Page 1

s d i g l o o 2 Sch / 201 1 1 0 2

Grote Beemd 3, 5281 CC Boxtel Postbus 324, 5280 AH Boxtel

Telefoon: 0411-672219 Telefoon leerlingenloket (voor afwezigheidsmeldingen) 0411-688284 Telefax: 0411-684609 E-mail: admin@jrl.nl Internet: www.jrl.nl Banknr.: 108802469


Inhoudsopgave Voorwoord

5 Leerlingenzaken 3

1 De school 1.1 Wie was Jacob Roelands? 5 1.2 Beknopte geschiedenis van het 5 Jacob-Roelandslyceum 1.3 Beknopte geschiedenis van de 6 Bracbant-Havo 1.4 Fusie Bracbant-Havo en 6 Jacob-Roelandslyceum 1.5 Plaats van de school binnen 6 Ons Middelbaar Onderwijs 1.6 Inspectie 7 1.7 Directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs 7

Algemeen Leerlingbegeleiding Klachten Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Privacyreglement

35 35 40 40 40 40

6 Rondom het onderwijs

3.1 Missie OMO 17 3.2 Visie en missie Jacob-Roelandslyceum 17 3.3 Onderwijsconcept Jacob-Roelandslyceum 18

6.1 Medezeggenschapsraad 43 6.2 Ouderraad 43 6.3 Klankbordgroepen 43 6.4 Schoolreglement, Leerlingenraad 44 en Leerlingenstatuut 6.5 Financiële rijksregeling voor het 45 schoolgaande kind 6.6 Vrijwillige ouderbijdrage 46 6.7 Schoolboeken 48 6.8 Financiële zaken 48 6.9 Beleid inzake sponsoring 51 6.10 Materiële zaken 52 6.11 Algemene aansprakelijkheidsverzekering 52 6.12 Doorlopende schoolgroepsreisverzekering 52 6.13 Buitenlesactiviteiten 53 6.14 Website 54 6.15 Schoolmediatheek/bibliotheek 54 6.16 Kantine 56

4 Opbouw van de school

7 Kwaliteitszorg

2 Personeel 2

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

2.1 Schoolleiding 2.2 Afdelingsleiders 2.3 Coördinatoren 2.4 De functies 2.5 Onderwijzend personeel 2.6 Onderwijsondersteunend personeel

9 9 9 10 11 15

3 Schoolprofiel

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Algemeen Inrichting van de basisvorming Inrichting van de tweede fase Lessentabellen OMO Scholengroep Boxtel

21 22 23 27 32

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Kwaliteitskaart, In-, door- en uitstroomgegevens Slagingspercentages eindexamen en doorstroomgegevens Huiswerk en huiswerkklas Toetsprotocol Cijfergeving Normen voor overgang en doubleren

59 59 60 61 62 62


8 Regels en afspraken 8.1 8.2 8.3 8.4

Lestijden Roosterwijzigingen Het algemeen reglement van Ons Middelbaar Onderwijs Schoolreglement

9 Jaarrooster 73 73 73 74

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Algemeen Einde schooljaar Eindexamens Ouderavonden Huiswerkvrij Vakanties

85 85 85 88 89 89

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs 90

Voorwoord Graag bieden wij u de schoolgids 2011-2012 van het Jacob-Roelandslyceum aan, een naslagwerk voor ouders en leerlingen, voor iedereen die betrokken is bij de school. Wij willen u in deze gids zo goed mogelijk informeren over het onderwijsconcept, de begeleiding van onze leerlingen, over praktische zaken waar ouders en leerlingen mee te maken krijgen. Dit jaar leveren wij de schoolgids voor het eerst digitaal aan: modern onderwijs vraagt om moderne communicatiemiddelen. Op onze website (www.jrl.nl) is de schoolgids te lezen. Wij vertrouwen erop dat de informatie op deze wijze ook goed overkomt. Het Jacob-Roelandslyceum wil haar leerlingen inspireren en ruimte geven om zich maximaal te ontplooien in een leeromgeving waarin voldoende veiligheid wordt geboden en die uitdagend is. Op die manier ontwikkelen leerlingen kennis, vaardigheden en de juiste attitude om straks succesvol te functioneren in het vervolgonderwijs en de samenleving. Om de schoolloopbaan van al onze leerlingen succesvol te laten verlopen is samenwerking tussen ouders, leerlingen en docenten van groot belang. Afspraken die hierbij een rol spelen, vindt u terug in deze schoolgids, die overigens niet op alle gebieden volledig kan zijn. Daarnaast worden er voor verschillende leerjaren informatieavonden georganiseerd bij de start van het schooljaar. In het afgelopen schooljaar is het voor ouders mogelijk geworden met de school te communiceren via e-mail, de cijfers van hun zoon of dochter in te zien, de aanwezigheidsregistratie te raadplegen en het huiswerk in de digitale agenda van de klas te zien staan. Komend schooljaar wordt het gebruik van de ELO (Electronische Leeromgeving) verder uitgebouwd; ook alle digitale leermiddelen komen via de ELO beschikbaar. Het JRL is altijd in ontwikkeling en steeds weer wordt met veel enthousiasme het nieuwe jaar voorbereid! Ik wens iedereen een succesvol en plezierig schooljaar toe. Drs. L.W.J. Spaan MME, rector

3


1.De school


1.1 Wie was Jacob Roelands? Voor de initiatiefnemers die in Boxtel een middelbare school wilden oprichten, was het onbetwist dat de HBS een katholieke signatuur moest krijgen. Door de school de naam van Jacob Roelands te geven verwachtte het Stichtingsbestuur dat het leven van deze Boxtelaar de leerlingen van deze school zou kunnen inspireren tot ijver en doorzettingsvermogen. Jacob Roelands werd in 1633 geboren als zoon van de latere dominee van de Sint Petruskerk in Boxtel. De Boxtelse katholieken hadden dit kerkgebouw aan de protestanten af moeten staan in 1648. De domineeszoon kwam tot de overtuiging dat het katholieke geloof het ware geloof was. Hij bestudeerde dit nader en liet zich op 21-jarige leeftijd heimelijk dopen. Omdat hij strafmaatregelen vreesde van zijn vader, vluchtte hij naar Antwerpen en besloot priester te worden. Hij wilde graag toetreden tot de orde der Jezuïeten, maar zijn verzoeken bleven zonder resultaat. Pas in 1658 werd zijn wens vervuld en in 1663 werd hij tot priester gewijd. In datzelfde jaar besloot hij naar Brazilië te gaan als missionaris. Hij had het erg moeilijk op de reis er naar toe, maar ook op zijn missiepost werd hij van alle kanten tegengewerkt door het Portugese bewind. In 1683 vertrok hij teleurgesteld naar San Thomé waar hij enkele dagen na aankomst overleed. Het leven van de Boxtelaar Jacob Roelands stond in het teken van strijd, moeilijkheden en tegenwerking. Zijn daadkrachtige levenshouding stelde deze priester in staat alle ontberingen te trotseren. Om deze karaktereigenschappen te onderstrepen kreeg de Boxtelse HBS in 1954 de naam van Jacob-Roelandscollege.

1.2 Beknopte geschiedenis van het Jacob-Roelandslyceum Tweeënzestig jaar geleden kreeg Boxtel een HBS, die langzaam uitgroeide tot een onderwijsinstituut met regionale uitstraling. In 1964 kwam de fusie tot stand met missiehuis St. Theresia, het kleinseminarie van de paters Assumptionisten. Het JacobRoelandscollege kreeg naast de HBS een Gymnasium. In 1969 werd de nieuwbouw opgeleverd. Bij de Mammoetwet veranderde de naam in Jacob-Roelandslyceum. In de zeventiger jaren groeide het leerlingenaantal explosief, omdat in de directe omgeving geen vwo-onderwijs werd aangeboden. Begin jaren tachtig kregen Schijndel, Oisterwijk en Best wel hun eigen athenea en daalde het aantal leerlingen weer enigszins.

1. De school

5


1.3 Beknopte geschiedenis van de Bracbant-Havo In 1907 komen de eerste Ursulinen naar Boxtel, waar in 1910 een klooster en een kweekschool worden gebouwd. De kweekschool bestaat van 1911 tot 1936. Aspirant-kweekschoolleerlingen volgen een voorbereidend jaar. Deze vooropleiding groeit uit tot een (m)ulo, die zal blijven bestaan tot 1949. Van 1947 tot 1972 is er mms-onderwijs. Met de Mammoetwet verdwijnt de mms in 1968 als schooltype en komen er met de havo ook jongens op school. In 1985 neemt Boxtel afscheid van de zusters Ursulinen.

1.4 Fusie Bracbant-Havo en Jacob-Roelandslyceum De fusie van de Bracbant-Havo en het Jacob-Roelandslyceum per augustus 2000 maakt voor vele leerlingen een breed onderwijsaanbod en ruime begeleidingsactiviteiten mogelijk. In het gebouw van het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd in Boxtel volgen sinds oktober 2003 alle leerlingen van gymnasium, atheneum en havo onderwijs in prachtige, moderne en goed geoutilleerde werkruimtes. In 2011-2012 telt de school ca. 1285 leerlingen.

1.5 Plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs 6

Het Jacob-Roelandslyceum ressorteert onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de Raad van Bestuur het schoolbestuur. De schoolleider heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De schoolleider rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als klankbord voor de schoolleider heeft de school een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit personen die geworteld zijn in de school omringende samenleving. De Raad van Advies adviseert de schoolleider over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer drs. E.G.H. Bernhard M.P.M. De Raad van Bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mail adres is info@omo.nl.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging kent een ledenraad. Vanuit de Raden van Advies van iedere school worden twee personen afgevaardigd naar de ledenraad. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Via dit lidmaatschap kan men deelnemen aan de vergadering van de ledenraad. De ledenraad wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur ge誰nformeerd over het OMO-beleid. Bovendien benoemen de leden van Ons Middelbaar Onderwijs de acht leden van de Raad van Toezicht, die belast is met het toezicht op de Raad van Bestuur. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u opvragen bij het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs of via de website www.omo.nl. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.


Raad van Advies De Raad van Advies van onze school is als volgt samengesteld: voorzitter • mr. M.A. Waleson leden • mw. M.J.B. van Lokven-Kooijmans • drs. E.S.M. Akerboom • ir. L.F.M. van Besouw • de heer J.P.T. van Osta • dr. J.J. Schalken • drs. C.J.J. Weijns

1.6 Inspectie Inspecteur • De heer drs. J.P.M. Wijsman p/a Rijksinspectiekantoor Eindhoven Postbus 530, 5600 AM Eindhoven Telefoon 088-6696060 Kantoor Hoofdinspecteur VO Postbus 10022, 8000 GA Zwolle Telefoon 038 - 469 54 00 Vertrouwensinspecteur • Mevrouw drs. H.C. Onnekink (inspectiekantoor Breda) Telefoon 0900-1113111

7

1.7 Directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs Het Directiestatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de eindverantwoordelijk schoolleider. Het Directiestatuut ligt bij de schooladministratie ter inzage en kan geraadpleegd worden op de website van de school.

1. De school


2. Personeel


2.1 Schoolleiding Rector Eindverantwoordelijk schoolleider De heer drs. L.W.J. Spaan MME Conrector Directeur onderwijs Mevrouw E.M.M.C. Strang-Appels

013 - 511 41 58 / l.spaan@jrl.nl

013 - 533 24 63 / e.strang@jrl.nl

2.2 Afdelingsleiders • • • •

Brugklas De heer W. van Doorn Klas 2 en 3 havo/vwo De heer H. Scheerder Klas 4 en 5 havo De heer drs. J. Boldewijn Klas 4, 5 en 6 vwo De heer drs. G. Verhagen

w.doorn@jrl.nl h.scheerder@jrl.nl j.boldewijn@jrl.nl 9

a.verhagen@jrl.nl

2.3 Coördinatoren • •

Coördinator 2, 3 havo / vwo vacature Coördinator bovenbouw Mevrouw drs. D. Jorissen

d.jorissen@jrl.nl

2. Personeel


2.4 De functies Schooldecanen: vwo-afdeling • Mevrouw drs. J. Leijten j.leijten@jrl.nl havo-afdeling • De heer A. Hellings a.hellings@jrl.nl Zorgcoördinator: • Mevrouw M. Hoevenaars-Janssen 0499 - 31 00 07 / p.hoevenaars@jrl.nl Telefonisch spreekuur op donderdag van 13.00u tot 14.00u. Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het daarop gebaseerde privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs mogen in de schoolgids (en soortgelijke documenten) het privé-adres en privé-telefoonnummer van personeelsleden niet vermeld worden, tenzij betrokkene hiermee expliciet instemt. Indien ouders informatie willen geven aan of verkrijgen bij personeelsleden, kunnen zij dit op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur aangeven bij de schooladministratie.

10


2.5 Onderwijzend personeel Nederlands Klassieke talen Algemene culturele vorming Frans Duits Engels/Engels plus

Mw. H. Banierink (ban) Mw. C. Berben (bbn) Mw. R. van Beurden (bdn) drs. R. Chamalaun (cml) drs. J. van Engelen (eng) T. de Maertelaere (mae) L. Meijsen (msn) Mw. K. van der Rijt (ryt) drs. G. Verhagen (veh) Mw. drs. M. Struijcken (stn) Mw. dr. L. Teugels (teu) Mw. drs. I. van der Wekken (wek) drs. A. van den Broek (brk) Mw. Y. Meulenbroek (mln) Mw. dr. L. Teugels (teu) Mw. R. van Beurden (bdn) Mw. drs. M. Hoekstra (hka) Mw. M. Muller (mlr) Mw. L. van de Pas (ost) Mw. I. Renders-Wuisman (rnd) Mw. K. de Rijke (rij) Mw. drs. B. Adema-van de Gronden (ade) Mw. drs. Y. Graat (grt) H. Scheerder (srd) drs. J. Sebregts (seb) drs. G. Verhagen (veh) Mw. N. van Beurden (brd) Mw. I. Davidson (dav) Mw. L. van Engeland-Kafi Anaraki (enl) Mw. D. Hezemans (coรถrdinator Engels plus) (hez) Mw. drs. J. Leijten (lei) T. Otte (ott) Mw. P. Preckova (pck)

11

2. Personeel


12

Geschiedenis Maatschappijleer Aardrijkskunde Wiskunde Biologie/verzorging ANW

drs. A. van den Broek Mw. S. van Gompel drs. Th. Hoog Antink Mw. R. van der Linde Mw. Y. Meulenbroek F. van Geffen MEd drs. N. van Liere Mw. M. Bekkers J. Bezemer drs. E. Maas R. Smelt P. Thielen Mw. D. Blankers W. van Doorn Mw. C. Eggermont Mw. M. Hoevenaars-Janssen Mw. I. ten Kate-Witteveen drs. J. Klaasen ir. J. Marcelis Mw. H. Mulders-Weijdt C. Nienhuis J. Smolders R. Spooren drs. M. Tissink Mw. drs. D. Wijgergangs drs. P. Berendsen drs. J. Boldewijn Mw. S. de Bresser drs. E. de Laat O. Remery drs. P. Berendsen drs. E. de Laat

(brk) (gom) (hoa) (lin) (mln) (gef) (lie) (bkk) (bez) (maa) (slt) (thi) (bla) (doo) (egg) (hoe) (kte) (kla) (mar) (mul) (nie) (sml) (spr) (tss) (wgs) (brn) (bow) (bre) (laa) (rem) (brn) (laa)


Natuurkunde Informatica O&O Scheikunde Economie en M&O Levensbeschouwing Lichamelijke opvoeding

drs. F. van den Bekerom ir. P. Bertrams G. van der Klauw W. Maurits Mw. H. Mulders-Weijdt Mw. ir. O. Nagtegaal-Baas ir. R. Theunissen M. Veenstra B. Vrencken Mw. H. Mulders-Weijdt R. Jager drs. F. van den Bekerom Mw. S. de Bresser G. van der Klauw drs. E. de Laat W. Maurits Mw. H. Mulders-Weijdt (technator) Mw. ir. O. Nagtegaal-Baas ir. R. Theunissen M. Veenstra drs. F. van den Bekerom W. Maurits B. Vrencken drs. J. van Asperen T. van Brunschot Mw. drs. D. Jorissen Mw. M. van Laanen J. Smolders drs. M. Tissink Mw. W. Bakx F. van Geffen MEd J. Korthout M. Don A. Hellings Mw. S. van der Linden Mw. W. van Moorsel-van der Mierden Mw. K. Thielen

