Page 1

RENDER

FRYRENDER V 1.5

PHOTOSHOP CS4

POSTPROCESSING

demo_ps_postprocessing  

demo, nasledna uprava suroveho renderu v Adobe Photoshop CS4