Page 1

Schoolgids 2011 | 2012

vmbo


Inhoudsopgave Voorwoord

4 3

1 Het Baanderherencollege 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Wie waren de Baanderheren? 5 Schoolprofiel Baanderherencollege 5 Huisvesting 6 Overblijfruimtes 6 Website 7 OMO 7 OMO Scholengroep Boxtel en 8 samenwerking met scholen in de regio 1.8 Regionale Samenwerking 9 1.9 De inspectie voortgezet onderwijs 9

2

Het personeel

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Directie Afdelingsleiders De functies Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel

3

Opbouw van de school

3.1 Onderwijsconcept van het Baanderherencollege vmbo 3.2 Algemeen 3.3 De onderbouw van het Baanderherencollege vmbo 3.4 De bovenbouw van het Baanderherencollege vmbo 3.5 Lessentabellen 3.6 Buitenlesactiviteiten 3.7 Lestijden 3.8 Roosterwijzigingen

2

11 11 11 12 17

19 20 21 24 34 36 37 37

Leerlingenzaken

4.1 Algemeen 4.2 Basisorganisatie 4.3 Leerlingbegeleiding 4.4 Klachten 4.5 Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken 4.6 Intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie 4.7 Privacyreglement

5

39 39 39 43 44 44 45

Rondom het onderwijs

5.1 Medezeggenschapsraad 5.2 Oudervereniging 5.3 Leerlingenraad en leerlingenstatuut 5.4 FinanciĂŤle rijksregeling voor het schoolgaand kind 5.5 Materialen en diensten 5.6 Schoolboeken 5.7 FinanciĂŤle zaken 5.8 Beleid inzake sponsoring 5.9 Algemene aansprakelijkheidsverzekering 5.10 Doorlopende schoolgroeps- reisverzekering

6

Kwaliteitszorg

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Kwaliteitskaart Slagingspercentages eindexamens en doorstroomgegevens Huiswerk & huiswerkklas Reglement cijfergeving Doorstroomnormen

47 47 47 48 50 54 54 55 55 55

57 58 58 59 60


7

(School)regels en afspraken

7.1 Schoolreglement 7.2 Het algemeen reglement van ‘Ons Middelbaar Onderwijs’

8 69 77

Jaarrooster

8.1 Algemeen 8.2 Huiswerkvrij 8.3 Ouderavonden 8.4 Einde schooljaar 2011-2012 8.5 vmbo-4, examenjaar 8.6 Vakantiedata schooljaar 2010-2011

79 79 79 80 80 80

Voorwoord Geachte ouders, In de schoolgids die voor u ligt  wordt een beeld geschetst van het onderwijsconcept en de organisatie van de leerlingenbegeleiding voor het schooljaar 2011-2012. Dit jaar leveren wij de schoolgids voor het eerst digitaal aan: modern onderwijs vraagt om moderne communicatiemiddelen. Op onze website (www.bhcvmbo.nl) is de schoolgids te lezen. Wij vertrouwen erop dat de informatie op deze wijze ook goed overkomt.   Om de schoolloopbaan van al onze leerlingen succesvol te laten verlopen is samenwerking tussen ouders, leerlingen en docenten van groot belang. Afspraken die hierbij een rol spelen, vindt u terug in deze schoolgids, die overigens niet op alle gebieden volledig kan zijn. Daarnaast worden er voor verschillende leerwegen informatieavonden georganiseerd bij de start van het schooljaar.   Het Baanderherencollege vmbo kenmerkt zich door openheid en transparantie en biedt door haar kleinschaligheid een veilige leeromgeving. Veilig betekent respectvol omgaan met mens en middelen; vertrouwen hebben in elkaars talenten en capaciteiten en oog hebben voor elkaar.   In het komende schooljaar wordt het voor ouders mogelijk met de school te communiceren via e-mail, de cijfers van hun zoon of dochter in te zien, de aanwezigheidsregistratie te raadplegen en het huiswerk in de digitale agenda van de klas te zien staan.     Namens alle medewerkers wens ik uw zoon/dochter een leerzaam en goed schooljaar 2011-2012 toe.

Drs. L.W.J. Spaan MME Algemeen Directeur Baanderherencollege

3


1. Het Baanderherencollege

bhc.nl


1.1 Wie waren de Baanderheren? Het was in die tijd dat Harper van Randerode vanuit zijn burcht in Heinsberg (Duitsland) naar Boxtel afreisde. De Duitse keizer gaf hem de Heerlijkheid Boxtel in bruikleen. Zijn taak was het leengoed te beheren en zijn inwoners te beschermen tegen plunderende bendes zoals die van de hertog van Gelre. Eeuwenlang bleven de Heren van Boxtel hun Duitse keizer trouw. Aan de hertog van Brabant hadden zij geen verplichtingen. Die vrijstelling werd door Johanna van Brabant in 1358 persoonlijk verleend als dank voor bewezen diensten. De Heren van Boxtel waren overigens niet zomaar heren, ze mochten zich ‘Baanderheren’ noemen. Zij mochten hun eigen banier (vlag) voeren en zelfs een eigen legertje hebben. De Baanderheren waren nobele mannen die samen met hun jonkvrouwen vanuit kasteel Stapelen zorgden voor welvaart en voorspoed in hun leengoed Boxtel, Gemonde en Liempde. De Baanderheren waren strenge meesters doch rechtvaardig, zelfstandig en doorzetters van het eerste uur. Het Baanderherencollege streeft dezelfde kernwaarden na: zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Wij proberen leerlingen te laten ontdekken dat zij hun toekomst voor een groot gedeelte zelf invullen. Werken loont en inspanningen worden beloond. Je hebt met recht iets om trots op te zijn.

1.2 Schoolprofiel Baanderherencollege Op het Baanderherencollege staat de leerling centraal. De leer- en leefomgeving is zodanig dat de leerling zich er thuis voelt. Hij wordt aangesproken op zijn talenten en begeleid naar een zelfstandige wereldburger. Respect voor elkaar en een veilige schoolomgeving zijn daarbij belangrijk. De leerling ontwikkelt waarden en normen die op katholieke grondslag zijn gebaseerd. Op de school zijn leerlingen uit alle bevolkingsgroepen welkom en er is respect voor personeelsleden en leerlingen met andere levensovertuigingen. De school biedt de leerling een opleiding die bij zijn capaciteiten en interesses past. Dit maakt het hem mogelijk de school gemotiveerd te doorlopen en gediplomeerd of gecertificeerd te verlaten. De leerling van het Baanderherencollege is daarna in staat een opleiding te volgen in het middelbaar beroepsonderwijs op een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) of een school met hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo).

1. Het Baanderherencollege

5


Binnen de school werkt de leerling optimaal aan een brede, algemene ontwikkeling. Sociale en toepassingsgerichte vaardigheden zijn daarbij een belangrijk onderwijsdoel. De medewerkers van de school stimuleren de leerling en bevorderen zijn persoonlijkheidsontwikkeling. De leerling leert samen te werken, initiatieven te nemen en creatief bezig te zijn. Op het Baanderherencollege krijgt de leerling zoveel als mogelijk is onderwijs op maat en werkt hij aan zijn eigen toekomst. De personeelsleden volgen nauwlettend zowel de maatschappelijke als de onderwijskundige ontwikkelingen. Met andere vormen van onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden goede contacten onderhouden. De school heeft een belangrijke positie in de gemeente Boxtel. Het Baanderherencollege draagt zorg voor het onderwijs gericht op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de samenleving. Op de website kunt u de wijze waarop het Baanderherencollege dit gestalte geeft, raadplegen.

1.3 Huisvesting Het Baanderherencollege vmbo is met ingang van het schooljaar 2002-2003 in een voor vmbo-onderwijs goed toegerust schoolgebouw gehuisvest aan de Baanderherenweg 2 te Boxtel. Op maandag 29 augustus zullen circa 855 leerlingen en 135 personeelsleden beginnen aan het schooljaar 2011-2012. Voor de lessen lichamelijke opvoeding maken we gebruik van het sportcentrum De Dommel. Deze sporthal is bouwtechnisch gekoppeld aan het Baanderherencollege en is van 08.00 - 18.00 uur voor onze leerlingen beschikbaar. Met onze lessen is de sporthal overdag geheel bezet. Voor de buitensport maken we gebruik van de sportaccommodatie op Munsel. Op de locatie zijn ook het Opleidingscentrum BGA en het sportrestaurant Openhof gevestigd. Het sportrestaurant Openhof wordt als oefenrestaurant voor de afdeling Zorg en Welzijn gebruikt.

1.4 Overblijfruimtes De aula, de grote hal en het schoolplein zijn de overblijfruimtes. Degenen die rustig wensen te lunchen kunnen gebruik maken van de aula. In de grote hal is meer bewegingsruimte en het schoolplein is er voor leerlingen die even wat frisse lucht nodig hebben. De overige ruimtes in het schoolgebouw zijn geen overblijfruimtes. De kantine is op het BHC in handen van een cateringbedrijf. Alhoewel het hier een uitbesteding betreft aan een particulier bedrijf, zijn de prijzen voor de aangeboden consumptieartikelen zeer schappelijk. In en bij de overblijfruimtes staan drankautomaten.

6


1.5 Website Op www.bhcvmbo.nl kunnen ouders en leerlingen informatie vinden over zaken die de school betreffen. Naast o.a. informatie over algemene regelingen, documenten m.b.t. het onderwijs en belangrijke data vindt u op de website korte artikelen en foto’s die inspelen op en aansluiten bij de actualiteit van de dag.

1.6 OMO 1.6.1 Missie “Ons Middelbaar Onderwijs” OMO is het schoolbestuur van een groot aantal scholen voor secundair onderwijs in de provincie Noord-Brabant. Scholen met elk hun eigen identiteit, maar met een gezamenlijk doel: leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Binnen de kaders van de Missie van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft de school haar eigen missie vastgesteld in het schoolprofiel van het Baanderherencollege.

1. Het Baanderherencollege

7


1.6.2 Plaats school binnen “Ons Middelbaar Onderwijs” (OMO) Het Baanderherencollege ressorteert onder het bevoegd gezag van de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg. Daarmee is de Raad van Bestuur het schoolbestuur. De algemeen directeur heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als klankbord voor de algemeen directeur heeft de school een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit personen die geworteld zijn in de school en de omringende samenleving. De Raad van Advies adviseert de algemeen directeur over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding. De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer drs. E.G.H. Bernard M.P.M. De Raad van Bestuur is bereikbaar via telefoonnummer 013 – 595 55 00 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171 in Tilburg. Het postadres is Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Het e-mailadres is info@omo.nl.

1.6.3 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs De vereniging kent een ledenraad. Vanuit de raden van advies van iedere school worden twee personen afgevaardigd naar de ledenraad. Daarnaast kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Via dit lidmaatschap kan men deelnemen aan de vergadering van de ledenraad. De ledenraad wordt jaarlijks door de raad van bestuur geïnformeerd over het OMO-beleid. Bovendien benoemen de leden van Ons Middelbaar Onderwijs de acht leden van de raad van toezicht, die belast is met het toezicht op de raad van bestuur. Een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap kunt u opvragen bij het bureau van Ons Middelbaar Onderwijs of via de website www.omo.nl. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

1.6.4 Directiestatuut “ Ons Middelbaar Onderwijs” (OMO) Het Directiestatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de algemeen directeur. Dit document ligt bij de schooladministratie ter inzage.

1.7 OMO Scholengroep Boxtel en samenwerking met scholen in de regio Algemeen De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Boxtel, het Baanderherencollege vmbo, het Baanderherencollege praktijkonderwijs en het Jacob-Roelandslyceum, vormen samen de OMO Scholengroep Boxtel. Eindverantwoordelijk schoolleider voor de Scholengroep is drs. L.W.J. Spaan MME. De scholen werken nauw samen en voeren regelmatig overleg. Hiermee wordt beoogd elkaar zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van de onderwijskundige, schoolorganisatorische en andere ontwikkelingen die van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs in Boxtel. De scholen willen hiermee bevorderen dat de overstap en doorstroming van leerlingen van de ene naar de andere school goed verloopt. 8


Om deze aansluiting te bevorderen worden de onderwijsprogramma’s, voor zover mogelijk en indien nodig, op elkaar afgestemd. Beide scholen werken nauw samen met betrekking tot de toelating van leerlingen en de vorm van de TH-klas.

TH-klas Met ingang van 2010-2011 is in Boxtel de TH-klas gestart. “Kies voor later” is de slogan die bij deze klas past, omdat deze klas is bedoeld voor leerlingen die erbij gebaat zijn dat de keuze tussen vmbo-t en havo nog een jaartje wordt uitgesteld. De TH-klas wordt vormgegeven door de beide Boxtelse scholen. Van beide scholen geven docenten les om zo het niveau en de afstemming goed te kunnen bewaken.

1.8 Regionale Samenwerking Het Baanderherencollege onderhoudt goede contacten met scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn onder meer de ROC’s: het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, de Rooi Pannen in Tilburg en de Leijgraaf in Veghel. Van oudsher heeft de school een uitstekende relatie met mbo Sint Lucas en mbo Helicon te Boxtel om doorstroommogelijkheden voor onze leerlingen goed te laten verlopen. Het Baanderherencollege is lid van het Samenwerkingsverband Vo/Svo de Meierij. Het doel van dit Samenwerkingsverband is het plaatsen en begeleiden van leerlingen die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben. De coördinatie van deze extra zorg is op onze school in handen van de zorgcoördinator.

1.9 De inspectie voortgezet onderwijs Het Baanderherencollege vmbo valt onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Vandaar dat de school ook onder de inspectie op het voortgezet onderwijs valt. De inspectie ziet vooral toe op de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteitskenmerken zijn in een verslag vervat; dat inspectieverslag is op school in te zien. Bovendien is er sinds begin 2011 een inspectiesite genaamd “Vensters voor Verantwoording”; ook hierop zijn de resultaten van BHC-vmbo terug te vinden. Gegevens van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl Voor vragen over onderwijs telefonisch: 0800 – 8051 (gratis) Onderwijs Rayon VO-1302 Rijksinspectiekantoor Postbus 530 5600 AM EINDHOVEN Telefoon: (040) – 219 70 00 Bezoekadres: Zernickestraat 6, 5612 HZ Eindhoven 1. Het Baanderherencollege

9


2. Het personeel

bhc.nl


2.1 Directie Algemeen directeur • drs. L.W.J. Spaan MME Sectordirecteur vmbo • F.H.W.M. Vermeer Directielid • L.I.A.M. Versteeg

(013) - 511 41 58 (013) - 521 93 60 (013) - 521 75 17

2.2 Afdelingsleiders Afdelingsleider onderbouw • M.G.H. Koelink Afdelingsleider bovenbouw • A.L.P. Dirks Afdelingsleider vmbo-1 t/h • W. van Doorn

06 - 10516354 (0497) - 51 53 27 w.doorn@jrl.nl

2.3 De functies Schooldecaan: • A.W.T. Voets Assistent decanaat • J.M.H.A. Lemmens Zorgcoördinator: • mw. M.A.M.P.J. Theeuws - van Lierop Leerlingbegeleiding onderbouw • mw. M.A.M.P.J. Theeuws - van Lierop Leerlingbegeleiding bovenbouw: • P.W. Dekker Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het daarop gebaseerde privacy­ reglement van Ons Middelbaar Onderwijs mogen in de schoolgids (en soortgelijke documenten) het privé-adres en privé-telefoonnummer van personeelsleden niet vermeld worden, tenzij betrokkene hiermee expliciet instemt. Indien ouders informatie willen geven aan of verkrijgen bij personeelsleden, kunnen zij dit op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur aangeven bij de schooladministratie.

2. Het personeel

11


2.4 Onderwijzend personeel Nederlandse taal (ne) Engelse taal (en) Duitse taal (du) Franse taal (fa) geschiedenis (gs) aardrijkskunde (ak) maatschappijleer (ma) wiskunde (wi)

12

R. van den Broek P. Dekker A. Dirks J. van Rooij mw. M. Theeuwes Theeuws - van Lierop L. in ’t Zandt

(BK) (DP) (DA) (RV) (LM) (ZL))

mw. L. van Engeland mw. E. Fonken mw. R. de Kleijn M. Koningstein mw. X. López mw. T. Luxembourg

(EL) (FE) (KR) (MK) (LX) (LT)

mw. N. Alyuncha mw. R. Elsbeek L. in ’t Zandt

(AN) (ER) (ZL)

mw. E. Fonken

(FE)

G. Janssen mw. M. Mieris

(GJ) (MM)

H. Jansen W. Voets

(JH) (VW)

mw. E. van Breugel

(BL)

D. Bartelds R. van den Brand mw. L. Brekelmans mw. G. Giesing J. Lintzen B. .Schuijffel H. Veldhuizen F. Vis

(BD) (BR) (BS) (GG) (LJ) (SB) (VL) (VI)


2. Het personeel

13


natuur-/scheikunde (nask 1/2) biologie (bi) economie (ec) kunstvakken 1 en 2 beeldende vorming (bv) handvaardigheid (ha) tekenen (te), Kunstvak -1 muziek (mu) levensbeschouwing (le) lichamelijke opvoeding (lo) informatiekunde (in)

14

D. Bartelds H. Buckx F. Vis

(BD) (BX) (VI)

mw. L. Camron mw. M. van Dijk mw. M. van der Putten

(CL) (DM) (PN)

F. Roks J.Smolders

(RF) (SJ)

mw. M. van Atteveld H. de Rooij B. van Wanrooij

(AM) (RO) (WB)

M. Koelink W. Linssen

(KM) (LW)

P. Dekker mw. T. van Zinnen

(DP) (ZT)

mw. L. Brekelmans P. van der Heijden P. Hooijen M. Post mw. W. van Schijndel

(BS) (HP) (PH) (PM) (SC)

B. van Wanrooy

(WB)


techniek vmbo-1 / vmbo-2 (tn) M. Coopmans R. Kouwenberg W. Smeulders F. Snellaars R. Thomasia verzorging (vz) mw. Y. van Dongen mw. M. van der Putten bouwtechniek (bt) R. Kouwenberg B. Schuijffel W. Smeulders multi-techniek (Mt) M. Coopmans G. de Gouw F. Snellaars R. Thomasia mode & commercie (Mc) handel en administratie A. van Berkel mw. A. Couwenberg mw. J. Goossens zorg & Welzijn (Zw) mw. L. van Deursen mw. M. van Dijk mw. J. Ruitenbeek mw. M. van Vroonhoven

(CM) (KG) (SW) (SF) (TR)

(DY) (PN)

(KG) (SB) (SW)

(CM) (GW) (SF) (TR)

(BA) (CA) (GS)

(DL) (DM) (RJ) (VN)

2. Het personeel

15


16


2.5 Onderwijsondersteunend personeel hoofd administratie administratie receptie / leerlingenbalie roosterzaken lesassistentie hoofd facilitaire zaken facilitaire dienst hoofd ict ict

mw. O.M. van Elderen mw. E. Hoffmans - den Biggelaar mw. H.A.A. Leenders - van den Aker mw. C.F.A. Spoormakers mw. E.A.M.A. Breuer - Geers L.M.M.H. Peijnenburg J.M.H.A. Lemmens L.M.M.H. Peijnenburg K. van Aarle mw. M.H. den Boer mw. H.A.M. van Hal P.J.C. van de Nostrum R. Odijk P.J.C. van der Sloot mw. M.B. van Someren - van Haren F. Stamps mw. J.W.A.C.M. Stans - van den Dungen A.H.J. van Veghel T. Cuijten mw. J.J.C. Boleij - van den Broek M. van Dijk R. de Fretes mw. H.A.M. van Hal mw. H.W.J.C. Langenhuizen mw. M.T.W. Pastoor - Poirters mw. H.A.J.M. Schalkx - Pastoor mw. A.E.L.J. Schoenmakers - Peyen A.J.A. van Someren mw. A.M.J. Trieling - Hoffmans mw. M.A.H.J. Vingerhoets - Peijnenburg mw. R.G.C. Willems drs. J. van den Oord E.A.B. Lulofs R.G.C.J. Meulendijk

2. Het personeel

17


3. Opbouw van de school

bhc.nl


3.1 Onderwijsconcept van het Baanderherencollege vmbo Onderwijs-op-maat wordt op het Baanderherencollege vmbo in eerste instantie gerealiseerd door het aanbieden van vier leerwegen en de inhoudelijke vormgeving daarvan in de bovenbouw. In een leerweg kiest de leerling een aantal met elkaar samenhangende vakken die minimaal noodzakelijk zijn om te kunnen afstuderen binnen de gekozen leerweg. Een leerling kan echter ook meer dan het wettelijk verplichte aantal algemene of beroepsgerichte vakken kiezen. De opleiding wordt daardoor verbreed en de doorstroomkansen in het middelbaar beroepsonderwijs of het havo worden daarmee vergroot.

Vier leerwegen: 1. de theoretische leerweg (tl) Deze leerweg geeft toegang tot de niveaus 3 en 4 binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het vierde leerjaar van het havo. De tl heeft 6 vakken met kern- en verrijkingsdeel. 2. de gemengde leerweg (gl) Deze leerweg geeft ook toegang tot de niveaus 3 en 4 binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bestaat uit 5 algemeen vormende vakken met kern- en verrijkingsdeel en één beroepsoriënterent vak. 3. de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) Deze leerweg geeft toegang tot de niveaus 3 en 4 binnen het middelbaar beroepsonderwijs(mbo) en bestaat uit 4 algemeen vormende vakken met het kerndeel en één beroepsgericht programma met de omvang van twee vakken. 4. de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) Deze opleiding geeft toegang tot niveau 2 binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en bestaat uit 4 algemeen vormende vakken met beperkt kerndeel en één beroepsoriënterend programma met de omvang van twee vakken. Op het Baanderherencollege vmbo worden alle leerwegen aangeboden in de sectoren, techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw. De sector landbouw kan in de theoretische leerweg worden gevolgd.

3. Opbouw van de school

19


Tijdens zijn schoolloopbaan kan de leerling overstappen naar een andere leerweg. Dit kan hij doen, omdat hij zijn eindprofiel wil verdiepen of verzwaren, of omdat hij de gekozen leerweg niet kan voltooien. In voorkomende gevallen zal hij dan wel bepaalde leerachterstanden met extra hulp of via zelfstudie moeten inhalen. Vooral in de onderbouw heeft de leerling de mogelijkheid in het leertraject veranderingen aan te brengen. In de bovenbouw, als de leerling voor een leerweg en een sector heeft gekozen, zal het wisselen van leerweg minder vaak voorkomen.

3.2 Algemeen Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs op het Baanderherencollege vmbo heeft alle leerwegen zoals deze in de vorige paragraaf beschreven zijn. 1. Het aanbieden van een brede algemene vorming Een brede algemene vorming en ontwikkeling zijn belangrijk om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving. Tijdens het proces van deze brede, algemene vorming worden accenten gelegd op vele andere aspecten, zoals het kunnen samenwerken, het kunnen toepassen van de opgedane kennis, het bewust maken van waarden en normen bij leerlingen, gezondheidsopvoeding, het aanbrengen van communicatieve vaardigheden en het vertrouwd maken met informatietechnologie.

20


2. Het aanbieden van hedendaags voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De school houdt ook rekening met de bedrijvigheid in en rond Boxtel en met de aanwezige vmbo-scholen in de regio. Vanzelfsprekend zijn alle leerprogramma’s afgestemd op de middelbare beroeps-opleidingen in diezelfde regio. Het hedendaags voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs dient ook afgestemd te zijn op de behoefte en de leerstijl van de leerling van nu en die van de toekomst. Hieraan wordt continu hard gewerkt: de zogenaamde werkplekkenstructuur (wps) is in alle beroepsafdelingen ingevoerd. Bij al deze vernieuwingen wordt erop gelet dat de leerlingen onderwijs en vorming krijgen die aansluiten bij de middelbare beroepsopleidingen én waarmee zij zich kunnen aanpassen aan steeds weer veranderende situaties. In het schooljaar 2011-2012 biedt het Baanderherencollege vmbo de volgende voorbereidende beroeps-opleidingen aan: • • • • •

bouwtechniek multi-techniek (= metaal-elektrotechniek en transport & logistiek) mode en commercie handel en administratie zorg en welzijn.

3. Het aanbieden van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Deze extra pedagogische en didactische ondersteuning van leerlingen is in principe voor leerlingen bedoeld die in een van de leerwegen zijn geplaatst en die tijdelijk extra (studie)hulp nodig hebben. Deze extra hulp wordt ook geboden in de vorm van hulplessen tijdens een vast lesuur in het structureel lesrooster.

3.3 De onderbouw van het Baanderherencollege vmbo De inschrijving Op het Baanderherencollege vmbo worden de leerlingen in een van de drie leerstromen van het tkb-model: de tstroom, de k-stroom of de b-stroom geplaatst. Dit gebeurt op basis van 3 gegevens: 1 het advies van de directeur van de basisschool; Dit advies is wettelijk voorgeschreven. In overleg met de directeuren van de scholen voor basisonderwijs zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het te geven vmbo-advies, gericht op een van de drie leerstromen binnen het tkbmodel in het eerste semester; 2 de gegevens van de Citotoets; Een toetsgegeven is ook wettelijk voorgeschreven. In Boxtel en omgeving worden hiertoe de gegevens van de landelijke Citotoets gehanteerd. De indicatie van deze toets is richtinggevend voor de keuze van een van de leerwegen (zie leerstromen) binnen het vmbo-onderwijs;

3. Opbouw van de school

21


3 Eventuele extra testen op het Baanderherencollege vmbo; De toelating geschiedt door een toelatingscommissie. Deze commissie bestaat uit een verantwoordelijk directielid, de voorzitter van de toelatingscommissie, de afdelingsleider van de onderbouw en de zorgcoördinator. De toelatingscommissie werkt nauw samen met die van het Jacob-Roelandslyceum.

vmbo-1 en vmbo-2 De onderbouw bestaat uit twee leerjaren. Beide leerjaren zijn in twee semesters verdeeld; elk semester is weer in twee blokken opgesplitst. In de onderbouw van het vmbo wordt dus het zogenaamde semester/bloksysteem gehanteerd. Elk blok, in totaal dus acht, heeft een duur van circa 8 tot 9 weken. Tijdens een blok worden de studievorderingen getoetst. Na afsluiting van een blok wordt een schriftelijke voortgangsrapportage, een cijferrapport, opgesteld. Na afloop van een semester, dus na afsluiting van twee blokken, wordt er weer een cijferrapport samengesteld en vindt er met elke leerling een kort schoolloopbaangesprek plaats. Mede op basis van dit gesprek volgt de leerling zijn leerroute binnen de leerstromen in de onderbouw, zie ook het samenvattende schema van het tkb-model (theoretische, kader- en basisberoepsgerichte leerstroom) in de volgende paragraaf. De onderwijskundige benadering van de onderbouw: het tkb-model. In de onderbouw spreken we niet van leerwegen maar van leerstromen. In de onderbouw wordt een aantal vakken afgesloten, waardoor er in de bovenbouw maximaal ruimte in onderwijs-leertijd ontstaat voor de invulling van de leerinhouden van de vakken voor de leerwegen. In het eerste semester, van september tot en met januari, worden de leerlingen van het Baanderherencollege vmbo in drie leerstromen ingedeeld: • • •

de theoretische leerstroom (de t-stroom); de kaderberoepsgerichte leerstroom (de k-stroom) en de basisberoepsgerichte leerstroom (de b-stroom).

De start vindt dus plaats in een van deze drie leerstromen. Het geheel van deze stromen noemt het Baanderherencollege vmbo het tkb-model. Na afsluiting van het eerste semester, in januari, vervolgen de leerlingen hun studie in het tweede semester. De leerlingen studeren dan verder in een van de onderstaande leerstromen: • de theoretische leerstroom; • de kaderberoepsgerichte stroom; • de basisberoepsgerichte stroom.

22


Na afsluiting van het tweede semester, op het einde van het eerste leerjaar (juli/augustus), vervolgen de leerlingen hun studie in het derde semester. De leerlingen gaan verder in een van de hierboven vermelde leerstromen: de tstroom, de k-stroom of de b-stroom. De leerroute wordt voor de leerling dan langzaamaan duidelijker. In januari, na afsluiting van het derde semester, begint het vierde semester en worden zoveel mogelijk vakken van de onderbouw afgesloten. Dit vierde semester is de periode voor de keuze van een leerweg en een sector in de bovenbouw van het Baanderherencollege vmbo de start van het derde leerjaar. Zoals al gezegd, wordt bij de start van de studie op het Baanderherencollege vmbo de leerling in de t-stroom, de k-stroom of de b-stroom geplaatst. Na de afsluiting van een (leerstof) blok vindt er een rapportvergadering plaats. In deze vergadering wordt een voorlopig advies met betrekking tot de door de leerling te volgen schoolloopbaan gegeven. Naar aanleiding van deze vergadering is er, als dit nodig is, met een leerling een kort voortgangsrapportagegesprek met de mentor. In dit gesprek kan onder meer worden gesproken over de studievorderingen, de capaciteiten, de inzet, de houding en de leermotivatie. Tevens wordt aandacht besteed aan de opgedane basisvaardigheden als het kunnen samenwerken en het zelfstandig kunnen werken. In dit gesprek komt ook de verdere schoolloopbaan van de leerling aan de orde. Hierover wordt een advies, indien nodig schriftelijk, aan de ouders/verzorgers gegeven. In bijzondere gevallen kan een leerling worden geadviseerd na een blok al van leerstroom te veranderen. Na de afsluiting van een semester (2 blokken) vindt er weer een rapportvergadering plaats. Dan wordt een definitief besluit met betrekking tot de door de leerling te volgen schoolloopbaan genomen. De vergadering kan in plaats van een besluit ook een (dringend) advies geven. Naar aanleiding van deze vergadering ontvangt elke leerling een cijferrapport met het daarbij behorende besluit of advies en is er met hem een schoolloopbaangesprek door de mentor. Indien nodig worden ook hierna andere medewerkers van de school en de ouders/verzorgers ingeschakeld of geraadpleegd. Op basis van dit cijferrapport en het schoolloopbaangesprek wordt de leerling in een volgende leerstroom geplaatst. Dit kan dezelfde zijn of in een andere, meestal aangrenzende leerstroom. Als er bij de individuele leerling als gevolg van verandering van stroom leerachterstanden zijn, kunnen deze worden weggewerkt. Dit kan door zelfstudie van de leerling, het volgen van extra hulplessen individuele begeleiding. In bijzondere gevallen kan over een bepaald leerstofgeheel op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs ontheffing worden verleend. Bovenstaand proces herhaalt zich enkele keren. In het vierde semester belandt de leerling vervolgens in het voortraject van de door hem gekozen leerweg. In incidentele gevallen bestaat voor de leerling de mogelijkheid in het tweede blok van dat vierde semester een of meerdere vakken niet meer te volgen en in plaats daarvan vakken te nemen die zijn afgestemd op de door hem gekozen leerweg en sector. Op het einde van het vierde semester, na afronding van het grootste gedeelte van de onderbouw, is de door de leerling gemaakte keuze voor een leerweg en een van de vier sectoren definitief.

3. Opbouw van de school

23


3.4 De bovenbouw van het Baanderherencollege vmbo De bovenbouw van het Baanderherencollege vmbo bestaat uit twee leerjaren, leerjaar drie en vier, die opgedeeld zijn in twee en drie periodes. Elke periode wordt afgesloten met een cijferrapportage waarop de voortschrijdende gemiddeldes van de vakken staan.

Twee teams Twee lerarenteams geven les aan leerlingen die: 1. de theoretische of de gemengde leerweg in vmbo-3/4 volgen; 2. de kader- of basisberoepsgerichte leerweg in vmbo-3/4 volgen.

24


De onderwijskundige benadering van de bovenbouw De vier leerwegen In de bovenbouw kiest de leerling voor een van de vier leerwegen en een van de vier sectoren. Daarbinnen kiest hij een logisch en samenhangend vakkenpakket dat zo goed en volledig mogelijk aansluit bij het door hem gewenste vervolgonderwijs. Hij kiest daarbij voor een eigen leerroute. Daarmee wordt een sterk beroep gedaan op het zelfstandig kunnen werken van de leerling zowel binnen de theoretische als binnen de meer praktische vakken. Vooral binnen de beroepsgerichte afdelingen wordt daarom met de werkplekkenstructuur (wps)gewerkt. De leerlingen hebben dus een vakkenpakket dat afhankelijk is van de gekozen leerweg, sector en/of beroepsgerichte afdeling. De leerlingen kiezen uit een van de volgende leerwegen: • • • •

de theoretische leerweg (tl); de gemengde leerweg (gl); de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) de basisberoepsgerichte leerweg (bbl).

Binnen deze leerwegen kiezen de leerlingen voor een van de volgende sectoren: • • • •

techniek zorg en welzijn economie landbouw.

Binnen de sectoren kiezen de leerlingen binnen de beroepsgerichte leerwegen voor een afdeling. Het Baanderherencollege vmbo biedt de volgende beroepsgerichte programma’s aan: • • • • •

Bouwtechniek (Bt) Multitechniek (Mt) (metaal- en elektrotechniek / transport & logistiek) Mode en Commercie (Mc) Handel en Administratie (Ha) Zorg en Welzijn (Zw).

In de bovenbouw worden op het Baanderherencollege vmbo de volgende vakken als examenvak aangeboden: • algemeen vormende vakken: Nederlandse taal, Engelse taal, Duitse taal, Franse taal, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, nask-1, nask-2, biologie, economie, tekenen, handvaardigheid, muziek, maatschappijleer-2 en lichamelijke opvoeding-2.

3. Opbouw van de school

25


beroepsgerichte vakken: Bouwtechniek, Multi-techniek, Mode en Commercie, Handel en Administratie en Zorg en Welzijn.

Vakkenpakketten Op het Baanderherencollege vmbo worden in het derde en vierde leerjaar alle examenvakken, behalve de vakken Nederlandse taal en Engelse taal, voor de leerlingen ter keuze gesteld. Voor wat betreft het ter keuze stellen voor de leerlingen van alle examenvakken en het volgen van de overige vakken is het volgende bepaald: • Elke leerling volgt de vakken Nederlandse taal en Engelse taal. • Elke leerling volgt de twee verplichte sectorvakken binnen de door hem gekozen sector en leerweg. • Alle overige examenvakken zijn voor de leerling keuzevakken. • Elke leerling volgt in het derde leerjaar de overige algemeen verplichte vakken, zoals deze in de verschillende tabellen zijn opgenomen; het betreft de vakken maatschappijleer-1, kunstvak-1 en lichamelijke opvoeding-1. • Elke leerling volgt het schooleigen vak levensbeschouwing. In de bovenbouw wordt het onderwijs conform de wettelijke voorschriften op drie kwalificatieniveaus aangeboden. De indeling en opzet is als volgt: • algemeen vormende vakken: - het kerndeel en het verrijkingsdeel (tl-plus, tl en gl), - het kerndeel (kbl) en - het beperkt kerndeel (bbl). • beroepsgerichte vakken: - het beroepsoriënterende deel (tl-plus, tl en gl), - het kerndeel en het verrijkingsdeel (kbl) en - het kerndeel (bbl).

Vakkenkeuze door de leerlingen in het derde leerjaar De leerlingen kiezen op basis van de zojuist genoemde uitgangspunten, voorschriften en mogelijkheden een vakkenpakket in het derde leerjaar. De leerlingen die hun leerroute in de theoretische leerwegen vervolgen, kiezen en volgen: • • • •

26

de vakken Nederlandse taal en Engelse taal; twee sectorverplichte vakken; vier extra examenvakken (al of niet met één beroepsoriënterend vak); de vakken maatschappijleer-1, kunstvak-1, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding-1.


Leerlingen die hun leerroute in de gemengde leerweg (gl) vervolgen, kiezen en volgen: • • • • •

de vakken Nederlandse taal en Engelse taal; twee sectorverplichte vakken; drie extra examenvakken; één beroepsoriënterend vak; de vakken maatschappijleer-1, kunstvak-1, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding-1.

Leerlingen die hun leerroute in de beroepsgerichte leerwegen (kbl en bbl) vervolgen, kiezen en volgen: • • • • • •

de vakken Nederlandse taal en Engelse taal; twee sectorverplichte vakken; een beroepsgericht programma met de omvang van respectievelijk 14 (kbl) en 16 (bbl) lesuren; eventueel één extra examenvak, indien dat roostertechnisch mogelijk is; de vakken maatschappijleer-1, kunstvak-1, levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding-1. in de kbl en bbl i.p.v. het sectorvak wiskunde een ander sectorvak, indien dat roostertechnisch mogelijk is.

Vakkenkeuze door de leerlingen in het vierde leerjaar De leerlingen kiezen op basis van de eerder genoemde uitgangspunten, voorschriften en mogelijkheden een vakkenpakket in het vierde leerjaar. Leerlingen die hun leerroute in de theoretische leerwegen (tl-plus en tl) vervolgen, kiezen en volgen: • • • •

de vakken Nederlandse taal en Engelse taal; twee sectorverplichte vakken; nog twee examenvakken (al of niet met één beroepsoriënterend vak), een derde vak extra mag; de vakken levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding-1.

In totaal zijn minimaal zes examenvakken verplicht. Leerlingen die hun leerroute in de gemengde leerweg vervolgen, kiezen en volgen: • de vakken Nederlandse taal en Engelse taal; • twee sectorverplichte vakken ; • nog één examenvak; • één beroepsoriënterend vak; • de vakken levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding. In totaal zijn zes examenvakken verplicht.

3. Opbouw van de school

27


Leerlingen die hun leerroute in de beroepsgerichte leerwegen (kbl en bbl) vervolgen, kiezen en volgen: • de vakken Nederlandse taal en Engelse taal; • twee sectorverplichte vakken; • een beroepsgericht programma met de omvang van respectievelijk 14 (kbl) en 16 (bbl) lesuren; • eventueel één examenvak extra; • de vakken levensbeschouwing en lichamelijke opvoeding-1. In totaal zijn minimaal vier examenvakken en een beroepsgericht programma met de omvang van twee vakken verplicht. Bij de vakkenkeuze worden de leerlingen ondersteund door de decanen, de mentoren en de vakleraren. Ook kan de school gebruik maken van externe deskundigen. Zie hiervoor het hoofdstuk Leerlingenbegeleiding. De door de leerlingen te bestuderen leerstof wordt bepaald door de in de Wet op het Voortgezet Onderwijs vastgelegde examenprogramma’s. De hierin geformuleerde eindtermen worden door methodeschrijvers en de leraren van de school vertaald in concrete lesprogramma’s. De wijze van toetsing en afsluiting van deze lesprogramma’s en eindtermen wordt vastgelegd in een programma van toetsing en afsluiting (pta). Dit programma van toetsing en afsluiting strekt zich uit over de gehele bovenbouw, dus over leerjaar drie én vier. Vóór 1 oktober 2011 ontvangen de leerlingen van leerjaar drie en vier het pta voor dat leerjaar.

28


De resultaten en cijfers van de leerlingen die conform de voorschriften van het programma van toetsing en afsluiting in leerjaar drie en vier worden behaald, worden vastgelegd in een examendossier. Dit dossier bevat dus alle (studie) resultaten van de leerlingen in de bovenbouw. In dit dossier komen onder andere ook resultaten van spreekbeurten, werkstukken, presentaties en stageverslagen. Over het programma van toetsing en afsluiting worden de ouders/verzorgers van leerjaar drie en vier tijdens de ouderavonden in september 2011 geïnformeerd.

Theoretische leerweg Sectoren techniek

zorg en welzijn

economie

landbouw

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

3 wiskunde

3 biologie

3 economie

3 wiskunde

4 nask-1

4 wiskunde of maatschap pijleer-2 of geschiedenis of aardrijkskunde

4 Franse taal of Duitse taal of wiskunde

4 nask-1 of biologie

5 algemeen vak

5 algemeen vak

5 algemeen vak

5 algemeen vak

6 algemeen vak

6 algemeen vak

6 algemeen vak

6 algemeen vak

7 zevende examenvak is niet verplicht, wel te overwegen

Gemengde leerweg Sectoren techniek

zorg en welzijn

economie

landbouw

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

3 wiskunde

3 biologie

3 economie

3 wiskunde

4 nask-1

4 wiskunde of maatschap pijleer-2 of geschiedenis of aardrijkskunde

4 Franse taal of Duitse taal of wiskunde

4 nask-1 of biologie

5 algemeen vak

5 algemeen vak

5 algemeen vak

5 algemeen vak

6 één beroepsoriënterend vak

3. Opbouw van de school

29


Kaderberoepsgerichte leerweg Sectoren techniek

zorg en welzijn

economie

landbouw

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

3 wiskunde

3 biologie

3 economie

3 wiskunde

4 nask-1

4 wiskunde of maatschap pijleer-2 of geschiedenis of aardrijkskunde

4 Franse taal of Duitse taal of wiskunde

4 nask-1 of biologie

5 en 6 beroepsvoorbereidend programma met de omvang en de waarde van twee vakken

Basisberoepsgerichte leerweg Sectoren techniek

zorg en welzijn

economie

landbouw

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

1 Nederlandse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

2 Engelse taal

3 wiskunde

3 biologie

3 economie

3 wiskunde

4 nask-1

4 wiskunde of maatschap pijleer-2 of geschiedenis of aardrijkskunde

4 Franse taal of Duitse taal of wiskunde

4 nask-1 of biologie

5 en 6 beroepsvoorbereidend programma met de omvang en de waarde van twee vakken Met de gekozen leerweg ligt het niveau van het examen vast. Een leerling legt voor zijn gekozen examenvakken het schoolexamen en het centraal examen van de desbetreffende leerweg af. • •

30

Het schoolexamen: Het schoolexamen start in overeenstemming met het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) in leerjaar drie en het eindigt in april 2012. Het centraal examen (CE): dit wordt door de Rijksoverheid vastgesteld en vindt plaats in mei 2012.


Het examen vmbo* In mei 2012 zijn de landelijke eindexamens van het voorbereidend, middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het examen vmbo bestaat uit twee delen. • Het schoolexamen: dit wordt verzorgd door de leraren van het Baanderherencollege vmbo. Het schoolexamen kan in overeenstemming met het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta) starten in leerjaar drie en het eindigt in april 2012. • Het centraal examen (CE): dit wordt door de Rijksoverheid vastgesteld en vindt plaats in mei 2012. • Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is het wettelijk toegestaan een of meer vakken op een hoger kwalificatieniveau af te af te sluiten dan het overeenkomstige vak in de gekozen leerweg. (Zie Regeling Eindexamen 2010-2011.)

3. Opbouw van de school

31


Niveaus Met de gekozen leerweg ligt het niveau van het examen vast. Een leerling legt voor zijn gekozen examenvakken het schoolexamen en het centraal examen van de desbetreffende leerweg af. Hieronder leest u in het overzicht de niveauverschillen van de vier leerwegen. • theoretische leerweg: kern- en verrijkingsdeel van minimaal zes of meer theoretische examenvakken; verplicht sectorwerkstuk waarvoor minimaal de kwalificatie voldoende behaald moet zijn vóór aanvang van het centraal examen; het resultaat van het sectorwerkstuk wordt afzonderlijk op de cijferlijst vermeld en is geen onderdeel van een afzonderlijk examenvak; • de gemengde leerweg: kern- en verrijkingsdeel van vijf theoretische examenvakken en één beroepsoriënterend vak; verplicht sectorwerkstuk waarvoor minimaal de kwalificatie voldoende behaald moet zijn vóór aanvang van het centraal examen; het resultaat van het sectorwerktuk wordt afzonderlijk op de cijferlijst vermeld en is geen onderdeel van een afzonderlijk examenvak; • de kaderberoepsgerichte leerweg: kerndeel van vier theoretische vakken; kern- en verrijkingsdeel van het beroepsgerichte programma dat de omvang heeft van twee vakken; het centraal schriftelijk praktisch examen dat onderdeel is van het beroepsgerichte programma; • de basisberoepsgerichte leerweg: beperkt kerndeel van vier theoretische vakken; kerndeel van het beroepsgerichte programma dat de omvang heeft van twee vakken; het centraal schriftelijk praktisch examen dat onderdeel is van het beroepsgerichte programma.

Weging en eindcijfer Voor leerlingen die het examen afleggen in de theoretische, de gemengde en de kaderberoepsgerichte leerweg bepalen het schoolexamen en het centrale examen elk de helft van het eindcijfer. Voor leerlingen die het examen afleggen in de basisberoepsgerichte leerweg bepaalt het schoolexamen tweederde deel en het centraal examen eenderde deel van het eindcijfer.

Niet geslaagd Kandidaten, die niet slagen voor het eindexamen, hebben conform de wet op het voortgezet onderwijs recht het examenjaar opnieuw te doen. Dat hoeft niet per se op dezelfde school te gebeuren. De toelating geschiedt na ingewonnen advies van de examinatorenvergadering.

32


Regeling schoolexamen en centraal examen Vóór 1 oktober 2011 ontvangen de examenkandidaten een volledige uiteenzetting van de regelingen rond het examen. (*wijzigingen voorbehouden in verband met ministeriële besluiten)

Buitenschools leren in de bovenbouw Alle leerlingen nemen in de bovenbouw van het Baanderherencollege vmbo deel aan een of meer verplichte stages die te maken hebben met het gekozen, beroepsgerichte programma of met de ontwikkeling van maatschappelijke bewustwording. In het onderstaande overzicht is per leerweg het type stage, de periode en het doel aangegeven

Stages in vmbo-3 en vmbo-4 Leerjaar + leerweg

Type stage

periode

doel

vmbo-3 kbl / bbl

bedrijvenstage

16 t/m 27 april 2012

Ervaren van samenhang tussen het gekozen bedrijf en het beroepsgerichte programma.

vmbo-3tl

maatschappelijke stage

1 uur, niet ingeroosterd

Ontwikkeling van burgerschapszin.

vmbo-3tl

projectweek ‘arbeid’

7 t/m 11 mei 2012

Leerlingen bewust maken van de relatie tussen schoolloopbaan en arbeid.

vmbo-3gl

bedrijvenstage

7 t/m 11 mei 2012

Ervaren van samenhang tussen het gekozen bedrijf en het beroepsgerichte programma.

vmbo-4 kbl / bbl

bedrijvenstage

14 t/m 25 november 2011

Ervaren van samenhang tussen het gekozen bedrijf en het beroepsgerichte programma.

3. Opbouw van de school

33


3.5 Lessentabellen Bij het vaststellen van de lessentabel voor de leerstromen in het eerste en tweede leerjaar voor de onderbouw van het Baanderherencollege vmbo is rekening gehouden met de onderwijskundige inrichting van de bovenbouw, de daarmee samenhangende lessentabellen voor de leerwegen binnen de sectoren en de voorschriften voortvloeiend uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Lessentabellen Onderbouw th-klas Vakken

vmbo-1 t-str.

k/g-str.

vmbo-2 b-str.

t-str.

k/g-str.

b-str.

