Page 1

Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на објектите, котрола и мерења

Презентер: м-р Саше Паневски

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата – Надворешни ѕидови • Содржина:

1. Обвивка на зградата • Изолација • Прозорци 2. Енергетска контрола 3. Дијагностички мерења

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата - Елементи • Надворешни ѕидови

• Под • Покрив • Прозорци и врати

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата – Надворешни ѕидови • Споредба на изолиран и неизолиран ѕид

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата – Надворешни ѕидови • Практична кај згради со големи непровидни површини во ѕидовите празнините на ѕидот - изолација од влакна или слична растресита изолација од типот на перлит, вермикулит, гранули од пена и др. • Надворешна страна • Најчеси користени материјали се торкретирана пена и крутите плочи од пена. • Внатрешна страна • Најчести користени материјали се цврсти изолациони плочи од влакна или пена www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата – Надворешни ѕидови • Контактна фасада • најчест тип помеѓу различните системи на топлинска изолација, каде изолацијата е прицврстена директно на ѕидот на објектот од надворешната страна.

• Најчесто се користи експандиран полистирен (стиропор), екструдиран полистирен (стиродур) и екструдиран полистирен со карбонски влакна (неопор).

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата – Надворешни ѕидови • Вентилирана фасада • материјалот за топлинска изолација механички е прицврстен за ѕидната конструкција, а преку континуираната изолација се поставува завршна фасадна облога на определена оддалеченост од неа, со што меѓу нив се формира воздушен слој. На најниската кота со рамномерно распоредени отвори, се овозможува влез на надворешниот воздух во просторот помеѓу изолацијата и облогата, а низ отвори на највисоката кота на облогата, излез на тој воздух во атмосферата www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Обвивка на зградата – Подови • Во зависност од тоа дали долниот под е врз почва, подрум (негреан простор) или, пак, тој претставува меѓукатна конструкција помеѓу два греани ката, изолацијата може да се постави само од внатрешна страна, или пак во два слоја, и под и над меѓукатната армиранобетонска (или челична) конструкција.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Термичка изолација на подна конструкција во допир со почва

1. подна облога, 2. армирано цементна кошулка, 3. еластифициран стиропор, 4. хидроизолација, 5. набиен бетон, 6. набиен чакал – песок, 7. набиено тло, 8. армиран бетон, 9. разделна фолија www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Термичка изолација на подна конструкција над визба или негреан простор

1. подна облога, 2. армирано цементна кошулка, 3. еластифициран стиропор, 4. армиран бетон, 5. минерално лепило, 6. стиропор, 7. дрвена гредичка, 8. гипс картонска плоча www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Покриви, тавани и поткровја • Покривите имаат изразено висока акумулација на сончева енергија поради нивната ориентираност и директна изложеност • Разни методи за изолација на покриви - изолација над покривната плоча, под неа, како и изолација на висечките тавани

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Покриви, тавани и поткровја – кос кров

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. www.macef.org.mk

керамида попречна летва подолжна летва пвц-фолија таванска греда експандиран полистирен таванска летва пвц-фолија ламперија


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Покриви, тавани и поткровја – Топлинска заштита во објекти со слободен тавански простор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

www.macef.org.mk

пластифициран ребрест лим попречна летва таванска греда ламперија експандиран полистирен дрвена плоча – иверица АБ конструкција малтер


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Прозорци U- вредност (топлинска спроводливост) компоненти

W/m2K

алуминиумска рамка

10,0

дрвена рамка

2,8

3mm единечно стакло

5,9

двојно застаклување - 2х3mm стакло со 6mm воздушен слој

3,1

системи алуминиумска рамка со 3mm единечно стакло алуминиумска рамка со двојно 3mm стакло и 6mm воздушен слој дрвена рамка со 3mm еднослојно стакло дрвена рамка со двојно 3mm стакло и 6mm воздушен слој

www.macef.org.mk

6,9 3,8 5,5 3,0


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

• 1) • • • • • • • • • • • • •

Пример Мерки за реконструкција : Вградување на топлинска изолација Надворешна изолација на ѕидови Изолација на покрив Изолација на под Термоизолациони материјали: Камена волна, λ=0.035 W/mK Стаклена волна, λ=0.037W/mK Експандиран полистирен, EPS λ=0.027 W/mK Екструдиран полистирен, XPS λ=0.025 W/mK Дебелина на изолациониот слој: 5, 10, 15 и 30 cm – на ѕидовите и покривот 5 cm – на подот 2)Поставување на нови прозорци Кај сите анализирани објекти старите прозорци се заменети со нови (петтокоморни PVC прозорци со двојно застаклување исполна од аргон) www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Заклучок Кој термоизолационен материјал ќе се употреби? Со која дебелина ќе биде изолациониот слој? Каде ќе се постави? Начинот на кој што ќе се постави? www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска проверка Редовни проверки и примена на едноставни мерки можат многу да помогнат во намалување на потрошувачката на енергија!!!! •

Направете план за проверките

Редовно контролирајте ја потрошувачката на енергија

Редовно проверувајте ја состојбата на системите

Повремено ажурирајте го планот во согласност со новите состојби!

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска проверка – конкретни чекори на систем за греење •

Контролирајте ја состојбата на набавено гориво

Контролирајте ја состојбата на потрошено гориво

Проверете дали изолацијата на цевките со топла вода е исправна

Проверете дали има течење во системот за греење

Поставете систем за далечинска контрола на греењето (при далечинско централно греење)

Контролирајте ја температурата во просториите преку термостатски вентили

Редовно чистете ги грејните тела

Правете редовен сервис на системот за греење

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска проверка – обвивка •

Проверете дали преку прозорците навлегува ладен воздух и соодветно затворете ги процепите

Намалете ја температурата во просториите, не ги оставајте прозорците отворени

Проветрувајте кратко време со широко отворени прозорци

Проверете дали се појавува влага на таванската плоча

Спуштете ги ролетните или затворете ги прозорците капаци во топлите летни и ладните зимски денови

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска проверка – електрични уреди •

Купете ладилен уред кој одговара на просторијата

Чистете го филтерот редовно, тоа влијае на ефикасноста

Изберете го капацитетот на електричните бојлери соодветно

Исчистете го варовникот на грејачите на бојлерот

Исклучувајте ги електричните уреди од напојување кои не ги користите

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска проверка – Светилки •

Заменете ги светилките со вжарено влакно со поефикасни светилки кои траат подолго и трошат помалку електрична енергија

Не ги вклучувајте светилките без потреба

Фокусирајте го надворешното осветлување на местата каде што е неопходно

Земете во предвид употреба на потенциометри и тајмери кои го контролираат времетраењето и јачината на осветлувањето

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола

Енергетска контрола = Професионална проценка на ситуацијата актуелната потрошувачка на енергија, еквивалентно со емисија на гасови поврзано со трошоците дава препораки за подобрување на ЕЕ.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола

Tекот на контролата може да опфати различни подрачја, мерки, препораки: •

дефинирање на потрошувачката на сите врсти енергија,

идентификување на потрошувачката на енергија на сите помали и или само на поголемите уреди за греење и ладење и нивнота вкупна потрошувачка на енергија,

идентификување на најекономичните мерки за ЕЕ,

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола

проценка на потенцијалната заштеда на енергијата, буџетски и инвестиционите трошоци и економска анализа на средствата за предложените мерки,

ревидирање на стратегијата на тимот кој енергетски управува со ситемот, во кое е вклучена и анализата на ефектите од спроведените мерки.

Енергетската контрола може да ја спроведе обучено лице (сертифициран енергетски контролор), како вработено лице во фирма или како надворешен консултант што го поседува истиот сертификат.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола • Системи и елементи кои се опфатени: • Обвивка • Систем за греење

• Систем за осветлување • Систем за вентилација и климатизација

• Подготовка на санитарна топла вода • Електрични уреди • Останати уреди www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола – корисни совети 1. Мерење и следење на потрошувачката на енергија (собирање на податоците); • • •

2. Утврдување на начини за намалување на потрошувачката на енергијата и проценување на количеството на потребната енергија

3. Правење на листа на мерки за заштеда на енергија и • спроведување на најдобрите мерки за заштеда на енергија; 4. Набљудување на спроведените мерки и утврдување на • недостатоците •

5. Примена на мерки за отстранување на недостатоците www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола – корисни совети Анализа на состојбата Увид во користење на енергија – количина и финансии Каде се троши енергијата? Анализа дали енергијата е правилно користена. Дијаграм за секој носител на енергија (електрична, топлинска, вода) Иницијативата се прифаќа или не? Се донесува одлука дали се пристапува кон спроведување на мерки за енерегтеска ефикасност кои произлегуваат од претходните чекори

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Енергетска контрола – корисни совети •

Прв приоритет мерки кои не се скапи а носат видливи резултати

Втор приоритет мерки на постоечката опрема, при умеренo ниво на трошоци

Трет приоритет воведување на поефикасни процеси со промена на опремата и системите при повисок ниво на инвестиции

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Дијагностички мерења

Мобилните системи за мерење на состојбата во внатрешен и надворешен простор регистрираат промена на состојба на мерени големини на секои 15 минути, во времетраење од повеќе месеци, и тоа на: температура, влажност на воздухот и нивото на осветленост.

По сите мерења се врши компјутерска обработка на податоците и се доставува извештај од мерењата во табеларна форма (EXCEL табели) или графички прикази, како и толковен дел од страна на обучени лица за ракување со мерната опрема и толкување на наодите.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Камерата располага со моќен инструмент за анализа, двоен приказ, ласерски одредувач на правец, визуелна камера така што претставува идеална алатка за дијагностички одржувања, мерења, како и контрола на објекти.

www.macef.org.mk

Термовизиска камера


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Универзален мерач на вредности со потреба од надворешна сонда,

Универзален мерач на вредности со потреба од надворешна сонда, (пресметка, активен волуменски проток, диференцијална температура, пресметка на енталпија). Уредот е придружен од сонда за мерење на осветленост

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Мерач на ниво на звук во рамки од 32-80 db, 50-100 db како и 80-130 db.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Фото – тахометар за мерење на број на вртежи и линиска брзина од 50 до 10 000 врт/мин.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Анемометар за мерење на брзина на струење на воздух низ вентилациони канали

Анемометар за мерење на брзина на струење на воздух низ вентилациони канали и отвори и мерење на брзина на ветер. Опсегот на работна температура на инструментот е од -20 °C до +60 °C.

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Термометри

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Мерен инструмент за релативна влажност

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

HOBO® Температура/релативна влажност мерачконтинуирано во подолг временски период

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Мерач на електрокондуктивитет

Име CDH-1x CDH-2x CDH-3x

Опсег 10-1990 ppm 10-1990 μS 10-19.9 mS

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

Инструмент за мерење на pH вредност на водата (киселост, базичност)

www.macef.org.mk


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје 2016

Скопје, 03.11.2016

www.macef.org.mk

Sashe panevski obvivka, kontrola i merenja  
Sashe panevski obvivka, kontrola i merenja  
Advertisement