenle önündeki metni, durumu, olay›, resim geleneğini tersten, karş›t bağlam ve ilişkilerle okur Güleryüz.” Levent Çal›koğlu28 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü, Cemal Tollu Atölyesi’nde öğrenim gördü. 1963 y›l›nda desen ağ›rl›kl› ilk sergisini açt›. 1970-75 y›llar› aras›nda devlet bursu ile gittiği Paris’te, Resim ve Litografi alanlar›nda yüksek lisans›n› tamamlad›. 1984 y›l›nda Brüksel’de yapt›ğ› heykel ve gravürlerini Galeri 2016’da sergiledi. Güleryüz’ün 25 y›ll›k sanat hayat›na ilişkin retrospektif sergi, Galeri Nev taraf›ndan düzenlendi. 2003’te Yap› Kredi Kaz›m Taşkent Galerisi’nde “40 Y›l Desen” retrospektifini, Galeri Nev’de “Elli Sanat Y›l›” sergisini gerçekleştirdi. 5. Genç Sanatç›lar Bienali (Paris, 1965), 5. Tahran Bienali (1966), Uluslararas› İskenderiye Bienali (M›s›r, 1987), 1. Uluslararas› İstanbul Bienali (1987), 2. Uluslararas› İstanbul Bienali (1989), 1. Uluslararas› Desen Bienali (Pilsen, 2004), 2. Beijing International Bienalle, The IAA Exhibit’e (2005) kat›ld›. İstanbul ve Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Sak›p Sabanc› Koleksiyonu, Merkez Bankas› Çağdaş Türk Resmi Koleksiyonu, Fransa Kültür Bakanl›ğ› Koleksiyonu, T.C. Kültür Bakanl›ğ› Koleksiyonu, Eczac›baş› Koleksiyonu ve New York Üniversitesi Koleksiyonu’nda eserleri bulunmaktad›r.

086 CANKURTARAN, 1993, İMZALI 65X54 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 25.000-35.000 TL


99

087 HAMAM, 2004, İMZALI 116X89 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 130.000 - 150.000 TL


KUZGUN ACAR (İstanbul, 1928-1976)

Türk çağdaş heykel sanat›n›n öncülerindendir. “Heykellerimde hareketi yakal›yorum.” demiştir Kuzgun Acar. Demir, çivi, ahşap, tel gibi y›rt›c›, bat›c› malzemelerle esnek formlar oluşturan sanatç›, her zaman farkl› malzeme aray›ş› içinde olmuştur.30 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nde öğrenim gördü. İlk kişisel sergisini 1952 y›l›nda Maya Galeri’de açt›. 1956’da Venedik Bienali ve New York Carnegie Endownment International Center, Ortadoğu’dan Genç Sanatç›lar Sergisi’ne, 1961’de 6. Sao Paolo ve Uluslararas› Genç Sanatç›lar Bienalleri’ne (1.lik ödülü) kat›ld›. 1962’de Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde kişisel sergi açt›. Paris Kenti Modern Sanatlar Müzesi, Vakko, MSÜ Resim Heykel Müzesi Koleksiyonlar›’nda, Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, Ziraat Bankas› Genel Müdürlüğü, Türk Silahl› Kuvvetleri Güçlendirme Vakf›’nda ve birçok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktad›r.

088 AHŞAP HEYKEL, 1950’Lİ YILLAR 117X30 CM AHŞAP FİGÜR ÜZERİNE ÇİVİLİ TAÇ KOMPOZİSYONU UNIQUE ESER 150.000-250.000 TL


101


ÖMER ULUÇ (İstanbul, 1931-2010)

Sanat yaşam› boyunca, dönemin Türk çağdaş sanat›n›n öncülerinden oldu. John Ash, resim yapmak Uluç için bir keşfetme sürecidir, demiştir. Tuval üzerinde f›rça hareketleriyle formlar›n› yaratm›ş, konular›n› d›şa vurmuştur. Resimlerinde f›rça tekniği ile oluşturduğu soyut figürleri, heykellerinde de yaratm›şt›r. Amerika’da önce mühendislik, sonra resim eğitimi gördü. Nuri İyem’in atölyesinde (Tavanaras› Ressamlar›) çal›şt›. İlk kişisel sergisini 1955 y›l›nda Boston’da Earl Pilgrim Galeri’de açt›. Daha sonra da İstanbul, Ankara, La Haye, Paris, Venedik, New York, Berlin’de sergileri oldu. Birçok sanat fuar›n›n yan› s›ra, 1969 Sao Paolo Bienali, 1987, 1989 ve 1999 İstanbul Bienalleri’ne kat›ld›. Eserleri Paris’teki Kültür Bakanl›ğ› Müzeleri, Berlin’deki Canl› Müze ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yer almaktad›r. Bu eser Galeri Nev taraf›ndan haz›rlanan Ömer Uluç kitab›n›n (1989) 57. Sayfas›nda yer al›r.

089 BEYAZ KUŞLU ARMA, 1970 75X60 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 40.000 - 60.000 TL


103

090 PEYZAJ, 1999, İMZALI MAVİ YOLCULUKTAN 120X120 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 180.000-220.000 TL


CİHAT BURAK

091

(İstanbul, 1915-1994)

GENÇ KIZ, İMZALI 28X22 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 20.000-25.000 TL

Mimar, yazar ve ressam Cihat Burak yap›tlar›nda, tarihi ve güncel olaylar›, toplumsal unsurlar› ironik ve mizahi bir dille ele al›r. Yerelle evrenseli, geçmişle bugünü, fantastikle gerçekliği bir arada sunar. Yapmac›ks›z, samimi canl›lar olarak nitelendirdiği hayvanlar ise, resimlerinde s›kça yer al›r. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Mimarl›k Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra Paris’e giderek resim çal›şmalar› yapt›. İlk kişisel sergisini 1957’de Beyoğlu Şehir Galerisi'nde açt›. 1964'te Utrillo Ödülü’nde Mansiyon, "Deniz Muharebesi/ Hayal Donanma" adl› resmi Musée de l'art moderne’deki uluslararas› sergide Bronz Madalya ald›, 1982’de görsel sanatlar dal›nda Sedat Simavi Ödülü’nü kazand›. 1991’de Garanti Bankas› Beyoğlu Sanat Galerisi’nde son sergisini açt›. 2007 y›l›nda İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde Cihat Burak Retrospektifi düzenlendi. (İstanbul Modern) Her genç k›z gibi benim de baş›mdan bir şeyler geçmiş olubilir ama bana hiç benzemiyor bunlar.

Her genç k›z gibi benim de baş›mdan bir şeyler geçmiş olubilir ama bana hiç benzemiyor bunlar.


105

BURHAN DOĞANÇAY (İstanbul, 1929)

Babas› Ressam Adil Doğançay’›n da katk›s›yla gençlik döneminde resimle ilgilenmeye başlad›. İlk kişisel segisini 1956 y›l›nda Ankara’da açt›. Eserlerinden biri 1962 y›l›nda Guggenheim Müzesi Koleksiyonu’na al›nd›. 1975 y›l›nda “Dünya Duvarlar›” serisine başlad›. 114 ülkede duvarlar› fotoğraflad›. 1982 y›l›nda bu çal›şman›n ürünlerini Centre Georges Pompidou’da (Paris), “F›s›ldayan Duvarlar” ad› alt›nda sergiledi. Doğançay duvarlarla, durmadan değişen, h›zla ak›p giden yaşam›n ard›nda b›rakt›klar›n› anlatt›. İlk retrospektif sergisini 2001 y›l›nda Dolmabahçe Saray›’nda gerçekleştirdi. Doğançay ve yap›tlar› hakk›nda Almanya, Amerika, Fransa ve Türkiye’de kitaplar yay›nland›. Eserleri 22 farkl› ülkede müze ve kurumsal koleksiyonlarda yer almaktad›r. Louisiana Modern Sanat Müzesi (Danimarka), Brüksel Avrupa Parlamentosu (Belçika), Benaki Müzesi (Atina, Yunanistan), Kennedy Sanat Müzesi (Kanada), Brooklyn Müzesi, Modern Sanat Müzesi, New York Metropolitan Sanat Müzesi (ABD), Newark Müzesi (ABD), Houston Güzel Sanatlar Müzesi (ABD) eserlerinin bulunduğu müzelerden baz›lar›d›r.

092 FÜMAJ SERİSİ, 1979, İMZALI 28X26 CM KARTON ÜZERİNE KOLAJ 20.000 - 30.000 TL


093 DOUBLE PUNCH (ÇİFT YUMRUK) KURDELELER SERİSİ, 1980, İMZALI 56X75 CM TUVALE MARUFLE K. ÜZERİNE GUAŞ 50.000-70.000 TL


107

094 BORN TO BE FREE, 1973, İMZALI 152.4X152.4 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 500.000 - 700.000 TL


SELİM TURAN

095

(İstanbul, 1915-1944)

KALİGRAFİLİ KOMPOZİSYON, İMZALI 40X65 CM KAĞIT ÜZERİNE KARIŞIK TEKNİK 8.000 - 12.000 TL

Soyut alan›nda Çağdaş Türk Sanat›’n›n öncülerinden say›l›r. 1947’de Paris’e taş›nmadan önce yapt›ğ› manzara ve toplumsal içerikli resimleri, ağ›rl›kl› olarak yerini soyut çal›şmalara b›rakt›. Mermer ve hareketli heykeller de yapt›. Farkl› dönemlerde figüratif ve nonfigüratif eserler verdi. Çizgi ve lekelerle, uyum içinde, dengeli, soyut kompozisyonlar oluşturdu.

1938 y›l›nda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Resim Bölümü’nden mezun oldu. Zeki Kocamemi ve Leopold Levy’nin öğrencisi oldu. 1941’de atölyeden bir grup arkadaş›yla birlikte Liman Sergisi’ni açt›. Sanatç› Yeniler Grubu’nun kurucular›ndand›r. Non-figüratif resimleri ile Salon de Realites Nouvelles’e kat›ld› ve 1950’de ilk non-figüratif kişisel sergisini Galeri Bretau’da açt›. Daha sonra Salon de Mai ve Salon de Comparison’da eserlerini sergiledi. Fransa’n›n birçok kentinde fresk, seramik, mozaik ve heykelleri bulunmaktad›r.


109

096 SOYUT, İMZALI, İTHAFLI 44X26 CM PANEL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 35.000-45.000 TL


MÜBİN ORHON (İstanbul, 1924-1981)

Mübin Orhon, Grand Caumiére’de resim sanat›na dair ilk eğitimini ald›, desen çal›şt›. İlk Paris y›llar›nda form kavram›n› resminin d›ş›nda tutarak yapt›ğ› informel resimleri, zamanla yerini tek bir formdan oluşan yal›n resimlere b›rakt›. 1953’te bir eseri Salon des Realites Nouvelles’e kabul edildi. İlk kişisel sergisini 1956’da Paris’te Iris Clert Galeri’de açt›. Takip eden y›llarda Galerie St. Laurent (Paris), Galeri Moyens (Washington), Couper Gallery (Londra), Galerie Luc’ent Durand (Paris) ve İstanbul’da baz› galerilerde kişisel sergiler açt›. 1970 y›l›nda 7. Menton Bienali’ne kat›ld›. Yap›tlar›n›n önemli bir k›sm›, Londra’daki Sainsbury Koleksiyonu’nda yer al›r. Bu eser Milli Reasurans taraf›ndan haz›rlanan Mübin Orhon sergisi kataloğunun (2001) 41. sayfas›nda yer al›r.

097 SOYUT, 1967, İMZALI 20X20 CM KAĞIT ÜZERİNE GUAŞ 6.000 - 8.000 TL


111

098 SOYUT, İMZALI 130X130 CM TUVAL ÜZERİNE YAĞLIBOYA 400.000 - 600.000 TL


113

099 SOYUT KOMPOZİSYON, 1962, İMZALI 100X150 CM TUVALE MARUFLE KRAFT ÜZERİNE YAĞLIBOYA 150.000 - 250.000 TL


ADNAN ÇOKER (İstanbul, 1927)

