Page 1

สรุปผลการดา฼นินงาน ฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี ๎๑๒ํ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น วันทีไ ํ๎ ถึงวันทีไ ํ๏ มกราคม ๎๑๒ํ

หຌองสมุดประชาชน฼ฉลิมพระ฼กียรติสม฼ดใจพระ฼ทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอน฽ก຋น ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ฾ทร ์๐๏๎๎๒๐๑๔,์๐๏๏๎๎์๕์ ฽ฟกซ์ ์๐๏๎๎๓๑๑๏ http://www.itrmu.net/web/01rs7 http://www.nef-maungkhokaen.com/home


คน ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋นตระหนักถึงความสาคัญ ของ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ซึไงจะ฼ป็นอนาคตของประ฼ทศชาติต຋อเป ดังนัๅน฼ดใก฽ละ฼ยาวชนตຌองเดຌรับการพัฒนา฿หຌมี ความ฼ขຌม฽ขใงทัๅงทางร຋างกาย จิต฿จ ฽ละปัญญา ฼ป็นบุคลากรทีไมีคุณภาพนอกจากนีๅ ประชาชนควรตระหนัก ฽ละ฿หຌความสาคัญต຋อ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน฾ดย฿หຌความ฿ส຋฿จ฿นการ฼ลีๅยงดู อบรมสัไงสอน฽ละช຋วย฼หลือสง฼คราะห์ ฼ดใก฼ป็นพิ฼ศษ ฼พืไอ฿หຌ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ยึดมัไน฿นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฽ละการปกครอง฿น ระบอบประชาธิปเตย ดังนัๅนศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึ กษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น จึงเดຌ จั ดงานฉลองวัน ฼ดใก฽ห຋ งชาติ ประจ าปี 2561 ฾ดยมี วัตถุ ป ระสงค์ ฼พืไอ รณรงค์ ฿หຌ ทุ กองค์กรของสั งคมเดຌ ตระหนักถึงบทบาท฽ละ฼ลใง฼หในความสาคัญของ฼ดใก฿นวันนีๅการจัดงาน฿นครัๅงนีๅ ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละ การศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋นเดຌประ฼มินผลการจั ดงานวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 ฼พืไอ ตຌองการ การศึกษาความคิด฼หในของผูຌ฼ขຌาร຋วมงาน฽ละผูຌจัดงานทีไมีต຋อการจัดงาน฿นกิจกรรมต຋าง โ พรຌอมทัๅง ศึกษาขຌอมูล฼กีไยวกับปัญญา อุปสรรค์ ฽ละขຌอ฼สนอ฽นะ฿นการจัดงาน฼พืไอ฼ป็นขຌอมูลสาหรับการจัดงาน฿นต຋อเป ขอขอบคุณ฼จຌาหนຌาทีไ/บุคลากรของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ทีไ฿หຌความช຋วย฼หลือ฽ละสนับสนุน฿น การดา฼นินงาน฿หຌสา฼รใจลุล຋วงเปดຌวยดี ฽ละหวังว຋า฼อกสารฉบับนีๅจะ฼ป็นประ฾ยชน์สาหรับหน຋วยงานทีไจัด฽หล຋ง ฼รียนรูຌ฿หຌ฽ก຋ประชาชนตลอดจนผูຌทีไจัดงาน฼กีไยวกับการส຋ง฼สริม฽ละพัฒนา ความสามารถของ฼ดใก฽ละ฼ยาวชน ต຋อเป

คณ ผู้จดท


สารบัญ เรื่อง

หน้า

คานา สารบัญ บทสรุปสาหรับการบริหาร สรุปผลการประ฼มิน การจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 สรุปการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ภาพกิจกรรมวัน฼ดใกประจาปี 2561 ภาคผนวก - ฽บบสารวจ ความพึงพอ฿จต຋อการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 - กาหนดกิจกรรมตาม฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - บันทึกขຌอความ ฼รืไองขออนุมัติ฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - ฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - บันทึกขຌอความ อนุ฼คราะห์วัสดุอุปกรณ์฿นการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - หนังสือ อนุ฼คราะห์วัสดุอุปกรณ์฿นการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - บันทึกขຌอความ คาสัไงศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัย อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น - คาสัไง ฽ต຋งตัๅงคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - บันทึกขຌอความ ลงนาม฿นหนังสือตอบขอบคุณ - หนังสือ ขอขอบคุณ - รายชืไอผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 - รายชืไอผูຌสนับสนุน ฼งินรางวัล สืไออุปกรณ์/ของรางวัล วัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 - วุฒิบัตร ผูຌสนับสนุน ฼งินรางวัล สืไออุปกรณ์/ของรางวัล วัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 - วุฒิบัตรผูຌ฼ขຌาร຋วม฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561

ก ข 2 3 – 10 11–13 14 –33


บทสรุปสาหรับการบริหาร ฝຆายประ฼มินผล เดຌประ฼มินผลการจัดกิจกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบ ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัย อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ซึไงจัดขึๅน฿น วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ฾ดย฿ชຌสถานทีไ มณฑล ทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบล฼มืองศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น ,฼ทศบาลตาบลท຋าพระ,กศน.ตาบล ตาบล฼มือง฼ก຋า,฾รงพยาลขอน฽ก຋น,฾รงพยาลศรีนครินทร์,บຌาน฼ติม฼ติม,องค์การบริหารส຋วนตาบลบຌานหวຌา,ศูนย์พัฒนา ฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5,ศูนย์การ฼รียนชุมชนบะขาม,ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชนสาม฼หลีไยม ชุมชน฾นนหนองวัด1, กศน.ตาบล฿น฼มือง,กศน.ตาบลพระลับ,ดา฼นินการระหว຋างวันทีไ 12 ถึงวันทีไ 13 มกราคม 2561 ฾ดยมีวัตถุประสงค์฼พืไอรณรงค์฿หຌทุกองค์กรของสังคมเดຌตระหนักถึงบทบาท฽ละ฼ลใง฼หในความสาคัญของ฼ดใก ฼ป็นพิ฼ศษ฿นวันนีๅ ผลการประ฼มินผลสรุปเดຌดังนีๅ 1. ขຌอมูลทัไวเปของผูຌตอบ฽บบสอบถาม กลุม຋ ตัวอย຋างฯ มีจานวนทัๅงหมด 2,220 คน ฽บ຋ง฼ป็นชาย 898 คน คิด฼ป็นรຌอยละ 40.32 หญิง1,325 คน คิด฼ป็นรຌอยละ 59.69 นามาจัดลาดับ 3 ลาดับ฽รก ฿น฽ต຋ละขຌอมูล ดังนีๅ จา฽นกตามอายุ พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 50.59 อยู຋฿นช຋วงอายุ 6 - 12 ปี รองลงมาคือ อายุตไากว຋า 6 ปี คิด฼ป็นรຌอยละ 21.94 ฽ละช຋วงอายุ 13-17 ปี คิด฼ป็นรຌอยละ 9.19 ตามลาดับ จา฽นกตามระดับการศึกษา พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 34.95 มีการศึกษาอยู຋฿นระดับ อนุบาล รองลงมาคือประถมศึกษา คิด฼ป็นรຌอยละ 39.23 ฽ละมัธยมศึกษา/ปวช. คิด฼ป็นรຌอยละ 9.59 ตามลาดับ จา฽นกตามอาชีพ พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 45.41 ฼ป็นนัก฼รียน/นักศึกษา รองลงมาคือ ฽ม຋บຌาน/พ຋อบຌานคิด฼ป็นรຌอยละ 14.23 ฽ละเม຋ระบุขຌอมูลคิด฼ป็นรຌอยละ 11.49 ตามลาดับ 2. ลักษณะการมาร຋วมงานกิจกรรมวัน฼ดใก กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 45.04 มาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก฼ป็นประจาทุกปี รองลงมาคือ มาร຋วม กิจกรรมวัน฼ดใก฼ป็นครัๅง฽รก คิด฼ป็นรຌอยละ 35.19 ฽ละมาบຌาง฼ป็นบางปี คิด฼ป็นรຌอยละ 19.77 ตามลาดับ 3. ความพึงพอ฿จต຋อกิจกรรมของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น กลุ຋มตัวอย຋างส຋วน฿หญ຋มีความพึงพอ฿จกิจกรรม 3 ลาดับ (จัดตามลาดับค຋ารຌอยละ฿นระดับมาก)คือ 1. ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ (28.94%) 2. ตอบคาถามมหาสนุก (19.22%) 3. ระบายสีหนຌากากนักอ຋าน (16.74%) ตามลาดับ


2

4. การรับรูຌขຌอมูลข຋าวสารการจัดกิจกรรมวัน฼ดใกของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น พบว຋า สืไอ/ช຋องทางทีไทา฿หຌกลุ຋มตัวอย຋าง ฯ ส຋วน฿หญ຋ รับรูຌขຌอมูลข຋าวสารการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก มากกว຋า สืไอ/ช຋องทางอืไน โ ฿น 3 อันดับ฽รกคือ฼สียงตามสาย (30.94 %) รองลงมา คือ หน຋วยงานทຌองถิไน (17.64 %), ปງาย ประชามสัมพันธ์. (13.38%) ตามลาดับ 5. ความคิด฼ป็น฽ละขຌอ฼สนอ฽นะ ขຌอ฼สนอ฽นะต຋อการจัดกิจกรรมวัน฼ดใกของกศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ทีไกลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 45.04 มาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก฼ป็นประจาทุกปี รองลงมาคือ มาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก฼ป็นครัๅง฽รก คิด฼ป็นรຌอยละ 35.19 ฽ละมาบຌาง฼ป็นบางปี คิด฼ป็นรຌอยละ 19.77 ตามลาดับ

ฝຆายประ฼มินผล กลุ຋มงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น


3

สรุปผลการประ฼มิน การจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ระหว຋างวันทีไ 12 มกราคม 2561 ถึง วันทีไ 13 มกราคม 2561 จัด฾ดย กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น เดຌจัดกิจกรรมวัน฼ดใ ก฽ห຋งชาติ ประจ าปี 2561 ระหว຋ า งวั น ทีไ 12 มกราคม 2561 ถึ ง วั น ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบล฼มืองศิลา,฼ทศบาลตาบลท຋าพระ,,กศน.ตาบล฼มือง฼ก຋า,฾รงพยาลศูนย์ขอน฽ก຋น,฾รงพยาลศรี นครินทร์,บຌาน฼ติม฼ตใม,องค์การบริหารส຋วนตาบลบຌานหวຌา,ศูนย์พัฒนา฼ดใก ก຋อนวัย฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5,ศูนย์การ ฼รียนชุมชนบะขาม,ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชนสาม฼หลีไยม ชุมชน฾นนหนองวัด1, กศน.ตาบล฿น฼มือง,กศน. ตาบลพระลับ,฾ดยมีวัตถุประสงค์฼พืไอรณรงค์฿หຌทุกองค์กรของสังคมเดຌตระหนักถึงบทบาท฽ละ฼ลใง฼หในความสาคัญ ของ฼ดใก฼ป็นพิ฼ศษ฿นวันนีๅ การประ฼มินผล วัตถุประสงค์การประ฼มิน ฝຆายประ฼มินผล กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น เดຌประ฼มินผลการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 ฾ดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนีๅ 1. ฼พืไอประ฼มินความพึงพอ฿จของผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม 2. ฼พืไอประ฼มินการรับรูຌขຌอมูลข຋าวสารการจัดกิจกรรม 3. ฼พืไอสรุปความคิด฼หใน ฽ละขຌอ฼สนอ฽นะของผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม กลุ຋ม฼ป้าหมาย ผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรมของกศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น,฽ละชุมชน฿กลຌ฼คียง ฼ครืไองมือทีไ฿ชຌการ฼กใบรวบรวมขຌอมูล ฽บบสอบถามความพึงพอ฿จ ฼ป็น฽บบมาตราส຋วนประมาณค຋า (Rating Scale) 4 ระดับ ฼กณฑ์การ฿หຌคะ฽นน มาก

3 คะ฽นน

ปานกลาง

2 คะ฽นน

นຌอย

1 คะ฽นน

เม຋เดຌชม/ร຋วมกิจกรรม

0 คะ฽นน

การจัดกระทา฽ละวิ฼คราะห์ขຌอมูล วิ฼คราะห์จานวน ความถีไ รຌอยละ ค຋า฼ฉลีไย ดຌวย฾ปร฽กรมคอมพิว฼ตอร์


4

ความพึงพอ฿จต຋อการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ระหว຋างวันทีไ 12 - 13 มกราคม 2561 ตารางทีไ 1 ฽สดงจานวน รຌอยละ ขຌอมูลทัไวเปของกลุ຋มตัวอย຋างฯ จา฽นกตาม฼พศ ชาย (40.32%) ขຌอมูล อายุ ตไากว຋า 6 ปี 6-12 ปี 13-17 ปี 18-25 ปี 26-40 ปี 41-60 ปี มากกว຋า 60 ปี เม຋ระบุขຌอมูล รวม

หญิง(59.68%)

รวม

จานวน

รຌอยละ

จานวน

รຌอยละ

จานวน

รຌอยละ

128 495 83 59 65 42 23

14.30 55.31 9.27 6.59 7.26 4.69 2.58

359 628 212 98 54 32 33

27.07 47.40 9.13 7.39 4.08 2.42 2.49

895

100

1,325

487 1,123 204 157 119 74 56 2,220

21.94 50.59 9.19 7.07 5.36 3.33 2.52 100

100


5

฽สดงจานวน รຌอยละ ระดับการศึกษา จา฽นกตาม฼พศ ขຌอมูล ระดับการศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี สูงกว຋าปริญญาตรี เม຋ระบุขຌอมูล รวม

ชาย (47.84%)

หญิง(52.16%)

รวม

จานวน

รຌอยละ

จานวน

รຌอยละ

จานวน

รຌอยละ

285 549 72 34 92 30

26.84 51.69 6.78 3.20 8.66 2.83

491 322 141 95 81 28

42.40 27.80 12.18 8.20 7.00 2.42

1,158

100

776 871 213 129 137 58 2,220

34.95 39.23 9.59 5.81 7.79 2.62 100

1,062

100


6

฽สดงจานวน รຌอยละ อาชีพจา฽นกตาม฼พศ ขຌอมูล อาชีพ นัก฼รียน/นักศึกษา ขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ฼อกชน/รับจຌาง ฽ม຋บຌาน/พ຋อบຌาน ธุรกิจส຋วนตัว/คຌาขาย ฼กษตรกร อืไน โ เม຋ระบุขຌอมูล รวม

ชาย (45.30%)

หญิง(51.41%)

รวม

จานวน

รຌอยละ

จานวน

รຌอยละ

จานวน

รຌอยละ

394 84 92 124 45 110 -

46.41 9.89 10.84 14.61 5.30 12.95 -

614 122 83 192 56 49 -

55.01 10.93 7.43 17.20 5.07 4.39 -

849

100

1,116

100

1,008 206 175 316 101 159 255 2,220

45.41 9.28 7.88 14.23 4.55 7.16 11.49 100

จากตารางทีไ 1 ขຌอมูลทัไวเปของกลุ຋มตัวอย຋างผูຌตอบ฽บบสอบถามความพึงพอ฿จต຋อกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋นปรากฏดังนีๅ กลุ຋มตัวอย຋างฯ มีจานวนทัๅงหมด 4,530 คน ฽บ຋งออก฼ป็นชาย 1,920 คน คิด฼ป็นรຌอยละ 42.38 หญิง 2,610 คน คิด฼ป็นรຌอยละ 57.62 ฽ละนามาจัดลาดับ 3 ลาดับ฽รก฿น฽ต຋ละขຌอมูล ดังนีๅ จา฽นกตามอายุ พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 50.59 อยู຋฿นช຋วงอายุ 6 - 12 ปี รองลงมา คือ ตไากว຋า 6 ปี คิด฼ป็นรຌอยละ 21.94 ฽ละ฿นช຋วงอายุ 13-17 ปี คิด฼ป็นรຌอยละ 9.19 ตามลาดับ จา฽นกตามระดับการศึกษา พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 34.95 มีการศึกษาอยู຋฿นระดับ อนุบาล รองลงมา คือ ประถมศึกษา คิด฼ป็นรຌอยละ 39.23 ฽ละมัธยมศึกษา/ปวช. คิด฼ป็นรຌอยละ 9.59 ตามลาดับ จา฽นกตามอาชีพ พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 45.41 ฼ป็นนัก฼รียน/นักศึกษา รองลงมา คือ ฽ม຋บຌาน/พ຋อบຌาน คิด฼ป็นรຌอยละ 14.235 ฽ละเม຋ระบบขຌอมูล คิด฼ป็นรຌอยละ 11.49 ตามลาดับ


7

ตารางทีไ 2 จานวน รຌอยละ ลักษณะการมาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก จานวนผูຌตอบ/คน 1,543

มา฼ป็นครัๅง฽รก จานวน/คน รຌอยละ 543 3519

มา฼ป็นประจาทุกปี จานวน/คน รຌอยละ 695 45.04

มาบຌาง฼ป็นบางปี จานวน/คน รຌอยละ 305 19.77

จากตารางทีไ 2 พบว຋า กลุ຋มตัวอย຋างฯ ส຋วน฿หญ຋รຌอยละ 45.04 มาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก฼ป็นประจาทุกปี รองลงมา คือ มาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก฼ป็นครัๅง฽รก คิด฼ป็นรຌอยละ 35.19 ฽ละมาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใกบຌาง฼ป็นบางปี คิด฼ป็นรຌอยละ 19.77 ตามลาดับ


8

ตารางทีไ 3 ฽สดงรຌอยละ฽ละลาดับ ความพึงพอ฿จต຋อการจัดกิจกรรมวัน฼ดใกของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น

ประ฼ดใน 1.ตอบคาถามมหาสนุก 2.ระบายสีหนຌากากนักอ຋าน 3.฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ 4.฽จกเอศกรีม 5.บริการหนังสือติดลຌอ 6.หຌองสมุด฼คลืไอนทีไ Mobile Library รวม

รຌอยละความพึงพอ฿จ มาก ปานกลาง จานวน ผูຌตอบ จานวน รຌอยละ จานวน รຌอยละ คน คน 287 196 16.37 39 25.16 250 216 18.05 16 10.32 432 371 30.99 27 17.42 234 234 19.55 167 87 7.27 64 41.29 123 93 7.77 9 5.81 1,493 1,197

100

155

100

นຌอย จานว รຌอยละ นคน 52 36.88 18 12.77 34 24.11 16 11.35 21 14.89 141

100

รวม รຌอยละ 19.22 16.74 28.94 15.67 11.19 8.24 100

จากตารางทีไ 3 พบว຋า กิจกรรมของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ทีไกลุ຋มตั วอย຋างฯส຋วน฿หญ຋ มีความพึง พอ฿จมากกว຋ากิจกรรมอืไนโ ฿น 3 ลาดับ฽รก (จัดลาดับตามค຋ารຌอยละ฿นระดับมาก) คือ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์(28.94%) รองลงมาคือ,ตอบคาถามมหาสนุก (19.22%),ระบายสีหนຌากากนักอ຋าน (16.74%) ตามลาดับ


9

ตารางทีไ 4 ฽สดงจานวน รຌอยละ ฽ละลาดับ การรับรูຌขຌอมูลข຋าวสารการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก สืไอ/ช຋องทาง 1.คน฿นครอบครัว/฼พืไอน 2.วิทยุ 3.฼สียงตามสาย 4.฼อกสาร/฽ผ຋นพับ 5.ปງายประชาสัมพันธ์ 6.฼วใบเซต์ 7.ครูกศน. 8.หน຋วยงานทຌองถิไน 9.อืไน โ จานวนผูຌตอบ฽บบสอบถามทัๅงหมด

จานวน/คน 168 192 643 278 251 192 354 2,078

รຌอยละ 8.08 9.24 30.94 13.38 12.09 9.24 17.04 -

ลาดับ 6 5 1 3 4 5 2 -

จากตารางทีไ 4 พบว຋า สืไอ/ช຋องทางทีไทา฿หຌกลุ຋มตัวอย຋าง ฯ ส຋วน฿หญ຋ รับรูຌขຌอมูลข຋าวสารการจัดกิจกรรม วัน฼ดใก มากกว຋าสืไอ/ช຋องการอืไน โ ฿น 3 ลาดับ฽รก คือ ฼สียงตามสาย (30.94 %) รองลงมา คือ หน຋วยงานทຌองถิไน (17.04 %),ปງายประชาสัมพันธ์ (13.38%) ตามลาดับ


10

ตารางทีไ 5 ความถีไ รຌอยละ ฽ละลาดับ ขຌอ฼สนอ฽นะต຋อการจัดกิจกกรมวัน฼ดใกของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ขຌอ฼สนอ฽นะ -ควรจัดกิจกรรม฼ช຋นนีๅทุกปี฽ละทา฿หຌดียิไงขึๅนต຋อเป -ควร฼พิไมกิจกรรม ฼กม ฽ละ ของรางวัล฿หຌมากกว຋านีๅ -อืไน โ ฼ช຋น ฼พิไมพืๅนทีไ฿นการจัดกิจกรรม จัดระ฼บียบของรางวัล -ควร฼พิไมการประชาสัมพันธ์฿หຌทราบการจัดกิจกรรม จานวนผูຌตอบทัๅงหมด

ความถีไ 576 213 221 85 1,095

รຌอยละ 52.60 19.45 20.18 7.77 100

ลาดับ 1 3 2 4

จากตารางทีไ 5 พบว຋ า ขຌ อ ฼สนอ฽นะต຋ อ การจั ด กิ จ กรรมวั น ฼ดใ ก ของ กศน.อ า฼ภอ฼มื อ งขอน฽ก຋ น ทีไกลุ຋ มตั ว อย຋ า งฯ ส຋ ว น฿หญ຋ร ะบุ ล าดับ ฽รก คือ ควรจั ด กิจกรรม฼ช຋น นีๅ ทุกปี ฽ละทา฿หຌ ดี ยิไ งขึๅน ต຋อเป (52.60%) รองลงมา คือ อืไน โ ฼ช຋น ฼พิไมพืๅน ทีไ฿นการจั ดกิจกรรม จั ดระ฼บียบของรางวัล (20.18%),ควร฼พิไมกิจกรรม ฼กม ฽ละ ของรางวัล฿หຌมากกว຋านีๅ (19.45%)


11

สรุปการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น วันทีไ 12–13 มกราคม 2561 กิจกรรมทีไจัด

จานวนผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม กลุ຋ม฼ปງาหมาย จานวน (฿คร) (คน)

สถานทีไจัด วัน ฼ดือน ปี

ผูຌรับผิดชอบ ร຋วมกับ หน຋วยงาน฼ครือข຋าย

-

ตอบคาถามมหาสนุก ระบายสีหนຌกากนักอ຋าน ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ ฽จกเอศกรีม บริการหนังสือติดลຌอ หຌองสมุด฼คลืไอนทีไ Mobile Library

฼ดใก฿นชุมชน ฽ละตาบล ฿กลຌ฼คียง

2,220 คน มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร 13 มกราคม 2561

- หຌองสมุดประชาชน ฼ฉลิมพระ฼กียรติฯ จังหวัดขอน฽ก຋น฽ละบุ คลลากร กศน.อา฼ภอ ฼มืองขอน฽ก຋น - มณฑลทหารบกทีไ23 ค຋ายศรีพัชรินทร

-

ภาพระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ ฽จกเอศกรีม ฽จกปຈอบคอร์น ภาพระบายสี ฼ตຌนประกอบ฼พลง ฼กมวิบาก ฽จกของรางวัลกับ ฼ดใกปຆวย฼รืๅอรัง ตอบคาถามชิงรางวัล ฽จกของรางวัล การ฽สดงบน฼วที ฼ล຋น฼กมชิงรางวัล การคัด฽ยกขยะ ฼ตຌนประกอบ฼พลง ฽จกของรางวัล ระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี

฼ดใก฿นชุมชน ตาบลท຋าพระ ฽ละตาบล ฿กลຌ฼คียง฿กลຌ ผูຌปຆวย฼ดใก ญาติผูຌปຆวย

500 คน

- กศน.ตาบลท຋าพระ - ฼ทศบาลตาบลท຋า พระ

-

350 150 30 30

สนามวิทยาลัย฼ทคนิค ขอน฽ก຋น 13 มกราคม 2561

คน คน คน คน

฼ดใก฿นชุมชน ตาบล บຌานหวຌา

฾รงพยาบาลศูนย์ขอน฽ก຋น ฾รงพยาบาลศรีนครินทร์ บຌาน฼ติม฼ตใม กศน.฼มืองขอน฽ก຋น 12 – 13 มกราคม 2561 1,500 คน สนาม฾รง฼รียนพิศาลปุณณ วิทย์ 13 มกราคม 2561

฼ดใก฿นชุมชน

20 คน

ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย ฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5 13 มกราคม 2561

- ครูกลุ຋ม฼ปງาหมาย พิ฼ศษ - ครูพัฒนาทักษะชีวิต ฼ดใก฼ร຋ร຋อน - กศน.ตาบลบຌาหวຌา - องค์การบริหารส຋วน ตาบลบຌานหวຌา

-ศรช.ชุมชน฼ทพารักษ์ -ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อน วัย฼รียนชุมชน


12

กิจกรรมทีไจัด

-

-

จานวนผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม กลุ຋ม฼ปງาหมาย จานวน (฿คร) (คน)

สถานทีไจัด วัน ฼ดือน ปี

ผูຌรับผิดชอบ ร຋วมกับ หน຋วยงาน฼ครือข຋าย ฼ทพารักษ์ 5 -ศรช.ชุมชนบะขาม -ชุมชนบะขาม

฽จกของรางวัล ตอบคาถามชิงรางวัล ฽สดงความสามารถพิ฼ศษ รຌอง฼พลง ฼กม฼หยียบลูก฾ปຆง ฼กຌาอีๅดนตรี ตอบคาถามชิงรางวัล บรรยายการคัด฽ยกขยะ ฾รงทาน ฽สดง฼ตຌนประกอบ฼พลง ตอบคาถามชิงรางวัล ฼กม฾ยนห຋วง ฼ศรษฐกิจพอ฼พียง ภาพระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี ฽สดง฼ตຌนประกอบ฼พลง ตอบคาถามชิงรางวัล

฼ดใก฿นชุมชน

140 คน

ชุมชนบะขาม 13 มกราคม 2561

฼ดใก฿นชุมชน

70 คน

ณ ศาลาอ฼นกประสงค์ ชุมชน฾นนหนองวัด1 13 มกราคม 2561

฼ดใก฿นชุมชน

150 คน

ณ ฾รง฼รียนบຌานกุดกวຌาง ประชาสรรค์ 12 มกราคม 2561

-ครู กศน.ตาบล฼มือง ฼ก຋า -฼ทศบาลตาบล฼มือง ฼ก຋า -คณะกรรมการ สถานศึกษา -ผูຌนาชุมชน 5 ชุมชน

ตอบคาถามชิงรางวัล ฽จกของรางวัล ฼หยียบลูก฾ปຆง กินวิบาก ฼ตຌนประกอบ฼พลง

฼ดใก฿นชุมชน

150 คน

ณ ศูนย์พัฒนา฼ดใก฼ลใก ชุมชนสาม฼หลีไยม 12 มกราคม 2561

-ครูศูนย์การ฼รียน ชุมชนสาม฼หลีไยม -คณะกรรมการ สถานศึกษา -ประธานชุมชน -หัวหนຌาศูนย์ สาธารณสุขสาม฼หลีไยม

-ครู กศน. ตาบล฿น

฼มือง -ชุมชน฾นนหนองวัด 1

฼ดใก฿นชุมชน 1,200 คน ณ ฾รง฼รียน฼ทศบาลตาบล -ครู กศน.สาราญ ตาบล สาราญ สาราญ -฼ทศบาลตาบลสาราญ 13 มกราคม 2561


13

กิจกรรมทีไจัด

฽จกของรางวัล - รณรงค์การทาความ สะอาด -฽จกขຌาวเข຋฼จียว -

จานวนผูຌ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม กลุ຋ม฼ปງาหมาย จานวน (฿คร) (คน) นัก฼รียน 150 คน ฾รง฼รียน฿น ชุมชนตาบล พระลับ นัก 300 คน ศึกษากศน. ตาบลพระลับ

สถานทีไจัด วัน ฼ดือน ปี ณ วัดปຆา฽สงอรุณ 12 มกราคม 2561 มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร 13 มกราคม 2561

ผูຌรับผิดชอบ ร຋วมกับ หน຋วยงาน฼ครือข຋าย -ครูกศน.ตาบลพระลับ -ฝຆายปกครอง -มทบ. 23 -อสม.

ลงชืไอ....................................ผูรຌ วบรวม/รายงาน (นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์)


14

รายชืไอผูຌอนุ฼คราะห์วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน ฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 หຌองสมุดประชาชน฼ฉลิมพระ฼กียรติสม฼ดใจพระ฼ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอน฽ก຋น วัน฼สาร์ทีไ 13 ม.ค. 2561 ณ มณฑลทหารราบทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น ทีไ

วัน ฼ดือน ปี

นามผูຌบริจาค

1 2 3 4 5 6 7 8

4/01/61 8/01/61 9/01/61 10/01/61 10/01/61 10/01/61 10/01/61 10/01/61

ธนาคารออมสิน สาขา กลาง฼มือง รຌาน฼ทคนิค฾อ฼อ฾ปรจากัด ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ฾รงพิมพ์รัตน บริษัทเทยนๅาทิพย์จากัด รຌานบຌานรวมขนม รຌานลักษณาพานิช บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอน฽ก຋น จากัด

9

10/01/61

ธนาคารกรุง฼ทพ สาขาขอน฽ก຋น

10 11 12 13 14

10/01/61 10/01/61 11/01/61 11/01/61 11/01/61

บริษัทขอน฽ก຋นคลังนานาธรรม จากัด รຌานปริๆนซ์ บุຍคส฾ตร์ รຌาน฼มือง฼ก຋า฼ฟอร์นิ฼จอร์ รຌานช຋างดา฼ฟอร์นิ฼จอร์ รຌานคอม ฽อนด์ปริๅงติๅง

รายรับ ของรางวัล ตุຍกตาออมสิน จานวน 30 ตัว ชุด฼ครืไอง฼ขียน ชุด฿หญ຋ ฼งินสด ฼งินสด นๅาดืไม฼กลือ฽ร຋ 20 ฽พใค ขนม 3 ลัง฿หญ຋ ชุด฼ครืไอง฼ขียน ชุด฿หญ຋ ขนมปิ๊บ 1 ปิ๊บ ขนม 1 ลัง฿หญ຋ ชุด฼ครืไอง฼ขียน ชุด฼ครืไอง฼ขียน 1 ชุด฿หญ຋ ออมสิน 5 อัน ขนมปิ๊บ 1 ปิ๊บ ชุด฼ครืไอง฼ขียน ชุด฿หญ຋ ชุดของ฼ล຋น 61 ชุด ฼งินสด ฼งินสด ฼งินสด

รายจ຋าย คง฼หลือ ฼งินสด 1,000 1,000 -

-

1,000 2,000 -

-

-

1,000 2,000 1,000

3,000 5,000 6,000


15

ทีไ 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

วัน ฼ดือน ปี 11/01/61 12/01/61 12/01/61

12/01/61 12/01/61 12/01/61 12/01/61 12/01/61 12/01/61 12/01/61 12/01/61 12/01/61

นามผูຌบริจาค บริษัทขอน฽ก຋น นๅาดืไม –฽ก฽ฟ จากัด ( kk วอ฼วอร์) บริษัทดู฾ฮม ฿น฼ครือบริษัท อุบลวัสดุ จากัด (สาขาขอน฽ก຋น) ธนาคารออมสิน สาขา หลังศูนย์ราชการ ยอดยกมา คุณขวัญทิชา ฿จสุริย์กุล นางสาว ศิริพร สอนคามี นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย นางบาน฼ยใน ชรากาหมุด นางวิเลพร บูรณ์฼จริญ องค์การส຋ง฼สริมกิจการ฾คนม฽ห຋งประ฼ทศเทย (ขอน฽ก຋น) คลังปิ฾ตร฼ลียมขอน฽ก຋น บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ซืๅอขนม เอศกรีม จานวน 1 ถัง ฿หญ຋

รายรับ ของรางวัล นๅาาดืไม 10 ฽พค ชุด฼ครืไอง฼ขียน ชุด฿หญ຋ ออมสิน 18 ตัว

รายจ຋าย คง฼หลือ ฼งินสด -

-

ขนม 17 ฽พค ขนม 6 ฽พค ฼งินสด ฼งินสด ขนม 5 ฽พค นม 10 ลัง กระบอกนๅา 80 ขวด -

6,000

500 500 4,550 2,450

6,500 7,000 00


16

ภาพกิจกรรมมอบ ของรางวัล฿หຌ฽ก຋฼ดใกโ ทีไบูธ กศน.จังหวัดขอน฽ก຋น นา฾ดย นายบุญส຋ง ทอง฼ชืไอม ผูຌอานวยการ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น


17

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ภาพกิจกรรม ระบายสี หนຌากากนักอ຋าน

มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 250 คน


18

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ภาพกิจกรรม รถส຋ง฼สริมการอ຋านหนังสือติดลຌอ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 220 คน


19

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ภาพกิจกรรม รถส຋ง฼สริมการอ຋าน รถ฾มบาย฼คลืไอนทีไ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 389 คน


20

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ภาพกิจกรรม

฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม 465 คน


21

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ภาพกิจกรรม ฽จกเอศกรีม มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม 420 คน


22

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ภาพกิจกรรม ตอบคาถามชิงรางวัล มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม 476 คน


23

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ สนามวิทยาลัย฼ทคนิคนครขอน฽ก຋น ตาบลท຋าพระ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครู กศน.ตาบลท຋าพระ จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌดังนีๅ ระบายสีกงกุฎ฽ฟนซี,฽จกเอศกรีม,ปຈอบคอร์น,฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ ฾ดยมี นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกรู นายก฼ทศมนตรีตาบลท຋าพระ ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅง นีๅ ผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 500 คน


24

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ ฾รงพยาบาลศูนย์ขอน฽ก຋น ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครูกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ฽ละครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ภาพระบายสี,฼ตຌนประกอบ฼พลง,฽จกของรางวัลกับ฼ดใกปຆวย฼รืๅอรัง ฾ดย นางณัฐพร มนูประ฼สริฐ ฽ละนายสมบัติ ชรากาหมุด หัวหนຌางานกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 350 คน


25

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2560 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 28 ธันวาคม 2560 ณ ฾รงพยาบาลศรีนครินทร์ขอน฽ก຋น ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครูกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ฽ละครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฽จกของรางวัลกับ฼ดใกปຆวย฼รืๅอรัง ฾ดย นายบุญส຋ง ทอง฼ชืไอม ผูຌอานวยการ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 150 คน


26

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ บຌาน฼ติม฼ตใม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครูกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ฽ละครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฽จกของรางวัล,฼กมวิบาก มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 30 คน


27

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ หຌองกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครูกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ฽ละครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฽จกของรางวัล ฾ดย นายสมบัติ ชรากาหมุด หัวหนຌางานกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 30 คน


28

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ สนาม฾รง฼รียนพิศาลปุณณวิทยา ตาบลบຌานหวຌา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครู กศน.ตาบลบຌานหวຌา จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ตอบคาถามชิงรางวัล,฽จกของรางวัล,การ฽สดงบน฼วที฼ล຋น฼กมชิงรางวัล,การคัด฽ยกขยะ ฾ดย นายพยัต ชาญประ฼สริฐ ประธานกรรมการปງองกัน฽ละปราบปรามการทุจริต ประจาจังหวัดขอน฽ก຋น ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 1,500 คน


29

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5 ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

นายวรรธน สุระ฼สียง ครูการ฼รียนชุมชน฼ทพารักษ์ จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฼฽จกของรางวัล,ระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 20 คน


30

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การ฼รียนชุมชนบะขาม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

นางสาวอุมาภรณ์ ฼หงຌาพรหมมินทร์ ครูศูนย์การ฼รียนชุมชนบะขาม จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฽จกของรางวัล,ตอบคาถามชิงรางวัล,฽สดงความสามารถพิ฼ศษ,รຌอง฼พลง ฾ดย นางจารุณี สุตะชา ประธานชุมชน ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 140 คน


31

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ ศาลาอ฼นกประสงค์ ชุมชน฾นนหนองวัด1 ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครู กศน. ตาบล฿น฼มือง จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฼กม฼หยียบลูก฾ปຆง,฼กຌาอีๅดนตรี,ตอบคาถามชิงรางวัล,บรรยายการคัด฽ยกขยะ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 70 คน


32

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ณ ฾รง฼รียน฼ทศบาลตาบลสาราญ ตาบลสาราญ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครู กศน.สาราญ จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ

฾รงทาน,฽สดง฼ตຌนประกอบ฼พลง,ตอบคาถามชิงรางวัล,฼กม฾ยนห຋วง,฼ศรษฐกิจพอ฼พียง ฾ดย นาย฼ทพฤทธิ์ ศรีปัญญา นายก฼ทศมนตรี฼ทศบาลตาบลสาราญ ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 1,200 คน


33

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวันศุกร์ทีไ 12 มกราคม 2561 ณ ฾รง฼รียนบຌานกุดกวຌางประชาสรรค์ ตาบล฼มือง฼ก຋า อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

ครู กศน.ตาบล฼มือง฼ก຋า จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ภาพระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี,,฽สดง฼ตຌนประกอบ฼พลง,ตอบคาถามชิงรางวัล

฾ดย นาย฼จตน์ มงคลสวัสดิ์ ผูຌอานวยการ฾รง฼รียนบຌานกุดกวຌางประชาสรรค์ ฽ละคณะกรรมการสถานศึกษา,ผูຌนาชุมชน 5 ชุมชน ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 150 คน


34

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวันศุกร์ทีไ 12 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนา฼ดใก฼ลใกชุมชนสาม฼หลีไยม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

นางสาวประพาฬ ดิษฐ฼จริญ ครูศูนย์การ฼รียนชุมชนสาม฼หลีไยม จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ

฽จกของรางวัล,฼หยียบลูก฾ปຆง,กินวิบาก,฼ตຌนประกอบ฼พลง,ตอบคาถามชิงรางวัล ฾ดย นายสมศรี ฮุยประอาจ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนา฼ดใก฼ลใก,กรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน,หัวหนຌาศูนย์สาธารณสุขสาม฼หลีไยม ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 150 คน


35

฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ฿นวันศุกร์ทีไ 12 มกราคม 2561 ณ วัดปຆา฽สงอรุณ ตาบลพระลับ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น

นางอภิญญา วงศ์การดี ครูกศน.ตาบลพระลับ จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมการ฼รียนรูຌ ดังนีๅ ฽จกของรางวัล,รณรงค์การทาความสะอาด,฽จกขຌาวเข຋฼จียว ฾ดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผูຌว຋าราชการจังหวัดขอน฽ก຋น นายฉัตรชัย อุ຋น฼จริญ นายอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ร຋วม฼ป็น฼กียรติ฿นงาน฿นครัๅงนีๅ มีผูຌสน฿จ฼ขຌาร຋วมกิจกรรม จานวน 450 คน


ภาคผนวก


฽บบสารวจ ความพึงพอ฿จต຋อการจัดกิจกรรมวัน฽ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561 ขຌอมูลทัไวเป ฼พศ

ชาย

หญิง

อายุ

ตไ่ากว຋า 6 ปี

6-12 ปี

13-17 ปี

18-15 ปี

26-40 ปี

41-60 ปี

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยม /ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญา

สูงกว຋าปริญญาตรี

มากกว຋า 60 ปี ระดับการศึกษา

อืไน โ ................................... อาชีพ นัก฼รียน/นักศึกษา

ขຌาราชการ/รัฐวิสาหกิ จ

฼อกชน/รับจຌาง

฽ม຋บຌาน/พ຋อบຌาน

ธุรกิจส຋วนตัว/คຌาขาย

฼กษตรกร

อืไน โ .................................. ลักษณะการมาร຋วมกิจกรรมวัน฼ดใก มา฼ป็นครัๅง฽รก มา฼ป็นประจ่าทุกปี มาบຌาง฼ป็นบางปี


ตอนทีไ 2 ความพึงพอ฿จต຋อการจัดกิจกรรมวัน฼ดใกของ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ประ฼ดใน มาก 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ความพึงพอ฿จ ปานกลาง

นຌอย

การตอบค่าถามมหาสนุก ระบายหนຌากากนักอ຋าน ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ ฽จกเอศกรีม บริการหนังสือติดลຌอ หຌองสมุด฼คลืไอนทีไ Mobile Library

การรับรูຌขຌอมูลข຋าวสารจัดกิจกรรมวัน฼ดใก 1. คน฿นครอบครัว/฼พืไอน

6. ฼วใบเซต์

2. วิทยุ

7. ครู กศน.

3. ฼สียงตามสาย

8. หน຋วยงานทຌองถิไน

4. ฼อกสาร/฽ผ຋นพับ

9. อืไน โ

5. ป้ายประชาสัมพันธ์ ขຌอ฼สนอ฽นะ ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ขอบคุณทีไ฿หຌขຌอมูล


กาหนดจัดกิจกรรมตาม฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี 2561 ระหว຋างวันทีไ 12 – 13 มกราคม 2561 หຌองสมุดประชาชน฼ฉลิมพระ฼กียรติสม฼ดใจพระ฼ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวังขอน฽ก຋น฽ละ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น จัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ฾ดย฼ขຌาร຋วมจัดกับชุมชน กศน.ตาบลอบต.฽ละ฼ทศบาล ฾ดยเดຌ กาหนดการจัดกิจกรรมเวຌดังนีๅ 1.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด - มณฑลทหารบกทีไ 23 ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบล฼มืองศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (13 มกราคม 2561) บุคลคากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย฽ละนางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์ นางสาวชลิดา ยาจันทึก,นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ - ตอบคาถามมหาสนุก - ระบายสีหนຌาการนักอ຋าน - ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ - ฽จกเอศกรีม - บริการหนังสือติดลຌอ - หຌองสมุด฼คลืไอนทีไ Mobile Library (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 2.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด - สนามวิทยาลัย฼ทคนิคนครขอน฽ก຋น ตาบลท຋าพระ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (13 มกราคม 2561) บุคลคากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ นางบาน฼ยใน ชรากาหมุด,นางสาวณัฐธยาท์ ศรีทองธรสิริ นางสาวมุลี พงษ์สระพัง กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ - ภาพระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี - ฼กมบิง฾กเด฾น฼สาร์ - ฽จกเอศกรีม - ฽จกปຈอบคอร์น (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)


3.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด - ฾รงพยาบาลศรีนครินทร ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (28 ธันวาคม 2560) - ฾รงพยาบาลศูนย์ขอน฽ก຋น ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (13 มกราคม 2561) - บຌาน฼ติม฼ตใม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (12 มกราคม 2561) - หຌองกลุ຋ม฼ปງาหมาย฼พิ฼ศษ กศน.฼มืองขอน฽ก຋น ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (12 มกราคม 2561) บุคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครูประจากลุ຋ม฼ป้าหมายพิ฼ศษ นางสาวสุพัตรา คนสรรค์,นางสาวพรประภา ฾อดพิมพ์,นายสายัณห์ คุຌม฾ศก นางสาว฼พียง฿จ เชยพิ฼ดช,นายอิสรา วีรภัทรสกุล ครูพัฒนาทักษชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน นายมานิต พงศ์รัสมณี,นางสาวสุจิตตรา ทองสมบัติ,นายจิร฾รจน์ คาวงษษา นางสาวยลดา พุทธสอน กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ - ภาพระบายสี - ฼ตຌนประกอบ฼พลง - ฼กมวิบาก - ฽จกของรางวัลกับ฼ดใกปຆวย฼รืๅอรัง (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 4.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด - สนาม฾รง฼รียนพิศาลปุณณวิทย์ ตาบลบຌานหวຌา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (13 มกราคม 256 บุคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครูกศน.ตาบล นางวิราศินี สุทธมา,นายธีระ ฾คตะมี (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ - ภาพระบายสี - ฼ตຌนประกอบ฼พลง - ฼กมวิบาก - ฽จกของรางวัลกับ฼ดใกปຆวย฼รืๅอรัง (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)


5.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ศูนย์พัฒนา฼ดใกก຋อนวัย฼รียน ชุมชน฼ทพารักษ์ 5 ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง ศรช. ชุมชน฼ทพารักษ์ นายวรรธน สุระ฼สียง (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ -฼ตຌนประกอบ฼พลง -฽จกของรางวัล (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 6.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ชุมชนบຌานบะขาม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง ศรช. ชุมชนบะขาม นางสาว อุมาภรณ์ ฼หงຌาพรหมมินทร์ กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ -฽จกของรางวัล -ตอบคาถามชิงรางวัล -฽สดงความสามารถพิ฼ศษ -รຌอง฼พลง (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 6.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ชุมชน฾นนหนองวัด1 ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 256) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง นางสาวนงลักษณ์ นอรินยา฽ละ นางศิริวัฒน์ เกรราช,นางวิลาวัลย์ ราชสุวอ,นางสาวปวีณา พรม฾สสภา,นางสาว฼มษา อุ຋นผาง,นางสาวภณิดา ศรีษะ฾คตร,นางสาวปฏิญญา ฾พธิราช,นางสาวสุภัทา บุญดี กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน฾ครงการ -฼หยียบลูก฾ปຆง -฼กຌาอีๅตนตรี -ตอบคาถามชิงรางวัล -บรรยายการคัด฽ยกขยะ (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)


8.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ฾รง฼รียน฼ทศบาลตาบลสาราญ ตาบลสาราญ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วัน฼สาร์ทีไ 13 มกราคม 2561) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบลสาราญ นางสาวพรเพฑูรย์ เสยบูรณ์,นางสาวสินีนาฎ มัไนคง กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน -฾รงทาน -฽สดง฼ตຌนประกอบ฼พลง -ตอบคาถามชิงรางวัล -฼กม฾ยนห຋วง -บรรยาย฼ศรษฐกิจพอ฼พียง (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 9.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ฾รง฼รียนบຌานกุดกวຌางประชาสรรค์ ตาบล฼มือง฼ก຋า อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วันศุกร์ทีไ 12 มกราคม 2561) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฼มือง฼ก຋า นางสุกัญญา คาภู฽ละนางสาวอุรุชา ฾นพันธุ์ นางสาวกฤติยาภรณ์ ฼ทพชมภู กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน -ภาพระบายสีมงกุฎ฽ฟนซี -฽สดง฼ตຌนประกอบ฼พลง -ตอบคาถามชิงรางวัล (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย) 10.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด ศูนย์พัฒนา฼ดใก฼ลใกชุมชนสาม฼หลีไยม ตาบล฿น฼มือง อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วันศุกร์ทีไ 12 มกราคม 2561) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบล฿น฼มือง ศรช.ชุมชนสาม฼หลีไยม นางสาวประพาฬ ดิษฐ฼จริญ กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน -ตอบคาถามชิงรางวัล -฽จกของรางวัล -฼หยียบลูก฾ปຆง -กินวิบาก -฼ตຌนประกอบ฼พลง -(กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)


11.สถานทีไจัดกิจกรรม฽ละวัน฼ดือนปีทีไจัด วัดปຆา฽สงอรุณ ตาบลพระลับ อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น (วันศุกร์ทีไ 12 มกราคม 2561) บุคคลากรผูຌรับผิดชอบ฾ครงการ ครู กศน.ตาบลพระลับ นางอภิญญา วงศ์การดี,นางสาวพิรารัตน์ นุชรอด กิจกรรม฿นการดา฼นินงาน -฽จกของรางวัล -รณรงค์การทาความสะอาด -฽จกขຌาวเข຋฼จียว - (กิจกรรมอาจมีการ฼ปลีไยน฽ปลงตามความ฼หมาะสมของกลุ຋ม฼ปງาหมาย)


คาสัไงศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัยอา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ทีไ oํ๎ / ๎๑๒ํ ฼รืไอง ฽ต຋งตัๅงคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๎๑๒ํ ………………………..……………………………… ดຌ ว ย หຌ อ งสมุ ด ประชาชน฼ฉลิ ม พระ฼กี ย รติ ส ม฼ดใ จ พระ฼ทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จังหวัดขอน฽ก຋น งานการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษานอกระบบ฽ละการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรม ฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๎๑๒ํ วัน฼สาร์ทีไ ํ๏ มกราคม ๎๑๒ํ ฾ดยจัดกิจกรรมร຋วมกับ ภาคี ฼ครื อ ข຋ า ย คื อ มณฑลทหารบกทีไ ๎๏ ค຋ า ยศรี พั ช ริ น ทร ต าบลศิ ล า อ า฼ภอ฼มื อ ง จั ง หวั ด ขอน฽ก຋ น ฾ดยมี วัตถุประสงค์ ฼พืไอ฿หຌความสาคัญ฼นืไอง฿นวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ฽ละ฼พืไอส຋ง฼สริมการรักการอ຋าน สรຌางจิตสานึก฿นการ ฿ฝຆรูຌ฿ฝຆ฼รียน ฽ละพัฒนา฼ดใกเทย฿หຌ฼ป็นคนทีไมีคุณธรรม จริยธรรม ฽ละ฼ป็นผูຌ฿หญ຋ทีไดี฿นอนาคต ดังนัๅน ฼พืไอ฿หຌการดา฼นินกิจกรรมดังกล຋าว฼ป็นเปดຌวยความ฼รียบรຌอย ฽ละบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง ฽ต຋งตัๅงคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี พ.ศ. ๎๑๒ํ ดังนีๅ ํ. คณะกรรมการอานวยการ ํ.ํ นายบุญส຋ง ทอง฼ชืไอม ํ.๎ นางณัฐพร มนูประ฼สริฐ ํ.๏ นางกัลยา หอมดี ํ.๐ นางวิเลพร บูรณ์฼จริญ ํ.๑ นางสาวธันยพัฒน์ นู฼ร ํ.๒ นายสมบัติ ชรากาหมุด ํ.๓ นางศุภลักษณ์ คลังดง฼คใง ํ.๔ นายบรร฼จิด ฽สน฼หลา ํ.๕ นางทับทิม พละกลຌา ํ.ํ์ นางสมพร วงษาสันต์ ํ.ํํ นายคฑาวุธ จารย์฾พธิ์ ํ.ํ๎ นางประกอบ฽กຌว ฉิม฼พใง

ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง

ผูຌอานวยการ ครู ครู ครู ครู ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ ครูอาสาสมัครฯ

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ํ.ํ๏ นางนฤมนต์..../๎


ํ.ํ๏ นางสาวชลิดา ยาจันทึก ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง กรรมการ ํ.ํ๐ นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง กรรมการ ํ.ํ๑ ครู กศน.ตาบลทุกคน ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล กรรมการ ํ.ํ๒ นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์ชานาญการ กรรมการ฽ละ฼ลขานุการ ํ.ํ๓ นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์ ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง กรรมการ฽ละรอง฼ลขานุการ มีหน้าทีไ ฿หຌคา฽นะนา ปรึกษา ช຋วย฼หลือสนับสนุนการดา฼นินงาน฿หຌ฼ป็นเปดຌวยความ฼รียบรຌอย฽ละ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๎. คณะกรรมการจัดกิจกรรม ๎.ํ นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์ ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง หัวหนຌาคณะทางาน ๎.๎ นายอนันต์฼ดช สมอุ຋มจารย์ ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล ศิลา คณะทางาน ๎.๏ นางสาวชัชญาภา สารผล ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล ศิลา คณะทางาน ๎.๐ นางสาวญาดาภัทร ศรี฼ชียงราช ตา฽หน຋ง ครู ศรช.ตาบล ศิลา คณะทางาน ๎.๑ นางสาวสุภาพร วงค์ษา ตา฽หน຋ง ครู ศรช.ตาบล ศิลา คณะทางาน ๎.๒ นางสาวคันธิภา สานักบຌาน฾คก ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล ฾คกสี คณะทางาน ๎.๓ นางสาวพรเพฑูรย์ เสยบูรณ์ ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล สาราญ คณะทางาน ๎.๔ นางสินีนาฎ มัไนคง ตา฽หน຋ง ครู ศรช.ตาบล สาราญ คณะทางาน ๎.๕ นายกฤษฎา อ຋อนฉวี ตา฽หน຋ง ครู ศรช.ตาบล หนองตูม คณะทางาน ๎.ํ์ นางสาวเพรระหง บัวตูม ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล ฾นนท຋อน คณะทางาน ๎.ํํ คณะครู กศน.ตาบลทุกคน ตา฽หน຋ง ครู กศน.ตาบล คณะทางาน ๎.ํ๎ นางสาวชลิดา ยาจันทึก ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง คณะทางาน ๎.ํ๏ นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง คณะทางาน ๎.ํ๐ นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์ ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง คณะทางาน มีหน้าทีไ ดา฼นินการจัดกิจกรรม ฽ละตัดสินผลการจัดกิจกรรมต຋างโ ฼ช຋นกิจกรรมส຋ง฼สริมการอ຋าน ฽ละการ฽ข຋งขัน฼ล຋น฼กมส์ต຋างโ ฼ป็นตຌน ๏. คณะกรรมการประสานงานพืๅนทีไ฽ละจัด฼ตรียมสถานทีไ ๏.ํ นายคฑาวุธ จารย์฾พธิ์ ตา฽หน຋ง ๏.๎ นายอนันต์฼ดช สมอุ຋มจารย์ ตา฽หน຋ง ๏.๏ นางศุภรดา พันธุ์฽ดง ตา฽หน຋ง ๏.๐ นางสาวชัชญาภา สารผล ตา฽หน຋ง ๏.๑ นางสาวสุภาพร วงค์ษา ตา฽หน຋ง

ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตาบล ศิลา ครู กศน.ตาบล ศิลา ครู กศน. ตาบล ศิลา ครู ศรช.ตาบล ศิลา

หัวหนຌาคณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน

๏.๒ นางสาวญาดาภัทร .../๏


๏.๒ นางสาวญาดาภัทร ศรี฼ชียงราช ๏.๓ นายรัฐกิจ จันทะวิชัย ๏.๔ นายกฤษฎา อ຋อนฉวี ๏.๕ นาย฼ทิดพงศ์ อรัญรุด ๏.ํ์ นางสาวชลิดา ยาจันทึก ๏.ํํ นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ ๏.ํ๎ นายวิชัย ประทุมชาติ ๏.ํ๏ นายพันธ์ศักดิ์ วงษ์฼บาะ

ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง

ครู ศรช.ตาบล ศิลา ครู กศน. ตาบล ฾นนท຋อน ครู ศรช.ตาบล หนองตูม ครู กศน.ตาบล ฾คกสี บรรณารักษ์อัตราจຌาง บรรณารักษ์อัตราจຌาง พนักงานทาความสะอาด พนักงานทาความสะอาด

คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน คณะทางาน

มีหน้าทีไ ประสานงานพืๅนทีไ/ จัด฼ตรียมสถานทีไอานวยความสะดวก฿นการจัดกิจกรรมวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ๐. คณะกรรมการจัด฼ตรียม/จัดหาของขวัญ ของรางวัล ๐.ํ นายสมบัติ ชรากาหมุด ตา฽หน຋ง ๐.๎ นางศุภลักษณ์ คลังดง฼คใง ตา฽หน຋ง ๐.๏ นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์ ตา฽หน຋ง ๐.๐ นางสาวชลิดา ยาจันทึก ตา฽หน຋ง ๐.๑ นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ ตา฽หน຋ง ๐.๒ นางสาวศิริพร สอนคามี ตา฽หน຋ง ๐.๓ นางสาว฼พียง฿จ เชยพิ฼ดช ตา฽หน຋ง ๐.๔ นายวิชัย ประทุมชาติ ตา฽หน຋ง ๐.๕ หัวหนຌาครู กศน.ตาบลทุกคน

ครูอาสาสมัครฯ หัวหนຌาคณะทางาน ครูอาสาสมัครฯ คณะทางาน บรรณารักษ์อัตราจຌางฯ คณะทางาน บรรณารักษ์อัตราจຌาง คณะทางาน บรรณารักษ์อัตราจຌาง คณะทางาน ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์) คณะทางาน ครูกลุ຋ม฼ปງาหมายพิ฼ศษ คณะทางาน พนักงานทาความสะอาด คณะทางาน คณะทางาน

มีหน้าทีไ จัด฼ตรียม / จัดหาอุปกรณ์ ฼งินสนับสนุน฽ละของขวัญ / รางวัล ฿หຌ฽ก຋ผูຌชนะการประกวด หรือการ฽ข຋งขันต຋างโ ตลอดจน฼ดใกทีไมาร຋วมกิจกรรมทุกคน ๑. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ฽ละ฼ครืไอง฼สียง ๑.ํ นายบรร฼จิด ฽สน฼หลา ตา฽หน຋ง ๑.๎ นายคทาวุธ จารย์฾พธิ์ ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ๑.๏ นายอนันต์฼ดช สมอุ຋มจารย์ ๑.๐ นาย฼ทิดพงศ์ อรัญรุด ตา฽หน຋ง ๑.๑ นายวิชัย ประทุมชาติ ตา฽หน຋ง

ครูอาสาสมัครฯ หัวหนຌาคณะทางาน ครูอาสาสมัครฯ คณะทางาน ครู กศน.ตาบล ศิลา คณะทางาน ครู กศน.ตาบล ฾คกสี คณะทางาน พนักงานทาความสะอาด คณะทางาน

มีหน้าทีไ จัด฼ตรียมสถานทีไ ฽ละจัดหาอุปกรณ์ / ฼ครืไอง฼สียง / ดนตรี ฼พืไออานวยความสะดวก฿หຌ฽ก຋ ฼ดใก โทีไมาร຋วมกิจกรรมทุกคน ๒. พิธีกร…/๐


๔


รายชืไอผูຌสนับสนุนสืไออุปกรณ์/ของรางวัล วัน฼ดใก฽ห຋งชาติประจาปี 2561 ทีไ 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

รายนามผูຌสนับสนุน

ธนาคารออมสิน สาขา กลาง฼มือง รຌาน฼ทคนิค฾อ฼อ฾ปรจากัด ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 4 ฾รงพิมพ์รัตน บริษัทเทยนาทิพย์จากัด รຌานบຌานรวมขนม รຌานลักษณาพานิช บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอน฽ก຋น จากัด ธนาคารกรุง฼ทพ สาขาขอน฽ก຋น บริษัทขอน฽ก຋นคลังนานาธรรม จากัด รຌานปริ๊นซ์ บุຍคส฾ตร์ รຌาน฼มือง฼ก຋า฼ฟอร์นิ฼จอร์ รຌานช຋างดา฼ฟอร์นิ฼จอร์ รຌานคอม฽อนด์ปริงติง บริษัทขอน฽ก຋น นาดืไม –฽ก฽ฟ จากัด ( kk วอ฼วอร์) บริษัทดู฾ฮม ฿น฼ครือบริษัท อุบลวัสดุ จากัด (สาขาขอน฽ก຋น) ธนาคารออมสิน สาขา หลังศูนย์ราชการ คุณขวัญทิชา ฿จสุริย์กุล นางสาว ศิริพร สอนคามี นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย นางบาน฼ยใน ชรากาหมุด นางวิเลพร บูรณ์฼จริญ นางศิรินาฏ จารย์฾พธิ์ องค์การส຋ง฼สริมกิจการ฾คนม฽ห຋งประ฼ทศเทย (ขอน฽ก຋น) คลังปิ฾ตร฼ลียมขอน฽ก຋น บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)


รายชืไอผูຌ฼ขຌาร຋วมดา฼นินงาน฾ครงการวัน฼ดใก฽ห຋งชาติ ประจาปี ๎๑๒ํ หຌองสมุดประชาชน฼ฉลิมพระ฼กียรติสม฼ดใจพระ฼ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอน฽ก຋น ณ มณฑลทหารราบทีไ ๎๏ ค຋ายศรีพัชรินทร ตาบลศิลา อา฼ภอ฼มือง จังหวัดขอน฽ก຋น วัน฼สาร์ทีไ ํ๏ มกราคม ๎๑๒ํ ทีไ ํ ๎ ๏ ๐ ๑

ชืไอ นางวิเลพร บูรณ์฼จริญ นางณัฐพร มนูประ฼สริฐ นางกัลยา หอมดี นางสาวธันยพัฒน์ นู฼ร นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย

ตา฽หน຋ง ครูชานาญการพิ฼ศษ ครูชานาญการพิ฼ศษ ครูชานาญการพิ฼ศษ ครูชานาญการพิ฼ศษ บรรณารักษ์ชานาญการ

นายบรร฼จิด ฽สน฼หลา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

นายสมบัติ ชรากาหมุด

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

นายคทาวุธ จารย์฾พธิ์

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

นางสมพร วงษาสันต์

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

ํ์ นางศุภลักษณ์ คลังดง฼คใง

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

ํํ นางทับทิม พละกลຌา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

ํ๎ นางประกอบ฽กຌว ฉิม฼พใง

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

ํ๏ นายวรวิทย์ ศรีรักษา

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก฾รง฼รียน

ํ๐ นางสาวนงลักษณ์ นอรินยา

หัวหนຌา กศน.ตาบล฿น฼มือง (฾นนทัน)

ํ๑ นางสาวประพาฬ ดิษฐ฼จริญ

ครู กศน.ตาบล / ศรข.ชุมชนสาม฼หลีไยม

ํ๒ นางปรวรรณ คูณอาษา

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนหนอง฽วงตราชู

ํ๓ นางวิลาวัลย์ ราชสุวอ

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนหนอง฿หญ຋

ํ๔ นางสาวอุมาภรณ์ ฼หงຌาพรหมมินทร์

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนบะขาม

ํ๕ นายวรรธน สุระ฼สียง

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชน฼ทพารักษ์

๎์ นางสาวชฎารัตน์ ประจันตะ฼สน

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนศรีฐาน

๎ํ นางศศิธร บุญจวง

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนดอนหญຌานาง

๎๎ นางจิตฤดี อาจมูนตรี

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนบຌานตูม

๎๏ นางศิริวัฒน์ เกรราช

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชน฾นนหนองวัด

๎๐ นางสาวสุภัทรา บุญดี

ครู ศรช / ศรช.หลังศูนย์ราชการ


ทีไ

ชืไอ

ตา฽หน຋ง

๎๑ นางปริยา ฼รียน฼ลิศอนันต์

หัวหนຌา กศน.ตาบลบຌาน฼ป็ด

๎๒ นางสาวทิศกมลพร ฾พธิ์วิชัย

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานหนอง฾จด

๎๓ นางอภิญญา วงศ์การดี ๎๔ นางสาวคันธิภา สานักบຌาน฾คก ๎๕ นาย฼ทิดพงศ์ อรัญรุด

หัวหนຌา กศน.ตาบลพระลับ หัวหนຌา กศน.ตาบล฾คกสี ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌาน฾คกสี

๏์ นางลักษณาพร ลาสอน

หัวหนຌา กศน.ตาบลดอนหัน

๏ํ นางสาวิตรี ชัยวงษ์

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌาน฾นน฼ขวา

๏๎ นายสมบัติ สมภาร

หัวหนຌา กศน.ตาบลบຌานคຌอ

๏๏ นางสาว฼ยาวลักษณ์ ยืนชีวิต

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานวังตอ

๏๐ นางบาน฼ยใน ชรากาหมุด

หัวหนຌา กศน.ตาบลท຋าพระ

๏๑ นางสาวณัฐธยาท์ ศรีทองธรสิริ

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานหนองบัวดีหมี

๏๒ นายกาญจนพันธ์ ลาสอน

หัวหนຌา กศน.ตาบล฽ดง฿หญ຋

๏๓ นางวิราศิณี สุทธมา

หัวหนຌา กศน.ตาบลบຌานหวຌา

๏๔ นายธีระ ฾คตะมี

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌาน฼หล຋านาดี

๏๕ นางสุกัญญา คาภู

หัวหนຌา กศน.ตาบล฼มือง฼ก຋า

๐์ นางสาวอุรุชา ฾นพันธุ์

ครู กศน.ตาบล / ศรช.ชุมชนการ฼คหะ

๐ํ นางมลิวัลย์ อยู຋สุข

หัวหนຌา กศน.ตาบลบຌานทุ຋ม

๐๎ นาย฼ฉลิมชัย ฽น຋นอุดร

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานม຋วง

๐๏ นางสาวพัณณ์ชิตา สนิทชน

หัวหนຌา กศน.ตาบลสาวะถี

๐๐ นางสาวสุภาวรรณ ขจร฼ดช

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานหนองตาเกຌ

๐๑ นางสาวกาญจนาพร ภักดีวุธ

หัวหนຌา กศน.ตาบลหนองตูม

๐๒ นางสมจิตร ชาสังข์

หัวหนຌา กศน.ตาบลบึง฼นียม

๐๓ นายอิสสระ ฽ปลมูลตรี

หัวหนຌา กศน.ตาบลดอนชຌาง

๐๔ นายอนันต์฼ดช สมอุ຋มจารย์

หัวหนຌา กศน.ตาบลศิลา

๐๕ นางศุภรดา พันธุ์฽ดง

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานหนองกุง

๑์ นางสาวชัชญาภา สารผล

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌาน฾นนม຋วง

๑ํ นางสาวพรเพฑูรย์ เสยบูรณ์

หัวหนຌา กศน.ตาบลสาราญ


ทีไ

ชืไอ

ตา฽หน຋ง

๑๎ นางสาวเพรระหง บัวตูม

หัวหนຌา กศน.ตาบล฾นนท຋อน

๑๏ นายรัฐกิจ จันทะวิชัย

ครู กศน.ตาบล / ศรช.บຌานหนอง฼บใญ

๑๐ นางสาวปวีณา พรม฾สภา

ครู ศรช./ชุมชน฾นนทัน

๑๑ นางสาว฼มษา อุ຋นผาง

ครู ศรช./ศรช.หนอง฿หญ຋

๑๒ นางภณิดา ศรีษะ฾คตร

ครู ศรช. / ศรช.ชุมชนดอนหญຌานาง

๑๓ นางสาวปฏิญญา มูลศรี

ครู ศรช./ ศรช.ชุมชน฾นนหนองวัด

๑๔ นางสาวตติยาภรณ์ ฾พธิราช

ครู ศรช./ ศรช.พระลับ

๑๕ นางสาวพิรารัตน์ นุชรอด

ครู ศรช./ ศรช.พระลับ

๒์ นางสาวมุลี พงษ์สระพัง

ครู ศรช. / ศรช.ท຋าพระ

๒ํ นางสาวกุลยาวดี ศรีกลาง

ครู ศรช./ ศรช.ตาบลบຌานคຌอ

๒๎ นางสาวกฤติยาภรณ์ ฼ทพชมภู

ครู ศรช./ ศรช.ตาบล฼มือง฼ก຋า

๒๏ นายนัฐพงษ์ สุวรรณวงศ์

ครู ศรช. / ศรช.ตาบลบຌานทุ຋ม

๒๐ นางสาวญาดาภัทร ศรี฼ชียงราช

ครู ศรช. / ศรช.ตาบลศิลา

๒๑ นางสาวสุภาพร วงค์ษา

ครู ศรช. / ศรช.ตาบลศิลา

๒๒ นางสาวสินีนาฎ มัไนคง

ครู ศรช. / ศรช.บຌานนางาม

๒๓ นาย฼กียรติภูมิ ภูมิการีย์

ครู ศรช./ศรช.การ฼คหะ

๒๔ นายผดุงชาติ ประทุม

ครู ศรช./ศรช.บຌานหนองคຌา

๒๕ นายสนธยา พาน฾น

ครู ศรช./ศรช.สาม฼หลีไยม

๓์ นางสาวศิรินันท์ ฾นนทิง

ครู ศรช./ศรช.บຌาน฾นนทัน

๓ํ นางสาวกณิกนันท์ อยู຋สุข

ครู ศรช./ศรช.บຌาน฼ป็ด

๓๎ นายกฤษฎา อ຋อนฉวี

ครู ศรช.บຌานหนองบัวนຌอย

๓๏ นางสาวพรประภา ฾อดพิมพ์

ครูประจากลุ຋ม฼ป้าหมายพิ฼ศษ

๓๐ นางสาวสุพัตรา คนสรรค์

ครูประจากลุ຋ม฼ป้าหมายพิ฼ศษ

๓๑ นายสายัณห์ คุຌม฾ศก

ครูประจากลุ຋ม฼ป้าหมายพิ฼ศษ

๓๒ นางสาว฼พียง฿จ เชยพิ฼ดช

ครูประจากลุ຋ม฼ป้าหมายพิ฼ศษ

๓๓ นายอิสรา วีรภัทรสกุล

ครูประจากลุ຋ม฼ป้าหมายพิ฼ศษ

๓๔ นายมานิต พงศ์จรัสมณี

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน


ทีไ

ชืไอ

ตา฽หน຋ง

๔๕ นางสาวสุจิตตรา ทองสมบัติ

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔์ นายจิร฾รจน์ คาวงศ์ษา

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔ํ นายภรนภัส ยืนนาน

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔๎ นางสาวยลดา พุทธสอน

ครูพัฒนาทักษะชีวิต฼ดใก฼ร຋ร຋อน

๔๏ นางสาว฼บญจมาศ บุดดา

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๐ นางศิรินาฏ จารย์฾พธิ์

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๑ นายสุรวุฒิ ชืไนปรีชา

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๒ นายปฐมพงศ์ ฼ตย฽กຌว

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๓ นางสาวนๅาผึๅง หนองนงค์

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๔ นางสาวศิริพร สอนคามี

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๔๕ นางสาวสุภาวดี มาตรา

ครู ปวช. (คอมพิว฼ตอร์)

๕์ นายสาธิต ภูมิ฼วียงศรี

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕ํ นายอดิศร ล຋าม฽ขก

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕๎ นายมัฆวาน พละกลຌา

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕๏ นายวินัย รัตนบุรี

ครู ปวช. (฼กษตร)

๕๐ นางสาวภาวิณี ศรีอัมพร

฼จຌาหนຌาทีไบันทึกขຌอมูล

๕๑ นาง฼พใญจิตร จันทร์฾สม

ครูวิทยากรสอนนวด฽ผนเทย

๕๒ นางธัญลักษณ์ ทุริยานนท์

ครูวิทยากรสอนดัดผม-฼สริมสวย

๕๓ นางวรรณา จันทะวงศ์

ครูวิทยากรสอนตัด฼ยใบ฼สืๅอผຌา

๕๔ นายวรภัทร ขຌอยุ຋น

ครูวิทยากรสอนตัดผมชาย

๕๕ นายวิชัย ประทุมชาติ

พนักงานทาความสะอาด

ํ์์ นายนิกร สิงห์฼พียง

พนักงานทาความสะอาด

ํ์ํ นายพันธ์ศักดิ์ วงษ์฼บาะ

พนักงานทาความสะอาด

ํ์๎ นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์

บรรณารักษ์อัตราจຌาง

ํ์๏ นางสาวชลิดา ยาจันทึก

บรรณารักษ์อัตราจຌาง

ํ์๐ นางสาวรวีวรรณ ฼ชิงชัยภูมิ

บรรณารักษ์อัตราจຌาง

ํ์๑ นางสางกนกวรรณ คงเข຋

นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ทีไ

ชืไอ

ตา฽หน຋ง

ํ์๒ นายฐิติพงศ์ สอนจันดา

นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ํ์๓ นายวีระพล อเภราช

นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ํ์๔ นางสาวอริยา ขุน฽กຌว

นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ฼ลย


คณ ผู้จดทำ ท่ปรกษำ 1. นายบุญส຋ง ทอง฼ชื่อม 2. นางกัลยา หอมดี 3. นางณัฐพร มนูประ฼สริฐ 4. นางวิไลพร บูรณ์฼จริญ 5. นางสาวธันยพัฒน์ นู฼ร 6. นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย

ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง ตา฽หน຋ง

รวบรวม/ รยบ รยง 1. นางสาวอามรรัตน์ ศรีสรຌอย 2. นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์

ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์ชานาญการ ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง฼หมาบริการ

พมพ์/ออก บบปก นางนฤมนต์ ตຌนสีนนท์

ตา฽หน຋ง บรรณารักษ์อัตราจຌาง฼หมาบริการ

ผูຌอานวยการ กศน.อา฼ภอ฼มืองขอน฽ก຋น ครู ชานาญการพิ฼ศษ ครู ชานาญการพิ฼ศษ ครู ชานาญการพิ฼ศษ ครู ชานาญการพิ฼ศษ บรรณารักษ์ชานาญการ


สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561  
Advertisement