Page 1

Бро ој 79

ЦЕНТАР Р ЗА ЕНЕРГЕ ЕТСКА ЕФИ ИКАСНОСТ НА Н МАКЕДО ОНИЈА

октомври и 2009

МАЦЕФ МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина Во овојј број:  Од уредникотт  Активности на н МАЦЕФ  Новости од Македонија М  Новости од св ветот  Корисни web--адреси  Манифестаци ии

OД УРЕДН НИКОТ Почитувани колеш шки и колеги, членови и си импатизери на ЦЕФ! МАЦ Во овој о број сакам ме да го прив влечеме Вашето о внимание на неко олкуте информа ации: Недела на ен нергетика Мак кедонија 2009 Инфопулт – ен нергетска ефика асност за сите гр раѓани Регионален биззнис форум за енергетика е Дебата Енергеттски карактерисстики на згради Основи на енер ргија за деца- пилот п проект со градинките Регионална ко онференција – Финансирање на н проекти од ргетска ефикасн ност и обновлив ви извори на ене ергија енер Прадавања за зелена енергија а на УАЦС Соработка со Рексус, Р Рехау и Фонко Ф - изложувачи елата на енергетика ја “расте егнавме“ да тра ае две недели, Неде испо олнети со актив вности кои го пр ривлекоа целосн ното внимание на нашето н општество. Мин нистерството за з економија ги додели наградите н на комп паниите кои посстигнаа најпово олни резултати во изминатата годи ина во секторот на изградба на ЕЕ капацитети. МАЦ ЦЕф го реализзира конкурсотт за “Енергетсски ефикасни општини“, награди ите се скромни и, но мотивира ачки, а Г-дин Фуере, по традиција ги додели на најуспешните. алелно со сае емот ТЕХНОМА со одвиваа активностите а Пара бизн нис форуми на актуелни теми – пре езентации на досттигнувања од Словенија, но о и можности и кои се во Маке едонија. Глав вната манифесстација, Конфе еренцијата фин нансирање на прое екти во ЕЕ и об бновливи извор ри, заради своја ата актуелност го привлече не само региона алното, туку и Европското мание: присусттво на Енерегeтската заедн ница, Светска вним банк ка, АДА/АДЦ, УС САИД, ГТЗ, УНДП, КфВ банката а, Агенциите за енер ргетика од Срб бија и Албанијја, Фондовите за енергетска ефикасност на Хрв ватска и Бугари ија – проследен ни со директна ака од Генералн ниот секретар на н ОН, пренесен на од неговиот пора овла астен специјале ен преставник д--р Срѓан Керим.. Тоа беше недела за а паметење, којја ќе предизвикка менување на иките во нашето о општество – ЕНЕРГЕТСКАТА Е Ф ФИКАСНОСТ НЕ нави Е СРЕДСТВО, ТУ УКУ ВРЕДЕН, ЕКОНОМСКИ ПРИФАТЛИВ, РС ЗА МАКЕДОНИ ИЈА. ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР

оф. д-р Константтин Димитров Проф

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА Е ЕФ ФИКАСНОСТ НА Н МАКЕДОНИЈА ЈА - МАЦЕФ

МАЦЕФ е доброволно н научно здружен ние, коешто нуд ди услуги и стручни знаења з од областта на енергетика ата и заштита на а животната средина во в Република Маке едонија и поширокко. МАЦЕФ е член на меѓун народната мрежа а за енергетска ефикасност RENEUER R (Regional Networrk on Efficient Use of Resources). МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy фо ормирана од страна на European com mmission DG Energy and Transport www.managene ergy.net МАЦЕФ e член на Асоцијаци ита на Консултанттски организации. МАЦЕФ е член на РЕЕЕП, Motor M Challenge Programme и официјале ен партнер на Sus stainable Energy y Europe.

Акти ивности на МА АЦЕФ

Организи зирана со поддрш ршка на Министеерство за економ мија на Републик ика Македонија ост можеме да а заклучиме де ека овогодинеш шното 5-то Со гордо јубилејно о издание на „Н Недела на енер ргетика Македон нија 2009“ ги оправ вда и надмина о очекувањата за квалитетот на ггостите од странств во и посетеносста на настани ите. Проследетте дел од настанитте во овој бр рој на ИнфоМА АЦЕФ додека целосниот преглед со осврт на ко онференцијата можете м да го превземете w.energyweek.mkk, а за Ваш примерок од сспецијално од www приготве еното ЦД најаве ете се на info@e energyweek.mk.

На самио от почеток од прегледот им се заблагодарувам ме на сите поддржуувачи за доверб бата која ја доде елија на тимот на МАЦЕФ за осмисслување, подго отовка и реали изација на 6-те е настани. Исто так ка им заблагодаруваме на оние е поединци и организации кои со свои с сугестии јја подобрија со одржината и од дзивот на манифесстацијата, и то оа: МАНУ, Австтриска развојна а агенција (АДА)- Канцеларија К за а техничка под ддршка при Ав встриската амбасада а во Р. Маке едонија, Светск ка банка, ГТЗ,, Скопски саем/ЕРА А групација, Е Европска бизни ис асоцијација,, ЕБРД и Регионал лен проект за Е ЕЕ на УСАИД, Делегацијата Д на а европска Комисија а, како ѐ проф. д-р Арсен Арсе енов од ФЕИТ Скопје. С Но, пред се конференцијатта ја доби офи ицијалната под ддршка од ниот директоратт за енергија и транспорт на Европската Е Генералн комисија а преку програм мата Sustainable e Energy Europe e. Особено не раду ува фактот што о министерство ото за економија освен

Имате желбба за соработтка? Ве молиме контактирајте к е не на: МАЦЕ ЕФ – ул. Н. Паарапунов 3а/52-1, 1000 Ско опје, Теел. 02 3090 177 7 Факс 02 3090 179, e-mail: macef@maceff.org.mk


ИН НФОМАЦЕФ 79 С Страна 2 трад диционалната поддршка, актив вно се вклучи во в Неделата на енер ргетика, а со то оа потенцираше значењето на овој о единствен од овој о вид и обем настан во земја ата. Во организација о на а Министерство ото за економијја, а по повод „Нед дела на енерге етиката 2009“, во Клубот на пратеници во Скоп пје, на 27ми октомври се одржа Конфе еренцијата за коор рдинирано уче ество на дона аторите за ре еализација на прое екти од обнов вливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Оваа конференција а, посветена на една од и – енергетскатта ефикасност и користењето најактуелните теми о изво ори - ја отвори и и ја водеше министерот за на обновливи екон номија, г. Фатми ир Бесими, а сво ои презентации имаа

г. Маркус М Репник од СБ, г. Мајккл Фриц од УС САИД, г. Хајнц Хабе ертојер од Амбасадата на Република Австрија А и г. Франческо Корбо од о ЕБОР. Во рам мки на настанотт се доделија ѐ ради за најуспе ешни проекти од о областа на ЕЕ и ОИЕ на нагр КОГЕЛ - СЕВЕР, ФОНКО и Се екторот за ен нергетика при нистерството за економија. Мин

1. НАСТАН Н НЕМ 2009 20

Неде елата на енегре етика започна на 13 октомври и 2009, во 10 часо от со официјалното отворање на саемот Теххнома. МАЦЕФ беше до 17-ти месе ецот целодневн но застапен со ИНФО ПУЛТ – АСНОСТ ЗА СИТ ТЕ ГРАЃАНИ во првата п саемска ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКА а. Младите ин нженери и акттивисти на МА АЦЕФ беа на хала расп полагање за бе есплатни профе есионални советти за заштеда на енергијата и мерки за енер ргетска ефикассност (ЕЕ) во енот на изолац цијата, осветлен нието, разумно користење на доме елек ктричните апа арати во дом маќинството, значењето з на ене ергетската етикета како и грее ење во домот и можностите за заштеда на енергија и дства преку употреба на сред топлинските распр ределители. За оваа цел преку Регионалниот оект на УСАИД за енергетска про ефи икасност беа интелектуално под дготвени тексттови, а со сред дства од конфе еренцијата беа дизајнирани и испечатени А4 аери со информативна фла содржина. Освен н тоа беше о издание од издадено и второ а за деца, оваа серијалот Енергија година насловено „Необновливи изво ори на енергија““ за деца од 5-1 10 годишна возр раст.

На 13-ти и октомври се од држа првиот ден од Форумот на темите „ Обновли иви извори на енергија регио онални предизв вици“ и „ Примена а на јагленот и заштитата на животна средина“ со кој претседа аваа проф. д д-р А. Предин н, декан, Факкултет за енергети ика - Марибор, Р.Словенија, проф. д-р А. Арсенов, ФЕИТ, УКИМ и проф. д--р К. Димитров,, претседател на н МАЦЕФ. ограмата презе ентираат и активно а земаа а учество На про словенеч чки и локални експерти кои се обидоа да направат синергија и размена на а успешните пр римери и потен нцијата во доменот на: енергија – легисслатива на ЕУ, состојбата с „Обновливи извори на е енија и развој в во воведувањетто на ОИЕ до 20 020“ – м-р во Слове Џ. Бреч чевич, директо ор на инститтутот ИРEЕТ Љубљана (национа ален координаттор на подрач чјето на ОИЕ);; Соларни технологгии и најдобри и искуства во Словенија”, С М. Лампрeт, дипл.инж ж. по рударство, проектен ра аководител за имплемени тација на а соларна енерггија во Словени ија, Велење; „Тр рендови за пасивни соларни колекттори и фотоволттажни уреди” – проф. д-р итров, ФЕИТ, УКИМ; У „Имплем ментација на соларните Д. Дими технологгии во Германи ија“– Dr. J. Krau use-Traudes, ди иректор за ОИЕ во природата, менаџмент и капитал на Hb So olar GmbH, ерманија; „Поте енцијали и трен ндови во користтењето на NRW, Ге енергијата на ветерот” – проф. д-р А. Прeдин, декан,, Факултет ор; „Потенцијал ли за искористтување на за енерггетика, Марибо ветерот како енергиja во РМ“ - проф ф д-р В. Стоилкков, ФЕИТ, оцентрали – Изведливи енергетски е УКИМ; „Мали хидро ции” – проф. д-р А. Асенов и проф. д-р А. Или иев, ФЕИТ, инвестиц УКИМ; „Б Биомаса–брикетти, ферментаци ија директно согорување” – проф. д-р С. Арменски и, Машински фа акултет, УКИМ, и вториот ко да се зголеми ефикасноста на н јагленот во дел: „Как термоцен нтралите” – доц. д д-р У. Ротник, Р директтор, ТЕЦ, Словенијја; „Македонсските јаглени и – влијанието на термоцен нтралите врз животната ср редина“ – Ака адемик Г. Каневче,, проф. д-р Љ Љ. Каневче и м-р И. Андреескки; „Чисти технологгии за користење на јаглен нот“ – д-р С.. Завшек, раководи ител на проекттот за чисти те ехнологии во Словенија, С Велење. з минисстерот за еконо омија Д-р Форумотт го отворија заменик Хаџи-Вассков и г. Е. Фуере, по што беа доделени и нагградите од вториот конкурс за ене ергетски најефи икасна општина а за 2009, п и на кој се пријавија 12 општини. Пријавените проекти и резултати од областа на ЕЕ и ОИЕ со кои општините о проектни учествув ваа ги оценува аше тричлена ко омисија во состтав: проф. д-р К. Димитров, д дипл. маш. инж. И. Петтрушевски, р и М-р Живкко Димов, сертифициран енергеттски контролор етски контрол лор, според однапред сертифициран енерге ениот начин на бодирање. Реззултатите од бо одирањето приложе беа след дните: 1. местто општина Ка арпош – 84 бодови; б 2. Аеродром – 60; 3. Чашкка – 48; 4. Прил леп – 40; 5. Коч чани – 38; ола – 33; 8. Богданци Б – 30; 9. Свети 6. Велесс – 37; 7. Бито

2. НАСТАН Н

РЕГИ ИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА– Е СК КОПСКИ САЕМ, ТЕХН НОМА 2009

Николе; 10. Кавадарци – 23; 11. Штип п – 18 и 12. Арачиново – 02. Првите две на агради се Ен нергетска конттрола на ен објект во на адлежност на општината. училиштте/градинка/јаве III и IV награда – обукка за подготовк ка на база на енергетски е и за објекти во надлежн ност на општтините и податоци едногоди ишно наградно членство во Македонската М о општинска мрежа за з енергетска ефикасност – МОМЕЕ; V и VI награда –