(bek) (brt) (klw) (mts) (mul) (nag) (the) (vee) (vre) (mul) (jag) (bek) (bre) (klw) (laa) (mts) (mul) (nag) (the) (vee) (bek) (mts) (vre) (asp) (brs) (jor) (lnn) (sml) (tss) (bkx) (gef) (ktt) (don) (hel) (lnd) (moo) (thn)

13

2. Personeel


Beeldende kunst CKV Podiumkunst

14

Mw. H. Bleijs Mw. D. van den Hoven Mw. K. Linders-Melskens Mw. H. Moolenaar Mw. E. Loupias-van de Schoot (cultuurcoรถrdinator) Mw. D. van den Hoven Mw. K. Linders-Melskens Mw. E. Loupias-van de Schoot Mw. L. van Boxtel (drama) P. Bronkhorst Mw. M. Olivier (muziek) Ph. Reuser (muziek) Mw. D. Verschuren (dans)

(bls) (hov) (mel) (mln)

(lou) (hov) (mel) (lou) (box) (brh) (olv) (rsr) (vrs)


2.6 Onderwijsondersteunend personeel Hoofd administratie Administratie Directiesecretariaat Roostermaker Hoofd mediatheek/mediacoach Mediatheekmedewerker Hoofd ICT Systeembeheer Ondersteuning leerlingen, aula en computerlokaal Instructeur TOA Hoofd facilitaire zaken Hoofdconciërge Conciërge Huishoudelijk personeel Onderhoudsmedewerker

F. Kuijpers Mw. J. van Duijnhoven (receptie/leerlingenadministratie) Mw. M. Vos (receptie/leerlingenadministratie) Mw. J. Vullings (financiële administratie) Mw. M. van der Lee (personeelsadministratie) Mw. H. Dinnissen - van Liempd (applicatiebeheerder/ leerlingenadministratie/assistent roostermaker) Mw. S. de Bie - den Ouden Mw. J. Vrinds - Scheffers P. Doevendans Mw. E. van Gils Mw. R. Groen Mw. J. Schoenmakers Mw. D. Wittenberg drs. J. van den Oord F. Herbers P. van der Staaij 15 F. Herbers R. van Heerebeek Mw. A. van de Ven H. Klompers H. van de Sande drs. J. van den Oord Mw. I. Smulders - Tooten H. Visser T. Cuijten H. van Houtum F. Gloudemans Mw. M. van Schaijk Mw. L. van Abeelen-van Oorschot J. ter Maat H. van de Sande

Jeugdarts op onze school gedurende het schooljaar 2011-2012 is mevrouw L. Brukx. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0900 - 4636443, keuze 2. Het bezoekadres van de afdeling Jeugdgezondheidszorg in Boxtel is in het Centrum Jeugd en Gezin, Baroniestraat 22 - 5281 JE Boxtel.

2. Personeel


3. Schoolprofiel


3.1 Missie OMO OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Binnen de kaders van de Missie van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft de school haar eigen visie vastgesteld.

3.2 Visie en missie Jacob-Roelandslyceum 3.2.1 Visie Leerlingen hebben ruimte nodig om keuzes te maken, te leren van fouten en zichzelf te ontwikkelen. Door een leeromgeving te creĂŤren waarin welzijn en ontwikkeling van de leerling centraal staan, voldoende veiligheid wordt geboden en het onderwijs inspirerend is, ontstaat de ruimte die nodig is om de kracht tot leren die in elk kind aanwezig is, aan te spreken. Binnen het JRL gaan we ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht zal moeten aanspreken om voldoende competenties te ontwikkelen. Deze zienswijze, gecombineerd met het doel waarvoor we leerlingen opleiden, leidt tot de volgende visie voor het JRL: Geef leerlingen de ruimte om in een veilige en uitdagende leeromgeving het maximale uit zichzelf te halen en competenties te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te functioneren in het vervolgonderwijs en de samenleving.

3.2.2 Missie Het onderwijsconcept waar het Jacob-Roelandslyceum voor heeft gekozen (interactief onderwijs), biedt leerlingen veilig en uitdagend onderwijs. De kwaliteit van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden die de modules en profileringen bieden, zijn onderscheidend ten opzichte van andere scholen. Omdat kwaliteit en veiligheid van iedere school verwacht mogen worden, zien we vooral het inspireren van leerlingen als bovenliggend doel om leerlingen het maximale uit zichzelf te laten halen. Op grond hiervan luidt de duidelijke missie van het JRL: Het JRL inspireert.

3. Schoolprofiel

17


3.3 Onderwijsconcept Jacob-Roelandslyceum Om te kunnen leren hebben leerlingen een passende leeromgeving nodig. Een leeromgeving is de ruimte waarin leerlingen leren, waarin zij kennis en vaardigheden verwerven en zich in hun houding, gedrag, opvattingen en denken veranderingen voordoen. Kortom, een omgeving waarin leerlingen leeractiviteiten ontplooien. Een leeromgeving bestaat uit personen (leraren, onderwijsondersteuners en medeleerlingen), klimaat, sfeer, leerinhouden, werkvormen, materialen, regels en afspraken. De leeromgeving moet leerlingen veiligheid bieden en uitdagen het maximale uit zichzelf te halen. De leerling zal het uiteindelijk zelf moeten doen, omdat we ervan uitgaan dat DE BESTE LEERKRACHT IN DE LEERLING ZELF ZIT. Het model dat de leeromgeving van het JRL weergeeft, heeft de vorm van een vrucht met twee schillen en een pit. De schillen zijn het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie. De leeractiviteiten vormen de pit.

Z EL

T ER FV

RO UW EN

LEERACTIVITEITEN

OR

GANISATIE

DI RD GHE EL ID E IJ K N HEI D

LEER INHO

18

IJSLEERSIT RW UA DE N WE E D R U

E TI VORMEN K

ON

SCH KLIM AGOGI AAT P ED RELATIE

N TA OO FS ZEL NTW A VER

De leeractiviteiten vormen de kern van het model. Het pedagogische klimaat en de onderwijsleersituatie maken dat leerlingen actief zijn, initiatieven nemen, verantwoordelijkheid dragen, zelfstandig zijn, leren door te reflecteren en leren in interactie met hun omgeving. Op deze wijze bereiden we leerlingen voor op het zelfstandig en volwassen functioneren in vervolgonderwijs en samenleving. De onderwijsleersituatie omvat eveneens drie aspecten: leerinhouden (waaraan werken leraren en leerlingen?), werkvormen (hoe komen leerlingen in contact met inhouden?) en organisatie (in welke samenstelling en ruimte gelden welke regels en afspraken?). In de praktijk geven we hieraan in lessen, door modules en de profilering op een JRL-wijze steeds vorm.


19

Het pedagogisch klimaat duidt op de manier waarop leraren en leerlingen met elkaar omgaan wat de basis vormt voor een veilige leeromgeving. Aan het pedagogisch klimaat zitten drie aspecten: werken aan een veilige relatie, bevorderen van het zelfvertrouwen (competentie) en bevorderen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (autonomie). Het pedagogisch klimaat kleurt de onderwijsleersituatie (relatie). Kortom, het JRL biedt een veilige, inspirerende leeromgeving zodat een leerling het maximale uit zichzelf kan halen.

3. Schoolprofiel


4. Opbouw van de school


4.1 Algemeen Het Jacob-Roelandslyceum is een school voor vwo met gymnasium en atheneum en voor havo. Het Jacob-Roelandslyceum heeft gekozen voor een éénjarige brugperiode met gymnasium/atheneum-klassen, een (of twee) combinatieklas(sen) atheneum/ havo en een aantal havo-klassen, omdat hiermee het meest recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van de school, zoals geformuleerd in de visie en missie. Aan het einde van de brugklas wordt een keuze gemaakt voor één van de richtingen. Overstappen wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Gymnasiumen atheneumonderwijs is zesjarig en geeft aansluiting op het HBO (Hoger Beroeps Onderwijs) en op de Universiteit. Havo-onderwijs is vijfjarig en geeft aansluiting op de vijfde klas van het atheneum en het HBO. Het Jacob-Roelandslyceum kent lessen van 45 minuten. Voor alle leerlingen is er een basisprogramma dat gelijk is aan de lessen volgens de lessentabel plus een aantal verplichte modules. Daarnaast is er een keuzeprogramma: elke leerling maakt een keuze uit een verdiepend, verrijkend of ondersteunend programma dat in modulevorm wordt aangeboden. Basisprogramma en keuzeprogramma samen vormen de verplichte onderwijstijd van 1000 klokuren en van 700 klokuren in het examenjaar. Door keuzes te maken kan een leerling van het Jacob-Roelandslyceum zich profileren in een bepaalde richting. Zie hiervoor ook 4.3. Naast het basis- en keuzeprogramma is er voor de leerlingen die dat willen, ook een vrij programma.

Vrije programma keuzeprogramma

keuzemodules

basisprogramma

modules

vaklessen volgens lessentabel

4. Opbouw van de school

21


4.2 Inrichting van de basisvorming Basisvorming In alle brugklassen wordt lesgegeven op hetzelfde brugklasniveau. De afstemming van de leerstof en toetsing in de brugklas is zo optimaal mogelijk. Brugklassers worden beoordeeld op gymnasium/atheneum-niveau of op havoniveau. Door rekening te houden met hun mogelijkheden heeft de beoordeling van de brugklasleerlingen op deze wijze in beginsel een aanmoedigend karakter. Leerlingen die in de combinatiebrugklas havo/vwo zijn geplaatst, krijgen Latijn, zoals de leerlingen in de gymnasium/ atheneumbrugklassen. Zij worden voor de groep 1-vakken (Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie) in het eerste semester met een dubbele norm beoordeeld, om zo optimale kansen te bieden aan deze leerlingen. In het tweede semester wordt de leerling beoordeeld met de norm die bij de leerling past. Bij het rapport aan het einde van het eerste semester krijgen alle brugklasleerlingen een voorlopig advies voor het te volgen onderwijs in de tweede klas. In maart kiest de brugklasleerling dan voor gymnasium, atheneum of havo en voor een profilering, indien gewenst.

22

Aan het einde van het schooljaar worden de brugklasleerlingen gericht bevorderd naar 2 havo of 2 atheneum of 2 gymnasium. Ook aan het einde van de tweede klas worden de leerlingen gericht bevorderd. Ouders en leerlingen hebben de vrije keuze om een niveau lager te kiezen. Aan het einde van het derde leerjaar krijgen de leerlingen een advies over het door hen verder te volgen onderwijs. Hierbij zijn zowel de mentor als de decaan betrokken. In sommige gevallen kan ter ondersteuning van de school- , profiel-, vervolgstudie- en beroepskeuze het Adviesbureau voor Opleiding en Beroep (AOB) in Den Bosch worden ingeschakeld.

Overstap 3 vwo naar 4 havo Een leerling die aan het einde van leerjaar 3 vwo over wil stappen naar 4 havo, moet deze verandering vóór 1 juni aangeven bij de decaan van het vwo, mevr. drs. J. Leijten. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op 4 havo wordt vervolgd, vaststaan. De inrichting van de vernieuwde onderbouw kent op het Jacob-Roelandslyceum de volgende uitgangspunten: • goede afstemming tussen de verschillende (verwante) vakken; • zichtbare samenhang tussen vakken in vakoverstijgende modules; • realisering van visie, missie en onderwijsconcept.


Profilering Op het Jacob-Roelandslyceum kan een leerling kiezen voor een van de drie profileringen: • Het Technasium, bètaprofilering, biedt leerlingen RUIMTE VOOR EXACT. Leerlingen met belangstelling voor techniek, rekenen, onderzoeken en ontwerpen kiezen voor het technasium en volgen gedurende hun hele opleiding het nieuwe vak O&O, onderzoek en ontwerpen. • De cultuurprofilering brengt cultuur dichter bij leerlingen en biedt leerlingen RUIMTE VOOR CULTUUR, een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich op cultureel gebied te ontplooien. • Engels plus geeft leerlingen RUIMTE VOOR ENGELS op het niveau van internationaal erkende certificaten. Leerlingen worden zonder meer toegelaten op Engelstalige universiteiten binnen en buiten Europa. Ook studieboeken in het hoger onderwijs in Nederland zijn steeds vaker in het Engels. Het Jacob-Roelandslyceum is naast Technasium vanaf 30 september 2010 ook Erkend Cultuurprofielschool.

Na een oriëntatieperiode kiest een leerling in de loop van het tweede semester (maart) om geen of één van de drie profileringen in zijn programma een plaats te geven. De leerling start met zijn profilering in april in de brugklas en kiest deze in principe voor de gehele schoolloopbaan. Na de afronding van de onderbouw en voor de start van de tweede fase ligt een natuurlijk moment om de profilering te heroverwegen. Alleen in bijzondere gevallen kan een leerling aan het einde van ieder schooljaar stoppen met de gekozen profilering. Tijdens een schooljaar stoppen met een profilering is NIET mogelijk.

4.3 Inrichting van de tweede fase Vanaf klas 4 is op het Jacob-Roelandslyceum het onderwijs ingericht overeenkomstig de Wet op de tweede fase. Het vakkenpakket moet voldoen aan de voorschriften die gelden voor het zogenaamde studieprofiel dat definitief door de leerling wordt gekozen in de derde periode van het derde leerjaar. De wet schrijft vier van deze profielen voor, te weten: • Cultuur en Maatschappij • Economie en Maatschappij • Natuur en Gezondheid • Natuur en Techniek voortaan af te korten tot CM, EM, NG en NT

4. Opbouw van de school

23


Het examenpakket voor elke leerling wordt uiteindelijk bepaald door het gekozen profiel, waarbij elk profiel weer is samengesteld uit: 1. het Gemeenschappelijk Deel 2. het Profieldeel 3. het Vrije Deel, met zelf gekozen vakken en activiteiten

24

De totale omvang van het vakkenpakket wordt gerelateerd aan een studielast, vastgesteld in uren per vak, waarbij de totale studielast voor elk profiel gelijk is. De studielast voor elk vak is vastgesteld voor de gemiddelde leerling en bestaat uit verplicht te volgen lessen, overige studieactiviteiten die de leerling op school dient te verrichten en daarnaast de tijd die de leerling besteedt aan huiswerk, het maken van werkstukken en overige activiteiten die per vak zijn vastgesteld. Onder dit laatste vallen ook zaken zoals deelname aan excursies en schouwburgbezoek. De school heeft vastgesteld hoe de studielast per vak over de verschillende leerjaren wordt verdeeld en heeft aan de hand hiervan een lessentabel opgesteld. Naast de eisen voortvloeiend uit het Centraal Examen moet de leerling voldoen aan een aantal andere eisen. Deze worden voor elke leerling vastgelegd in een examendossier. Het geheel van deze eisen heet het Schoolexamen. Een leerling die niet voldoet aan de eisen van het Schoolexamen, kan geen diploma verwerven.

Programma van Toetsing en Afsluiting Voor leerjaar 4, 5 en 6 geldt dat aan het begin van het schooljaar (voor 1 oktober) aan de leerlingen het Programma van Toetsing en Afsluiting uitgereikt wordt. In het PTA staat vermeld: • de regelgeving • de planning van de toetsing en leerstof • de weging van de toetsing

Overstappen van het ene naar het andere profiel Tussentijds overstappen is alleen toegestaan: • na de eerste periode als de overstap vóór 1 november is aangevraagd; • bij voldoende inzet; • als er plaats is; • als het roostertechnisch mogelijk is.


Profielverandering havo Voor leerlingen in havo 4 geldt dat er na de eerste periode, bij de start van periode 2, nog de mogelijkheid is om van profiel te veranderen. De leerling moet deze profielverandering vóór 1 november aangeven bij de decaan havo, de heer A. Hellings. Profielverandering vwo Voor leerlingen in vwo 4 geldt dat er na de eerste periode, bij de start van periode 2, nog de mogelijkheid is om van profiel te veranderen. De leerling moet deze profielverandering vóór 1 november aangeven bij de decaan vwo, mevrouw drs. J. Leijten. Voor leerlingen die bij de profielkeuze de vakken zo hebben gekozen dat rekening is gehouden met een mogelijk overstap, is er ook aan het einde van vwo 4 de mogelijkheid om van profiel te veranderen. Bij de overgang van leerjaar 4 naar leerjaar 5 wordt de leerling dan beoordeeld volgens de overgangsnormen die bij het nieuwe profiel horen. De leerling dient de profielverandering vóór 1 juni aan te geven bij de decaan vwo. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op 5 vwo wordt vervolgd, vaststaan.

Overstappen binnen het profiel Tussentijds overstappen is alleen toegestaan: • na de eerste periode als de overstap vóór 1 november is aangevraagd; • bij voldoende inzet; • als er plaats is; • als het roostertechnisch mogelijk is.

25

Veranderen van vakken Het veranderen van gekozen vakken binnen het profieldeel en/of het vrije deel is in alle leerjaren alleen toegestaan na periode 1. De leerling dient de gewenste verandering op tijd te bespreken met de decaan en moet deze vóór 1 november definitief aangeven bij de decaan van de afdeling. Laten vallen van extra vakken in het vrije deel In alle leerjaren van de tweede fase is het laten vallen van vakken in het vrije deel tijdens het schooljaar NIET mogelijk. Dit geldt ook voor vakken die de leerling als zelfstudie doet. Heeft een leerling een extra vak gekozen naast de verplichte (keuze)vakken, dan kan de leerling ervoor kiezen dat vak in het volgend leerjaar niet te vervolgen. Hiervoor dient een leerling zich vóór 1 juni te melden bij de decaan. Het extra vak telt wel mee bij de overgang. Zie hiervoor ook de overgangsnormen voor 2011-2012 op blz. 62.

Overstappen van het ene naar het andere schooltype in de tweede fase Tussentijds overstappen is niet toegestaan naar een examenjaar. Dit betekent dat alleen een mogelijke overstap van V4 of V5 naar H4 kan worden toegestaan: • na de eerste periode als de overstap vóór 1 november is aangevraagd; • bij voldoende inzet; • als er plaats is; • als het roostertechnisch mogelijk is. 4. Opbouw van de school


Overstap van 4 gymnasium naar 4 atheneum Na de eerste periode bij de start van periode 2 is er nog de mogelijkheid voor een 4 gymnasiumleerling om van schooltype te veranderen en naar 4 atheneum over te stappen. De klassieke taal moet dan vervangen worden door Frans of Duits. De leerling moet deze verandering vóór 1 november aangeven bij de decaan vwo, mevrouw drs. J. Leijten. Overstappen op het einde van het schooljaar betekent dat de klassieke taal meetelt bij de overgang. Overstap van 4 vwo naar 4 havo Na de eerste periode bij de start van periode 2 is er nog de mogelijkheid voor een 4 vwo-leerling om van schooltype te veranderen en naar 4 havo over te stappen. De leerling moet deze verandering vóór 1 november aangeven bij de decaan vwo, mevrouw drs. J. Leijten. Ook aan het einde van het schooljaar is een overstap van 4 vwo naar 4 havo mogelijk. De leerling moet deze verandering vóór 1 juni aangeven bij de decaan van het vwo, mevrouw drs. J. Leijten. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op 4 havo wordt vervolgd, vaststaan.

26

Overstap van 4 of 5 vwo naar 5 havo Tijdens het schooljaar is deze overstap niet toegestaan. De overstap van 4 vwo naar 5 havo is ongebruikelijk, niet vanzelfsprekend en wordt alleen in bijzondere gevallen toegestaan. Als een leerling de overstap van 4 of 5 vwo naar 5 havo wil maken, geeft de leerling dit uiterlijk vóór 1 juni aan bij de decaan van de vwo-afdeling, mevrouw drs. J. Leijten door. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op havo eventueel wordt vervolgd vaststaan. De docentenvergadering bespreekt op het einde van het schooljaar deze mogelijkheid en neemt na bespreking een beslissing over toelating. Deze overstap kan alleen aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. Doorstroom van 5 havo naar 5 vwo Een leerling kan er na het behalen van het havo-diploma voor kiezen in te stromen in vwo 5. Dit betekent dat de havo-leerling met de profielen EM, NG en NT Frans of Duits als tweede moderne vreemde taal zal moeten gaan volgen. De havo-leerling met het profiel CM zal wiskunde moeten gaan doen. Daarnaast zal voor diverse vakken een inhaalprogramma gerealiseerd moeten worden. De havo-leerling geeft dit vóór 1 juni aan bij de decaan vwo, mevrouw drs. J. Leijten. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op vwo wordt vervolgd, vaststaan. Gezakte leerlingen Wij gaan ervan uit dat gezakte leerlingen de eindexamenklas op onze school over doen. In een uitzonderlijk geval kan het VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) een oplossing bieden. Als het JRL een leerling detacheert naar het VAVO, blijft het JRL verantwoordelijk voor deze leerling en de resultaten die deze leerling boekt, terwijl er voor het JRL geen mogelijkheid is om te sturen op kennis, vaardigheden en attitude. Een leerling moet dan ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om gedetacheerd te worden. Er is een protocol VAVO beschikbaar. Dit ligt ter inzage bij de afdelingsleiders bovenbouw havo en vwo.


4.4 Lessentabellen In de afgedrukte lessentabel (4.5) zijn de aantallen lessen opgenomen zoals die op het Jacob-Roelandslyceum worden gegeven. Aan het einde van het brugjaar kiest een leerling voor gymnasium, atheneum of havo. Let op! Alle lessentabellen gelden voor het schooljaar 2011-2012. Wijzigingen van de urenverdeling van een vak over meerdere leerjaren worden per cohort doorgevoerd.

27

4. Opbouw van de school


Schooljaar 2011-2012 Brugklas, klas 2 en 3

28

B 2H 2A 2 G 2A/H 2G 2AH 2G 2A/H 2G techn techn en+ en+ cultuur cultuur VAK Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Nederlands 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ACV 1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Latijn 1* 0 0 2 0 2 0 2 0 2 Grieks 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 Frans 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 Duits 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Engels 3 3 3 2 3 2 0 0 3 2 Engels+ 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 wiskunde 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 biologie 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 natuurkunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 natuur/scheikunde 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 scheikunde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O&O 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 economie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tekenen 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 techniek 0 0,25 0,25 0,25 0 0 2 2 2 2 levensbeschouwing 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lich. Opvoeding 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 handvaardigheid 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 muziek 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dans 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 drama 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cultuurprofilering 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 mentorles 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GT -uur 0,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Algemene modules ZMO 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 TMO 0,75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 KMO 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 TOTAAL 36,5 35,75 35,75 35,75 38,5 39,5 37,5 38,5 37,5 38,5 ZMO= zelfstandige modules

KMO= keuzemodule

TMO = themamodule


3H 3A 3G 3 A/H 3G 3 A/H 3G 3A/H 3G techn techn en+ en+ cultuur cultuur Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren 3 3 2 3 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 2 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 37,5 37,5 37,5 38 38 37,5 37,5 37,5 37,5

29

* Leerlingen in brugklas hebben of ACV (algemene culturele vorming) of oriĂŤntatie op klassieke taal 4. Opbouw van de school


Schooljaar 2011-2012

Schooljaar 2011-2012

Klas 4, 5 en 6 atheneum

klas 4, 5 en 6 gymnasium

algemeen deel Nederlands Engels Engels plus Frans/Duits maatschappijleer lichamelijke opvoeding CKV ANW

30

overige vakken

ath 4

ath 5

ath 6

4 3 4 2,5 0 2 1,5 2

3 2,5 3 3 0 2 1,5 0

2 2 3 2 1 0 0

ath 4

ath 5

ath 6

wiskunde A 3 3,5 3 wiskunde B 3 4 4 wiskunde C 3 3 2,5 wiskunde D 3 3 2 natuurkunde 2,5 3 3 scheikunde 2 3 3 biologie 2,5 3 3 informatica 2,5 3 2 O&O 4 4 economie 2 3,5 3 geschiedenis 2,5 3 2,5 aardrijkskunde 2 3 3 M&O 1,5 3 3,5 kunst 2,5 3 3 cultuurprofilering 2 - levensbeschouwing 2 0 0 profieluren 3 3 2

algemeen deel Nederlands Engels Engels plus Latijn/Grieks maatschappijleer lichamelijke opvoeding KCV ANW

gym 4

gym 5 gym 6

4 3 4 4 0 2 1,5 2

3 2,5 3 4 0 2 1,5 0

overige vakken

gym 4

gym 5 gym 6

wiskunde A wiskunde B wiskunde C wiskunde D natuurkunde scheikunde biologie informatica O&O economie geschiedenis aardrijkskunde M&O kunst cultuurprofilering levensbeschouwing Frans/Duits profieluren

3 3,5 3 4 3 3 3 3 2,5 3 2 3 2,5 3 2,5 3 4 4 2 3,5 2,5 3 2 3 1,5 3 2,5 3 2 2 2 0 2,5 3 3 3

2 2 4 2 1 0 0

3 4 2,5 2 3 3 3 2 3 2,5 3 3,5 3 0 3 2


Schooljaar 2010-2011 klas 4 en 5 havo algemeen deel Nederlands Engels Engels plus maatschappijleer lo CKV

havo 4 4 3,5 4 0 2 2

havo 4 3 3,5 - 4 3,5 4,5 2,5 4 4 3,5 3 3,5 3 2 4,5 4,5 2 3

overige vakken wiskunde A wiskunde B wiskunde D natuurkunde scheikunde biologie informatica O&O economie geschiedenis aardrijkskunde m&o kunst cultuurprofilering Frans Duits levensbeschouwing profieluren

havo 5 3,5 3 3 2 2 0

havo 5 3 3 3 31

3,5 2,5 3 3 3 3 2,5 3 2,5 3 2 3 3 0 3

Leerlingen in 4 havo: 60 klokuren maatschappelijke stage Leerlingen in 4 atheneum, gymnasium: 72 klokuren maatschappelijke stage 4. Opbouw van de school


4.5 OMO Scholengroep Boxtel Algemeen De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Boxtel, het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum, vormen samen de OMO Scholengroep Boxtel. Eindverantwoordelijk schoolleider voor de Scholengroep is drs. L.W.J. Spaan MME. De scholen werken nauw samen en voeren regelmatig overleg. Hiermee wordt beoogd elkaar zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van de onderwijskundige, schoolorganisatorische en andere ontwikkelingen die van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs in Boxtel. De scholen willen hiermee bevorderen dat de overstap en doorstroming van leerlingen van de ene naar de andere school goed verloopt. Om deze aansluiting te bevorderen worden de onderwijsprogramma’s, voor zover mogelijk en indien nodig, op elkaar afgestemd. Beide scholen werken nauw samen met betrekking tot de toelating van leerlingen en de vorming van de TH-klas.

TH-klas Met ingang van 2010-2011 is in Boxtel de TH-klas gestart. ‘Kies voor later’ is de slogan die bij deze klas past, omdat deze klas is bedoeld voor leerlingen die erbij gebaat zijn dat de keuze tussen vmbo-t en havo nog een jaartje wordt uitgesteld. De TH-klas wordt vormgegeven door de beide Boxtelse scholen. Van beide scholen geven docenten les om zo het niveau en de afstemming goed te kunnen bewaken.

32


33

Veranderen van school De scholen vinden het belangrijk dat een leerling van school kan veranderen zonder een jaar te hoeven overdoen; de leraren hebben hierbij een adviserende taak. Het advies van de afleverende school wordt overgenomen door de ontvangende school. Bij verandering van school worden de voorschriften in acht genomen. Overstap of doorstroming van de ene naar de andere school kan aan het einde van het schooljaar en in bijzondere gevallen tussentijds plaatsvinden. In principe ontvangen de leerlingen en hun ouders/verzorgers op tijd het advies om van school te veranderen als dat nodig is. Het aanmelden op een andere school dient door de ouders/verzorgers zelf te gebeuren. Bij verandering van school kan het van belang zijn dat de onderwijskundig belangrijke gegevens aan de ontvangende school worden verstrekt. Dit gebeurt in verband met de privacy alleen als de ouders/verzorgers hiermee in stemmen.

4. Opbouw van de school


5. Leerlingenzaken


5.1 Algemeen Leerlingen komen niet alleen naar het Jacob-Roelandslyceum om in een aantal vakken veel kennis te vergaren. De school wil ook dat de leerlingen zich in de loop van hun schooltijd ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige volwassenen. Om dat te bereiken proberen de leraren in en buiten de les een sfeer te creĂŤren waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. De begeleiding is erop gericht om kinderen emotioneel, sociaal en intellectueel te laten groeien om zodoende het zelfrespect en respect voor anderen te verhogen. Elke vakleraar probeert in de les hieraan vorm te geven. Daarnaast is er een structuur van lesoverstijgende begeleiding. Hoe de leerlingbegeleiding op het Jacob-Roelandslyceum is ingericht, kunt u hier lezen.

5.2 Leerlingbegeleiding Leerlingbegeleiding is alles wat een school doet om het rendement van het onderwijs te verhogen door de goede voorwaarden te scheppen. De drie hoofdterreinen van de leerlingbegeleiding zijn: - - -

35

het aanleren van algemene studievaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de oriĂŤntatie op studie en beroep.

5.2.1 De verschillende begeleidingslijnen We maken bij de begeleiding van leerlingen onderscheid tussen de zorg in de eerste, tweede en derde lijn. Onder eerstelijnszorg verstaan we de reguliere zorg waar alle leerlingen mee te maken hebben. Deze bestaat uit het signaleren en begeleiden door vakdocenten en mentoren. Bij zorg in de tweede lijn wordt de zorg van interne deskundigen bedoeld. Deze deskundigen zijn specialisten die een hulptaak hebben, zorg coĂśrdineren, analyseren en de begeleiders in de eerste lijn begeleiden. Externe deskundigen verlenen hulp in de derde lijn.

5. Leerlingenzaken


5.2.2 Eerste lijn 1. De rol van de mentor De mentor heeft een centrale plaats in de begeleiding van iedere leerling. Elke leerling heeft een mentor die speciale aandacht heeft voor zijn klas. Hij is de raadsman van de klas tot wie de leerlingen zich kunnen wenden met hun vragen en moeilijkheden. De mentor zal vaak een contactpersoon zijn tussen de leerlingen en de afdelingsleider of tussen de leerlingen en de andere leraren. Evenzo kunnen de ouders van de leerlingen zich tot de mentor wenden voor informatie. In het rooster is door middel van de mentoruren de mogelijkheid ingebouwd dat een mentor zijn klas of groep wekelijks kan begeleiden. De mentor begeleidt de leerling op de drie aandachtsgebieden: sociaalemotionele ontwikkeling, studie en loopbaanoriĂŤntatie, waarbij de studieresultaten centraal staan. 2. De rol van de vakdocent De vakdocent begeleidt iedere les opnieuw de leerling bij het leerproces. Hij draagt er zorg voor dat het leerklimaat tijdens zijn lessen veilig en zorgzaam is, zodat alle leerlingen zich wel bevinden. De vakdocent signaleert het bij de mentor als hij opvallende zaken waarneemt bij een van zijn leerlingen. Verder zal hij met het oog op studie- en beroepskeuze het belang van zijn eigen vak aangeven.

36

3. De rol van de afdelingsleider Elke leerling behoort tot een afdeling met een eigen afdelingsleider die tot in de derde lijn verantwoordelijk blijft voor de begeleiding van alle leerlingen in zijn afdeling op de drie gebieden van de leerlingbegeleiding. Hij wordt daarbij ondersteund door het afdelingsteam en soms door een coĂśrdinator. De afdelingsleider behartigt de dagelijkse gang van zaken van zijn afdeling en onderhoudt contact met de vakdocenten die lesgeven in zijn afdeling. Op onze school zijn er afdelingsleiders voor de brugklas, leerjaar 2 en 3, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. De mentor, de decaan en de zorgcoĂśrdinator overleggen met de afdelingsleider over de hulpvraag van de leerling. De afdelingsleider beslist na overleg met betrokkenen over het vervolgtraject en maakt met betrokkenen afspraken over de communicatie en terugkoppeling.


5.2.3 Tweede lijn 1. De rol van de zorgcoördinator Als vakdocent, mentor en afdelingsleider in het reguliere aanbod de hulpvraag van een leerling niet kunnen beantwoorden, wordt de leerling door de afdelingsleider “overgedragen” aan de zorgcoördinator mevrouw M. Hoevenaars. Deze coördineert de interne, externe en aanvullende zorg die de leerling wordt geboden. Zij is voorzitter van het Zorgadviesteam (ZAT), communiceert met de leerling, de ouders, de afdelingsleider en de mentor. Daarnaast is zij intern begeleider van de rugzakleerlingen. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de externe zorg in de derde lijn. 2. De rol van de decanen De decaan speelt een belangrijke rol bij de keuze van het profiel en de vervolgstudie. De decaan is op dit moment binnen het JRL niet alleen in de tweede lijn actief, maar samen met de mentoren ook vaak in de eerste lijn. Leerlingen worden klassikaal, in kleine groepjes of individueel in gesprekken met de decaan voorbereid op de keuzes die ze moeten maken. In 2011-2012 zijn twee docent-decanen belast met de begeleiding van onze leerlingen. Voor de vwo-leerlingen is mevrouw drs. J. Leijten beschikbaar en voor de havoleerlingen de heer A. Hellings.

5.2.4 Derde lijn

37

In de derde lijn zijn een aantal externe deskundigen beschikbaar om de leerlingen waar nodig extra te ondersteunen. Ook worden er trainingen op maat verzorgd voor leerlingen die daar baat bij hebben, zoals weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining, head up-training en ‘Kies’, een training voor kinderen van gescheiden ouders. 1. De rol van de orthopedagoog De zorgcoördinator coördineert de zorg voor de ‘rugzakleerlingen’ die extra zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen; zij wordt hierbij ondersteund door een orthopedagoog, mevrouw M. Swarts, die met regelmaat op onze school aanwezig is en met deze leerlingen aan de slag gaat. 2. De rol van de ambulant begeleider Iedere leerling met een leergebonden financiering (LGF, rugzak) heeft een ambulant begeleider. Deze is wekelijks aanwezig op school. Hij adviseert school en ouders, is nauw betrokken bij het schrijven van de handelingsplannen en het informeren van de vakdocenten.

5. Leerlingenzaken


3. De rol van de Remedial Teacher De zorgcoördinator coördineert de zorg voor de dyslectische leerlingen maar wordt daarbij ondersteund door een externe remedial teacher, mevrouw C. Loning, die deskundig advies kan geven. De begeleiding en faciliteiten die voor een leerling noodzakelijk zijn om op zijn/haar niveau te kunnen functioneren, worden op grond van het onderzoeksrapport, in overleg met afdelingsleider en conrector, externe remedial teacher en leerling vastgesteld. De dyslectische leerling ontvangt bij de start van het schooljaar hiertoe een dyslexiepasje dat hem het recht geeft op de faciliteiten voor dyslectische leerlingen op het JRL. Daarnaast wordt de zorgcoördinator voor praktische zaken m.b.t. de dyslectische leerlingen ondersteund door een assistent, mevrouw A. van de Ven, die voor de dyslectische leerlingen alles “regelt” en gemakkelijk bereikbaar is. 4. De rol van de jeugdarts en sociaal verpleegkundige Op de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Boxtel (onderdeel van de GGD van het stadsgewest ’s-Hertogenbosch) zijn werkzaam mevrouw L. Brukx, jeugdarts en mevrouw A. van Paassen, sociaal verpleegkundige. Samen met een psycholoog bekommeren zij zich om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Hiertoe screenen zij de dossiers van de brugklassers. De sociaal verpleegkundige houdt met regelmaat spreekuur op onze school en verwijst leerlingen, indien nodig, door naar de jeugdarts. Zij participeren ook in het Zorg AdviesTeam (ZAT) van de school. Verder vinden er onderzoeken op verzoek plaats. Dit betekent dat leerlingen, ouders en de school zich tot de jeugdarts kunnen wenden in verband met medische of andersoortige problemen. 38 Op de volgende dagen is mevrouw Van Paassen aanwezig: 15 september, 20 oktober, 1 december, 12 januari, 9 februari, 29 maart, 10 mei, 7 juni 5. De rol van de maatschappelijk werker Voor de leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum is licht pedagogische hulp beschikbaar in de persoon van mw. Jacqueline van den Dobbelsteen. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden in de vorm van spreekuren hulpverleningsgesprekken op het Centrum voor Jeugd en Gezin in Boxtel. Voorts neemt de schoolmaatschappelijk werkster deel aan de bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT).


De mentoren voor het schooljaar 2011-2012 zijn: B1A B1B B1C B1D B1E B1F B1G B1H

mw. M. Olivier mw. Y. Meulenbroek mw. M. Bekkers E. Maas mw. S. de Bresser J. Korthout mw. S. van Gompel mw. P. Preckova

G2A GA2 A2A A2B

mw. I. van der Wekken mw. H. Banierink mw. R. van Beurden W. Maurits

H2A H2B H2C H2D

R. Spooren mw. K. van der Rijt mw. D. Hezemans M. Don

A3A GA3A GA3B GA3C

M. Tissink mw. K. Thielen mw. B. Adema M. Veenstra

H3A H3B H3C H3D

Ph. Reuser mw. R. van der Linde mw. M. Muller R. Smelt

H4A H4B H4C H4D H4E

P. Thielen mw. K. Melskens T. Hellings O. Remery L. Meijsen

V4A V4B V4C V4D V4E

J. Sebregts mw. O. Nagtegaal T. van Brunschot mw. S. van der Linden J. van Engelen

H5A H5B H5C H5D

R. Chamalaun F. van Geffen mw. D. Wijgergangs mw. M. van Laanen

V5A V5B V5C V5D

E. de Laat F. van den Bekerom mw. I. Davidson J. Klaasen

V6A V6B V6C V6D

J. Marcelis C. Nienhuis N. van Liere mw. W. van Moorsel

39

5. Leerlingenzaken


5.3 Klachten Onze school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er zich een klacht voordoen, dan dient deze op een effectieve en rechtvaardige manier te worden behandeld. Een klacht dient altijd eerst neergelegd te worden bij de afdelingsleider van de leerling. Deze zal de klacht in behandeling nemen of u doorverwijzen naar mevrouw E. Strang, conrector. Als deze afhandeling door de afdelingsleider en de conrector, directeur onderwijs opnieuw aanleiding geeft tot een klacht, dan kunt u deze indienen bij de rector van de school. Daarnaast is voor het JRL een klachtenregeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen als geen beroepsmogelijkheid mogelijk is op basis van het algemeen reglement of de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie. (De klachtenregeling kunt u achter in de schoolgids vinden).

5.4 Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken 40

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken regelt de procedure welke dient te worden gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken. Het reglement ligt ter inzage op de schooladministratie.

5.5 Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Voor de school is een regeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. De ‘Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie’ ligt ter inzage bij de schooladministratie.

5.6 Privacyreglement In het Privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement ligt ter inzage op de schooladministratie.


41

5. Leerlingenzaken


6. Rondom het onderwijs


6.1 Medezeggenschapsraad De school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze vergadert ongeveer acht keer per jaar. De raad bestaat uit ouders, leerlingen, docenten en leden van het onderwijsondersteunend personeel. Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden overeenkomstig het reglement en het rooster van aftreden. Het reglement ligt ter inzage op de administratie van de school. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is altijd te vinden op de website van de school. De Medezeggenschapsraad van het Jacob-Roelandslyceum vergadert samen met die van het Baanderherencollege over onderwerpen die de OMO Scholengroep Boxtel betreffen.

6.2 Ouderraad Aan de school is een Ouderraad verbonden. Leden van de ouderraad zijn de ouders van ingeschreven leerlingen, behoudens diegenen die uitdrukkelijk aan het bestuur van de raad te kennen hebben gegeven op het lidmaatschap geen prijs te stellen. Conform de statuten van de Ouderraad worden jaarlijks op de eerste ledenvergadering na de aanvang van het nieuwe schooljaar uit de leden bestuursleden gekozen ter aanvulling van het bestuur van de ouderraad. Via de website houdt het bestuur de ouders op de hoogte van veranderingen in de samenstelling van de ouderraad, van het thema van de jaarvergadering en van alle andere activiteiten. Bij vergaderingen van de Ouderraad is de conrector, directeur onderwijs van de school aanwezig en worden afdelingsoverstijgende onderwerpen besproken.

6.3 Klankbordgroepen Het Jacob-Roelandslyceum heeft vier afdelingen: brugklas, leerjaar 2 en 3 havo/vwo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Per afdeling kent de school een klankbordgroep van ouders die kinderen in die afdeling hebben. In iedere klankbordgroep neemt ook een lid van de Ouderraad zitting. In de klankbordgroepen worden onderwerpen die in de afdeling actueel zijn besproken met de ouders. Zo is er voor ouders gelegenheid betrokken te zijn en te reageren op ontwikkelingen. De afdelingsleiders zijn bij deze vergaderingen aanwezig.

6. Rondom het onderwijs

43


6.4 Schoolreglement, Leerlingenraad en Leerlingenstatuut Het schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het Leerlingenstatuut. Tevens staat in het Leerlingenstatuut op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van de persoonlijke gegevens.Uit elk leerjaar wordt ĂŠĂŠn leerling gekozen; deze leerlingen vormen samen de Leerlingenraad. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent. De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen en werkt samen met Schoolleiding en Medezeggenschapsraad. In schooljaar 2006-2007 is het leerlingenstatuut aangepast en bekrachtigd door de Medezeggenschapsraad. Het Schoolreglement en het Leerlingenstatuut liggen ter inzage bij de schooladministratie.

44


6.5 FinanciĂŤle rijksregeling voor het schoolgaande kind 1. De leerling gaat naar de middelbare school: Ouders en leerlingen krijgen te maken met de volgende regelingen: Kinderbijslag Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan blijft de ouder kinderbijslag ontvangen tot het kind 18 jaar wordt. Tegemoetkoming ouders (voor leerlingen in het voorgezet onderwijs jonger dan 18 jaar) De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.duo.nl. Tegemoetkoming scholieren (leerlingen in het voorgezet onderwijs van 18 jaar of ouder) Als je een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgt en 18 jaar of ouder bent, kun je bij DUO een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in elk geval een basistoelage. De hoogte hiervan is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. Bij een tegemoetkoming scholieren heb je geen recht op een studentenreisproduct. Voor meer informatie verwijzen we je naar www.duo.nl.

2. De leerling gaat van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs op hbo of universiteit Studiefinanciering voor hbo en universiteit Als je een voltijd- of duale opleiding aan de hogeschool of universiteit gaat volgen, dan heb je, als je aan alle voorwaarden voldoet, recht op studiefinanciering. En als je recht hebt op studiefinanciering, dan heb je ook recht op een Studenten OV-chipkaart. Prestatiebeurs Als je studiefinanciering voor hbo of universiteit krijgt, val je onder de regels van de prestatiebeurs. Dat betekent dat je je studiefinanciering moet terugbetalen, als je je diploma niet haalt. Aanmelden via Studielink Ga je voor het eerst naar hbo of univisiteit? Dan moet je je aanmelden voor de studie van jouw keuze. Je aanmelding regel je via Studielink. Je bereikt het inlogscherm van Studielink via de website van jouw hogeschool of universiteit of rechtstreeks via www.studielink.nl. Je hebt een DigiD nodig om je bij Studielink in te schrijven voor een opleiding aan hbo of universiteit. Doe je een opleiding bij een particuliere instelling? Dan hoef je je niet via Studielink aan te melden, maar schrijf je je rechtstreeks in bij de onderwijsinstelling. Voor meer informatie verwijzen we je naar www.duo.nl.

6. Rondom het onderwijs | Het Leerlingenstatuut

45


Stichting Leergeld In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp), zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op de bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten, komt een medewerker van de Stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Boxtel (06-48658836 of www.leergeld.nl). Voor in Boxtel woonachtige leerlingen heeft ook de gemeente een regeling die geldelijke ondersteuning biedt in bepaalde gevallen.

6.6 Vrijwillige ouderbijdrage Op het Jacob-Roelandslyceum wordt met betrekking tot de ouderbijdrage gehandeld conform het OMO-beleid. Het OMO-beleid kent voor de ouderbijdrage twee categorieën. Onderstaand zijn deze categorieën omschreven, inclusief een niet limitatieve opsomming van specifieke materialen en diensten.

46

Catergorie 1: Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten door scholen kosteloos aan ouders te verstrekken: - Lesmateriaal: leerboeken, werkboeken, project en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school, bijbehorend cd’s / dvd’s en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft. - Verbruiksmateriaal (*): zoals proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen. - Diensten: activiteiten en diensten die het collectieve belang van de school dienen en/of als algemene voorziening gelden: mediatheek, leeszaal, zorgstructuur, computers, leerlingenraad, diplomauitreiking, viering, introductie, sportdag. (*) Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een ‘standaardnormale’ hoeveelheid gaat. In specifieke gevallen is toewijzing naar categorie 2 mogelijk.


Categorie 2: Lesmateriaal en diensten door scholen tegen betaling aan ouders te verstrekken: ouderbijdrage voor noodzakelijke schoolkosten en facturering van geleverde diensten: - Lesmateriaal: materiaal dat ouders op verzoek van school aanschaffen, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. In deze categorie valt materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of meerdere jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal studie- en beroepskeuze. - Diensten: educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Voor deze activiteiten geldt dat in alle gevallen de school een vervangend programma tijdens de normale lestijd als alternatief moet bieden in het geval de ouder beslist hiervoor niet te betalen. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals borg opbergkastjes, een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’.

6. Rondom het onderwijs

47


48

6.7 Schoolboeken Scholen in het voortgezet onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2009-2010 verantwoordelijk voor het gratis aanbieden van de schoolboeken aan de leerlingen. Voor het Jacob-Roelandslyceum verzorgt Van Dijk Educatie B.V. (www.vandijk.nl) het klaarmaken en bezorgen van het boekenpakket.

6.8 FinanciĂŤle zaken Wijze van betaling Bijdragen voor excursies en buitenlandse reizen worden in het algemeen voldaan d.m.v. van een acceptgiro. Contante betaling zal zoveel mogelijk worden vermeden. Slechts voor de inning van kleine bedragen, zoals de aanschaf van kopieerkaarten en de bijdrage voor een filmavond, zal dit onvermijdelijk zijn. Per activiteit/dienst wordt een overeenkomst met de ouders gesloten, waarbij ouders zich verplichten, als ze akkoord gaan met de kosten die verbonden zijn aan de educatieve excursie, deze volledig en tijdig te voldoen. Indien een ouder ervoor kiest deze kosten niet te betalen, wordt dit beschouwd als een vrijwillige keuze en zal de leerling worden uitgesloten van deelname. Aan deze leerling(en) zal een alternatief programma worden aangeboden. Indien het een activiteit betreft die een te beoordelen onderdeel vormt van de leerstof, zal een vervangende opdracht worden opgedragen.


Reductie- en kwijtscheldingsregeling Ten aanzien van de ouderbijdrage hanteert de school de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling: de school verleent onder bijzondere omstandigheden op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage. De omstandigheden die hierop van toepassing zijn, zijn op te vragen via de administratie van de school. Ouders die menen hiervoor in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen met mevrouw E. Strang - Appels, conrector. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke kosten die door de school aan de ouders worden doorberekend.

A Lesgeld De Overheid heeft besloten alleen nog maar lesgeld te vragen voor de leerling die per 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder is en onderwijs geniet aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum hoeven dan ook geen lesgeld meer te betalen aan het Rijk.

B Eigen bijdrage gekozen profilering Voor leerlingen die gekozen hebben voor een profilering worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten ontstaan bij het Technasium en de Cultuurprofilering jaarlijks door bijvoorbeeld excursies naar het bedrijf dat een opdracht heeft gegeven of een bezoek aan een museum. Voor Engels plus worden de kosten voor deelname aan de externe examens in rekening gebracht. De ouders van de betrokken leerlingen worden hierover bij de start van het schooljaar geïnformeerd.

C Educatieve excursies In het verleden werden de kosten van educatieve dagexcursies geheel of gedeeltelijk uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat deze kosten “op maat” aan de ouders / verzorgers worden doorberekend. Hierna treft u een overzicht aan van de excursies die gepland zijn voor 2011-2012. Op de website van de school is altijd een actueel en compleet overzicht hiervan te raadplegen met de te verwachten bijbehorende kosten. De kosten dienen door de ouders vooraf te worden voldaan.

D Meerdaagse educatieve reizen Naast de schoolexcursies worden er buitenlandse reizen met vrijwillige deelname georganiseerd. Hieronder vallen de Taal- & Cultuurreizen naar Parijs, Londen, Berlijn, Rome en Griekenland, verder de biologie-excursie naar Texel, de skireis en de reizen in het kader van de profileringen. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de kosten worden over de deelnemers omgeslagen. De school levert een bijdrage aan de begeleidingskosten uit de algemene middelen. Denkt u bij een excursie naar het buitenland s.v.p. tijdig aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor de leerling.

6. Rondom het onderwijs

49


Overzicht van de eendaagse en meerdaagse excursies (onder voorbehoud) De cursief gedrukte excursies zijn op vrijwillige basis; de andere excursies zijn voor alle leerlingen van het betreffende leerjaar. De bedragen die in onderstaand schema vermeld staan, zijn richtbedragen. vak

50

biologie biologie cultuurprofilering klassieke talen gs, ak, te Duits aardrijkskunde biologie Frans Frans natuurkunde natuurkunde levensbeschouwing biologie kunst biologie biologie Duits Frans Duits klassieke talen KCV klassieke talen KCV Engels Engels cultuurprofilering

leerjaar

bestemming

bedrag

maand

1 havo/vwo 1 TH/havo/vwo klas 2 G/A/H 2 gymnasium 2 havo 2 havo/vwo 3 havo/vwo 3 havo/vwo 3 havo 3 vwo 3 havo 3 vwo 4 havo/vwo 4 vwo 4+5 H en 4, 5+6 V 4 havo /5vwo 4 vwo 5 havo + 5/6 vwo 5 havo + 5/6 vwo 5/6 vwo 4 vwo 5 vwo + 6 vwo 5 havo + 5/6 vwo 4 havo/vwo

Kampina Burgers Zoo Arnhem Hilversum Beeld en Geluid Xanten Aken Keulen De Groene Poort De Groene Poort Lille Lille Technopolis Mechelen Technopolis Mechelen Damiaancentrum Olland Leiden Den Haag Texel Burgers Zoo Arnhem Berlijn Parijs Hannover/Schulbruecke Amsterdam Rome Londen Cambridge (o.v.b.) Barcelona (o.v.b.)

€ - € 27,00 n.t.b. € 15,00 € 17,00 € 27,50 € 5,00 € 5,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 25,00 € 18,00 € 120,00 € 23,00 € 315,00 € 280,00 € 50,00 € 25,00 € 675,00 € 300,00 € 300,00

mei maart juli sept. mei mei november november november maart maart november mei sept. november mei november maart maart oktober mei maart maart maart maart


E Sportdagen Deze worden door de school georganiseerd en bekostigd uit de algemene middelen. Slechts wanneer leerlingen zelf kiezen voor activiteiten die relatief duur zijn, wordt een eigen bijdrage verlangd. De hoogte van de bijdragen wordt vooraf bekendgemaakt.

F Roelandsdag Dit is een activiteit binnen of buiten de school voor alle leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar. Hiervoor kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht van maximaal â‚Ź 20,00. Met name het sociale aspect speelt op deze dag een belangrijke rol, maar ook schoolse zaken komen aan de orde.

G Overigen Verder kunnen vanuit de school incidentele activiteiten worden ondernomen zoals toneelvoorstellingen, filmavonden, klassenavonden. Deelname vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid en kosten worden doorgaans in rekening gebracht. De school treedt in een aantal gevallen, vooral bij culturele activiteiten, als sponsor op om de kosten voor de leerlingen zo laag mogelijk te houden.

51

H Kopieerkosten Het maken van afdrukken met printapparatuur door leerlingen voor eigen gebruik kan op school plaatsvinden tegen betaling van de kosten. Voor leerlingen is er geen mogelijkheid om gebruik te maken van een kopieermachine, hiervoor in de plaats is er een scanner beschikbaar in de mediatheek. Aan het gebruik van de scanner zijn geen kosten verbonden. In de mediatheek en in computerlokaal B201 staan computers waarmee het printtegoed opgewaardeerd kan worden naar het leerling-account. Kosten printen A4: 0,05 per vel. Kosten printen in kleur tegen contante betaling bij balie B201.

6.9 Beleid inzake sponsoring Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, ligt op de schooladministratie ter inzage.

6. Rondom het onderwijs


6.10 Materiële zaken De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of wegraken van bezittingen van leerlingen. Het is raadzaam eigendommen te voorzien van de naam van de bezitter. Om de eigendommen te beschermen is besloten om vanaf schooljaar 2006-2007 voor iedere leerling een leerlingkluisje ter beschikking te stellen. De kosten hiervoor bedragen € 15,00 per jaar. Er wordt geen borg meer in rekening gebracht. Steekproefsgewijze controle in de kluisjes op verboden zaken is mogelijk. Dit gebeurt altijd in opdracht van de schoolleiding. Schade die men, al of niet met opzet, heeft toegebracht, moet meteen aan de conciërge gemeld worden. Bij gebleken opzet of achteloosheid zijn de ouders aansprakelijk voor de kosten; desbetreffende leerling kan bovendien een straf worden opgelegd. Opzettelijke beschadiging (b.v. op tafels krassen) wordt als een zeer ernstige zaak opgevat.

Diefstal; vermissing; schade aan persoonlijke eigendommen.

52

Ondanks preventieve maatregelen die de school treft en ondanks de moeite die conciërges en schoolleiding nemen om toezicht te houden, komt het voor dat eigendommen verdwijnen of beschadigd worden. De school kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en er is ook geen verzekering die dit soort materiële schade dekt. Helaas is ook slordigheid van leerlingen een factor: tassen en jassen worden vaak niet op de juiste plaatsen achtergelaten en menige fiets staat niet op slot. Vooral voor dit laatste wil de school uitdrukkelijk waarschuwen: de incidentele keer dat een fiets verdwijnt, betreft het vaak een niet afgesloten exemplaar! Tenslotte blijkt dat heel veel gevonden voorwerpen niet worden afgehaald. Deze zijn tot een bepaalde datum terug te krijgen via de conciërge.

6.11 Algemene aansprakelijkheidsverzekering De Raad van Bestuur heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers) bij Marsh. Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades waarvoor de school aansprakelijk is, moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij.

6.12 Doorlopende schoolgroepsreisverzekering De Raad van Bestuur heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen liggen ter inzage op de schooladministratie. Als ouders de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, dient de ouder op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.


6.13 Buitenlesactiviteiten Excursies De school organiseert ieder jaar eendaagse en meerdaagse excursies. Alle excursies hebben een vormend, educatief karakter. Excursies worden geconcentreerd in zeer beperkte periodes om de lesuitval tot een minimum te beperken; elke leerling neemt jaarlijks een of twee keer deel aan een eendaagse excursie. In de bovenbouw kunnen leerlingen eenmaal per jaar deelnemen aan meerdaagse excursies. De eendaagse excursies bieden vaak informatie die een aanvulling vormt op de normale lesstof. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Voor leerlingen die niet deelnemen is een alternatief lesprogramma beschikbaar. Zie voor een overzicht van de excursies bladzijde 50.

Introductie brugklassen De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Door middel van introductieactiviteiten in de eerste weken van het schooljaar proberen de mentoren en het team van leraren in de brugklas om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.

Schoolfeesten Ieder jaar wordt er onder verantwoordelijkheid van de mentor en afdelingsleider en na toestemming van de schoolleiding voor ieder leerjaar een grote feestavond georganiseerd. Het bovenbouwfeest wordt buiten de school in een horecagelegenheid georganiseerd. Voor eindexamenleerlingen zijn er de barbecue en het gala als afsluiting van hun middelbare schoolcarrière.

Schooltoneel Elk jaar wordt er door leerlingen en leraren een toneelstuk/cabaret ingestudeerd. Dit wordt opgevoerd in de loop van het schooljaar. De voorstellingen zijn ook voor ouders en andere belangstellenden toegankelijk. Informatie vindt u op de website.

Culturele activiteit Voor alle leerjaren worden er in ieder schooljaar voorstellingen in huis gehaald. Daarnaast kunnen leerlingen zelf een culturele activiteit, zoals een toneelvoorstelling, een muziek- of dansworkshop bezoeken. Docenten proberen met een verantwoord aanbod leerlingen te interesseren voor tal van culturele activiteiten.

6. Rondom het onderwijs

53


JRL’s got talent Ieder jaar wordt er een muzikale avond georganiseerd waarop leerlingen hun kwaliteiten kunnen tonen aan medeleerlingen, docenten, ouders en andere belangstellenden.

Kerstviering Op de laatste dag voor de kerstvakantie volgen de leerlingen een programma dat in het teken van de kerstgedachte staat.

6.14 Website Op www.jrl.nl kunnen ouders en leerlingen informatie vinden over zaken die de school betreffen. Naast o.a. informatie over algemene regelingen, documenten m.b.t. het onderwijs, JRL -nieuws en belangrijke data vindt u op de website korte artikelen en foto’s die inspelen op en aansluiten bij de actualiteit van de dag.

6.15 Schoolmediatheek/bibliotheek 54

In de schoolmediatheek/bibliotheek kunnen leerlingen terecht om zelfstandig te studeren. Leerlingen en docenten kunnen gebruik maken van computers met vakgebonden programma’s, internet en databanken. Verder is er een collectie boeken, kranten, tijdschriften, cd’s en dvd’s. De mediatheek biedt met name ondersteuning op het gebied van cultuureducatie, leesbevordering en mediawijsheid. In het kader van mediawijsheid volgen de onderbouwleerlingen een verplichte module informatievaardigheden. Deze modules worden ondersteund door een gecertificeerd mediacoach, Mw. E. van Gils, die op het gebied van mediawijsheid begeleiding en advies biedt binnen de school. Het team van de mediatheek bestaat uit drie mediatheekmedewerkers en een hoofd mediatheek/ mediacoach.

Openingstijden mediatheek: 8.30 – 16.30 uur. Materialen zijn gratis te lenen voor de duur van 1 dag tot 3 weken en het is mogelijk materiaal te verlengen. Voor te laat ingeleverd materialen wordt er een boete berekend per schooldag, boeken: € 0,10 en naslagwerken en digitaal materiaal € 0,50 per schooldag. Leerlingen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het geleende materiaal.


55

6. Rondom het onderwijs


Dit houdt in dat het doorlenen aan medeleerlingen niet is toegestaan en niet tot ontheffing van de verplichtingen van de lener kan leiden. Bij een openstaande boete of factuur is het niet mogelijk materialen te lenen. Bij het uitreiken van de overgangsrapporten of bij het behalen van een diploma moeten alle mediatheekmaterialen zijn ingeleverd. De school werkt nauw samen met bibliotheek de Meierij in Boxtel. De bibliotheek is dicht bij school gevestigd aan de Burgakker 4. Lidmaatschap wordt van harte aanbevolen, omdat het niet mogelijk is om al het materiaal op te nemen in de collectie van de mediatheek. Lidmaatschap tot 18 jaar is gratis. Voor meer info: www.bibliotheekmeierij.nl

6.16 Kantine De kantine is op het JRL in handen van een cateringbedrijf. Alhoewel het hier een uitbesteding betreft aan een particulier bedrijf, zijn de prijzen voor de aangeboden consumptieartikelen zeer schappelijk. In en bij de overblijfruimtes staan drankautomaten.

56


57

6. Rondom het onderwijs


7. Kwaliteitszorg


7.1 Kwaliteitskaart, In-, door- en uitstroomgegevens Het Jacob-Roelandslyceum is de plaats waar vwo- en havo-leerlingen vanuit de hele regio hun opleiding met veel succes volgen. De reputatie van een goede school met degelijk onderwijs waar, naast gezelligheid, ook een sfeer van werklust heerst, werd en wordt waargemaakt in goede doorstroom- en slagingsgegevens. De resultaten van de kwaliteitskaart en de instroom-, doorstroom-, en uitstroomgegevens worden jaarlijks met de secties besproken, opdat eenieder zich verantwoordelijk voelt voor dit gezamenlijk resultaat. Deze resultaten zijn in te zien op de website van de Onderwijsinspectie: www.owinsp.nl.

7.2 Slagingspercentages eindexamen en doorstroomgegevens Een overzicht van de slagingspercentages en van de doorstroomgegevens geeft aan dat het JRL er in ieder geval in slaagt leerlingen goed voor te bereiden op hun eindexamen. Hierbij moet bovendien in aanmerking worden genomen dat op het JRL aan de leerlingen optimale kansen worden geboden. Dit geldt zowel wat betreft de selectie bij de start, als bij de toelating tot een van de drie afdelingen, als bij de overgang. 59

Slagingspercentages eindexamen Jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

gymnasium atheneum havo 100% 89,4% 97,6% 100% 94,1% 98,7% 100% 88,2% 96,3% 100% 97,5% 94,0% 100% 94,1% 95,1% 100% 90,1% 93,0% 97,1% 83,6% 94,4% 97,3% 96,1% 84,9% 90,9% 89,9% 88,8% 92,1% 81,2% 82,9%

7. Kwaliteitszorg


Doorstroomgegevens % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vwo 96% 98% 94% 93% 98% 92% 93% 99%

havo 99% 91% 92% 93% 90% 95% 82% 90%

Doorstroomgegevens % leerlingen naar diploma zonder zittenblijven

60

jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

vwo 60% 63% 67% 68% 61% 60% 62% 49%

havo 66% 74% 73% 66% 58% 68% 54% 60%

7.3 Huiswerk en huiswerkklas In de loop van zijn/haar schoolloopbaan moet een leerling leren om actief en zelfstandig lerend te studeren. De leidende rol van de leraar wordt in de loop van de jaren steeds meer een begeleidende rol. Dat betekent ook dat de manier waarop leraren en leerlingen met huiswerk omgaan langzaam verandert: waar in de brugklas gedetailleerd informatie gegeven wordt over de inhoud en aanpak en tijdsduur van het te maken of te leren huiswerk, daar wordt in de tweede fase van de leerling verwacht, dat deze met behulp van studiewijzers en een leerstofplanning zelfstandig zijn studie op school en thuis kan indelen. Vooral voor de klassen 1 t/m 4 heeft de school de Studiekring de gelegenheid gegeven in het schoolgebouw een huiswerkklas te realiseren voor leerlingen van onze school die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van huiswerk, die achterstanden willen wegwerken, die zelf onvoldoende structuur aan kunnen brengen in hun werkzaamheden. Leerlingen kunnen tegen betaling gebruik maken van de huiswerkklas. Als u meer informatie wilt over de huiswerkklas op het JRL, dan kunt u terecht op www.mijnhuiswerkklas.nl.


7.4 Toetsprotocol 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Elke leerling ontvangt bij de start van het schooljaar een Programma van Toetsing en Afsluiting. In het programma van Toetsing en afsluiting kan een leerling in een overzicht per vak aflezen welke toetsen zullen worden afgenomen met welke weging. Als een leerling een proefwerk of een overhoring niet heeft kunnen leren, meldt hij/zij zich bij de afdelingsleider. Deze zal beoordelen of de reden geldig is. Een leerling die om een geldige reden een toets mist, maakt zo spoedig mogelijk (binnen een week na terugkomst) een afspraak met de docent om de toets in te halen. Een leerling die om een ongeldige reden een toets mist, krijgt voor die toets het cijfer 1.0. Een leerling die fraudeert bij een opdracht, proefwerk of overhoring, krijgt het cijfer 1.0.

Onderbouw 1. Een overhoring telt maximaal voor 5% mee; een proefwerk telt altijd voor meer dan 5% mee. 2. Parallelproefwerken staan in het GT-uur. 3. Het aantal gemeenschappelijke proefwerken is gekoppeld aan de grootte van het vak. 4. Alle vakken hebben minimaal 2 gemeenschappelijke proefwerken. 5. Nederlands, Engels en wiskunde hebben minimaal 4 gemeenschappelijke proefwerken. 6. Een leerling heeft maximaal 5 proefwerken per week. 7. Een leerling heeft maximaal 2 toetsen (proefwerken /overhoringen) per dag. 8. Alle proefwerken worden minimaal een week van te voren met opgave van de leerstof ingevoerd in Magister. 9. Toetsen (proefwerken / overhoringen) worden ingehaald in het proefwerkinhaaluur of onder toezicht van de docent in het eigen lokaal. Bovenbouw 1. Het schooljaar kent vier toetsweken. 2. In de toetsweek kan een vak maximaal 1 toets afnemen. 3. Tussen de toetsweken kan een vak ook maximaal 1 toets afnemen waar voorbereidingstijd voor nodig is.

7. Kwaliteitszorg

61


7.5 Cijfergeving 7.5.1 Rapportcijfer en voortschrijdend gemiddelde Het rapportcijfer is voor alle leerjaren een voortschrijdend gemiddelde. Welke toetsen meetellen voor het rapportcijfer en hoe zwaar de toetsen meetellen, is per vak vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin is ook te lezen hoe de toetsen over het jaar zijn verdeeld. Alle leerlingen hebben zo snel mogelijk na de start van het schooljaar de beschikking over hun PTA. Het PTA brengt transparantie over de wijze waarop het rapportcijfer tot stand komt. Vooraf is dit bij ouders en leerlingen bekend. Het PTA zorgt voor uniformiteit binnen secties: de parallellie tussen klassen van hetzelfde leerjaar is maximaal. Het PTA brengt ook overzicht. Maximale duidelijkheid over alle toetsen met de bijbehorende weging.

7.5.2 Rapportage over de resultaten aan de ouders

62

De leerlingen en hun ouders ontvangen twee keer per jaar een rapport: het eerste bij de semesterwisseling en het tweede aan het einde van het schooljaar. Daarnaast ontvangen de leerlingen vier keer per schooljaar een voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt via de e-mail aan de ouders gemeld en aan de leerlingen meegegeven. De voortgangsrapportages informeren de ouders ook over de inzet, motivatie en inzicht van hun zoon of dochter.

7.6 Normen voor overgang en doubleren 7.6.1 Algemeen Alle onderdelen die meetellen voor de overgang, dienen ruim voor de docentenvergadering naar behoren te zijn uitgevoerd of ingeleverd. Een leerling die hier niet aan voldoet, komt in bespreking. Bevorderen of doubleren hangt af van het aantal onvoldoende cijfers op het eindrapport. Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen (bijvoorbeeld medische of sociale omstandigheden) waarbij de docentenvergadering kan besluiten van de norm af te wijken bij een leerling die anders zou doubleren. Dit kan tot gevolg hebben dat de leerling alsnog wordt bevorderd of een herexamen krijgt opgelegd. Gronden waarop afwijking van de norm overweging verdient, dienen voor de overgangsvergadering bekend te zijn bij de mentor, afdelingsleider en de conrector, directeur onderwijs. In de overgangsvergadering wordt bepaald of er voldoende argumenten zijn om van de norm af te wijken.


7.6.2 Overgangsnormen Onderbouw Indeling groep I- en groep II-vakken onderbouw De vakinhoud van een groep I-vak in de onderbouw is nodig om in de bovenbouw het vak met succes te kunnen volgen en is derhalve in de onderbouw al gericht op het vwo- of havo-examen. Een groep I-vak heeft een prognostische waarde naar het examen vwo of havo. De vakinhoud van een groep II-vak in de onderbouw bevat belangrijke elementen voor de algemene vorming, maar is niet noodzakelijk voor het behalen van een vwo- of havo-examen. Een groep II-vak heeft slechts beperkte of meer algemene prognostische waarde naar het examen vwo of havo. Bij de overgangsnormen per leerjaar staan steeds de groep I- en groep II-vakken vermeld.

63

7. Kwaliteitszorg


Overgangsnormen onderbouw • •

Een leerling is bevorderd, als alle cijfers op het eindrapport voldoende zijn; als er een of meer onvoldoendes op het rapport staan, waarbij een van de situaties volgens de tabel voor het betreffende leerjaar van toepassing is.

Bevorderen brugklas Vakken Groep I Groep II Norm Aantal onvoldoendes

64

1 2

Ne, Fa, En, gs, ak, wi, bi La (voor de vwo-brugklassers), tn, lb, lo, te, ha, ds, dr, mu Voor de oriëntatiemodules en themamodules krijgen leerlingen O-V-G. Overige modules moeten naar behoren worden afgerond. (binnen hetzelfde schooltype) groep I

groep II

- 5 -

5 4

- 5

55 5

Bevorderen klas 2 atheneum en havo Vakken Groep I Groep II Norm Aantal onvoldoendes 1

Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na/sk, En+, O&O tk, lb, lo, te, ha, mu, bi/vz, themamodules en keuzemodules* Overige modules moeten naar behoren worden afgerond. (binnen hetzelfde schooltype) groep I

groep II

- 5 - - 4

5 4 3 -


2

- 5 - 5 5 5

55 5 45 4

* Leerlingen die voor het technasium gekozen hebben, volgen O&O en volgen geen techniek, handvaardigheid en keuzemodules; leerlingen die Engels plus gekozen hebben, volgen geen Engels en geen keuzemodules.

Bevorderen klas 2 gymnasium Vakken Groep I Groep II Norm Aantal onvoldoendes

la, gr, Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na/sk, En+, O&O tk, lb, lo, te, ha, mu, bi/vz., themamodules en keuzemodules* Overige modules moeten naar behoren worden afgerond. (binnen hetzelfde schooltype) groep I

groep II

1

- 5 - - 4

5 4 3 -

2

- 5 - 5 5 5

55 5 45 4

3

- 5

555 55

65

* Leerlingen die voor het technasium gekozen hebben, volgen O&O en volgen geen techniek, handvaardigheid en keuzemodules; leerlingen die Engels plus gekozen hebben, volgen geen Engels en geen keuzemodules.

7. Kwaliteitszorg


Bevorderen klas 3 atheneum en havo

66

Vakken Groep I Groep II Norm

Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na, sk, bi, ec, En+, O&O* lb, lo, te/ha, mu, verplichte modules en keuzemodules (binnen hetzelfde schooltype)

Aantal onvoldoendes

groep I

groep II

- 5 - - 4

5 4 3 -

- 5 - 55 5 4

55 5 45 4 5

1 2

*Leerlingen die voor het vak O&O gekozen hebben, volgen geen beeldende vorming, muziek en keuzemodules. Leerlingen die voor Engels plus gekozen hebben, volgen geen Engels en geen keuzemodules.


Bevorderen klas 3 gymnasium Vakken Groep I Groep II Norm

la, gr, Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na, sk, bi, ec, En+, O&O* lb, lo, te/ha, mu, verplichte modules en keuzemodules (binnen hetzelfde schooltype)

Aantal onvoldoendes

groep I

groep II

1

- 5 - - 4

5 4 3 -

2

- 5 - 5 5 5 4

55 5 45 4 5

3

- 5 5 5

555 55 5

67

*Leerlingen die voor het vak O&O gekozen hebben, volgen geen beeldende vorming, muziek en keuzemodules. Leerlingen die voor Engels plus gekozen hebben, volgen geen Engels en geen keuzemodules.

7. Kwaliteitszorg


68


OVERGANGSNORMEN BOVENBOUW Een leerling in 4 havo/vwo wordt beoordeeld op het cijfer voor de vakken Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal (alleen op het atheneum) óf een klassieke taal (alleen op het gymnasium), de vier profielvakken, het keuze-examenvak in het vrije deel en het combinatiecijfer: dit is het afgeronde gemiddelde van de overige vakken die met een cijfer worden beoordeeld (waaronder een eventueel extra keuze-examenvak in het geheel vrije deel). Voor havo bestaat het combinatiecijfer uit het onafgeronde gemiddelde van LB, LO + eventueel een extra vak. Voor vwo, afhankelijk van de afdeling LB, ANW, KCV, LO + extra vakken. Dit betekent dat een havo-leerling op 8 cijfers beoordeeld wordt en een vwo-leerling op 9. Een leerling is bevorderd, • als alle cijfers op het eindrapport voldoende zijn; • als één van de cijfers een 5 is en de rest van de cijfers voldoende; • als één van de cijfers een 4 is en de rest van de cijfers voldoende en het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6.0 is; • als twee van de cijfers 5 zijn en de rest van de cijfers voldoende en het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6.0 is; • als één van de cijfers een 4 én één van de cijfers een 5 is en de rest van de cijfers voldoende en het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6.0 is. Een leerling is in bespreking, • als verhoging van één voldoende cijfer met een vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één onvoldoende cijfer met een vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één voldoende cijfer met twee volle punten een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden of als verhoging van twee voldoende cijfers ieder met één vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één voldoende cijfer met een vol punt én verhoging van één onvoldoende cijfer met een vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één onvoldoende cijfer met twee volle punten een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden of als verhoging van twee onvoldoende cijfers ieder met één vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden. In alle andere gevallen doubleert de leerling. Bovendien zijn er de volgende minimumeisen: • Als een leerling een cijfer 2 of lager heeft voor een vak (al of niet meewegend in het combinatiecijfer!), kan die leerling niet bevorderd worden. • Als een leerling een cijfer 3 heeft voor een vak dat in het betreffende leerjaar wordt afgesloten (al of niet meewegend in het combinatiecijfer!), kan die leerling niet bevorderd worden.

7. Kwaliteitszorg

69


70


Bevorderen klas 5 vwo De overgangsnormen voor klas 5 vwo zijn aangepast met het oog op de veranderingen in de tweede fase die ingaan op 1 augustus 2007. Een leerling in 5 vwo wordt beoordeeld op het cijfer voor de vakken Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal óf een klassieke taal de vier profielvakken, het keuze-examenvak in het vrije deel en het combinatiecijfer: dit is het afgeronde gemiddelde van de overige vakken die met een cijfer worden beoordeeld (waaronder een eventueel extra keuze-examenvak in het geheel vrije deel). Voor vwo bestaat het combinatiecijfer, afhankelijk van de afdeling, uit het onafgeronde gemiddelde van KCV, LO + extra vakken. Dit betekent dat een vwo-leerling op 9 cijfers wordt beoordeeld. Een leerling is bevorderd, • als alle cijfers op het eindrapport voldoende zijn; • als één van de cijfers een 5 is en de rest van de cijfers voldoende; • als één van de cijfers een 4 is en de rest van de cijfers voldoende en het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6.0 is; • als twee van de cijfers 5 zijn en de rest van de cijfers voldoende en het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6.0 is; • als één van de cijfers een 4 én één van de cijfers een 5 is en de rest van de cijfers voldoende en het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6.0 is. Een leerling is in bespreking, • als verhoging van één voldoende cijfer met een vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één onvoldoende cijfer met een vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één voldoende cijfer met twee volle punten een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden of als verhoging van twee voldoende cijfers ieder met één vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één voldoende cijfer met een vol punt én verhoging van één onvoldoende cijfer met een vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden; • als verhoging van één onvoldoende cijfer met twee volle punten een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden of als verhoging van twee onvoldoende cijfers ieder met één vol punt een rapport oplevert, waarmee de leerling bevorderd zou worden. In alle andere gevallen doubleert de leerling. Bovendien zijn er de volgende minimumeisen: • Als een leerling een cijfer 2 of lager heeft voor een vak (al of niet meewegend in het combinatiecijfer!), kan die leerling niet bevorderd worden. • Als een leerling een cijfer 3 heeft voor een vak dat in het betreffende leerjaar wordt afgesloten (al of niet meewegend in het combinatiecijfer!), kan die leerling niet bevorderd worden.

7. Kwaliteitszorg

71


8. Regels en afspraken


8.1 Lestijden Basisrooster Lesuur 1 08.30 - 09.15 uur Lesuur 2 09.15 - 10.00 uur Lesuur 3 10.00 - 10.45 uur Pauze Lesuur 4 11.00 - 11.45 uur Lesuur 5 11.45 - 12.30 uur Pauze Lesuur 6 13.00 - 13.45 uur Lesuur 7 13.45 - 14.30 uur Lesuur 8 14.30 - 15.15 uur Pauze Lesuur 9 15.25 - 16.10 uur Op modulemiddagen kan er sprake zijn van een afwijkend rooster.

8.2 Roosterwijzigingen

73

Via de website worden dagelijks in de middagpauze roosterwijzigingen aangekondigd. Elke leerling dient na te gaan of er roosterinformatie gegeven wordt en moet aan de hand van zijn lesrooster nagaan gedurende welke lestijden hij of zij op school moet zijn.

8.3 Het algemeen reglement van Ons Middelbaar Onderwijs Het algemeen reglement van OMO regelt onder andere de rechten en plichten van ouders / leerlingen en eindverantwoordelijke schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, (niet-)toelating, schorsing en definitieve verwijdering. Tegen een dergelijk besluit kan binnen ĂŠĂŠn week schriftelijk beroep worden ingesteld bij de rector. Voor (niet) toelating en definitieve verwijdering geldt een beroepstermijn van zes weken. Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie en is te lezen op de website van de school.

8. Regels en afspraken


8.4 Schoolreglement Algemeen “Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet”. Wanneer iedereen zich aan dit gezegde zou houden, zou het leven veelal soepel en positief verlopen. Als iedereen op het Jacob-Roelandslyceum zo met elkaar om zou gaan, dan heerst er een prettige sfeer en eigenlijk heb je in zo’n klimaat maar weinig regels nodig, want bijna alles loopt als vanzelfsprekend. Maar toch: waar een grotere groep mensen samenleeft, dienen er regels te zijn die de dagelijkse gang van zaken in goede banen leiden. Verwacht wordt dat alle betrokkenen (leerlingen, personeel en ouders) afspraken erkennen en respecteren. In dit licht zijn de volgende uitgangspunten van belang: • we gaan respectvol met elkaar en met onze omgeving om; • we voelen ons verantwoordelijk voor een veilig leefklimaat; • indien nodig corrigeren we elkaar; • we gebruiken vooral – naast ons hart – ook ons gezond verstand; • we regelen vooraf alles wat vooraf te regelen valt. De regels en afspraken van het Jacob-Roelandslyceum zijn te vinden op de website (www.jrl.nl).

74


Roosterzaken / aanwezig / afwezig / ziek / verlof / te laat / spijbelen Te laat Wie te laat komt, meldt zich bij het leerlingenloket. Met het ‘te laatbriefje’ krijgt de leerling toegang tot de les. Bij de tweede keer te laat komen, moet de leerling zich de volgende dag ’s morgens eerder op school melden bij het leerlingenloket. Voor leerlingen die veelvuldig te laat komen of die genoemde verplichtingen niet nakomen, zijn door de school aanvullende sancties vastgesteld. Wie meent een goede reden te hebben voor het te laat komen, kan diezelfde dag bij de afdelingsleider of coördinator uitleg geven of een brief van de ouders overleggen. De afdelingsleider of coördinator beslist over eventuele strafmaatregelen. Niet melden bij te laat komen, wordt beschouwd als spijbelen. Als de leerling regelmatig te laat komt, meldt de school dit ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet. Dit gebeurt als een leerling voor de zevende keer in een schooljaar te laat komt. Het te laat komen wordt voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. Verlof Verlof dient vooraf door ouders/verzorgers/ leerling (18 jaar en ouder) schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Leerlingen en hun ouders dienen het lesverzuim tot een minimum te beperken door afspraken met de huisarts, orthodontist of tandarts zo veel mogelijk buiten de lestijd te maken. Het verzuim vlak vóór of vlak ná een vakantie of vrije dagen kan niet worden toegestaan. Dat heeft te maken met wettelijke regelingen en aandrang van de inspectie. Dit ongeoorloofd luxeverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet. Verlofaanvragen en afwezigheid worden voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. 75 Vrijstelling voor lessen In principe volgt iedere leerling alle lessen. Vrijstelling voor de lessen kan alleen aangevraagd worden bij de afdelingsleider of de schoolleiding. Wanneer een leerling niet met de lessen lichamelijke opvoeding mee kan doen vanwege een medische indicatie of op andere gronden, dan kan deze een vervangende werkopdracht verwachten. Ziekte Ziekte of onvoorzien verzuim geven ouders ’s morgens telefonisch door aan de school bij het leerlingenloket. Het telefoonnummer hiervan is 0411- 688284. Ouders vermelden zo mogelijk ook de duur van de afwezigheid. Als de leerling na ziekte weer terugkeert op school, dient hij een briefje van thuis af te geven bij het leerlingenloket met de duur en reden van zijn afwezigheid. Afwezigheid door ziekte wordt voor alle leerlingen bijgehouden in de Magister. Ziek naar huis Een leerling die tijdens schooluren ziek wordt, meldt zich de afdelingsleider of zijn vervanger. De school neemt contact op met de ouders (het is dan ook van belang dat ouders meerdere telefoonnummers op school achterlaten). In overleg met de ouders wordt afgesproken of de zieke leerling wordt opgehaald of zelf naar huis fietst. Van thuis uit wordt er naar school gebeld om te melden dat de leerling is aangekomen.