Nederlandse taal

ne

4

3

3

3

3

3

3

Engelse taal

en

3

3

3

3

2

2

2

Duitse taal

du

0,5

2

2

2

2

2

2

Franse taal

fa

3

2

-

-

2

-

-

geschiedenis

gs

2

2

2

2

2

2

2

aardrijkskunde

ak

2

2

2

2

2

2

2

wiskunde

wi

4

4

4

4

3

3

3

nask-1

na

1

1

2

2

2

2

2 2

biologie

bi

2

2

2

2

2

2

economie

ec

-

-

-

-

2

2

2

tekenen kv-1

te

2

1

1

1

2

2

2

handvaardigheid kv-1

ha

1

1

1

1

1

1

1

muziek kv-1

mu

1

-

-

-

2

2

2

levensbeschouwing

le

-

2

2

2

-

-

-

lichamelijke opvoeding

lo

3

3

3

3

3

3

3

informatiekunde

in

1

-

-

-

-

-

-

techniek

tn

1

2

2

2

1

2

2

vz

-

1

2

2

-

2

2

kmo

3

-

-

-

-

-

1

verzorging ondersteuning verrijking Mentor

1

1

1

1

1

1

Bhc – uren

2

5

5

5

5

4

4

36,5

37

37

37

37

37

37

Totaal

34

afk.


lessentabel bovenbouw vmbo-3 Vakken

vmbo-4

afk.

tl

gl

kbl

bbl

tl

gl

kbl

bbl

ne

4

4

3

2

4

4

4

3

Engelse taal

en

3

3

3

2

4

4

4

3

Duitse taal

du

3

3

-

-

4

4

-

-

Nederlandse taal

Franse taal

fa

-

-

-

-

4

4

-

-

geschiedenis

gs

3

3

-

-

4

4

-

-

aardrijkskunde

ak

3

3

-

-

4

4

-

-

maatschappijleer (*)

ma

2

2

2

2

-

-

-

-

wiskunde

wi

4

4

3

2

4

4

4

3

nask-1

na

3

3

3

2

4

4

4

3

nask-2

ns

-

-

-

-

2

2

-

-

biologie

bi

3

3

3

2

4

4

4

3

economie

ec

3

3

3

2

4

4

4

3

tekenen

te

3

3

-

-

3

3

-

-

handvaardigheid

ha

3

3

-

-

3

3

-

-

muziek

mu

-

-

-

-

3

3

-

-

kunstvak-1 (*)

ckv

1

1

1

1

-

-

-

-

levensbeschouwing

le

1

1

1

1

1

1

1

1

lichamelijke opvoeding-1

lo-1

2

2

2

2

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding-1

lo-2

3

3

-

-

2

2

-

-

bouwtechniek

bt

-

3

14

16

-

4

14

16

multitechniek

mt

-

3

14

16

-

4

14

16

tl

-

3

14

16

-

4

14

16

transport en logistiek mode en commercie

mc

-

3

14

16

-

4

14

16

handel en administratie

had

-

3

14

16

-

4

14

16

zorg en welzijn

zw

-

3

14

16

-

4

14

16

Mentor

1

1

1

1

1

1

1

1

Bhc uren

4

4

6

5

-

-

-

-

Totaal

37

37

37

37

32

32

33

32

3. Opbouw van de school

35


Toelichting bij de lessentabellen vmbo bovenbouw: • •

De met een (*) aangegeven vakken zijn voor alle leerlingen in vmbo-3 en vmbo-4 verplicht. Het vak maatschappijleer-1 wordt in vmbo-3 afgesloten en het behaalde cijfer telt mee bij de slaag-zakregeling in vmbo-4. Het vak maatschappijleer-2 is sectorvak in de sector zorg/welzijn van de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg en keuzevak of sectorvak in de theoretische en de gemende leerweg. In de tussen haakjes aangegeven lessenaantallen kan geen landelijk centraal examen worden afgelegd, wel een schoolexamen met vermelding op de cijferlijst van de schoolexamens en de centrale examens in vmbo-4.

3.6 Buitenlesactiviteiten De school organiseert ieder jaar buitenlesactiviteiten in en rondom de school zoals excursies, introductie, schoolfeesten, kerstviering en internationalisering.

36


3.7 Lestijden Komend schooljaar 2011-2012 is het eerste schooljaar waarin we gaan werken met het 45-minutenrooster. Door het inkorten van lessen van 50 minuten naar lessen van 45 minuten ontstaat er ruimte voor maatwerk. Deze ruimte noemen we de BHC-uren.  BHC-uren geven ons de mogelijkheid om elke leerling verdieping en/of ondersteuning te bieden. Door deze manier van werken ontstaat een grotere diversiteit aan werkvormen en verwachten we onze onderwijsresultaten verder te verbeteren. Onder voorbehoud

45 minutenrooster 1e uur

08.30 - 09.15 uur

2e uur

09.15 - 10.00 uur

pauze

10.00 - 10.15 uur

3e uur

10.15 - 11.00 uur

4e uur

11.00 - 11.45 uur

Pauze onderbouw

11.45 - 12.15 uur

5e uur onderbouw

12.15 - 13.00 uur

5e uur bovenbouw

11.45 - 12.30 uur

Pauze bovenbouw

12.30 - 13.00 uur

6e uur

13.00 - 13.45 uur

7e uur

13.45 - 14.30 uur

pauze

14.30 - 14.45 uur

8e uur

14.45 - 15.30 uur

9e uur

15.30 - 16.15 uur

3.8 Roosterwijzigingen De dagelijkse roosterwijzigingen staan op de monitoren in de hal en op de website van het Baanderherencollege vmbo: www.bhcvmbo.nl

3. Opbouw van de school

37


4. Leerlingenzaken

bhc.nl


4.1 Algemeen Bij inschrijving van een leerling is het uitgangspunt dat hij/zij de school gediplomeerd verlaat om zijn schoolloopbaan te vervolgen in het middelbaar beroepsonderwijs op regionale opleidingencentra (ROC’s) of op een school met een havo-opleiding. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling zestien jaar wordt. Met ingang van 1 augustus 2007 is de kwalificerende leerplicht tot 18 jaar ingegaan. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen om voortijdige schoolverlaten te voorkomen. Een leerling die een vmbo-diploma heeft behaald, moet minimaal een mbo-diploma, niveau 2, een havodiploma of een vwo-diploma behalen om aan de kwalificatieplicht te voldoen.

4.2 Basisorganisatie Elke klas heeft een mentor die zijn klas begeleidt en de schoolloopbaan van elke leerling volgt. Zowel de onderbouw als de bovenbouw heeft een afdelingsleider die zowel organisatorisch als onderwijskundig zijn afdeling leidt. De afdelingsleider heeft volgens het jaarrooster regelmatig overleg met de mentoren en vakleraren. De afdelingsleider laat zich adviseren door mentoren, vakleraren, leerlingenbegeleiders, de zorgcoĂśrdinator en interne / externe specialisten.

4.3 Leerlingbegeleiding Leerlingbegeleiding is alles wat een school doet om het rendement van het onderwijs te verhogen door de goede voorwaarden te scheppen. De drie hoofdterreinen van de leerlingbegeleiding zijn: - het aanleren van algemene studievaardigheden - de sociaal-emotionele ontwikkeling - de oriĂŤntatie op studie en beroep.

4. Leerlingenzaken

39


De mentoren voor het schooljaar 2011-2012

4.3.1 De verschillende begeleidingslijnen We maken bij de begeleiding van leerlingen onderscheid tussen de zorg in de eerste, tweede en derde lijn. Onder eerstelijnszorg verstaan we de reguliere zorg waar alle leerlingen mee te maken hebben. Deze bestaat uit het signaleren en begeleiden door vakdocenten en mentoren. Bij zorg in de tweede lijn wordt de zorg van interne deskundigen bedoeld. Deze deskundigen zijn specialisten die een hulptaak hebben, zorg coĂśrdineren, analyseren en de begeleiders in de eerste lijn begeleiden. Externe deskundigen verlenen hulp in de derde lijn.

4.3.2 Eerste lijn 1. De rol van de mentor De mentor heeft een centrale plaats in de begeleiding van iedere leerling. Elke leerling heeft een mentor die speciale aandacht heeft voor zijn klas. Hij is de raadsman van de klas, tot wie de leerlingen zich kunnen wenden met hun vragen en moeilijkheden. De mentor zal vaak een contactpersoon zijn tussen de leerlingen en de afdelingsleider of tussen de leerlingen en de andere leraren. Evenzo kunnen de ouders van de leerlingen zich tot de mentor wenden ter informatie. In het rooster is door middel van de mentoruren de mogelijkheid ingebouwd dat een mentor zijn klas of groep wekelijks kan begeleiden. De mentor begeleidt de leerling op de drie aandachtsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, studie en loopbaanoriĂŤntatie, waarbij de studieresultaten centraal staan.

40

klas

mentor

1 t/h 1Ta 1Tb 1Ka 1Kb 1Ba 1Bb

mw. Fonken mw. Theeuws - Van Lierop dhr. Van Wanrooij mw. S. Lopez dhr. Van der Heijden dhr. Vis mw. Elsbeek

2Ta 2Tb 2Tc 2Ka 2Kb 2Ba 2Bb

mw. Van der Putten mw. Camron mw. Van Atteveld mw. Mieris mw. Van Dongen mw. Alyuncha dhr. Voets

3Ta 3Tb 3Bb 3Bc 3Bm 3Bz 3Km 3Kb 3Kz 3Kc

dhr. Dekker mw. Van Breugel dhr. Schuiffel mw. Van Berkel dhr. De Gouw mw. Van Vroonhoven dhr. De Gouw dhr. Schuiffel mw. Ruitenbeek mw. Van Berkel

4Ta 4Tb 4Tc 4Bb 4Bm 4Bc 4Bz 4Kc 4Kb 4Km 4Kz

mw. Van Schijndel mw. Post dhr. Veldhuizen dhr. Smeulders dhr. Thomasia mw. Goossens mw. Van Vroonhoven mw. Goossens dhr. Kouwenberg dhr. Snellaars mw. Van Dijk


2. De rol van de vakdocent De vakdocent begeleidt iedere les opnieuw de leerling bij het leerproces. Hij draagt er zorg voor dat het leerklimaat tijdens zijn lessen veilig en zorgzaam is, zodat alle leerlingen zich wel bevinden. De vakdocent signaleert het bij de mentor als hij opvallende zaken waarneemt bij een van zijn leerlingen. Verder zal hij met het oog op studie- en beroepskeuze het belang van zijn eigen vak aangeven. 3. De rol van de afdelingsleider Elke leerling behoort tot een afdeling met een eigen afdelingsleider die tot in de derde lijn verantwoordelijk blijft voor de begeleiding van alle leerlingen in zijn afdeling op de drie gebieden van de leerlingbegeleiding. Hij wordt daarbij ondersteund door het afdelingsteam. De afdelingsleider behartigt de dagelijkse gang van zaken van zijn afdeling en onderhoudt contact met de vakdocenten die lesgeven in zijn afdeling. Op het Baanderherencollege vmbo is er een afdelingsleider voor de onderbouw (M. Koelink) en een afdelingsleider voor de bovenbouw (A. Dirks). De mentor, de decaan en de zorgcoördinator overleggen met de afdelingsleider over de hulpvraag van de leerling. De afdelingsleider beslist na overleg met betrokkenen over het vervolgtraject en maakt met betrokkenen afspraken over de communicatie en terugkoppeling.

4.3.3 Tweede lijn 1. De rol van de zorgcoördinator Als vakdocent, mentor en afdelingsleider in het reguliere aanbod de hulpvraag van een leerling niet kunnen beantwoorden, wordt de leerling door de afdelingsleider “overgedragen” aan de zorgcoördinator mevrouw M. Theeuws van Lierop . Deze coördineert de interne, externe en aanvullende zorg die de leerling wordt geboden. Zij is voorzitter van het Zorgadviesteam (ZAT), communiceert met de leerling, de ouders, de afdelingsleider en de mentor. Daarnaast is zij intern begeleider van de rugzakleerlingen. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de externe zorg in de derde lijn.

ZAT Problemen van leerlingen kunnen te maken hebben met de thuissituatie, spanningen in de woonomgeving, bepaalde negatieve ontwikkelingen in de samenleving of negatieve invloeden van vrienden. Om aan deze situaties extra aandacht te kunnen besteden, bestaat het Zorg Advies Team (ZAT). In relatie met het recht op privacy en bescherming zitten in het Zorg Advies Team deskundige personen vanuit maatschappelijk werk, politie, leerplichtzaken, de GGD Hart voor Brabant en de directie. Het ZAT komt maandelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken die begeleid worden door een of meer leden van het ZAT. Voor de leden bestaat geheimhoudingsplicht.

4. Leerlingenzaken

41


Informatieplicht Alle scholen in het samenwerkingverband De Meierij hebben een zorgteam (ZAT). Hierin participeren de zorgcoördinator van de school, de arts of verpleegkundige van de GGD, de schoolmaatschappelijke werker en de leerplichtambtenaar. Dit zijn de personen die een signaal kunnen geven aan Zorg voor Jeugd. Voordat zij dat doen worden de ouders en/of verzorgers van deze jongere geïnformeerd. Op het moment dat een signaal wordt afgegeven heeft u dan ook recht op inzage of correctie van mogelijk foute gegevens. 2. De rol van de decaan De decaan speelt een belangrijke rol bij de keuze van de leerweg en de vervolgstudie. De decaan is op dit moment binnen het Baanderherencollege vmbo niet alleen in de tweede lijn actief, maar samen met de mentoren ook vaak in de eerste lijn. Leerlingen worden klassikaal, in kleine groepjes of individueel in gesprekken met de decaan voorbereid op de keuzes die ze moeten maken. Dit gebeurt met name in leerjaar twee. Naast een speciale lessenserie - ook bestemd voor de ouders - worden er ook speciale informatieavonden over dit onderwerp georganiseerd. Iedereen die vragen heeft over leerweg, sector-, afdelings- of vakkenkeuze en vervolgopleidingen, is welkom op het spreekuur (tijden staan vermeld bij de decanenkamer). Een gesprek van ouders/verzorgers met de schooldecaan kan altijd worden aangevraagd. Ter ondersteuning van de keuze- en begeleidingsactiviteiten kan vanuit de school externe deskundige hulp geboden worden. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Vanuit school kan hiervoor een financiële tegemoetkoming worden verstrekt. De heer W. Voets (docentdecaan) is belast met de begeleiding van onze leerlingen. 3. Leerlingbegeleider Zowel de bovenbouw als de onderbouw van het Baanderherencollege vmbo heeft een eigen leerlingbegeleider. Zaken die wat meer aandacht nodig hebben op sociaal en emotioneel gebied worden opgepakt door de leerlingbegeleider. Indien de problematiek dermate groot is dat dit door de leerlingbegeleider niet voldoende meer ondersteund kan worden, bekijkt het ZAT team welke externe deskundige ingeschakeld kan worden om de gewenste zorg te kunnen bieden.

4.3.4 Derde lijn In de derde lijn zijn een aantal externe deskundigen beschikbaar om de leerlingen waar nodig extra te ondersteunen. Ook worden er trainingen op maat verzorgd voor leerlingen die daar baat bij hebben, zoals weerbaarheidstraining, faalangstreductietraining. 1. De rol van de orthopedagoog De zorgcoördinator coördineert de zorg voor de ‘rugzakleerlingen’ die extra zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen; indien nodig wordt zij hierbij ondersteund door een orthopedagoog.

42


2. De rol van de ambulant begeleider Iedere leerling met een leergebonden financiering (LGF, rugzak) heeft een ambulant begeleider. Deze is wekelijks aanwezig op school. Hij adviseert school en ouders, is nauw betrokken bij het schrijven van de handelingsplannen en het informeren van de vakdocenten. 3. De rol van de Remedial Teacher De zorgcoördinator coördineert de zorg voor de dyslectische leerlingen maar wordt daarbij ondersteund door een externe remedial teacher die deskundig advies kan geven. De begeleiding en faciliteiten die voor een leerling noodzakelijk zijn om op zijn/haar niveau te kunnen functioneren, worden op grond van het onderzoeksrapport, in overleg met afdelingsleider en sectordirecteur, externe remedial teacher en leerling vastgesteld. De dyslectische leerling ontvangt bij de start van het schooljaar hiertoe een dyslexiepasje dat hem het recht geeft op de faciliteiten voor dyslectische leerlingen op het BHC. 4. De rol van de jeugdarts en sociaal verpleegkundige Op de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Boxtel (onderdeel van de GGD van het stadsgewest ’s-Hertogenbosch) zijn werkzaam mevrouw L. Brukx, jeugdarts alsook een sociaal verpleegkundige. Samen met een psycholoog bekommeren zij zich om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van onze leerlingen. De gegevens van mevrouw Brukx zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin, Baroniestraat 22, 5281 JE BOXTEL, telefoon (0411) 657957. Het postadres van mw. L. Brukx is: GGD Hart voor Brabant, Jeugdgezondheidszorg, Postbus 3166, 5203 DD ’s-Hertogenbosch, T. 0900 463 6443 (keuze 2) 5. De rol van de maatschappelijk werker Voor de leerlingen van het Baanderherencollege is licht pedagogische hulp beschikbaar in de persoon van mw. Lisanne van Mook. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden in de vorm van spreekuren/hulpverleningsgesprekken op het Centrum voor Jeugd en Gezin in Boxtel. Voorts neemt de schoolmaatschappelijk werkster deel aan de bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT).

4.4 Klachten Onze school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er zich een klacht voordoen, dan dient deze op een effectieve en rechtvaardige manier te worden behandeld. Een klacht dient altijd eerst neergelegd te worden bij de afdelingsleider van de leerling. Deze zal de klacht in behandeling nemen of u doorverwijzen naar de heer F. Vermeer, Sectordirecteur. Als deze afhandeling door afdelingsleider en Sectordirecteur opnieuw aanleiding geeft tot een klacht, dan kunt u deze indienen bij de algemeen directeur van de school, de heer drs. L.W.J. Spaan MME.

4. Leerlingenzaken

43


Daarnaast is voor het Baanderherencollege vmbo een klachtenregeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen als geen beroepsmogelijkheid mogelijk is op basis van het algemeen reglement of de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie. (De klachtenregeling kunt u achter in de schoolgids vinden).

4.5 Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken regelt de procedure welke dient te worden gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken. Het reglement ligt ter inzage op de schooladministratie.

4.6 Intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich veilig voelen. Seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie kan op geen enkele wijze getolereerd. Toch leren de ervaringen in Nederland dat het gevaar altijd aanwezig is. Ter voorkoming van problemen op dit terrein hebben wij op school afspraken gemaakt. Enkele voor ons essentiÍle aspecten hieruit zijn: • onze school besteedt aandacht aan seksuele agressie, intimidatie en geweld (waaronder pesten) door middel van preventie en opvang; in overeenstemming met eerder genoemde regeling heeft het Baanderherencollege vmbo een vertrouwens-persoon en contactpersonen aangesteld die tot taak hebben, het verzorgen van de eerste op vang van personen die met seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie zijn geconfronteerd en het bieden van hulp en advies. • Het personeel heeft een meldings-, overleg- en aangifteplicht bij vermoedelijke zedenmisdrijven. De contactpersonen op onze school zijn in principe de directieleden en leraren, maar in het bijzonder: - hr. L.I.A.M. Versteeg - hr. F.H.W.M. Vermeer - hr. M.G.H. Koelink - hr. A.L.P. Dirks - hr. P.W. Dekker

44


De vertrouwenspersoon op het Baanderherencollege vmbo is mevrouw M. Theeuws - van Lierop. Zij geeft de leerlingen handreikingen om het probleem op te lossen maar ze kan de leerling ook doorverwijzen naar andere hulporganisaties. Mevrouw M. Theeuws - van Lierop is bereikbaar op het Baanderherencollege vmbo, Baanderherenweg 2, 5282 RJ BOXTEL, telefoon (0411) 676924. Wij maken u erop attent dat de volledige tekst van deze twee regelingen ter inzage ligt bij de administratie.

De regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld De regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie is voor de school vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. Deze klachtenregeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie ligt ter inzage bij de schooladministratie.

4.7 Privacyreglement In het Privacyreglement staat weergegeven op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze uitvoering gegeven wordt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het privacyreglement ligt ter inzage op de schooladministratie.

4. Leerlingenzaken

45


5. Rondom het onderwijs

bhc.nl


5.1 Medezeggenschapsraad De school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze vergadert ongeveer acht keer per jaar. De raad bestaat uit ouders, leerlingen, docenten en leden van het onderwijsondersteunend personeel. Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden overeenkomstig het reglement en het rooster van aftreden. Het reglement ligt ter inzage op de administratie van de school. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is altijd te vinden op de website van de school. De Medezeggenschapsraad van het Baanderherencollege vergadert samen met die van het Jacob-Roelandslyceum over onderwerpen die de OMO Scholengroep Boxtel betreffen.

5.2 Oudervereniging Aan de school is een oudervereniging verbonden waar ouders vrijwillig een lidmaatschap op af kunnen sluiten. De kosten van dit lidmaatschap bedragen â‚Ź 3,00. Conform de statuten van de oudervereniging worden jaarlijks op de eerste ledenvergadering na de aanvang van het nieuwe schooljaar uit de leden bestuursleden gekozen ter aanvulling van het bestuur van de oudervereniging. Via de website houdt het bestuur de ouders op de hoogte van veranderingen in de samenstelling van oudervereniging, van het thema van de jaarvergadering en van alle andere activiteiten.

5.3 Leerlingenraad en leerlingenstatuut De Leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. De directie betrekt de raad bij allerlei zaken die de school betreffen. Drie keer per schooljaar vergadert de Leerlingenraad. Een directielid is aanwezig om vragen van leerlingen te beantwoorden en/of deel te nemen aan gesprekken over allerlei zaken. De leden van de Leerlingenraad spreken niet over individuele personen. De directeur onderwijs vmbo of zijn plaatsvervanger zorgt ervoor dat een kort verslag gepubliceerd wordt op de website van de school en in het mededelingenblad voor het personeel. Het Leerlingenstatuut ligt ter inzage bij de schooladministratie.

5. Rondom het onderwijs

47


5.4 FinanciĂŤle rijksregeling voor het schoolgaand kind Ouders en leerlingen krijgen te maken met de volgende regelingen: Kinderbijslag Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan blijft de ouder kinderbijslag ontvangen tot het kind 18 jaar wordt. Tegemoetkoming ouders (voor leerlingen in het voorgezet onderwijs jonger dan 18 jaar) De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.duo.nl. Tegemoetkoming scholieren (leerlingen in het voorgezet onderwijs van 18 jaar of ouder) Als een leerling een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgt en 18 jaar of ouder is, kan hij/zij bij DUO een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Als hij/zij aan de voorwaarden voldoet, krijgt uw zoon of dochter in elk geval een basistoelage. De hoogte hiervan is niet afhankelijk van het inkomen van zijn/haar ouders. Bij een tegemoetkoming scholieren heeft een leerling geen recht op een studentenreisproduct. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.duo.nl. De leerlinggebonden financiering, het zogenaamde rugzakje De extra middelen die, na gedegen onderzoek, beschikbaar gesteld worden aan een kind met een handicap of stoornis om het onderwijs goed te kunnen volgen, gaan als het ware in een rugzakje mee, als het desbetreffende kind naar een reguliere school gaat. Deze financiering heeft tot doel ouders/verzorgers meer keuzevrijheid te geven tussen regulier en speciaal onderwijs voor hun kind. De ouders/verzorgers krijgen die middelen niet zelf in handen. Die zijn bestemd voor de school. Een deel van de financiering is bestemd voor de begeleiding door een speciale school. Een ander deel is bedoeld voor bijvoorbeeld ondersteuning bij schrijven, lezen of rekenen. De school krijgt ook extra geld voor het aanschaffen van extra leermiddelen. Het kan zijn dat een kind ook een persoonsgebonden budget krijgt. Dit is niet bedoeld voor onderwijs-voorzieningen, maar voor (para)-medische begeleiding van een kind. Heeft een kind veel hulp nodig, dan kunnen in sommige gevallen de zorg en begeleiding van een kind op school ook uit het persoonsgebonden budget worden betaald. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het ministerie van O, C & W: www.minocw.nl/rugzakje/.

48


5. Rondom het onderwijs

49


5.5 Materialen en diensten Op het Baanderherencollege vmbo wordt met betrekking tot de ouderbijdrage gehandeld conform het OMO-beleid. Het OMO-beleid kent voor de ouderbijdrage twee categorieën. Onderstaand zijn deze categorieën omschreven, inclusief een niet limitatieve opsomming van specifieke materialen en diensten. Categorie 1: Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten door scholen kosteloos aan ouders te verstrekken: - Lesmateriaal: leerboeken, werkboeken, project en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van de school, bijbehorend cd’s / dvd’s en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft. - Verbruiksmateriaal (*): zoals proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen. - Diensten: activiteiten en diensten die het collectieve belang van de school dienen en/of als algemene voorziening gelden: mediatheek, leeszaal, zorgstructuur, computers, leerlingenraad, diplomauitreiking, viering, introductie, sportdag.

(*) Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een ‘standaardnormale’ hoeveelheid gaat. In specifieke gevallen is toewijzing naar categorie 2 mogelijk.

Categorie 2: Lesmateriaal en diensten door scholen tegen betaling aan ouders te verstrekken: - Lesmateriaal: materiaal dat ouders op verzoek van school aanschaffen, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. In deze categorie valt materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of meerdere jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal studie- en beroepskeuze. Deze specifieke lesmaterialen voor de (beroepsgerichte) vakken conform categorie 2 kunnen op school besteld worden of zelf door de ouders/verzorgers aangeschaft worden. De eisen van de lesmaterialen ten aanzien van arbowetgeving zijn op te vragen bij de docent van het desbetreffende vak. Een overzicht van alle overige benodigde lesmaterialen kunt u terugvinden op onze website www.bhcvmbo.nl -

50

Diensten: educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Voor deze activiteiten geldt dat in alle gevallen de school een vervangend programma tijdens de normale lestijd als alternatief moet bieden in het geval de ouder beslist hiervoor niet te betalen. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals opbergkastjes, een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’.


OVERZICHT EDUCATIEVE EXCURSIES EN CULTURELE ACTIVITEITEN Op onze website is een actueel en compleet overzicht van educatieve excursies en culturele activiteiten te raadplegen. De verwachtte bedragen staan vermeld en zijn afgestemd met de MR. Leerjaar 1 Vak

Bestemming

Kosten

biologie / verzorging

Beekse Bergen/Animal Event

€ 12,50

biologie

Burgers Zoo

€ 25,00

biologie

Kampina

€ 5,00

kunstvakken

Den Bosch, Noord Brabants Museum / SM

verzorging / kunstvakken

Den Haag, museum voor communicatie

€ 4,00 € 12,00

Leerjaar 2 Vak

Bestemming

Kosten

biologie / aardrijkskunde

Groene Poort

verzorging / kunstvakken

Tilburg, Textielmuseum

€ 11,00

€ 6,00

verzorging

Natuurmuseum Brabant

€ 10,00

Leerjaar 3 Vak

Bestemming

Kosten

aardrijkskunde

Excursie AZC

biologie

Hilvarenbeek, Gedragsonderzoek

€ 15,00

€ 3,00

kunstvakken

Rotterdam, Booijmans van Beuningen

€ 10,00

M&C

Excursie Eindhoven

€ 8,00

M&C

Excursie Den Bosch

€ 5,00

muziek

Amsterdam, muziektheater

€ 5,00

Salonta

€ 250,00

   

5. Rondom het onderwijs

51


52


Leerjaar 4 Vak

Bestemming

Kosten

aardrijkskunde

Rotterdam, Mainport

€ 23,50

biologie

Corpus Oegstgeest

€ 25,00

M&C

Excursie Eindhoven

€ 8,00

M&C

Excursie Den Bosch

€ 5,00

muziek

Amsterdam, muziektheater

€ 5,00

Meerdaagse schoolreis: Ardennen

€ 190*

Meerdaagse schoolreis: Berlijn

€ 230*

Meerdaagse schoolreis: Parijs

€ 210*

Meerdaagse excursies in het kader van de meerdaagse schoolreizen

€ 60*

* Meerdaagse schoolreizen worden gefactureerd in leerjaar 3. Instromers betalen in leerjaar 4.

Meerdaagse reizen en excursies Naast schoolexcursies worden er meerdaagse reizen georganiseerd. Hieronder vallen de reizen naar Parijs, Praag, Berlijn, de Ardennen en Friesland en de reizen in het kader van de internationale contacten met andere scholen. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de kosten worden over de deelnemers omgeslagen.

Sportdagen Deze worden door de school georganiseerd en bekostigd uit de algemene middelen. Slechts wanneer leerlingen kiezen voor activiteiten die relatief duur zijn, wordt een eigen bijdrage verlangd. De hoogte van de bijdragen wordt vooraf bekendgemaakt.

Kopieerkosten Het maken van afdrukken met kopieer- of printapparatuur door leerlingen voor eigen gebruik kan op school plaatsvinden tegen betaling van de kosten.

Kluisje De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of wegraken van bezittingen van leerlingen. Het is raadzaam eigendommen te voorzien van de naam van de bezitter. Om de eigendommen te beschermen is er voor iedere leerling een mogelijkheid om een leerlingenkluisje te huren. De kosten hiervoor bedragen € 20,00 per jaar. Er wordt geen borg in rekening gebracht. Steekproefsgewijze controle in de kluisjes op verboden zaken is mogelijk. Dit gebeurt altijd in opdracht van de directie. Schade die men, al of niet met opzet, heeft toegebracht, moet meteen aan de conciërge gemeld worden. Bij gebleken opzet of achteloosheid zijn de ouders aansprakelijk voor de kosten; desbetreffende leerling kan bovendien een straf worden opgelegd. Opzettelijke beschadiging (b.v. op tafels krassen) wordt als een zeer ernstige zaak opgevat.

5. Rondom het onderwijs

53


5.6 Schoolboeken Scholen in het voortgezet onderwijs zijn vanaf het schooljaar 2009-2010 verantwoordelijk voor het gratis aanbieden van de schoolboeken aan de leerlingen. Er wordt geen borg in rekening gebracht. Voor het Baanderherencollege vmbo verzorgen de medewerkers van het boekenfonds het klaarmaken van het boekenpakket. Samen met de school zorgen zij er voor dat uw kind wordt voorzien van nieuwe en gebruikte boeken. De studieboeken blijven eigendom van de school en dienen dan ook in een goede staat te worden gehouden.

5.7 FinanciĂŤle zaken Wijze van betaling Voor de activiteiten waar in het verleden de deelname groot is geweest zal bij de start van het schooljaar een overeenkomst worden afgesloten met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze overeenkomst is te vinden op onze website. Voor educatieve excursies, behorende bij vakken binnen verschillende leerjaren worden gedurende het schooljaar afzonderlijke overeenkomsten met de ouders/verzorgers afgesloten. Voor deze activiteiten zal de school, bij niet intekenen, een vervangend programma bieden tijdens de normale lestijden. De te incasseren bedragen worden over het algemeen voldaan d.m.v. van een acceptgiro. Contante betaling zal zo veel mogelijk worden vermeden. Slechts voor de inning van kleine bedragen zal dit onvermijdelijk zijn. Reductie- en kwijtscheldingsregeling Indien de financiĂŤle draagkracht van ouders/verzorgers niet toereikend is beschikt de school over een reductie- en kwijtscheldingsregeling. De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden van de verschuldigde bijdrage, op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding: a. Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm; b. Indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; De complete regeling waarin ook de procedure is opgenomen ligt ter inzage bij de administratie. Daarnaast verwijzen wij u ook naar de Stichting Leergeld Boxtel. De afdelingsleider van de afdeling waarin u zoon/dochter onderwijs volgt kan u hierover ook informeren.

54


Stichting Leergeld In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp), zijn voor steeds meer ouders niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op de bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten, komt een medewerker van de Stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Boxtel (06-48658836 of www.leergeld.nl). Voor in Boxtel woonachtige leerlingen heeft ook de gemeente een regeling die geldelijke ondersteuning biedt in bepaalde gevallen. Lesgeld De Overheid heeft besloten alleen nog maar lesgeld te vragen voor de leerling die per 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder is en onderwijs geniet aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Leerlingen van het Baanderherencollege vmbo hoeven dan ook geen lesgeld meer te betalen aan het Rijk.

5.8 Beleid inzake sponsoring Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid en wat door de school onderschreven wordt, ligt op de schooladministratie ter inzage.

5.9 Algemene aansprakelijkheidsverzekering De raad van bestuur heeft bij Marsh een algemene aansprakelijkheids-verzekering afgesloten voor ondergeschikten (personeel en vrijwilligers). Deze verzekering dekt schade als de ondergeschikte aansprakelijk is voor beschadiging, teniet of verloren gaan van zaken (zaakschade) dan wel letsel of benadeling van gezondheid (personenschade). Schades waarvoor de school aansprakelijk is, moeten onmiddellijk aan de school worden gemeld. De school meldt de schade bij de verzekeringsmaatschappij.

5.10 Doorlopende schoolgroepsreisverzekering De raad van bestuur heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten. Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Als ouders de dekking van deze verzekeringen onvoldoende vinden, dient de ouder op eigen initiatief voor bijverzekering zorg te dragen. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid. 5. Rondom het onderwijs

55


6. Kwaliteitszorg

bhc.nl


6.1 Kwaliteitskaart De kwaliteitskaarten, ontwikkeld door de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs, kunnen een extra hulpmiddel zijn bij de beoordeling van en de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. De Inspectie heeft via de gekozen systematiek van de kwaliteitskaarten geprobeerd de vergelijking tussen de scholen zo breed mogelijk te maken. De resultaten van een school op de kwaliteitskaart worden afgezet tegen die van scholen in vergelijkbare omstandigheden en kunnen worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Het nadeel van de kwaliteitskaart is dat alleen de resultaten of het rendement van scholen worden gemeten. Niet meetbaar blijft de mate waarin de school heeft bijgedragen aan de sociale, creatieve en culturele vorming van leerlingen. Er is ook geen rekening gehouden met het feit of scholen de leerlingen stimuleren zoveel mogelijk examen te doen op het hoogste niveau om leerlingen zoveel mogelijk een extra examenvak te laten meenemen of om leerlingen aan extra workshops of lessencycli te laten deelnemen. Deze laatste benadering be誰nvloedt in belangrijke mate de hoogte van de behaalde examencijfers en daarmee de vergelijkbaarheid van de scholen. Gelet op de missie van het Baanderherencollege vmbo vinden wij het belangrijk aan vele andere aspecten van vorming aandacht te besteden. Zo stimuleren we in hoge mate het samenwerken, het maken van groepsopdrachten en het deelnemen aan vele door de school georganiseerde activiteiten. De kwaliteitskaarten van het Baanderherencollege vmbo en alle scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vinden op de website: www.owinspectie.nl

6. Kwaliteitszorg

57


6.2 Slagingspercentages eindexamen en doorstroomgegevens Een overzicht van de slagingspercentages geeft aan dat het Baanderherencollege vmbo er in ieder geval in slaagt leerlingen goed voor te bereiden op hun eindexamen. Onderstaand treft u de slagingspercentages aan van laatste 4 schooljaren. De doorstroomgegevens kunt u terugvinden op onze website: www.bhcvmbo.nl

Slagingspercentages eindexamen Jaar 2007 2008 2009 2010

Vmbo T 98% 96% 98% 96%

Vmbo K 96% 98% 95% 99%

Vmbo B 92% 97% 98% 100%

6.3 Huiswerk & huiswerkklas Wij wijzen u graag op het volgende. Huiswerk is een wezenlijk onderdeel van de studie van uw kind. Consequent huiswerk maken verhoogd het resultaat van uw zoon of dochter. • • • • • • • •

Uw zoon/dochter is verplicht het opgegeven huiswerk in zijn/haar agenda op te schrijven. Het is goed dat het huiswerk op vaste tijden wordt gemaakt. Een rustige omgeving met zo weinig mogelijk afleiding bevordert de noodzakelijke concentratie. Overhoren is nuttig, maar uw zoon/ dochter moet leren zelfstandig te werken. Uw zoon/dochter hoort zo verzorgd mogelijk zijn/haar huiswerk te maken en het huiswerk moet van goede kwaliteit zijn. Goed verzorgd (huis)werk bevat doorgaans minder fouten dan onverzorgd werk. Goede beheersing van de leerstof op langere termijn vereist veelvuldige herhaling. Als uw zoon/dochter om een of andere reden zijn/haar huiswerk niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen maken dan meldt uw kind dat vóór aanvang van de betreffende les bij de leraar van wie uw zoon/dochter les krijgt.

Huiswerk onder toezicht De leerlingen van vmbo-1 krijgen tijdens de begeleidingstijd (huis)werkbegeleiding van hun mentor. Studievaardigheden als verdelen en plannen van studieactiviteiten, gebruik van de agenda, het doel van de cijferkaart, leren van idioom en het omgaan met teksten komen aan bod. Na de eerste weken is er voor alle leerlingen van maandag tot en met vrijdag de mogelijkheid onder toezicht van pleinmeesters (huis)werk te maken. Deze huiswerkbegeleiding vindt plaats op de studiepleinen en is mogelijk tot 16.45 uur.

58


Begeleiding Leraren hebben binnen het structurele lesrooster een keer per week 45 minuten begeleidingstijd. De te ondernemen activiteiten worden door de mentoren telkens van maand tot maand gepland. De school heeft de Studiekring de gelegenheid gegeven een huiswerkklas te realiseren voor leerlingen van onze school die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van huiswerk, die achterstanden willen wegwerken, die zelf onvoldoende structuur aan kunnen brengen in hun werkzaamheden. Leerlingen kunnen tegen betaling gebruik maken van de huiswerkklas. Als u meer informatie wilt over de huiswerkklas, dan kunt u terecht op www.mijnhuiswerkklas.nl. Proefwerk inhalen Door ziekte of andere omstandigheden kunnen proefwerken door leerlingen niet altijd op het door de leraar vastgestelde tijdstip worden gemaakt. Als dit voorkomt, dient de leerling in overleg te treden met de leraar om een nieuwe afspraak te maken. Een niet gemaakt proefwerk kan - indien er een geldige reden is - in principe elke dag nรก schooltijd worden ingehaald. Dit gebeurt op een van de studiepleinen onder toezicht van een pleinmeester. Een leerling moet om een proefwerk in te halen tot 17.00 uur beschikbaar zijn.

6.4 Reglement cijfergeving Rapportcijfer en voortschrijdend gemiddelde In het leerlingenstatuut is opgenomen dat de door de directie berekening van de rapportcijfers voor elk vak, bij aanvang van het schooljaar op de website te raadplegen is. Het rapportcijfer is voor leerjaar 1 en 2 (onderbouw) een voortschrijdend gemiddelde. Voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) is per vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vastgelegd welke toetsen meetellen voor het rapportcijfer en hoe zwaar de toetsen meetellen. Hierin is ook te lezen hoe de toetsen over het jaar zijn verdeeld. Alle leerlingen hebben zo snel mogelijk na de start van het schooljaar de beschikking over hun PTA. Ouders zijn voortdurend in de gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de vorderingen van de leerlingen via het schooladministratiepakket Magister.

6. Kwaliteitszorg

59


6.5 Doorstroomnormen De leerlingen in de onderbouw studeren en werken in drie leerstromen. Bij de start in leerjaar 1 is de leerling op basis van criteria die tijdens de toelatingsprocedure gehanteerd zijn in de voor hem meest passende leerstroom geplaatst. Na elke periode van een half jaar, een semester, wordt bekeken of de leerling in de voor hem juiste leerstroom zit. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de leerresultaten maar ook naar de capaciteiten van de leerling, zijn leergedrag en zijn werkhouding. Blijkt een leerling niet in de juiste leerstroom te zitten dan kan hij van leerstroom veranderen. Hiertoe geeft de lerarenvergadering, de vergadering van vakleraren, de klassenleraar en de leerlingenbegeleider onder leiding van de afdelingsleider telkens een advies. Na het derde blok, begin april, kan een leerling van leerjaar een of leerjaar twee een richtinggevend en gemotiveerd advies krijgen waarvan, bij hoge uitzondering, afgeweken wordt. De leerling bereidt zich voor op een leerweg in de bovenbouw van de school. De leerling wordt in principe in een leerweg van de bovenbouw geplaatst die het beste aansluit ĂŠn past bij zijn in de onderbouw doorlopen leerstroom. Factoren die een rol spelen bij de besluitvorming in de rapportbespreking A. De studieresultaten van de leerling Hierbij tellen alle vakken mee die de leerling in de desbetreffende leerstroom volgt. Als criterium voor deze doorstroming wordt het volgende schema gehanteerd. Het gemiddelde aantal punten bepaalt in samenhang met de factoren B, C en D of een leerling het advies krijgt van leerstroom of leerweg te veranderen. Gemiddelde actie gemiddelde > 8 7,5 < gemiddeld < 8 6,5 < gemiddeld < 7,5 gemiddeld < 6,5

mogelijkheid tot opstromen bespreking opstromen handhaven niveau bespreken afstromen

B. De capaciteiten van de leerling De capaciteiten van de leerling die tijdens het toelatingsproces en gedurende het eerste en tweede leerjaar in beeld zijn gebracht spelen een belangrijke rol. Deze capaciteiten worden in de vergaderingen, waarin de betreffende leerling wordt besproken, voortdurend meegewogen.

60


6. Kwaliteitszorg

61


C. Het leergedrag en de werkhouding Naast het criterium ‘capaciteiten’ zijn het leergedrag en de werkhouding belangrijk. In het kernteam worden deze aspecten geïnventariseerd en besproken. D. De wens van de leerling en zijn ouders/verzorgers Om tot een gefundeerd besluit te komen wordt rekening gehouden met de wensen van de leerling en zijn ouders/ verzorgers. Op basis van bovenstaande criteria wordt in de laatste teamvergadering van leerjaar 2 bepaald welke leerweg voor de leerling onderwijskundig verantwoord is. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie.

Criteria voor toelating tot de bovenbouw Op basis van de doorstroomnormen leerjaar 2 van de onderbouw vervolgt een leerling zijn schoolloopbaan in vmbo3. De keuze van de leerweg, de sectorkeuze en het beroepsgerichte programma in de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg zijn afhankelijk van de resultaten, de capaciteiten, het leergedrag, de ambitie van de leerling en zijn ouders/ verzorgers. Er zijn veel verschillende vakkenpakketten binnen de vier leerwegen, de vier sectoren en de vier beroepsgerichte programma’s. Daarom wordt elke leerling met behulp van de hieronder genoemde criteria beoordeeld. Dat gebeurt in samenhang met het niveau van het eindexamen en de slaag-zakregeling van de vmbo-eindexamens. Voor doorstroming naar vmbo-3 moet met de resultaten van enkele vakken rekening worden gehouden: • de algemeen verplichte vakken Nederlandse taal en Engelse taal; • de twee sectorverplichte vakken; - sector economie: het vak economie en één vak uit de groep: Duitse taal, Franse taal of wiskunde; - sector techniek: wiskunde en nsk-1 (= natuurkunde); - sector zorg/welzijn: biologie en één vak uit de groep: wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer-2; - sector landbouw: wiskunde en nsk-1 of nsk-2 of biologie. Bij de toelating naar de bovenbouw wordt rekening gehouden met de volgende doorstroomnormen: • geen onvoldoendes: doorstroming mogelijk • één vijf in vakkenpakket: doorstroming mogelijk • één vier in vakkenpakket: doorstroming mogelijk mits compensatie in vakkenpakket • twee vijven in vakkenpakket: doorstroming mogelijk mits compensatie in vakkenpakket • meer dan twee onvoldoendes: vakkenpakket wijzigen of andere leerweg

62


Doorstroomnormen vmbo-3 In het derde leerjaar kan een leerling tot de herfstvakantie het beargumenteerde advies krijgen om te veranderen van leerweg en/of sector en/of beroepsgerichte programma. Na de eerste rapportperiode zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Indien een leerling als gevolg van een onvoorziene overmachtssituatie met betrekking tot de te volgen leerweg in problemen komt, vindt er overleg plaats tussen de afdelingsleider bovenbouw, en de vakleraren en de adjunctdirecteur bovenbouw om de situatie te bespreken en naar een oplossing te zoeken. Een leerling krijgt advies van leerweg en/of sector en/of beroepsgerichte programma te veranderen als: • het niveau van de leerweg te hoog blijkt te zijn; • een verandering van leerweg en eventueel van sector de kans van slagen verhoogt; • de resultaten van de verplichte vakken Nederlands, Engels en de twee verplichte sectorvakken daartoe aanleiding geven; • de resultaten binnen het beroepsgerichte programma van de kader of basisberoepsgerichte programma daartoe aanleiding geven. Bij zeer hoge uitzondering is het mogelijk op basis van onderwijskundige argumenten het derde leerjaar te doubleren met eventueel aanpassingen in het onderwijskundige programma. Aan het einde van het derde leerjaar kan een leerling die de theoretische of de gemengde leerweg volgt in principe niet doorstromen naar het vierde leerjaar van de kaderberoepsgerichte of de basisberoepsgerichte leerweg. Een leerling die de kaderberoepsgerichte leerweg volgt kan na het derde leerjaar doorstromen naar het vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg om de kans van slagen te verhogen. Doorstroming vanuit de basisberoepsgerichte leerweg naar de kaderberoepsgerichte leerweg na het derde leerjaar is in principe niet mogelijk. Ook een overstap van de kaderberoepsgerichte leerweg naar de basisberoepsgerichte leerweg is in het vierde leerjaar in principe niet mogelijk.

6. Kwaliteitszorg

63


Beoordelingscriteria Er zijn veel verschillende vakkenpakketten binnen de vier leerwegen, de vier sectoren en de vijf beroepsgerichte programma’s. Daarom wordt elke leerling met behulp van de hieronder genoemde criteria beoordeeld. Dat gebeurt in samenhang met het niveau van het eindexamen en de zak-/slaagregeling van de vmbo-eindexamens. De beoordelingscriteria zijn: • • • •

capaciteiten; leergedrag / werkhouding; studieresultaten; wens van de desbetreffende leerling en zijn ouders/verzorgers.

Opmerkingen - Voor de theoretische (plus), de gemengde en de kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat het schoolexamen 50% en het centrale examen 50% van het eindcijfer voor een eindexamenvak vormt. - Voor de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat het schoolexamen tweederde deel en het cijfer van het centraal examen eenderde deel van het eindcijfer van een eindexamenvak vormt. - Het beroepsgerichte programma in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg heeft de omvang van twee vakken. Behaalt een leerling het cijfer vier (=4), dan is hij volgens de zak-/slaagregeling niet geslaagd. - Een leerling mag niet voorwaardelijk bevorderd worden naar het vierde leerjaar. - Het vak maatschappijleer-1 dat aan het einde van het derde leerjaar wordt afgesloten, telt mee voor de zak-/slaagregeling. Het cijfer zeven (=7) levert bij het eindexamen een compensatiepunt op! - Voor het vak lichamelijke opvoeding-1 moet elke leerling vóór aanvang van het centraal schriftelijk examen in mei van het vierde leerjaar de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ hebben behaald. Is dat niet het geval, dan kan de desbetreffende leerling deelnemen aan het centraal schriftelijk examen, maar hij ontvangt geen diploma. - Kunstvakken 1 (ckv) moet vóór aanvang van het centraal schriftelijk examen in mei van het vierde leerjaar met de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgesloten. Is dat niet het geval, dan kan de desbetreffende leerling deel nemen aan het centraal schriftelijk examen, maar hij ontvangt geen diploma. - Een leerling die het diploma kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerweg heeft behaald, mag conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs het diploma theoretische of gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg behalen. In voorkomende gevallen ontvangen de ouders/verzorgers een onderwijskundig advies in dezen.

64


In het onderstaande overzicht zijn de doorstroomnormen naar vmbo-4 per leerweg aangegeven.

Doorstroomnormen vmbo-3 naar vmbo-4 doorstroomnorm

theoretische / gemengde leerweg

kaderberoepsgerichte leerweg

Geen onvoldoendes in het gekozen vakkenpakket

naar vmbo-4

Voor één avo-vak het cijfer vier (=4) en voor de overige vakken in het vakkenpakket het cijfer zes (=6) en minstens voor één vak het cijfer zeven (=7).

naar vmbo-4

Voor twee vakken in het gekozen vakkenpakket het cijfer vijf (=5) en voor de overige vakken minimaal het cijfer zes (=6) en minstens voor één vak het cijfer zeven (=7).

naar vmbo-4

Bespreking van doorstroming naar de basisberoepsgerichte leerweg vmbo-4.

basisberoepsgerichte leerweg

Eventuele aanpassing in het beroepsgerichte programma om door te kunnen stromen naar vmbo-4.

Voor het beroepsgerichte programma in de kader- of basisberoepsgerichte leerweg het cijfer vier (=4) of lager en voor de andere vakken in het gekozen vakkenpakket minimaal het cijfer zes (=6) en minstens voor één vak het cijfer zeven (=7).

Niet van toepassing.

Voor de examenvakken die niet tot het gekozen vakkenpakket behoren en de vakken ckv, lichamelijke opvoeding-1 en levensbeschouwing niet meer dan drie vijven, waarbij het cijfer vier (=4) of lager voor twee vijven telt.

Bespreking indien ook het gekozen vakkenpakket niet aan de doorstroomnormen voldoet.

