Page 42

กาหนดจัดกิจกรรมตาม฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ระหว຋างวันทีไ 12 – 13 มกราคม 2561 หຌองสมุดประชาชน฼ฉลิมพระ฼กียรติสม฼ดใจพระ฼ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวังขอน฽ก຋น฽ละ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น จัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ฾ดย฼ขຌาร຋วมจัดกับชุมชน กศน.ตาบลอบต.฽ละ฼ทศบาล ฾ดยเดຌ กาหนดการจัดกิจกรรมเวຌดังนีๅ 1.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด - มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบล฼มืองศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (13 มกราคม 2561) บุคลคากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย฽ละนางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์ นางสาวชลิดา ยาจันทึก,นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ - ตอบคาถามมหาสนุก - ระบายสีหนຌาการนักอ຋าน - ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ - ฽จกเอศกรีม - บริการหนังสือติดลຌอ - หຌองสมุด฼คลืไอนทีไ Mobile Library (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 2.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด - สนามวิทยาลัย฼ทคนิคนครขอน฽ก຋น ตาบลท຋าพระ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (13 มกราคม 2561) บุคลคากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ นางบาน฼ยใน ชรากาหมุด,นางสาวณัฐธยาท์ ศรีทองธรสิริ นางสาวมุลี พงษ์สระพัง กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ - ภาพระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี - ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ - ฽จกเอศกรีม - ฽จกปຈอบคอร์น (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement