Page 1

Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈАТА Организација и препораки

Презентер: Проф. д-р Константин Димитров

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ОСНОВНА ЗАДАЧА • Основна задача на директор/раководител – Безбедност на сите учесници – Обебзбедување на комфорни услови за работа – Спроведување на работниот процес без застој Не ги спомнуваме посебно финансиски, кадровски, и административни прашања

• Основна задача на раководител на сектор – Функционална состојба на опремата – Редовно снабдување со енергија – Редовно следење на процесите www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ЕНЕРГИЈА

Производство Потрошувачка Финансии Деградирање на животната средина www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

Енергетска пирамида

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

Карактеристики

Демингов КРУГ

Обезбедено со системот за управување со енергија

Планирај

Направи

Дејствувај

Провери

Време

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

Демингов КРУГ • Планирај: Зададете конкретна цел што би влијаела на вашата енергетска мапа. Посветете ѝ се и направете план како би стигнале до оптималната енергетска конфигурација. • Направи: Пронајдете начин за реализација на планот. Спроведете ги дефинираните решенија, процедури, мерки... • Провери: Проверете како и колку спроведените процедури и мерки водат кон зададената цел. Проверете ги резултатите, направете евалуација, а потоа и подобрување на постапките. • Дејствувај: Доколку резултатите се извесни и водат кон целта, проширете го полето на дејствување преку истите претходни чекори и за другите делови што се дел од вашата енергетска мапа.

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА

Континуирано подобрување

Енергетска политика

Преглед на управувањето

Енергетско планирање

Примена и реализација

Проверка

Внатрешна ревизија

www.macef.org.mk

Следење на мерењата и анализа

Корекција и превентива


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТЕКОВНО / ПРЕВЕНТИВНО Високи трошоци = треба контрола

Повторно високи трошоци = треба контрола

Управување со ситемот и инвестиции во мерки

Одиме повторно со управување

Системот е под контрола

Сл. 2

Ефикти на неправино (неконтинуирано) управување со енергијата

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТЕКОВНО

/ ПРЕВЕНТИВНО

Менаџерскиот тим се согласува со програм за управување

Почетни заштеди при правилно управување

Правилно управување и нови инвестиции Преминува во култура на управување со компанијата

инвестиции

Сл. 3

Ефикти на правилен (континуиран) процес на управување со енергијата

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

Зошто да внесам управување со енергијата? Како се вклопува тимот за УЕ со постоечката организациска структура?

ДИЛЕМИ Кој е потребниот минимум што треба да се исполни со примената на УЕ?

Дали веќе исполнувам нешто од барањата?

Од каде да се започне со воведување на системот за УЕ

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

МКС ISO EN 50001

УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА

Што се подразбира? Може да се дефинира како контрола на енергетските текови со помош на систем на управување, така да се постигнат максимални нето придобивки во системот, при минимална потрошувачка на енергија и материјал и минимално влијание врз околината! Тоа вклучува: собирање, анализа, следење на информациите за користењето на енергијата, идентификување, проценка и примена на мерки за заштеда на енергија! www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

КОНТРОЛА • Редовна контрола • Вонредна контрола • Надворешна контрола на објектот – Визуелна проверка на состојба на ограда, фасада, покрив – Громобран

• Внатрешна контрола на објектот – – – – –

Дали протекува покривот Дали има искршени прозорци по ходници (училници?) Дали има искршени електрични прекинувачи Дали течат грејни тела, чешми Дали нормално функционира системот за греење (котлара, подстаница) www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТИМ За да може да се изведе еден ваков сложен процес на управување со енергијата , постои реална потреба: • Назначување на одговорно лице, или тим. • Организација на работата (систематизација на работно место). • Дефинирани права и обврски. • Начин и период на известување.

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

РАКОВОДНО ЛИЦЕ Управува со енергетскиот процес

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

РАКОВОДНО ЛИЦЕ -

-

Контролира (ги следи процесите и токовите на енергија и материјали). Анализа на добиените резултати. Дава препораки за одржување, замена на опрема. Се стреми неговата работа и препораки да придонесат кон заштеда на енергија. Препорачуваедноставни мерки за штедење на енергија. Препорачуваат мерки за Е Е или ОИЕ. Присуствува како надзор при реализација на мерки за санирање или модернизација. РЕДОВНО ПОДНЕСУВА ИЗВЕШТАЈ ДО ДИРЕКТОРОТ !!

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА Во случај на потреба од посложена енергетска контрола, тимот кој што раководи со управувањето на енергетиката, ги следи и анализа редовно резултатите од потрошувачката на енергија, во договор со директорот, може да предложи да се ангажираат надворешни сертифицирани енергетски контролори. Недостаток на пари и време, Мало познавање на енергетскиот систем и недостаток на податоци, Предрасуди во успешноста на мерките и управувањето.

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТЕРМОГРАФИЈА

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТЕРМОГРАФИЈА

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТЕРМОГРАФИЈА

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ТЕРМОГРАФИЈА

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА СУЕ – ниво-а МОТИВИРАНО РАКОВОДСТВО

Ниво 1 - Управувачко ниво

Човеков капитал

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

Постапки, процедури, организациска структура и др.

Ниво 2 - Оперативно ниво ОРГАНИЗАЦИСКА ОДГОВОРНОСТ

Ниво 3 - Техничко ниво

КОМУНИКАЦИЈА

Опрема, технологии МОНИТОРИНГ

КОНТРОЛА

ОПТИМИЗАЦИЈА

Систем на мерење на ефикасноста

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Финална потрошувачка и снабдување МЕРЕЊЕ

ЕТЦ 1

ЕТЦ 2

ЗАПИШУВАЊЕ

ЕТЦ n

ФИНАЛНА ПОТРОШУВАЧКА

www.macef.org.mk

ЕТЦ 1

ЕТЦ 2

СНАБДУВАЊЕ


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ПРЕДЛОГ МЕРКИ Мерки без финансиски вложувања, Мерки со мали финансиски вложувања, Мерки со средни финансиски вложувања, Мерки со високи финансиски вложувања.

Мерките треба да бидат – – – –

опишани на едноставен начин, со јасна цел, референтни вредности на заштеда, улога и одговорности при нивно спроведување. www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ОЦЕНКА • Дали имате ПЛАН за управување со енергија? • Дали во вашата организација има лице кое е задолжено да управува со енергијата? • Дали во последните 3 години се применети некои мерки и постапки поврзани со рационално управување со енергијата? • Дали планирате во наредниот период да превземете мерки за рационално УЕ? • Како го оценувате делот на трошоците за енергија во однос на вкупните трошоци во вашата организација? • Како го оценувате влијанието на делот енергија во однос на еколошките стандарди. www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ПРОЦЕНКА • Дали и во која мера очекувате да се зголемат трошоците за енергија во следните три години во вашата организација? • Како го проценувате потенцијалот за заштеда на енергија во Вашата организација (во проценти )? • Проценувате ли дека има места каде што може да се применат мерки за ЕЕ? • Кои се препреки за примена на мерки за енергетска ефикасност? • Дали ја земате предвид енергетската ефикасност кога купувате новa опрема? • Дали ги контролирате и впишувате месечните состојби на броилата за енергија и вода?

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ПРОЦЕНКА • Дали барате причина за зголемувањата на потрошувачката, ако ја забележите? • Доколку сметките за греење надминуваат определена разумна или вообичаена сума проверете дали тоа се должи на надворешните температури? • Дали сте направиле споредба на потрошувачката на енергија во Вашата институција со слична институција од вашето поле на делување? • Дали имате поставено мерачи на енергетски интензивни системи и опрема? • Дали сте назначиле лица кои што ќе ви помогнат да заштедите енергија?

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ПРОЦЕНКА • Дали реализирате обука за енергетска ефикасност за клучните лица помеѓу персоналот? • Дали Вашиот персонал е информиран за постојната енергетска политика? • Дали во континуитет ги промовирате придобивките од енергетска ефикасност пред персоналот? • Дали Вашата институција ги објавува интерно и пошироко резултатите од програмите за енергетска ефикасност? • Доколку Вашите трошоци за енергија надминуваат одредена разумна сума, дали би сте направиле надворешна Енергетска контрола?

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ПРАШАЊА • Дали персоналот ги држи прозорците и вратите затворени кога работи системот за греење? • Дали е персоналот свесен за фактот дека ќе се спречи непотребно трошење на вода со едноставни постапки како што е правилно затворање на славините? • Дали сите славини кои што капат се поправаат веднаш? • Дали сите врати и прозорци кои што не се во употреба се трајно запечатени? • Дали имате предвидено програма за одржување на врати, прозорци и покриви? • Дали сте ја проверивте зградата од провев низ непотребни отвори како оџаци, цевки или слично? www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

ПРАШАЊА • Дали редовно ги проверувате зградите во однос на влага? • Дали се сите пристапни тавански простори соодветно изолирани? • Дали се прозорците, вратите и другите отвори затнати за заштита од провев? • Дали сите надворечни врати имаат монтирани автоматски затворачи?

www.macef.org.mk


Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

www.macef.org.mk

Konstantin dimitrov upravuvanje so energija  
Konstantin dimitrov upravuvanje so energija  
Advertisement