Voor de vakken lichamelijke opvoeding-1, ckv en levensbeschouwing maximaal twee vijven waarbij geen vak lager dan vier (=4). Het cijfer vier (=4) of lager telt voor twee vijven.

Niet van toepassing. Bespreking indien ook het gekozen vakkenpakket niet aan de doorstroomnormen voldoet.

Niet van toepassing.

6. Kwaliteitszorg

65


66


Doorstroomnormen vmbo-3 naar vmbo-4 doorstroomnorm

theoretische / gemengde leerweg

kaderberoepsgerichte leerweg

Voor de vakken lichamelijke opvoeding-1, ckv en levensbeschouwing maximaal twee vijven waarbij geen vak lager dan vier (=4). Het cijfer vier (=4) of lager telt voor twee vijven.

Niet van toepassing.

Bespreking indien ook het gekozen vakkenpakket niet aan de doorstroomnormen voldoet.

Voor kunstvakken-1 (ckv) aan het einde van het derde leerjaar de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’; indien niet afgerond, na de zomervakantie een herkansing.

Bij doorstroming naar vmbo-4 vóór de herfstvakantie.

• •

basisberoepsgerichte leerweg

Wijzigingen zijn mogelijk in verband met ministeriële besluiten ten aanzien van het Programma van Toetsing en Afsluiting (pta), de inhoud van het examendossier en de zak-/slaagregeling van het eindexamen. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie na ingewonnen advisering vanuit de lerarenvergadering.

6. Kwaliteitszorg

67


7. (School)regels en afspraken

bhc.nl


7.1 Schoolreglement Jij en de anderen Of je buiten of in het schoolgebouw bent, jij vindt het vanzelfsprekend dat je correcte taal gebruikt en respect hebt voor medeleerlingen en personeelsleden. Als je respect hebt voor de ander, dan krijg je dat terug. Aan gepest worden bijvoorbeeld heb jij een grote hekel. Daarom vind jij het logisch dat pesten niet geaccepteerd wordt. Jij vindt het fijn dat wat van jou is niet gestolen of beschadigd wordt en normaal dat jij je eigen bezit en andermans eigendommen respecteert. Aan risicovol gedrag zoals pesten, stelen, vandalisme, blowen doe jij niet mee, want je wenst niet dat anderen dit afwijkende gedrag naar jou vertonen. “Doe normaal!” biedt jou en anderen veiligheid. Daarom kun je afwijkend en onverantwoordelijk gedrag gerust melden bij je klassenleraar, de conciërge, de pleinmeester, de directie of bij iemand die tijdens de (lunch)pauzes toezicht houdt. Indien je schade toebrengt aan het gebouw, meubilair, gereedschap, machines of andere zaken van de school, worden de kosten daarvan aan je ouders/verzorgers of jou in rekening gebracht. Vreemden Om te voorkomen dat vreemden op het schoolterrein komen, nodig jij niemand uit, omdat zij op het schoolterrein niets te zoeken hebben. Bezoekers komen door de hoofdingang en melden zich bij de receptie. (Brom )fietsenstalling Via de ingang aan de Van der Voortweg, kom jij met je (brom)fiets op het schoolterrein, stap je bij de poort af en loop je naast je (brom)fiets de (brom)fietsenstalling in. Je verlaat daarna onmiddellijk de stalling. (Brom)fietsen op het schoolterrein doe jij dus niet. Zorg ervoor dat je (brom)fiets voorzien is van je postcode, huisnummer en een goed werkend slot. In de (brom)fietsenstalling is toezicht. Het schoolterrein Vind jij het heerlijk om in een nette omgeving te zijn? Als jij iets gegeten en gedronken hebt, dan gooi jij het afval in een prullenbak. Met hetzelfde gemak gooi je je rommel in de afvalbak. Werk dus mee aan een ‘schone school’.

7. (School)regels en afspraken

69


70


Leerlingen mogen nergens in het schoolgebouw roken. Leerlingen wordt het roken ernstig ontraden. Roken is uitsluitend buiten, leerlingen van leerjaar 3 en 4 roken binnen het geel gemarkeerde gebied: het rookgebied. Blowen en gebruik van drugs en alcohol is ten strengste verboden. Jij wilt ook een veilige school? Daarom stoei en vecht jij niet met anderen. “Blijf van elkaars lijf!”. Jij gebruikt en/of handelt niet in vuurwerk, drugs, alcohol en jij gooit niet met voorwerpen. Dat is streng verboden op het Baanderherencollege. De politie adviseert de directie bij gebruik en/of handel van voorwerpen die wettelijk verboden zijn. Houd jij je niet aan deze belangrijke gedragsregel, dan kan schorsing of zelfs verwijdering van school het gevolg zijn. Jij begrijpt dat tegen risicovol gedrag opgetreden wordt. Bij constatering van ernstig risicovol gedrag en onbehoorlijk taalgebruik naar medeleerlingen en personeelsleden neemt de afdelingsleider of de directeur onderwijs vmbo onmiddellijk contact op met je ouders/verzorgers en/of de politie. Veiligheid begint bij jezelf! In het gebouw Respect voor de ander is de basis voor elk contact. Dat blijkt uit je houding en je taalgebruik. Een school kan niet zonder goede gedragsregels. Daarom zijn er gedragsregels die jij hopelijk ook vanzelfsprekend vindt. • Aan pesten doe jij niet mee. • In overeenstemming met het dagrooster heb jij je boeken en hulpmateriaal voor alle lessen bij je. • In verband met veiligheid draag je geen hoofddeksel en hoofdbanden. • Je gsm, discman, MP3, Ipod staan in het gebouw op ‘uit’; in de grote hal is het gebruik hiervan toegestaan. Houd jij je niet aan deze regel, dan gaat het apparaat voorzien van naam en datum vijf schooldagen in de schoolkluis. Geluidproducerende apparatuur zoals draagbare radio’s en cassetterecorders is niet toegestaan. • Afval gooi jij in de afvalbakken. • Elke dag lees jij op een van de monitoren in het gebouw of de website de informatie over het lesrooster, corvee of een (oproep)bericht. • Gebruik toiletruimtes op nette wijze, want iedereen heeft recht op schone toiletten. • Op een aantal plaatsen hangen in het gebouw camera’s om diefstal en vandalisme te voorkomen. De videobeelden worden opgeslagen, zodat tussentijdse controle mogelijk is. De conciërge heeft door middel van de camera’s voortdurend zicht op verschillende ruimtes. Gedrag op school Je kunt uit de les gestuurd worden, als een normaal lesverloop door jouw schuld onmogelijk is en/of de hopelijk bij hoge uitzondering, dan meld je je bij de leerlingenbalie. Daar kan men jou hiervoor straf geven. In ernstige gevallen neemt de afdelingsleider en/of de directeur onderwijs vmbo onmiddellijk contact op met je ouders/verzorgers. Op het Baanderherencollege vmbo is een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Zonder dit verbod is het niet mogelijk om de communicatie goed te laten verlopen (zie ook leerlingenstatuut art. 16).

7. (School)regels en afspraken

71


Indien jij een of meer dagen geschorst wordt of zelfs van school verwijderd moet worden, krijgen je ouders/verzorgers hierover schriftelijke informatie. Bij meerdaagse schorsing en/of verwijdering van school worden de leerplichtambtenaar en de inspectie van het voortgezet onderwijs schriftelijk geĂŻnformeerd. Garderobes Je hangt je jas en andere buitenkleding aan een kapstokhaak en in je kluisje kun je je eigendommen bewaren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Het is niet toegestaan artikelen in je kluisjes te bewaren die wettelijk verboden zijn. Als je gymles hebt, leg je voorwerpen als gsm, discman, horloge, ring, kettinkje, portemonnee e.d. in je kluisje of je laat bepaalde kostbaarheden thuis. Neem niet te veel geld mee naar school. Controle van leerlingenkluisjes door de directie en/of de politie is altijd onaangekondigd mogelijk. Denk eraan dat de garderobe geen verblijfsruimte is. Vrijwaringsbeding Het schoolbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van eigendommen. Gangen en trappenhuizen Deze zijn geen verblijfsruimtes en je loopt hier rustig, omdat het tijdens de leswisselingen en pauzes druk kan zijn. Eten, drinken en snoepen doe jij hier niet! Liftpas De lift wordt gebruikt in bijzondere omstandigheden en alleen met toestemming van de conciĂŤrge. De betreffende leerling krijgt een gedateerde liftpas De vier pleinen en de leslokalen Je volgt de aanwijzingen op van de personeelsleden. De pleinmeester, de leraar, de lesassistent of stagiair is aanwezig, als je het lokaal ingaat. E ten, drinken en snoepen doe jij tijdens de lessen nooit. Bij leswisseling ga je zo snel mogelijk naar het volgende leslokaal. Praktijklokalen Hier gelden dezelfde regels als in de theorielokalen. Op de beroepsgerichte afdelingen gelden speciale Arbo-veiligheidsregels die afhankelijk zijn van het desbetreffende vak. De leerlingenkluisjes mogen door de leraar van de desbetreffende, beroepsgericht e afdelingen altijd en onaangekondigd gecontroleerd worden. Sportaccommodatie In verband met de veiligheid is er altijd een gymleraar aanwezig, voordat je de gymzaal binnenkomt. Voorwerpen als portemonnee, gsm leg je in je eigen kluis. De leraar lichamelijke opvoeding bewaart geen eigendommen van jou. Je hebt immers een kluis of je laat je kostbaarheden thuis. Je volgt de regels op die gelden voor de sportaccommodatie. Douchen en omkleden doe je vlot en op correcte wijze. De kleedlokalen zijn geen verblijfsruimtes en daarom eet, drink en snoep je hier niet.

72


Pauzeren In de Tijberzaal en in de grote hal of op het schoolterrein breng jij je pauzes door. Jij gedraagt je in de Tijberzaal rustig. Wil je meer beweging, dan zijn de grote hal en het schoolterrein de beste verblijfsruimtes. Je volgt de aanwijzingen op van het toezichthoudende personeel. Alleen in de grote hal is gebruik van gsm en discman toegestaan. Bij de Tijberbar kun je melk, thee, frisdranken en versnaperingen kopen. Tijdens de pauzes verblijf je nooit in de leslokalen, in de gangen en de trappenhuizen. Je mag zonder toestemming het schoolterrein niet verlaten, omdat je ouders/verzorgers ervan uitgaan dat je op school bent. Lesuitval Op de website van school kun je de dagelijks roosterwijzigingen lezen. Op verschillende monitoren in het gebouw kun je informatie lezen over lesrooster, corvee en andere zaken. Informatie en verlof aanvragen Als je bepaalde informatie wenst, dan ga je naar de leerlingenbalie in de hal. De medewerker geeft je antwoord op je vraag. Formulieren inleveren en ophalen doe je ook bij de leerlingenbalie. Kom je te laat, dan meld je je bij de leerlingenbalie, waar je een kaartje krijgt om tot de les toegelaten te worden. De medewerker registreert de reden en het tijdstip. Moet je onder lestijd vanwege een geldige reden het schoolterrein verlaten, dan meld je je bij de leerlingenbalie. Daar noteert de medewerker de reden en het tijdstip. Ook wordt gecontroleerd of je ouders/verzorgers telefonisch of schriftelijk toestemming gevraagd hebben. Bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur geven je ouders/verzorgers telefonisch of schriftelijk informatie door aan de leerlingenbalie. Wil je een leraar of een ander personeelslid spreken, dan vraag je dat bij de leerlingenbalie.

7. (School)regels en afspraken

73


Verzuimmelding Onrechtmatig schoolverzuim is vaak een voorbode voor latere schooluitval. Scholen en gemeente zetten zich samen in met het ministerie van OCW en de IB-Groep om voortijdige schooluitval te voorkomen. Vanaf het schooljaar 2008-2009 is landelijk een digitaal ‘verzuimloket’ ingevoerd. Dit verzuimloket maakt het melden makkelijker en sneller, want idereen meldt via hetzelfde loket. De IB-Groep zorgt ervoor dat bij iedere onderwijsinstelling personen geautoriseerd zijn om te werken met het digitaal loket. Hiermee is de gegevensuitwisseling goed beveiligd. Het loket vindt u op de site van de IB-Groep. Corvee Jij kunt net als alle andere leerlingen enkele keren per schooljaar aan de beurt komen om binnen en buiten te corveeën. De medewerkers van de leerlingenbalie informeren je tijdig over de verplichte corveebeurten. Het is zelfs mogelijk dat je strafcorvee krijgt, maar dat heb je zelf in de hand. Elke leerling moet tussen 08.00 uur en 17.00 uur beschikbaar zijn om toetsen in te halen of een strafcorvee uit te voeren. Na de laatste les Je verlaat na je laatste les zo snel mogelijk het gebouw en het schoolterrein om op tijd thuis te zijn. Iemand spreken Wil je de afdelingsleider, een leraar of een directielid spreken, dan ga je naar de leerlingenbalie, want daar is men op de hoogte van hun aanwezigheid. In de personeelskamer mag jij niet komen. Buitenlesactiviteiten Deze activiteiten worden in de BCH-INFO aangekondigd of door middel van een brief meegedeeld aan de ouders/ verzorgers. Deze activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de directie. Activiteiten De directie is niet verantwoordelijk voor activiteiten waarover vooraf geen schriftelijke informatie is gegeven. De directie is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van eigendommen Het kan gebeuren dat je iets kwijt bent. Daarom is het verstandig je naam en voornaam in kledingstukken, gymkleding, rekenmachine, gsm, discman en iPod te vermelden. Dit vergemakkelijkt het vinden ervan. Directie en administratie Als jij een directielid of een administratief medewerker wilt spreken, dan vraag je bij de leerlingenbalie of dat mogelijk is.

74


Te laat • Je meldt je bij de leerlingenbalie in de grote hal. • Als je een geldige reden hebt, dan ontvang je een ‘telaatkaartje’ om naar de les te gaan. • Ben je zonder geldige reden te laat, dan kom je in principe dezelfde dag terug om een half uur te corveeën. • Bij herhaaldelijk ongeoorloofd te laat komen informeren wij jouw ouders/verzorgers. • Helpt dit niet, dan wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd over het ongeoorloofd te laat komen. Melding afwezigheid • Jouw ouders/verzorgers melden de afwezigheid van jou bij voorkeur tussen 08.00 uur en 10.00 uur of een dag vóór de dag waarvoor het verlof geldt. • Ben jij niet afgemeld, dan is er in principe dezelfde dag telefonisch contact met jouw ouders/verzorgers. • Word jij ziek, dan meld je je bij de leerlingenbalie. Er wordt dan telefonisch contact opgenomen met je ouders/verzorgers. Ongeoorloofd schoolverzuim • Bij vastgesteld, ongeoorloofd schoolverzuim wordt met jou afgesproken hoe en wanneer de verzuimde lestijden worden ingehaald. Elke ongeoorloofde lestijd haal je dubbel in! • Bij herhaling ontvangen je ouders/verzorgers een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek met de afdelingsleider. • Bij hardnekkig ongeoorloofd schoolverzuim ontvangt de leerplichtambtenaar een overzicht van het ongeoorloofde schoolverzuim. • Het Zorg Advies Team kan dit verzuim bespreken om de oorzaak vast te stellen.

7. (School)regels en afspraken

75


Lesuitval • De les wordt indien mogelijk uitgeroosterd. • Het lesrooster kan aangepast worden om een of meer tussenuur te voorkomen. • Indien er geen aanpassing mogelijk is, dan kun jij naar een studieplein gaan om aan je (huiswerk)opdracht te werken. • Zonder toestemming is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten, omdat je ouders/verzorgers ervan uitgaan dat je op school verblijft. Proefwerk inhalen / herkansen • Jij maakt met de betreffende vakleraar een afspraak over de datum, het tijdstip en de plaats om de gemiste toets in te halen. • Indien jij je de gemaakte afspraak niet nakomt, dan ontvangen je ouders/verzorgers schriftelijk bericht over de gevolgen hiervan. • Bij ongeoorloofd verzuim krijg jij het cijfer één (=1) wat hopelijk niet toegepast hoeft te worden. Risicovol gedrag Hieronder verstaan wij gedrag waarbij je jezelf en/of anderen in gevaar brengt. Vormen van risicovol gedrag zijn: (digitaal) pesten, vechten, stelen en gebruik van drugs of handelen daarin. • • • •

Indien een vorm van voornoemd gedrag wordt vastgesteld door een personeelslid, een medeleerling of een ander persoon, dan onderzoekt de afdelingsleider het gemelde risicovolle gedrag. De afdelingsleider of zijn plaatsvervanger neemt zo spoedig mogelijk contact op met je ouders/verzorgers. De afdelingsleider of zijn plaatsvervanger stelt in samenhang met het vastgestelde risicovolle gedrag de maatregel vast. Indien een meerdaagse schorsing wordt opgelegd, dan informeert de afdelingsleider de leerplichtambtenaar en de inspectie van het voortgezet onderwijs over de opgelegde schorsing. Bij herhaling van risicovol gedrag kan de procedure tot verwijdering van school in werking gesteld worden.