8. Regels en afspraken


Spijbelen Spijbelen is niet toegestaan en de afdelingsleiders of coรถrdinatoren nemen contact op met de ouders als een leerling zonder verlof of ziekmelding afwezig is. Als een leerling gespijbeld heeft worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Op spijbelen staat een sanctie die door de afdelingsleider, eventueel in overleg met de schoolleiding, wordt bepaald. Wanneer een leerling vaker spijbelt, leidt dit tot schorsing. In het kader van de Leerplichtwet wordt ongeoorloofd schoolverzuim gemeld aan de leerplichtambtenaar. Zie voor nadere informatie over de Leerplichtwet www.minocw.nl /leerplicht/leerplicht.html. Spijbelen wordt voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. Lesuitval Uitval van een vakles kan plaatsvinden als gevolg van onderwijskundige activiteiten, buitenlesactiviteiten, ziekte van leraren en dergelijke. Leerlingen van klas 1 t/m 6 kunnen bij lesuitval onder toezicht studeren in de aula in stilte (onderbouw) of in de mediatheek (bovenbouw) of in groepjes werken in de Bracbantzaal. Als de keuze gemaakt is, geldt deze voor het hele uur. Leerlingen van de onderbouw melden zich altijd bij de balie in de aula.

Huiswerk en werkstukken 76

Huiswerk / schoolspullen Het is vanzelfsprekend dat leerlingen hun schoolspullen bij zich hebben en dat het huiswerk gemaakt wordt. In de onderbouw wordt daar sterk op gecontroleerd. In de bovenbouw zal dat niet elke les gebeuren, omdat leerlingen geacht worden zelfstandiger de zaken aan te kunnen pakken. Vanuit de onderbouw wordt geleidelijk toegewerkt naar een zelfstandiger planning van de te maken en te leren zaken. Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3) zorgen ervoor dat hun huiswerk altijd in orde is. In geval van


overmacht kunnen ouders contact opnemen met de afdelingsleider met betrekking tot een huiswerkvrij-briefje. Als leerlingen van klas 1, 2 of 3 hun huiswerk niet hebben gemaakt of hun spullen niet bij zich hebben, dan wordt door de leerkracht hierover in de Magister een notitie gemaakt. Wanneer een leerling in een rapportperiode zes keer zijn huiswerk niet in orde heeft, dan gaat er een brief naar huis en wordt er een maatregel getroffen. Leerlingen van de bovenbouw moeten leren zelfstandiger te plannen en daarom wordt niet elke les gecontroleerd op huiswerk. Wel zal een docent van tijd tot tijd verlangen dat de leerlingen hun zaken op orde hebben, zodat klassikale behandeling van de leerstof niet belemmerd wordt. Als studiegedrag structureel niet in orde is, kan dit zelfs leiden tot verwijdering uit de les en wanneer een leerling zich zonder geldige reden niet houdt aan de inleverdata van werkstukken of praktische opdrachten, kan dit tot puntenaftrek leiden. Gemiste toets Leerlingen zijn altijd verplicht om zo spoedig mogelijk (via de ELO of uiterlijk de eerstvolgende les) contact op te nemen met de docent in verband met het inhalen van een gemiste toets. Indien een leerling dit niet doet, wordt gehandeld conform het toetsprotocol. Huiswerkvrij-briefje Wanneer een leerling om geldige redenen geen huiswerk en/of proefwerk heeft kunnen maken, moet hij een schriftelijke kennisgeving hiervan van een van de ouders afgeven aan de afdelingsleider (bij diens afwezigheid bij de coรถrdinator). Alleen bij akkoordbevinding zal de afdelingsleider de leerling een briefje meegeven, zodat de vakdocenten weten dat er een geldige reden is geweest om het huiswerk niet geleerd of gemaakt te hebben. Een leerling toont dit briefje aan de vakdocent bij het begin van de les. Werkstukken Het letterlijk overnemen van een stuk tekst van internet, van een andere leerling of uit een boek is niet toegestaan en wordt gezien als fraude. Als er sprake is van fraude, treedt het toetsprotocol in werking. Werkstukken inleveren Leerlingen leveren hun werkstuk in bij de vakdocent. In uitzonderlijke gevallen, als dit niet mogelijk is, levert de leerling zijn werkstuk in bij de balie in de aula. Hier krijgt de leerling een bewijs van ontvangst.

Gedrag binnen en buiten het schoolcomplex Buiten het schoolterrein Leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum dienen zich buiten het schoolterrein correct te gedragen, zodat buren, voorbijgangers en mensen in winkels geen last ondervinden. Negatief gedrag in de omgeving van de school zal leiden tot sancties.

8. Regels en afspraken

77


Pauzes Leerlingen van klas 1, 2 en 3 kunnen gebruik maken van de aula, de binnenplaats en het grasveld achter de school. Zij mogen het schoolcomplex niet verlaten. Leerlingen van klas 3, 4, 5 en 6 kunnen gebruik maken van de Bracbantzaal of van de binnenplaats en het grasveld. Leerlingen van de bovenbouw mogen het schoolterrein verlaten, maar zich dan niet ophouden bij winkels, bij de buren of op de (stoep van de) openbare weg. Veroorzaken zij toch overlast, dan worden sancties opgelegd door de afdelingsleiders of de schoolleiding. Tussenuren Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 wordt steeds geprobeerd tussenuren te voorkomen. Zijn er wel tussenuren, dan is er lesopvang! Voor leerlingen van klas 4, 5 en 6 zijn tussenuren - gezien de complexiteit van het rooster - niet te vermijden. Onderbouwleerlingen kunnen tijdens deze uren verblijven in de aula of Bracbantzaal, maar melden zich altijd eerst aan de balie. Bovenbouwleerlingen kunnen tijdens deze uren verblijven in de mediatheek of de Bracbantzaal. Tijdens tussenuren moeten leerlingen ervoor zorgen dat lessen niet gestoord worden. Schoolterrein verlaten Leerlingen van klas 1, 2 of 3 mogen tijdens de lestijd en de pauzes het schoolterrein niet verlaten.

78

Catering In de pauzes kunnen alle leerlingen gebruik maken van de catering.

Gedrag in de klas Docent afwezig / te laat Wanneer een docent afwezig of te laat is, wacht een klas buiten het lokaal; de klassenvertegenwoordiger gaat informeren bij het leerlingenloket in afwachting van nadere aanwijzingen. Leerlingen gaan nooit een lokaal binnen wanneer de leraar niet aanwezig is en vertrekken niet zonder toestemming van een afdelingsleider of degene die hem vervangt. Klassenplattegrond De mentor maakt, met name in de onderbouw, van zijn eigen klas een klassenplattegrond. Leerlingen weten dus waar ze zitten. Een vakleerkracht kan deze plattegrond aanpassen aan zijn eigen wensen.


Kauwgom / eten / drinken / snoepen Voor eten, drinken, snoepen en het gebruik van kauwgom is er voldoende gelegenheid vóór en na schooltijd en in de pauzes. Het is vanzelfsprekend dat dit niet is toegestaan in de leslokalen en in de studieruimtes. Gebruik computer, geluidsdrager en mobiele telefoon (Zie voor volledige regelgeving het mediaprotocol op de website). Het is op internet niet toegestaan • om sites te bezoeken die pornografisch, discriminerend, beledigend, of aanstootgevend materiaal bevatten; • om vertrouwelijke gegevens te verzenden; • om te chatten; • om programma’s te downloaden; • om e-mail anoniem of met een fictieve naam te versturen; • om berichten te versturen om te pesten, te bedreigen, te beledigen, te discrimineren; Het is ook niet toegestaan om je mobieltje /geluidsdrager te gebruiken tijdens lessen en in de studieruimtes. Sancties bij verkeerd gebruik van computers, mobieltjes en geluidsdragers: 1 bij het handelen in strijd met deze afspraken, zal de school afhankelijk van de ernst van de overtreding, onmiddellijk maatregelen treffen. Het kan hierbij gaan om een waarschuwing, berisping, schorsing, computerverbod of zelfs verwijdering van school, alles voor bepaalde of onbepaalde tijd; 2 de school kan je mobieltje voor bepaalde tijd in beheer nemen bij gebruik tijdens lessen en in studieruimtes. Kleding In het schoolgebouw is een zodanig klimaat dat alleen binnenkleding volstaat. Jassen, petten e.d. worden in het kluisje opgeborgen en mogen in het schoolgebouw niet worden gedragen. Leerlingen dienen op school gepaste kleding te dragen: fatsoenlijk en niet storend of uitdagend voor anderen. Daarnaast moet de leerling veilig aan de les kunnen deelnemen en mag de kleding (en attributen) geen gevaar opleveren voor anderen. Bovendien moet normale communicatie niet belemmerd worden. Een leerling die om religieuze redenen een hoofddoek wil dragen, zal in beginsel, na een schriftelijk verzoek van de ouders daartoe, toestemming verkrijgen. Ondanks verkregen toestemming om een hoofddoek te dragen kan een leerling toch gedwongen worden om uit veiligheidsoverwegingen de hoofddoek af te doen. Te denken valt daarbij aan de lessen lichamelijke opvoeding en lessen met bepaalde praktische opdrachten. Gezichtsbedekkende kleding (burka, niqaab) is verboden om redenen van herkenbaarheid en communicatiemogelijkheden.

Fiets / brommer / garderobe / kluisje / tassen / jassen Fiets Het schoolterrein is er op de eerste plaats voor de voetganger die in alles voorrang krijgt. Leerlingen begeven zich met de fiets dan ook stapvoets direct naar of van de fietsenstalling. Een fiets staat altijd op slot in een fietsenrek.

8. Regels en afspraken

79


80

Brommer Op de brommer begeven leerlingen zich stapvoets direct naar of van de brommerstalling. Brommers worden uitsluitend gestald in de brommerstalling; ook de brommer wordt op slot gezet. Spullen mee naar huis Aan het eind van elke lesdag nemen alle leerlingen hun persoonlijke zaken (die niet in de kluisjes zitten) weer mee naar huis. Kluisjes Voor alle leerlingen is er een kluisje beschikbaar in 2011-2012. Kluisjes kunnen door de politie of in opdracht van de schoolleiding gecontroleerd worden op verboden zaken in het bijzijn van een toezichthouder namens de schoolleiding. Examenleerlingen zijn verplicht de sleutel van de kluisjes weer in te leveren. Indien de sleutel niet wordt ingeleverd, zal hiervoor een rekening worden gestuurd.


Gezamenlijke ruimtes Gangen en trappenhuizen Gangen en trappenhuizen zijn voor leerlingen geen verblijfsruimtes, maar zijn bedoeld om te verplaatsen. De wenteltrap in de voorgevel is alleen bestemd voor het personeel. Ingangen / gasten Leerlingen maken alleen gebruik van de leerlingeningang. Gasten gebruiken de hoofdingang en melden zich bij de receptie. Leerlingen dienen op school geen afspraken te maken met “vreemden”. Eénrichtingsverkeer Soms is het noodzakelijk voor een goede doorstroming om éénrichtingsverkeer in te voeren. Leerlingen volgen altijd de route die is aangegeven door bordjes en pijlen. Pauzeruimtes De leerlingen van klas 1 en 2 pauzeren in de aula. Leerlingen van klas 4, 5 en 6 pauzeren in de Bracbantzaal of buiten. Leerlingen van klas 3 mogen kiezen voor Bracbantzaal of aula. Alle leerlingen die van de catering gebruik willen maken, kunnen hiervoor terecht in de Bracbantzaal. Aula als studieruimte De aula wordt tijdens de lessen als studieruimte gebruikt. onderbouwleerlingen melden zich altijd bij de toezichthouders aan de balie als ze in de aula gaan studeren. Ook onderbouwleerlingen die kiezen voor de Bracbantzaal, melden zich aan de balie in de aula. Mediatheek / computerlokalen Een leerling kan gebruik maken van deze ruimtes wanneer deze in het bezit is van zijn leerlingenpasje. De leerling meldt zich altijd met zijn leerlingenpasje bij de balie in de aula (ob) of in de mediatheek (bb). Per computer kan maximaal met twee leerlingen worden gewerkt. Indien een leerling verwijderd is uit de les of te laat op school is, mag hij geen gebruik van de computer maken. De computers op school worden alleen gebruikt voor schoolzaken; leerlingen hebben geen toegang tot de harddisk. In de computerruimte is het niet toegestaan te eten of te drinken of om jas, tas, telefoon of geluidsdrager mee naar binnen te nemen. Bij onjuist gedrag in deze studieruimtes moet een leerling zich melden bij de afdelingsleider of coördinator. Lift Een leerling kan alleen in noodzakelijke gevallen gebruik maken van de lift. Hiervoor meldt de leerling zich bij zijn afdelingsleider. Personeelskamer De personeelskamer is alleen voor het personeel. Leerlingen hebben geen toegang tot de personeelskamer.

8. Regels en afspraken

81


Verwijderen en schorsen Verwijderd uit de les Een leerling die uit de les verwijderd is, meldt zich bij de leerlingenbalie in de aula. Daar vult hij een formulier in. Tijdens de rest van het uur maakt de leerling strafwerk dat hem aan de balie wordt opgelegd. Aan het eind van dat uur levert hij het formulier en het strafwerk in bij de vakdocent. Daarna neemt de leerling zo spoedig als mogelijk is contact op met de eigen afdelingsleider of coĂśrdinator. Deze bepaalt de uiteindelijke strafmaat. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Verwijdering kan altijd tot schorsing leiden. Schorsing Wanneer een leerling wangedrag vertoont of herhaaldelijk inbreuk pleegt op de regels van de school, dan wordt deze geschorst. Indien een leerling meerdere malen geschorst is, kan dit tot verwijdering van school leiden. Daarbij worden de wettelijke bepalingen in acht genomen worden.

Leerlingenloket en Leerlingenpas Leerlingenloket Het leerlingenloket is te vinden op niveau 1, de leerlingenbalie is te vinden op niveau 2. Leerlingen melden zich volgens afspraak òf bij de leerlingenbalie in de aula òf het leerlingenloket als ze te laat komen, verwijderd zijn, ziek worden, iets willen vragen over hun rooster, iets gevonden hebben, iets kwijt zijn enz. 82

Leerlingenpas Iedere leerling ontvangt een schoolpas met foto en de nodige gegevens erop. De pas is persoonlijk en de leerling dient deze altijd bij zich te hebben. Uitlenen van de leerlingenpas is niet toegestaan. Deze pas is nodig voor het lenen van boeken, bij het studeren in de verschillende studieruimtes, ten behoeve van een toezichthouder of surveillant, maar ook bij filmavonden, feestavonden, excursies, schoolreisje e.d. Verlies van de schoolpas dient onmiddellijk gemeld te worden bij de afdelingsleider. De leerlingenpas wordt gemaakt in de brugklas en is drie jaren geldig. In het vierde jaar wordt er een nieuwe leerlingenpas gemaakt voor de laatste jaren.

Een veilige en gezonde school Alcohol en drugs In en rond het schoolgebouw en tijdens excursies is het verboden om alcohol of drugs te gebruiken of in bezit te hebben. Indien dit wel het geval is, wordt een leerling geschorst en kan voor verwijdering in aanmerking komen. Soms (b.v. bij diploma-uitreiking en het galafeest) kan de schoolleiding beperkt gebruik van alcohol toestaan. Roken Leerlingen mogen nergens in het schoolgebouw roken. Leerlingen wordt het roken ernstig ontraden. Roken is uitsluitend buiten en alleen op de daartoe aangewezen plaats toegestaan. Kaarten (om geld) Dit is op school niet toegestaan.


Bijeen blijven na schooltijd Leerlingen dienen zich na schooltijd niet groepsgewijs op te houden bij de diverse ingangen van de school. Niet te tolereren gedrag Zaken als pesten, diefstal, vernieling, vandalisme, mishandeling of bedreiging worden niet getolereerd en indien nodig zal hierbij de politie ingeschakeld worden. Dit geldt ook voor bedreigingen of privacyschending via e-mail, internet enz. Met het oog op een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen leerlingen afwijkend en onverantwoord gedrag gerust melden bij hun mentor, de conciĂŤrge, een docent, hun afdelingsleider of de schoolleiding. Dit is voor iedereen van belang en wordt daarom niet beschouwd als klikken.

