Page 44

5.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5 ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง ศรช. ชุมชน฼ทพารักษ์ นายวรรธน สุระ฼สียง (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ -฼ตຌนประกอบ฼พลง -฽จกของรางวัล (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 6.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ชุมชนบຌานบะขาม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง ศรช. ชุมชนบะขาม นางสาว อุมาภรณ์ ฼หงຌาพรหมมินทร์ กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ -฽จกของรางวัล -ตอบคาถามชิงรางวัล -฽สดงความสามารถพิ฼ศษ -รຌอง฼พลง (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 6.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ชุมชน฾นนหนองวัด1 ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง นางสาวนงลักษณ์ นอรินยา฽ละ นางศิริวัฒน์ เกรราช,นางวิลาวัลย์ ราชสุวอ,นางสาวปวีณา พรม฾สสภา,นางสาว฼มษา อุ຋นผาง,นางสาวภณิดา ศรีษะ฾คตร,นางสาวปฏิญญา ฾พธิราช,นางสาวสุภัทา บุญดี กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ -฼หยียบลูก฾ปຆง -฼กຌาอีๅตนตรี -ตอบคาถามชิงรางวัล -บรรยายการคัด฽ยกขยะ (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement