Page 1

Презентација за спроведени мерки за енергетска ефикасност во општина Кисела Вода за период од 01.01.2010 до 30.06.2016 година Програми за ЕЕ 2010-2014 и 2015-2017 Годишни Акциони планови 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 Годишни извештаи 2010,2011,2012,2013,2014,2015 Скопје 02.11.2016


Збирна потрошувачка на енергија во Општина Кисела Вода, 2009 Годишна потрошувачка на енергија

Сектор

MWh

Удел во потрошувачка

Удел во трошоци

%

%

Денари

Општински згради

13

409,8

3.290.401

4,5

8.5

Образование -основни училишта -детски градинки УЗ и МЗ Култура и спорт Улично осветление Вкупно

19 11 8 13 2

6.790,1 4.832,9 1.957,2 7,2 1.811,9 9.019,0

26.588.896 19.681.504 6.907.392 77.411

75 53.6 21.7 0,5

68.8 50.9 17.9 0.2

8.702.893 38.659.601

20 100

22.5 100

47

Вкупна годишна потрошувачка во згради, разделена по носители на енергија за 2009 Носител на енергија

Годишна потрошувачка на енергија

Електрична енергија Топловодно греење Нафта/Јаглен Огревно дрво Вкупно

Удел во % 879.612 3.509.392 2.699.381 118.740 7.207.125

kWh kWh kWh kWh kWh

12,2 48,7 37,5 1,6 100

Потрошувачка на енергија во згради според сектори, 2009 год. Сектор

Бр. на згради

Површ. (*)

Вид на греење

Годишна потр. на енергија MWh

Удел (**)

kWh/m²

%

Администрација

13

4184

Парно ц

409,8

97,9

5,6

Образование

19

40747

Парно

6.790,1

169,86

94,4

-Основни училишта

11

30131

Парно

4.832,9

161,47

66,2

8

10616

Парно

1.957,2

193.45

28,2

13

2872

Ел.енер.

7,2

2.51

2

2700

Парно ц

0

0

32

44931

7.207,1

163,12

-Детски градинки УЗ и МЗ *** Култура и Спорт (****) Вкупно

0 100


Моќност KW Инст. Анг. Анг. моќ моќ Просек моќ Пред По 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 пред ЕЕ ЕЕ MEE

Потрошувачка на Топлинска енергија-Централно греење MWh р. Бр .

Објект

Анг/ Инс %

1

Административни згради ОКВ

439

434

311

186

254

281

227

215

253

437

467

434

251

42

2

ОУ Партенија Зографски

492

634

475

311

212

165

128

148

169

534

776

466

158

66

3

ОУ Круме Кепески

528

668

358

337

462

291

224

154

136

598

366

395

157

60

4

ОУ Кузман Јосифовски Питу

487

339

419

296

289

152

120

132

159

415

300

368

144

61

5

ОУ Невена Георгиева Дуња

521

595

566

433

276

276

230

179

171

561

618

494

151

70

6

ОУ Кирил Пејчиновиќ

535

569

574

557

427

380

226

195

290

560

724

652

235

64

7

ДГ Весели Цветови-Синоличка

80

84

89

58

77

70

41

60

49

84

134

80

58

27

8

ДГ Весели Цветови-Мимоза

154

141

131

102

150

140

111

89

105

142

191

153

107

30

9

ДГ Весели Цветови-Сончоглед

266

289

255

167

224

187

149

142

167

270

349

279

170

39

10

ДГ Весели Цветови-Кокиче

136

141

136

94

137

124

105

93

99

138

99

133

106

20

11

ДГ 8 Март-Расадник

326

287

195

187

218

213

179

144

140

306

350

283

162

43

3964 4180 3509 2727 2726 2279 1741 1552 1739

4043

4374

3736 1699

55

ВКУПНО:

Заштеда Евра Година MWh Денари 2,407 2015 121,703 7,484,736 2,115 15,272,415 2014 248,332 2,695 19,466,017 2013 316,521 2,027 17,549,057 2012 285,351 1,518 12,250,623 2011 199,197 1,216 2010 9,774,003 158,927 534 2009 31,126 1,914,222 12,514 83,711,074 1,361,156 Вкупно

ЗАШТЕДИ 2015 / пред МЕЕ 54 % Енергија 12.514 MWh Финансиски заштеди 83.711.074 денари или 1.361.156 Евра Напомена: при пресметка на заштедите на енергија земени се во предвид климатските услови, а при финансиските заштеди и заштедите од намалена ангажирана моќност.


Потрошувачка на топлинска енергија-ЕЛ1 р.бр.

Објект

1 2 3

ОУ КлиментОхридски ОУ РајкоЖинзифов ОУ КузманШапкарев ОУ Кузман Јосифовски Питу подрачно ДГ 8 МартПеперутка ДГ 8 МартПржино

4 5 6

ВКУПНО:

2007 317 358 407

2008 301 495 427

2009 551 704 492

2010 776.9 590.4 753.3

MWh 2011 679.8 532.5 708

75

153

124

104.6

74.7

51.5

64.6

54.2

7.8

502 350

400 330

505 324

802.2 342.8

710.8 417.6

670.1 390.8

281.4 166.1

244.4 156.9

271.2 173.1

2009

2106

2700

3370.2

3123.4

2395.9

1306.6

1449.5

1658.0

MWh 2.023 1.681 2.615 1.212 308 7.839

Заштеда Евра Денари 7.502.938 124.712 8.308.948 135.105 13.635.105 221.709 98.934 6.084.442 21.607 1.328.816 36.860.250 599.354

2012 254.5 58.3 970.7

2013 237.1 0.0 557.5

2014 308.0 150.5 535.5

2015 261.5 371.3 573.1

Година 2015 2014 2013 2012 2011 Вкупно

ЗАШТЕДИ 2015 / пред МЕЕ 50,8 % Енергија 7.839 MWh Финансиски заштеди 36.860.250 или 599.354 Евра

Потрошувача на топлинска енергија Биомаса 2015 год Р.бр. 1

ОУ Кузман Ј. Питу подрачно

MWh 95,5

kgr 21650

Денари 267894,00


Потрошувачка на Електрична енергија-Улично осветлување КWh ДЕН Ен. ДЕН одр ДЕН Вк.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1686000

1734000

1812000

2249000

2452939

2384964

2373387

2270828

2242575

7137898

7343647

8702893

11918729

12832668

15165545

15387744

14784266

14817385

11155677

9025264

7100000

9441511

10620721

11489159

9448467

24256386

10779736

18293575

16368911

15802893

21360240

23453389

26654704

24836211

39040652

25597121

MWh 142 114 11,6 267,6

Заштеда Денари Евра 940.808 15.298 743.083 12.083 75.059 1.220 1.758.950 29.601

Година 2015 2014 2013 Вкупно

ЗАШТЕДИ 2015 / пред МЕЕ 6 % Енергија 267,6 MWh Финансиски заштеди 1.758.950 Денари или 29.601 Евра


ЗАШТЕДИ Како резултат на спроведените мерки за ЕЕ ги имаме следните заштеди до 2015 год: Сумарни заштеди како резултат од реализација на Програмата за Енергетска Ефикасност на општина Кисела Вода за период од 01.10.2009 до 31.12.2015 г. Заштеди Енергија MWh Денари Евра CО2 eqтони

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

534

1.216

1.826

3.239

5.322

3.910

4.573

1.914.222 9.774.003 13.579.439 23.633.499 33.176.181 24.324.447 15.928.483 31.126

158.927

220.804

384.285

539.450

395.519

259.000

105

315

475

849

1.407

1.101

1.294

СУМА 20.620 122.330.274 1.989.110 5.546

Основни придобивки: 1.Помала потрошувачка на енергија од 2.Финансиски заштедиод 122.330.274 3.Заштита на животната средина 5.545

20.620 MWh

денари или 1.989.110 евра

тон СО2eq помалку во атмосферата.

4.Подобар конфорт за корисниците и зголемен животен век на зградите.


Заштеди во 1 и 2 квартал 2016 год

р. Бр . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Потрошувачка на Топлинска енергија-Централно греење 1-2 квартал MWh Објект Административни згради ОКВ ОУ Партенија Зографски ОУ Круме Кепески ОУ Кузман Јосифовски Питу ОУ Невена Георгиева Дуња ОУ Кирил Пејчиновиќ ДГ Весели ЦветовиСиноличка ДГ Весели ЦветовиМимоза ДГ Весели ЦветовиСончоглед ДГ Весели ЦветовиКокиче ДГ 8 Март-Расадник

ВКУПНО:

Просек пред МЕЕ

Заштеди MWh пред/по

Зашт еди %

Моќност Инст Анга Анг/ Моќ Моќ Инс KW KW %

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

199

308

190

102

144

202

133

122

160

141

253

96

38

467

251

46

262 285

340 363

272 227

214 162

113 275

114 183

68 149

90 83

105 95

82 54

291 324

178 230

61 71

776 366

158 157

80 57

155

163

214

189

143

93

65

67

97

84

178

80

45

300

144

52

269 289

228 200

323 353

292 295

144 258

179 253

138 145

123 101

97 173

84 174

273

161 91

59 32

618 724

151 235

76 68

41

51

54

32

39

48

24

28

34

20

49

24

49

134

58

57

46

80

78

56

74

93

63

50

64

55

68

10

15

191

107

44

119

171

160

109

115

137

94

83

96

89

150

52

35

349

170

51

69 151

91 207

83 111

57 109

70 118

80 133

61 102

56 91

62 90

50 70

81 179

27 93

33 52

99 350

106 162

-8 54

1885

2201

2064

1618

1491

1514

1042

893

1074

901

2127

1042

49

4374

1699

61

281

ЗАШТЕДИ 2016 / пред МЕЕ 57,6 % Енергија 1.226 MWh Финансиски заштеди 5.790.352 Денари или 94.152 Евра


Потрошувачка на топлинска енергија-ЕЛ 1 1-2 квартал MWh р. Бр. 1 2 3

Објект

Заштеди Просек MWh пред пред/2016 МЕЕ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ОУ Климент Охридски ОУ Рајко Жинзифов

4

ОУ Кузман Шапкарев ОУ Кузман Јосифовски Питу подр.

5 6

190 215 244

181 297 256

331 422 295

466 354 452

408 320 425

153 35 582

117 0 314

138 0 298

155 177 357

402

156 324 268

365 391

206 35 103 60

61 -2.5

45

92

74

63

45

31

34

31

8

4

ДГ 8 Март Пеперутка

301

240

303

481

426

402

115

122

177

195

404

175

ДГ 8 Март Пржино

210

198

194

206

251

234

92

75

116

90

217

107

1205 1264 1620 2022 1874 1438

671

663

991 1037

1839

623,5

ВКУПНО:

Биомаса MWh

ЗАШТЕДИ 2016 / пред МЕЕ 40 % Енергија 623,5 MWh Финансиски заштеди 4.181.572 Денари или 67.993 Евра Просек пред МЕЕ

Потрошувачка на Електрична енергија-Улично осветлување 1-2 квартал 2016 2009 енергија КWh

910065

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Разлика KWh пред/2016

Разлика %

2016

993480 1192985 1060366 1190197 1106890 1055109 1089185 1190197

101012

енергија ДЕН 4373911 5251884 6529909 6534067 7779191 7079233 6984619 7184485 7779191

594706

ЗАШТЕДИ 2016 / пред МЕЕ 8 % Енергија 594,7 MWh Финансиски заштеди 666.272 Денари или 10.834 Евра Како резултат на спроведните МЕЕ вкупните заштеди во 1 и 2 квартал 2016 год се: 1. Заштеди на енергија 1.877,8 MWh 2. Финансиски заштеди 10.638.196,00 денари (172.979 евра) 3. СО2 емисии 574,8 Тона

8 8


Сумарни заштеди како резултат од реализација на Програмата за Енергетска Ефикасност на општина Кисела Вода за период од 01.10.2009 до 30.06.2016 г. 1. Заштеди на енергија 22.497,8 MWh 2.Финансиски заштеди 132.968.470,00 денари

(2.162.089 евра) 2. СО2 емисии 6.120 Тона


Реализирани Мерки за Енергетска Ефикасност заклучно со 30.06.2016 год. Р. број 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Објект Административни згради ОКВ ОУ Партенија Зографски ОУ Круме Кепески 2015/2016 ОУ Кузман Јосифовски Питу ОУ Невена Георгиева Дуња 2016 ОУ Кирил Пејчиновиќ ОУ Климент Охридски ОУ Рајко Жинзифов 2016 ОУ Кузман Шапкарев ОУ Кузман Јосифовски Питу по ОУ Круме Кепески подрачно ОУ Рајко Жинзифов подрачно ДГ Весели Цветови-Синоличка ДГ Весели Цветови-Мимоза ДГ Весели Цветови-Сончоглед ДГ Весели Цветови-Кокиче ДГ Весели Цветови-Перуника ДГ 8 Март-Расадник ДГ 8 Март –Пеперутка 2013/2016 ДГ 8 Март- Пржино 2015/2016 ДГ 8 Март- Стапалче ДГ 8 Март- Зуница ДГ Весели Цветови-Ѓурѓица

M1 + + + + + + ± + + + + + +

M2 + + ± + +

M3 + + + + + + + + + ± + ± + + +

Мерки за Енергетска Ефикасност M4 M5 M6 M7 M8 M9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ± ± + + + + + + + + + + + + + + + + + ± + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Инвестиции M10 + + + + ± + + + -

M11 + + + + + -

M12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

60.000 7.416.202 10.057.785 6.060.000 60.000 3.390.000 120.000 120.000 (ново) 720.000 7.534.500 1.300.000 / 2.551.728 2.031.000 1.019.000 728.000 Во КЈП 60.000 9.555.493 5.691.210

ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИИ : 49.874.974 Денари или 810.975 Евра 1.Енергентски менаџмент – регулација ,управување и мониторинг на испорака на енергија 2.Енергетска обнова на обвивката на зградите 3.Промена на генератори на топлинска енергија