Türk Resminde soyutçu anlay›ş›n en önemli temsilcilerindendir. İstanbul Devler Güzel Sanatlar Akademisi (şimdiki ad›yla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Zeki Kocamemi Atölyesi’nden mezun oldu. 1955 y›l›nda Avrupa Konkuru’nu kazanarak devlet bursuyla Paris’e gitti ve André Lhote Atölyesi’nde çal›şt›. Daha sonra Hayter Atölyesi’nde gravür, Goetz Atölyesi’nde resim çal›şt›. 1963 y›l›nda arkadaşlar›yla beraber Mavi Grubu’nu kurdu. 1965 y›l›nda gittiği Salzburg Yaz Akademisi’nde Emilio Vedova Atölyesi’nde soyut çal›şmalar yapt›. Kişisel sergilerinin yan› s›ra, Modern Türk Grafik Sergisi (Viyana, 1960), 2. Paris Bienali (1961), 31. Venedik Bienali (1962), Çağdaş Türk Sanat› Sergisi (Roma/ Berlin/ Paris/ Brüksel, 1964), 5. Tahran Bölgesel Bienali (1966), 10. Sao Paolo Bienali (1969), Çağdaş Türk Sanat› (ABD, 1971), 11. İskenderiye Bienali (1976), Uluslararas› Plastik Sanatlar Sergisi, Modern Sanatlar Müzesi (Belgrad, 1980), 3. Uluslararas› Asya-Avrupa Sanat Bienali (Ankara, 1990) kat›ld›ğ› karma etkinliklerden baz›lar›d›r. Bu eser Adnan Çoker Retrospektif (2010) katalogunda yer al›r (s. 455).


115

100 YARATIK, 2008 150X300 CM TUVAL ÜZERİNE AKRİLİK 500.000 - 700.000 TL


KAYNAKÇA 1) http://www.piartworks.com/english/sanatcilar_det1.php?recordID=Mehmet%20Ali%20UYSAL (03/2011) 2) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=918784&Date=15.12.2010&CategoryID=113 (03/2011) 3) Necmi Sönmez 2010. 4) Milliyet Sanat, 2010. 5) http://www.piartworks.com/turkish/sanatcilar_det1.php?recordID=Antonio%20COSENTINO (03/2011) 6) http://rhartmagazine.com/?p=149 (03/2011) 7) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=EklerDetay&ArticleID=919566&CategoryID=41 (03/2011) 8) http://www.naziftopcuoglu.com/turk_statement.html (03/2011) 9) Artist Yay›nc›l›k; side in: http://sener-ozmen.blogspot.com/2009/04/bashir-borlakov.html (03/2011) 10) http://www.artxist.com/lang-TR/exhibitions-36/ (03/2011) 11) http://www.piartworks.com/english/sanatcilar_det1.php?recordID=Gulay%20SEMERCIOGLU (03/2011) 12) İrfan Önürmen Kataloğu, Pi Artworks, 2004. 13) MAÇKA MODERN ART GALLERY 14) Peyami Gürel “Ama” sergisi katalogu, 2010, Maçka Modern Art Gallery. 15) Say›n Zeynep, Arslan Eroğlu “Aşk” Sergisi Katalogu, 2009 16) Sevinç Altan Kataloğu, Maçka Modern Art Gallery, 2010. 17) http://www.zekiarslan.com/tayfunt2.html (03/2011) 18) http://www.galerinev.com/tr/sergiarsivi/detay/25 19) http://mackamodern.com/fevzi-karakoc/ 20) K›ymet Giray, 1998, Nuri İyem 21) www.issanat.com(03/2011) 22) Edgü, Ferit, Avni Arbaş kitab›, 2001. 23) Side in; ANTİK A.Ş. 260. Müzayede Katalogu, 2010, s.206. 24) Özsezgin, Kaya, Günümüz Türk Ressamlar› 2, 2009, s. 25 25) Edgü, Ferit, Görsel Yolculuklar, YKY, İstanbul, 2003; side in: XX. Yüzy›l›n 20 Modern Türk Sanatç›s› I, Papko/ Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu, 2011, s. 149. 26) http://www.galerinev.com/tr/sanatcilar/detay/33/yuksel-arslan (03/2011) 27) http://www.galerinev.com/tr/sanatcilar/detay/33/yuksel-arslan (03/2011) 28) Çal›koğlu, Levent, Mehmet Güleryüz kitab›, Artist, 2001, s. 8. 29) http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1033909&Yazar=AYŞEGÜL%20SÖNMEZ&Date=25.12.2010&CategoryID=113 (03/2011) 30) Ural, Murat, Kuzgun Acar kitab›, Milli Reasürans Galerisi, Milli Reasürans T.A.Ş. , İstanbul, 1997. • Abidin Dino Bir Dünya, Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi, İstanbul, 2007. • Dostoğlu ,Haldun -Artun, Ali, 1950-2000 Turk’ye’de Cagdas Sanat Kitabi, Galeri Nev, İstanbul, 1999. • Edgü, Ferit, Avni Arbaş, Türkiye İş Bankas› Yay›nlar›, Istanbul, 2010. • Modern ve Ötesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2007. • Zaman Aş›r› Soyut, Çağdaş Türk Resminde Soyutun Serüveni, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, 2011. • Özsezgin, Kaya, Günümüz Türk Ressamlar› II/ Burhan Uygur, Yap› Kredi Yay›nlar›, İstanbul, Ağustos 2009. • Ferruh Başağa, Yapi Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k, İstanbul, 2000. • Ekin Saçl›oğlu, “Biraz Daha Yak›ndan” Sergi Katalogu, İstanbul, 2005. • Kuzgun Acar, Türkiye İş Bankas›, İstanbul, 2004. • Çal›koğlu, Levent, Mehmet Guleryuz, Artist Yay›nlar›, İstanbul, 2001. • Giray, K›ymet, Nuri İyem, Türkiye İş Bankas› Kültür Yay›nlar›, İstanbul, 1998. www.galeribinyil.com.tr - Galeri Biny›l www.galerinev.com.tr - Galeri Nev www.rampaistanbul.com - Rampa İstanbul Sanat Galerisi www.artxist.com - Galeri x-ist www.karsi.com - Karş› Sanat Çal›şmalar› www.galleryapel.com - Galeri Apel


