Page 1

POMORSKIE Egzemplarz bezpłatny

ISSN 2081-7754 ISSN 2081-7754

Egzemplarz bezpłatny

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

i funduszy NSS na Pomorzu Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

W UNII

Nr 2 lato 2012 Nr 1 wiosna 2013

Rada Europejska o przyszłych wydatkach

Kampania unijna 2012 str. 8

str. 4

Rośnij w parkach! str. 12

Rozdajemy stypendia str. 19

Przedsiębiorstwa z misją

Tropem regionalnych smaków str. 14–15

str. 18

Na co pójdą nowe fundusze Na dwóch kó³kach przez Pomorskie europejskie? – rozwijamy trasy rowerowe str. 10

st r. 10–13

Publikacja finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na latta 2007–2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 1

2013-06-05 12:36:27


SPIS TREŚCI EUROFLESZ Rada Europejska o przyszłych wydatkach Pomorskie Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych Szkolnictwo zawodowe na targach Urząd Marszałkowski Innowatorem Roku

EUROINWESTYCJE

8

Urząd Marszałkowski Innowatorem Roku

Zobacz, jak działa EFS na Pomorzu Fot. archiwum UMWP

4 5 6 6 7

str. 7

ISIT – rozwój technologii przyszłości

EURORAPORT Po co nam regionalne programy strategiczne? Najwięcej euro na innowacje

EUROGOSPODARKA

12 13 14 15

Rośnij w parkach! Jak zaparkować swoją firmę?

Fot. Photo-K/Fotolia

9 10

Cel strategiczny – nowoczesna gospodarka Pomorski InnoDoktorant już po raz piąty

Pomorski InnoDoktorant już po raz piąty – str. 15

EUROSUKCES

17 18

Po co nam regionalne programy strategiczne? – str. 9

Rejs do kariery Przedsiębiorstwa z misją

19

Informacje o naborach wniosków

Fot. Anna Marzec

EUROWYSZUKIWARKA

„Pomorskie w Unii”

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu ISSN 2081-7754

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Redakcja: Departament Promocji Województwa UMWP Departament Programów Regionalnych UMWP

2

„Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 2

Zespół redakcyjny: Rafał Baranowski, Anna Bizub-Jechna, Joanna Bogdziewicz-Wróblewska, Katarzyna Dembowska, Agnieszka Duda, Katarzyna Dymowska, Maciej Grzywacz, Tatiana Guder, Ludmiła Jezierska, Aneta Konopacka, Bartosz Kozicki, Bożena Micun-Gusman, Adam Moczulski, Janusz Mosakowski, Katarzyna Mykowska, Marcin Twardokus, Michał Wacławik, Maciej Wiśniewski, Joanna Woźniczka

Przygotowanie: Pracownia Register ul. Halczyna 7, 30-086 Kraków tel. 12 378 48 33 faks 12 378 48 34 e-mail: biuro@pracowniaregister.pl www.pracowniaregister.pl

tel. 58 326 87 85 faks 58 326 87 86 e-mail: promocja@pomorskie.eu Nakład: 2000 egzemplarzy. Egzemplarz bezpłatny. Fot. na okładce: Torbz/Fotolia

Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Promocji Województwa Długi Targ 1/7, 80-828 Gdańsk

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:36:38


EURORAPORT

Regionalne programy strategiczne We

wrześniu ubiegłego roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Jej uszczegółowienie nastąpiło w ramach sześciu regionalnych programów strategicznych (RPS), których projekty Zarząd Województwa zatwierdził 28 marca 2013 r. Programy są już w zaawansowanej fazie projektowej i stanowią efekt prac interdyscyplinarnych zespołów, składających się między innymi z samorządowców, przedstawicieli świata nauki, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Regionalne programy strategiczne będą miały charakter nadrzędny wobec innych dokumentów programowych na poziomie województwa, także wobec Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Regionalne programy strategiczne: RPS (w zakresie)

Cel operacyjny SRWP 2020

rozwoju gospodarczego atrakcyjności kulturalnej i turystycznej

1.1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.2. Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 1.3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia

aktywności zawodowej i społecznej

2.2. Wysoki poziom kapitału społecznego 2.3. Efektywny system edukacji

ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan)

2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych

transportu

3.1. Sprawny system transportowy

energetyki i środowiska

3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.3. Dobry stan środowiska

Więcej na ten temat na str. 9

Na co pójdą nowe fundusze europejskie?

Od

miesięcy wyobraźnię osób obserwujących wydarzenia polityczne w Unii Europejskiej rozbudza fakt podziału nowej puli funduszy europejskich na lata 2014–2020, a także przyznania Polsce ogromnej ich części. Ponownie bowiem, podobnie jak w latach 2007– 2013, otrzymaliśmy największy kawałek unijnego tortu budżetowego, tym razem aż 72,9 mld euro. Pojawiają się ważne pytania o to, w jaki sposób będą wydatkowane te pieniądze? Na co głównie zostaną przeznaczone nowe fundusze europejskie? Dla przedsiębiorców zasadnicze pytanie brzmi: na jakie wsparcie finansowe z funduszy europejskich w latach 2014–2020 będą mogły liczyć firmy? Choć nie są znane jeszcze szczegółowe informacje na ten temat, wiadomo już, jaki będzie kierunek zmian w sposobie wydatkowania wsparcia dla przedsiębiorców w okresie 2014–2020.

Fot. isak55/Fotolia

Więcej na ten temat na str. 10–11

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 3

„Pomorskie w Unii”

3

2013-06-05 12:36:41


EUROFLESZ

Rada Europejska o przyszłych wydatkach Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 mają być katalizatorem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności zgodnie ze Strategią „Europa 2020”. Polska otrzyma w sumie 105,8 mld euro.

8

Katarzyna Dymowska

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

8 lutego 2013 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Budżet unijny na kolejny okres programowania będzie wynosić 960 mld euro i po raz pierwszy w historii będzie mniejszy od poprzedniego. W skali całej UE „odchudzona” zostanie zarówno polityka spójności, jak i wspólna polityka rolna. Zwiększą się natomiast nakłady na konkurencyjność i pozostałe działy budżetu. Aby móc stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększone zostaną środki na badania naukowe, innowacje i edukację. Więcej pieniędzy otrzyma m.in. unijny program badawczy „Horyzont 2020” oraz program „Erasmus dla wszystkich”, finansujący m.in. wymiany studenckie i naukę za granicą. W związku z koniecznością uzupełnienia brakujących połączeń w europejskiej infrastrukturze transportowej, energetycznej i teleinformatycznej utworzony zostanie nowy instrument „Łącząc Europę”. Na ten cel przeznaczono 29,3 mld euro, z czego 10 mld euro zostanie przesuniętych z Funduszu Spójności. Jednym z ważnych celów Unii Europejskiej jest wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi. Polityka spójności będzie realizować dwa cele: „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” wspierane za pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności oraz „Europejska współpraca terytorialna” wspierana z EFRR. Pulę środków przeznaczonych na spójność ustalono na poziomie 325,1 mld euro. W ramach tej kwoty

4

„Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 4

uboższym państwom członkowskim przypadnie większa część, niż ma to miejsce w obecnej perspektywie finansowej. Uznając szczególnie trudną sytuację młodych ludzi w niektórych regionach, Rada Europejska postanowiła utworzyć Inicjatywę na rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych i przeznaczyć na nią 6 mld euro. Będzie ona finansowana w połowie ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, a w połowie z dodatkowej puli funduszy, która powinna uzupełniać działania podejmowane w ramach EFS. Inicjatywa ma znaleźć zastosowanie w regionach, w których poziom bezrobocia ludzi młodych przekracza 25 proc. Poziom unijnego dofinansowania z funduszy w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” będzie wynosił 85 proc. dla regionów mniej rozwiniętych oraz 80 proc. dla Mazowsza. Wspólna polityka rolna na lata 2014– 2020 nadal będzie opierać się na dwóch filarach (filar I – wsparcie bezpośrednie i finansowanie środków rynkowych; filar II – rozwój obszarów wiejskich) i zostanie włączona w realizację celów strategii „Europa 2020”. Środki w dziale, który obejmuje rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i instrument finansowy na rzecz środowiska i klimatu, wyniosą 373,2 mld euro, z czego 277,9 mld euro zostanie przydzielonych na wydatki związane

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (w cenach stałych z 2011 roku) WRF 2014–2020 (mln euro)

Porównanie z WRF 2007–2013 (%)

Środki na zobowiązania 1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 1b. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne 3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo 4. Globalny wymiar Europy 5. Administracja 6. Wyrównania Środki na zobowiązania ogółem jako procent DNB Środki na płatności ogółem jako procent DNB Rezerwa na pomoc nadzwyczajną Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji Fundusz Solidarności Instrument elastyczności Europejski Fundusz Rozwoju Środki nieobjęte ramami ogółem jako procent DNB Ramy ogółem + środki nieobjęte ramami jako procent DNB

450 763

+1,0%

125 614

+37,3%

325 149 373 179 15 686 58 704 61 629 27 959 988 1,00% 908 400 0,95% 1 960 1 050 3 500 3 300 26 984 36 794 0,04% 996 782 1,04%

−8,4% −11,3% +26,8% +3,3% +8% n/a −3,5% −3,7% +15,5% −70,6% −51,0% +130,9% +0,6% −9,5% −3,7%

DNB – dochód narodowy brutto UE

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:36:42


z rynkiem i płatności bezpośrednie. 30 proc. płatności bezpośrednich będzie uzależnionych od tzw. ekologiczności, dzięki czemu wspólna polityka rolna będzie sprzyjać realizacji unijnych celów środowiskowych i klimatycznych. Wsparcie bezpośrednie będzie też bardziej równomiernie rozdzielone między państwa członkowskie poprzez stopniowe zmniejszenie powiązania z historycznymi danymi referencyjnymi. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności zostaną połączone z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim jako wspólne ramy strategiczne, aby zmaksymalizować ich skuteczność i zoptymalizować efekty synergii. Istotnym elementem porozumienia Rady Europejskiej jest utrzymanie kwalifikowalności podatku VAT w projektach dofinansowanych z unijnych funduszy. Przez cały okres programowania będzie także obowiązywać zasada n+3.

Fot. ©Depositphotos/Данил Чепко

EUROFLESZ

W latach 2014–2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro w ramach polityki spójności oraz 28,5 mld euro w ramach wspólnej polityki rolnej. W odniesieniu do funduszy strukturalnych planowany jest wzrost środków zarządzanych na poziomie regionalnym w ramach regionalnych programów operacyjnych, które będą wspierane z dwóch funduszy: EFRR i EFS. Wstępna propozycja podziału

środków pomiędzy województwa przedstawiona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zakłada, że województwo pomorskie otrzyma 1480,3 mln euro. Kwota ta nie uwzględnia części środków z tzw. rezerwy programowej przeznaczonej na obszary strategicznej interwencji, która zostanie ostatecznie podzielona w procesie negocjowania kontraktów terytorialnych.

Zobacz, jak działa EFS na Pomorzu W projekt Kapitał Ludzki od 2007 r. na Pomorzu zainwestowano prawie 1,5 mld zł. Rezultaty inwestycji odczuwamy codziennie, korzystając chociażby z usług lepiej wykwalifikowanych pracowników firm, urzędów i szkół. Jeśli wśród mieszkańców województwa pomorskiego jest jeszcze ktoś, kto w najbliższym otoczeniu nie doświadczył tych zmian, będzie miał możliwość zapoznania się z nimi podczas imprez informacyjno-promocyjnych organizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oto krótki przegląd najważniejszych wydarzeń. Czerwiec – miesiąc innowacji W okresie programowania 2007–2013 słowo „innowacja” było odmieniane przez wszystkie przypadki. Również w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki postawiono na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze życia społecznego. Okazją do bliższego ich poznania były Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 5

Targi Innowacji organizowane przez DEFS UMWP, regionalne ośrodki EFS oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Na początku czerwca w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym pojawili się wszyscy beneficjenci realizujący projekty innowacyjne na Pomorzu. Była to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby przekonać się, że innowacyjność to coś więcej niż słowo.

Fot. archiwum UMWP

W

Adam Moczulski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Tak bawili się uczestnicy rodzinnego pikniku, który odbył się

8 września 2012 r. w Bytowie, w ramach kampanii promocyjnoLipiec i sierpień -informacyjnej Zmieniamy się z Pomorskiem. – EFS na Jarmarku św. Dominika Co roku na największy jarmark w Pol- projekcje filmów o Europejskim Fundusce i jeden z najstarszych w Europie przy- szu Społecznym i wiele innych atrakcji. jeżdżają miliony turystów. To z myślą Jeśli zatem wybieracie się w tym roku na o mieszkańcach województwa pomor- Jarmark św. Dominika, to z pewnością się skiego i gościach będą prezentowane efek- tam spotkamy. Do zobaczenia! ty zrealizowanych projektów z Programu Więcej informacji na temat wydarzeń Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oprócz organizowanych przez DEFS UMWP: stoisk, gdzie będzie można porozmawiać ww.defs.pomorskie.eu z uczestnikami projektów, będą również konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, „Pomorskie w Unii”

5

2013-06-05 12:36:42


EUROFLESZ

P

Anna Bizub-Jechna

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Pomorskie Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych zostało powołane w ramach projektu „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu”. Pierwsze posiedzenie odbyło się 27 lutego 2013 r. Zadaniem obserwatorium jest tworzenie – na bazie sprawozdań analitycznych i opinii przekazanych przez poszczególne pomorskie sieci tematyczne – rekomendacji do formułowania polityk i działań samorządu województwa pomorskiego, dotyczących życia gospodarczego regionu w zakresie procesów adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników. Obserwatorium ma przyczyniać się do wsparcia realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w aspekcie inicjowania i postulowania działań w zakresie wdrożenia zasad: promowania zatrudnienia, inteligentnej specjalizacji, ukierunkowania na innowacje. Jego zadaniem jest też inspirowanie, formułowanie i zatwierdzanie tematów dotyczących zagadnień związanych z adaptacyjnością przedsiębiorstw i zmianami gospodarczymi. Końcowa faza

projektu to przyjęcie czterech dokumentów programowych (policy paper), zawierających rekomendacje wdrożeniowe dla władz szczebla regionalnego w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników oraz jednego dokumentu programowego złożonego z rekomendacji dla władz regionalnych w zakresie programowania interwencji ze środków UE w obszarze zmian gospodarczych Pierwsze spotkanie Pomorskiego Obserwatorium i adaptacyjności (ze szczegól- Procesów Adaptacyjnych. nym uwzględnieniem celów i priorytetów Ważną częścią spotkania była debata Strategii Europa 2020). dotycząca adaptacyjności pomorskiej goPierwszemu spotkaniu przewodniczył spodarki, w ramach której należy pogłęWiesław Byczkowski – wicemarszałek od- bić wiedzę służącą realizacji regionalnych powiedzialny za nadzór nad merytoryczną programów strategicznych. Podjęto decydziałalnością Departamentu Europejskie- zję o przyjęciu do realizacji dwóch badań go Funduszu Społecznego Urzędu Mar- diagnozujących sytuację – w obszarze wyszałkowskiego Województwa Pomorskie- sokiej efektywności przedsiębiorstw oraz go, beneficjenta projektu. Udział wzięli wysokiej jakości kształcenia zawodowego także przedstawiciele Agencji Rozwo- i ustawicznego. ju Pomorza, Wojewódzkiego Funduszu Omówiono również harmonogram reOchrony Środowiska i Gospodarki Wod- alizacji projektu, terminy kolejnych sponej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz tkań oraz regulamin, w którym określone dyrektorzy departamentów merytorycz- zostały m.in. obowiązki członków i sponych UMWP. sób podejmowania decyzji.

Fot. archiwum UPWP

Pomorskie Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych

Szkolnictwo zawodowe na targach

O

Katarzyna Mykowska

Od 1 września 2011 roku samorząd województwa pomorskiego realizuje projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz wkładu własnego województwa pomorskiego i wchodzących w jego skład powiatów. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim poprzez praktyki zawodowe, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkół, zajęcia z języków obcych i doradztwa zawodowego, kursy kwalifikacyjne

6

„Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 6

Fot. archiwum UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Spotkania edukacyjne o szkolnictwie zawodowym przyciągają tłumy. Na zdjęciu targi w Starogardzie Gdańskim.

dla uczniów, a także spotkania uczniów z pomorskimi przedsiębiorcami. Od marca bieżącego roku we wszystkich powiatach województwa pomorskiego rozpoczęły się targi edukacyjne, na które zapraszana jest młodzież gimna-

zjalna i ich rodzice, lokalni przedsiębiorcy oraz instytucje rynku pracy. Celem targów jest promocja oferty edukacyjnej pomorskich szkół zawodowych. Do końca maja odbyły się dwadzieścia trzy takie spotkania.

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:36:43


EUROFLESZ

Urząd Marszałkowski Innowatorem Roku Dwa projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z funduszy europejskich zostały uhonorowane prestiżowym tytułem Innowatora dla Najlepszych Projektów Samorządowych. Za najciekawszy projekt infrastrukturalny uznano wdrożenie inicjatywy JESSICA, a w kategorii projektów promocyjnych uhonorowany został Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Nagrody INNOWATOR przyznawane są przez Centrum im. Adama Smitha.

J

Maciej Grzywacz

Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego:

Już od sześciu lat Centrum im. Adama Smitha oraz partnerzy konkursu, m.in. KPMG (międzynarodowa sieć firm audytorsko-doradczych) oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, organizują konkurs promujący projekty samorządowe, które w innowacyjny i efektywny sposób służą lokalnym społecznościom. W tegorocznej edycji konkursu Innowator w dwóch kategoriach nagrody zostały przyznane projektom realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Za najlepszy projekt infrastrukturalny zostało uznane wdrożenie inicjatywy JESSICA, która jest źródłem zwrotnego finansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych spełniających jednocześnie cele publiczne i komercyjne. Przesłaniem inicjatywy JESSICA jest promocja partnerstw publiczno-prywatnych oraz zwiększanie zaangażowania prywatnych przedsiębiorców w rozwój miast i działalność prospołeczną (publiczną). Finansowanie udzielane jest w formie korzystnie oprocentowanych pożyczek, o stopie niższej niż rynkowa. Okres kredytowania wynosi nawet 20 lat. Na realizację inicjatywy Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył ponad 236 milionów złotych. Inicjatywa JESSICA realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Skąd decyzja o wykorzystaniu finansowych instrumentów zwrotnych w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych? – Dokumenty opublikowane przez Komisję Europejską pokazują, że finansowanie wsparcia dla firm powinno w przyszłości odbywać się przede wszystkim za

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 7

Fot. archiwum UMWP

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, odbiera nagrodę Innowatora Roku.