Имате желбба за соработтка? Ве молиме контактирајте к е не на: МАЦЕ ЕФ – ул. Н. Паарапунов 3а/52-1, 1000 Ско опје, тел. 02 30 090 177, 02 309 90 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@ @macef.org.m mk


ИН НФОМАЦЕФ 79 С Страна 3 пром мена на 20 светилки с во канцелариите к на локалната само оуправа или некое н училиштте по избор со с енергетски ефикасни светилки; Награда за покажан интерес и стим мулирање - обука за подгото овка на база на енергетски пода атоци за обје екти во над длежност на општините и едно огодишно награ адно членство во Македонска ата општинска мреж жа за енергетскка ефикасност – МОМЕЕ. Отвор рениот конкурс за енергетски најеф фикасна општин на за 2009 годин на го спроведе едонската општинска мрежа за енергетска ефикасност Маке МОМ МЕЕ во соработкка со МАЦЕФ.

3. НАСТАН Н

БИЗНИС ДЕБАТА - ЕНЕРГЕТСКИ Е КА АРАКТЕРИСТИКИ И НА ЗГРАДИ – ПОЛНУВАЊЕ Н НА ЦЕЛИТЕ ЗА НИСКА ИСП ЕНЕРГЕТСКА ПОТ ТРОШУВАЧКА ВО О ОБЈЕКТИ Деба атата ја отвори и проф. д-р К. Димитров Д со пр резентација за состтојбата во РМ М за потрош шувачката на енергија во дома аќинствата, индустријата, тра анспортот и ко омерцијалните секттори и предлог мерки за за аштеда на енергија во сите секттори како и колкава инвестици ија е потребна за з реализација на истите. и Следеше е дебата на која а земаа збор по овеќе присутни меѓуу кои претставн ници од Кнауф, Адинг, Леснина инженеринг, министерствата за економија и тр ранспорт и врсски, понатаму дежните компании Гранит, Пелагонија, П Жи икол и други. град Праш шањата кои беа б поставуван ни и воедно целата ц дебата воде еше кон вов ведување на стандарди и закони за град дежништво и енергетска ефиккасност, матери ијали ко треба да бидат б употребув вани при изград дба, изолација, прозорци итн. Исто о така, беше ка ажано дека доссега не е срабо отено многу на поле ето на ЕЕ, има многу студии а мала реализац ција. На ова се надо оврза дебатата дека за ЕЕ поттребни се доста а средства кои моментално е тешкко да се обезбе едат и дека инв веститорите не н да ин нвестираат во ова о поле. Дебаттата заврши со се навикнати пора аката дека тр реба да се работи р за посттигнување на резу ултати и исполн нување на норми и согласно Евро опската унија.

4. НАСТАН Н

ОСН НОВИ НА ЕНЕРГИ ИЈАТА ЗА ДЕЦА - ПИЛОТ ПРОЕК КТ СО ГРАД ДИНКИТЕ/ЈАВНИ И ДЕТСКИ УСТАНОВИ На 26. октомври во јавната гр радинка „Орце Николов“ од општина Карпош се спроведе Работилница за практични во пр роцесот на едукација е за енергијата е за присстапи восп питувачите од јавните гр радинки. За потребите на рабо отилницата беа обезбедени ко омплети готови експерименти за големите г групи преку кои деца ата имаа можно ост да дознаат пове еќе за работата а на турбините под дејство на вода и ветер, екол лошки батерии и уште неколку прикази на еко о енергија.

Овојј проект се спроведува веќе 3та година и од година во годи ина добива на а популарностт и поголема примена на содр ржините од сттрана на воспитувачите за кои МАЦЕФ подгготвува советув вања и предавањ ња.

