Page 1

Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

Придобивки од реконструкција на објектите и јавното осветлување со ЕЕ мерки во општина Гази Баба согласно ОПЕЕ (2015-2017) м-р Ружица Блажевска Сектор за локален економски развој и информациско комуникациски развој ruzica.blazevska@gazibaba.gov.mk 02.11.2016 Свечена сала на Град Скопје


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

1. Извршени реконструкции на објекти во период 2015-2017 согласно тригодишниот ОПЕЕ. • • • • • • • • • • •

OОУ „Дане Крапчев“ OОУ „Стив Наумов“ ОOУ „Наум Наумовски – Борче“ ОOУ „Крсте Мисирков“ ПООУ„25 Мај“, с. Сингелиќ ООУ „Наум Охридски“ , с. Црешево ООУ „ Kирил и Методиј“ с. Стајковци ООУ „Његош“ ООУ „ Григор Прличев “ ЈУДГ „Детска радост“, Темјанушка и Сончоглед ЈУДГ „ 25 Мај “ , Пони


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

1. ООУ „ Дане Крапчев “

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Нови прозорци и врати

2.153.854,00

6114

34.848,00

47.5

1.55


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

2. OОУ „Стив Наумов “

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Топлинска изолација на фасада

2.000.000

6273

58.529,00

34

1,6

Топлинска изолација на покрив

1.500.000

12329

115.032 ,00

13

3,1


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

3. ООУ „Наум Наумовски - Борче“

МЕРКА

Промена на стари живини со нови ЛЕД светилки

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

378.889,00

8714

154.010,00

2,4

140


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

4. ООУ „Крсте Мисирков “

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Топлинска изолација на покрив

300.000,00

76862

48.269,00

20

19

Нови прозорци

970.938,00

6068

30.341,00

32

1,5

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

5. ПOОУ „ 25 Мај “ , с.Сингелиќ

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Топлинска изолација на фасада

2.103.384,00

5238

52.535,00

40.0

48

Нови прозорци

531.000,00

1923

17.951,00

28

16

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

6. ПOОУ „Наум Охридски“ , с. Црешево

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Топлинска изолација на покрив

1.200,000,00

17883

106.760,00

11

4,5

Замена на подови

240.000,00

/

/

/

/


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

7. OОУ „Кирил и Методиј“ , с. Стајковци

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Замена на подови и кров

8.400.000,00

7127

44.760,00

над 50

1,8

Замена на светилки и дотраена електрична инсталација

31.987,00

/

/

/

/


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

8. OОУ „П.П. Његош“

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Нови прозорци и врати

520.000,00

35600

215.215,00

2,4

9,11

Автоматика на греење

35.000,00

4900

29.400,00

1,1

1,2

Замена на дел од кров

1.230.000,00

37820

226.900,00

5,4

58


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

8. OОУ „Григор Прличев“

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Нова училишна зграда

75.880.971,00


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

9. ЈУДГ „Детска радост“ , Сончоглед и Темјанушка

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Топлинска изолација на покрив Темјанушка

2.700.000,00

50859

469.930,00

5,7

13

Топлинска изолација на покрив Сончоглед

1.700.000

6500

620.515,00

2,6

150

МЕРКА


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

10. ЈУДГ „25 Мај“ , Пони

МЕРКА

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Намалување на емисии на CO2 [tCO2]

Нови прозорци

307.500,00

3200

18.088,00

17

0,8


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

11. Улично осветлување

МЕРКА

Стара состојба

Нова состојба

Инвестиција [MKD]

Заштеда [kWh/god]

Заштеда [MKD/god]

Период на поврат на средства [god]

Замена на светилки – 3444

Живина 125 [W]

Натриумова 70 [W]

22.396.622,00

760521

3.650.502,00

6,1

Намалување на емисии на CO2 [tCO2] 696


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

ЗАКЛУЧОК Со последните реконструкции со превземени мерки за енергетска ефикасност на споменатите објекти и јавно осветлување, општината Гази Баба придонесе кон намалувањето на емисиите на стакленички гасови, оствари заштеда на енергија и финансиски средства и притоа го зголеми комфорот на корисниците на објектите како и поефикасно осветлување за жителите на општината Гази Баба.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО м-р Ружица Блажевска Сектор за локален економски развој и информациско комуникациски развој ruzica.blazevska@gazibaba.gov.mk

Ruzica blazevska, opstina gazi baba pridobivki od rekonstrukcija na objektite i javnoto osvetluvanje  
Ruzica blazevska, opstina gazi baba pridobivki od rekonstrukcija na objektite i javnoto osvetluvanje  
Advertisement