Uit de les gestuurd • Als jij uit de les gestuurd wordt, dan meld je je bij de leerlingenbalie. • Je vult een verwijderingsformulier in waarmee je na de les naar de desbetreffende leraar gaat. Hij vult dit formulier in en geeft dat bij de leerlingenbalie af. • Jij krijgt van de medewerker bij de leerlingenbalie te horen naar welk studieplein je moet gaan. Het is nooit toegestaan op het schoolterrein te verblijven, als je uit de les gestuurd bent. • De betreffende leraar spreekt met jou af de datum, de tijd en de plaats waar jij moet nakomen. • Bij herhaalde verwijdering uit de les worden jouw ouders/verzorgers hierover geïnformeerd door de afdelingsleider en wordt jouw gedrag besproken om herhaling te voorkomen. • Wanneer verwijdering uit de les regelmatig voorkomt, dan kan het Zorg Advies Team dit bespreken.

76


Tot slot Hopelijk heb jij geen problemen met de afgesproken (gedrags)regels. Als jij en de anderen zich hieraan houden, dan is het verblijf op school plezierig en veilig. Dat willen we immers allemaal!

7.2 Het algemeen reglement van ‘Ons Middelbaar Onderwijs’ Het algemeen reglement van OMO regelt onder andere de rechten en plichten van ouders / leerlingen en eindverantwoordelijke schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, (niet-)toelating, schorsing en definitieve verwijdering. Tegen een dergelijk besluit kan binnen één week schriftelijk beroep worden ingesteld bij de algemeen directeur. Voor (niet) toelating en definitieve verwijdering geldt een beroepstermijn van zes weken. Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie en is te lezen op de website van de school.

7. (School)regels en afspraken

77


8. Jaarrooster

bhc.nl


8.1 Algemeen Het schooljaar is voor vmbo-1 en vmbo-2 in vier periodes gedeeld. Na elke periode wordt aan de leerling een uitdraai van de voortschrijdend gemiddeldes meegegeven. periode 1: periode 2: periode 3: periode 4:

29 augustus 2011 t/m 11 november 2011 14 november 2011 t/m 27 januari 2012 30 januari 2012 t/m 30 maart 2012 2 april 2012 t/m 29 juni 2012

Het schooljaar voor vmbo-3 en vmbo-4 heeft respectievelijk drie en twee periodes. Elke periode wordt afgesloten met een cijferrapport waarop de voortschrijdende gemiddeldes van alle vakken vermeld staan. In het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn met uitzondering van de vakken Nederlandse taal , Duitse taal, Engelse taal en Franse taal aangegeven welke toetsen, welke leerstof en welke weging elke toets heeft. periode 1: periode 2: periode 3:

Vmbo-3 29 augustus 2011 28 november 2011 12 maart 2012

Vmbo-4 29 augustus 2011 19 december 2011

8.2 Huiswerkvrij De volgende data zijn huiswerkvrij: 31-10-2011 09-01-2012

27-02-2012 07-05-2012

8.3 Ouderavonden Ouderavonden leerjaar 1: woensdag 8 februari en donderdag 9 februari 2012 Ouderavonden leerjaar 2: woensdag 8 februari en donderdag 9 februari 2012 Ouderavonden leerjaar 3: in de week van 26 maart 2012 Ouderavonden leerjaar 4: in de week van 16 januari 2012

8. Jaarrooster

79


8.4 Einde schooljaar 2011-2012 De overgangsvergaderingen vinden plaats op 11, 12 en 13 juli 2012. De ouders/verzorgers ontvangen in de week van de overgangsvergadering van de mentor (telefonisch) bericht over een wijziging in de schoolloopbaan van hun dochter/zoon.

8.5 vmbo-4; examenjaar • Uitdelen reglement school- en eindexamen • (Meerdaagse)schoolreizen • Bedrijvenstage leerlingen leerjaar 4 k/b • Proefwerkloze periode • Centrale toetsweek • Praktijkexamens leerjaar 4 k/b • Laatste schooldag leerjaar 4 • Eerste tijdvak Centraal Examen • Mededeling uitslag 1e tijdvak beroepsgericht • Mededeling uitslag 1e tijdvak algemeen • Tweede tijdvak • Mededeling uitslag 2e tijdvak • Diploma-uitreiking BHC vmbo tl/gl • Diploma-uitreiking BHC vmbo kbl/bbl

16-09-2011 28-09-2011 t/m 01-10-2011 14-11-2011 t/m 25-11-2011 27-03-2012 t/m 30-03-2012 04-04-2012 t/m 12-04-2012 vanaf 02-04-2012 tot uiterlijk 27-04-2012 11-05-2012 15-05-2012 t/m 29-05-2012 06-06-2012 13-06-2012 18-06-2012 t/m 20-06-2012 27-06-2012 27-06-2012 28-06-2012

8.6 Vakantiedata schooljaar 2011-2012 herfstvakantie kerstvakantie voorjaarsvakantie goede vrijdag tweede paasdag meivakantie hemelvaart roostervrije dag tweede pinksterdag zomervakantie

80

24 t/m 28 oktober 2011 26 december 2011 t/m 6 januari 2012 20 februari t/m 24 februari 2012 6 april 2012 9 april 2012 30 april t/m 4 mei 2012 17 mei 2012 18 mei 2012 28 mei 2012 2 juli t/m 17 augustus 2012


Tot slot De schoolleiding gaat ervan uit dat u zich op de hoogte stelt van de inhoud van deze schoolgids. Voor op- en/of aanmerkingen over deze schoolgids kunt u zich telefonisch en/of schriftelijk tot de directie wenden.

8. Jaarrooster

81


Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs © 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

PREAMBULE De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Ons Middelbaar Onderwijs om een klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Met de klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs streven we daarom naar een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.

82

Het spreekt voor zich dat klachten op een behoorlijke manier worden afgehandeld. Daarbij nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht. Als een klacht die is ingediend onterecht blijkt te zijn, zullen het bestuur en de directie van de school zich inspannen om de betrokkene indien nodig zo goed mogelijk te rehabiliteren. Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijkheid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie. Ons Middelbaar Onderwijs heeft één klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Het adres van de klachtencommissie is: Postbus 90154, 5000 LG Tilburg. Het telefoonnummer is 013-5944446, e-mail: omo@wispa.nl.


SCHEMATISCHE WEERGAVE Binnen Ons Middelbaar Onderwijs bestaan drie typen klachten. Voor elk type klacht geldt een aparte regeling, bestaat een bevoegde instantie en is de voorfase klachtbehandeling wel of niet van toepassing. Toepasselijke regeling

Voorfase klachtbehandeling op schoolniveau

Bevoegde instantie

Algemene klachten

Klachtenregeling

Voorfase van toepassing

Algemeen directeur / directeur klachtencommissie

Persoonlijke integriteit

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Voorfase niet van toepassing

Klachtencommissie

Leerlingkwesties

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Voorfase niet van toepassing

Algemeen directeur / directeur regionale commissie

Algemene klachten Klachtafhandeling dient primair op schoolniveau plaats te vinden. Indien het niet lukt om op school de zaak op te lossen dan kan de klager alsnog besluiten om de klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen. Persoonlijke integriteit Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. Deze klachten gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie, met toepassing van de “Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie”. Leerlingkwesties De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is evenmin van toepassing bij kwesties rondom de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheden bij het eindexamen. Deze zaken worden ook niet doorverwezen naar de klachtencommissie, maar in bezwaar en beroep behandeld door de algemeen directeur of directeur/ regionale commissie op de wijze zoals vermeld is in het “Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken”.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

83


TOELICHTING VOORFASE KLACHTBEHANDELING OP SCHOOLNIVEAU Elke school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter toch een klacht voordoen, dan moet deze klacht op een effectieve manier worden opgelost. De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn en in principe binnenschools kunnen worden opgelost. De school hanteert bij de afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten: • Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de klacht ontvangt heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. Deze fase is informeel. • Schriftelijk klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste instantie geuite mondelinge klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde. • Schriftelijke klachten worden ingediend bij de rector/directeur, die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of, als dat niet mogelijk is, door zijn direct leidinggevende. De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling van een klacht wordt in ieder geval verstaan: • Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager • De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten • Eventueel informatie vragen aan derden • Afhandeling binnen redelijke termijn. Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen. De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling van de rector/directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht. Indien de klacht door bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied. De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs.

84


KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 3: Samenstelling klachtencommissie

In deze regeling wordt verstaan onder:

1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste

a. school: een school als bedoeld in de Wet

twee leden. Voorts zijn er een plaatsvervangende voorzitter en

twee plaatsvervangende leden;

op het voortgezet onderwijs;

b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2;

2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de

c. klager: een leerling, een ouder/voogd/verzorger,

(plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

leden;

een lid van het personeel;

d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen van de

3. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen

leden kunnen geen deel uitmaken van het bevoegd gezag en niet

en het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde;

werkzaam zijn voor of bij het bevoegd gezag.

e. aangeklaagde: (een lid van) het personeel, het bevoegd gezag; f. bevoegd gezag: raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs;

Artikel 4: Zittingsduur

g. rector/directeur: persoon die door de raad van bestuur in deze

1. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn

terstond herbenoembaar voor maximaal 2 perioden;

functie is benoemd.

Artikel 2: Instelling en taken klachtencommissie

2. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende)

1. Er is ĂŠĂŠn klachtencommissie voor de scholen van het bevoegd

gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd

gezag hierover adviseert;

2. De klachtencommissie geeft advies aan het bevoegd gezag over:

leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

Artikel 5: Indienen van een klacht 1. De klager dient een klacht in bij de rector/directeur, die er voor

a. (on)gegrondheid van de klacht;

zorgt dat de klacht wordt behandeld op schoolniveau. De afronding

b. het nemen van maatregelen;

van de klacht geschiedt door een schriftelijke mededeling van de

3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen

rector/directeur aan de klager, waarin wordt aangegeven wat de

van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid

bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de

in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van de

ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd.

klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken

2. De klager kan de klacht schriftelijk indienen bij de

die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet

klachtencommissie, nadat de voorfase klachtbehandeling

nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft

op schoolniveau, zoals bedoeld in het vorige lid, is doorlopen. De

beĂŤindigd;

klachtencommissie neemt een klacht pas in behandeling na

4. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag

afronding van deze voorfase.

3. De klacht dient binnen 60 werkdagen na de gedraging of beslissing

schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

bij de klachtencommissie te worden ingediend, tenzij de

klachtencommissie de termijn wenst te verlengen;

4. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst

het bevoegd gezag de klager naar de klachtencommissie;

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

85


5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan, verwijst de

Artikel 8: Vooronderzoek / vereenvoudigde behandeling /

ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie.

De ontvanger is tot geheimhouding verplicht;

1. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van

schriftelijke behandeling

6. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst

de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen

in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen

7. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het

zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn

bevoegd gezag, de klager en de aangeklaagde binnen vijf

verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd gezag vereist.

werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt en wat de

2. Totdat de klager en de aangeklaagde zijn uitgenodigd om op een

aard van de klacht is;

aangetekend;

hoorzitting van de commissie te verschijnen, kan de voorzitter het

8. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten

onderzoek naar de klacht sluiten indien voortzetting van het

onderzoek niet nodig is omdat de commissie kennelijk onbevoegd

is of de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of

Artikel 6: Intrekken van de klacht

kennelijk gegrond is.

Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de

3. Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager

klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en

en de aangeklaagde kan de behandeling van de klacht schriftelijk

het bevoegd gezag mee.

geschieden. In dat geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld

te reageren op het door de aangeklaagde ingediende

Artikel 7: Inhoud van de klacht

verweerschrift, waarna de aangeklaagde in de gelegenheid wordt

1. De klacht wordt schriftelijk bij de klachtencommissie ingediend

gesteld te dupliceren op de door de klager ingediende conclusie

van repliek.

vertegenwoordigen door een gemachtigde.

en ondertekend;

2. De klacht bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de klager;

Artikel 9: Hoorzitting

b. de dagtekening;

1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de

c. een omschrijving van de klacht;

klager en de aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering

3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid,

in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord. De

wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee

hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de

weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde

klacht;

in het tweede lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden

2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid

verklaard;

gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.

4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de

3. De klager en de aangeklaagde kunnen zich hierbij laten bijstaan \

klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag schriftelijk en met

redenen omkleed gemeld.

4. Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

door raadslieden;

Het verslag bevat:

a. de namen en de functie van de aanwezigen;

b. een zakelijke weergave van wat over en weer in de zitting is

gezegd;

5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en

86

een lid van de commissie.


Artikel 10: Advies

Artikel 14: Openbaarheid

1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten

1. De rector/directeur legt deze regeling op de school

deuren over het advies;

(en haar nevenvestigingen) ter inzage;

2. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk

2. De rector/directeur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van

aan het bevoegd gezag, onder toevoeging van het verslag

van de hoorzitting, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft

plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden

Artikel 15: Seksuele intimidatie, agressie, geweld

verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie schriftelijk

en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het

Een klacht die betrekking heeft op seksuele intimidatie, agressie, geweld

bevoegd gezag;

(waaronder pesten) en discriminatie dient afgehandeld te worden via

deze regeling, door middel van publicatie in de schoolgids.

(waaronder pesten) en discriminatie.

3. De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd

de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld

oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht.

(waaronder pesten) en discriminatie van Ons Middelbaar Onderwijs

De klachtencommissie stuurt het advies en het verslag van de

en niet via deze klachtenregeling. De voorfase klachtbehandeling op

hoorzitting in afschrift aan de klager en de aangeklaagde;

schoolniveau is op deze zaken niet van toepassing.

4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling

doen over de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Artikel 16: Toelating/bevordering/schorsing/verwijdering

leerlingen en onregelmatigheden bij eindexamen

Artikel 11: Quorum

De klachtencommissie is niet bevoegd en deze klachtenregeling is

Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste de helft van het

niet van toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot

aantal leden van de klachtencommissie, en de voorzitter aanwezig zijn.

de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheden bij

Artikel 12: Niet-deelneming aan de behandeling

het eindexamen. Deze zaken worden niet doorverwezen naar de

De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel

klachtencommissie, maar behandeld door de rector of directeur/

aan de behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid

regionale commissie op de wijze zoals vermeld in het reglement

in het geding kan zijn.

bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs. De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is op deze zaken niet van

Artikel 13: Beslissing op advies

toepassing.

Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde,

Artikel 17: Overige bepalingen

en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel

1. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2011;

over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van

2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd

dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn kan met

ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het

3. Deze regeling kan worden aangehaald als â&#x20AC;&#x153;Klachtenregeling Ons

bevoegd gezag schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de

gezag; Middelbaar Onderwijsâ&#x20AC;?.

aangeklaagde en de klachtencommissie. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs op 24 mei 2011.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

87


Schoolgids 2011 | 2012

Het Baanderherencollege vmbo is een van de scholen onder het Bevoegd Gezag van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg en maakt deel uit van de OMO-Scholengroep Boxtel. Baanderherenweg 2 5282 RJ Boxtel Postbus 141 5280 AC Boxtel T. 0411 - 67 69 24 F. 0411 - 61 02 56 E. info@bhc.nl Rabobank 12.98.62.185

bhc.nl


bhc.nl

BHC Schoolgids 2011-2012  

BHC Schoolgids 2011-2012

Advertisement