Page 1

Објект: О.У. Лирија – Чаир Инвеститор: ECON Projektmanagement Изведувач: МЕПРИНГ СЕРВИСИ ДООЕЛ Скопје Презентер: Јасмина Делидинкова Илиева, дипл.ел.инж. jasmina@mepserv.mk


Кои сме ние? • Почетоците на фирмата Мепринг сервиси датираат уште од 1993 година. • Дејности: – Проектирање и изведба на системи за централна климатизација и BMS (Building Management Systems) системи за автоматско управување и мониторинг (Siemens, Galletti, SWEP) – Системи за прецизна климатизација на дата центри (Hiref) – Интегрирани системи – обединување на машинството, автоматско управување, енергетски дел за машинство – Заштеда на енергија преку далечинско водење и мониторинг – Енергетски ефикасни системи (топлински пумпи, соларни системи)

23.11.2016

www.mepserv.mk

2


Реализирани проекти за подобрување на енергетска ефикасност • Реконструкција на систем за греење и вградување на систем за регулација на топлинската енергија и далечинско управување и надзор – О.У. Лирија, Чаир • Далечинско управување и мониторинг на топлински потстаници – основни училишта и општинска зграда - Општина Кисела Вода • Систем за следење на потрошувачката на електрична енергија и автоматска регулација и надзор врз системот за греење и ладење во зградата на Министерство за Економија • Систем за греење и ладење – Даути комерц (топлинска пумпа вода-вода и BMS) • Индивидуални куќи –интегрирани системи со топлински пумпи, соларни системи, автоматика, подно греење

23.11.2016

www.mepserv.mk

3


Почетна состојба

Систем за греење: 2 котли на нафта, од по 500kW, 2 грејни круга

2010/2011

• Потрошувачка на нафта • 62.000 Liter (литри)

2011/2012

• Потрошувачка на нафта • 60.000 Liter (литри)

62000,0 Liter

2010/2011 23.11.2016

60000,0 Liter

2011/2012

www.mepserv.mk

4


Мерки

2010/2011

• Потрошувачка на нафта • 62.000 Liter (литри)

2011/2012

• Потрошувачка на нафта • 60.000 Liter (литри)

2012/2013

• Потрошувачка на нафта • 38.800 Liter (литри)

Промена на прозорци Санирање на кров Изолација на ѕидови

62000,0 Liter

60000,0 Liter 38800,0 Liter

2010/2011 23.11.2016

2011/2012

2012/2013

www.mepserv.mk

5


Мерки Анализа • Мерења на температура • Енергетска контрола • постојниот систем за греење станува предимензиониран • Постојниот систем не е поделен на два круга за јужна и северна страна, туку еден круг е за северна страна, јужна страна, како и за ходници, што доведува до преголеми загуби на топлина и не е енергетски ефикасен, на пример, во периодите кога работи само администрацијата (за време на распуст), или кога се користи само спортската сала, се загрева целото училиште.

Преработка на системот за греење • оформени 4 грејни кругови: северна страна, јужна страна, ходници и спортска сала, користење само на еден котел, вградување на турбулатори за да се подобри ефикасноста на котелот. (од 82% на 87%) • Вградени калориметар и мерачи на нафта за да се следи и анализира потрошувачката • Ограничување на термостатските вентили

Употреба на нови технологии • За секој од грејните кругови е вградена автоматска регулација според надворешна температура и компензација со собна температура, како и дополнителна регулација според временска прогноза. • Далечинско управување и мониторинг преку Интернет

23.11.2016

www.mepserv.mk

6


Резултати • Потрошувачка на нафта • 62.000 Liter (литри) • Потрошувачка на нафта • 60.000 Liter (литри)

2010/2011 2011/2012 2012/2013 Промена на прозорци Санирање на кров Изолација

• Потрошувачка на нафта • 38.800 Liter (литри)

2013/2014 Преработка на систем за греење

Вградување на систем за автоматска регулација и далечински надзор

62000,0 Liter

• Потрошувачка на нафта • 17.700 Liter (литри)

60000,0 Liter 38800,0 Liter 17730,0 Liter

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

23.11.2016

www.mepserv.mk

7


Детали за остварените заштеди • • •

Потрошувачка на нафта за грејна сезона 2012/2013 – 38.800 литри. Потрошувачка на нафта за грејна сезона 2013/2014 (од 31.10.2013 до 07.05.2014) – 17.730 литри. Произведената топлинска енергија за грејна сезона 2013/2014 изнесува 145,85 MWh. Тоа значи дека за да се произведе 1 MWh, потребни се 122,3 L нафта. Ако се земат предвид степен-деновите за Скопје, да не беа воведени ЕЕ мерки, потрошувачката на нафта во грејнa сезона 2013/2014 ќе беше 34.454 L. Тоа резултира во заштеда на нафта од 16.724 L (34.454 L 17.730 L = 16.724 L), или 48%.

23.11.2016

www.mepserv.mk

8

Jasmina delidinkova ilieva, mepring servisi rekonstrukcija na ou lirija cair  
Jasmina delidinkova ilieva, mepring servisi rekonstrukcija na ou lirija cair  
Advertisement