Page 1

Управување со енергијата Скопје, 26.10.2016

Системи за греење и ладење, можности за заштеда на енергија Предавач: Јасминка Димитрова Капац


“Енергетска ефикасност” едноставно е процес на:  помала потрошувачка на енергија за иста услуга  енергетската ефикасност не е складирање (чување) на енергијата  енергетска ефикасност се постигнува со користење на: поефикасни технологии, или процеси


Енергијата е: основна потреба и: дел од материјалното производство

Иако често под енергија се мисли на пристап до електрична енергија (механичка, топлинска, ладилна енергија) градот Скопје користи енергија за: греење ладење проветрување осветлување погон на машини и опрема транспорт и др.


1. Горива и согорување Критериум за избор на горивото:  расположивост  складирање и ракување  цена  карактеристики на горивото долна топлинска моќ содржина на сулфур


Цени на енергенси извор регулаторна комисија за енергетика 01.08.2106 масло за горење екста лесно 1(ЕЛ/1) 38.5 ден/л или 3.85 ден/kWh мазут М-1 24.6 ден/кг или 2.46 ден kWh природен гас 389.12 усд/нм3 или 2.14 ден/kWh БЕГ- образование топлинска енергија на ниво на мерно место 1.93 ден/kWh БЕГ- образование ангажирана топлинска енергија на ниво на мерно место

СНАБДУВАЊЕ – СКОПЈЕ СЕВЕР Ангажирана топлинска моќност на ниво на мерно место

СНАБДУВАЊЕ – СКОПЈЕ СЕВЕР топлинска енергија на ниво на мерно место

1.02 ден/kWh 2.005 ден/kWh 4.24 ден/kWh


Цени на ел.енергија извор регулаторна комисија за енергетика 01.07.2106 Потрошувачи од I тарифен степен (моќност)

Потрошувачи од I тарифен степен (висока тарифа)-активна електрична енергија

Потрошувачи од I тарифен степен (ниска тарифа)-активна електрична енергија

748.11 ден/kWh 3.58 ден/kWh

1.76 ден/kWh

Потрошувачи од I тарифен степен (висока тарифа)-прекумерна превземена реактивна

електрична енергија cosφ=0.95

0.88 ден/kVArh

Потрошувачи од I тарифен степен (ниска тарифа)-прекумерна превземена реактивна електрична енергија cosφ=0.95

0.45 ден/kVArh


Цени на ел.енергија извор регулаторна комисија за енергетика 01.07.2106 Потрошувачи од II тарифен степен (висока тарифа)-активна електрична енергија

8.66 ден/kWh

Потрошувачи од II тарифен степен (висока тарифа)-прекумерна превземена реактивна електрична енергија cosφ=0.95

Јавно осветлување ЕВН Македонија АД - Скопје Просечна цена за снабдување на тарифни потрошувачи

1.65 ден/kVArh 5.58 ден/kWh

4.73 ден/kWh


Цени на енергенси: дрвени цепеници

пелети

3000 ден/м3 или 1.5 ден/kWh

или

12000 ден/тон 3.1 ден kWh


2. Енергетска ефикасност во СИСТЕМИТЕ ЗА ГРЕЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА Трошоците за греење можат да бидат од: техничка природа, и однесувањето на човекот Покрај човечкиот фактор значајни се:

видот на системот за греење одржувањето (редовно/повремено) конструкцијата (изолацијата) на зградата надворешната клима цената на горивото


Видови на системи за греење

Системите за греење се делат на: системи за локално (директно) греење системи за централно (индиректно) греење

Во градот Скопје може да се користи: локално печката цврсти горива (камини, керамични, метални) течни горива (метални, керамички) гасни горива (метални) електрични (термоакумулациони, греалки)


Локален систем за греење - биомаса Биомасата најчесто директно се согорува во: печките Ефикасноста се движи: меѓу (60÷85) %


централно

извор на топлина (котел) флуид за трансфер (вода, пареа, воздух)

дистрибутивен систем (цевки, канали) грејни тела

опрема за контрола


Видови на централни системи за греење Поделба во зависност од носителот на топлина:  водно  загревен медиум и  воздушно Цевна мрежа кај пумпно водно греење


Панелно (површина-панел) греење Според грејната површина панелното греење се дели на:  ѕидно (грејна површина -ѕид)  таванско (грејна површина -таван) и  подно (грејна површина -под) tz≤ 35 oC кај ѕидно и таванско греење tz≤ 25 oC кај подно греење


Во однос на горивата кои се користат: фосилни нафта, гас, јаглен, ТНГ  обновливи извори сончева енергија (топла вода и воздух) геотермална (геотермални топл. пумпи) биомаса (цепеници, дрвени иверки, брикети и пелети) Одредување на потрошувачката на енергија

Класа А B C D E F G

Потрошувачка kWh/m2/год 0-30 31-50 51-70 71-120 121-160 161-200 201-

Коментар Најдобра ефикасност Висока енергетска ефик Ефикасна Просечна Незадоволителна Расипничка Комплетно неефикасна


Мерки за намалување на потрошувачката на енергија (гориво) со: 1. прилагодување на собната температура 2. прозорци (да се отвораат кратко, завеси) 3. минимална замена на воздухот вратите затворени, вентилатор ноќе исклучен просторија пазари гаражи складишта, архиви кујна чекална тоалети ходници

