Page 106

ทีไ

ชืไอ

ตา฽หน຋ง

๔๕ นางสาวสุจิตตรา ทองสมบัติ

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔์ นายจิร฾รจน์ คาวงศ์ษา

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔ํ นายภรนภัส ยืนนาน

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔๎ นางสาวยลดา พุทธสอน

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔๏ นางสาว฼บญจมาศ บุดดา

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๐ นางศิรินาฏ จารย์฾พธิ์

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๑ นายสุรวุฒิ ชืไนปรีชา

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๒ นายปฐมพงศ์ ฼ตย฽กຌว

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๓ นางสาวนๅาผึๅง หนองนงค์

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๔ นางสาวศิริพร สอนคามี

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๕ นางสาวสุภาวดี มาตรา

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๕์ นายสาธิต ภูมิ฼วียงศรี

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕ํ นายอดิศร ล຋าม฽ขก

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕๎ นายมัฆวาน พละกลຌา

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕๏ นายวินัย รัตนบุรี

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕๐ นางสาวภาวิณี ศรีอัมพร

฼จຌาหนຌาทีไบันทึกขຌอมูล

๕๑ นาง฼พใญจิตร จันทร์฾สม

ครูวิทยากรสอนนวด฽ผนเทย

๕๒ นางธัญลักษณ์ ทุริยานนท์

ครูวิทยากรสอนดัดผม-฼สริมสวย

๕๓ นางวรรณา จันทะวงศ์

ครูวิทยากรสอนตัด฼ยใบ฼สืๅอผຌา

๕๔ นายวรภัทร ขຌอยุ຋น

ครูวิทยากรสอนตัดผมชาย

๕๕ นายวิชัย ประทุมชาติ

พนักงานทาความสะอาด

ํ์์ นายนิกร สิงห์฼พียง

พนักงานทาความสะอาด

ํ์ํ นายพันธ์ศักดิ์ วงษ์฼บาะ

พนักงานทาความสะอาด

ํ์๎ นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์

บรรณารักษ์อัตราจຌาง

ํ์๏ นางสาวชลิดา ยาจันทึก

บรรณารักษ์อัตราจຌาง

ํ์๐ นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ

บรรณารักษ์อัตราจຌาง

ํ์๑ นางสางกนกวรรณ คงเข຋

นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement