Page 1

m aci ejol eks zy

po rt f o l io


M A C I E J O L E K S Z Y Z C Y K L U „W A L E N T Y P OT W O R A” ( D E TA L ) , AT R A M E N T N A PA P I E R Z E 3 0 X 3 0 C M , 2 0 1 3


k ry t y k a

ro b e rt

b r z e c k i

O NIEDOGODNOŚCI ZNIKANIA, CZYLI POMIĘDZY BYTEM A NIEISTNIENIEM Michael Foucault książkę pt. „Słowa i rzeczy”

odkrycie człowieka. Jego narodziny jako pod-

rozpoczyna od analizy obrazu „Panny dworskie”

miotu dającego możliwość wszelkiego poznania

(Las Meninas). Oglądając go pisze o zachwianiu

i stanowiącego przedmiot jego badania. Jak po-

wszelkich perspektyw w nim. To daje mu pretekst

wie francuski filozof – człowiek jawi się jako du-

do rozważań na temat szczególnego momentu w

blet „empiryczno-transcendentalny”, „człowiek w

naszej kulturze, kiedy zmienia się hierarchia i pa-

dwuznacznej pozycji przedmiotu wiedzy i pozna-

radygmaty, a zaczynają się rewolucyjne zmiany w

jącego podmiotu – zniewolony suweren”, który

wyniku, których między innymi emancypują się

zostanie od tego momentu oglądanym widzem,

nauki humanistyczne.

królem (którego „nie ma”) z obrazu Valesqueza.

Natrętnie opisywany obraz w zasadzie nie udzie-

Od tej chwili ludzkie doświadczenie, porządko-

la odpowiedzi na niedające wytchnienia pytania;

wane przez dyskurs, będzie dominowane przez

spekulacje najczęściej rozbijają się o „płaską głę-

„formę”, „figurę”, „strukturę” wiedzy i jej praktyki.

bię” pracy. Ale właśnie to zdaje się być początkiem

Owa „dyskursywizacja” człowieka sprawiła, że oto

nowego porządku ukutego między 1775 a 1825,

każda twarz, ludzki gest, czynność, wytwór mogą

gdy nowe warunki dyskursu, porządkującego

stać się literą, a w konsekwencji lekturą coraz to

rzeczy, stanowić miały punkt wyjścia i umożliwi-

nowych „książek”.

ły powstanie filologii, biologii oraz ekonomii po-

***

litycznej. Episteme klasyczna zostaje zastąpiona

Postacie z prac Macieja Olekszego to raczej ślad

językiem, życiem i produkcją.

człowieka, forma dopełniająca go, nośnik pamię-

Kluczowe jednak znaczenie dla nowych nauk wy-

ci po jego niegdysiejszej obecności podpowiada-

tworzonych na przełomie XVIII i XIX wieku ma

nej przez antropomorficzne kształty i metafory.

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 04


W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 05


ŻELAZNY PIEC – GALERIA CKIS WIEŻA CIŚNIEŃ, KONIN 2011

Przez swą niepełność te ludzkie ślady wpisane zo-

kontakcie z pracami Olekszego. Substancjalne byty

stają w horyzont znaczeń znikania człowieka, jego

„żyją” w opozycji binarnej pomiędzy bytem a nieist-

chorób, cierpienia, a nawet umierania. Człowiek we

nieniem, w nieustannej trosce o egzystencję w wy-

fragmentach, kawałkach odbitych, jak na płótnach

miarze biologicznym i duchowym. W każdej pracy

grobowych. Te cielesne odbitki równie dobrze mo-

jakby artysta badał stany [nie]istnienia ludzkiego,

głyby być odczytywane niczym fotograficzne arte-

w które wpisana jest konieczna niedogodność egzy-

fakty, które służą zamrażaniu czasu, notacji czasu

stencji. Uwierająca egzystencja czule zasygnalizo-

minionego.

wana kilkoma dotknięciami pędzla. Tutaj znaczenia

To ludzkie zacieranie pamięci, potęgowane przez

nabiera lekkość techniki stanowiąca przeciwwagę

zastosowanie techniki akwareli sprawia, że czło-

do twardej cielesnej fizjologii, która dopomina się

wiek balansuje tutaj na granicy istnienia. Istota

krwistego dokarmiania w zamian gwarantując ist-

znaczeniowa tego delikatnego materiału i techniki

nienie konkretne, pełne obecności i życiowego nad-

malarskiej wpisana zostaje w kruchość człowieczej

miaru sensu. Taki byt nie ma żadnej wątpliwości w

egzystencji. Ta ontologiczna niepewność tworzo-

kwestii swojego istnienia oraz tożsamości, które

nego podmiotu odczuwalna już przy pierwszym

trwać mają aż do chwili jego rozpadu. Taka sytuacja

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 06


ŻELAZNY PIEC – POZNAŃAKA GALERIA NOWA, POZNAŃ 2011

raczej nie zdarza się w pracach Macieja Olekszego.

bo przeczuwają, że natura radości jest skończona.

Mamy tutaj obcowanie z nieobecnością – śladem po

Nielicznym dane będzie uzmysłowić sobie, że to, co

bytowaniu, w którego charakter jest wpisane nie

nieskończone i niezrealizowane może jest istotniej-

tylko poznanie, ale i tajemnica, działanie podmiotu

sze i większe, a pełnia jest niemożliwa do osiągnię-

i jego brak. Względność ontologiczna stanowi tu

cia. W końcu jak przypominał Emil Cioran „chwile

nie tylko źródło determinizmu, ale także stawia pod

nieuzasadnionego lęku, są najbliższe naszej egzy-

znakiem zapytania możliwość ludzkiego zgłębienia

stencji”. Ci, którzy zracjonalizują strach, to adepci

siebie i świata, w którym przyszło mu żyć.

sztuki życia raczej aspirujący do określenia Barbary

Ludzie przepełnieni cichą rezygnacją lub jawnym

Skargi: „niepięknego zwierzęcia” lub do pozycji „nie-

strachem „odmalowanym” na nich samych, a przez

mądrego mięsa” – mówiąc za Wisławą Szymborską.

to głęboko humanistyczni. Ludzie przerażeni agre-

***

sją, bezradni i głęboko uwikłani w niepojętość świa-

Dzisiaj byt wydaje się nie „być na zawsze”. Zdaje się

ta a przede wszystkim w niezrozumienie drugiego

raczej zadaniem do wykonania, ciągłym sprawdzia-

człowieka. Chwilami emanujący szczęściem, zacie-

nem życiowych umiejętności, klasówką powtarzaną

nionym lękiem wynikającym z przeczucia, że minie,

regularnie. Jeśli okażemy się nie dość pilni i sumien-

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 07


ŻELAZNY PIEC – POZNAŃAKA GALERIA NOWA, POZNAŃ 2011

ŻELAZNY PIEC – POZNAŃAKA GALERIA NOWA, POZNAŃ 2011

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 08


ni byt podąży ku nieistnieniu, na które skazani zo-

jak Janusz Przybylski czy Lech Ratajczak. Lista arty-

staniemy przez okoliczności lub przez innych ludzi,

stów podejmujących w swojej twórczości refleksje

bez próby powtórki z egzaminu – wynikającej z nie-

na temat kondycji ludzkiej, traktujących ciało jako

świadomości brania udziału w procesie udowad-

bryłę wyrażającą nie tylko przestrzenny wymiar jest

niania istnienia – egzystencjalnej konieczności bez

długa, znaczona również ciekawymi pracami w nur-

końca i początku, ujarzmianej codziennie w coraz

cie sztuki krytycznej. ***

doskonalszy sposób. Do braku takiej świadomości sztuka odwołuje się

Technologiczna hossa, która miała być źródłem zło-

żywo i w sposób szalenie sugestywny. Od lat 50. mi-

tej ery ludzkości, fundamentem symbiozy człowieka

nionego wieku liczni artyści starali się opisać kon-

z maszyną, raczej zniewoliła człowieka niż wyzwoli-

dycję współczesnego człowieka. Warto wymienić

ła jego nieograniczone możliwości. „Proponowany”

choćby Alinę Szapocznikow, Alfreda Wiśniewskie-

nowy ład ma posmak więzienny a projektowany ma-

go, Andrzeja Wróblewskiego czy Mirosława Bałkę.

szynowy raj stanowi pretekst do budowania świata

Jednak w przypadku malarstwa Macieja Olekszy

zmediatyzowanego do tego stopnia, że człowiek

dwóch artystów chcę przywołać szczególnie: Jose-

stanowi raczej przedłużenie własnych ekstensji niż

pha Beuys’a (jego prace z cyklu „The Secret Block”

arbitralnie funkcjonującą jednostkę.

zawierającego 660 rysunków, akwareli, gwaszów) i

Ciemna strona postępu dzisiaj, jak się zdaje, naj-

Francisa Bacona. Pierwszy z charakterystyczną nie-

pełniej przejawia się w znikaniu rzeczy. Świat na

trwałością materiałów, z których realizował swoje

naszych oczach (lub też bez ich udziału) niknie, co

rzeźby; programowo antropocentryczną pozycją

interesująco, ale i kontrowersyjnie opisuje Jean

człowieka oraz krytyką nadmiaru technologii w ży-

Baudrillard w „Zbrodni doskonałej”. Znikaniu co-

ciu społecznym. Dzisiaj jego idee wydają się jeszcze

raz częściej podlega człowiek, który zdaje się być

aktualniejsze niż pół wieku temu.

zupełnie nieświadomy tego procesu. A przecież

Z kolei Francis Bacon, który kiedyś wprost powie-

Michael Focault już ponad pół wieku temu zapo-

dział: „Chciałbym, żeby moje obrazy wyglądały tak,

wiadał śmierć człowieka twierdząc, że „Człowiek

jakby otarła się o nie istota ludzka […] pozostawiając

jest wynalazkiem, którego historia – […] jest krótka.

ślad [swojej] obecności i pamięć minionych zdarzeń

A koniec być może bliski. […] Możemy założyć, że

tak, jak ślimak pozostawia za sobą śluz” – co wydaje

człowiek zniknie, niczym oblicze z piasku na brzegu

się doskonale charakteryzować dzisiejszą twórczą

morza”.

aktywność Macieja Olekszego. Bacon był malarzem dobrze wyczuwającym nadchodzącą epokę. Ta ekspresyjna Baconowska forma, wyrażająca dramat egzystencjalny stała się inspiracją dla takich twórców

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 09


b i o Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w Pracowni Malarstwa profesora Jana Świtki. Zajmuje się malarstwem, głównie w technice akwarelowej. Laureat Salted Candy 2009.

Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań, Faculty of Painting. Diploma in Painting in the studio of Professor Jan Świtka. He is a painter and works mainly in watercolour. Salted Candy Award Winner 2009.

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 10


w ystaw y

in dyw idu a ln e

• 2014 – Konterfekt – podobieństwa w czasie i pamięci, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń • 2013 – Walenty Potwora, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń • 2013 – Konfabulacje, Galeria Pionova, Gdańsk • 2013 – Pieśń pozostaje ta sama, Galeria Baszta, Zbąszyń • 2011 – Żelazny piec, Poznańska Galeria Nowa, Poznań • 2011 – Żelazny piec, Galeria CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie • 2010 – Żelazny piec MBWA w Lesznie • 2009 – W pejzażu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Nowy Tomyśl • 2009 – Salted Candy 2009, Poznańska Galeria Nowa, Poznań

WYSTAWY

ZBIOROWE

• 2014 – Planetarium Galeria Azyl Art, Gorzów Wielkopolski • 2013 – Interdyscyplinarne 36 spotkania twórców Galeria BWA i UP, Piła • 2012 – Werticart Galeria Pionowa, Gdańsk • 2011 – Remake Calted Candy 2009-2010 Poznańska Galeria Nowa,Poznań • 2010 – Podscurart, Galeria Promocji Młodych, Bałucki Ośrodek Kultury RONDO, Łódź • 2009 – Tolerancja a Sztuka, Muzeum, Zespół Pałacowo-Parkowy,Dobrzyca • 2008 – Stan Podgorączkowy, Stary Browar, Słodownia, poziom +2, Poznań • 2008 – Rysunek Młodych 2, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom • 2007 – IV Ogólnopolskie Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej, Muzeum Miasta Gdynia • 2005 – Kierunek Malarstwo, Galeria U Jezuitów, Poznań • 2005 – Przestrzenie rysunku, Galeria U Jezuitów, Poznań

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 11


a rt ist

stat e m e nt

W okresie edukacji a także po studiach, często rozmyślałem nad powodem i sensem malarstwa. Zazwyczaj towarzyszyła tym rozważaniom niemoc twórcza, bądź osamotnienie wobec praktycyzmu otaczającej mnie rzeczywistości. Uświadomiłem sobie, że nie pamiętam czasu, gdy nie zajmowałem się malarstwem. Moja twórczość dokonała się na długo przed jakimkolwiek intelektualnym rozważeniem siebie w kontekście sztuki. Czynność malowania jest moją naturalną potrzebą, która towarzyszy mi od początku. Tworząc jakiekolwiek cykle malarskie najpierw intuicyjnie maluję. Dopiero po jakimś czasie, z dystansu, staram się to werbalnie i intelektualnie określić. Mam świadomość, że to przede wszystkim potrzeba jest powodem a tematem może stać się wszystko to, z czym przebywam i co dotyka mnie w sposób bezpośredni.

Maciej Olekszy

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 12


M A C I E J O L E K S Z Y „ K R E W N I ”, O L E J N A P Ł Ó T N I E 8 0 X 5 0 C M , 2 0 1 3

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 13


M A C I E J O L E K S Z Y „ G O O D B O Y ”, A T R A M E N T N A P A P I E R Z E 1 0 5 X 7 5 C M , 2 0 1 3


MAL ARSTWO KONTE RFE KT 20 1 4

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 15


AUTOPORTRET wat e rc o lor (akwar ela) 3 0 x 3 0 cm 2014

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 16


N ATA L I A ole j na p łót nie 50 x 50 cm 2014

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 17


AUTOPORTRET at rame nt na p ap ier ze 1 0 5 x 7 5 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 18


AUTOPORTRET a t ra m e nt na p a p ie rz e 105 x 75 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 19


JACK BLACK HEART at rame nt na p ap ier ze 3 0 x 3 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 20


Z CYKLU „KONTERFEKT” a t ra m e nt , p a p ie r na k le j ony na p łót nie 50 x 50 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 21


W LESIE at rame nt, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 22


KISS t usz , p a p ie r na k le j ony na p łót no 50 x 50 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 23


LUCKY at rame nt na p ap ier ze 3 4 x 4 6 cm 2011

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 24


LUCKY a t ra m e nt na p a p ie rz e 50 x 65 cm 2011

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 25


M A C I E J O L E K S Z Y Z C Y K L U „W A L E N T Y P OT W O R A” ( D E TA L ) , AT R A M E N T N A PA P I E R Z E 3 0 X 3 0 C M , 2 0 1 3


MAL ARSTWO wa lent y

pot wor a

20 1 3

Cykl prac poświęcony autentycznej postaci jaką jest Walenty Potwora – osoba niepełnosprawna, która urodziła się z pewnymi defektami ciała. Owa przypadłość wywołała nadmierną opiekuńczość wśród rodziny, co z kolei zablokowało rozwój pasji Walentego i samorealizację. Cyklowi prac towarzyszy poczucie niespełnienia i straconych szans. Niemniej Walenty uzyskał częściową satysfakcję z faktu, że choć nie może zostać twórcą to może zostać tematem twórczym.

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 27


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A� atrament na p ap ier ze 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 28


Z C Y K L U „ W A L E N T Y P O T W O R A” a t ra m e nt na p a p ie rz e 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 29


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A� a trament na p ap ier ze 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 30


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A” a t ra m e nt na p a p ie rz e 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 31


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A� a trament na p ap ier ze 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 32


Z C Y K L U „ W A L E N T Y P O T W O R A” a t ra m e nt na p a p ie rz e 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 33


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A� a trament na p ap ier ze 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 34


Z C Y K L U „ W A L E N T Y P O T W O R A” a t ra m e nt na p a p ie rz e 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 35


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A� a trament na p ap ier ze 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 36


Z C Y K L U „ W A L E N T Y P O T W O R A” a t ra m e nt na p a p ie rz e 32 x 26 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 37


Z C Y K L U „WA L E N T Y P O T W O R A” ak ware la 3 0 x 3 0 cm 2014

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 38


W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 39


M A C I E J O L E K S Z Y „ J E B A N Y W S T Y D ”, A T R A M E N T , P A P I E R N A K L E J O N Y N A P Ł Ó T N O 5 0 X 5 0 C M , 2 0 1 3

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 40


MAL ARSTWO KONfab u l ac je 20 1 3

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 41


DREAM t u sz, ak war ela, p ap ier naklejony na p łót no 5 0 x 5 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 42


KISS a k w a re la , t usz na p a p ie rz e 46 x 34 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 43


KREWNI ole j na płótnie 8 0 x 5 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 44


Z Ĺ Y D O T Y K a t ra m e nt na p a p ie rz e 105 x 75 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 45


Z C Y K L U „ K O N FA B U L A C J E ” t u sz, pap ier naklejony na p łótni e 5 0 x 5 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 46


PA Ł K A Z A PA Ł K A D WA K I J E a t ra m e nt , p a p ie r na k le j ony na p łót nie 50 x 50 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 47


ZOMBIE MONSTER at rame nt, akr yl, p ap ier naklejony na p łót no 5 0 x 5 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 48


PRZYTOMNY W POŁOWIE a t ra m e nt , a k ryl, p a p ie r na k le j ony na p łót no 100 x 100 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 49


WSPOMNIENIE RZEKOME at rame nt, p ap ier naklejony na płót no 1 0 0 x 1 00 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 50


CZARNY BARAN t usz , p a p ie r na k le j ony na p łót no 100 x 100 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 51


KRĂ“LESTWO at rame nt na p ap ier ze 1 0 5 x 7 5 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 52


KOCHASZ a t ra m e nt na p a p ie rz e 105 x 75 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 53


PRZEBUDZENIE at rame nt, p ap ier naklejony na płót no 1 2 5 x 9 5 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 54


MACIERZYŃSTWO a t ra m e nt , p a p ie r na k le j ony na p łót no 125 x 95 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 55


Z C Y K L U „ K O N FA B U L A C J E ” at rame nt, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 56


BUKA a t ra m e nt , p a p ie r na k le j ony na p łót no 125 x 95 cm 2013

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 57


W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 58

M A C I E J O L E K S Z Y Z C Y K L U „ Ż E L A Z N Y P I E C ”, A K W A R E L A , P A P I E R N A K L E J O N Y N A P Ł Ó T N O 5 0 X 5 0 C M , 2 0 1 0


MAL ARSTWO . z e l a z ny

p ie c

20 1 3

Cykl akwarel poświęcony narcyzmowi. Nazwa cyklu zaczerpnięta jest z baśni Braci Grimm o tym samym tytule, która opowiada o księciu zamkniętym na długi czas przez złą czarownicę w żelaznym piecu i pozostawionym w ciemnym lesie. Zimne żelazo pieca jest symbolem życiowych wydarzeń, bądź wychowania, kształtującego narcystyczną osobowość i stanowiącego przeszkodę w relacjach z otaczającym światem. Prace z tego cyklu przedstawiają organiczne plamy barwne, które w sposób intuicyjny nasuwają skojarzenie z zdeformowanymi aktami ciała. Cykl ma prezentować wewnętrzny stan narcyzmu, pod powierzchnią idealistycznego wizerunku.

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 59


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 60


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k w a re la , p a p ie r na k le j ony na p łót no 50 x 50 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 61


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 62


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k w a re la , p a p ie r na k le j ony na p łót no 50 x 50 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 63


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 64


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k w a re la , p a p ie r na k le j ony na p łót no 50 x 50 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 65


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 66


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k w a re la , p a p ie r na k le j ony na p łót no 50 x 50 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 67


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 68


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k w a re la , p a p ie r na k le j ony na p łót no 50 x 50 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 69


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la, p ap ier naklejony na płót no 5 0 x 5 0 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 70


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a t ra m e nt na p a p ie rz e 46 x 34 cm 2011

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 71


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” ak ware la na p ap ier ze 6 5 x 5 0 cm 2009

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 72


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k wa re la na p a p ie rz e 65 x 50 cm 2010

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 73


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” at rame nt na p ap ier ze 3 4 x 4 6 cm 2011

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 74


Z CYKLU „ŻELAZNY PIEC” a k wa re la na p a p ie rz e 46 x 34 cm 2011

W W W . M A C I E J O L E K S Z Y . C O M / 75


ko nta k t

MACIEJ OLEKSZY Józefa Łukaszewicza 21/15 Poznań 60-727 (Poland)

E-MAIL olekszy.maciej@gmail.com

TELEFON (+48) 697 553 087

www.maciejolekszy.com


Maciej Olekszy - Portfolio  

www.maciejolekszy.com

Maciej Olekszy - Portfolio  

www.maciejolekszy.com

Advertisement