Page 1

ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ

Комбинирани системи за санитарна топла вода Воведување на санитарна топла вода во нови објекти со комбинирани бојлери или сончеви колектори во комбиниран систем

2016 година


ГОДИШНАTA ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА ЗА СТАН 70 m2 = 15.400 kWh Готвење 12%

Ел.апарати 25% 3850 kWh 1050 kWh

8750 kWh

1750 kWh

Осветлување 7%

Греење 57%

СТВ 11%

Греење

СТВ

Осветлување

Ел.апарати

Процентуалната распределба е превземена од Стратегијата за развој на енергетика на РМ, а топлинската енергија за греење е просечна потрошувачка на стан приклучен на системот на БЕГ 2


Фокус на презентацијата – домаќинства (во нови објекти)

5 kWh на ден за СТВ по домаќинство (≈ 1 бојлер од 80 литри)

Македонија - една од ретките земји чии топлификациони системи не нудат услуга снабдување со СТВ – причина повеќе за развивање на системи кои ќе ги задоволат потребите на потрошувачите за СТВ

3


Доискористување на топлификациониот систем


Топлински изменувач Кога доводната температура од топлификациониот систем не е доволна, се активира електричен грејач, а доводот од топлификациониот систем се прекинува

Довод на вода од топлификационен систем

Поврат на вода во топлификационен систем

Електричен грејач

45°С СТВ

12°С Довод на ладна вода

Кога СТВ ќе ја достигне температурата на водата од топлификациониот систем, се прекинува доводот со што се спречува одведување на топлината кога работи грејачот 5


БОЈЛЕР - Минимум 80 литри - Иноксен топлиноизменувач (за 10 бари притисок)

АВТОМАТИКА - Интегриран систем за контрола, заради максимална искористеност на поевтината топлинска енергија и за да се спречи одлив на топлата вода од бојлерот кон грејната инсталација - Контролер за регулација, ON-OFF вентил и температурни сензори

КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС НА ДОПИР

- Автоматска контрола на грејачот и вентилот за максимално искористување на расположливата енергија - Поставување на посакувана температура - Преглед на моментална температура на двата медиуми 6


1. Двоцевен систем, хоризонтален развод 2. Еден бојлер за задоволување на сите потреби – поврзување на сите потрошувачи на СТВ во станот со PPR цевки 3. Задолжителна наплата по потрошена енергија – распределител за секој стан 4. Дополнителна заштеда со инсталирање на термостатски вентили на радијаторите 7


 ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА - пример:  3 бојлери тестирани во зградата на ДТБЕ и СТБЕ  За 5 месеци потрошени се 316,3 kWh електрична енергија (30%) и 745 kWh топлинска енергија (70%)

 СПОРЕДБА НА ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЈА ЗА СТВ – МОТИВ ЗА ПОТРОШУВАЧИТЕ: Реално сценарио - дневна употреба на СТВ (07-22ч) Потребна енергија за СТВ на ден, по домаќинство

5

kWh

Електричен грејач Цена на електрична енергија (скапа тарифа, со ДДВ) Цена на електрична енергија (евтина тарифа, со ДДВ) Трошок за СТВ

6,6 ден./kWh 3,3 ден./kWh 5.500 ден./сезона

Топловоден грејач Цена на топлинска енергија (домаќинства, со ДДВ) Трошок за СТВ

2,27 ден./kWh 2.100 ден./сезона

ЗАШТЕДА =

55 € /сезона 8


Проценета инвестиција за нови објекти Иноксен електричен бојлер - 80 литри - трајност од 20 години ТИНГ ИНОКС = 10.000 денари Иноксен комбиниран бојлер - со автоматика - 80 литри - трајност од 20 години ТИНГ ИНОКС = 14.900 денари

Разлика во инвестицијата = 4.900 денари по стан Поврат на средствата = 2 години 9


ПРЕДНОСТИ  Лесна изведба  Ниска инвестиција  Брз поврат на средствата  Легално приклучување на топлификациониот систем (одобрено по новите Посебни технички услови)  Наплата по распределител, со цел да се исклучи досегашната практика за „крадење“ од соседите НЕДОСТАТОК  Вон грејната сезона загревањето на СТВ е исклучиво со помош на електричен грејач

РЕШЕНИЕ... 10


Поврзување со топлификациониот систем


 Македонија е сончева земја со низок степен на искористување на сончевата енергија  Скопје е еден од ретките градови чиј топлификационен систем не се користи за снабдување со СТВ НОВ КОНЦЕПТ НА РЕШАВАЊЕ НА ПРАШАЊЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ СО СТВ ВО СКОПЈЕ

 Без потреба топланите да работат преку летниот период  Без дополнителни загуби за дистрибуција на СТВ  Исплатлива инвестиција, без дополнителни, комплицирани зафати во топлификациониот систем 12


Комбиниран систем: -

Сончеви колектори – примарен извор на енергија Топлификационен систем – секундарен извор на енергија Електричен грејач – терцијален извор на енергија

ПРИНЦИП НА РАБОТА Ладна вода (догревање)

Сончеви колектори (предгревање) Електричен грејач (резерва)

Топлификационен систем

13


14


Разработен е проект за три конкретни станбени објекти, плус пилот проект во Топлана Исток

ПРИМЕР НА ПРИМЕНА НА КОМБИНИРАН СИСТЕМ ВО КОЛЕКТИВЕН ОБЈЕКТ

 85 стана  70.000 евра инвестиција во сончева инсталација  5.000 евра инвестиција во потстаница

 16.000 евра инвестиција во разводна инсталација  Алтернативен трошок - цца 13.000 евра за електрични бојлери во кујна и купатило

Реална инвестиција = 925 евра по стан Годишна заштеда = 120 евра по стан 15


Шема за системот за објект на „Голден Арт“ со 85 станови

16


Објект со 85 станови Амортизација 20 години Дисконтна стапка 6% Инфлација 1%

17


Објект со 85 станови Амортизација 20 години Дисконтна стапка 6% Инфлација 1%

18


Конкурентен однос инвестиција/годишно произведена енергија: Вид на систем Сончева енергија + енергија од дистрибутивен систем

Инвестиција по стан

925 €

Год. производство

2,05МWh

Енергија од ветар (пр.ветерен Инвестиција парк кај Богданци) Год. производство

55,5 мил. € 100 GWh

Сончева енергија од термални колектори

Инвестиција по стан

865 €

Год. производство

1,45 МWh

Хидроцентрала (пр. ХЕЦ „Св.Петка“)

Инвестиција

75 мил. €

Год. производство

66 GWh

Сончева енергија од конц. фотоволтаичен систем

Инвестиција

169.740 €

Год. производство

125,283 MWh

450 €/MWh 555 €/MWh 600 €/MWh 1136 €/MWh 1355 €/MWh

Поврзување со топлификациониот систем - со мала инвестиција (+10% средства) се добива дополнителна евтина енергија (+40% годишно) и значително се подобрува времето на поврат на средствата! 19


Висината на производната цена на енергијата добиена од концентраторскиот фотоволтаичен систем е за 2 до 3 пати повисока од цената на енергијата добиена од сончевиот (термален) систем со рамни колектори, зависно од големината и потрошувачката на санитарна топла вода на објектот ПРОИЗВОДНА ЦЕНА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА од СОЛАРНИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРИ (EUR/MWh) Работен век = 20 years

Инвест./Произв.Енергија

Само соларна инс.

Комплет со развод за СТВ

ПРОИЗВОДНА ЦЕНА НА ЕЛЕКТИЧНАТА ЕНЕРГИЈА од CPV (EUR/MWh) Работен век = 20 years

Инвест./Произв.Енергија

Комплет со развод за CPV

Голем објект – 85 стан.

27,50 €

34,00 €

Голем објект – 85 стан.

97,85 €

Среден објект – 36 стан.

36,40 €

43,70 €

Среден објект – 36 стан.

97,60 €

Мал објект – 10 стан.

45,30 €

55,60 €

Мал објект – 10 стан.

Ефикасност на фотоволтаичен систем – околу 20%

РАЗЛИКА (CPV – СОЛАРНИ ТЕРМАЛНИ КОЛЕКТОРИ)

EUR/MWh

%

63,85 €

188%

53,90 €

123%

49,52 €

89%

105,12 €

Ефикасност на соларен (термален) систем – околу 40% 20


Избегнување на „парадоксот“ при производството на СТВ од електрична енергија!

Гориво

2

Топлинска енергија (согорување)

Електрична енергија

Топлинска енергија

1 СТВ

Ослободување на системот за електрична енергија после 22 часот од нагло оптоварување!

Цената на инвестицијата во сончеви колектори досега беше недостаток, затоа што се применуваа пред сѐ во индивидуални станбени објекти, па потребно беше нивно субвенционирање. Поврзувањето со топлификациониот систем ќе предизвика масовна примена на оваа технологија и за возврат, поевтинување на инвестицијата и уште помасовна примена!

3 21


4

Еколошки бенефит – намалување на емисијата на CO₂ од 0,38 kg/kWh (електрична енергија од РЕК Битола) на 0,2 kg/kWh (топлани на гас), потенцијално во ранг од 10.000 t CO₂ /год!

80% од електричната енергија во РМ се произведува во термоцентрали на лигнит. Со тоа, согласно извештајот од HEAL, секое домаќинство за СТВ предизвикува 179,2 €/год здравствена штета, односно 10.000.000 €/год за сите 55.000 потрошувачи на БЕГ!

6

5

Чекор понапред кон исполнување на законските обврски во доменот на обновливите извори на енергија и намалување на зависноста од фосилни горива и увоз на енергија! 22


Револуционерно системско решение, кое во комбинација со системот за дистрибуција на топлинска енергија претставува нов пристап кон масовно решавање на прашањето за СТВ!

7

Самоодржливо, конкурентно и чисто решение!

9

8

Нов стандард на живеење и поголем комфор на потрошувачите!

23

Beg kombinirani sistemi za sanitarna topla voda  
Beg kombinirani sistemi za sanitarna topla voda  
Advertisement