Page 6

3

สรุปผลการประ฼มิน การจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ระหว຋างวันทีไ 12 มกราคม 2561 ถึง วันทีไ 13 มกราคม 2561 จัด฾ดย กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น เดຌจัดกิจกรรมวัน฼ดใ ก฽ห຋งชาติ ประจ าปี 2561 ระหว຋ า งวั น ทีไ 12 มกราคม 2561 ถึ ง วั น ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบล฼มืองศิลา,฼ทศบาลตาบลท຋าพระ,,กศน.ตาบล฼มือง฼ก຋า,฾รงพยาลศูนย์ขอน฽ก຋น,฾รงพยาลศรี นครินทร์,บຌาน฼ติม฼ตใม,องค์การบริหารส຋วนตาบลบຌานหวຌา,ศูนย์พัฒนา฼ดใก ก຋อนวัย฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5,ศูนย์การ ฼รียนชุมชนบะขาม,ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชนสาม฼หลีไยม ชุมชน฾นนหนองวัด1, กศน.ตาบล฿น฼มือง,กศน. ตาบลพระลับ,฾ดยมีวัตถุประสงค์฼พืไอรณรงค์฿หຌทุกองค์กรของสังคมเดຌตระหนักถึงบทบาท฽ละ฼ลใง฼หในความสาคัญ ของ฼ดใก฼ป็นพิ฼ศษ฿นวันนีๅ การประ฼มินผล วัตถุประสงค์การประ฼มิน ฝຆายประ฼มินผล กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น เดຌประ฼มินผลการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 ฾ดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนีๅ 1. ฼พืไอประ฼มินความพึงพอ฿จของผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม 2. ฼พืไอประ฼มินการรับรูຌขຌอมูลข຋าวสารการจัดกิจกรรม 3. ฼พืไอสรุปความคิด฼หใน ฽ละขຌอ฼สนอ฽นะของผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม กลุ຋ม฼ป้าหมาย ผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรมของกศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น,฽ละชุมชน฿กลຌ฼คียง ฼ครืไองมือทีไ฿ชຌการ฼กใบรวบรวมขຌอมูล ฽บบสอบถามความพึงพอ฿จ ฼ป็น฽บบมาตราส຋วนประมาณค຋า (Rating Scale) 4 ระดับ ฼กณฑ์การ฿หຌคะ฽นน มาก

3 คะ฽นน

ปานกลาง

2 คะ฽นน

นຌอย

1 คะ฽นน

เม຋เดຌชม/ร຋วมกิจกรรม

0 คะ฽นน

การจัดกระทา฽ละวิ฼คราะห์ขຌอมูล วิ฼คราะห์จานวน ความถีไ รຌอยละ ค຋า฼ฉลีไย ดຌวย฾ปร฽กรมคอมพิว฼ตอร์

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement