Page 1

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra Archeologie

Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny Bakalářská práce

Autor: Martin Macháček Studijní program: B3928 - Technická podpora humanitních věd Studijní obor: Počítačová podpora v archeologii Vedoucí práce: Richard Thér, Ph.D.

Hradec Králové, 2013


Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta

Zadání bakalářské práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Název závěrečné práce: Název závěrečné práce AJ :

Martin Macháček B3928 Technická podpora humanitních věd Počítačová podpora v archeologii

Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny Modeling of Archaeological Occupation at Trotina River Basin

Cíl, metody, literatura, předpoklady: Cílem práce je na základě dosavadního poznání o prehistorickém osídlení povodí říčky Trotiny vytvořit mapu archeologického potenciálu regionu. Pro zhodnocení archeologického potenciálu a predikci dosud neobjevených archeologických lokalit budou využity údaje o morfologii terénu, geologii, hydrologii a klimatických poměrech ve vybraném území a zároveň sídelní kontext jednotlivých lokalit. Metodou práce je prostorová analýza za využití geografických informačních systémů. Literatura: Conolly a kol.: Geographical information system in archaeology Garantující pracoviště: Vedoucí práce: Konzultant: Oponent: Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

Katedra archeologie, Filozofická fakulta Richard Thér, Ph.D.

12. 9. 2012 6. 1. 2014


Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval (pod vedením vedoucího bakalářské práce) samostatně a uvedl jsem všechny použité prameny a literaturu.

V Hradci Králové dne


Anotace MACHÁČEK, MARTIN. Modelování archeologického osídlení v povodí říčky Trotiny / Bakalářská práce. Hradec Králové : Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2013, (24 stran). Bakalářská práce. Cílem práce je na základě dosavadního poznání o prehistorickém osídlení povodí říčky Trotiny vytvořit mapu archeologického potenciálu regionu. Pro zhodnocení archeologického potenciálu a predikci dosud neobjevených archeologických lokalit budou využity údaje o morfologii terénu, hydrologii a pedologii ve vybraném území. Metodou práce je prostorová analýza za využití geografických informačních systémů. Výstupem je archeologický predikční model osídlení.

Klíčová slova: geografický informační systém, Trotina, modelování, predikce, osídlení


Anotace MACHÁČEK, MARTIN. Modeling of Archaeological Occupation at Trotina River Basin / Bachelor Degree Thesis. Hradec Králové : Faculty of Arts, University of Hradec Králové, 2012, (24 pages). Bachelor Degree Thesis. The aim of this work is based on current knowledge and prehistoric settlement in the basin Trotina create a map of archaeological potential and prehistory undiscovered archaeological sites. Using data about the terrain morphology, hydrology and soil science at the investigated area. The method of work is spatial analysis using geographic information systems. The output is an archaeological predictive model of settlement.

Keyword: geographic information system, Trotina, model, prediction, settlement


Obsah 1. Úvod

1

2. Výzkum 2.1. Archeologický výzkum . . . . . . . . . 2.2. Predikce . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Definice archeologické predikce 2.2.2. Předpoklady predikce . . . . . . 2.2.3. Typy modelů . . . . . . . . . . 2.2.4. Historie predikčních modelů . .

. . . . . .

2 2 3 3 4 4 5

3. Geografický informační systém 3.1. Geografický informační systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Využití v archeologii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Programové vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 6 7 8

4. Modelování přírodních charakteristik 4.1. Geografické vymezení území . . . . . 4.2. Importování dat . . . . . . . . . . . . 4.3. Znázornění lokalit . . . . . . . . . . . 4.4. Reliéf vymezeného území . . . . . . . 4.5. Hydrologie . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Svažitost svahů . . . . . . . . . . . . 4.7. Orientace svahů . . . . . . . . . . . . 4.8. Pedologie . . . . . . . . . . . . . . . 5. Predikční mapa 5.1. Nadmořská výška 5.2. Sklon svahu . . . 5.3. Orientace svahu . 5.4. Vodní síť . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

6

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . .

10 10 11 12 12 14 15 16 17

. . . .

19 20 21 23 25


5.5. Pedologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Vytvoření predikčního modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 27

6. Závěr

29

Literatura

29

A. Mapové listy B. Katalog lokalit

1 15


1. Úvod Cílem této bakalářské práce je otestování metod a postupů prediktivního modelování pro vytvoření predikčního modelu krajiny v povodí říčky Trotiny a potoku Jordánu. V závislosti na osídlení z období pravěku a jeho rozdělení dle archeologických kultur, pokud nebyla kultura objasněna, je zde zaznamenáno období. V případě polykulturních lokalit je taková lokalita znázorněna několikrát, aby bylo možné tvořit predikci dle období, či typů areálu. Za pomoci geografického informačního systému od společnosti ESRI a také statistických analýz prováděných v programu Xlstat od společnosti Addinsoft . Pro tvorbu predikčního modelu budou využity údaje o morfologii terénu, pedologii a hydrologii ve vybraném území o rozloze jedenácti mapových listů základní mapy České Republiky 1: 10 000. Celkem o výměře 198 km2 . Tato práce z části navazuje na práci Lucie Bernacké: Pravěké osídlení v povodí říčky Trotiny. Z přiloženého katalogu také pochází většina záznamů o archeologických lokalitách použitých v této práci (Bernacká, 2006).

Práce je psaná v českém jazyce. Vzhledem k použití programů bez české lokalizace, jsou termíny při popisování postupů v programovém prostředí pro větší přehlednost ponechány v originálním anglickém znění.

1


2. Výzkum 2.1. Archeologický výzkum Pod pojmem výzkum se v Čechách většinou rozumí výzkum terénní, jenž se stal téměř synonymem tohoto slova. Pokud se někde objeví slovo výzkum, většinu archeologů ani nenapadne, že by se mohlo jednat o výzkum v teoretické rovině a nepřipomene mu ji ani výzkum ekofaktů1 (Neustupný, 1995, 85). Tento fenomén má za následek nepochybně působení Jaroslava Böhma v padesátých a šedesátých letech 20. století jako vedoucí osobnosti české archeologie (Neustupný, 1995, 86). Tento názor, že každou teoretickou otázku lze vykopat je výsledkem marxistických ideí v komunistickém režimu na našem území postupně převzala celá generace archeologů v bývalém Československu (srov. Kuna, 1993, 390). Dodnes se můžeme setkat s názorem, že archeologický terénní výzkum je pozorování faktů, do kterého teoretici nemají co mluvit, či spíše naopak, mohou mu uškodit. Tento názor byl již překonán, avšak jednotlivé vědní disciplíny mají za teorií vždy určité zpoždění (Neustupný, 1995, 86).

1 Pod

pojmem ekofakt rozumíme entitu přírodního původu jejíž vlastnosti byli neúmyslně pozměněné činností člověka, nejčastěji se jedná o makrozbytky rostlin, pyly a kosti, ať už zvířecí, či lidské.

2


Predikce

2.2. Predikce Slovo predikce pochází z latinského slova praedicere (prae - před a dicere - říkat) a znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, které jsou opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii (Petráčková et al., 1995).

2.2.1. Definice archeologické predikce Zde několik definic predikčního modelování z archeologického prostředí: „Prediktivní archeologický model je zjednodušený soubor testovaných hypotéz, založených buď na behaviorálních předpokladech, nebo na empirických korelacích. Minimálně se pokouší předvídat místa minulé lidské činnosti, které vedli k ukládání artefaktů nebo změnám krajiny.“ (Kohler, 1988, 33) „Pod pojmem archeologický prediktivní model je možné vidět nástroj, který napomáhá archeologům lépe pochopit systémy osídlení a využívání krajiny v minulosti a současně umožňuje s jistou dávkou přesnosti stanovovat, jak byla která část krajiny v minulosti využívána, a kde lze v dnešní době nalézt stopy po tomto využívání.“ (Goláň, 2003, 13) „Prediktivní modely jsou nástroje pro promítnutí známých vztahů a souvislostí do neznámé doby a místa. Tyto modely můžou být potencionálně užitečné pro archeologii. Jelikož je prozkoumán je zlomek lokalit a další jsou každoročně v ohrožení pro územní rozvoj, a proto je potřeba pochopit jejich rozmístění a do budoucna je chránit vytvořením formálního modelu, který bude schopen předpovědět, kde se nacházejí.“ (Warren – Asch, 2000, 7) „Nutno jest též, aby zřízena byla zevrubná mapa, na níž by zaznamenána byla veškerá místa, kde již kopáno bylo anebo kde dle dosavadních nahodilých nálezů lze se nadíti při soustavném bádání dobrého výsledku“ (Rýzner, 1880, 290) Pokud shrneme výše uvedené definice, včetně definice z 19. století, můžeme archeologický prediktivní model vyjádřit jako soubor nástrojů, s jejíž pomocí můžeme pochopit

3


Predikce

a vysvětlit vztahy mezi lokalitami různých období, aktivit v minulosti, s faktory, které ovlivňovali osídlení nebo využití dané lokality a samozřejmě na základě těchto faktorů se pokusit stanovit dosud neznámé lokality v dnešní krajině, kde lze předvídat stopy po těchto aktivitách.

2.2.2. Předpoklady predikce Hlavní předpoklady pro rozvoj této prognostické metody jsou tedy dva: praktické a ekonomické, což je hlavní odůvodnění zastánců této metody. Po vytvoření modelu je možné měnit územní plány u velkých staveb a komunikací a měnit jejich umístění, dopředu tím snížit nutně zkoumanou plochu a tím i náklady na archeologický výzkum (Kvamme, 1990, 289). Většina prediktivních modelů spočívá na dvou základních předpokladech: 1. Volba umístění lokality byla velmi silně podmíněna přírodnímu prostředí. 2. Environmentální faktory, které jsme se pokusili vylíčit v moderních mapách, co nejvíce odpovídají zkoumanému období. Je velmi důležité přesné zaměření původních lokalit a jejich odlišení od „nelokalit“, aby vznikl přesný soubor charakteristik pro dané území a byl co nejvíce přesný, jenom tak je možno předvídat nové lokality. Jelikož u prediktivního modelu je zásadní věc přesnost oddělení lokalit, od míst s takřka nulovou možností nálezu objektů. (Warren – Asch, 2000, 8).

2.2.3. Typy modelů Existuje několik způsobů dělení archeologických prediktivních modelů. Mezi nejrozšířenější patří následující: Je-li model založený výhradně na teorii, potom model nazýváme deduktivní, nebo-li teorií řízený model. Pokud je model založen výhradně na měření, pojmenujeme ho jako indukční nebo-li daty řízený model, někdy se setkáme i s označením korelační model. Koncepčně by mělo být možné vytvořit model založený buď na čisté indukci nebo na čisté dedukci: například můžeme teoretizovat vztah mezi místem lokality a přírodním zdrojem a následně realizovat tento vztah jako řídící proměnnou v geografickém informačním systému, bez možnosti zpětného ověření skutečného umístění lokality. Druhá možnost je odvodit měřením environmentální charakteristiky pro skupiny známých míst a vytvořit takový vztah bez použití hypotézy o funkci, nebo smyslu lokality,

4


Predikce

což je ve skutečnosti aplikování známého vzoru do neznámé oblasti (Wheatley – Gillings, 2002, 149).

2.2.4. Historie predikčních modelů Aplikování prediktivního archeologického modelování mělo svůj počátek v padesátých a šedesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických. Na důležitosti získal především v osmdesátých letech a souvisel s nárůstem kulturních zdrojů ve Státech a také s rozvojem geografického informačního systému a větší integraci výpočetní techniky do archeologického prediktivního modelování (Dalla, 1994). V České republice byl nástup prvních archeologických prediktivních modelů zaznamenán až v devadesátých letech 20. století.Což souvisí s porevolučním rozvojem výpočetní techniky a nových výzkumných a prospekčních metod v archeologii. Prediktivním archeologickým modelování se u nás především zabývá Prof. PhDr. Evžen Neústupný, CSc. a jeho kolega z Archeologického ústavu Akademie věd České Republiky PhDr. Martin Kuna, CSc. Dál můžeme jmenovat Mgr. Ladislava Šmejdu ze Západočeské univerzity v Plzni, také jeho kolegy PhDr. Jana Johna, Ph.D., Mgr. Ondřeje Chvojku, Ph.D., Mgr. Ladislava Rytíře a jejich společnou práci na téma Predikční mapa archeologických lokalit středního Pootaví. Mladší doba bronzová až časná doba laténská(John et al., 2003). Také na Masarykově univerzitě v Brně vznikla disertační práce od Mgr. Jiřího Golána s názvem: Archeologické prediktivní modelování pomocí geografických informačních systémů na příkladu území jihovýchodní Moravy(Goláň, 2003).

5


3. Geografický informační systém 3.1. Geografický informační systém Geografický informační systém (anglicky: Geographic Information System) nebo značený zavedenou zkratkou GIS je informační systém pracující s prostorovými daty. Jelikož většina geografických dat má svoje vyjádření v prostoru. Není to jen systém na tvoření map, i když jen mapy tvořit může. Na rozdíl od systému typu CAD, slouží GIS k modelování a analýzám dat již existujících objektů a nevytváří tedy nové. (Břehovský – Jedlička, 2005). Pro upřesnění si zde uvedeme několik definicí. „Geografický informační systém je nástroj pro přípravu, prezentaci a interpretaci skutečných faktů, které mají vztah k povrchu země. V podstatně kratší definici, geografický informační systém, nebo-li GIS je sestava počítačového hardwaru a softwaru speciálně určená pro získávání, udržování a využívání kartografických dat.“ (Tomlin, 1990, 11) „Jinými slovy, GIS je i databázový systém, se specifickými schopnostmi pro prostorové referenční údaje, jakož i soubor operací pro práci s daty. V jistém smyslu může být GIS myšlen jako mapa vyššího řádu.“ (Star – Estes, 1990, 2-3) Nejvhodnější se zdá definice podle (Rapant, 2002, 9), která se skládá ze čtyř částí a obsahuje všechny roviny GIS. „GIS je funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů, obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu a presentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa.“

6


Využití v archeologii

Pro shrnutí můžeme říci, že hlavní rozdíly geografický informačních systémů oproti tištěným mapám je důsledné oddělení obou hlavních funkcí mapových prostředků, ukládání geografických dat a jejich prezentaci, také přidává další možnosti, například prostorové analýzy. Stejná data mohou mít různě prezentována a tím uspokojí širší okruh zákazníků, bez větších kompromisů(Rapant, 2002, 5).

3.2. Využití v archeologii V archeologii spočívá hlavní využití geografického informačního systému na pěti hlavních skupinách, dle (Conolly – Lake, 2006, 13). 1. Získávání dat - GIS je programová platforma pro získávání a integrování prostorových dat. Prostorová data rozhodně nejsou omezeny jen na topografických mapách, můžeme mezi ně zařadit umístění lokalit a morfologii, archeologické plány, distribuce artefaktů, letecké snímkování, geofyzikální data a satelitních snímky, všechna tato data mohou být začleněna do společného analytického prostředí. 2. Správa prostorových dat - GIS používá sofistikované systémy pro správu databází, pro ukládání, získávání prostorových dat a jejich atributů. To může zahrnovat transformace mapových souřadnicových systémů, aby údaje shromážděné z různých zdrojů, které mají být integrovány do zpracovávání vektorových typologií, měly stejné prostorové hodnoty pro nově digitalizované soubory prostorových dat. 3. Správa databáze neprostorových dat - Hlavní síla GIS je to, že poskytuje prostředí pro propojení a zkoumání vztahů mezi prostorovými a neprostorovými daty. Pro příklad, vytvoříme databázi týkající se vzorků střelných úlomků a další databázi, která obsahuje informace o morfologii stejných úlomků, mohou být propojeny takovým způsobem, že bude možné se podívat na prostorové vztahy v morfologické proměnlivosti. 4. Vykreslení prostorových dat - GIS také poskytuje možnost, aby provedení lokálních a prostorových analýz archeologických dat, stejně jako nástroje pro zkoumání viditelnosti bodů v krajině a nejméně náročných přesunů přes krajinu. Hodně práce v GIS zahrnují matematické kombinace prostorových dat, aby bylo možné vytvářet nová data, které mohou poskytnout nahlédnutí do přírodních a antropomorfní jevů. Ty se pohybují od ekologických modelů, které poskytují předpovědi vhodnosti půdy, pro zemědělské modely. Vývoj eroze nebo predikci možného

7


Programové vybavení

umístění lokalit. GIS může být také cestou k počítačové simulaci rozhodování lidského chování v oblastech různých typů prostředí. 5. Analýzy prostorových dat - GIS má výkonné schopnosti vizualizací používaných pro zobrazování prostorových dat inovativním způsobem, který může naznačovat potenciální nálezy a cesty pro další analýzy. GIS má také kartografické nástroje pro výrobu tištěných papírových map a také samozřejmě mnoho balíčků pro usnadnění zveřejňování interaktivních map na internetu.

3.3. Programové vybavení Existuje celá řada softwarového vybavení pro GIS, jak volně šiřitelné, tak placené programy. My se budeme věnovat programu ArcGIS, což je balík programů od společnosti ESRI (Environmental System Research Institute), to je společnost založená v roce 1969, sídlící v Kalifornii a je největším výrobcem softwaru pro geografické informační systémy. Společnost poskytuje celou řadu programového vybavení pro spravování, analyzování a zobrazování geografických dat. Také jsou jejich systémy nejrozšířenější v komerční i veřejné správě prostorových dat. My se blíže budeme věnovat systému ArcGIS desktop ve verzi 10.1, což je nejnovější produkt této společnosti. ArcGis Desktop v sobě zahrnuje sadu nástrojů, které pokrývají všechny požadavky na mapování dat, sestavování, analyzování, spravování geodatabází a informačního geografického sdílení. ArcGis Desktop v sobě obsahuje tyto aplikace: • ArcMap - je prostředek pro editování a prohlížení geografických dat, dovoluje vytváření map, projektů, grafů a předtiskovou přípravu pro projekty. • ArcCatalog - slouží k organizování geografických dat. Hlavním typem souborů, které spravuje jsou Shapefiles. • ArcGlobe - tato aplikace umožňuje tvorbu interaktivní 3D (trojrozměrné) vizualizace. Pracuje hlavně s velmi objemnými daty a také velkým zpracovávaným územím. Bez nutnosti jejich předzpracování. Také má v sobě zabudované základní prvky z aplikace ArcMap. Umožňuje spojovat mapy do velkého celku (glóbu). • ArcScene - je velmi podobná aplikace jako ArcGlobe, rozdíl je v zaměření, ArcScene je vytvořen pro menší, lokální projekty. Má také lepší podporu některých funkcí a podrobnější grafické znázornění.

8


Programové vybavení

• ArcToolbox - aplikace ArcToolbox umožňuje spouštět sady nástrojů, modelů a skriptů v prostředí nadřazených aplikací. • ModelBuilder - slouží k vytváření, editaci a správě modelů, modely jsou pracovní postupy, které tvoří společný řetězec zpracování prostorových dat. Výstup z jednoho nástroje se použije jako vstup pro další. (ESRI, 2012, online manuál)

9


4. Modelování přírodních charakteristik 4.1. Geografické vymezení území Oblast je ze tří světových stran uzavřena přirozenými přírodními překážkami a nejsou v ní nějaké větší zásahy člověka. A sice na jihovýchodní straně řekou Labe, které tvoří přítok říčka Trotina. Na severovýchodě se táhne Libotovský hřbet, který na severu plynule přechází v Zvičinsko-Kocléřovský hřbet s nejvyšším bodem kopcem Zvičinou o nadmořské výšce 671m. Severozápadně se nachází Miletínská sníženina, která přechází na západě v Chlumský vrch, na jehož vrcholu se nachází obec Boháňka s ojedinělým Keltským sídlištěm. Na jihozápadě je oblast neuzavřena a volně přechází mezi známé archeologické lokality Předměřic nad Labem a Plotišť nad Labem. Podle správního dělení se zkoumané lokality nacházejí na území okresů Hradec Králové, Trutnov, Náchod a Jičín. A jmenovitě se jedná o katastry těchto obcí: Bílé Poličany, Boháňka, Čenice, Černožice, Dolní Dolce, Doubravice, Dubenec, Habřina, Holohlavy, Horní, Neděliště, Hořiněves, Hřibojedy, Hustířany, Hvězda, Jeřičky, Lanžov, Libotov, Litíč, Lochenice, Lužany, Mířejov, Neznášov, Nouzov, Račice nad Trotinou, Rožnov, Rtyně v Podkrkonoší, Sedlec, Semonice, Sendražice, Skála, Smiřice, Trotina, Třebihošť, Velichovky, Velký Vřešťov, Vestec, Vilantice, Vrchovnice, Záborov, ZábřezíŘečice, Zálesí, Zaloňov, Želkovice, Žíželeves. Ve většině případech se jedná o malé obce, které neměli nijak zásadní vliv na přírodní charakteristiky této krajiny. Viz mapa v příloze A.1 na straně 1.

10


Importování dat

4.2. Importování dat Pro databázi byla hlavním zdrojem katalog archeologických nalezišť východních Čech EXCERPTA, který vytvořil Jiří Kalferst z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Tento katalog pro potřeby námi zkoumané oblasti upravila Lucie Bernacká ve své diplomové práci s názvem Pravěké osídlení v povodí říčky Trotiny (Bernacká, 2006). Před samotným importováním je nutné vytvořit tabulku importovaných bodů. Jelikož původní souřadnice nejsou v souřadnicovém systému SJTSK (souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální). Jsou ve speciálním archeologickým zaznamenáváním, které bylo dohodnuto jako součást státního archeologického seznamu. Zaznamenávání probíhá odečítáním od okrajů základní mapy 1: 10 000 a sice od levého okraje (Z) a dolního okraje (J) a měří se v milimetrech. Konkrétně byl použit program Unitrans, který vytvořil pan Bečvár z Národního Památkového Ústavu.

Obrázek 4.1.: Formulář přidávání dat

Pro samotné vkládání do programu se používá soubor programu Microsoft Excel, v něm vytvoříme tabulku ve které je zásadní sloupce pro souřadnici X a Y. Také pomocný sloupek Objekt, který nám bude určovat které body spolu tvoří uzavřenou lokalitu. Je velmi důležité, aby formát buněk byl ve tvaru čísla a nikoliv textu, to by nám při vkládání způsobovalo problémy. Další problém je použití souřadnicového systému East North, proto musíme za X dosadit -Y a do Y zase -X. Jako další krok si spustíme program ArcMap a načteme nový projekt. Přes menu nabídky File =⇒ Add Data=⇒Add XY Data, poté ve vyvolaném formuláři načteme data. Jako souřadnicový systém vybereme S-JTSK / Krovak East North se kterým budeme pracovat v celém projektu. Po načtení si data pro lepší práci s nimi převedeme na bodový shapefile. Klikneme pravým tlačítkem na námi importovanou vrstvu a vybereme Data =⇒ Export Data a jako cílový soubor vytvoříme bodový shapefile.

11


Znázornění lokalit

4.3. Znázornění lokalit Znázornění zaměřených lokalit je v modelu zakresleno pomocí polygonů. Nejprve si v Arc Catalogu vytvoříme nový shapefile, konkrétně jako typ zvolíme polygon a za souřadnicový systém vybereme S-JTSK / Krovak East North. Po načtení souboru do projektu nás čeká vytvoření polygonů pomocí připravených bodů. Klikneme na bodovou vrstvu pravým tlačitkem a vyvoláme nabídku Layer Properties =⇒ Labels a v roletové nabídce vybereme pole „objekt“, které nám značí, jaké jednotlivé body tvoří jednu lokalitu. Potvrdíme a spustíme editor, v něm nejdříve nastavíme v menu „Snapping =⇒ Snapping to Vertes“, což způsobí, že se kreslící tužka automaticky přichytává na jednotlivé body. V další volbě vybereme příslušnou vrtvu a volbou „Create a new feature“ začneme spojovat jednotlivé lokality, jelikož chceme znázorňovat mapu podle různých kultur. Lokality, které jsou polykulturní zkopírujeme dle počtu kultur, které se na jejich území nacházejí. V tabulce atributů vytvoříme nové pole, do kterého zapisujeme označení jednotlivých lokalit, což nám umožní připojit k lokalitám další data z databáze.

4.4. Reliéf vymezeného území Na papírových mapách obvykle bývá výškopis znázorněn ve formě vrstevnic, což jsou čáry, které spojují body stejné topografické výšky. Tento způsob nám ukazuje přibližné znázornění terénu, ale je dalece vzdálen od ideálního modelu (Wheatley – Gillings, 2002, 96). V prostředí geografického informačního systému je reliéf tvořen pomocí interpolačních nástrojů. V našem případě pomocí nástroje Spline. ArcToolbox =⇒Spatial Analyst =⇒ Interpolation =⇒ Spline. Velkou výhodou metody Spline je, že dokáže dopočítat i vyšší, nebo naopak nižší hodnoty, než jsou zadávané body, což se projevuje na pahorcích a v údolích. Jako vstupní bodovou vrstvu použijeme 11 mapových listů ZABAGED ® - výškopis grid 10x10 m.1 . Které jsme si pomocí nástroje Merge spojili do jednoho. Jako „value field“, což je hodnota, z které se bude interpolační metoda používat vybereme pole „Z“. V roletové nabídce „Spline type“ můžeme vybrat dvě různé metody, metoda „regularized“ vytváří hladký, jemně se měnící povrch, kde se výstupní hodnoty mohou lišit od vstupních. Naopak metoda „tension“ se snaží více respektovat vstupní hodnoty 1 Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území

České republiky (ČR) na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR 1:10 000 (ZM 10). Výškopisnou část ZABAGED® doplňuje odvozený digitální model terénu v podobě pravidelné mříže (10x10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů.

12


Reliéf vymezeného území

a tím pádem vytváří méně hladký povrch. V našem modelu je použita právě metoda „tension“. Políčko „weight“ u metody „tension“ nám znázorněje váhu, čím větší váha, tím je větší důraz na první derivaci výpočtů a povrch se tvoří hrubší. Nabídka „Number of points“ určuje z kolika bodů se dopočítává nový bod interpolace. Čím více bodů nastavíme, tím vzdálenější body se zúčastní výpočtu, výsledkem bude hladší povrch, ale delší doba výpočtů. Po vypočítání vrstvy v jejích vlastnostech nastavíme vhodné grafické znázornění terénu. V Layer Properties =⇒Symbology =⇒ Stretched vybereme vhodnou grafickou rampu a nastavíme počet jednotlivých intervalů. Zaškrtnutím políčka „hill shade efect“ docílíme vytvoření stínu a tím zvýraznění plastičnosti povrchu. Jak je patrno z obrázku mapy na A.2 na straně 2. Na zkoumaném území se nachází hodnoty nadmořské výšky v rozmezí od 228 metrů nad mořem, dále již jen m.n.m. Po 397 m.n.m. což na českém území dle(Demek, 1987, 58), značí rovinatou pahorkatinu. Průměrná nadmořská výška má hodnotu 280 m.n.m. A nejčastější interval nadmořských výšek je od 256 do 264 m.n.m. má v krajině podíl 12%. Jak je patrno z histogramu na obrázku A.2.

Obrázek 4.2.: Histogram nadmořských výšek

13


Hydrologie

4.5. Hydrologie Jelikož v minulosti probíhaly úpravy vodních toků a jejich usměrňování, máme v zásadě dvě možnosti, jak se dobrat přibližnému výsledku, jak vypadala říční síť v námi sledovaném období. První možnost je obkreslit vodní toky ze starých mapových děl, nejvhodnější je první vojenské mapování z 18. století. Toto mapování bylo prováděno metodou „a la vue“2 . Přesto byl kladen velký důraz na mapování řek, potoků i umělých struh. Druhá možnost je vytvoření vygenerovaného hydrologického modelu v závislosti na reliéfu krajiny. Modelování provedeme pomocí nástrojů ArcToolbox =⇒ Spatial Analist Tools =⇒ Hydrology. Prvním krokem v modelu říční sítě je spuštění nástroje „Fill“. Což je nástroj, který opravuje chyby, které vznikají v interpolačním modelu terénu a odstraňuje bezodtokové zóny. Vzniklé chybné prohlubně, nebo naopak výstupky upraví dle okolní výšky tak, aby nenarušovali průběh terénu a voda z nich mohla odtékat dál. Dále přejdeme k nástroji „Flow Direction“ tento nástroj slouží k vypočítání směru odtoku vody z každé jednotlivé buňky v závislosti na buňce sousední. ArcMap počítá s osmi možnými směry odtoku z každé buňky. Je vhodné zaškrtnout políčko „Force all edge cells to flow outward (optional)“, které nám zaručí, že voda z okrajových buněk, nebude odtékat z mapového listu ven do prostoru, ale bude směřovat dovnitř. Poté přistoupíme k nástroji „Flow Accumulation“ ten slouží k vypočítání nahromaděných odtoků, jelikož v terénu neodtéká malé množství vody hned v odvodňovací strouze, ale nejdříve stéká po ploše terénu a až od jisté nahromaděné velikosti začne tvořit vlastní strouhu. Pro upřesnění těchto akumulací spustíme „Raster Calculator“ a vrstvu s akumulaci přepočítáme pro vytvoření hranice množství akumulované vody.V našem případě použijeme vzorec con(flow_acc > 500,1). Dalším nástrojem je „Stream Order“, tento nástroj přiřazuje hodnoty vodním tokům na základě upravené akumulace a směru. Máme na výběr dvě metody, jsou to„Strahler“ a „Shreve“. Metoda „Strahler“ určuje pořadí tak, že toky, které nemají svůj přítok mají nastavenou hodnotu vodního řádu na 1. Po soutoku dvou vodních toků s řádem jedna, má výsledný vodní tok hodnotu 2. Avšak pokud se spojí toky s rozdílným řádem, výsledný řád odpovídá vyššímu řádu z dvojice. I u druhé metody má tok bez přítoku hodnotu 1, avšak po soutoku s dalším tokem se hodnota řádu sčítá. Metoda Shreve je vhodná pro menší území, kde se tolik neprojeví rychle vzrůstající intenzita řádu. Tento nástroj nám již vytvoří kompletní hydrologii. 2v

překladu „od oka“

14


Svažitost svahů

Kterou v následujícím kroku jen převedeme pomocí nástroje „Stream to Feature“ na vektorizovaný rastr, poté již jen ve vlastnostech vrstvy nastavíme symboly křivek pro jednotlivé řády toků. Po Srovnání s dnešními toky, dojdeme k závěru, že hlavními toky v minulosti byl potok Hustířanka, Jordán a Trotina. Také u jejich přítoků panuje z větší míry shoda se současnou vodní sítí. Vygenerovanou síť najdete na mapě A.3 na straně 3.

4.6. Svažitost svahů Sklon se vypočítává jako podíl převýšení nadmořské výšky sousední bodů. V programu ArcGis slouží k výpočtu sklonu nástroj ArcToolbox =⇒ Spatial Analist Tools =⇒ Surface =⇒Slope. A výsledek je možné zobrazit ve stupních, nebo procentech. Program vypočítává sklon pomocí čtvercové mřížky o devíti bodech, která se postupně posouvá po terénu. A od prostřední buňky ve směru osy X a Y počítá sklon. Po vygenerování viz mapa A.4 na straně 4 můžeme vidět, že zvolená oblast je z Název plochy rozsah stupňů větší části rovinatá. Výraznější svahy jsou rovinaté plochy 0 - 2° jen na úpatích pahorkatin, ale ani ty mírně skloněné plochy 2° - 5° nejsou nějak veliké. Maximální sklon značně skloněné plochy 5° - 15° je 21,75°. Pokud použijeme rozdělení příkře skloněné plochy 15° - 25° podle(Demek, 1987, 53).Můžeme dle velmi příkře skloněné plochy 25° - 35° histogramu vidět, že se 51% celkového srázy 35° - 55° terénu dá označit za rovinu. 37% je stěny 55° a více možno klasifikovat jako mírně skloněné plochy a pouze 12% je značně skloněná Tabulka 4.1.: Rozdělení dle sklonu plocha a zlomkové množství se dá označit za příkře skloněnou plochu. Další typy sklonu se na pozorovaném území nevyskytují. Viz obrázek 4.3.

15


Orientace svahů

Obrázek 4.3.: Histogram sklonu svahů

4.7. Orientace svahů Orientace svahů značí, jak je který svah nakloněn ku světové straně. Výpočet se provádí pomocí nástupeň směr stroje ArcToolbox =⇒ Spatial Analist Tools =⇒ -1 rovina Surface =⇒ Aspect. Orientace se vypočítává na 0° - 45° severovýchod základě největšího sklonu k sousedním buňkám. 45° - 90° východ Vypočítána je ve stupních od -1 do 360. Kdy hod90° - 135° jihovýchod nota -1 označuje rovinu bez orientace ke světové 135° - 180° jih straně, toto číslo je zkreslené vodními plochami, 180° - 225° jihozápad které zde vznikly. Nula směřuje na sever a kruh 225° - 270° západ postupuje po směru hodinových ručiček. Pomocí 270° - 315° severozápad směrové růžice a osmi intervalů rozdělíme svahy 315° - 360° sever do osmi směrů. Po shrnutí údajů z mapy vyjde najevo, že naprostá rovina se na území vyskytuje v Tabulka 4.2.: Orientace svahů míře menší než jedno procento. Největší zastoupení mají svahy orientované jižním směrem. Největší zastoupení, téměř 20% má jihozápadní směr, jak je patrno z histogramu orientace na obrázku 4.4. Vygenerovanou mapu můžeme vidět na obrázku A.5 na straně 5.

16


Pedologie

Obrázek 4.4.: Histogram orientace svahů

4.8. Pedologie Pedologie je věda o půdě. Její oblast působnosti je studium jevů, které nám do zemině v jeho přirozené poloze. Pedologie je skupina přírodních věd, které mají za cíl objasnění přírodních zákonů, které upravující původ různých druhů půd (Joffe, 1949, 7). Mapa pedologických podmínek v regionu byla tvořena na základě mapy od společnosti Cenia (geoportál INSPIRE, 2013). Poté byla1 mapa obkreslena do nové polygonové vrstvy a připsané údaje o typu půdu. Po vytvoření mapy, kterou můžete vidět v příloze A.6 na straně 6, můžeme vidět dominantní postavení hnědozemě, která zabírá 43% v krajině. Další typy půd jako jsou kambizemě, černice, luvizemě a fluvizemě mají zastoupení téměř shodně okolo 10%. Dále zde máme zastoupeny gleje, které se vyskytují jako podklad říční sítě, společně s organozeměmi, které jsou zastoupeny velmi vzácně, a sice jedním procentem. Pokud se podíváme důkladně na hnědozemě, můžeme je charakterizovat jako půdy, které se vyskytují v nižších částech pahorkatin nebo na okrajích nížin s ročními srážkami 500 -650 mm a průměrnou roční teplotou 7,5 -8,0°C. Půdotvorným substrátem je spraš a sprašové hlíny. Zpravidla středně těžké až těžší půdy, mírně kyselé s velmi vysokou produkční schopností. Původními porosty byly listnaté lesy (Vráblíková – Vráblík, 2006, 91). Procentuální zastoupení půd můžeme vidět na histogramu na obrázku 4.5.

17


Pedologie

Obrรกzek 4.5.: Histogram pedologie

18


5. Predikční mapa Predikční mapa bude modelována na základě údajů ze známých lokalit a jejich vztahu k přírodním charakteristikám. Z predikce budou odděleny hradiště, depoty a ojedinělé nálezy, jenž by zkreslovali vybraná kritéria. Model bude tvořen odděleně pro sídliště na zvoleném území. Celkem se jedná o údaje z 235 zaměřených sídlišť. Predikční mapa bude tvořena na základě četnosti z následujících přírodních charakteristik: • Nadmořská výška • Sklon svahu • Orientace svahu • Vzdálenost od vodního zdroje • Pedologie Pro zjištění krajních bodů jednotlivých četností bude použit krabicový graf (box plot). Jeho předností je odhad mediánu a následné posouzení symetrie a variability datového souboru a odlehlých hodnot. Analyticky se data rozdělí na 3 intervaly, horních 25%, středních 50% a dolních 25%, u vytvořené predikční mapy procenta znamenají, s jakou pravděpodobností je vyznačená oblast vhodná a můžeme očekávat nález. Predikční mapa bude tvořena pomocí nástroje ArcToolbox =⇒ Spatial Analist Tools =⇒ Reclass =⇒ Reclassify.

19


Nadmořská výška

5.1. Nadmořská výška Data pro nadmořskou výšku na lokalitě jsou získána ze základního gridu 10x10m. Průměrná výška zaznamenaných sídlištních areálů na lokalitě je 264 m.n.m a jejich medián (značí Statistika nadmořská výška střední hodnotu, kdy 50% hodnot je menších a Minimum 241 druhých 50% větších). Nejvyšší hodnotu má meMaximum 369 zolitické sídliště na katastrálním území obce Hři- Dolní Kvartil 252 bojedy a sice 366 m.n.m. Pokud srovnáme hodMedián 258 noty se statistikou celého území, zjistíme, že nej- Horní Kvartil 277 častější interval je 256 - 264 m.n.m a celkem Průměr 264 přesně odpovídá nejčastějším hodnotám z lokalit. Pro predikční mapu byly hodnoty zvoleny čistě Tabulka 5.1.: Statistika nadmořské výšky statisticky, a rozděleny do pěti intervalů první má rozmezí 228 - 241 m.n.m. a nenachází se v něm žádné známé sídliště, proto pravděpodobnost 0%. Druhý interval 241 - 252 m.n.m. označuje dolních 25% pravděpodobnosti, následující interval 252 - 277 m.n.m. je statisticky nejčetnější a získává pravděpodobnost 50%. WƌƽŵĢƌŶĄǀljƓŬĂ

ϮϬϬ

ϮϮϬ

ϮϰϬ

ϮϲϬ

ϮϴϬ

ϯϬϬ

ϯϮϬ

ϯϰϬ

ϯϲϬ

ŶĂĚŵŽƎƐŬĄǀljƓŬĂ

DĞĂŶ

DŝŶŝŵƵŵͬDĂdžŝŵƵŵ

Obrázek 5.1.: Krabicový graf nadmořské výšky

20

ϯϴϬ

ϰϬϬ


Sklon svahu

interval

%

1 (228 - 241)

2,8

2 (241 - 252)

11,9

3 (252 - 277)

36,2

4 (277 - 369)

47,9

5 (369 - 397)

1,2

Tabulka 5.2.: Predikce výšky

Předposlední interval má rozmezí od 277 do 369 m.n.m. a je posledním z intervalů s možným nálezem, pravděpodobnostní hodnota je horních 25%. Poslední interval značí rozpětí, ve kterém nedošlo k žádnému nálezu a má hodnotu od 369 po maximální výšku území, což je 397 m.n.m. Pokud srovnáme data s vytvořenými histogramy uvidíme prudký pokles lokalit na hranici 300 m.n m., výš už se nacházejí jen velmi sporadicky a jejich zakládání mělo nejspíše nějaký specifičtější důvod.

Pokud porovnáme údaje z predikční mapy, zjistíme, že 96% území je v jisté míře vhodné, toto velké číslo tvoří téměř z poloviny 4 interval, kde díky několika lokalitám s velkou nadmořskou výškou rapidně vzrostla maximální vhodná obytná výška. Když vezmeme v úvahu nejčastější třetí interval, který je pro sídliště nejvhodnější, zjistíme míru shody na území 36%. Predikční mapa se nachází v příloze A.7 na straně 7.

5.2. Sklon svahu Pro zjištění sklonu svahu byla data vypočítána na základě mapy svažitosti. Střední hodnota sklonu na zkoumaných lokalitách je 1,8° což se dá dle členění podle (Demek, 1987, 53) označit za rovinu. Nejvyšší sklon svahu 7,8° byl zjištěn pro halštatské sídliště v katastrálním území obce Sendražice, nacházelo v bývalé cihelně, pro kterou je velmi obtížné stanovit původní morfologii terénu před těžbou a výsledek může být značně zkreslený.

Statistika

úhel sklonu sklonu

Minimum

Maximum

7,8°

Dolní Kvartil

Medián

1,8°

Horní Kvartil

Průměr

2,1°

Tabulka 5.3.: Statistika pro sklonu Data budou rozděleny do intervalů dle předchosvahu zího modelu. První interval v rozmezí 0° - 1° pro dolních 25% lokalit. Nejčetnější interval v rozmezí 1° - 3° pro 50% lokalit a s největší pravděpodobností potencionálního nálezu. Třetí interval pro sklon od 3° do 7,8° a hodnotu 25% pravděpodobnosti nálezu. Poslední interval má hodnotu od 7,8° do 21,7° v tom již relativně značném svahu se nenachází žádná lokalita a má hodnotu 0% pravděpodobnosti nálezu.

21


Sklon svahu

interval

%

1 (0 - 1)

25,5

2 (1 - 3)

39,6

3 (3 - 7,8)

26,8

Při pohledu na histogram zaznamenaných lokalit zjistíme prudký pokles jejich zastoupení na hranici okolo sklonu 4°.