ново ново ново


Топлинска енергија - Состојба во 2015 год A (m2) Р. број 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Административни згради ОКВ ОУ Партенија Зографски ОУ Круме Кепески ОУ Кузман Јосифовски Питу ОУ Невена Георгиева Дуња ОУ Кирил Пејчиновиќ ОУ Климент Охридски ОУ Рајко Жинзифов ОУ Кузман Шапкарев ОУ Кузман Јосифовски Питу по ОУ Круме Кепески подрачно ОУ Рајко Жинзифов подрачно ДГ Весели Цветови-Синоличка ДГ Весели Цветови-Мимоза ДГ Весели Цветови-Сончоглед ДГ Весели Цветови-Кокиче ДГ Весели Цветови-Перуника ДГ 8 Март-Расадник ДГ 8 Март –Пеперутка ДГ 8 Март- Пржино (2016) ДГ 8 Март- Стапалче

22 23

ДГ 8 Март- Зуница ДГ Весели Цветови-Ѓурѓица

4184 2900 2850 2755 2700 4500 2458 2832/4500 5000 1029 877 877 890 820 1939 802 250 1534 2016 1050 380 250

Енергетска Енергетска класа по класа МЕЕ пред МЕЕ 253,2 60,5 В C 168,9 58,2 В D 135,8 47,6 В D 159,1 57,7 В D 171,4 63,5 В D 290,2 64,5 В C 261,5 106,4 C F 371,3 131.1 C D 573,1 114.6 C D 103,3 100.4 C C 60,0 68.4 B B 46.1 52.5 B B 49,3 55.4 B C 105,1 128.2 C D 166,7 86.0 C C 99,3 123.8 C D Во ОУ Кузман Јосифовски Питу подрачно 139,9 91.2 C D 271,2 134.5 C G 173,1 164.9 D F ново ново

420

ново

Објект

MWh/a

KWh/m2

Енергент

гас гас гас гас гас гас ЕЛ-1 ЕЛ-1 ЕЛ-1 биомаса биомаса биомаса гас гас гас гас биомаса гас биомаса биомаса биомаса Топлинска пумпа биомаса


Мерки за енергетска ефикасност №

НАЗИВ

M1

Изолација на ндворешни ѕидови

M2 M3

Изолација на под Изолација на покрив

M4

Промена на дограма

M5

Мерки во осветление

M6

Мерки во топлинска станица

M7

Мерки во инсталацијата на котелот

M8

Мерки во опрема за мерење, контрола и управување

M9

Подесување со редуцирана температура во определен период

M10

Мерки кај техничките системи во зградата

M11

Обновливи извори на енергија

M12

Други

ОПИС Дополнителна изолација на надворешни ѕидови,санација на фуги во фасадите . Дополнителна изолација на под. Дополнителна изолација на покрив. Промена на дограма, санација со цел намалување на загубите од инфилтрација. Инсталирање на енергетско-ефикасен систем за осветлување , контрола за постојан интензитет на осветленоста, монтирање на систем за автоматско управување. Светилки со стартни системи: светлечки тела со ефикасни прибори. Ефикасно надворешно осветлување на јавни простори. Реконструкција (замена) на топлинска станица или на нејзините елементи, вклучително изолација. Реконструкција(замена) на котелска инсталација или на елементи од неа (котли, помпи, цевнана мрежа, арматура и др.), вклучително подесување и изолација. Топлински помпи: воздух-воздух, обработен воздух-вода, земјани извори Воведување (замена) на прибори за мерење, контрола и управување. Подесување на системите за греење, топла вода, вентилација,ладење, системи за топлинско искористување и циркулирање на топлина, вентили за заштеда на топла вода: вентили со ограничени протоци и др. Реконструкција (промена) на техничките инсталации или на нивни елементи (грејни тела тела, помпи, вентилатори, цевна мрежа, арматура и др.), вклучително изолации. Воведување на системи, кои користат еден од следните видови ОИЕ: сонце, ветар,вода, земја, вкл. термопомпи. Ефикасни ладилни уреди: ладилници и фрижидери со висок показател на ЕЕ. Ефикасни мокри уреди: машини за миење садови, перални и сушилни за веш со висок показател на ЕЕ.Електронски стоки: електронскии продукти производи - TV, DVD, компјутери и др. Ефикасни канцелариски уреди: компјутри, принтери, факсови и др. Упатство за експлоатација и одржување, обука на персоналот, организациони дејности.


БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО Славко Митовски дипл.маш.инж.

Slavko mitovski, opstina kisela voda prezentacija za sprovedeni merki za energetska efikasnost vo op  
Slavko mitovski, opstina kisela voda prezentacija za sprovedeni merki za energetska efikasnost vo op  
Advertisement