Page 1

Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА НА СГГУ ГС „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“ СКОПЈЕ Драгица Костадиновска Директор kontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk 02.11.2016 Сала на совет на Град Скопје


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“ е формирано 1944 год. како прво македонско средно-техничко училиште во Р. Македонија. Во 1965 година, училиштето се сели во нова зграда каде опстојува и до ден-денес. Зградата има околу 11228m² корисна површина со 45 училници и кабинети, работилници, лабаратории, канцелариска сала, сала за состаноци, две фискултурни сали, библиотека и читална. За осовременување на училишната зграда, после долги години, раководството на училиштето, во соработка со Град Скопје и МОН, од 2008 год. отпочнува со реконструкција. Реновирани се: санитарни јазли, подови во ходници и училници, прозори, врати, изведена е гасификација на училиштето, комплетна замена на кров и кровна конструкција, комплетна замена на обични со штедливи светилки, нова атмосферска канализација, реконструкција на фискултурните сали и други зафати.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“-реконструкција на санитарни јазли

Пред и потоа

Пред и потоа


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“-реконструкција на подови во ходници

Пред и потоа

Пред и потоа


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“-реконструкција на подови во училници

Пред

Потоа


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“-реконструкција на прозорци

Пред и потоа

Пред и потоа


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“-реконструкција на кров

Пред

Потоа


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

СГГУГС „Здравко Цветковски“-гасификација -Од јуни 2013 година е пуштен во употреба котелот на гас во СУГС „Здравко Цветковски“ и СУГС„Георги Димитров“, кои беа дел од проектот за гасификација на двете училишта, кој изнесува 6.490.000 денари. Досега за греење на училиштето се трошеле околу 7 милиони денари, а по воведувањето на гасификацијата потрошени се 2 милиони денари, што изнесува околу 70% заштеда.


Денови на енергетска ефикасност на Град Скопје

2016

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО Драгица Костадиновска Директор kontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk

Dragica kostadinovska, zdravko cvetkovski energetska efikasnost na ucilishnata zgrada na sggu gs zdr  
Dragica kostadinovska, zdravko cvetkovski energetska efikasnost na ucilishnata zgrada na sggu gs zdr  
Advertisement