Page 1

Автоматизирано управување на сообраќајот (АТМ) во Скопје Даниел Павлески, д.с.и. Сектор за сообраќај

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Вовед • Управувањето на урбаниот сообраќај изнаоѓање на баланс помеѓу мобилност, живеење, безбедност и одржливост. • Порастот на градовите во претстојните декади = зголемување на сообраќајната побарувачка = раст на предизвикот за управување на сообраќајот иако просторот за развој на патната мрежа е често пати ограничен или воопшто не постои. | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Вовед • Урбаниот сообраќај се карактеризира со различни видови на транспорт (пешаци, велосипеди, јавен транспорт, патнички возила, товарни возила) кои го прават предизвикот за управување на сообраќајот многу комплексен. • Техниките на управувањето на сообраќајот и интелигентните транспортни системи се инструменти кои им овозможуваат на операторите на урбаната сообраќајна мрежа да управуваат со сообраќајот, а со цел да ги постигнат целите на нивната политика. | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Вовед • Но тоа не значи дека тие имаат магично стапче и дека може да ги решат сите проблеми. • Сообраќаен метеж – ситуација во која сообраќајната побарувачка е поголема од понудата на инфраструктура (капацитетот) и предизвикува доцнење, фрустрации, економски и еколошки штети. | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Цели на ATM проект • Оптимизација на светлосните сигнали во реално време • Мониторинг и управување на светлосните сигнали • Мерења и прибирање на податоци за сообраќајот • Визуелен мониторинг на сообраќајните токови • Обезбедување на информации за учесниците во сообраќајот • Давање на приоритет на возила на ЈГП на крстосници со светлосни сигнали

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Компоненти на АТМ системот • Центар за управување и контрола на сообраќајот (ЦУКС) – централни инсталации • Мрежа за пренос на податоци • Опрема покрај пат – периферни инсталации

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Центар за управување и контрола на сообраќајот (ЦУКС)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Центар за управување и контрола на сообраќајот (ЦУКС)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Под системи на АТМ системот • Контрола на сообраќајот • Мониторинг и управување на светлосните сигнали • Детекција и мерење на сообраќајот • Визуелен мониторинг на сообраќајот • Информирање во сообраќајот • Приоритет на возила на ЈГП | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Под - систем за контрола на сообраќајот • Адаптивна сообраќајна сигнална контрола (АССК) на 90 крстосници со светлосни сигнали • Основниот принцип на адаптивната сообраќајна сигнална контрола е да извршува оптимизација на светлосните сигнали во реално време со цел да ги минимизира вкупните социо - економски трошоци на сообраќајниот систем. | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Под - систем за контрола на сообраќајот • Визуелен опис на принципот на АССК

Fixed Adaptive

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Под - систем за контрола на сообраќајот • Адаптивна контрола на сообраќајот – примена на сообраќаен модел за предвидување на сообраќајната побарувачка и прилагодување на зелените времиња на очекуваните сообраќајни токови. • Целта на адаптивната контрола на сообраќајот е да овозможи најдобро искористување на расположливиот капацитет во секоја сообраќајна ситуација • Во случај кога не постои доволен капацитет (кога сообраќајната побарувачка е поголема од капацитетот) тогаш адаптивната контрола на сообраќајот се обидува да ги опслужи сообраќајните токови со што помало време на чекање | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Под - систем за контрола на сообраќајот

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Придобивки од адаптивната контрола на сообраќајот • Намалување на времето на патување на приватниот сообраќај (до 15%) • Намалување на времето на чекање (до 50%) • Намалување на штетните гасови и потрошувачката на гориво (до 10%) • Зголемување на комерцијалната брзина на јавниот транспорт (до 20%) | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Прелиминарна пред/потоа студија • Сообраќајни истражувања: пред (“фиксен контрола”) и потоа (“адаптивна контрола”) • 2 коридори • Индикатор: време на патување • Методологија: време на патување базирано на BT – детекција и подвижен наблудувач • Прибирање на податоци: 4 дена во 3 временски периоди (утрински 07-10, вонврвен 11-14 и попладневен 15-18) | City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Прелиминарна пред/потоа студија Прв коридор (бул. Илинден): • Патување кон запад: -11% (-88s) • Патување кон исток: -23% (-192s)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Прелиминарна пред/потоа студија Втор коридор (бул. Партизански одреди) : • Патување кон запад: -21% (-174s) • Патување кон исток: -27% (-249s)

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Прелиминарна пред/потоа студија • Студијата покажа дека просечното глобално намалување земајќи го во предвид сообраќајното оптоварување изнесува 20% • Во наредниот период е планирано ново истражување на времето на патување кое ќе се спроведува на 10 коридори

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |


Ви благодарам на вниманието daniel.pavleski@skopje.gov.mk

| City of Skopje | Traffic Department | Ilinden blvd No. 82 | 1000 Skopje | Macedonia | www.skopje.gov.mk |

Daniel pavleski, grad skopje avtomatizirano upravuvanje na soobrakajot vo skopje  
Daniel pavleski, grad skopje avtomatizirano upravuvanje na soobrakajot vo skopje  
Advertisement