Po vytvoření predikční mapy můžeme vidět, že shodně s předchozí mapou je 96% území relativně 4 (7,8 - 21,7) 4,1 vhodných k osídlení a také zde dochází ke zkresTabulka 5.4.: Predikce svažitosti lení díky nemožnosti zjištění původní svažitosti lokalit. Nejvhodnější interval je zastoupen 39,6%. V porovnání s předchozím predikčním modelem zaměřeným na nadmořskou výšku můžeme zjistit velmi podobné výsledky. Predikční mapu můžeme vidět v příloze A.8 na straně 8. ^ǀĂǎŝƚŽƐƚ

Ϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ƷŚĞůƐŬůŽŶƵ

DĞĂŶ

DŝŶŝŵƵŵͬDĂdžŝŵƵŵ

Obrázek 5.2.: Krabicový graf svažitosti

22

ϳ

ϴ


Orientace svahu

5.3. Orientace svahu ϭϬϬ ϭϲϬϬϬ ϵϬ ϭϰϬϬϬ ϴϬ ϭϮϬϬϬ

ϳϬ

ϭϬϬϬϬ

ϲϬ

ϴϬϬϬ

ϱϬ

ϲϬϬϬ

ϰϬ ϯϬ

ϰϬϬϬ ϮϬ ϮϬϬϬ ϭϬ Ϭ

Ϭ Ϭ

ϰϱ

ϵϬ

ϭϯϱ

ϭϴϬ

ϮϮϱ

ϮϳϬ

ϯϭϱ

Ϭ

ϰϱ

ϵϬ

ϭϯϱ

ϭϴϬ

ϮϮϱ

ϮϳϬ

ϯϭϱ

Obrázek 5.3.: Histogram orientace na celém území a zkoumaných lokalit Po načtení hodnot z rastrové vrstvy orientace terénu a vložení hodnot do statistického programu zjistíme, že střední hodnota na lokalitě odpovídá číslu 154°. Což vcelku přesně odpovídá orientaci na jižní stranu. Pokud se zaměříme na zvolený interval nachází se v něm 95 lokalit. Naopak na severní stranu není orientována ani jedna lokalita. Při srovnání s histogramem vybraného území můžeme vidět jasné zaměření na zvolený směr a dá se říct, že v tomto souboru lokalit je právě orientace ku světové straně klíčovou volbou pro daná sídliště. Nejsevernější hodnota odpovídá 300° a je orientovaná severozápadně.

Hodnota

Světová strana

-1

Rovina

0° - 45°

Severovýchod

45° - 90°

Východ

90° - 135°

Jihovýchod

135° - 180°

Jih

180° - 225°

Jihozápad

225° - 270°

Západ

270° - 315°

Severozápad

315° - 360°

Sever

Tabulka 5.5.: Převedené stupně

Po rozdělení do následujících intervalů. První interval od 0° do 130°, což představuje oblast od naprosté roviny do jihovýchodního směru a procentuální zastoupení na predikční mapě je téměř 40%. Prostřední nejvhodnější interval ( 130° - 186°), který zastupuje téměř výhradně jižní směr, je ve vyhrazeném území zaznamenán na skoro 22%. Poslední vhodný interval v rozmezí od 186° do 300°, což je oblast s jihozápadní až severozápadní orientací, je zastoupena prakticky 35%. Poslední interval již odpovídá prostředí, které není k osídlení vhodné a zabírá západní a severozápadní směr, v modelu krajiny je zastoupen těsně pod 10%. Pokud údaje sečteme, zjistíme, že oblast je k osídlení vhodná z 90%. Predikční mapu můžeme vidět v příloze A.9 na straně 9.

23


Orientace svahu

interval 1 (0 - 130) 2 (130 - 186) 3 (186 - 300) 4 (300 - 360)

Statistika Minimum Maximum Dolní Kvartil Medián Horní Kvartil Průměr

% 33,9 21,7 34,6 9,8

Tabulka 5.6.: Predikce orientace svahu

orientace svahu 0° 300° 130° 154° 186° 156°

Tabulka 5.7.: Statistika svahu

orientace

KƌŝĞŶƚĂĐĞƐǀĂŚƵ

Ϭ

ϱϬ

ϭϬϬ

ϭϱϬ

ϮϬϬ

ϮϱϬ

ƷŚĞůŽƌŝĞŶƚĂĐĞ

DĞĂŶ

DŝŶŝŵƵŵͬDĂdžŝŵƵŵ

Obrázek 5.4.: Krabicový graf orientace svahu

24

ϯϬϬ

ϯϱϬ


Vodní síť

5.4. Vodní síť Data vzdálenosti lokalit od vodní sítě, byla načtena pomocí funkce „Add Data“. Datová vrstva pro predikci vzdálenosti od vody byla vytvořena na základě funkce Editor =⇒ Buffer, kde byly vytvořeny jednotlivé vrstvy podle vzdálenosti na základě statistických metod. Vzniklé polygony byly poté převedeny na rastrovou vrstvu. A vytvořeny konečné intervaly na základě statistiky jako v předchozích případech.

Statistika

vzdálenost od vody

Minimum

0m

Maximum

1355 m

Dolní Kvartil

78 m

Medián

174,5 m

Horní Kvartil

368 m

Průměr

250 m

Tabulka 5.8.: Statistika pro vzdálenost od První interval 0 m do 78 m, ve které je pět vody sídlišť, co se nacházejí na dotek říční sítě a mají hodnotu 0, tato hodnota je již do jisté míry sporná, neboť se dá předpokládat interval % jistá povodňová aktivita na území. Tento 1 (0 m - 78 m) 9,9 interval má na území zastoupení téměř 2 (78 m - 365 m) 32,6 10%. Druhý, nejčetnější interval v roz3 (365 m - 1258 m) 48,5 mezí 78 m - 365 m je na území v podílu 4 (1258 m - 2500 m) 9 skoro 33%. Třetí, poslední vhodný interval má rozmezí od 365 metrů do 1258m, Tabulka 5.9.: Predikce vzdálenosti od vody tento interval je nejspíš velmi zkreslen tím, že hydrologický model není a nemůže přesně ukázat původní vodní síť a dá se předpokládat, že u těchto lokalit se nacházel nějaký bližší vodní zdroj, který se nám nepodařilo zjistit. Díky velkému rozmezí má v modelu zastoupení 48%. Díky této velké maximální vzdálenosti ani průměrná hodnota není přesně vypovídající a mnohem vhodnější je medián, který má hodnotu 174 metrů. Poslední interval, který je již nevhodný je obsažen v podílu 9%. Vygenerovaná mapa se nachází v příloze A.11 na straně 11.

25


Pedologie

snjĚĂůĞŶŽƐƚŽĚǀŽĚLJ

Ϭ

ϮϬϬ

ϰϬϬ

ϲϬϬ

ϴϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

ϭϰϬϬ

ǀnjĚĂůĞŶŽƐƚ

DĞĂŶ

DŝŶŝŵƵŵͬDĂdžŝŵƵŵ

Obrázek 5.5.: Krabicový graf vodní sítě

5.5. Pedologie interval 1 2 3 4

Statistika Minimum Maximum Dolní Kvartil Medián Horní Kvartil Průměr

% 22,1 62,3 14 1,7

Tabulka 5.11.: Predikce pedologie

Pedologie Luvizemě Černice Fluvizemě Černice Hnědozemě Hnědozemě

Tabulka 5.12.: Statistika pro pedologii

Data pro pedologii byla načtena, podobně jako v případě průměrné nadmořské výšky. Jednotlivým typům půdy přidělíme kódy a pomocí funkce „Add data“ načteme do jednotlivých polygonů lokalit. První interval, pro dolních 25% obsahuje luvizemě, regozemě, kambizemě, gleje, organozemě a je obsažen v krajině lehce přes 22%. Střední interval označující pravděpodobnost 50% a obsahující fluvizemě a hnědozemě má v krajině podíl přes 62%. Třetí interval, obsahující horní hranici je obsažen v krajině téměř čtrnácti procenty. Obsahuje

26


Vytvoření predikčního modelu

půdy typu černice. Naprosto nevhodných je jen 1,7%. Do toho to intervalu spadají regozemě, které se již vyskytují na okrajích zkoumaného území. Avšak je zde jisté zkreslení v podobě vodních ploch, které vznikly v době nedávné, rybník ve Velkém Vřešťově a písníky v okolí Předměřic nad Labem a Lochenic, které také zasahují do tohoto intervalu. Vygenerovaná mapa se nachází v příloze A.10 na straně 10. WĞĚŽůŽŐŝĞ

Ϭ

Ϯ

ϰ

DĞĂŶ

ϲ

ϴ

ϭϬ

ϭϮ

DŝŶŝŵƵŵͬDĂdžŝŵƵŵ

Obrázek 5.6.: Krabicový graf pro pedologii

5.6. Vytvoření predikčního modelu Pro vytvoření konečné predikční mapy, byly jednotlivé archeologické predikce převedeny na bodový raster, kde každá predikční pravděpodobnost byla převedena dle tabulky 5.13, a každá jednotlivá buňka získala svoji predikční hodnotu.

Interval

Váha

1 (0%)

1

2 (25%)

2

3 (50%)

3

2 Následně byly jednotlivé predikční listy sečteny pomocí 4 (25%) 5 (0%) 1 funkce „Raster calculatoru“ a vytvořena nová predikční vrstva. Při testování predikčního modelu byla testována vaTabulka 5.13.: Predikční rianta s rozlišováním horních a dolních 25%, avšak výváhy

27


Vytvoření predikčního modelu

sledná predikční mapa obsahovala díky velkému množství kombinací značné množství predikčních vah a konečný výsledek nebyl zcela jednoznačný. Získané výsledky se hůře interpretovali a nebylo možné jednoznačně určit míry vhodnosti daného území. Proto bylo přistoupeno k tomuto jednoduššímu modelu, konečný predikční model je po součtech rozdělen na 9 zón, konečná mapa se nachází v příloze A.12 na straně 12 . Druhá mapa archeologické predikce je doplněna o zaznamenané lokality, aby bylo patrno, která místa v sobě skrývají potencionální objevení nové lokality a která již byla prozkoumána. Zastoupení jednotlivých zón v regionu je patrné z histogramu na obrázku 5.7. Zajímavostí je, že naprosto nevhodné místo se na lokalitě nenachází, naopak naprosto ideální místa jsou zastoupeny téměř jedním procentem. Jak je patrno z mapy ideálních míst, v příloze A.14. Za ideální je pokládáno místo, kde všech pět jednotlivých predikcí vykazuje maximální shodu s prostředním intervalem, a tudíž maximální vhodnost pro osídlení.

Obrázek 5.7.: Histogram predikčního modelu

28


6. Závěr Práce se zabývala archeologickým prediktivním modelováním, což je poměrně mladá nedestruktivní metoda archeologického výzkumu. Prediktivní model přinesl odpovídající výsledky, které splňují zadání, avšak je potřeba si uvědomit, že největším nedostatkem jsou již vstupní mapové podklady. Jelikož není v silách současné vědy přinést přesný pohled na krajinu v minulosti. Rozlišení mapy v sobě skrývá také omezení, jelikož drobné terénní nerovnosti nejsou v tomto měřítku patrné. Dalším nedostatkem predikce jsou areály, které se velmi odlišují od většiny areálů, například nadmořskou výškou, ty je téměř nemožné prediktivním modelem zjistit. Na druhou stranu prediktivní modelování přináší rozmanitý pohled, díky různým kombinacím predikcím na velkém území, což je rychlá a efektivní metoda. V podstatě časově nejnáročnější na projektu je samotné zaznamenání a zakreslení lokalit. Dle přiloženého projektu a databáze, je zde také možnost vytvoření predikčního modelu na základě různých areálů, či archeologických kultur a tím zkonkretizování modelu. Model byl tvořen pouze na základě statistického rozboru lokalit na zkoumaném území a nebyly do něj zahrnuty údaje o sídlištích z nějaké větší oblasti, například z celého Hradecka. Prediktivní model vznikl sečtením jednotlivých vrstev predikcí, které měli tři intervaly vhodnosti, od nevhodného, po středně vhodné až po velmi vhodné k osídlení. Výsledná mapa ukazuje, že jako nejdůležitější faktor rozhodování tehdejší populace byla vzdálenost od vodního zdroje. Zajímavé je, že střední část mapy se jeví na predikčním modelu k osídlení mnohem vhodnější, avšak akumulace lokalit je větší při celém toku Labe, což může být způsobeno i současným stavem poznání.

29


Literatura BERNACKÁ, L. Pravěké osídlení v povodí říčky Trotiny. Diplomová práce, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2006. BŘEHOVSKÝ, M. – JEDLIČKA, K. Úvod do geografických informačních systém? Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. CONOLLY, J. – LAKE, M. Geographical Information Systems In Archaeology. Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521793308. DALLA, L. B. Predictive Modelling Methodology [online]. 1994. [cit. 13.7.2013]. Dostupné z: http://web.archive.org/web/20100120042438/http: //modelling.pictographics.com/method.htm. DEMEK, J. Obecná geomorfologie. Academia, 1987. Dostupné z: http://books. google.cz/books?id=MCM8AAAAIAAJ. ESRI, E. S. R. I. [online]. 2012. [cit. 4.7.2013]. Dostupné z: http://help. arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/. INSPIRE, N. [online]. 2013. [cit. 15.07.2013]. Dostupné z: <http://geoportal. gov.cz>. GOLÁŇ, J. Archeologické prediktivní modelování pomocí geografických informačních systémů. Na příkladu území jihovýchodní Moravy. Disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, Přírodověděcká fakulta, Geografický ústav., 2003. JOFFE, J. Pedology. Pedology Publications, 1949. Dostupné z: http://books. google.cz/books?id=bG8_AAAAYAAJ. JOHN, J. – CHVOJKA, O. – RYTÍŘ, L. Predikční mapa archeologických lokalit středního Pootaví - Mladší doba bronzová až časná doba laténská. In Příspěvky k prostorové archeologii 1. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 72–91. ISBN 80-8647322-8. KOHLER, T. Predictive locational modeling: history and current practice. In JUDGE, W. J. – SEBASTIAN, L. (Ed.) Quantifying the Present and Predicting the Past: The-

30


Literatura

ory, Method, and Application of Archaeological Predictive Modeling. U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, 1988. KUNA, M. Post-processual archaeology from a post-Marxist perspective. Archeologické rozhledy 45. 1993, s. 390–395. KVAMME, K. The fundamental principles and practice of predictive archaeological modelling. In VOORRIPS, A. (Ed.) Mathematics and Information Science in Archaeology: A Flexible Framework. Holos, 1990. ISBN 9783926216960. NEUSTUPNÝ, E. K teorii terénního výzkumu v archeologii. Archeologické fórum 4. 1995, s. 85–94. PETRÁČKOVÁ, V. et al. Akademický slovník cizích slov. Academia, 1995. ISBN 9788020005243. RAPANT, P. Úvod do geografických informačních systémů. VŠB - TU Ostrava, 2002. RÝZNER, Č. Řadové hroby blíž Únětic. Památky archeologické a místopisné11/7. 1880, s. 289–308. STAR, J. – ESTES, J. E. Geographic Information Systems: An Introduction. Prentice Hall, 1990. ISBN 9780133511239. TOMLIN, C. D. Geographic information systems and cartographic modeling. Prentice Hall, 1990. ISBN 9780133509274. VRÁBLÍKOVÁ, J. – VRÁBLÍK, P. Základy pedologie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2006. Dostupné z: http: //books.google.cz/books?id=0NztGAAACAAJ. ISBN 9788070448052. WARREN, R. – ASCH, D. A predictive model of archaeological site location in the eastern Prairie Peninsula. In WESCOTT, K. – BRANDON, J. (Ed.) Practical Applications of Geographic Information Systems for Archaeologists. Taylor & Francis, 2000. s. 5–32. ISBN 9780748408306. WHEATLEY, D. – GILLINGS, M. Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS. Taylor & Francis, 2002. ISBN 9780415246408.

31


Seznam obrázků 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Formulář přidávání dat . . . . Histogram nadmořských výšek Histogram sklonu svahů . . . . Histogram orientace svahů . . Histogram pedologie . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

11 13 16 17 18

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Krabicový graf nadmořské výšky . . . . . . . . . . . . . . Krabicový graf svažitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Histogram orientace na celém území a zkoumaných lokalit Krabicový graf orientace svahu . . . . . . . . . . . . . . . Krabicový graf vodní sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krabicový graf pro pedologii . . . . . . . . . . . . . . . . Histogram predikčního modelu . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

20 22 23 24 26 27 28

A.1. Umístění lokalit (Zdroj: www.cenia.cz) . . . . . . . . . . . . . . . . . A.2. Morfologie terénu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.3. Mapa vodní sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.4. Svažitost svahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.5. Orientace svahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.6. Pedologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.7. Predikce dle nadmořské výšky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.8. Predikce dle svažitosti terénu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.9. Predikce dle orientace svahu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.10.Predikce dle pedologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.11.Predikce dle vzdálenosti od vodního toku . . . . . . . . . . . . . . . A.12.Predikce na základě nadmořské výšky, svažitosti, orientace, pedologie a vzdálenosti od vodního toku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.13.Predikce na základě nadmořské výšky, svažitosti, orientace, pedologie a vzdálenosti od vodního toku, včetně již objevených lokalit . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

32

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

12 13


Seznam obrázků

A.14.Ideální místa na základě nadmořské výšky, svažitosti, orientace, pedologie a vzdálenosti od vodního toku . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

14


Seznam tabulek 4.1. Rozdělení dle sklonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Orientace svahů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 16

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.11. 5.12. 5.13.

20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27

Statistika nadmořské výšky . . . Predikce výšky . . . . . . . . . Statistika pro sklonu svahu . . . Predikce svažitosti . . . . . . . Převedené stupně . . . . . . . . Predikce orientace svahu . . . . Statistika orientace svahu . . . . Statistika pro vzdálenost od vody Predikce vzdálenosti od vody . . Predikce pedologie . . . . . . . Statistika pro pedologii . . . . . Predikční váhy . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

34

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .


A. Mapové listy

Obrázek A.1.: Umístění lokalit (Zdroj: www.cenia.cz)

1


ObrĂĄzek A.2.: Morfologie terĂŠnu

2


Obrázek A.3.: Mapa vodní sítě

3


Obrázek A.4.: Svažitost svahů

4


Obrázek A.5.: Orientace svahů

5


Obrรกzek A.6.: Pedologie

6


Obrázek A.7.: Predikce dle nadmořské výšky

7


Obrázek A.8.: Predikce dle svažitosti terénu

8


Obrรกzek A.9.: Predikce dle orientace svahu

9


Obrรกzek A.10.: Predikce dle pedologie

10


Obrázek A.11.: Predikce dle vzdálenosti od vodního toku

11


Obrázek A.12.: Predikce na základě nadmořské výšky, svažitosti, orientace, pedologie a vzdálenosti od vodního toku

12


Obrázek A.13.: Predikce na základě nadmořské výšky, svažitosti, orientace, pedologie a vzdálenosti od vodního toku, včetně již objevených lokalit

13


Obrázek A.14.: Ideální místa na základě nadmořské výšky, svažitosti, orientace, pedologie a vzdálenosti od vodního toku

14


B. Katalog lokalit Číslo lokality

1

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 116:37 Sídlištní

Číslo lokality

2

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 116:37

15

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

254m 1,8° Jih 232m 1 Fluvizemě Slezskoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

254m 1,8° Jih 232m 1 Fluvizemě Mezolit


Číslo lokality

3

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 123:24 Sídlištní

Číslo lokality

4

Katastrální území Osada, místní část Okres Přesnost lokalizace Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 1 13-22-09 123:24 Sídlištní

Číslo lokality

5

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 87:22 Sídlištní

16

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

251m 3,3° Východ 184m 1 Fluvizemě Vypíchaná

251m 3,3° Východ 184m 1 Fluvizemě Lineární

255m 0,2° Jihovýchod 441m 1 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

6

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-09 Vzdálenost od vody 92:74 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

7

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-09 Vzdálenost od vody 93:76 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

8

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-09 Vzdálenost od vody 93:76 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

17

258m 1,3° Jih 636m 1 Hnědozemě Lineární

261m 0,9° Jih 494m 1 Hnědozemě Lineární

261m 0,9° Jih 494m 1 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

9

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 107:81 Sídlištní

Číslo lokality

10

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 107:81 Sídlištní

Číslo lokality

11

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 107:81 Sídlištní

18

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1° Jih 422m 1 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1° Jih 422m 1 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1° Jih 422m 1 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

12

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 107:81 Sídlištní

Číslo lokality

13

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Čáslavky Hradec Králové 13-22-09 107:81 Sídlištní

Číslo lokality

14

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 80:366 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

19

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1° Jih 422m 1 Hnědozemě Lineární

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1° Jih 422m 1 Hnědozemě Doba Římská

254m 0,3° Severozápad 498m 5 Hnědozemě Slezskoplatěnická


Číslo lokality

15

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 79:357 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

16

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 79:357 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

253m 0,8° Jih 539m 4 Hnědozemě Vypíchaná

Číslo lokality

17

Západ

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 79:357 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

253m 0,8° Jih 539m 4 Hnědozemě Slezskoplatěnická

20

253m 0,8° Jih 539m 4 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

18

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 95:354 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

19

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 95:354 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

20

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 105:350 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

21

255m 0,4° Západ 348m 5 Fluvizemě Vypíchaná

255m 0,4° Západ 348m 5 Fluvizemě Slezskoplatěnická

255m 0,7° Jih 291m 5 Fluvizemě Slezskoplatěnická


Číslo lokality

21

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 105:350 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

22

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 105:350 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

23

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 101:341 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

22

255m 0,7° Jih 291m 5 Fluvizemě Vypíchaná

255m 0,7° Jih 291m 5 Fluvizemě Latén

254m 0,4° Jihozápad 327m 5 Fluvizemě Vypíchaná


Číslo lokality

24

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 103:331 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

25

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 114:346 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

26

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 84:313 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

23

253m 1° Jih 276m 5 Fluvizemě Slezskoplatěnická

253m 1,7° Jihovýchod 219m 5 Fluvizemě Lužická

250m 1,3° Jih 165m 4 Fluvizemě Vypíchaná


Číslo lokality

27

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 84:313 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

28

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 84:313 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

29

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 84:313 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

24

250m 1,3° Jih 165m 4 Fluvizemě Lineární

250m 1,3° Jih 165m 4 Fluvizemě Slezskoplatěnická

250m 1,3° Jih 165m 4 Fluvizemě Halštat


Číslo lokality

30

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 84:313 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

31

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 40:314 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

32

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 40:314 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

25

250m 1,3° Jih 165m 4 Fluvizemě Latén

252m 0,6° Jihozápad 111m 4 Fluvizemě Neolit

252m 0,6° Jihozápad 111m 4 Fluvizemě Pravěk


Číslo lokality

33

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 40:314 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

34

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 33:315 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

35

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 33:315 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

26

252m 0,6° Jihozápad 111m 4 Fluvizemě Latén

253m 2,1° Jihozápad 47m 4 Fluvizemě Lužická

253m 2,1° Jihozápad 47m 4 Fluvizemě Slezskoplatěnická


Číslo lokality

36

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Černožice nad Labem Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 33:315 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

37

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vrchovnice

Číslo lokality

38

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vrchovnice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 208:67 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 208:67 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

27

253m 2,1° Jihozápad 47m 4 Fluvizemě Latén

292m 2,2° Jih 591m 1 Hnědozemě Neolit

292m 2,2° Jih 591m 1 Hnědozemě Lineární


Číslo lokality

39

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vrchovnice

Číslo lokality

40

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vrchovnice

Číslo lokality

41

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vrchovnice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 208:67 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 208:67 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 208:67 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

28

292m 2,2° Jih 591m 1 Hnědozemě Vypíchaná

292m 2,2° Jih 591m 1 Hnědozemě Lužická

292m 2,2° Jih 591m 1 Hnědozemě Popelnicová pole


Číslo lokality

42

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vrchovnice

Číslo lokality

43

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velký Vřešťov Nadmořská výška Sklon svahu Trutnov Orientace svahu 13-22-02 Vzdálenost od vody 198:05 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

44

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velký Vřešťov Nadmořská výška Sklon svahu Trutnov Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 305:359 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 208:67 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

29

292m 2,2° Jih 591m 1 Hnědozemě Neolit

306m 13,1° Západ 105m 2 Gleje Neolit

305m 1,6° Severovýchod 500m 1 Regozemě Neolit/Eneolit


Číslo lokality

45

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velký Vřešťov Nadmořská výška Sklon svahu Trutnov Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 187:256 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

46

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velký Vřešťov Nadmořská výška Sklon svahu Trutnov Orientace svahu 13-22-02 Vzdálenost od vody 193:43 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

47

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lužany

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 451:164 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

30

269m 6,6° Severovýchod 137m 2 Regozemě Latén

275m 1,2° Jih 109m 2 Regozemě Popelnicová pole

261m 3,2° Jihovýchod 81m 4 Regozemě Slezskoplatěnická


Číslo lokality

48

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lužany

Číslo lokality

49

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07/12 Vzdálenost od vody 421:0 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

50

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07/12 Vzdálenost od vody 421:0 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 451:188 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

31

255m 1,7° Západ 14m 4 Gleje Vypíchaná

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Pravěk

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

51

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

52

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

53

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Hradec Králové 13-22-07/12 421:0

Hradec Králové 13-22-07/12 421:0

Hradec Králové 13-22-07/12 421:0 Sídlištní

32

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Paleolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Popelnicová pole

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Lineární


Číslo lokality

54

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

55

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

56

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Hradec Králové 13-22-07/12 421:0 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-07/12 421:0 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-07/12 421:0 Sídlištní

33

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Eneolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

263m 1,1° Jihozápad 115m 2 Hnědozemě Latén


Číslo lokality

57

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

58

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

59

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Hradec Králové 13-22-13 20:345

Hradec Králové 13-22-13 20:345 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-13 20:345 Sídlištní

34

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 4,4° Jihovýchod 81m 11 Gleje Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 4,4° Jihovýchod 81m 11 Gleje Lineární

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 4,4° Jihovýchod 81m 11 Gleje Vypíchaná


Číslo lokality

60

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

61

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

62

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Hradec Králové 13-22-13 20:345 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-13 74:259 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-13 15:225 Pohřební

35

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 4,4° Jihovýchod 81m 11 Gleje Popelnicová pole

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 6,9° Jihozápad 265m 14 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

255m 1,8° Jihozápad 290m 14 Hnědozemě Lužická


Číslo lokality

63

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

64

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Číslo lokality

65

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Račice nad Trotinou

Hradec Králové 13-22-13/12 0:305

Hradec Králové 13-22-12 456:282 Pohřební

Hradec Králové 13-22-12 433:160

36

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

260m 0,8° Jih 138m 3 Hnědozemě Lengyel

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

260m 3,1° Jihovýchod 244m 1 Hnědozemě Lužická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

299m 2,1° Jihovýchod 842m 1 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

66

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

67

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

68

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 201:194 Řád vodního toku Neurčitá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 150:213 Řád vodního toku Neurčitá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 202:120 Řád vodního toku Neurčitá Typ půdy Archeologické kultury

37

268m 4,7° Východ 233m 1 Hnědozemě Pravěk

290m 4,3° Západ 444m 14 Hnědozemě Pravěk

262m 2° Jih 91m 1 Gleje Neolit


Číslo lokality

69

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

70

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

71

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 202:120 Řád vodního toku Neurčitá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 202:120 Řád vodního toku Neurčitá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 231:119 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

38

262m 2° Jih 91m 1 Gleje Lužická

262m 2° Jih 91m 1 Hnědozemě Lužická

250m 4,6° Západ 78m 1 Hnědozemě Lužická


Číslo lokality

72

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

73

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

74

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 240:78 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 240:78 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 240:78 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

39

250m 1,3° Jihozápad 221m 1 Hnědozemě Lineární

250m 1,3° Jihozápad 221m 1 Hnědozemě Lužická

250m 1,3° Jihozápad 221m 1 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

75

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

76

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

77

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 240:78 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 227:66 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 230:59 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

40

250m 1,3° Jihozápad 221m 1 Hnědozemě Pravěk

244m 0° Sever 54m 15 Gleje Doba Římská

243m 1,8° Západ 28m 15 Gleje Lužická


Číslo lokality

78

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

79

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36 Sídlištní

Číslo lokality

80

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 236:49 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