– Musimy pamiętać, że elementem gospodarki wolnorynkowej są podmioty publiczne. Innowacyjności powinniśmy oczekiwać od firm i uczelni, ale także administracji. Kluczem do innowacyjności jest kreatywność, co oznacza, że musieliśmy na nowo znaleźć równowagę pomiędzy spontanicznością i odwagą podejmowania wyzwań a koniecznością zachowania określonych procedur. Istotne okazało się myślenie projektowe – celem była realizacja przedsięwzięć, które zapewnią naszym „klientom” korzystanie z profesjonalnych usług. Przeszliśmy długą drogę, by zmienić swoje nastawienie z „zarządzania teraźniejszością” na „tworzenie przyszłości”.

pomocą instrumentów zwrotnych – pożyczek, kredytów – podkreśla Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego i przewodniczący Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA. – Promujemy stosowanie instrumentów inżynierii finansowej jako najbardziej efektywnego systemu wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorców w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Wydaje się, że zwiększenie roli tych instrumentów w kolejnej perspektywie finansowej jest przesądzone – dodaje marszałek Byczkowski. Natomiast w kategorii projektów promocyjnych uhonorowany został Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego, również sfinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013. Projekt zakładał m.in.: rewitalizację zabytkowego obiektu Bramy Wyżynnej w Gdańsku i zaadaptowanie jej przestrzeni na Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej, budowę regionalnego portalu turystycznego oraz zakup i montaż 245 infomatów dotykowych, zlokalizowanych w atrakcyjnych turystycznie miejscach całego województwa. ZSIT otrzymał już branżową nagrodę Digital Signage Trends 2012. Treści, które można znaleźć w infomatach, bazują na bardzo dokładnych danych geograficznych. Turyści mają dostęp do informacji o danej okolicy czy obiekcie w miejscach, w których najczęściej przebywają, czyli w centrach miast czy w pobliżu zabytków. „Pomorskie w Unii”

7

2013-06-05 12:36:45


EUROINWESTYCJE

ISIT – rozwój technologii przyszłości

Fot. Rafał Baranowski

ISIT – interaktywna informacja w przestrzeni publicznej

Żyjemy w świecie rewolucji informacyjnej informacyjnej, która rozwija społeczeństwo i pozwala korzystać z wielu wiadomości. Internet i nowoczesne technologie informatyczne odgrywają w tym procesie znaczącą rolę i dają możliwość tworzenia informacji skierowanych do konkretnych osób. Takie podejście jest zgodne z trendami w turystyce 2013 r. i jest prezentowane przez Interaktywny System Informacji Turystycznej, opracowany w latach 2009–2010 przez samorząd województwa pomorskiego.

R

Rafał Baranowski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rozwój usług interaktywnych znacząco przyspiesza, dając zupełnie nowe płaszczyzny komunikacji w relacjach twórca – odbiorca informacji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii dotykowych (komunikacja z interfejsem poprzez dotyk dłonią) i kinetycznych (gesty odczytywane przez technologie żyroskopowe, stosowane w urządzeniach typu Kinect). Interaktywność w przestrzeni publicznej Interaktywność w przestrzeni publicznej daje nieograniczone możliwości rozwoju usług informacyjnych. To fascynująca i nowoczesna dziedzina życia, która wynika z dynamicznego rozwoju technologii na świecie. Liderem we wdrażaniu takich usług stało się również Pomorskie. Budowane od podstaw usługi interaktywne udostępnione poprzez unikatową w skali kraju sieć 245 interaktywnych nośników wielkoformatowych (od 42 do 46 cali), będących elementem Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego i integracji z Interaktywnym Systemem Informacji Turystycznej, dostarczają informacje w przestrzeni publicznej. Celem wdrożonego i stale rozwijają-

8

„Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 8

cego się systemu jest ciągła i nowoczesna prezentacja informacji, krzyżowo przekazująca aktualną informację o wszystkich miejscach w województwie pomorskim, a także rozwój usług interaktywnych ułatwiających życie mieszkańcom regionu, zgodnie z ideą Smart City – każde z miast w województwie może być Smart! Projektowane rozwiązanie ma charakter ideowy. Głównym założeniem jest zapewnienie informacji w całej przestrzeni – na lotniskach, uczelniach, ulicach, przystankach i w obiektach charakteryzujących się dużym ruchem ludzi. To rozwiązanie pozwoli świadczyć nowoczesne usługi dla społeczeństwa, dając bogatą bazę aktualnych informacji, atrakcyjnie opracowanych i dostępnych na wyciągnięcie ręki. Posłużą temu technologie jutra, które znacząco zmienią obraz przestrzeni. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy w danym miejscu i czasie będą mogli zaplanować swoje działania, zapewnione będą potrzeby informacyjne tysięcy ludzi, możliwe będzie dynamiczne rozwiązywanie problemów dnia codziennego. Dane w istniejącym już systemie są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu użytkownik otrzymuje bogaty pakiet aktualnych informacji. Za jakość danych odpowiada Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który rozwija współpracę z przed-

stawicielami partnerów projektu z całego województwa. Jedną z ciekawszych inicjatyw jest przekazywanie informacji w formie interaktywnej publikacji – ISIT News, która dociera bezpośrednio do osób zaangażowanych w rozwój systemu ISIT. Tworzona sieć nowoczesnych nośników daje nieograniczone możliwości rozwoju komunikacji ze społeczeństwem. Rozwiązanie rozwija się równolegle z rynkiem usług interaktywnych, gdzie komunikacja pomiędzy interfejsem graficznym systemu a użytkownikiem jest podstawowym sposobem otrzymywania informacji. CEBIT 2013 W Hanowerze w dniach 5–9 marca 2013 r. odbyły się największe targi informatyczne na świecie – CEBIT 2013, których partnerem honorowym była Polska. Nie zabrakło też przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Przedstawiciele Departamentu Turystyki i Departamentu Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego poznali wiele ciekawych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych i informacyjnych. Szczególnie ważne były wiadomości dotyczące nowości na rynku usług zwanych Digital Signage (idąc dalej – Interaktywnym Digital Signage) – technologii transparentnych ekranów LCD, które prezentował Samsung, prezentacja technologii 3D oraz prezentacje hologramów czy technologii dotykowych (wielodotyk) – 3M, firmy będącej wiodącym dostawcą tej technologii na świecie. Inspirujące były również doświadczenia związane z technologią NFC, a także ścian interaktywnych, z których korzystał m.in. T-Mobile. Na stoiskach targowych możliwe było przeanalizowanie prezentowanej technologii oraz bezpośredni kontakt z unikatowymi rozwiązaniami, które mogą zostać wdrożone w Pomorskiem (np. implementacja technologii dotykowych i kinetycznych do pomysłów, jakie proponuje się wdrażać w przyszłości). Udział w targach potwierdził, że zaprojektowany od podstaw Interaktywny System Informacji Turystycznej jest unikatowym rozwiązaniem technologicznym, obejmującym swym zasięgiem całe województwo i warto go rozwijać zgodnie z myślą Smart City. Zapraszamy do korzystania z www.pomorskie.travel, www.pomorskie.travel/ISIT oraz sieci 245 infomatów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej Pomorskiego.

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:36:45


EURORAPORT

Fot. ot. Pho Ph to-K to-K/Fot /Fotolia olia

Po co nam regionalne programy strategiczne? Regionalne programy strategiczne (RPS) precyzują Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i ukierunkowują środki rozwojowe w naszym województwie. W ramach RPS nastąpi określenie działań, jakie samorząd województwa pomorskiego zamierza podjąć – wspólnie z partnerami – na rzecz efektywnej realizacji zapisów strategii.

R

Bartosz Kozicki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

– Regionalne programy strategiczne to narzędzia wprowadzania zmian w myśleniu o polityce rozwoju naszego województwa i o jej realizacji. Precyzują zasady funkcjonowania samorządu województwa, ułatwiają koordynację i realizację przedsięwzięć rozwojowych, zapewniają komplementarność działań oraz pomagają wzmocnić skuteczność realizacji polityki regionalnej – wyjaśnia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Co znajdziemy w RPS? W programach znalazła się część diagnostyczna, stanowiąca doprecyzowanie i poszerzenie wątków zawartych w tezach diagnostycznych Strategii. Ważna jest także warstwa projekcyjna, której należy poświęcić szczególną uwagę, gdyż znajdują się w niej propozycje konkretnych typów działań i przedsięwzięć strategicznych, których realizacja jest konieczna w odniesieniu do celów RPS. Wskazano na potrzebę realizacji między innymi: pakietu przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych (w ramach RPS Transportu), inicjatywy zachęcającej studentów z innych regionów i krajów do studiowania na pomorskich uczelniach (w ramach RPS Rozwoju Gospodarczego), działań restrukturyzujących podmioty lecznicze podległe samorządowi województwa (w ramach RPS Zdrowie dla Pomorzan),

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 9

II etapu kompleksowego zabezpieczania przeciwpowodziowego Żuław (w ramach RPS Energetyka i Środowisko) oraz grupy przedsięwzięć prowadzących do utworzenia regionalnego systemu wsparcia organizacji pozarządowych (w ramach RPS Aktywności Zawodowej i Społecznej). W RPS określono również szczegółowy planowany zakres wsparcia (typy przedsięwzięć oraz preferencje), kluczowych partnerów, źródła finansowania, a także terytorialne ukierunkowanie interwencji, precyzujące, na jakich typach obszarów będą realizowane określone przedsięwzięcia. W systemie realizacji wskazano natomiast m.in. jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych priorytetów, indykatywny podział dostępnych środków finansowych oraz zasady monitorowania prowadzonych działań. Uspołecznienie procesu, czyli czas na konsultacje Proces opracowania RPS został uspołeczniony od samego początku – projekty programów powstały dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin, m.in. przedstawicieli środowiska akademickiego, samorządowców, ludzi biznesu czy reprezentantów organizacji pozarządowych. Drugi etap prac to konsultacje społeczne, które zdaniem marszałka Mieczysława Struka są najważniejszym działaniem przy tworzeniu jakiejkolwiek strategii czy programu. Konsultacje pozwalają na zgromadzenie nowych, konstruktywnych pomy-

słów, a z drugiej strony stanowią poligon, na którym zaproponowane przez nas projekty programów zostaną przetestowane. – Dlatego gorąco zachęcałem wszystkich zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii – dodaje marszałek Struk. Proces konsultacyjny sześciu projektów RPS obfitował w szereg spotkań roboczych, warsztatów oraz cykl konferencji subregionalnych. Rozpoczął się 8 kwietnia i trwał do 7 czerwca, czyli łącznie ponad 60 dni. Szczegóły dostępne są na: www.strategia2020.pomorskie.eu. Teraz RPS, następnie RPO 2014–2020 RPS będą miały charakter nadrzędny wobec innych dokumentów programowych na poziomie województwa, także wobec Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Będą też punktem wyjścia do negocjacji Kontraktu Terytorialnego z Rządem, stanowiąc tym samym podstawę ukierunkowania środków unijnych, krajowych i regionalnych w latach 2014–2020. RPS powinny zostać zatwierdzone przez Zarząd Województwa do końca 2013 r. – Dobre przygotowanie programów pozwala samorządowi województwa skoncentrować działania na konkretnych obszarach tematycznych, a także ukierunkuje wydatkowanie środków rozwojowych w naszym regionie, które trafią do nas w nowym okresie programowania UE w latach 2014–2020 – podkreśla marszałek Mieczysław Struk. „Pomorskie w Unii”

9

2013-06-05 12:36:47


EURORAPORT

W

Marcin Twardokus

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

W latach 2014–2020 Polska otrzyma z Unii Europejskiej w ramach polityki spójności 72,9 mld euro. Będzie to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet unijny dla Polski. Stąd jednym z ważniejszych zadań przy wydatkowaniu funduszy europejskich w najbliższych latach będzie stworzenie trwałych instrumentów wspierających firmy w ich rozwoju, także po 2020 roku, kiedy wsparcie unijne dla naszego kraju nie będzie już tak duże. Instrumenty zwrotne Dlatego w nowym okresie budżetowym 2014–2020 należy spodziewać się przede wszystkim zmniejszenia roli dotacji na rzecz powszechniejszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Paradoksalnie, tworzenie dzięki funduszom europejskim trwałego systemu preferencyjnych pożyczek i poręczeń dla firm, z przeznaczeniem na inwestycje, jest korzystniejsze nie tylko dla władz regionu (gdyż zapewnia trwały i stabilny impuls rozwojowy), ale także dla samych przedsiębiorstw.

10 „Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 10

Fot. isak55/Foto 55/Fotolilliaa

Najwięcej euro na innowacje Na jakie wsparcie finansowe z funduszy europejskich w latach 2014–2020 będą mogły liczyć firmy? Dużo trudniej będzie pozyskać dotacje – przeznaczone one będą głównie na przedsięwzięcia innowacyjne. Łatwiej będzie o kapitał w postaci preferencyjnych pożyczek lub poręczeń. W obecnym okresie budżetowym 2007–2013 działały obie formy wsparcia: zarówno dotacje, jak i pożyczki. Mimo znanych plusów dotacji, mają one też istotne wady. Po pierwsze, z dotacji może skorzystać bardzo ograniczona liczba firm. W konkursach dla przedsiębiorców organizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 złożono 3219 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego dotację otrzymały zaledwie 804 wnioski (stan na 18 marca 2013 r.). Drugą ważną wadą dotacji jest fakt, że jest to niestety wyczerpujące się źródło

wsparcia finansowego. Fundusze europejskie przeznaczone na dotacje są inwestowane jednorazowo przez firmę, która otrzymała grant i nie mogą być ponownie wykorzystane. Zakupiony sprzęt posłuży przedsiębiorstwu kilka, może kilkanaście lat, a pieniądze z Unii przepadają bezpowrotnie. Stąd w przyszłej perspektywie finansowej nacisk położony będzie na wsparcie za pomocą instrumentów zwrotnych, których zaletą jest z jednej strony ich odnawialność, dzięki czemu z takiego wsparcia może skorzystać więcej przedsiębiorców, gdyż pożyczane pieniądze wracają do „systemu” i mogą ponownie wesprzeć

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:36:50


EURORAPORT inwestycje tych samych lub nowych przedsiębiorców. Z drugiej strony – pozyskanie pożyczki i jej obsłużenie jest dużo prostsze dla przedsiębiorcy niż w przypadku dotacji. By otrzymać dotację, firma musi złożyć wniosek o dofinansowanie i rywalizować o grant z bardzo silną konkurencją. Po otrzymaniu dotacji rozpoczyna się proces, często niełatwej dla przedsiębiorcy, kontroli wydatkowanych pieniędzy. W przypadku preferencyjnej pożyczki kapitał finansowy jest stale dostępny, nie tylko w terminie naboru wniosków. Choć wniosek o pożyczkę również jest dokładnie weryfikowany, nie ma konieczności stawania w konkursie, rywalizowania o punkty, każdy dobry i przemyślany plan biznesowy może otrzymać wsparcie. System pożyczkowy ma też wiele zalet istotnych dla rozwoju naszego regionu. Główny plus to fakt, że będzie on dostępny dla przedsiębiorców dłużej niż jednorazowo przyznawane dotacje. Raz udzielone pożyczki będę powracały do systemu i możliwe stanie się ponowne ich wykorzystanie. Zaowocuje to trwałym pobudzeniem gospodarczym, wynikającym z inwestycji w firmach. Już teraz udzielane są firmom preferencyjne pożyczki i poręczenia w ramach tzw. inicjatywy JEREMIE. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na stronie: www.jeremie.com.pl.

Wejścia kapitałowe Innym, równie ważnym instrumentem wsparcia innowacyjnych firm w latach 2014–2020, będzie działalność funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka, typu venture capital. Ich powstawanie i pierwsze inwestycje były realizowane już w obecnym okresie budżetowym 2007–2013, dlatego tego typu forma wsparcia dla przedsiębiorców nie jest rzeczą nową. Będzie ona kontynuowana i rozwijana w latach 2014– 2020. Cechą wyróżniającą fundusze typu venture capital jest inwestowanie w nowe firmy o dużym potencjale rozwojowym i innowacyjnym, których pomysły posiadają jednak duże ryzyko niepowodzenia. Przykładem działającego już venture capital jest Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza w Gdańsku. Wsparcie funduszy jest dwuetapowe. Początkowo, w okresie preinkubacji, fundusz udostępnia młodej, innowacyjnej i dobrze zapowiadającej się firmie bezpłatnie powierzchnie biuro-

we wraz z wyposażeniem i mediami, a także zapewnia eksperckie usługi doradcze. W tym czasie fundusz przygląda się firmie, bada przede wszystkim jej zdolności rozwojowe. Po okresie preinkubacji fundusz podejmuje decyzję o ewentualnej inwestycji w firmę. Powstaje spółka, w której maksymalnie 49 proc. udziałów inwestuje fundusz venture capital. Po okresie rozwoju firmy i pozyskaniu stopy zwrotu w wysokości m.in. 20 proc., fundusz z zyskiem odsprzedaje swoje udziały w firmie, a odzyskane i zarobione w ten sposób pieniądze przeznacza na nowe inwestycje w innowacyjne pomysły młodych firm. Nowa perspektywa Z wielkimi nadziejami wyczekiwane są nowe granty z Unii Europejskiej dla firm, warto jednak pamiętać, że będą je charakteryzować dwie główne cechy: zwrotność udzielanego wsparcia i szczególne preferencje dla firm wdrażających innowacje. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wsparcie z UE dla firmy można uzyskać nie tylko w formie finansowej, ale również przez korzystanie z usług instytucji otoczenia biznesu utworzonych często dzięki wsparciu z funduszy europejskich, takich jak np. parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastry czy centra transferu technologii. To całkiem nowa i przede wszystkim długotrwała forma wsparcia dla przedsiębiorców. Warto z niej korzystać. Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020 wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do innych, bardziej trwałych form wsparcia. Od tego, jak zdołamy dostosować nasze plany do zmieniającej się sytuacji, może zależeć, czy uda się nam je w przyszłości z sukcesem zrealizować.

