Page 1

ЈПП за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Чаир


КМГ ЕОЛ Квазар • Дејност: – Проектирање и изведба на фотоволатаични системи – ЛЕД осветлување


Цели на реконструкцијата на уличното осветлување во Општина Чаир • Нов, модерен изглед на општината • Зголемување на ефикасноста на осветлувањето • Подобрување на условите за одвивање на сообраќајот • Зголемување на задоволството кај граѓаните • Намалени трошоци за одржување • Намалување на трошоците за електрична енергија


ЛЕД светилки L4U-30M 30W

1295

L4U-60M 60W

750


750.000,00 денари

60% намалени трошоци за електрична енергија

300.000,00 денари


Инсталиран капацитет • Пред ЈПП 235 кW (2.585 kWh на ден) • После ЈПП 84 кW (924 kWh на ден) Разлика од 151 кW инсталирана моќност Годишна заштеда од 606.265 kWh годишно!!!


Избегнати емисии на CO2 • Годишни избегнати емисии на CO2 – 606.265kWh x 0.976 = 591.714 kgCO2

– Избегнати емисии за 25 години 14.793 tCO2


Далечинско управување


Call center


Благодарам на вниманието!

Kmg eol kvazar jpp za modernizacija na sistemot za javno osvetluvanje vo opstina cair  
Kmg eol kvazar jpp za modernizacija na sistemot za javno osvetluvanje vo opstina cair  
Advertisement