Een schone school en schoolomgeving Schone school / afval Afval e.d. hoort in de daarvoor bestemde bakken. Ook buiten of in de buurt van de school dienen leerlingen mede zorg te dragen voor een schone school en daarom rommel op te ruimen, ook als die niet door henzelf veroorzaakt is. Zitten op tafels, radiatoren e.d. Dit is niet toegestaan. Corvee Een leerling is lid van de schoolgemeenschap. Het is dan ook logisch dat van leerlingen werkzaamheden worden gevraagd zoals het opruimen in een klas en het uitvoeren van lichte corveedienst in de overblijfruimtes binnen en buiten. Iedere leerling kan een paar keer per jaar voor corvee worden ingedeeld. Aansprakelijkheid De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiĂŤle schade aan persoonlijke eigendommen of voor diefstal of vermissing. Leerlingen huren kluisjes om waardevolle spullen veilig in op te kunnen bergen. Administratief Adreswijzigingen, veranderde telefoonnummers e.d. worden zo spoedig mogelijk door ouders aan de administratie doorgegeven. Ouders van een leerling die aan het einde van het schooljaar de school verlaat, geven hiervan zo snel mogelijk bericht aan de schoolleiding. Leerlingen die volgens de geldende normen van de school in het nieuwe schooljaar de lessen niet meer mogen volgen, worden automatisch uitgeschreven. Bijzondere bepalingen De rector is bevoegd om in dringende gevallen tijdelijke maatregelen te treffen of instructies uit te vaardigen in afwachting van een door het bestuur vast te stellen wijziging of aanvulling van dit reglement.

8. Regels en afspraken

83


9. Jaarrooster


9.1 Algemeen Het schooljaar wordt verdeeld in twee helften. Ieder semester kent 2 periodes. De start van de tweede helft van het schooljaar valt samen met de start van Periode III. Bij enkele vakken worden de lessen geperiodiseerd. Dat betekent dat het aantal lessen voor een heel schooljaar wordt gegeven in een half schooljaar. De modules beslaan altijd een periode. Periode I Periode II Periode III Periode IV

maandag 29 augustus t/m vrijdag 11 november 2011 maandag 14 november 2011 t/m vrijdag 27 januari 2012 maandag 30 januari t/m vrijdag 6 april 2012 maandag 9 april t/m vrijdag 29 juni 2012

9.2 Einde schooljaar De overgangsvergaderingen vinden plaats vanaf 25 juni t/m 27 juni. Elke niet-bevorderde leerling ontvangt zo mogelijk de dag ná de vergadering schriftelijk bericht hierover. Daarnaast worden niet-bevorderde leerlingen na afloop van elke vergadering telefonisch geïnformeerd door de mentor. Over dit laatste kunnen klassikaal nadere afspraken worden gemaakt. Op 29 juni wordt het overgangsrapport uitgereikt aan alle leerlingen. 08.30 uur brugklas en klas 2 09.30 uur klas 3, 4 en 5V Op 27 juni 2012 moeten de boeken ingeleverd worden. Het rooster wordt via internet bekend gemaakt.

9.3 Eindexamens Profielwerkstuk Coördinator profielwerkstukken is de heer drs. E. Maas. Het volledige tijdpad voor het profielwerkstuk wordt in het PTA gepubliceerd. Belangrijke data: • week 38: inleveren plan van aanpak; • week 02: uiterlijk inleveren ruwe versie; • week 07: uiterlijk inleveren definitieve versie; • week 10: woensdag 7 maart 2012 19.00 uur presentatie profielwerkstukken. 9. Jaarrooster

85


Schoolexamen in de toetsweken: Toetsweek I: Toetsweek II: Toetsweek III: Inhalen:

maandag 7 t/m vrijdag 11 november 2011 maandag 23 t/m vrijdag 27 januari 2012 vrijdag 30 maart t/m donderdag 5 april 2012 telkens zo spoedig mogelijk na de gemiste toets

Het Examenreglement is in het PTA opgenomen en wordt uiterlijk voor 1 oktober 2011 aan de leerlingen van 6 vwo en 5 havo uitgereikt. Hierin vindt men informatie over praktische zaken, de inhoud van het examen, de Examencommissie en het Examenreglement.

86


Centrale Examens Eerste Tijdvak:

87

maandag 14 mei t/m donderdag 31 mei 2012

Uitslag Eerste Tijdvak: donderdag 14 juni 2012

Centrale Examens Tweede Tijdvak: maandag 18 juni, dinsdag 19 juni en woensdag 20 juni 2012 (onder voorbehoud)

Uitslag Tweede Tijdvak: woensdag 27 juni 2012

Diploma-uitreiking (onder voorbehoud): woensdag 20 juni 2012: 19.30 uur havoleerlingen donderdag 21 juni 2012: 19.30 uur vwo-leerlingen woensdag 27 juni diploma-uitreiking tweede tijdvak

Gala: zaterdag 23 juni 2012

9. Jaarrooster


9.4 Ouderavonden

Gesprekken met de mentor De mentor nodigt alle ouders met wie hij wil spreken uit, maar ook ouders kunnen initiatief nemen voor dit ouderavondspreekuur. De mentor heeft informatie over de leerling door inzage in de cijferkaarten, gesprekken met de leerling en gegevens van de vakdocenten.

• dinsdag 18 oktober en woensdag 19 oktober 2011 • dinsdag 14 februari en woensdag 15 februari 2012 • woensdag 25 april en donderdag 26 april 2012

Individuele gesprekken met de vakdocenten: • maandag 12 december, dinsdag 13 december en woensdag 14 december 2011.

88

Informatieavonden • maandag 5 september voor klas 2 vwo (19.00 uur) en 2 havo (20.00 uur) • dinsdag 6 september voor de brugklas (19.30 uur) • woensdag 7 september voor klas 3 vwo (19.00 uur) en 3 havo (20.00 uur) • woensdag 7 september voor TH-klas (19.30 uur) locatie BHC • dinsdag 13 september voor klas 4 havo (19.00 uur) en 4 vwo (20.00 uur) • woensdag 21 september voor 6 vwo (19.00 uur) en 5 havo (20.00 uur) Voorlichtingsavonden • dinsdag 22 november 19.30 uur voor 3 vwo voorlichting decanen • woensdag 23 november 19.30 uur voor klas 3 havo voorlichting decanen • woensdag 25 januari 19.30 uur voorlichting voor brugklasouders over keuze gymnasium, atheneum of havo en profilering Van de Ouderraad: • donderdag 6 oktober 19.00 uur spelletjesavond brugklas • dinsdag 22 november 20.00 uur thema avond ouderraad voor alle ouders • • •

Klankbordgroep: dinsdag 1 november dinsdag 7 februari dinsdag 24 april


89

9.5 Huiswerkvrij Huiswerkvrij geldt niet voor de vakken met ĂŠĂŠn uur les per week. De volgende data zijn huiswerkvrij: 31 oktober 2011, 9 januari 2012, maandag 27 februari 2012, 7 mei 2012

9.6 Vakanties herfstvakantie kerstvakantie voorjaarsvakantie goede vrijdag tweede paasdag meivakantie hemelvaart roostervrije dag tweede pinksterdag zomervakantie

24 t/m 28 oktober 2011 26 december 2011 t/m 6 januari 2012 20 februari t/m 24 februari 2012 6 april 2012 9 april 2012 30 april t/m 4 mei 2012 17 mei 2012 18 mei 2012 28 mei 2012 2 juli t/m 17 augustus 2012 9. Jaarrooster


Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs © 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

PREAMBULE De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Ons Middelbaar Onderwijs om een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel. 90 Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.

Het spreekt voor zich dat klachten op een behoorlijke manier worden afgehandeld. Daarbij nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht. Als een klacht die is ingediend onterecht blijkt te zijn, zullen het bestuur en de directie van de school zich inspannen om de betrokkene indien nodig zo goed mogelijk te rehabiliteren. Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijkheid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie. Ons Middelbaar Onderwijs heeft één klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Het adres van de klachtencommissie is: Postbus 90154, 5000 LG Tilburg. Het telefoonnummer is 013-5944446, e-mail: omo@wispa.nl.


SCHEMATISCHE WEERGAVE Binnen Ons Middelbaar Onderwijs bestaan drie typen klachten. Voor elk type klacht geldt een aparte regeling, bestaat een bevoegde instantie en is de voorfase klachtbehandeling wel of niet van toepassing. Toepasselijke regeling

Voorfase klachtbehandeling op schoolniveau

Bevoegde instantie

Algemene klachten

Klachtenregeling

Voorfase van toepassing

Rector/directeur klachtencommissie

Persoonlijke integriteit

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Voorfase niet van toepassing

Klachtencommissie

Leerlingkwesties

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Voorfase niet van toepassing

Rector/directeur regionale commissie

Algemene klachten Klachtafhandeling dient primair op schoolniveau plaats te vinden. Indien het niet lukt om op school de zaak op te lossen dan kan de klager alsnog besluiten om de klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen. Persoonlijke integriteit Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. Deze klachten gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie, met toepassing van de “Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie”. Leerlingkwesties De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is evenmin van toepassing bij kwesties rondom de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheden bij het eindexamen. Deze zaken worden ook niet doorverwezen naar de klachtencommissie, maar in bezwaar en beroep behandeld door de rector of directeur/ regionale commissie op de wijze zoals vermeld is in het “Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken”.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

91


TOELICHTING VOORFASE KLACHTBEHANDELING OP SCHOOLNIVEAU Elke school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter toch een klacht voordoen, dan moet deze klacht op een effectieve manier worden opgelost. De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnenschools kunnen worden opgelost. De school hanteert bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten: • Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht ontvangt heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. Deze fase is informeel. • Schriftelijk klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste instantie geuite mondelinge klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde. • Schriftelijke klachten worden ingediend bij de rector/directeur, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of, als dat niet mogelijk is, door zijn direct leidinggevende. 92

De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt in ieder geval verstaan: • Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager • De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten • Eventueel informatie vragen aan derden • Afhandeling binnen redelijke termijn. Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen. De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling van de rector/directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied. De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs.


KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 3: Samenstelling klachtencommissie

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste

a. school: een school als bedoeld in de Wet

twee leden. Voorts zijn er een plaatsvervangende voorzitter en

twee plaatsvervangende leden;

op het voortgezet onderwijs;

b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2;

2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de

c. klager: een leerling, een ouder/voogd/verzorger,

leden;

een lid van het personeel;

(plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen van de

3. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen

leden kunnen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en niet

en het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde;

werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag.

e. aangeklaagde: (een lid van) het personeel, het bevoegd gezag; f. bevoegd gezag: raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs;

Artikel 4: Zittingsduur

g. rector/directeur: persoon die door de raad van bestuur in deze

1. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn

terstond herbenoembaar voor maximaal 2 perioden;

functie is benoemd.

Artikel 2: Instelling en taken klachtencommissie

2. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

1. Er is ĂŠĂŠn klachtencommissie voor de scholen van het bevoegd

gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd

gezag hierover adviseert;

leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

93 Artikel 5: Indienen van een klacht

2. De klachtencommissie geeft advies aan het bevoegd gezag over:

1. De klager dient een klacht in bij de rector/directeur, die er voor

a. (on)gegrondheid van de klacht;

zorgt dat de klacht wordt behandeld op schoolniveau. De afronding

b. het nemen van maatregelen;

van de klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de

3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen

rector/directeur aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de

van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid

bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de

in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de

ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd.

klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken

2. De klager kan de klacht schriftelijk indienen bij de

die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet

klachtencommissie, nadat de voorfase klachtbehandeling

nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft

op schoolniveau, zoals bedoeld in het vorige lid, is doorlopen. De

beĂŤindigd;

klachtencommissie neemt een klacht pas in behandeling na

4. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag

afronding van deze voorfase.

3. De klacht dient binnen 60 werkdagen na de gedraging of beslissing

schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

bij de klachtencommissie te worden ingediend, tenzij de

klachtencommissie de termijn wenst te verlengen;

4. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst

het bevoegd gezag de klager naar de klachtencommissie;

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs


94

5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan, verwijst de

Artikel 8: Vooronderzoek / vereenvoudigde behandeling /

ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie.

De ontvanger is tot geheimhouding verplicht;

1. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van

schriftelijke behandeling

6. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst

de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen

aangetekend;

in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen

7. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het

zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn

bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde binnen vijf

verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist.

werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt en wat de

2. Totdat de klager en de aangeklaagde zijn uitgenodigd om op een

aard van de klacht is;

hoorzitting van de commissie te verschijnen, kan de voorzitter het

8. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten

onderzoek naar de klacht sluiten indien voortzetting van het

onderzoek niet nodig is omdat de commissie kennelijk onbevoegd

is of de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of

Artikel 6: Intrekken van de klacht

kennelijk gegrond is.

Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de

3. Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager

klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en

en de aangeklaagde kan de behandeling van de klacht schriftelijk

het bevoegd gezag mee.

geschieden. In dat geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld

te reageren op het door de aangeklaagde ingediende

Artikel 7: Inhoud van de klacht

verweerschrift, waarna de aangeklaagde in de gelegenheid wordt

1. De klacht wordt schriftelijk bij de klachtencommissie ingediend

gesteld te dupliceren op de door de klager ingediende conclusie

van repliek.

vertegenwoordigen door een gemachtigde.

en ondertekend;

2. De klacht bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de klager;

Artikel 9: Hoorzitting

b. de dagtekening;

1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de

c. een omschrijving van de klacht;

klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering

3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid,

in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De

wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee

hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de

weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde

klacht;

in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden

2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid

verklaard;

4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de

3. De klager en de aangeklaagde kunnen zich hierbij laten bijstaan \

gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.

klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag schriftelijk en met

redenen omkleed gemeld.

4. Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

door raadslieden;

Het verslag bevat:

a. de namen en de functie van de aanwezigen;

b. een zakelijke weergave van wat over en weer in de zitting is

gezegd; 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en

een lid van de commissie.


Artikel 10: Advies

Artikel 14: Openbaarheid

1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten

1. De rector/directeur legt deze regeling op de school

deuren over het advies;

(en haar nevenvestigingen) ter inzage;

2. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk

2. De rector/directeur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van

aan het bevoegd gezag, onder toevoeging van het verslag

van de hoorzitting, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft

plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden

Artikel 15: Seksuele intimidatie, agressie, geweld

verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie schriftelijk

en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het

Een klacht die betrekking heeft op seksuele intimidatie, agressie, geweld

bevoegd gezag;

(waaronder pesten) en discriminatie dient afgehandeld te worden via

deze regeling, door middel van publicatie in de schoolgids.

(waaronder pesten) en discriminatie.

3. De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd

de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld

oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht.

(waaronder pesten) en discriminatie van Ons Middelbaar Onderwijs

De klachtencommissie stuurt het advies en het verslag van de

en niet via deze klachtenregeling. De voorfase klachtbehandeling op

hoorzitting in afschrift aan de klager en de aangeklaagde;

schoolniveau is op deze zaken niet van toepassing.

4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling

doen over de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Artikel 16: Toelating/bevordering/schorsing/verwijdering

leerlingen en onregelmatigheden bij eindexamen

Artikel 11: Quorum

De klachtencommissie is niet bevoegd en deze klachtenregeling is

Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste de helft van het

niet van toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot

aantal leden van de klachtencommissie, en de voorzitter aanwezig zijn.

de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheden bij

Artikel 12: Niet-deelneming aan de behandeling

het eindexamen. Deze zaken worden niet doorverwezen naar de

De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel

klachtencommissie, maar behandeld door de rector of directeur/

aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid

regionale commissie op de wijze zoals vermeld in het reglement

in het geding kan zijn.

bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs. De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is op deze zaken niet van

Artikel 13: Beslissing op advies

toepassing.

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde,

Artikel 17: Overige bepalingen

en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2011;

over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van

2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd

dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn kan met

gezag;

ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het

3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Ons

bevoegd gezag schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de

Middelbaar Onderwijs�.

aangeklaagde en de klachtencommissie. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs op 24 mei 2011.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

95


Schoolgids 2011 / 2012 Het Jacob-Roelandslyceum is een school onder het Bevoegd Gezag van Ons Middelbaar Onderwijs. Het Jacob-Roelandslyceum maakt deel uit van de OMO Scholengroep Boxtel.

Grote Beemd 3 5281 CC Boxtel Postbus 324, 5280 AH Boxtel Telefoon: 0411-672219 Telefoon leerlingenloket (voor afwezigheidsmeldingen) 0411-688284 Telefax: 0411-684609 E-mail: admin@jrl.nl Internet: www.jrl.nl Banknr.: 108802469


Jacob-Roelandslyceum Schoolgids 2011/2012  

De schoolgids 2011-2012 van het Jacob-Roelandslyceum, een naslagwerk voor ouders en leerlingen, voor iedereen die betrokken is bij de school...