244m 2,6° Západ 0m 15 Gleje Lužická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Lineární

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Vypíchaná

41


Číslo lokality

81

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36 Sídlištní

Číslo lokality

82

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36 Ojedinělý

Číslo lokality

83

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Lengyelská

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Neolit/Eneolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Neolit

42


Číslo lokality

84

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36

Číslo lokality

85

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 262:36

Číslo lokality

86

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 278:10

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Lužická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

247m 0,9° Jih 46m 15 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

243m 1,4° Jihozápad 137m 15 Fluvizemě Lineární

43


Číslo lokality

87

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 278:10

Číslo lokality

88

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 278:10

Číslo lokality

89

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 289:7 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

243m 1,4° Jihozápad 137m 15 Fluvizemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

243m 1,4° Jihozápad 137m 15 Fluvizemě Latén

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

244m 1° Jih 240m 15 Fluvizemě Lineární

44


Číslo lokality

90

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 289:7 Sídlištní

Číslo lokality

91

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov Trotina Hradec Králové 13-22-15 289:7

Číslo lokality

92

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

244m 1° Jih 240m 15 Fluvizemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

244m 1° Jih 240m 15 Fluvizemě Halštat

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 289:7 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

45

270m 5,7° Jihovýchod 386m 1 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

93

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

94

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

95

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 229:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 229:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 229:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

46

263m 3,4° Jihovýchod 156m 1 Černice Lineární

263m 3,4° Jihovýchod 156m 1 Černice Latén

263m 3,4° Jihovýchod 156m 1 Černice Vypíchaná


Číslo lokality

96

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

97

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

98

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 239:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 239:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 239:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

47

259m 3,3° Jihozápad 0m 1 Hnědozemě Pravěk

259m 3,3° Jihozápad 0m 1 Hnědozemě Lineární

259m 3,3° Jihozápad 0m 1 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

99

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

100

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Číslo lokality

101

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rodov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 239:269 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 269:221 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-15 Vzdálenost od vody 216:216 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

48

259m 3,3° Jihozápad 0m 1 Hnědozemě Latén

256m 1,1° Západ 43m 1 Hnědozemě Doba Římská

264m 3,2° Jihozápad 189m 1 Hnědozemě Lužická


Číslo lokality

102

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

103

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

104

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 348:205 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 348:205 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 341:218 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

49

311m 4,4° Západ 571m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

311m 4,4° Západ 571m 1 Hnědozemě Neolit

285m 4,2° Jih 293m 1 Hnědozemě Paleolit


Číslo lokality

105

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

106

Katastrální území Osada, místní část Okres , Mapový list Identifikace Aktivita

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 328:277 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Hořiněves

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 409:272 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

107

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 409:272 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

50

265m 2,6° Jihozápad 86m 1 Hnědozemě Pravěk

272m 1,2° Jihovýchod 128m 1 Hnědozemě Nálevkové poháry

272m 1,2° Jihovýchod 128m 1 Hnědozemě Lineární


Číslo lokality

108

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

109

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

110

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 409:272 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 409:272 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 295:321 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

51

272m 1,2° Jihovýchod 128m 1 Hnědozemě Unětická

272m 1,2° Jihovýchod 128m 1 Hnědozemě Lužická

272m 2,6° Jihozápad 272m 1 Černice Popelnicová pole


Číslo lokality

111

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

112

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

113

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 237:276 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 236:207 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 236:207 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

52

280m 0,3° Jihozápad 457m 1 Černice Slezkoplatěnická

286m 2,3° Severovýchod 637m 1 Hnědozemě Paleolit

286m 2,3° Severovýchod 637m 1 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

114

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

115

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Číslo lokality

116

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hořiněves

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 236:207 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 233:154 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 383:131 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

53

286m 2,3° Severovýchod 637m 1 Hnědozemě Lužická

302m 0,3° Západ 1164m 1 Hnědozemě Popelnicová pole

298m 3,1° Jihozápad 222m 1 Hnědozemě Unětická


Číslo lokality

117

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

118

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

119

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 170:90 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 272:78 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 369:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

54

332m 0,8° Jihovýchod 1258m 1 Hnědozemě Nálevkové poháry

324m 0,2° Západ 1052m 1 Černice Pravěk

305m 1,5° Jihovýchod 313m 1 Černice Nálevkové poháry


Číslo lokality

120

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

121

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

122

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 340:68 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 340:68 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

55

306m 5,1° Jihovýchod 477m 1 Černice Vypíchaná

306m 5,1° Jihovýchod 477m 1 Černice Latén

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Lineární


Číslo lokality

123

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

124

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

125

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

56

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Vypíchaná

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Latén


Číslo lokality

126

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

127

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

128

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

57

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Neolit

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Halštat

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

129

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

130

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

131

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 163:152 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 124:162 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

58

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Pravěk

296m 2,2° Jih 650m 1 Hnědozemě Popelnicová pole

294m 2,5° Západ 379m 1 Regozemě Doba Římská


Číslo lokality

132

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

133

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

134

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 225:142 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 226:57 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 200:135 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

59

302m 2° Západ 1256m 1 Černice Slezkoplatěnická

322m 2,3° Jihozápad 1009m 1 Černice Slezkoplatěnická

322m 2,3° Západ 1100m 1 Černice Doba Římská


Číslo lokality

135

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

136

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

137

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 70:164 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 70:164 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 70:164 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

60

292m 3,6° Sever 440m 1 Hnědozemě Neolit

292m 3,6° Sever 440m 1 Hnědozemě Eneolit

295m 3° Západ 623m 1 Hnědozemě Pravěk


Číslo lokality

138

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

139

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Číslo lokality

140

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Máslojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 70:164 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 70:164 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 226:154 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

61

295m 3° Západ 623m 1 Hnědozemě Lineární

295m 3° Západ 623m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

302m 0,2° Jihozápad 1152m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

141

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

142

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

143

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 433:246 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 370:233 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 319:270 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

62

265m 0,7° Jihovýchod 0m 2 Gleje Neolit

282m 0,7° Jih 345m 2 Černice Pravěk

297m 1° Jihovýchod 273m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

144

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

145

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

146

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 325:236 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 369:210 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 369:210 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

63

286m 2,3° Jihovýchod 568m 2 Černice Lineární

280m 0,6° Jih 377m 2 Černice Pravěk

280m 0,6° Jih 377m 2 Černice Doba Římská


Číslo lokality

147

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

148

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

149

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 346:233 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 346:233 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 346:233 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

64

279m 1,5° Jihovýchod 489m 2 Černice Popelnicová pole

279m 1,5° Jihovýchod 489m 2 Černice Stěhování národů

279m 1,5° Jihovýchod 489m 2 Černice Neolit


Číslo lokality

150

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

151

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Číslo lokality

152

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Dolní Neděliště

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 346:233 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 278:233 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-17 Vzdálenost od vody 278:233 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

65

279m 1,5° Jihovýchod 489m 2 Černice Paleolit

297m 2,6° Jih 745m 1 Černice Pravěk

297m 2,6° Jih 745m 1 Černice Doba Římská


Číslo lokality

153

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 390:106 Sídlištní

Číslo lokality

154

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 390:106 Sídlištní

Číslo lokality

155

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 390:106

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 3,7° Jihovýchod 484m 4 Hnědozemě Lužická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 3,7° Jihovýchod 484m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 3,7° Jihovýchod 484m 4 Hnědozemě Pravěk

66


Číslo lokality

156

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 390:106 Sídlištní

Číslo lokality

157

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 390:106 Sídlištní/Výrobní

Číslo lokality

158

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Náchod 13-22-08 390:106 Sídlištní/Výrobní

275m 3,7° Jihovýchod 484m 4 Hnědozemě Nálevkové poháry

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 3,7° Jihovýchod 484m 4 Hnědozemě Halštat

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 3,7° Jihovýchod 484m 4 Hnědozemě Latén

67


Číslo lokality

159

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 404:69

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

160

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 404:69 Sídlištní/Výrobní

Číslo lokality

161

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 404:69 Sídlištní/Výrobní

265m 3,5° Jih 265m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

265m 3,5° Jih 265m 4 Hnědozemě Halštat

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

265m 3,5° Jih 265m 4 Hnědozemě Latén

68


Číslo lokality

162

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 382:65

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

163

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 382:65 Sídlištní/Výrobní

Číslo lokality

164

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 382:65 Sídlištní/Výrobní

262m 3,9° Východ 203m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 3,9° Východ 203m 4 Hnědozemě Halštat

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 3,9° Východ 203m 4 Hnědozemě Latén

69


Číslo lokality

165

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 410:60 Sídlištní

Číslo lokality

166

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 410:60 Sídlištní/Výrobní

Číslo lokality

167

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Náchod 13-22-08 410:60 Sídlištní/Výrobní

258m 3,2° Jihovýchod 44m 4 Fluvizemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 3,2° Jihovýchod 44m 4 Fluvizemě Halštat

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 3,2° Jihovýchod 44m 4 Fluvizemě Latén

70


Číslo lokality

168

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 440:97 Sídlištní

Číslo lokality

169

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 440:97 Sídlištní

Číslo lokality

170

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 440:97 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

261m 1,1° Jih 28m 4 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

261m 1,1° Jih 28m 4 Hnědozemě Lengyelská

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

261m 1,1° Jih 28m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

71


Číslo lokality

171

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

172

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

173

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 440:97 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 440:97 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 432:128 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

72

261m 1,1° Jih 28m 4 Hnědozemě Halštat

261m 1,1° Jih 28m 4 Hnědozemě Latén

263m 1,2° Jihovýchod 70m 1 Hnědozemě Halštat


Číslo lokality

174

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

175

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov Náchod 13-22-08 457:150 Sídlištní

Číslo lokality

176

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 432:128 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Náchod 13-22-08 457:150 Sídlištní

263m 1,2° Jihovýchod 70m 1 Hnědozemě Latén

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 0,9° Jih 30m 3 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 0,9° Jih 30m 3 Hnědozemě Neolit

73


Číslo lokality

177

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

178

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

179

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 457:150 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 457:150 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Náchod 13-22-08 456:157

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

74

262m 0,9° Jih 30m 3 Hnědozemě Halštat

262m 0,9° Jih 30m 3 Hnědozemě Latén

264m 0,5° Západ 245m 1 Hnědozemě Pravěk


Číslo lokality

180

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

181

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Neznášov

Číslo lokality

182

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 256:94 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 456:157 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 456:157 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

75

264m 0,5° Západ 245m 1 Hnědozemě Halštat

264m 0,5° Západ 245m 1 Hnědozemě Latén

284m 3° Jihozápad 60m 1 Hnědozemě Pravěk


Číslo lokality

184

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce Náchod 13-22-04 256:94 Sídlištní

Číslo lokality

185

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce Náchod 13-22-04 256:94 Sídlištní

Číslo lokality

186

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce Náchod 13-22-04 256:94 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

284m 3° Jihozápad 60m 1 Hnědozemě Lineární

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

284m 3° Jihozápad 60m 1 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

284m 3° Jihozápad 60m 1 Hnědozemě Eneolit

76


Číslo lokality

187

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce Náchod 13-22-04 256:94 Sídlištní

Číslo lokality

188

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

189

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Náchod 13-22-04 241:91 Sídlištní

Náchod 13-22-04 223:97

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

284m 3° Jihozápad 60m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

277m 2,9° Jih 44m 1 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

292m 3,1° Jih 198m 1 Hnědozemě Neolit

77


Číslo lokality

190

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

191

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

192

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Náchod 13-22-04 258:145

Náchod 13-22-04 183:164

Náchod 13-22-04 183:164 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

307m 3,4° Jihozápad 107m 1 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

311m 1,3° Západ 389m 1 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

311m 1,3° Západ 389m 1 Hnědozemě Lineární

78


Číslo lokality

193

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

194

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

195

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Náchod 13-22-04 174:52

Náchod 13-22-04 174:52

Náchod 13-22-04 120:18

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 0,3° Jihozápad 277m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 0,3° Jihozápad 277m 1 Hnědozemě Doba Římská

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 0,8° Jih 159m 2 Hnědozemě Paleolit

79


Číslo lokality

196

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

197

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

198

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Náchod 13-22-04 120:18

Náchod 13-22-04 120:18

Náchod 13-22-04 120:18

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 0,8° Jih 159m 2 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 0,8° Jih 159m 2 Hnědozemě Doba Římská

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

267m 0,8° Jih 159m 2 Hnědozemě Latén

80


Číslo lokality

199

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

200

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Dolce

Číslo lokality

201

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rtyně

Náchod 13-22-04 197:374

Náchod 13-22-04 197:374

Náchod 13-22-04 77:114

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

265m 1,8° Východ 53m 1 Hnědozemě Doba Římská

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

265m 1,8° Východ 53m 1 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

81

280m 2,9° Jih 43m 1 Hnědozemě Pravěk


Číslo lokality

202

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rtyně

Číslo lokality

203

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rtyně

Číslo lokality

204

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rtyně

Náchod 13-22-04 77:114

Náchod 13-22-04 77:114

Náchod 13-22-09 122:369

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

280m 2,9° Jih 43m 1 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

280m 2,9° Jih 43m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

269m 1,4° Severozápad 18m 2 Hnědozemě Lužická

82


Číslo lokality

205

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rtyně

Číslo lokality

206

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rtyně

Číslo lokality

207

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Náchod 13-22-09 122:369 Sídlištní

Náchod 13-22-04 43:48

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

269m 1,4° Severozápad 18m 2 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

283m 5° Východ 105m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Hradec Králové 13-22-17 43:48 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

83

288m 3,1° Jihovýchod 0m 1 Gleje Slezkoplatěnická


Číslo lokality

208

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště Hradec Králové 13-22-17 394:354 Sídlištní

Číslo lokality

209

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Číslo lokality

210

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Hradec Králové 13-22-17 435:335 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-17 435:335 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

297m 1° Jih 664m 1 Černice Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

293m 1,6° Jihozápad 626m 1 Černice Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