Fot. Photosani/Fotolia

A co z dotacjami? Czy zatem w przyszłym okresie budżetowym 2014–2020 dotacje nie będą już udzielane? Nie są one całkowicie wykluczone, jednak przede wszystkim wesprą działania firm wdrażających innowacje. To one generują najwięcej nowych miejsc pracy i najbardziej przyczyniają się do trwałego wzrostu gospodarczego. Two-

rząc nowe produkty bądź usługi, a także wprowadzając ulepszenia, np. w produkcji bądź sprzedaży towarów, zwiększają w znacznym stopniu konkurencyjność gospodarki. Dlatego wsparcie firm jest priorytetem całej Unii. Firmy wdrażające innowacje będą mogły liczyć na bardzo szeroki zakres wsparcia. Finansowanie obejmie m.in. tworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwie, współpracę firmy z jednostkami naukowymi, przygotowanie prac B+R, opracowywanie nowych wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, uzyskiwanie praw wyłącznych na opracowane bądź zakupione technologie w postaci licencji czy patentu. Dotacje będzie można także pozyskać na wdrożenie innowacji do sprzedaży.

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 11

„Pomorskie w Unii”

11

2013-06-05 12:36:50


EUROGOSPODARKA

Fot. archiwum GPNT

Rośnij w parkach! Ponad 110 tysięcy mkw. powierzchni biurowych, laboratoryjnych i technologicznych, strefy edukacji i nauki, blisko 200 funkcjonujących podmiotów gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych, docelowo miejsca pracy dla ponad 2000 osób – to tylko niektóre dane z działalności trójmiejskich parków technologicznych. Należą one do najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju i Europie.

P

Maciej Wiśniewski

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Parki naukowe stały się istotnym elementem ekosystemu gospodarczego na Pomorzu. Ich działalność ma na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w nich zrzeszonych m.in. poprzez promowanie rozwoju

Ciekawostki:  Łączna powierzchnia działek, na których

powstały budynki PPNT w Gdyni, to 62 654,67 mkw., co odpowiada powierzchni blisko 9 boisk piłkarskich.  Wewnątrz nowych budynków PPNT znajdzie się ponad 1000 drzwi – tyle samo, ile w gmachu brytyjskiego rządu, czyli Pałacu Westminsterskim.  Powierzchnia całkowita parkowych budynków to 76 347,41 mkw. i jest trzykrotnie większa od powierzchni bazyliki św. Piotra w Rzymie.  Łączna powierzchnia laboratoriów i prototypowni w nowych obiektach PPNT wynosi 2372 mkw., czyli niewiele mniej, ile trzeba, aby „zaparkować” samolot pasażerski Boening 767-300 ER.  W nowych budynkach PPNT będzie mogło pracować około 2000 osób, czyli tyle, ile liczyła populacja Gdyni w 1920 roku. Źródło: www.ppnt.pl

12 „Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 12

innowacyjności i konkurencyjności. Pomorskie parki naukowe zarządzają wiedzą i technologią uniwersytetów oraz instytucji badawczo-rozwojowych (B+R), sprzyjają powstawaniu i wzrostowi liczby firm działających innowacyjnie w wyniku procesów inkubacji oraz spin-off. Kluczowymi, choć nie jedynymi, tego typu podmiotami w województwie pomorskim są Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Dzięki ich ofercie zainteresowane osoby lub podmioty mają niepowtarzalną okazję założenia albo przeniesienia firmy, bądź jej części, do dynamicznie rozwijającego się otoczenia, oferującego dodatkowo niskie koszty prowadzenia działalności. Funkcjonujące obecnie na terenie obu parków firmy reprezentują rozmaite branże i dyscypliny, wśród których należy wymienić: biotechnologię, biomedycynę, elektronikę, telekomunikację, informatykę, robotykę, projektowanie, szkolnictwo, usługi doradcze i finansowe, ochronę środowiska, design i multimedia. – Główną korzyścią dla firm trafiających do Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest wsparcie we wprowadzaniu i wymianie nowych technologii, opieka naukowa oraz okołobiznesowa. Istotnym elementem naszej oferty jest również ułatwianie współpracy z koope-

rantami i pomoc w transferze technologii – wskazuje Monika Fabich z Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. – Są też inne atrakcyjne profity. Park oferuje prestiżowy adres i najwyższe standardy pomieszczeń, w tym hal produkcyjnych oraz dostęp do specjalistycznych laboratoriów. Atutem jest także możliwość częściowego zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni koncentruje na swojej przestrzeni szereg dogodnych dla firm rozwiązań związanych z ich rozwojem, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej oraz transfer i wdrażanie technologii. Zakres oferowanego wsparcia obejmuje m.in. dostęp do bazy kontaktów, możliwość znalezienia partnerów i współpracy „drzwi w drzwi” z innowacyjnymi sąsiadami oraz instytucjami naukowo-badawczymi, opiekę biznesową i naukową, możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, dostęp do laboratoriów badawczych. Dodatkowo podmioty działające na obszarze parku mogą liczyć na doradztwo w zakresie: własności patentowej i intelektualnej, komercjalizacji technologii, planowania strategicznego, zarządzania produktem innowacyjnym, wdrażania nowych usług i produktów oraz pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów.

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:36:51


Jak zaparkować swoją firmę?

EUROGOSPODARKA W przypadku Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego podstawowymi warunkami są:  działalność oparta na wdrażaniu innowacji

technologicznych lub badań B+R;

 ukierunkowanie na zaawansowane tech-

Gdański Park Naukowo-Technologiczny to jeden z najnowocześniejszych kompleksów biurowo-laboratoryjno-technologicznych o ogólnej powierzchni ok. 40 tys. mkw.

Fot. archiwum GPNT

nologie, takie jak technologie systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych, technologie inżynierii materiałowej i nanotechnologie, biotechnologie, chemia żywności i leków oraz technologie związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii;  realizacja celów innowacyjnych we współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi regionu;  wdrożenie nowej technologii i osiągnięcie dojrzałości technologicznej, skutkującej późniejszym przeniesieniem działalności poza obszar GPNT;  powstanie innowacyjnych produktów i usług, na które istnieje popyt rynkowy;  powstanie produktów posiadających możliwości lub potencjał uzyskania praw patentowych i licencji;  działalność zgodna z przedsięwzięciami gospodarczymi i badawczymi realizowanymi lub planowanymi na terenie GPNT przez innych przedsiębiorców, umożliwiająca udział w wymianie doświadczeń, wiedzy i kontaktów pomiędzy użytkownikami parku;  zakładany udział w powiązaniach gospodarczych, w tym kooperacyjnych z przedsiębiorcami na terenie Pomorza, kraju, a także projektach badawczych UE;  generowanie przez zaproponowany model przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości (2–3 lata) nowych miejsc pracy w regionie.

W przypadku Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, warunek podstawowy stanowi pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Radę Naukową PPNT.

Tak po rozbudowie wygląda Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni.

Więcej informacji na temat zgłoszenia uzyskać można na stronie www.gpnt.pl w zakładce Oferta dla firm.

 Rada to zespół złożony z ekspertów branż

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 13

Fot. Tomasz Kamiński

wspieranych w ramach PPNT, doradców ekonomicznych oceniających składane projekty oraz zespół weryfikujący projekty już realizowane.  Zgłaszane do PPNT pomysły powinny mieć charakter innowacyjno-wdrożeniowy oraz działać w branżach: biotechnologii oraz dziedzin pokrewnych, ochrony środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii, automatyki i robotyki, wzornictwa przemysłowego i multimediów i innych branż zaakceptowanych przez Radę Naukową PPNT.  Więcej informacji na temat zgłoszeń uzyskać można na stronie www.ppnt.pl w zakładce Oferta PPNT.

„Pomorskie w Unii”

13

2013-06-05 12:36:54


Cel strategiczny – nowoczesna gospodarka Rozwój gospodarczy, ukierunkowany na zbudowanie kultury innowacyjnej, jest procesem ciągłym, wymagającym działania i zaangażowania wielu podmiotów. Wykreowanie stabilnego wzrostu gospodarczego, m.in. dzięki zacieśnieniu współpracy środowiska naukowego i biznesowego, wymaga czasu. Należy podjąć konsekwentne, spójne i skoordynowane działania nastawione na długofalowy wzrost konkurencyjności regionu i innowacyjności gospodarki.

W

Tatiana Guder

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

We wrześniu 2012 roku Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) – dokument wyznaczający drogę rozwoju województwa oraz wskazujący cele i rezultaty. Strategia, będąc narzędziem kreowania rozwoju regionu wykorzystującym dostępne instrumenty finansowe i regulacyjne, nie proponuje jednakże konkretnych działań prowadzących do osiągnięcia określonych celów. Z tego też względu, niezwłocznie po przyjęciu SRWP, rozpoczęto prace nad sporządzeniem sześciu programowych dokumentów wykonawczych, tj. regionalnych programów strategicznych. W dokumentach zostały zaplanowane konkretne działania i przedsięwzięcia, mające doprowadzić do osiągnięcia nakreślonych celów. W zakresie gospodarczym rolę dokumentu wykonawczego pełnić będzie

Regionalny Program Strategiczny w zakresie Rozwoju Gospodarczego (RPSRG). Priorytety RPSRG Głównym celem realizacji programu jest unowocześnienie gospodarki regionu przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech jego potencjału gospodarczego, społecznego i kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzrost efektywności przedsiębiorstw oraz zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego. Efektem jego realizacji będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu pomorskiego. Nauka, innowacje i biznes Na szczególną uwagę zasługuje połączenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i nauki w jednym spójnym dokumencie strategicznym. Jakość relacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy firmami a instytucjami otoczenia biznesu oraz

Układ celów w RPSRG: CEL GŁÓWNY – NOWOCZESNA GOSPODARKA CEL SZCZEGÓŁOWY 1. Wzrost efektywności przedsiębiorstw

CEL SZCZEGÓŁOWY 2. Zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa wyższego

Priorytet 1.1. Upowszechnienie innowacji w przedsiębiorstwach i transfer wiedzy do gospodarki.

Priorytet 2.1. Ponadregionalna i międzynarodowa aktywność pomorskich uczelni.

Priorytet 1.2. Wzmocnienie powiązań zewnętrznych gospodarki regionu.

Priorytet 2.2. Dopasowanie profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Priorytet 1.3. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających wzrost konkurencyjności gospodarki.

14 „Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 14

Fot. ©Depositphotos/sdecoret

EUROGOSPODARKA

jednostkami naukowo-badawczymi jest szczególnie istotna w kontekście podnoszenia konkurencyjności regionów. Działania zaprojektowane w RPSRG, zmierzające do podniesienia efektywności przedsiębiorstw, skupiają się na upowszechnieniu innowacji technologicznych i transferze wiedzy ze sfery badawczo-rozwojowo-innowacyjnej do sfery gospodarczej. Wspierane będą również innowacje w obszarze edukacji, ekoinnowacji czy przemysłów kreatywnych. Większość innowacji jest opracowywana i wdrażana dzięki wysiłkowi wielu osób, do czego niezbędne jest nawiązywanie efektywnej współpracy. Dlatego też w ramach RPSRG promowane będą projekty partnerskie, w szczególności te, które zakładają współpracę biznesu z nauką lub realizowane będą przez klastry, rozumiane jako trwały rodzaj partnerstwa. Wśród preferowanych znajdą się także projekty ukierunkowane na wspieranie branż kluczowych dla regionu (tzw. inteligentnych specjalizacji), a także przedsięwzięcia, które wykorzystują istniejącą infrastrukturę instytucji otoczenia biznesu, w tym parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Konkurencyjność i innowacyjność pomorskich przedsiębiorstw Regionalny Program Strategiczny w zakresie Rozwoju Gospodarczego odpowiada na nowe wyzwania, przed którymi stoi gospodarka światowa, i ma doprowadzić do wypracowania przewagi regionu przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu istniejącego potencjału. Poprawa konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw nastąpi również dzięki tworzeniu lepszych warunków infrastrukturalnych dla upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozwijaniu usług elektronicznych dla ludności i biznesu. Działania te przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców województwa.

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:37:01


EUROGOSPODARKA Szansę na zwiększenie konkurencyjności regionu dostrzeżono także w umiędzynarodowieniu pomorskiej gospodarki. Zaproponowano mechanizmy stymulujące aktywność międzynarodową firm oraz zwiększenie zainteresowania inwestorów zewnętrznych rozwojem na terenie województwa pomorskiego. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz efektywny system promocji gospodarczej, wraz ze zwiększeniem międzynarodowej aktywności pomorskich firm, powinno zaowocować rozwojem przedsiębiorstw oraz zwiększeniem zatrudnienia w województwie. Szkolnictwo wyższe a gospodarka Szczególne znaczenie w RPSRG zostało przypisane szkolnictwu wyższemu – przyjęto założenie, że konkurencja bazuje na technologiach, a ich głównym generatorem i nośnikiem są ludzie – ich wiedza i umiejętności. Kształcenie na nowoczesnych kierunkach edukacyjnych, realizowane z uwzględnieniem specjalizacji regionalnych i w porozumieniu ze środowiskiem biznesu, powinno przyczynić się do dopasowania profilu kształcenia do potrzeb regionalnej gospodarki. Uczelnie kształcące na światowym pozio-

mie, dzięki wysokiemu poziomowi kadry dydaktycznej, w tym zagranicznych tzw. visiting proffessors, działające w dobrze wyposażonych laboratoriach i dysponujące spójną ofertą stypendialną, to elementy, które powinny doprowadzić do wzrostu atrakcyjności pomorskich szkół wyższych w oczach przyszłych studentów. Miejscem, gdzie nauka spotyka się z biznesem, są parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. Brakuje jednak przestrzeni kreatywnej na uczelniach, w której mogliby współpracować studenci, naukowcy, absolwenci i przedstawiciele przedsiębiorstw. Powinno się wspierać powstawanie takich przestrzeni na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni. Zaprojektowane wsparcie strategiczne będzie koncentrować się na podniesieniu jakości oferty kształcenia i uatrakcyjnieniu pomorskich szkół wyższych dla studentów, również tych spoza regionu i z zagranicy. Oczekiwanym efektem działań będzie zbudowanie spójnej, nowoczesnej i elastycznej oferty edukacyjnej na poziomie wyższym, wypracowanej we współpracy między uczelniami w ramach regionu oraz pracodawcami. W celu podnoszenia konkurencyjności

szkolnictwa wyższego przewiduje się także działania zorientowane na współpracę uczelni wyższych i eksport usług edukacyjnych przy założeniu ukierunkowania na potrzeby gospodarki. RPSRG – konsultacje, dyskusje, spotkania… RPSRG to efekt wielomiesięcznych konsultacji, dyskusji, spotkań oraz pracy wielu ekspertów, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i pracowników administracji samorządowej. Proces tworzenia zapisów strategicznych wsparty był analizami oraz wnioskami i sugestiami napływającymi od partnerów społecznych z kraju i zagranicy, przedstawicieli władz lokalnych, a także od powołanych na potrzeby RPSRG zespołów tematycznych i grup roboczych. Kolejnym etapem prac nad zapisami RPSRG były konsultacje społeczne prowadzone od 8 kwietnia do 7 czerwca 2013 r. Więcej informacji o projekcie RPSRG można znaleźć na stronie internetowej: http://strategia2020.pomorskie.eu/pl/ rps_rozwoj_gosp

Realizacja projektu systemowego „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udowadnia, że wsparcie finansowe udzielone młodym naukowcom przyczynia się do rozwoju ich kariery naukowej. Zwiększa szanse na wdrożenia innowacyjnych pomysłów, będących wynikiem prowadzonych przez nich badań.

W

Katarzyna Dembowska

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

W toku przeprowadzonych przez Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP pięciu edycji projektu wsparcie otrzymało 268 doktorantów z województwa pomorskiego. Istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności gospodarki regionu jest innowacyjność przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystywanie przez przemysł wiedzy i wyników badań naukowych, wypracowanych głównie na uczelniach i w instytutach nauko-

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 15

wo-badawczych. W tym kontekście szczególnie istotna jest jakość relacji pomiędzy firmami a jednostkami naukowo-badawczymi. Współpraca przedsiębiorstw z sektora MŚP z ośrodkami B+R (badawczo-rozwojowymi) czy akademickimi miewa najczęściej charakter incydentalny, choć same przedsiębiorstwa deklarują chęć wdrażania innowacji (blisko 80 proc.). Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest projekt InnoDoktorant, który inwestuje w regionalne kadry naukowe. Dzięki finansowemu wsparciu potrafią one dostosować powstające technologie i innowa-

Fot. Anna Marzec

Pomorski InnoDoktorant już po raz piąty

Praca w podgrupach podczas Konwencji Liderów w ramach spotkań doktorantów z biznesem, IV edycja projektu, czerwiec 2012 r.

cyjne rozwiązania do potrzeb rynku, a to przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu. Uczestnicy projektu Wsparcie obejmuje doktorantów (obywateli RP), którzy mają otwarte przewody doktorskie na pomorskich uczelniach wyższych lub w instytutach naukowych PAN. Ciąg dalszy na str. 16 „Pomorskie w Unii”

15

2013-06-05 12:37:04


Fot. Sławomir Lewandowski

EUROGOSPODARKA EUROINWESTYCJE

Nagrodzeni doktoranci wraz z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego, podczas gali wręczenia stypendiów V edycji projektu, w marcu 2013 r.

Dokończenie ze str. 15 Zgodnie z zapisami PO KL, doktoraty beneficjentów projektu InnoDoktorant muszą się wpisywać w katalog dyscyplin matematyczno-przyrodniczych i technologicznych, zgodnych z wymienionymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego. Złożone przez doktorantów wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Tej drugiej dokonują członkowie Komisji Stypendialnej oraz eksperci. Ostateczną decyzję o tym, kto otrzyma stypendium, podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego w formie uchwały. Od pomysłu do przemysłu Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2009 r. wynika, że odsetek naukowców zatrudnionych w przemyśle wynosi w Polsce 15 proc. (wobec 80 proc. w USA), co nie jest – w żadnym razie – wynikiem satysfakcjonującym. Gros innowacyjnych pomysłów, z których mogliby skorzystać przedsiębiorcy, rodzi się w głowach młodych naukowców, dlatego niezwykle istotne jest ich wspieranie. Niestety, zbyt często doktoranci zamiast koncentrować się na pracy badawczej, zmuszeni są szukać dodatkowego źródła dochodu. Koszty, które generuje działalność badawcza i naukowa, są bardzo wysokie i tylko część z nich jest pokrywana przez uczelnie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu doktoranci mogą skoncentrować swoje wysiłki i czas na badaniach, co ma pozytywny wpływ na 16 „Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 16

jakość i tempo powstawania pracy doktorskiej, a tym samym na jej wyniki, czyli rozwój innowacyjnych rozwiązań, których wdrożeniem mogą być zainteresowani przedsiębiorcy. Oprócz wsparcia finansowego, w ramach projektu corocznie organizowane są spotkania match-makingowe doktorantów z przedstawicielami pomorskich przedsiębiorstw. Stanowią one doskonałą okazję do zaprezentowania oferty kierowanej przez stypendystów do przemysłu, a także do osobistego kontaktu partnerów z obu stron (nauka – biznes). Zastosowana w ubiegłym roku innowacyjna formuła spotkań pod nazwą Konwencja Liderów okazała się dużym sukcesem. Formuła wspólnej pracy w mieszanych podgrupach, składających się z doktorantów, promotorów i przedsiębiorców, nad rozwiązaniem zadanej kwestii problemowej, istotnej dla gospodarki regionu, bardzo się sprawdziła. Co więcej, uczestnicy konwencji niejednokrotnie deklarowali chęć kontynuowania takiej współpracy w dłuższej perspektywie czasowej. Okazało się, że łączenie różnych spojrzeń na sytuację problemową, różnych perspektyw i pomysłów rozwiązań działa niezwykle stymulująco, inspiruje i pobudza kreatywność. Podczas takich spotkań partnerzy odkrywają ogromny potencjał drzemiący na styku nauki i biznesu, który może stać się niezgłębioną kopalnią pomysłów racjonalizatorskich. Z jednej strony nauka – dążąca do odkrywania wciąż nowych produktów, metod, rozwiązań; z drugiej – biznes i jego potrzeby: większej efektywności, produktywności, rentowności, konkurencyjności.

Sztuka komunikacji Wielu doktorantów posługuje się językiem stricte naukowym, często całkowicie niezrozumiałym dla przedsiębiorców i nie potrafi w przystępny sposób sprzedać biznesowi swoich cennych pomysłów. Celem podniesienia kompetencji doktorantów z zakresu komunikacji z przedstawicielami świata biznesu oraz autoprezentacji, do działań czwartej edycji projektu (i kolejnych) włączono seminarium oraz warsztaty praktyczne poświęcone tym zagadnieniom. Jak pokazały wyniki ankiety ewaluacyjnej, aż 73,33 proc. uczestników szkoleń (44 osoby) wskazało, że udział w nich miał istotny lub bardzo istotny wpływ na wzrost kompetencji w obszarze autoprezentacji i komunikacji ze światem biznesu. Świadczy to o wysokiej jakości przeprowadzonych szkoleń oraz potwierdza ogromną potrzebę prowadzenia tego typu działań. Doktoranci o projekcie A jak postrzegają projekt sami InnoDoktoranci? Oto kilka wypowiedzi zaczerpniętych z ankiet ewaluacyjnych: – „Stypendium InnoDoktorant otworzyło mi okno na świat – dosłownie i w przenośni – dziękuję bardzo”. – „Uważam, że projekt stypendiów InnoDoktorant jest bardzo dobrą metodą promowania nauki i innowacji”. – „Fantastyczna inicjatywa promocji badań młodych naukowców, połączona z możliwością rozwoju kompetencji miękkich (szkolenie z autoprezentacji)”. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.innodoktorant.pomorskie.eu

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:37:05


EUROSUKCES

Rejs do kariery

Osoby młode, przed 25. rokiem życia, znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Absolwenci nie są przygotowani do poszukiwania pracy, o którą coraz trudniej, często nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, Akademia Morska w Gdyni opracowała innowacyjny model wsparcia studentów ostatniego roku szkół wyższych, który ma przygotować ich do wejścia na rynek pracy.

W

Joanna Bogdziewicz-Wróblewska

Konferencja zorganizowana przez Akademię Morską w Gdyni w ramach projektu „Rejs do kariery”, podsumowująca etap analizy, odbyła się w Słupsku 23 lutego 2013 r.

Sytuacja młodych osób na rynku pracy Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w IV kwartale 2012 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wśród osób w wieku 15–24 lata wyniosła 27 proc.1 Problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają również młodzi ludzie w krajach Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu na koniec grudnia 2012 r. stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15– 24 lata w Polsce była na podobnym poziomie jak we Francji, Słowenii, Bułgarii i na Węgrzech i wynosiła 27,7 proc. W tym samym okresie najgorsza sytuacja była w Grecji i Hiszpanii – stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15–24 lata wyniosła odpowiednio 58,4 i 55,4 proc.2 Do barier związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy przez młodych najczęściej należą: brak doświadczenia zawodowego, niedostosowanie wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także brak umiejętności poruszania się na rynku pracy. Wsparcie dla studentów i absolwentów Przy szkołach wyższych działają akademickie biura karier, które świadczą usługi doradztwa zawodowego, pomagają studentom i absolwentom uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu poszukiwania pracy, współpracują także z pracodawcami – pomagają znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy oraz na staże. Zgodnie z wynikami badań, obok szkoleń i staży, kluczową formę wsparcia dla młodych osób powinny stanowić usługi doradcze3. Proces doradztwa musi być jednak przygotowany na podstawie rzetelnej diagnozy – dopiero wówczas spełni swoją rolę Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 17

Fot. archiwum WUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

i pozwoli wypracować efektywne działania. Model wsparcia, przygotowany przez Akademię Morską w Gdyni, zakłada diagnozowanie studentów ze względu na ich cechy osobowe. Następnie na podstawie diagnozy ustalany jest rodzaj wsparcia w zakresie przełamywania barier osobowościowych, w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, w zakresie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Narzędzie tworzone jest dla akademickich biur karier. Realizacja i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań Model został opracowany w ramach projektu innowacyjnego, realizowanego przez Akademię Morską w Gdyni, w Priorytecie VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W testowaniu innowa-

cyjnego narzędzia wzięli udział studenci Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Metoda jest udoskonalana na podstawie testów i ewaluacji. Jeżeli model się sprawdzi, będą mogły z niego skorzystać wszystkie szkoły wyższe zainteresowane wdrożeniem tego rozwiązania. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rdk.am.gdynia.pl 1

2 3

Źródło: BAEL (dane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011). Źródło: Eurostat. Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15–24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL, Gdańsk 2012. „Pomorskie w Unii”

17

2013-06-05 12:37:07


Fundacja Społecznie Bezpieczni zajmuje się między innymi drobnym cateringiem.

Przedsiębiorstwa z misją J k szansę na zatrudnienie Jaką t d i i mają j osoby b niedostosowane do rynku pracy lub z jakichś powodów z niego wykluczone, np. niepełnosprawni, bezdomni czy uchodźcy? Problemu tego dotyka innowacyjny projekt Gdański Model Ekonomii Społecznej. Dzięki wypracowanemu modelowi łatwiej będzie w przyszłości zakładać i prowadzić przedsiębiorstwa społeczne.

B

Joanna Woźniczka

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, koło gdańskie

Dlaczego ekonomia społeczna? Bezrobocie dotyka najczęściej tych, którzy z jakichś powodów nie mogą się odnaleźć na rynku pracy. Można do nich zaliczyć osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, bezdomne, więźniów, mniejszości narodowe, kobiety oraz osoby młode bez doświadczenia zawodowego. Często stają się one klientami urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, pobierającymi różne zasiłki. Takie wsparcie jest ekonomicznie nieefektywne. Tu pojawia się miejsce dla ekonomii społecznej. Dotyczy ona przedsiębiorstw, które działając na rynku komercyjnym, realizują również cele społeczne. Tworzą na przykład miejsca pracy dla osób z różnymi deficytami czy też dostarczają usługi i produkty potrzebne społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwa społeczne spełniają dwie zasadnicze role: wspierają osoby wykluczone z rynku pracy i dzięki zatrudnieniu ich, odciążają system pomocy społecznej. Ale nie jest łatwo znaleźć takie podmioty w województwie pomorskim i w Polsce w ogóle. Pomimo wiedzy, że jest to skuteczne i efektywne rozwiązanie, założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego jest trudne. Wynika to z niejasnych przepisów, barier prawnych i ad-

18 „Pomorskie w Unii”

Pomorskie-w-unii_01.indd 18

ministracyjnych, ale przede wszystkim z obaw o utrzymanie ciągłości funkcjonowania i zapewnienia stabilnych źródeł finansowania. W naszym regionie prowadzone są jednak działania, by ekonomia społeczna się rozwijała. I widać już pierwsze sukcesy. Taką ciekawą inicjatywą jest Gdański Model Ekonomii Społecznej, realizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, koło gdańskie. Partneruje mu gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Projekt zawiera propozycję narzędzi, których stosowanie może zaowocować powstaniem większej liczby przedsiębiorstw społecznych. Model opracowany został przez grono ekspertów reprezentujących różne środowiska i instytucje, m.in.: Urząd Miejski w Gdańsku, MOPR Gdańsk, organizacje pozarządowe, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej czy środowisko akademickie. Prowadzenie prac w tak szerokim gronie interesariuszy to największa innowacja projektu. Testowanie modelu Założenia projektu testowane są obecnie przez dwa przedsiębiorstwa: Gdańską Spółdzielnię Socjalną oraz Fundację Społecznie Bezpieczni. Faza ta trwa ok. roku. Podmioty mają inną formę prawną i funkcjonują na innych zasadach. Łączy je fakt, że dają szansę na powrót na rynek pracy osobom, które bez wsparcia prawdopodobnie nie poradziłyby so-

Fot. archiwum Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

EUROSUKCES

bie na nim. Przedsiębiorstwa prowadzą działalność gospodarczą jak inne firmy i równolegle realizują zadania społeczne. Wypracowywany przez nie zysk nie jest wypłac wypłacany właścicielom, tylko reinwestowany w właśnie w te cele. Fun Fundacja Społecznie Bezpieczni zajmuje ssię głównie niewielkimi usługami poligra poligraficznymi, drobnym cateringiem oraz sp sprzedażą używanego sprzętu rehabilitacy bilitacyjnego. Wiosną 2013 r. uruchomiła działaln działalność związaną z pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych oraz renowacją starych mebli. Fundacja nawiązała także współpracę z jedną ze spółdzielni mieszkaniowych w Gdańsku i zajmuje się sprzątaniem terenów i obiektów należących do spółdzielni. W fundacji zatrudnionych na etatach jest 14 pracowników. Działalność Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej jest podobna: sprzątanie, catering, wyrób pieczątek, szkolenia. Dodatkowo oferuje usługi remontowe. Wiosną 2013 r., na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, uruchomiła także kolportaż korespondencji w obrębie miasta. Na realizację tej usługi spółdzielnia wygrała przetarg. W okresie testowym spółdzielnia wystartowała w 15 przetargach, wygrała 3 przetargi nieograniczone. Badania i edukacja W ramach projektu prowadzonych jest wiele badań dotyczących potencjału rozwoju przedsiębiorstw społecznych, uwarunkowań prawnych. Powstaje także poradnik dla urzędników dotyczący stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, katalog produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa społeczne. Zrealizowany zostanie także cykl szkoleń dla potencjalnych liderów takich przedsiębiorstw. Ciąg dalszy W latach 2013–2015 model będzie wzorem dla tzw. lokalnych modeli ekonomii społecznej, które wdrażane będą w 8 miejscach w naszym województwie. Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji o projekcie na stronach: www.bezdomnosc.org.pl, www.mops.gda.pl. Fundacja Społecznie Bezpieczni: www.spoleczniebezpieczni.pl Gdańska Spółdzielnia Socjalna: www.gss.org.pl

Informator Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i funduszy NSS na Pomorzu

2013-06-05 12:37:09


EUROWYSZUKIWARKA Informacje o trwających lub planowanych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich oraz szkoleniach i spotkaniach finansowanych ze środków unijnych. SEED MONEY FACILITY Termin: nabór otwarty Instytucja: Investitionsbank Schleswig-Holstein tel. +49 381 45484 5210 (Niemcy) e-mail: seed@eusbsr.eu http://seed.eusbsr.eu/ RPO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEO NA LATA 2007–2013 Działanie: 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego Termin: 15.05.2013–28.06.2013 Instytucja: Departament Programów Regionalnych UMWP tel. 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Termin: 20.05.2013–24.06.2013 Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu Działanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Termin: od 31.01.2013* (konkurs otwarty) Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu Działanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Termin: od 28.02.2013* (konkurs otwarty) Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu Działanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Termin: od 25.01.2013* (konkurs otwarty) Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu Działanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Termin: 3.06.2013–8.07.2013 Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu Działanie: 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Termin: 14.05.2013–12.07.2013 Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu

Nr 1 wiosna 2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 19

Działanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Termin: od 8.10.2012 * (konkurs otwarty) Instytucja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21 e-mail: pokl@pomorskie.eu PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie: 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/ realizację ochrony własności przemysłowej Termin: 4.06.2012–30.06.2013 (lub do wyczerpania alokacji na konkurs) Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 58 432 80 80, 58 432 71 25 e-mail: biuro@parp.gov.pl Działanie: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Termin: 8.07.2013–19.07.2013 Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 58 432 80 80, 58 432 71 25 e-mail: biuro@parp.gov.pl Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b Termin: 17.06.2013–28.06.2013 Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 58 432 80 80, 58 432 71 25 e-mail: biuro@parp.gov.pl PROGRAM OPERACYJNY RYBY 2007–2013 Działanie: 1.4 Rybactwo przybrzeżne Termin: 2.01.2013–28.06.2013 Instytucja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni tel. 58 668 60 47 e-mail: pomorski@arimr.gov.pl Działanie: 1.5 Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką Termin: 30.03.2013–31.12.2013 Instytucja: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni tel. 58 668 60 47 e-mail: pomorski@arimr.gov.pl

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia z funduszy europejskich udziela Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 faks 58 326 81 34 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Termin: 15.04.2013–16.08.2013 Instytucja: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tel. 22 42 10 538 e-mail: mbacinska@mkidn.gov.pl

POZOSTAŁE PROGRAMY Program: Wsparcie na uzyskanie grantu Termin: 7.03.2013–28.06.2013 Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 58 432 80 80, 58 432 71 25 e-mail: biuro@parp.gov.pl Program: Erasmus dla młodych przedsiębiorców Termin: do 31.07.2013 Instytucja: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tel. 58 432 80 80, 58 432 71 25 e-mail: biuro@parp.gov.pl

SZKOLENIA – SPOTKANIA INFORMACYJNE JEREMIE 21.06.2013, Bytów tel. 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu „Kontrola projektów – jak uniknąć nieprawidłowości” 27.06.2013, Gdańsk, UMWP tel. 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu „Pomoc publiczna” 25.07.2013, Gdańsk, UMWP tel. 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu „Luka finansowa” 29.08.2013, Gdańsk, UMWP tel. 58 326 81 52, 58 326 81 48, 58 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

* Dopuszcza się możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków lub zawieszenia konkursu w przypadku, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w odpowiedzi na konkurs przekroczy min. 100 proc. kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu. Termin wcześniejszego zamknięcia konkursu lub zawieszenia naboru wniosków będzie podany na stronie internetowej DEFS UMWP: www.defs. pomorskie.eu oraz w prasie regionalnej, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, iż między datą zamieszczenia ogłoszenia a datą zamknięcia lub zawieszenia konkursu nie może upłynąć mniej niż 20 dni.

„Pomorskie w Unii”

19

2013-06-05 12:37:11


Dowiedz się więcej o funduszach europejskich GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, pokój nr 18, 80-819 Gdańsk

Znajdź nas na Facebooku

tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 faks 58 326 81 34 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu, pomorskiewunii@pomorskie.eu Informacja o lokalnych punktach informacyjnych dostępna jest na stronie: www.dpr.pomorskie.eu/pl/gpi REGIONALNE OŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO udzielają informacji na temat możliwości pozyskiwania środków z EFS oraz udzielają kompleksowego wsparcia przy pisaniu, wdrażaniu i rozliczaniu projektów POKL

ROEFS GDAŃSK

ROEFS SŁUPSK

ROEFS CHOJNICE

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Gdańsk al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – SŁUPSK ul. Poznańska 1A ,76-200 Słupsk

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno

Antonina Paplińska, tel. 58 340 12 12

Iwona Fedon, tel. 59 847 55 99

Jolanta Neyman, tel. 52 565 17 29

info_gdansk@roefs.pl www.gdansk.roefs.pl

info_slupsk@roefs.pl www.slupsk.roefs.pl

info_chojnice@roefs.pl www.chojnice.roefs.pl

Dla powiatów: m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, sztumskiego, kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, starogardzkiego

Dla powiatów: bytowskiego, lęborskiego, puckiego, wejherowskiego, słupskiego, m. Słupsk

Dla powiatów: człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego, kartuskiego

Publikacja sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

Pomorskie-w-unii_01.indd 20

2013-06-05 12:37:11

Pomorskie w Unii nr 1/2013  
Pomorskie w Unii nr 1/2013  

Magazyn Pomorskie w Unii, wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Advertisement