оC

5-12 10 12 16 16 16 16

просторија библиотеки предавални канцеларии лаборатории ресторани театри купатила дом стари

оC

18 18 20 20 22 24 25


4. да се избегуваат дополнителни греачи (електрична греалка) 5. да се намали собната t во одреден период  за секои 2 oC потрошувачката (2-3)% 6. да се исклучат грејните тела во простории кои не се греат (празни училници,канцеларии) 7. обезбеди добар премин на топлина грејните тела да не се блокираат (мебел, завеси ) 8. да се вградат детектори за мраз (смрзнување)

9. системот за греење редовно да се сервисира


Редовното сервисирање вклучува:  контрола на ефикасноста на котелот мерење на CO2 и t на излезните гас 3 год. чистење на горилникот за нафта  одржување на опремата за контрола на t (термостатски вентили) да се испушта воздух од грејните тела панелно греење: чистење со вода со обратна насока да се држи t на водата во котелот на 60 oC


10. користење на термостатски вентили 11. радијатори да не бидат поставени до прозорци, 12. да се изолираат цевките низ просторот што не се грее 13. да се одржува влажноста и температурата t=(18-23) oC =(40-60) % 14. да се исклучат пумпите ако е исклучен системот (лете)


Вентилација Замената на воздухот може да се изврши со:  природна вентилација (како резултат на температурната разлика меѓу надворешниот и внатрешниот воздух) и  принудна вентилација (со помош на вентилатори)


Природна вентилација


Природна вентилација


3. Енергетска ефикасност во СИСТЕМИТЕ ЗА ЛАДЕЊЕ Ладењето се бави со предавање на топлината од:  тело со пониска температура  ладеното тело на тело со повисока температура  околната средина Значи:се троши механичка или топлинска енергија


Се користат:  ладилни флуиди со  ниска t на испарување Компресијата кај ладилните машини може да се оствари со помош на: компресор ејектор, и апсорпција (испарување)


собен клима уред (сплит систем)


Вентилоконвектори (во големите системи) ладилна постројка за добивање на ладна вода 7/12 оC, се состои од:  примарно коло и  секундарно коло


Кондиционирање на воздух Евапоративно (со испарување) ладење Предности:  намалена потрош на ел. енергија до 75 %  помали инвестициони трошоци до 50 % Недостатоци:  зависи од влажноста на надворежниот воздух зголемена потрошувачка на вода


VRV (variable refrigerant volume) систем за кондиционирање на воздух


4. Енергетска ефикасност во СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАГРЕВАЊЕ НА ВОДА

Загревањето на вода е: најголем потрошувач на енергија, по греењето Топла вода во домаќинствата се користи за: санитарни потреби: славини, тушеви, машини за перење алишта и миење на садови греење


За комерцијална примена: хотели, ресторани, болници, школи, ученички домови Видови на загревачи на вода Конвенционални загревачи: електрична енергија природен гас пропан-бутан

Комбинирани загревачи со котли за топла вода за:  санитарни потреби, и  греење фосилни горива (нафта, природен гас) биомаса (пелети) работат автоматски


Котли на биомаса за загревање на вода Пелетите се користат како гориво во:  комерцијалните котли за централно греење на објекти со континуирано автоматско напојување:

Брикети и пелети


Сончеви загревачи на вода (сончева енергија)  директни (отворени, проточни), и  индирекнти (затворени, кружни) Во зависност од начинот на циркулација на водата природна (без пумпа, термосифонски принудна (со пумпа)

Индиректните можат да бидат со: антифриз испуштање (дренирање) на водата


Сончеви загревачи на вода Постројки со вода од водоводна мрежа, т.н. директни со природна циркулација и тоа: термосифонски  (водата се чува во посебен резервоар)


Директни сончеви постројки со принудна циркулација на водата Покрај циркулационата пумпа, опремени се и со  диференцијален термостат, тн. електронски контролер (за автоматско управување и контрола на работата), и  сензори за мерење на температурата


Индиректни постројки со природна циркулација на антифризот-термосифонски природна – термосифонски


Индиректна сончева постројка со принудна циркулација со -антифриз сo пумпа


Индиректни сончеви постројки со испуштање на водата од сончевите колектори


Топлински пумпи за загревање/ладење вода  воздушни (надворешен воздух-извор/ понор), и  геотермални (извор/понор-земјата) Воздушните можат да бидат: воздух/воздушни (загреан воздух во просторот) воздух/вода (подно, вентилоконвектори) Геотермалните можат да бидат од: отворен вид (бунар, езеро, река) затворен вид (цевки во земјата)


Кај затворениот вид дистрибутивниот систем во земјата може да биде поставен:

хоризонтално (пластични цевки поставени на h >80 cm) вертикално (U-цевки на длабочина > 40-100 m)


Топлинска пумпа со вертикален цевен систем


Геотермални топлински пумпи топлинска пумпа со цевен систем потопен во вода (eзеро, река и др.)


Бунарски (отворен) систем топлинска пумпа со отворен круг (бунар, подземна вода и др.)


Jasminka dimitrova kapac sistemi za greenje i ladenje  
Jasminka dimitrova kapac sistemi za greenje i ladenje  
Advertisement