Page 13

10

ตารางทีไ 5 ความถีไ รຌอยละ ฽ละลาดับ ขຌอ฼สนอ฽นะต຋อการจัดกิจกกรมวัน฼ดใกของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ขຌอ฼สนอ฽นะ -ควรจัดกิจกรรม฼ช຋นนีๅทุกปี฽ละทา฿หຌดียิไงขึๅนต຋อเป -ควร฼พิไมกิจกรรม ฼กม ฽ละ ของรางวัล฿หຌมากกว຋านีๅ -อืไน โ ฼ช຋น ฼พิไมพืๅนทีไ฿นการจัดกิจกรรม จัดระ฼บียบของรางวัล -ควร฼พิไมการประชาสัมพันธ์฿หຌทราบการจัดกิจกรรม จานวนผูຌตอบทัๅงหมด

ความถีไ 576 213 221 85 1,095

รຌอยละ 52.60 19.45 20.18 7.77 100

ลาดับ 1 3 2 4

จากตารางทีไ 5 พบว຋ า ขຌ อ ฼สนอ฽นะต຋ อ การจั ด กิ จ กรรมวั น ฼ดใ ก ของ กศน.อ า฼ภอ฼มื อ งขอน฽ก຋ น ทีไกลุ຋ มตั ว อย຋ า งฯ ส຋ ว น฿หญ຋ร ะบุ ล าดับ ฽รก คือ ควรจั ด กิจกรรม฼ช຋น นีๅ ทุกปี ฽ละทา฿หຌ ดี ยิไ งขึๅน ต຋อเป (52.60%) รองลงมา คือ อืไน โ ฼ช຋น ฼พิไมพืๅน ทีไ฿นการจั ดกิจกรรม จั ดระ฼บียบของรางวัล (20.18%),ควร฼พิไมกิจกรรม ฼กม ฽ละ ของรางวัล฿หຌมากกว຋านีๅ (19.45%)

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement