Page 1


Cel badania Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2011r. Jego celem było zebranie informacji dotyczących wykorzystania marketingu internetowego w działalności małopolskich organizacji pozarządowych. Respondenci odpowiadali na pytania ankietowe telefonicznie lub przez Internet. Wszyscy uczestnicy badania zostali poinformowani o jego wynikach. Przed przystąpieniem do badania konieczne było utworzenie bazy organizacji pozarządowych działających w Małopolsce. Informacje o nich były gromadzone na podstawie danych znalezionych w Internecie. Ogółem w bazie znalazło się 266 organizacji. W czasie trwania badania próbowano się skontaktować z przedstawicielami każdej z nich. Ostatecznie w ankiecie wzięło udział 51 organizacji pozarządowych z terenu Małopolski.

Wyniki ankiety Pytania ankiety dotyczyły sposobów finansowania działalności organizacji pozarządowych oraz posiadanych przez nie serwisów internetowych. Badanych proszono o ocenę ich pod względem kilku kryteriów i informacje dotyczące utworzenia tych stron oraz zarządzania nimi. Poruszono kwestie prowadzenia przez badane organizacje dodatkowych programów i projektów oraz istnienie oddzielnych stron z nimi związanych. Część pytań dotyczyła także działań marketingowych w Internecie.

Finansowanie działalności Najwięcej

ankietowanych

(87%)

przyznało,

że

do

sponsorów

i darczyńców dociera przez bezpośredni kontakt. Jak jednak pokazują dane, niewiele mniej trafia do nich za pośrednictwem Internetu (73%). Wynika stąd, że ważnym elementem działalności organizacji pozarządowej powinna być funkcjonalna, atrakcyjna i często aktualizowana strona internetowa.

2


Z zebranych danych wynika, że działalność organizacji pozarządowych w Małopolsce finansowana jest przede wszystkim z dotacji od osób prywatnych (60%) i instytucji rządowych (52%). Kolejnym ważnym źródłem pieniędzy jest Program 1% (40%). 36% organizacji objętych badaniem utrzymuje się z działalności gospodarczej, 28% otrzymuje także dotacje od instytucji prywatnych.

Strona internetowa organizacji 96% ankietowanych odpowiedziało, że organizacje pozarządowe, których są przedstawicielami, posiadają własne strony internetowe. Kolejna seria pytań była kierowana właśnie do nich i dotyczyła prowadzonych przez nie serwisów.

3


4


Ocena posiadanej strony internetowej Na początku ankietowani proszeni byli o ocenę stron pod względem grafiki, użyteczności, przyjazności dla internauty oraz zawartości w skali od 1 – bardzo źle do 5 – bardzo dobrze. Pytanie główne brzmiało: Jak oceniają Państwo stronę Waszej organizacji? Jak wynika z otrzymanych danych, spora część ankietowanych widzi niedoskonałości swoich serwisów internetowych.

5


Tworzenie i zarządzanie stroną

Respondenci największą wagę przywiązywali do ceny oraz referencji, mniejsze znaczenie miały przykłady wdrożeń.

85% ankietowanych odpowiedziało twierdząco na pytanie o możliwość samodzielnego zarządzania treścią na stronie. Oznacza to, że większość organizacji pozarządowych jest w stanie samodzielnie aktualizować swój serwis, uzupełniając go o nowe treści, dotyczące np. bieżących wydarzeń. Dokumentowanie w ten sposób działań może znacząco wpływać na postrzeganie fundacji czy stowarzyszenia wśród społeczeństwa, zbliża je do siebie i zapewne ułatwia zdobycie nowych sponsorów i darczyńców.

6


7


Dodatkowe programy i projekty 34% ankietowanych organizacji pozarządowych prowadzi w ramach swojej działalności dodatkowe programy i projekty, ale tylko 22% z nich posiada dla nich oddzielne serwisy. Problem ten dotyczy zwłaszcza Programu 1%, który, jak wynikało z wcześniejszych danych, jest bardzo ważnym źródłem ich utrzymania. Oddzielny serwis może mieć pozytywny wpływ na odbiór programu i projektu oraz zaangażowanie jego uczestników. Subdomena z jego nazwą pozwoliłaby na szybsze i łatwiejsze wyszukanie informacji na jego temat w Internecie, co mogłoby przełożyć się na zainteresowanie nim większej ilości osób.

8


Jedynie 20% przebadanych organizacji pozarządowych oświadczyło, iż ma możliwość tworzenia i zarządzania wieloma serwisami internetowymi w obrębie jednego panelu administracyjnego (za pomocą systemu CMS). Oznacza to, że w przypadku posiadania przez nie dodatkowych serwisów, ich aktualizacja czy wzbogacanie dodatkową treścią jest bardziej uciążliwe i wymaga więcej czasu. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, jakie zapewnia system CMS, znacząco ułatwiłoby pracę osobom odpowiedzialnym za strony internetowe i przyspieszyłoby rozwój serwisów, sprawiając, że byłyby bardziej atrakcyjne dla odbiorców.

Świadomość zmian na rynku reklam i usług internetowych 54% ankietowanych przyznało, że śledzi zmiany na rynku reklam i usług internetowych. Jest więc prawdopodobne, że prawie połowa przebadanych organizacji pozarządowych nie jest w pełni świadoma przemian, jakie tam zachodzą. Może to znacząco hamować ich rozwój. W obecnych czasach orientacja w najnowszych rozwiązaniach umożliwiających promocję jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania organizacji. Nie zadbanie o atrakcyjność przekazu kierowanego do potencjalnych darczyńców, może skutkować brakiem zainteresowania jej działalnością danej oraz spadkiem chęci jej wsparcia. 100%

przedstawicieli

fundacji,

które

aktualnie

nie

posiadają

strony

internetowej przyznało, że planują jej założenie w przyszłości.

9


10


Działania marketingowe w Internecie Jeśli chodzi o działania marketingowe w Internecie, wśród małopolskich organizacji pozarządowych do najczęstszych należą pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach (68%) oraz działania w mediach społecznościowych (62%). Nieco mniejszą popularnością cieszy się e-mail marketing (42%), najmniejszą – blogi (3%). 42% badanych organizacji współpracuje przy tym z agencjami interaktywnymi, reszta promuje się bez ich pomocy. Uzyskane dane mogą wskazywać na to, że specjalistyczne doradztwo agencji cieszy się uznaniem wielu organizacji pozarządowych. Warto byłoby jednak przeprowadzić dodatkowe analizy, które pozwoliłyby stwierdzić, jak przekłada się współpraca z agencją lub jej brak na efektywność działań w Internecie.

11


O tym, że promocja działań organizacji w Internecie jest istotnym elementem

ich

funkcjonowania,

mogą

świadczyć

odpowiedzi

ankietowanych na kolejne pytanie – aż 63% z nich byłoby zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat marketingu w sieci poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Z pewnością wzrost kompetencji

pracowników

organizacji

pozarządowych

oraz

późniejsze wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, mogłyby zaowocować efektywniejszą pracą i szybszym wzrostem rozpoznawalności w sieci.

Kolejnym dowodem na to, jak ważnym medium jest Internet w pracy organizacji pozarządowych są odpowiedzi na ostatnie pytanie ankiety – aż 71% ankietowanych

wskazało

portale

internetowe,

a

41%

media

społecznościowe jako najskuteczniejsze formy reklamy tego typu organizacji.

12


13

Marketing Internetowy w organizacjach pozarządowych w Małopolsce  

Raport z badania OPP w Małopolsce pod kątem wykorzystania możliwości marketingu internetowego.