119

www.casadellartegallery.com - CDA Projects www.artiumsanatevi.com - Artium Sanatevi www.mackamodern.com - Maçka Modern Art Gallery www.piartworks.com - Pi Artworks www.artsumer.com - Art Sümer http://galeribaraz.com/ - Galeri Baraz www.galeriisik.com - Galeri Iş›k www.evin-art.com - Evin Sanat Galerisi www.issanat.com.tr - İş Sanat www.44a.com.tr - 44A Sanat Galerisi www.sanatorium.com.tr - Sanatorium www.galerimerkur.com - Merkur www.dairesanat.com - Daire Sanat www.siemenssanat.com - Siemens Sanat www.camgaleri.com - C.A.M Contemporary Art Marketing http://mackamodern.com - Macka Modern Sanat Galerisi http://galerinon.com/ - Galeri NON www.outlet-istanbul.org - Outlet www.istanbulmodern.org - İstanbul Modern www.santralistanbul.org - santralistanbul www.peramuzesi.org.tr - Pera Müzesi www.muze.sabanciuniv.edu.tr - Sak›p Sabanc› Müzesi www.azadekoeker.com www.canantolon.com www.devrimerbil.com www.gungortaner.com http://ihsancemalkaraburcak.com/ www.incieviner.net www.mehmetguleryuz.com www.naziftopcuoglu.com www.nurikuzucan.com www.ozdemiraltan.net www.peyamigurel.com www.ahmetsel.com http://semakayaonu.blogspot.com/ http://irfanonurmen.com/ http://www.nejatsati.com/ http://mervesendil.blogspot.com/ www.mehmetaliuysal.com www.beyazart.com www.ekavart.tv www.habervesaire.com www.radikal.com.tr www.yapi.com.tr www.arkitera.com http://eski.bianet.org/ http://sanat.milliyet.com.tr/ www.timeoutistanbul.com www.zaman.com.tr


Modern ve Çağdaş 100 Türk Resmi Müzayedesi  

Müzayedede yer alan eserler siz sanatseverlere daha yakından tanıtılması amacıyla 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2011 tarihleri arasında Maçka Mod...

Modern ve Çağdaş 100 Türk Resmi Müzayedesi  

Müzayedede yer alan eserler siz sanatseverlere daha yakından tanıtılması amacıyla 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2011 tarihleri arasında Maçka Mod...

Advertisement