5. НАСТАН Н

Реги ионална конф ференција за инвестирање е во проекти од енергетска ефикасност е и обновливи извори на

енергијја која се одрж жа на 29-30 окттомври, како 5-тти настан, привлече е повеќе од 45 50 експерти, пр редставници на а бизниси, претстав вници на локалн ната самоуправа, агенции за енергетика е од регио онот, финансисски институции,, донатори и регулатори р што збор рува за актуелн носта на темата а и предизвикотт пред кои се нао оѓа Република а Македонија за намалув вање на потрошуувачката на енергија, е а со о тоа намалуување на зависносста од увозотт на енергенсси, и усогласуување на домашна ата со регулатив вата во доменотт на енергетикатта во ЕУ. За време е на дводневнатта конференцијја, насочено се говореше и дебати ираше на следн ните теми: Инвестициски поте енцијал во регионотт, ЕУ Регулатива и финансир рање во проеккти за ЕЕ, Улогата на финансиски ите институции, Пристап до финансиски а како и за Уло огата на општин ните во постигн нување на средства целите 3 x 20 - обврска а на земјите чле енки на ЕУ. Д-р Срѓѓан Керим, специјален пра атеник на Ген нералниот секретар ријат за клима атски промени на ОН, нагл ласи дека конфере енцијата страттешки се ре еализира токкму пред одржувањето на конференцијата во в Копенхаге ен, и ја ра потребата од о зголемени на апори за намал лување на потенцир климатск ките промени. дните говори на а г. Репник, СБ; г-ѓа Ганцер-Сом мер, ГТЗ и Во вовед домаќинот академик По оп-Јорданов, ИЦ ЦЕИМ, МАНУ се зборуваше з ребата од реги ионално здруж жување во изр работка и за потр реплицирање на успеш шни проекти би идејќи оваа тем матика не а државни гра аници туку е прашање од поголеми признава размери. роф. Димитров, МАЦЕФ потенц цираа дека Академик Каневче и пр едонија енергеттската ефикасно ност не е само обврска и „за Маке

потреба,, туку претставу вува благородеен енергетски ресурс. р Не можеме и не мора сами и да го сменимее светот! Доволн лно е да ги дејствија! Да до озволиме нашио от пример сменимее сопствените д да ги инспирира и друугите да го на аправат истото о! Малите едноставвни работи како о замената на св ветилките со по оефикасни, избор на н автомобил што ш троши пом малку гориво, почестото користењ ње на велосипеед, да се изоли ира куќата, се ттие нешта кои ги менуваат ме работит ите!“

На отворањето на вто ориот ден од конференцијата к а г. Хајнц уер, раководите ел на Австриска ата развојна ка анцеларија Хабертау (АДА/АД ДЦ) во Македо онија, рече – Владата на РМ треба поинтенззивно да ги искористува до онаторските финансиски ресурси кои не се кор ристат активно за поддршка н на клучни ефикасност и ОИ ИЕ. проекти од енергетска е е и уче есници во кре еирање на ене ергетската Врвни експерти политика а, која што не е може да се е замисли без поголеми финасиски вложувања, ги претставија а насоките и мо ожностите кои се применуваат во ЕУ. г. П. Јохансен од Светскатта банка и арнер од ЕБО ОР уште еднаш ш ја потврдија својата г. Ј. Та определб ба за помош и инвестирање во Македонија и регионот во ЕЕ и ОИЕ. О г. Виол лета Когалничеану, директо орката на одделот за инфраструктура во Евро опската енергеттска заедница и г. Дитмар орфер, дирекктор за меѓѓународни од дноси во Преинсто Регулато орната комиси ија за енерге етика на Авсстрија по претседа авањето со п панелната сесија „ЕУ регул латива и финанси ирање на про оекти од енер ргетска ефикассност“ го заклучија следното: н систем за сти имулирање - повласстените тарифи се најефикасен на инвесстиции во ОИЕ, но треба да се развијат на начин кој ќе одговара а на реалните потреби - со цел инвестициите в во ЕЕ да бидат успешни у потреб бно е да се ориентни инстр рументи; гранттовите се користатт паразарно о корисни за спроведувањ ње но не треба да претставува аат главен извор на а финансирање - Помош шта од донатор рите треба да се координир ра со цел фондови ите да се искористат и максимално; поттребна е интензив вирана соработтка на донаторсско ниво, доде ека МСП и бизниситте треба да ссе запрашаат за нивните потреби п и повратни и информации за з ефектите од техничката т подд дршка

Имате желбба за соработтка? Ве молиме контактирајте к е не на: МАЦЕ ЕФ – ул. