Page 2

คน ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋นตระหนักถึงความสาคัญ ของ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ซึไงจะ฼ป็นอนาคตของประ฼ทศชาติต຋อเป ดังนัๅน฼ดใก฽ละ฼ยาวชนตຌองเดຌรับการพัฒนา฿หຌมี ความ฼ขຌม฽ขใงทัๅงทางร຋างกาย จิต฿จ ฽ละปัญญา ฼ป็นบุคลากรทีไมีคุณภาพนอกจากนีๅ ประชาชนควรตระหนัก ฽ละ฿หຌความสาคัญต຋อ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน฾ดย฿หຌความ฿ส຋฿จ฿นการ฼ลีๅยงดู อบรมสัไงสอน฽ละช຋วย฼หลือสง฼คราะห์ ฼ดใก฼ป็นพิ฼ศษ ฼พืไอ฿หຌ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ยึดมัไน฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฽ละการปกครอง฿น ระบอบประชาธิปเตย ดังนัๅนศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึ กษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น จึงเดຌ จั ดงานฉลองวัน ฼ดใก฽ห຋ งชาติ ประจ าปี 2561 ฾ดยมี วัตถุ ป ระสงค์ ฼พืไอ รณรงค์ ฿หຌ ทุ กองค์กรของสั งคมเดຌ ตระหนักถึงบทบาท฽ละ฼ลใง฼หในความสาคัญของ฼ดใก฿นวันนีๅการจัดงาน฿นครัๅงนีๅ ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละ การศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋นเดຌประ฼มินผลการจั ดงานวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 ฼พืไอ ตຌองการ การศึกษาความคิด฼หในของผูຌ฼ขຌาร຋วมงาน฽ละผูຌจัดงานทีไมีต຋อการจัดงาน฿นกิจกรรมต຋าง โ พรຌอมทัๅง ศึกษาขຌอมูล฼กีไยวกับปัญญา อุปสรรค์ ฽ละขຌอ฼สนอ฽นะ฿นการจัดงาน฼พืไอ฼ป็นขຌอมูลสาหรับการจัดงาน฿นต຋อเป ขอขอบคุณ฼จຌาหนຌาทีไ/บุคลากรของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ทีไ฿หຌความช຋วย฼หลือ฽ละสนับสนุน฿น การดา฼นินงาน฿หຌสา฼รใจลุล຋วงเปดຌวยดี ฽ละหวังว຋า฼อกสารฉบับนีๅจะ฼ป็นประ฾ยชน์สาหรับหน຋วยงานทีไจัด฽หล຋ง ฼รียนรูຌ฿หຌ฽ก຋ประชาชนตลอดจนผูຌทีไจัดงาน฼กีไยวกับการส຋ง฼สริม฽ละพัฒนา ความสามารถของ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ต຋อเป

คณ ผู้จดท

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement