Page 1

SP

ko n

om

ia

NE NE

W e AŻ ÓL

zy

SP

rt

ni

A

al

ZN

a Kw

EC

ec

W

rz

zy

W

zy ec ŁE rz YK ec

EZ rz

NI

k

NR

20 4/

13


od redakcji

udział w pozytywnych zmianach. Na naszych oczach rozwijają się kolejne trendy, wzrasta zainteresowanie alternatywnymi sposobami finansowania swojej działalności. Tymczasem w regionie stargardzkim cały czas powstają nowe spółdzielnie socjalne, którym z całego serca życzymy samych sukcesów. O nich oraz o tym, co dla ekonomii społecznej przynieść ma rok 2014,

przeczytają Państwo w kolejnym numerze kwartalnika „Rzeczy Niezwykłe”, który składamy na Państwa ręce. Życzymy udanej lektury! Marta Sykucka

REDAKTOR NACZELNA

SPIS TREŚCI:

Marta Sykucka

Od redakcji  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������   s. 2 Z nami o nas  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������   s. 3

Zespół redakcyjny:

Co przyniesie nowy FIO?  ������������������������������������������������������������������������������������   s. 5

Magdalena Hope

Nowa szansa dla województwa  ����������������������������������������������������������������������   s. 7

Olimpia Kisiel

zespół redakcyjny

Nowa fala ekonomii społecznej…czyli CROWD-y  ������������������������������������   s. 11 Krzysztof Musiatowicz Wsparcie od społeczności  �������������������������������������������������������������������������������  s. 14

Barbara Pastuła

Nowi w regionie!  ������������������������������������������������������������������������������������������������� s. 16

Maciej Rębilas

Wielkie dzieło w małej wsi���������������������������������������������������������������������������������� s. 18

Anna Sadkowska

Co w ekonomii społecznej piszczy?  ���������������������������������������������������������������  s. 19 SZUKAJ

NAS

I  FACEBOOKU!

2

Nadchodzi KPRES  ������������������������������������������������������������������������������������������������   s. 9

Agnieszka Kołodziej

www.owes.es

NA

ISSUU

Konkursy, dotacje  ����������������������������������������������������������������������������������������������  s. 21 Z przymrużeniem O(WES)ka  ���������������������������������������������������������������������������  s. 22

KWARTALNIK NR 4/2013

Nowe perspektywy

Zmienia się i… ma być lepiej. Podejmowane są różne kroki w kierunku rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Trzeci sektor podobno jest modny. Nowe programy, dotacje, konkursy – wszystko to ma przyczynić się do powstawania i sprawnego działania kolejnych przedsiębiorstw społecznych w naszym kraju. Obserwujemy, konsultujemy i staramy się aktywnie brać

Z nami O NAS Nowy rok zawsze oznacza pewne zmiany i plany na przyszłość. O działaniach w obszarze polskiej ekonomii społecznej w roku 2014 dyskutowaliśmy podczas X  Ogólnopolskiego Spotkania Sieciującego OWES, które odbyło się 19 grudnia 2013 r. w Warszawie.

Podczas tego spotkania mowa była o dotychczasowych działaniach w  obszarze ekonomii społecznej, problemach i wyzwaniach, a także o wskazówkach na przyszłość oraz planowanych zmianach. Wśród prelegentów znaleźli się: Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Cezary Miżejewski oraz Piotr Stronkowski – eksperci ekonomii społecznej w Polsce.

>>> Czas na zysk

Według ekspertów, efektywność wsparcia publicznego dla sektora ekonomii społecznej w pierwszych latach funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była stosunkowo niska. Główny nacisk położony został na zakładanie nowych podmiotów ekonomii społecznej i dotacje na rozpoczęcie takiej działalności. Nie wzrosło natomiast znacząco zatrudnienie w  już działających przedsiębiorstwach społecznych,

a wsparcie dla NGO nie przyczyniło się do ich ekonomiX OWES zacji. Generofot. Krzysztof Musiatowicz wanie zysku i – co za tym idzie  – tworzenie nowych miejsc pracy jest zatem ścisłej współpracy, określenia potrzeb, wyzwaniem dla ośrodków wsparcia na współpracy z władzami samorządowymi kolejne lata swojej działalności. i odpowiedniej dystrybucji przekazanych środków, by osiągnąć pożądane efekCzas na współpracę ty w  postaci rozwoju funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych. Dla ułaJednym z  problemów jest również brak twienia tej współpracy w roku 2014 stwowystarczającej koordynacji pomiędzy rzony zostanie Krajowy Komitet Rozwoju poziomem krajowym a regionalnym pod- Ekonomii Społecznej, w którego skład miotów i  instytucji odpowiedzialnych za wejdą przedstawiciele ministerstw odporozwój ekonomii społecznej w  Polsce. wiedzialnych za realizację działań z zakreNa poziomie krajowym powstał Krajowy su ekonomii społecznej, przedstawiciele Program Rozwoju Ekonomii Społecz- sektora ekonomii społecznej oraz instytunej w  Polsce, wyznaczający cele i  prio- cji z jej otoczenia. Powstać ma również Korytety rozwoju segmentu gospodarki mitet Akredytacyjny, zwoływany co 3 lata społecznej, jednak to regiony dysponu- oraz instytucja, która zajmie się wdrażają środkami na ich realizację. Potrzeba niem pomocy dla regionów. Fundusz

>>>

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

www.owes.es

3


Nowe perspektywy

>>> Czas na zmiany

Głównym problemem, z jakim borykają się podmioty ekonomii społecznej, jest ich stabilizacja i rozwój po 12 miesiącach działalności. Okres inkubacji przedsiębiorstw jest długi i kosztowny, pojawiają się problemy z  dostępem do kapitału. Przeżywalność spółdzielni socjalnych jest jednak bardzo duża i  wynosi 88%. Wyzwania, przed którymi stają przedstawiciele ekonomii społecznej, to m.in. niechęć do ekonomizacji przez NGO, stygmatyzujący wizerunek podmiotów ekonomii społecznej oraz brak ich osadzenia w lokalnych społecznościach. Wytyczne na przyszłość, które mogą pomóc rozwiązać te problemy, to przede wszystkim większy nacisk na tworzenie nowych miejsc pracy, większe i dłuższe wsparcie dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, rozszerzenie pluralizmu form podmiotów ekonomii społecznej, inte-

gracja instrumentów wsparcia oraz wprowadzenie mechanizmów zapewniających jakość usług świadczonych przez OWES.

>>> Czas na klauzule

Na poziomie krajowym rekomendowane jest natomiast m.in. wpisanie OWES-ów w system polityki społecznej, uruchomienie instrumentów zwrotnych, ustalenie koncepcji sposobów wyboru i pracy OWES i  wpisanie ich do Regionalnego Programu Operacyjnego, rozwinięcie katalogu organizacji uprawnionych do dotacji oraz rozwój klastrów ekonomii społecznej. Nacisk powinien zostać położony na rozpowszechnianie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W tym celu przeprowadzonych zostanie 100 szkoleń z udziałem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pojawić się ma również, jako kryterium dostępu, możliwość ograniczenia zamówienia tylko do podmiotów ekonomii społecznej.

>>> Czas na kontrolę Kolejnym wyzwaniem w roku 2014 będzie wdrożenie standardów opracowanych w  ramach AKSES (system akredytacji i  standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej). Zgodnie z tym systemem, każda z instytucji świadczących usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej będzie musiała poddać się kontroli zewnętrznej i otrzymać akredytację, że świadczone usługi zgodne są z obowiązującymi standardami. Według założeń, tylko akredytowane instytucje będą miały dostęp do usług, a  wszelkie zasady dotyczące akredytacji ustalał będzie Komitet Akredytacyjny, składający się z 5 przedstawicieli ministerstw, BGK, 2 osób z jednostek samorządu terytorialnego, 3 ekspertów stałych oraz 5 ekspertów z otwartego naboru. Podmioty, które pozytywnie przejdą kontrolę, otrzymają Certyfikat wystawiony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Marta Sykucka, Krzysztof Musiatowicz

Nowe perspektywy

pożyczkowy i poręczeniowy znajdzie się w rękach BGK oraz lokalnych operatorów.

Co przyniesie

NOWY FIO? Ponad 400 mln zł przeznaczono na dotacje w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005–2013. Celem FIO jest pobudzanie oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Czego   możemy się spodziewać po wprowadzanym właśnie programie FIO na lata 2014– 2020? Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstał w  roku 2005 i  jest programem rządowym skierowanym do sektora organizacji pozarządowych. Aktualnie wprowadzany program FIO na lata 2014–2020 jest kontynuacją programu z  lat 2009–2013. Od początku istnienia do FIO wpłynęło 23 tysiące ofert, z  których aż 5,5 tysiąca uzyskało dofinansowanie.

>>> FIO stawia  

Głównym celem nowego programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w  życie publicz-

X OWES fot. Krzysztof Musiatowicz

4

www.owes.es

na aktywnych

KWARTALNIK NR 4/2013

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

www.owes.es

5


Nowe perspektywy

>>> Czekamy na efekty

na było zgłaszać uwagi do Projektu Regulaminu Konkursu, w trosce o to, by dokument ten możliwie najlepiej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego. Między 13 a  17 stycznia zebrane uwagi zostały omówione z  przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konkurs ogłoszony został na początku lutego br. Nabór zgłoszeń potrwa do 7 marca 2014  r. Na obecnym etapie trudno jest ocenić FIO 2014 –2020 . Mam nadzieję, że w  stosunku do programu z lat ubiegłych dokonany zostanie znaczny skok jakościow y. Pula 60  mln złotych dla całego kraju wydaje się mała w  stosunku do potrzeb NGO w Polsce.

Z drugiej strony brak regionalizacji programu budzi obawy, czy najmniejsze podmioty ekonomii społecznej będą w  stanie przebić się w  rywalizacji o  środki na realizację zadań z poszczególnych priorytetów. Czy te obawy są uzasadnione, przekonamy się w nadchodzących miesiącach… Maciej Rębilas

www.owes.es

NOWA SZANSA dla województwa Blisko 7 mld zł ma otrzymać województwo zachodniopomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014–2020. Wsparcie ma być przeznaczone m.in. na pomoc regionom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Dnia 9 stycznia 2014 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 (RPO WZ 2014–2020), które trwały do 27 stycznia br. Osoby zainteresowane mogły zgłaszać swoje uwagi i komentować przyjęte w  projekcie Programu założenia. Raporty ze spotkań zostaną przekazane do Komisji Europejskiej.

>>> Miliardy

   dla województwa Dzięki RPO WZ na lata 2014–2020 mają zostać dofinansowane projekty z różnych dziedzin, począwszy od gospodarki, aż po spójność społeczną. –  Do województwa zachodniopomorskiego trafi niebagatelna kwota 6,7  mld zł. Chcemy ją wykorzystać spójnie ze Strategią Rozwoju Województwa, ale też dokumentami Europa 2020. Stawiamy

Program FIO 2014–2020 przeszedł już etap konsultacji społecznych i został uzupełniony o  uwagi .pl interesaozytek.gov .p w w : w ły ó g S zcze riuszy. Do 12 stycznia 2014 r. moż-

6

Nowe perspektywy

ne. W przybliżaniu się do osiągnięcia celu głównego mają pomóc cele szczegółowe, takie jak np. wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne czy też wzrost wskaźnika partycypacji obywateli w  sprawach publicznych. Program FIO 2014–2020 bazuje na pięciu priorytetach, z  których każdy posiada swoje kierunki działania. Przykładowo priorytetem pierwszym są „Małe inicjatywy”, a  kierunkami działania – zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych czy animowanie działań samopomocowych. Inne priorytety to kolejno: Aktywne Społeczeństwo, Aktywni Obywatele, Silne Organizacje Pozarządowe oraz Pomoc Techniczna. Realizacja programu FIO na lata 2014–2020 finansowana będzie ze środków publicznych pochodzących z  budżetu państwa i  wyniesie 60 mln rocznie. 50% tych środków przeznaczonych zostanie na realizację priorytetu trzeciego: Aktywni Obywatele, czyli na wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

KWARTALNIK NR 4/2013

na koherentny rozwój regionu z perspektywą ogólnopolską i  europejską. Priorytetami w  nowej perspektywie będą gospodarka, infrastruktura i  społeczeństwo. Planujemy, aby po około 600  mln euro przeznaczyć na dwa pierwsze cele, zaś kapitał społeczny wspomóc kwotą ok. 300 mln euro. To trzy filary, na których chcemy się skupić i  dopracować szczegółowe obszary interwencji w  tym zakresie – powiedział Wicemarszałek Województwa, Andrzej Jakubowski. Najwięcej ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym znajduje się w obszarach centralnej i  wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, a zamieszkująca ludność znajduje się na 5 miejscu w  skali kraju pod względem odsetka osób korzystających z pomocy społecznej. Największymi zagrożeniami dla przedsiębiorczości jest brak kapitału, wyuczona bezradność i niechęć wobec zmian i zdobywania umiejętności biznesowych. Z punktu widzenia rozwoju województwa jednym z waż-

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

niejszych wyzwań w realizacji projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez: podniesienie jakości rynku pracy, zwłaszcza ludzi młodych, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo i  osób powyżej 50. roku życia, polepszenie dostępności transportowej, polepszenie dostępu do usług publicznych i  stymulowanie aktywności społecznej oraz budowa regionalnej wspólnoty obywatelskiej. –  Nowy Regionalny Program Operacyjny zapowiada kontynuowanie działań na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego. Unijne wsparcie chcemy skierować na tworzenie coraz lepszych jakościowo miejsc pracy, podnoszenie konkurencyjności zachodniopomorskich firm, ułatwianie im dostępu do kapitału i innowacji, ale również dalszy rozwój regionalnej infrastruktury. Na tych obszarach skoncentrowaliśmy się, dzieląc pieniądze Programu – powiedział Marszałek Województwa,        Olgierd Geblewicz.

www.owes.es

7


Nowe perspektywy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014–2020 jest oparty na trzech głównych filarach. Pierwszy z nich obejmuje regionalne dokumenty programowe, takie jak przygotowana w 2010 roku Strategia Rozwoju Województwa, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, pozostałe strategie sektorowe oraz wynikające z nich, tworzone obecnie Programy Strategiczne wraz z  towarzyszącymi im  diagnozami, analizami i  konsultacjami, które pozwoliły na zidentyfikowanie aktualnych potrzeb, wyzwań i szans regionu. Kolejnym filarem są doświadczenia i dobre praktyki powstałe w  trakcie realizacji kończącego się RPO WZ na lata 2007–2013 oraz Programu Operac yjnego Kapitał Ludzki. Dzięki temu dla poszczególnych rodzajów inter-

www.owes.es

ce zasady realizacji polityki spójności, takie jak rozporządzenia dotyczące funduszy strukturalnych, Wspólnotowe Ramy Strategiczne, Umowa Partnerstwa, Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in POLAND for the period 2014–2020. Do tego dochodzi – na poziomie krajowym – Długo- i  Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Krajowy Program Reform. Anna Sadkowska

NADCHODZI KPRES Za niepozornie wyglądającym skrótem kryją się setki stron dokumentów. Jednocześnie wiadomo, że to tylko dokumenty, a tak naprawdę najważniejszy jest człowiek.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej prześwietla Barbara Pastuła. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to dokument opracowany przez Grupę ds. strategicznych, która na 111  stronach zawarła rozwiązania systemowe dotyczące ekonomii społecznej. Grupa zaznaczyła jednocześnie, by „nie traktować KPRES jako dokumentu wyczerpująco omawiającego zjawiska, jakie w  nadchodzących latach złożyć się mogą na to, co nazywamy ekonomią społeczną. (…) Z  drugiej strony, w  ciągu nadchodzących lat, w  obszarze objętym interwencją KPRES, mogą zaistnieć zjawiska, których pojawienia się obecnie nie jesteśmy w  stanie przewidzieć”. Jeśli dobrze rozumiem, to musi powstać jeszcze kilka dokumentów, aby wyczerpać temat, ale w  sumie i  tak może to wszystko okazać się niepotrzebne w obliczu zaistniałych zjawisk, na które nie będziemy mieli wpływu i  nie

KWARTALNIK NR 4/2013

Nowe perspektywy

8

>>> Na trzech filarach

wencji możliwa jest m.in. ocena ich skuteczności i przydatności, a  także zaplanowanie nakładów ilościowych w oparciu o przyjęte alokacje środków. Szczególnie cenne wydają się tu być doświadczenia związane z implementacją instrumentów finansowych w ramach narzędzi Jeremie i Jessica. Ostatnim filarem są strategiczne kierunki i  zasady rozwoju przyjęte na poziomie Polski i Unii Europejskiej na lata 2014–2020, w tym Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz wynikające z niej dokumenty regulują-

jesteśmy w stanie ich przewidzieć.

>>> Co przyniesie  

przyszłość?

Tych kilka zdań na początku skutecznie zniechęciło mnie do wgłębiania się w pozostałe treści. Jestem praktykiem, dlatego wszelkie działania związane z ekonomią społeczną rozumiem jako szansę dla ludzi, którym zależy na poprawie własnego życia, zmianie wizerunku otoczenia, wykorzystaniu kapitału, który mają w  zasięgu ręki. Ekonomia społeczna to dla mnie przede wszystkim człowiek i konkretne działania. Rozumiem, że potrzeba czasu, aby idea ekonomii społecznej stała się wszechobecna. Potrzeba odpowiednich instrumentów – nie tylko prawnych – aby ekonomia społeczna, a szczególnie jej ekonomiczny

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

aspekt, pomógł rozwiązać wiele nabrzmiałych problemów gospodarczo-społecznych, ale zawsze jestem pełna obaw, jeśli działanie przenosi się ze sfery życiowej do sfery urzędniczej. Drżę o efekt tego, co powstanie w  zaciszu gabinetów. Czy opracowany program będzie zrozumiały dla jego odbiorców, czy krajowy program rozwoju uwzględni potrzeby i  oczekiwania tych grup społecznych,

www.owes.es

9


Nowe perspektywy

>>>

>>>

10

www.owes.es

KWARTALNIK NR 4/2013

Nowa fala ekonomii społecznej…

CZYLI CROWD-Y

Nowe perspektywy

gracyjnych, a przecież do których jest adresowany? P ro tak naprawdę w nieW  jakim stopniu zaangażowa gram jest d o st ę p których skłóconych nie społeczności lokalnych w w w.mpips.g ny na stronach: ov.pl oraz społecznościach od nie okaże się krótkotrwapozytek.gov .pl . integracji powinniłe, bo po raz kolejny zmieśmy zacząć. Kolejny nią się przepisy? Najbardziej działania zapis w  programie zainteresowanych nikt nie pyta są nam wszystkim potrzebdotyczy zrozumienia o  zdanie. Nie organizuje konsultane. Spółdzielczość, będąca najleppotrzeby korzystania z  klauzul spocji społecznych, bo ogłoszenie tego szym przykładem samofinansującej łecznych i  ich szerokiego zastosofaktu na forach to chyba za mało. się społecznej gospodarki, oferuje wania przy zamówieniach publicznam wzory od dawna sprawdzone nych. Szkoda tylko, że nie wszyscy Małymi kroczkami… w  wielu krajach. To wszystko dzieje samorządowcy wiedzą o  możliwości się na naszych oczach. Możemy tego stosowania klauzul w  zamówieniach W  programie znalazł się zapis, że dotknąć, doświadczyć, poznać lupublicznych i zdarza się, że przetargi „do roku 2020 przedsiębiorstwa dzi, którzy swoim zaangażowaniem wygrywają często podmioty z  innespołeczne staną się dostrzegalnym wspierają wszystkich tych, którym go terenu. Takie rozbieżności pomiępodmiotem życia społeczno-gosposię chce. dzy zapisem, a  życiem można mnodarczego w wymiarze lokalnym i reżyć. Potrzeba bardzo dużo dobrej gionalnym”. One już są dostrzegalne. Ten proces już się dzieje. Dzięki Jak nie zapomnieć woli, zrozumienia, szacunku i pokory wobec tak delikatnej materii, jaką ludziom, którzy widzą problem, nie boją się nowych wyzwań, zaangażo  o najważniejszym? jest człowiek. Tworząc programy, pisząc kolejne opracowania, powołuwanym i rozumiejącym potrzeby czając kolejnych specjalistów, należy pasów, w  których żyjemy, ale również W  Krajowym Programie Rozwoju miętać, dla kogo to wszystko robimy. wychodzących naprzeciw oczekiwaEkonomii Społecznej stwierdzono,   Mam nadzieję na przygotowanie doniom tych wszystkich, których w wyże „ekonomia społeczna nie może kumentu, który pozwoli na funkcjononiku transformacji pozostawiono safunkcjonować w przestrzeni nieprzywanie ekonomii społecznej w szerokim mym sobie. Wprawdzie nie jest łatwo jaznej, zbiurokratyzowanej, w  odetego słowa znaczeniu, w sposób poprazmotywować takich ludzi do działarwaniu od konkretnych potrzeb. wiający egzystencję tym najbardziej nia, przekonać ich do wzięcia odpoNajważniejszy cel to stworzenie potrzebującym, a  utworzone przedwiedzialności za swój los, podjęcia takich warunków, aby poczuła się siębiorstwa społeczne, którym przyjwspólnych przedsięwzięć, ale mamy odpowiedzialna za działania na tedzie egzystować w  warunkach rynw Polsce pierwsze sukcesy. Powstarenie wspólnoty samorządowej”. To kowych, poradzą sobie z  urzędniczą je coraz więcej przedsiębiorstw bardzo ważny zapis, a  jednocześnie rzeczywistością. I  jeszcze jedna prośekonomii społecznej bazujących na nie zawsze możliwy do zrealizowaba… czy jest możliwe, aby KPRES był kapitale społecznym, prowadząnia. Bo jak poczuć się gospodarzem, tak skonstruowany, jak budżet Irlandii cych własną działalność. Jeszcze kiedy i tak o przeznaczeniu środków na 2014 r. – na trzech stronach i w kilz ograniczonym zaufaniem i wielkim np. z  funduszu sołeckiego decydują kunastu punktach? wysiłkiem, ale jednocześnie z  coraz sztywne zapisy w  ustawie? Zabrowiększą świadomością, jak bardzo te nione jest finansowanie imprez inteBarbara Pastuła

Skąd wziąć pieniądze na realizację swoich planów i marzeń? Od sponsorów? Z dotacji? Z pożyczek? Sposobów jest wiele… ale można też od tłumu.

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, zmierzające do pozyskania kapitału finansowego na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia bądź projektu. Finansującymi są osoby chcące wesprzeć twórców projektu, bądź mieć swój udział w planowanym przedsięwzięciu. Finansowanie oparte jest na społecznościach wirtualnych (głównie na przygotowa-

nych na ten cel platformach internetowych, rzadziej serwisach społecznościowych, czy blogach) – każda osoba może wesprzeć projekt poprzez drobne, zazwyczaj jednorazowe wpłaty, które składają się na większą, a czasem bardzo dużą pulę środków finansowych. W  ten

rzystwo ie Towa ropak ls o P sobie p kcjonuje lsce fun tóre za cel stawia zenie prawo P W  k na otoc ia ndingu, Crowdfu ei, oddziaływanie do finansowan u p id ę t ie s n o gowa ału. ianie d umożliw jako źródła kapit l ne oraz o g ing.p ościowe d n u społeczn f wd

sposób twórcy projektu mogą realizować swoje marzenia, projekty, rozwijać biznes, organizować warsztaty i eventy.

>>> Kasa za bonusy

Twórca projektu osobom wspierającym proponuje w zamian        określone świadczenie zwrotne  – usługi, gadżety, nagrody rzeczowe, bilety, bonusy.

cro www.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

www.owes.es

11


Nowe perspektywy

e portale: Działające w Polsc udziałowy – crowdfunding  om .c d n u sf ee b •  i nieudziałowy;

tówki” na określo ne pr

wpłata „gozedsięwzięcie/pro jekt.

• Cel– jasno, precyzyjn ie określone prze znaczenie zbierany ch środków oraz wymierne efekty ich wydatko wania.

• Szeroka

społ potencjalnych od eczność – duże grono biorców, często przypadkowo natrafiających na projekt.

Świadczenie zwrotne może przybrać również charakter przedsprzedaży produktów i dóbr (mechanizm ten chętnie wykorzystują muzycy, pozyskując kapitał niezbędny do wydania albumu). Formą świadczenia zwrotnego – wynagradzania osób finansujących projekt, może

12

www.owes.es

>>> Trochę   historii…

Historia (nie)odległa sięga roku 1997, kiedy to amerykańscy fani grupy rockowej Marillion w efekcie kampanii internetowej zebrali 60 tys. dolarów na sfinansowanie trasy koncertowej zespołu po Stanach Zjednoczonych. Maril•  Open call – wspierają cy m lion ponownie sięgał może być każdy (otwartość i br ak ograniczeń w do crowdfundingu przy dostępie). • ICT– oparcie procesu tworzeniu kolejnych albugromadzenia kapi łu na platformac ta mów. Pierwsza platforma h internetowych i technologiach teleinformat internetowa (ArtistShare. ycznych. net) powstała w roku 2000 •  Lepsze warunki – w ię ks ze i  umożliwiała muzykom korzyści dla „twórcy projektu ” niż ogólnodostęp finansowanie swojej twórne na rynku (np. kredyt). czości poprzez internetową •  Świadczenie zw zbiórkę od fanów. W następrotne – w zamian za dokonanie wpłat nych latach powstawały koy otrzymujemy co ś extra, np.: bilety, spotkania, lejne platformy (Sellaband gadżety. i Pledge Music). W roku 2008 powstał serwis Indiegogo, na którym możliwe było już finansowanie różnego rodzaju być również udział w  zyprojektów, zaś w  2009 roku powstaskach ze zrealizowanego projektu ła platforma Kickstarter, największy bądź współwłasność w  samym proobecnie i  najbardziej znany portal jekcie. Ma to głównie zastosowanie crowdfundingowy na świecie. Od roku przy projektach biznesowych i  przy2010 crowdfundingowe platformy inbiera formę inwestycji (crowdfunternetowe zaczęły powstawać także ding udziałowy).

udziałowy – crowdfunding l .p d ee • mys i nieudziałowy; ytatywne - projekty char • siepomagwa.e pwlspółpracy z Organizacjami prowadzone mi pozwolenie ego posiadający Pożytku Publiczn ych; zbiórek publiczn na prowadzenie

Główn c r o w d feu nc ed ci nhgy u: • Pieniądze– czyli prze kazanie/

ojektów, – różne typy pr l .p fi ra ot p • polak nie crowdfunding nieudziałowy; możliwy jedy zne; – projekty muzyc l .p al ot at eg m •  l– teledyski; • clipontheroad.p kup nierurs.pl– grupowy za • crowdfunde cyjnych; chomości komer ralne; pl– projekty kultu e. ur lt ku m ra ie sp • w w, możżne typy projektó ró – o .t m ra • wspie owdfunding nieudziałowy. liwy jedynie cr

KWARTALNIK NR 4/2013

w Europie. Obecnie na całym świecie funkcjonuje ponad 600 portali, które um ożli w iają opisanie projektu, określenie nagród – świadczeń zwrotnych dla wspierających, celu, cen i zbieranie środków na realizację własnych przedsięwzięć biznesowych, społecznych i kulturalnych.

>>> Czy to legalne?

Crowdfunding jest coraz bardziej powszechnym mechanizmem pozyskiwania kapitału, choć w większości krajów pozostaje mechanizmem prawnie nieuregulowanym. Pierwsza próba prawnego uregulowania została podjęta przez Baracka Obamę, który 5 kwietnia 2012 r. podpisał ustawę „JOBS Act”, w  skład której wchodzi „Crowdfunding Act”. Poparcie dla rozwoju tego mechanizmu na terenie Unii Europejskiej zadeklarował komisarz Michel Barnier. Granica między crowdfundingiem a zbiórką publiczną jest dość płynna. Zasadniczą różnicą między nimi jest świadczenie zwrotne otrzymywane w  mechanizmie finansowania  społecznościowego. W  przypadku zbiórki publicznej wpłacający stają się darczyńcami i  nie otrzymują nic (materialnego) w zamian.

>>> Co można  

(z)crowdfunding-

(ować)?

Generalnie wszystko, czyli każde dowolne przedsięwzięcie mające charakter społeczny (wydarzenie dla lokalnej społeczności, warsztaty), kulturalny (koncerty, eventy, wystawy), biznesowy (nowa firma, rozwój działalności, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, rozpoczęcie produkcji), naukowy (badania). Co w przypadku, gdy wpłacimy pieniądze na projekt, a „twórca projektu” nie zbierze wymaganej kwoty do realizacji przedsięwzięcia? Nic. Pieniądze wracają do nas z powrotem, a „twórca projektu” dalej pozostaje w sferze marzeń… Warto korzystać ze specjalnych portali z aj -

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

mujących się finansowaniem społecznościowym, które zapewniają zarówno kompleks rozwiązań technicznych, prawnych, jak i ochronę praw autorów jak i osób wspierających. Olimpia Kisiel

www.owes.es

Nowe perspektywy

„C

rowdfunding to woju określoneg  rodzaj gromadzenia i alokacji kapita łu pr zeka o pr zedsięw zięc zy wanego na rz ia w zamian za gażuje szerokie ec z rozokreślone świadc grono kapita ło ze nie zwrotne, kt da wców, charakte teleinformat yc zn ór y an ry zuje się w yk ych oraz niżs zą or zy st aniem te barierą wejścia ogólnodostępne chnologii i leps zymi war un na rynku”. kami transakc yj nymi, niż Karol Król, Finansowanie społecznościowe jako źródło finan sowania przedsię wzię ć w Polsce

13


Nowe perspektywy

z pomysłami?

od społeczności Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, staje się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Dla osób z pomysłami, organizacji czy nawet firm to świetny sposób na realizację swoich marzeń i planów, gdy nie ma na nie środków finansowych. Już od roku ideę crowdfundingu wcielają w życie twórcy platformy Wspieram.to.

Z Marcinem Galickim, Prezesem Zarządu platformy Wspieram.to, rozmawia Marta Sykucka > Marta Sykucka: Jak działa Wspieram.to? Marcin Galicki: Wspieram.to jest platformą wspierania osób kreatywnych – miejscem, gdzie można zaprezentować swoje pomysły, które dotąd nie mogły być wcielone w życie bez odpowiedniej ilości gotówki. Udostępniamy twórcom przestrzeń do zaprezentowania swych idei. Na Wspieram.to ciekawe koncepcje można również wesprzeć poprzez kliknięcie „Wspieram. to” i zasilenie projektu swoją wpłatą. Dzięki takiemu wsparciu czyjeś przedsięwzięcie będzie bliższe realizacji, a  darczyńca, oprócz oczywistej satysfakcji, otrzymuje unikatową nagrodę od twórcy projektu.

> M.S.: Kto może z platformy skorzystać? Marcin Galicki fot. wspieram.to

14

www.owes.es

M.G.: Z naszego serwisu korzystają kreatywni twórcy i  ludzie spragnieni kreatywności. Możliwość współuczestniczenia w  procesie tworzenia

unikalnych produktów – gadżetów, książek, gier, muzyki z miesiąca na miesiąc przyciąga na nasz adres coraz większą rzeszę entuzjastów.

> M.S.: W jaki sposób robicie Państwo selekcję zgłoszonych pomysłów? M.G.: Dajemy szansę wszystkim twórcom, których projekty spełniają warunki portalu. Nie ma pomysłów zbyt szalonych czy nietypowych. Najłatwiej współpracuje się z projektodawcami, którzy trafiają do nas z precyzyjnym planem na siebie i swój produkt oraz determinacją, by osiągnąć często od dawna już wyczekiwany sukces.

> M.S.: Ale przecież nie zawsze tak jest… M.G.: Oczywiście. Nigdy jednak nie ukrywaliśmy, że im większe zaangażowanie projektodawcy w budowę projektu, a następnie w jego promocję, tym większe wsparcie ze strony naszego zespołu.

KWARTALNIK NR 4/2013

M.G.: Bardzo dużo. Z prawdziwą radością obserwujemy rosnące zainteresowanie polskich twórców finanowaniem społecznościowym jako alternatywą dla kredytów i innych form dofinansowania. Stale rośnie również świadomość, iż w tym wszystkim nie chodzi tylko i wyłącznie o finanse. Crowdfunding jest już postrzegany jako znakomity sposób na dotarcie ze swoim pomysłem do szerszej publiczności, a także jako medium, dzięki któremu weryfikujemy nasz pomysł – odbiór projektu jest dla nas sygnałem czy to, co robimy, cieszy się zainteresowaniem. To wszystko owocuje stale rosnącą liczbą niesamowitych osób zgłaszających się do nas ze swoimi ideami.

> M.S.: Czy ludzie chętnie wspierają takie inicjatywy?

M.G.: Z każdym nowym projektem coraz chętniej. Rośnie zaufanie społeczne do naszej inicjatywy, w dużej mierze zawdzięczamy to twórcom, którzy potrafią swoimi pomysłami i szczerością porwać prawdziwe tłumy. Użytkownicy Wspieram.to już kilka razy dali pokaz prawdziwej społecznej super mocy. Wspaniałym przykładem jest projekt „Wirtualne Serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” czy projekt gry planszowej „Piwne Imperium” – który osiągnął 100% finansowania, czyli ponad 5 tysięcy złotych w zaledwie dwie godziny po starcie. Obecnie prawdziwą furorę robi projekt drugiej części le-

gendarnej gry „Franko” – sentyment w Polakach okazał się silny i przełożył się na wspaniałe wsparcie.

ten zapewnia stuprocentowo bezpieczne środowisko zarówno dla wspierających, jak i dla pomysłodawców.

> M.S.: Jakie pomysły cieszą się najwięk-

> M.S.: Czy swój udział mogą zgłosić tak-

szą popularnością?

M.G.: Trudno wytypować kategorię, bowiem niemal w każdej mieliśmy projekt cieszący się zainteresowaniem. To, co charakteryzuje projekty odnoszące sukces, to na pewno oryginalny pomysł, szczery, ciekawy filmik i opis projektu oraz kuszące unikalnymi nagrodami progi wsparcia. Te, które oferują w przedsprzedaży coś, czego bez wsparcia nie otrzymamy – limitowane wydanie albumu z autografem, możliwość uczestniczenia w nagraniu teledysku idola czy szansę na nazwanie bohatera gry wybranym imieniem zawsze cieszą się największą popularnością.

że przedsiębiorstwa społeczne, organizacje non-profit, rozwijające swoją działalność?

M.G.: Oczywiście. Jesteśmy otwarci nie tylko na indywidualnych twórców, ale również na firmy, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Z doświadczenia wiemy iż projekty zakładane przez zgrane zespoły ludzi, są prężniej promowane, a grupa potencjalnych odbiorców jest większa.

Nowe perspektywy

WSPARCIE

> M.S.: Jak wiele osób zgłasza się do Was

> M.S.: Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak zaprosić naszych czytelników na stronę www.wspieram.to i do zgłaszania swoich ciekawych pomysłów. Dziękuję za rozmowę.

> M.S.: Jak wiele ze zgłoszonych inicjatyw osiąga swój cel finansowy?

M.G.: 1/3 umieszczanych na naszej platformie projektów realizuje swój cel finansowy, średnio osiągając 128% zakładanej wcześniej kwoty. Moim zdaniem to naprawdę dobry wynik.

> M.S.: A co dzieje się w przypadku, gdy cel nie zostanie osiągnięty?

M.G.: Opieramy się na modelu finansowania all-or-nothing, czyli wszystko-albo-nic. Jeżeli projekt w wyznaczonym czasie nie zbierze wymaganej, założonej wcześniej kwoty, wszystkie wpłaty wracają na konta wspierających, a projektodawca nie zostaje obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. System

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

www.owes.es

15


NOWI w regionie! •  fotografii komercyjnej oraz fotografii

NOWI w regionie!

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:

dzieci, ia i grawerowa•  okazjonalnie wycinanpap ierze, gumie, nie, rew nia laserem w d . łach eria mat ch pleksi i inny

Socjalna „Ella” świadczy usługi z zakresu: ania kartek •  projektowania i wykonyw k itp., okolicznościowych, winietek, zawiesze amowych od •  tworzenia materiałów rekl tki, wizytów(ulo ruku wyd do ektu fazy proj ki, foldery, broszury),

Spółdzielnia

Spółdzielnia prowadzi działalność handlowo-

•  kompleksowego czyszczenia aut: od-

kurzanie, pranie tapicerki, mycie szyb , kokpitu oraz czyszczenie elementó w plastikow ych aluminiow ych lub drew nianych, nabł yszc zanie opon i myc ie felg (możliw y dojazd do klienta)

Spółdzielnia Socjalna „Ella” ul. Niepodległości 4 73-110 Stargard Szczeciński tel. 512 228 099 ella@printella.net www.printella.net

•   usłu g porz ądko wyc h w gosp oda rstw ach dom owy ch: pran ie dyw anó w, wypoc zynk ów, czys zczen ie meb li, myc ie okie n oraz pielęgn acja ogro dów i strz yżen ie traw ników, •  usług dla amatorów dwóch kółek: montaż, demontaż, wyważanie i naprawa opon motocyklowy ch, •  opieki nad dziećmi, osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania, •  opieki nad zwierzętami: karmienie i  wyprowadzanie na spacer, gdy nie ma z kim zostawić pupila.

eringowe świadczy usługi cat imprez gą słu muje się ob na zamówienie i zaj munie, ko : jak takich okolicznościowych, onuje sp Dy . itd iny dz wesela, rocznice, uro wet na ą, która mieści dużą, odnowioną sal

Spółdzielnia

-usługową oraz świetlicę wiejską, działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną. Zajmuje się m.in. handlem na straganach odzieżą nową i używaną, usługami remontowo-konserwatorskimi oraz praniem dywanów i tapicerek.

Spółdzielnia Socjalna „Impuls” Żalęcino 11 73-115 Dolice tel. 692 316 394 miroslawaandrzejczyk@o2.pl

spółłeczności lokalnej. Dodatkowo rez imp cją niza orga się uje dzielnia zajm w, ynó fest i leń szko ch, owy ości okoliczn ymi wlan udo a także usługami ogólnob oraz rękodziełem.

NOWI w regionie!

Wykwalifikowana kadra spółdzielni św czy całodobow iade usługi w zak •  opieki nad osobami st resie: arszymi, niepeł sprawnymi, pr no zewlekle chor ymi i  dziećmi

Spółdzielnia Socjalna „Aktywni Zawsze”

o Kibi Klub pub h w Pyrzycac nego spo lem jest organizacja czasu wol

arty niedawn Spółdzielnia prowadzi otwca, którego ce16

www.owes.es

ul. Stargardzka 34 a 74-200 Pyrzyce tel. 888 499 195 gocha74@vp.pl

KWARTALNIK NR 4/2013

Spółdzielnia Socjalna „Auto Lejdis” ul. Niepodległości 4 73-110 Stargard Szczeciński tel. 508 301 884 al@autolejdis.pl www.autolejdis.pl

oną fesjonalnie wyposaż do 10 0 osób i pro po kie smac zne, swojs kuchnią. W ofercie są lzie ółd Sp . ologic znych trawy z produktów ek da rze sp i m nie ż piecze nia zajmuje się równie żą pr zepysznych ciast.

w domu klient a: przygotowan ie i podawanie posiłków w  domu, zamaw ianie i przynoszenie posiłków z zewnątrz, zm iana bielizny osobistej i  po ścielowej, czyn ności pielęgnacyjne podo piecznych leżą cych, zmiana podkładów/pie luchomajtek, po dawanie leków, pomiar ci śnienia, poziom u cukru, temperatura, utrz ymanie czysto ści w  najbliższym otoczeni u podopieczneg o, czynności organizacyjne (ustalanie wiz yt lekarskich i  towarzyszen ie w  nich, real izacja recept, pomoc w zakup ach, w yjścia na spacer, itp.), •  kompleksowego ut rz ym an ia czysto ści w  domu: sprzątanie, od kurzanie,

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

na „Jaskółka” Spółdzielnia Socjal Zaborsko 8 74-211 Brzesko tel. 505 622 198 maria.rozuk@wp.pl gmail.com kosno.katarzyna@

mycie okien, mycie podłóg , czyszczenie i polerowanie mebli, pranie dy wanów i tapicerki, prasow anie, porządki na terenie zewnętrznym, sprzątanie ob iektów nowo w ybudowanyc h i  po remon cie, strychów, piwnic itd.

Spółdzielnia Socja „Pomocni” lna ul. Kilińskiego 12 74-200 Pyrzyc e tel. 692 576 75 6 pomocni2013 @wp.pl

www.owes.es

17


Dla chcących działać

>>> Trudna historia

Publiczna szkoła istniała w Barnówku od bardzo dawna, niestety na skutek zmiany polityki edukacyjnej przez ówczesne władze została ona zlikwidowana. Mieszkańcy Barnówka i okolicznych wsi nie pogodzili się jednak z taką decyzją. Tak powstało Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi: Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko „Nasza Szkoła”, które stało się organem założycielskim pierwszej niepublicznej szkoły w  gminie. Stowarzyszenie założyli rodzice uczniów i  mieszkań-

www.owes.es

ców tych miejscowości w lutym 2004 roku, natomiast w maju 2004 roku uzyskało ono wpis do KRS w  Szczecinie.

>>> Po pierwsze –  

edukacja

Szkoła realizuje szereg projektów, w głównej mierze skierowanych do uczniów, które mają swoje cele edukacyjnie i społeczne. Jednym z nich był na przykład realizowany w roku szkolnym 2012/13 projekt kompetencji matematyczno-przyrodniczych w  klasach I-III pt. „Skały i skamieniałości-ślady przeszłości”. Był to czas świetnej zabawy i  jednocześnie nauki. Dzieci uświadomiły sobie bądź pogłębiły swoją wiedzę na temat tego, jak wyglądało życie na Ziemi wiele milionów lat temu. Oprócz szkoły, stowarzyszenie zajmuje się także prowadzeniem przedszkola „Leśne skrzaty” oraz realizuje program „Nasza Szkoła”. Główne założenia podmiotu to między innymi obejmowanie edukacją dzieci

Dla działających

Co zrobić, gdy we wsi zlikwidowana zostaje szkoła? Odpowiedź jest prosta – założyć własną! Z takiego właśnie założenia wyszło Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i  Barnówko „Nasza Szkoła”, które otworzyło pierwszą niepubliczną szkołę w gminie. Barnówko to niewielka wieś w  powiecie myśliborskim, otoczona przez lasy, jeziora i  stawy. Wieś zaprasza wszystkich, którzy lubią spokój i  wypoczynek wśród drzew i nad wodą. To właśnie tutaj, w pięknym otoczeniu, powstało niezwykłe stowarzyszenie, które założyło Niepubliczną Szkołę Podstawową w Barnówku. Placówka jest pierwszą tego typu w  powiecie myśliborskim.

18

Co

WIELKIE DZIEŁO w małej wsi w wieku przedszkolnym, co jest warunkiem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów wiejskich oraz tworzenie placówek gwarantujących najwyższe standardy edukacyjne swoich uczniów, przygotowując ich do dalszej nauki w  szkołach średnich i wyższych.    Maciej Rębilas

Stowarzysze niu „Nasza Szkoła”, jako organiz acji

pożytku pu blicznego, możn a przekazać 1% sw ojego podatku. B y to zrobić , wystarczy wskazać w f je ormularzu P IT poprzez w pisanie nazwy STOWARZY SZENIE EDU K ACYJNE NAS ZA SZKOŁ A w  BARNÓW KU oraz podanie numeru KRS 0 0 0 0 206099. Numer konta stowarzysze nia: 06 8355 00 09 0014 18 17 2000 00 02.

KWARTALNIK NR 4/2013

w ekonomii społecznej piszczy? Na drodze

do spółdzielczości

Zakończył się cykl szkoleń dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych, które zgłosiły się po wsparcie w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w  regionie stargardzkim”. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak stworzyć biznesplan i  model biznesowy, jak

przygotować swoją ofertę, jak poradzić sobie z dokumentami spółdzielni oraz jak aplikować o  dotacje. Już niedługo dowiemy się, które z  kilku grup inicjatywnych otrzymają dofinansowanie na założenie spółdzielni socjalnych. Oceniany będzie m.in. pomysł, biznesplan oraz realność jego wykonania. Czy powstanie spółdzielnia zajmująca się poligrafią? A  może rękodziełem? Które z  powiatów regionu stargardzkiego wzbogacą się o  nowych przedsiębiorców społecznych? Przekonamy się już wkrótce!

prospołeczny”, którym wyróżnianie są wysokiej jakości produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej. Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest już obecny w  pięciu polskich województwach. Celem znaku z  jednej strony jest wskazanie tych produktów i usług, których zakup pomaga ludziom potrzebującym walczyć o  swoją samodzielność zawodową, z  drugiej zaś wypracowanie i  wzmocnienie wśród podmiotów ekonomii społecznej dbałości o  jakość i  konkurencyjność swojej oferty. Inicjatorem powstania

Zakup prospołeczny ma swój znak

Przedsiębiorstwa społeczne, również w województwie zachodniopomorskim, mogą ubiegać się o  przyznanie certyfikatu „Zakup

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

www.owes.es

19


Dla działających

40 mln zł z ASOS dla aktywnych seniorów

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach „Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020”. W  tym roku na ten cel przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty dzia-

łające na rzecz osób starszych mogą liczyć na dotacje w wysokości do 200 tys. zł. Głównymi założeniami programu są poprawa jakości życia osób starszych i  pełniejsze wykorzystanie ich potencjału w  różnych rolach społecznych. Najważniejsze priorytety w ramach tegorocznej edycji to: edukacja osób starszych (30% środków przeznaczonych na dotacje), aktywność społeczna, promują-

20

www.owes.es

ca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową (40% środków), partycypacja społeczna osób starszych (15% środków) i  zewnętrzne usługi społeczne (15% środków). Wymagany wkład własny to 10% wartości projektu. Szczegóły na stronie: www.mpips.gov.pl.

Czas na pozytywne zmiany

11 stycznia br. w Akademii im. Leona Koźmińskiego w  Warszawie odbyła się Niekonferencja Innowacji Społeczno-Biznesowych „Zmienia się”. Jej celem było stworzenie przestrzeni do swobodnych kontaktów i dyskusji pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Organizatorom zależało na włączeniu do dyskusji liderów zmian, innowatorów i innych osób chcących aktywnie współtworzyć wspólną rzeczywistość. Tego dnia w  Warszawie zebrały się środowiska kreatywne, alternatywne, startupowe, organizacje pozarządowe, dziennikarze, dyrektorzy, managerowie oraz inni biznesowi innowatorzy. Format Niekonferencji (Unconference) odszedł od tradycyjnych, odgórnie zorga nizowa nyc h i formalnych konferencji w  kierunku otwartego wydarzenia, współtworzenia programu i nieformal-

nej atmosfery. Szczegóły na stronie: www.zmieniasie.pl.

Pyrzyczanki rozdane 24 stycznia 2014 roku, podczas Noworocznego Spotkania Burmistrza Pyrzyc z mieszkańcami gminy, uhonorowane zostały osoby, które swoją ciężką pracą i  zaangażowaniem przyczyniły się do rozwoju Gminy Pyrzyce. W kategorii „Wydarzenie Roku” laureatką została Agnieszka Odachowska, Dyrektor Biura LGD Ziemia Pyrzycka.

KONKURSY, DOTACJE Ogólnopolski Konkurs Grantowy

,,Równać Szanse” Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Organizator: Polska Fundacja Dzieci

i Młodzieży.

Termin składania wniosków:

17 stycznia 2014 r. – 10 marca 2014 r. Skierowany do: organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Dotacja przeznaczona jest na działania trwające 15  miesięcy, realizowane pomiędzy 1  lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. Więcej informacji: www.rownacszanse.pl. Zasłużoną Pyrzyczankę odebrała za organizację Kongresu Kobiet z Obszarów Wiejskich, podczas którego głównym tematem rozmów był udział i potencjał kobiet z  obszarów wiejskich oraz tematyka związana z  życiem na wsi, m.in. świetlice środowiskowe, zdrowa żywność, świetlice socjalne itp. W  Kongresie udział wzięło ponad 300 kobiet z wiosek, głównie z zachodniopomorskich, ale także z Mazowsza i Wielkopolski.

KWARTALNIK NR 4/2013

Skierowany do: osób z pomysłem na działanie – inicjatywę lokalną na rzecz swojej miejscowości, publiczną debatę o wolności czy solidarności, lekcję lub projekt edukacyjny w szkole, bibliotece, świetlicy, domu kultury, spotkanie z współtwórcami polskiej wolności, z osobami aktywnymi w 1989 r., grę terenową, wydarzenie sportowe, bieg czy koncert. Kwota dotacji: Łącznie 30 000 zł (od 300 zł do 1000 zł na wniosek). Więcej informacji: www.razem89.pl

Erasmus+ Akcja 1

– mobilność edukacyjna

osób.

Razem 89 Organizator:

Fundacja Wspomaga-

nia Wsi.

Termin składania wniosków: 20 stycznia 2014 r. do 15 czerwca 2014  r. (wnioski rozpatrywane będą 20 każdego dnia miesiąca).

•  Mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży – termin 17 marca 2014 r. •  Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30  kwietnia 2014 r. •  Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r. •  Wspólne studia magisterskie – 27 marca 2014 r.

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

•  Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2014 r.

Dla działających

certyfikatu była Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi. Szczegóły na stronie www.zakupprospoleczny.pl.

Akcja 2

– współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

•  Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży (wszystkie) – 30 kwietnia 2014 r. •  Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r. •  Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 3 kwietnia 2014 r. •  Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 3 kwietnia 2014 r., 2 września 2014 r.

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

•  Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczenie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2014 r., 1 października 2014 r.

Działania ,,Jean Monnet”

•  Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 marca 2014 r.

www.owes.es

21


Dla działających

•  Współpraca partnerska w dziedzinie sportu – 15 maja 2014 r. •  Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 14 marca 2014 r., 15 maja 2014 r.

Termin składania wniosków:

wszystkie określone terminy składa-

nia wniosków upływają o godzinie 12:00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne

w zależności od takich czynników jak

z przymrużeniem O(WES)ka!

Złote Usta OWES, czyli z pracy wzięte...

22

ś uściłe że zapaczy, że , o T : X ch! nie zn wąsy, się na pilota z -----znas ---------ikantbyć „p szedł o ł ia y X: M illi”… w ... ne ch chł y łosoś zde

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 1 507,3 mln euro. Więcej informacji: eur-lex.europa.eu.

Ale to już BYŁO… 2

grudnia

Spotkanie OWES-ów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie > Się pokazaliśmy - chyba z dobrej strony

3

grudnia

10

X: Je steśm y Y: Ku fundac skałą te j rczę, ji… kiep skie jakie ona podł -----oże…ma ----------X: Co ---sł Y: Ja ychać u Z ? X: No kiej Z ? Y: Aa w a…u aszej Z… mo alfa? jej gąski

X: Kupiłam dwa torty na walentynki, ale w gruncie rzeczy to jeden mogę oddać... przecież ja go aż tak nie kocham...

X: Masakra . Gdzi znalazłam e ja cię ? -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -Zasł yszana ro „Tak, tak, b zmowa: chwilę. Tro ędę za chę mi się opóźn X: Jak mi si iło...” opóźniło, toę ostatnio po test cią leciałam żowy...

www.owes.es

rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

snę: na wio X: Misja marchewkę a O BIOEK niku po ban o w kart h Dąbkiem nac argard. na St -------------eł nie , ie diab X: Gdz m babę pośle ziata może, aba nic nie zd . ła b a a jak poślij Mich ła –

Szkolenie ,,Zakładanie działalności w sferze ekonomii społecznej” w Pęzinie > W Pęzinie jak w rodzinie

6

stycznia

8

stycznia

Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Barka w Pyrzycach > Gadaliśmy z pionierami

grudnia

Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Trzcińskie Przedszkolaki” w Trzcińsku Zdroju > Fajnie poczuć się znów dzieckiem Spotkanie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku > Gdy słońce wstaje, OWES do Barlinka daje

10

stycznia

12

grudnia X: Ja te znam... niej pani nie powinna wiem, czy brać le czy nie. ki, -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -X: „H” mi się popsu ło po kontro li...

Wizyta studyjna „Dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych” z lubuskiego   w Gminie Pyrzyce > Zaskoczyli nas od rana

16

grudnia

17

grudnia

19

grudnia

KWARTALNIK NR 4/2013

Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Dom z sercem” w Trzcińsku Zdroju > Mamy serce dla tych ludzi!

Szkolenie „Co powinniśmy mieć w papierach spółdzielni socjalnej?” w Rzepnowie > Najważniejsze, by papierów nie pogubić X Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące OWES w Warszawie > Co nam przyniesie przyszłość?

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

14

stycznia

21

stycznia

28

stycznia

Spotkanie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko > Edukacja to podstawa

z przymrużeniem O(WES)ka!

Działania w dziedzinie sportu

Szkolenie „Biznesplan, czyli jak przygotować się do prowadzenia działalności” w Pyrzycach > Praca z modelami… modelek niestety nie było

Szkolenie „Spółdzielnia socjalna, czyli dlaczego warto” w Pyrzycach > My też się ciągle zastanawiamy

Szkolenie „Marketing, czyli jak skutecznie zaplanować usługi i sprzedaż?” > My sprzedajemy patenty na biznes

www.owes.es

23


Dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić

rzeczy

NIEZWYKŁE 4C Centrum Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Krzysztof Musiatowicz

Gmina Pyrzyce/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Fundacja Pod Aniołem

ul. Janosika 8, 71-424 Szczecin

Plac Ratuszowy 1, 74‑200 Pyrzyce, pok. 36

ul. Staszica 56, 73‑130 Dobrzany

tel.: 91 881 26 94, faks: 91 881 24 86

tel.: 91 443 61 50, faks: 91 561 11 63

tel.: 91 443 61 40, faks: 91 443 61 81

ces@4c.szczecin.pl

owss@4c.szczecin.pl

owes@4c.szczecin.pl

www.owes.es www.facebook.com/owesregionstargardzki Człowiek – najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Rzeczy niezwykle nr 4 2013  
Rzeczy niezwykle nr 4 2013  
Advertisement