293m 1,6° Jihozápad 626m 1 Černice Lineární

84


Číslo lokality

211

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Číslo lokality

212

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Číslo lokality

213

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Hradec Králové 13-22-17 340:336 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-17 340:336 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-17 340:336 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

289m 3,6° Jihozápad 103m 2 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

289m 3,6° Jihozápad 103m 2 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

289m 3,6° Jihozápad 103m 2 Hnědozemě Doba Římská

85


Číslo lokality

214

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Číslo lokality

215

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Číslo lokality

216

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Hradec Králové 13-22-17 340:336 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-17 340:336 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-17 443:246 Ojedinělá

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

289m 3,6° Jihozápad 103m 2 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

289m 3,6° Jihozápad 103m 2 Hnědozemě Lužická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

269m 3,1° Jihozápad 122m 2 Černice Neolit

86


Číslo lokality

217

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Horní Neděliště

Číslo lokality

218

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Jeřičky

Číslo lokality

220

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Jeřičky

Hradec Králové 13-22-18 25:239 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-07 332:257 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-07 332:257 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

260m 1,1° Jih 97m 2 Gleje Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

272m 4,7° Jih 62m 4 Organozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

272m 4,7° Jih 62m 4 Organozemě Lineární

87


Číslo lokality

221

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Jeřičky

Číslo lokality

222

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Jeřičky

Číslo lokality

223

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Jeřičky

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 332:257 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 332:257 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 332:257 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

88

272m 4,7° Jih 62m 4 Organozemě Vypíchaná

272m 4,7° Jih 62m 4 Organozemě Eneolit

272m 4,7° Jih 62m 4 Organozemě Zvoncové poháry


Číslo lokality

224

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Jeřičky

Číslo lokality

225

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

226

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 332:257 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 300:30 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 300:30 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

89

272m 4,7° Jih 62m 4 Organozemě Latén

244m 0,6° Jihovýchod 365m 15 Fluvizemě Neolit

244m 0,6° Jihovýchod 365m 15 Fluvizemě Pravěk


Číslo lokality

227

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

228

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

229

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 300:30 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 300:30 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 300:30 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

90

244m 0,6° Jihovýchod 365m 15 Fluvizemě Lužická

244m 0,6° Jihovýchod 365m 15 Fluvizemě Slezkoplatěnická

244m 0,6° Jihovýchod 365m 15 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

230

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

231

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

232

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 286:22 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 316:15 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 316:15 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

91

245m 0,6° Jih 217m 15 Fluvizemě Lineární

241m 0,5° Jih 303m 1 Fluvizemě Vypíchaná

241m 0,5° Jih 303m 1 Fluvizemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

233

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

234

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

235

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 316:15 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 347:43 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 377:52 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

92

241m 0,5° Jih 303m 1 Fluvizemě Lineární

243m 1,4° Jihozápad 233m 1 Fluvizemě Pravěk

244m 1,2° Jihozápad 137m 1 Fluvizemě Neolit


Číslo lokality

236

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

237

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

238

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 377:52 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 377:52 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 405:72 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

93

244m 1,2° Jihozápad 137m 1 Fluvizemě Lineární

244m 1,2° Jihozápad 137m 1 Fluvizemě Eneolit

244m 0,8° Jihovýchod 400m 1 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

239

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

240

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

241

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 444:127 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 444:127 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 444:127 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

94

255m 2° Jih 472m 6 Fluvizemě Lineární

255m 2° Jih 472m 6 Fluvizemě Slezkoplatěnická

255m 2° Jih 472m 6 Fluvizemě Lužická


Číslo lokality

242

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

243

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

244

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 444:127 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 444:127 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 448:99 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

95

255m 2° Jih 472m 6 Fluvizemě Neolit

255m 2° Jih 472m 6 Fluvizemě Eneolit

241m 0,6° Jihozápad 381m 6 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

245

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

246

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

247

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 452:107 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 452:107 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 452:107 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

96

243m 3° Jih 330m 6 Fluvizemě Lineární

243m 3° Jih 330m 6 Fluvizemě Halštat

243m 3° Jih 330m 6 Fluvizemě Vypíchaná


Číslo lokality

248

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

249

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

250

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 453:131 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 404:89 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 404:89 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

97

253m 2,5° Jih 444m 6 Fluvizemě Slezkoplatěnická

247m 1,6° Jih 552m 1 Fluvizemě Popelnicová pole

247m 1,6° Jih 552m 1 Fluvizemě Pravěk


Číslo lokality

251

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

252

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

253

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 404:89 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 434:120 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 414:51 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

98

247m 1,6° Jih 552m 1 Fluvizemě Neolit

253m 3,2° Jih 522m 6 Fluvizemě Lengyelská

242m 0,8° Jih 315m 1 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

254

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

255

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

256

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 414:51 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 414:51 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

99

242m 0,8° Jih 315m 1 Fluvizemě Vypíchaná

242m 0,8° Jih 315m 1 Fluvizemě Slezkoplatěnická

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

257

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

258

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

259

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

100

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Vypíchaná

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Slezkoplatěnická

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Latén


Číslo lokality

260

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

261

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

262

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 428:60 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

101

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Neolit

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Pravěk

241m 0,4° Východ 277m 6 Fluvizemě Paleolit


Číslo lokality

263

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice Smiřičky Hradec Králové 13-22-13 440:142 Sídlištní

Číslo lokality

264

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice Smiřičky Hradec Králové 13-22-13 440:142 Sídlištní

Číslo lokality

265

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1,8° Jih 322m 1 Černice Paleolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

258m 1,8° Jih 322m 1 Černice Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 462:165 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

258m 1,8° Jihovýchod 258m 1 Fluvizemě Lineární

102


Číslo lokality

266

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

267

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice Smiřičky Hradec Králové 13-22-13 471:164

Číslo lokality

268

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 462:165 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 42:118 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

103

258m 1,8° Jihovýchod 258m 1 Fluvizemě Vypíchaná

248m 6,4° Jihovýchod 101m 6 Fluvizemě Neolit

242m 0,2° Západ 125m 6 Fluvizemě Neolit


Číslo lokality

269

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

270

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

271

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 42:118 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 122:101 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 122:101 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

104

242m 0,2° Západ 125m 6 Fluvizemě Pravěk

244m 0,5° Západ 568m 6 Fluvizemě Slezkoplatěnická

244m 0,5° Západ 568m 6 Fluvizemě Latén


Číslo lokality

272

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Smiřice

Číslo lokality

273

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hřibojedy

Číslo lokality

274

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hřibojedy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 346:306 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Trutnov 13-22-03 346:306 sezónní sídliště

Trutnov 13-22-03 346:306

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

105

240m 0,1° Severozápad 237m 16 Fluvizemě Latén

369m 2,4° Západ 1355m 1 Luvizemě Mezolit

383m 3,3° Jihozápad 1480m 1 Luvizemě Pravěk


Číslo lokality

275

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hřibojedy Trutnov 13-22-03 304:351

Číslo lokality

276

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

277

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Hradec Králové 13-22-13 405:190 Sídlištní

Hradec Králové 13-22-13 405:190 Sídlištní

373m 0° Sever 1212m 1 Luvizemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 0,3° Jihozápad 329m 1 Černice Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 0,3° Jihozápad 329m 1 Černice Neolit

106


Číslo lokality

278

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

279

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

280

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 416:136 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 382:14 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 382:14 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

107

258m 1,7° Jih 694m 6 Fluvizemě Vypíchaná

291m 3,3° Západ 406m 4 Regozemě Slezkoplatěnická

291m 3,3° Západ 406m 4 Regozemě Lužická


Číslo lokality

281

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

282

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

283

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 382:14 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 356:8 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 379:379 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

108

291m 3,3° Západ 406m 4 Regozemě Pravěk

276m 2,7° Západ 248m 1 Regozemě Pravěk

280m 2,7° Jih 421m 1 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

284

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

285

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

286

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 379:379 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 379:379 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 379:379 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

109

280m 2,7° Jih 421m 1 Hnědozemě Lužická

280m 2,7° Jih 421m 1 Hnědozemě Eneolit

280m 2,7° Jih 421m 1 Hnědozemě Řivnáčská


Číslo lokality

287

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

288

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

289

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 379:379 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 379:379 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 387:368 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

110

280m 2,7° Jih 421m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

280m 2,7° Jih 421m 1 Hnědozemě Latén

277m 3,6° Jihovýchod 429m 4 Hnědozemě Halštat


Číslo lokality

290

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

291

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

292

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 387:368 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 387:368 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 387:368 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

111

277m 3,6° Jihovýchod 429m 4 Hnědozemě Latén

277m 3,6° Jihovýchod 429m 4 Hnědozemě Pravěk

277m 3,6° Jihovýchod 429m 4 Hnědozemě Lineární


Číslo lokality

293

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

293

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

294

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 382:366 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 382:366 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 398:361 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

112

275m 0,8° Jihozápad 281m 1 Hnědozemě Lužická

275m 0,8° Jihozápad 281m 1 Hnědozemě Lužická

277m 1° Jihozápad 227m 4 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

295

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

296

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

297

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 398:361 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 398:361 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 398:361 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

113

277m 1° Jihozápad 227m 4 Hnědozemě Lineární

277m 1° Jihozápad 227m 4 Hnědozemě Lužická

277m 1° Jihozápad 227m 4 Hnědozemě Pravěk


Číslo lokality

298

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

299

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

300

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 450:208 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 457:218 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

114

257m 0° Sever 28m 1 Černice Lengyelská

258m 1,2° Jihozápad 26m 1 Černice Vypíchaná

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Pravěk


Číslo lokality

301

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

302

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

303

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

115

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Lineární

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Řivnáčská

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Neolit


Číslo lokality

304

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

305

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

306

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

116

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Vypíchaná

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Lengyelská

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Slezkoplatěnická


Číslo lokality

307

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

308

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

309

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní/Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

117

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Latén

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Lineární

257m 2,4° Jih 45m 1 Černice Halštat


Číslo lokality

310

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

311

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

312

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 475:222 Řád vodního toku Sídlištní/Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 475:222 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 475:222 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

118

256m 2,1° Jihovýchod 104m 1 Černice Latén

256m 2,1° Jihovýchod 104m 1 Černice Neolit

256m 2,1° Jihovýchod 104m 1 Černice Vypíchaná


Číslo lokality

313

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

314

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

315

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 475:222 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:209 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 472:201 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

119

256m 2,1° Jihovýchod 104m 1 Černice Lengyelská

253m 0° Sever 87m 1 Černice Latén

252m 1,5° Jihovýchod 9m 1 Černice Pravěk


Číslo lokality

316

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

317

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

318

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 471:226 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 470:253 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 470:253 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

120

257m 0° Sever 206m 1 Černice Vypíchaná

260m 0,7° Jihovýchod 336m 4 Černice Lineární

260m 0,7° Jihovýchod 336m 4 Černice Slezkoplatěnická


Číslo lokality

319

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

320

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

321

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 470:253 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 470:253 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 470:253 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

121

260m 0,7° Jihovýchod 336m 4 Černice Lužická

260m 0,7° Jihovýchod 336m 4 Černice Vypíchaná

260m 0,7° Jihovýchod 336m 4 Černice Zvoncové poháry


Číslo lokality

322

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

323

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

324

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 470:253 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 9:238 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 9:238 Řád vodního toku Sídlištní/Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

122

260m 0,7° Jihovýchod 336m 4 Černice Lengyelská

259m 0,9° Jih 369m 4 Černice Lužická

259m 0,9° Jih 369m 4 Černice Slezkoplatěnická


Číslo lokality

325

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

326

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

327

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 9:238 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

123

259m 0,9° Jih 369m 4 Černice Neolit

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Slezkoplatěnická

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Vypíchaná


Číslo lokality

328

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

329

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

330

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

124

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Popelnicová pole

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Lineární

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Lužická


Číslo lokality

331

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

332

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

333

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 29:245 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 31:208 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

125

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Pravěk

256m 2,7° Jih 238m 4 Fluvizemě Neolit

242m 0° Sever 98m 5 Fluvizemě Eneolit


Číslo lokality

333

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

334

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

335

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 31:208 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 45:216 Řád vodního toku Sídlištní/Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 48:238 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

126

242m 0° Sever 98m 5 Fluvizemě Eneolit

244m 0,5° Jih 40m 4 Fluvizemě Pravěk

246m 1,4° Jihovýchod 39m 4 Fluvizemě Doba Římská


Číslo lokality

336

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

337

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

338

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

127

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Lineární

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Lužická

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Vypíchaná


Číslo lokality

339

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

340

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

341

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

128

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Lengyelská

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Zvoncové poháry

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Latén


Číslo lokality

342

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

343

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

344

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 27:254 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

129

252m 3,1° Jihovýchod 121m 4 Fluvizemě Neolit

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Lineární

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

345

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

346

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní/Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

347

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

130

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Popelnicová pole

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Doba Římská

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Vypíchaná


Číslo lokality

348

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

349

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

350

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

131

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Eneolit

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Lengyelská

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Jordanovská


Číslo lokality

351

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

352

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Holohlavy

Číslo lokality

353

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 75:154 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-14 Vzdálenost od vody 268:247 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

132

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Nálevkové poháry

246m 1° Jihozápad 48m 1 Fluvizemě Latén

285m 3° Jih 153m 1 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

354

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 75:154 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

355

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 75:154 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

356

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 75:154 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

133

285m 3° Jih 153m 1 Hnědozemě Lineární

285m 3° Jih 153m 1 Hnědozemě Vypíchaná

285m 3° Jih 153m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

357

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 125:178 Řád vodního toku Sídlištní/Výrobní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

358

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 117:210 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

359

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Vestec u Zaloňova Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-04 Vzdálenost od vody 117:210 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

134

288m 3° Západ 157m 1 Hnědozemě Neolit

292m 4,7° Jih 0m 1 Hnědozemě Pravěk

292m 4,7° Jih 0m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

360

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velichovky Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 450:352 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

361

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velichovky Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 450:352 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

362

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Velichovky Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 284:366 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

