Page 1

Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

Придобивки од проектот „Намалување на користењето на енергијата и менување на навиките“ (REACH) Жарко Илиевски Локален координатор на проектот REACH z.ilievski@macef.org.mk reach@macef.org.mk 02.11.2016 Сала на Совет на Град Скопје


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

Цели на проектот: 1. Да се анализира состојбата со енергетската сиромаштија на национално и државно ниво; 2. Да се мотивираат и помогнат локалните организации и институции да се соочат со енергетската сиромаштија; 3. Да им се помогне на 400 домаќинства да ја намалат потрошувачката на енергија и вода преку конкретни мерки. 4. Да се мотивираат донесувачите на одлуки да размислат за соодветни структурни мерки за борба против енергетската сиромаштија. 5. Да се промовираат резултатите на проектот на целните групи и пошироката јавност.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

1. Aнализa на состојбата со енергетската сиромаштија на национално и државно ниво; - Истражување за застапеноста на енергетската сиромаштија во Македонија (2015) - Истражување за застапеноста на енергетската сиромаштија на подрачјето на град Скопје (2015)

Според европските критериуми, меѓу 3540% од македонските домаќинства се енергетски сиромашни.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2.

2016

Да се мотивираат и помогнат локалните организации и институции соодветно да се соочат со енергетската сиромаштија;

Локални партнери на проектот:

- 3 екипи од 2 членови на ЦК ГБ - Простор за екипирање и возен парк

- 2 наставници и 10 ученици учествуваа во проектот - Простории за обука на енергетските советници - Обучени 10 енергетски советници (ученици од 3 година во СУГС „Михајло Пупин“


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

3. Да им се помогне на 400 домаќинства да ја намалат потрошувачката на енергија и вода преку конкретни мерки. Во периодот 10 јуни – 5 август 2016 од страна на 5 трочлени тимови посетени се 400 домаќинства кај кои е пополнет анкетен прашалник и следствено направена е анализа на потрошувачката на енергија и вода со соодветна софтверска алатка. Изборот на домаќинства е направен според: -

Локација општина Гази Баба и на неа соседните општини; Домаќинства кои се пријавени како корисници на помош во ЦК Гази Баба Пристојно живеење со потешкотии при плаќање на трошоци за енергија Да се жители на објекти врз кои не се предвидени и изведени мерки за ЕЕ.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

4.

2016

Да се мотивираат донесувачите на одлуки да размислат за соодветни структурни мерки за борба против енергетската сиромаштија.

- Информирање на соодветните министерства и политички партии за препораките (2016) - Тркалезна маса на која ќе се разгледува дефинирањето и мерките за борба против енергетската сиромаштија.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО Жарко Илиевски Локален координатор на проектот REACH z.ilievski@macef.org.mk reach@macef.org.mk

Zarko ilievski, macef pridobivki od proektot namaluvanje na koristenjeto na energijata i menuvanje n  
Zarko ilievski, macef pridobivki od proektot namaluvanje na koristenjeto na energijata i menuvanje n  
Advertisement