135

278m 2,4° Jihovýchod 297m 1 Hnědozemě Lineární

278m 2,4° Jihovýchod 297m 1 Hnědozemě Latén

282m 2,7° Západ 155m 1 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

363

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hvězda

Číslo lokality

364

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Žíželeves

Číslo lokality

365

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Trutnov 13-22-03 222:184

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

301m 3,9° Západ m 1 Luvizemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-07 Vzdálenost od vody 214:121 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 216:12 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

136

301m 0° Sever 1156m 1 Hnědozemě Doba Římská

254m 0,9° Jihovýchod 309m 15 Černice Pravěk


Číslo lokality

366

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

367

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

368

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

137

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Lineární

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Vypíchaná

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Zvoncové poháry


Číslo lokality

369

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

370

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

371

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Sídlištní/Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

138

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Slezkoplatěnická

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Lužická

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

372

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

373

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

374

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 247:380 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 226:358 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 209:340 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

139

248m 3,1° Jihovýchod 121m 15 Hnědozemě Stěhování národů

253m 1,8° Jihovýchod 414m 15 Hnědozemě Vypíchaná

254m 1,1° Jih 303m 2 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

375

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

376

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

377

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 209:340 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 209:340 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 209:340 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

140

254m 1,1° Jih 303m 2 Hnědozemě Halštat

254m 1,1° Jih 303m 2 Hnědozemě Latén

254m 1,1° Jih 303m 2 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

378

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

379

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

380

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 209:340 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 236:346 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 236:346 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

141

254m 0,9° Jihozápad 331m 2 Hnědozemě Neolit

248m 1,9° Jihovýchod 333m 16 Hnědozemě Neolit

248m 1,9° Jihovýchod 333m 16 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

381

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

382

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

383

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 174:327 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 202:320 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 202:320 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

142

252m 1,5° Západ 145m 2 Černice Unětická

249m 1,8° Jihozápad 0m 2 Hnědozemě Vypíchaná

249m 1,8° Jihozápad 0m 2 Hnědozemě Stěhování národů


Číslo lokality

384

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

385

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

386

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 237:313 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 237:313 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 237:313 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

143

243m 1,2° Jihovýchod 245m 16 Hnědozemě Pravěk

243m 1,2° Jihovýchod 245m 16 Hnědozemě Neolit

243m 1,2° Jihovýchod 245m 16 Hnědozemě Lužická


Číslo lokality

387

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

388

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

389

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 237:313 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

144

243m 1,2° Jihovýchod 245m 16 Hnědozemě Halštat

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Neolit

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Lineární


Číslo lokality

390

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

391

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

392

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

145

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Vypíchaná

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Lengyelská

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Jordanovská


Číslo lokality

393

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

394

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

395

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

146

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Mezolit

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Unětická

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Lužická


Číslo lokality

396

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

397

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

398

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 231:285 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

147

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Slezkoplatěnická

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Latén

241m 0,7° Jihovýchod 53m 16 Fluvizemě Doba Římská


Číslo lokality

399

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

400

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

401

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 187:299 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 187:299 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 272:270 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

148

246m 2,1° Východ 0m 2 Černice Pravěk

246m 2,1° Východ 0m 2 Černice Neolit

238m 0,4° Jihozápad 166m 20 Fluvizemě Pravěk


Číslo lokality

402

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

403

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

404

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 194:207 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

149

243m 0° Sever 256m 2 Hnědozemě Pravěk

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Lineární

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Vypíchaná


Číslo lokality

405

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

406

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

407

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

150

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Unětická

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Lužická

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

408

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

409

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

410

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 143:214 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 227:220 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

151

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Latén

253m 1,7° Jihovýchod 160m 1 Hnědozemě Doba Římská

238m 0,4° Jihovýchod 46m 20 Fluvizemě Pravěk


Číslo lokality

411

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

412

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

413

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 210:279 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 210:279 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 210:279 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

152

248m 3° Východ 42m 2 Hnědozemě Lengyelská

248m 3° Východ 42m 2 Hnědozemě Lužická

248m 3° Východ 42m 2 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

414

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

415

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

416

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 210:279 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 163:252 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 120:239 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

153

248m 3° Východ 42m 2 Hnědozemě Pravěk

246m 1,5° Jih 0m 2 Gleje Pravěk

256m 2,2° Sever 75m 2 Hnědozemě Stěhování národů


Číslo lokality

417

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

418

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

419

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 145:221 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 157:217 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 158:217 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

154

253m 2,1° Východ 276m 2 Hnědozemě Neolit

252m 1,2° Východ 340m 2 Hnědozemě Unětická

250m 1,2° Jih 58m 2 Hnědozemě Lineární


Číslo lokality

420

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

421

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

422

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 158:217 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 183:223 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 183:223 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

155

250m 1,2° Jih 58m 2 Hnědozemě Vypíchaná

246m 3,8° Jihovýchod 182m 2 Hnědozemě Vypíchaná

246m 3,8° Jihovýchod 182m 2 Hnědozemě Unětická


Číslo lokality

423

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Lochenice

Číslo lokality

424

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rožnov

Číslo lokality

425

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rožnov

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 183:223 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Náchod 13-22-09 18:239

Náchod 13-22-08 454:247 Sídlištní

246m 3,8° Jihovýchod 182m 2 Hnědozemě Latén

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

270m 4,3° Západ 64m 3 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

265m 2,2° Jihovýchod 133m 3 Hnědozemě Latén

156


Číslo lokality

426

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rožnov

Číslo lokality

427

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Rožnov

Číslo lokality

428

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Náchod 13-22-08 439:235

Náchod 13-22-08 445:278

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

271m 5,3° Jihovýchod 251m 3 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

273m 0° Sever 311m 3 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 6:75 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

157

284m 7,8° Západ 66m 1 Hnědozemě Zvoncové poháry


Číslo lokality

429

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

430

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

431

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 6:75 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 6:75 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 6:75 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

158

284m 7,8° Západ 66m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

284m 7,8° Západ 66m 1 Hnědozemě Halštat

284m 7,8° Západ 66m 1 Hnědozemě Latén


Číslo lokality

432

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

433

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

434

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 470:67 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 431:46 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-12 Vzdálenost od vody 466:36 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

159

277m 4° Jihovýchod 155m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

292m 9,7° Jihozápad 97m 1 Hnědozemě Pravěk

284m 3,7° Jihozápad 105m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická


Číslo lokality

435

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

436

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

437

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-18 Vzdálenost od vody 75:344 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 6:23 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 24:39 Řád vodního toku Sídlištní/Depot Typ půdy Archeologické kultury

160

261m 0° Sever 133m 2 Černice Zvoncové poháry

272m 4,5° Jih 2m 1 Hnědozemě Unětická

276m 0° Sever 127m 1 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

438

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

439

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

440

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 50:39 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 50:39 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 50:39 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

161

276m 2,7° Jihozápad 130m 2 Hnědozemě Pravěk

276m 2,7° Jihozápad 130m 2 Hnědozemě Lužická

276m 2,7° Jihozápad 130m 2 Hnědozemě Halštat


Číslo lokality

441

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

442

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

443

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 50:39 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 50:39 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 83:37 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

162

276m 2,7° Jihozápad 130m 2 Hnědozemě Latén

276m 2,7° Jihozápad 130m 2 Hnědozemě Lužická

273m 4,2° Jihozápad 208m 2 Hnědozemě Lužická


Číslo lokality

444

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

445

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

446

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 83:37 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 83:37 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 83:37 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

163

273m 4,2° Jihozápad 208m 2 Hnědozemě Popelnicová pole

273m 4,2° Jihozápad 208m 2 Hnědozemě Neolit

273m 4,2° Jihozápad 208m 2 Hnědozemě Doba Římská


Číslo lokality

447

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

448

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

449

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 83:37 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 83:37 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 85:14 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

164

273m 4,2° Jihozápad 208m 2 Hnědozemě Latén

273m 4,2° Jihozápad 208m 2 Hnědozemě Slezkoplatěnická

265m 0,8° Jihozápad 156m 2 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

450

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

451

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

452

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 85:14 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 121:46 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 121:46 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

165

265m 0,8° Jihozápad 156m 2 Hnědozemě Pravěk

278m 1,3° Jih 606m 2 Hnědozemě Popelnicová pole

278m 1,3° Jih 606m 2 Hnědozemě Pravěk


Číslo lokality

453

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Sendražice

Číslo lokality

455

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 185:207 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Číslo lokality

456

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany Nadmořská výška Sklon svahu Náchod Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 185:207 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-13 Vzdálenost od vody 50:89 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

166

285m 2,5° Jih 573m 1 Hnědozemě Ližická

274m 2,9° Jihozápad 223m 5 Hnědozemě Vypíchaná

274m 2,9° Jihozápad 223m 5 Hnědozemě Lužická


Číslo lokality

457

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

458

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

459

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Náchod 13-22-08 185:207 Sídlištní

Náchod 13-22-08 195:204 Sídlištní

Náchod 13-22-08 195:204 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

274m 2,9° Jihozápad 223m 5 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

271m 3,3° Jih 95m 5 Gleje Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

271m 3,3° Jih 95m 5 Gleje Slezkoplatěnická

167


Číslo lokality

460

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

461

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

462

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Náchod 13-22-08 195:204 Sídlištní

Náchod 13-22-08 195:204 Sídlištní

Náchod 13-22-08 121:362

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

271m 3,3° Jih 95m 5 Gleje Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

271m 3,3° Jih 95m 5 Gleje Popelnicová pole

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

303m 2,9° Západ 207m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

168


Číslo lokality

463

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

464

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

465

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Náchod 13-22-08 158:349

Náchod 13-22-08 158:349

Náchod 13-22-08 187:322 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

307m 1,8° Jihovýchod 350m 4 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

307m 1,8° Jihovýchod 350m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

279m 7,3° Jih 54m 4 Hnědozemě Vypíchaná

169


Číslo lokality

466

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

467

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Číslo lokality

468

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Hustířany

Náchod 13-22-08 177:280

Náchod 13-22-08 189:278 Sídlištní

Náchod 13-22-08 186:263 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

283m 3,5° Jihovýchod 128m 4 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

284m 0,9° Západ 163m 4 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

278m 4° Jih 289m 4 Organozemě Latén

170


Číslo lokality

469

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

470

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

471

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Náchod 13-22-09 148:120

Náchod 13-22-09 118:98 Sídlištní

Náchod 13-22-09 118:98 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 1,3° Jih 277m 4 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

260m 0,9° Jihovýchod 418m 1 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

260m 0,9° Jihovýchod 418m 1 Hnědozemě Pravěk

171


Číslo lokality

472

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

473

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

474

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Náchod 13-22-09 118:98 Sídlištní

Náchod 13-22-09 128:127 Sídlištní

Náchod 13-22-09 128:127 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

260m 0,9° Jihovýchod 418m 1 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

261m 0,8° Jih 467m 1 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

261m 0,8° Jih 467m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

172


Číslo lokality

475

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

476

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

477

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Náchod 13-22-09 124:171

Náchod 13-22-09 196:177

Náchod 13-22-09 196:177

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

272m 3,8° Jihozápad 501m 1 Hnědozemě Neolit

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 4,5° Jih 217m 1 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 4,5° Jih 217m 1 Hnědozemě Neolit

173


Číslo lokality

478

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

479

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

480

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Náchod 13-22-09 196:177 Sídlištní

Náchod 13-22-09 214:160

Náchod 13-22-09 214:160

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

275m 4,5° Jih 217m 1 Hnědozemě Vypíchaná

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 7,3° Jihozápad 101m 1 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 7,3° Jihozápad 101m 1 Hnědozemě Neolit

174


Číslo lokality

481

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

482

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

483

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Náchod 13-22-09 214:160

Náchod 13-22-09 136:102 Sídlištní

Náchod 13-22-09 136:102 Sídlištní

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

262m 7,3° Jihozápad 101m 1 Hnědozemě Popelnicová pole

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

256m 2,1° Jihovýchod 246m 1 Hnědozemě Lineární

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

256m 2,1° Jihovýchod 246m 1 Hnědozemě Vypíchaná

175


Číslo lokality

484

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

485

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

486

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Náchod 13-22-09 136:102 Sídlištní

Náchod 13-22-09 136:102 Sídlištní

Náchod 13-22-09 136:102

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

256m 2,1° Jihovýchod 246m 1 Hnědozemě Slezkoplatěnická

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

256m 2,1° Jihovýchod 246m 1 Hnědozemě Pravěk

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

256m 2,1° Jihovýchod 246m 1 Hnědozemě Popelnicová pole

176


Číslo lokality

487

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Semonice

Číslo lokality

488

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Číslo lokality

489

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Náchod 13-22-09 136:102

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Hradec Králové 13-22-08 175:31

Hradec Králové 13-22-08 374:18 Pohřební

256m 2,1° Jihovýchod 246m 1 Hnědozemě Latén

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

255m 2,9° Sever 92m 5 Gleje

Nadmořská výška Sklon svahu Orientace svahu Vzdálenost od vody Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

292m 5° Jihovýchod 320m 4 Regozemě Slezkoplatěnická

177


Číslo lokality

490

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Číslo lokality

491

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Číslo lokality

492

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 358:64 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 242:215 Řád vodního toku Sídlištní Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 242:215 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

178

300m 4° Západ 443m 4 Hnědozemě Slezkoplatěnická

302m 5,8° Jih 157m 5 Hnědozemě Lužická

302m 5,8° Jih 157m 5 Hnědozemě Neolit


Číslo lokality

493

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Číslo lokality

494

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Číslo lokality

495

Katastrální území Osada, místní část Okres Mapový list Identifikace Aktivita

Habřina

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 214:138 Řád vodního toku Ojedinělá Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 72:21 Řád vodního toku Typ půdy Archeologické kultury

Nadmořská výška Sklon svahu Hradec Králové Orientace svahu 13-22-08 Vzdálenost od vody 150:38 Řád vodního toku Pohřební Typ půdy Archeologické kultury

179

300m 10,7° Západ 178m 5 Hnědozemě Paleolit

265m 5,6° Západ 51m 6 Gleje Slezkoplatěnická

253m 0,7° Jihozápad 0m 5 Gleje Popelnicová pole

Protisk  
Protisk  
Advertisement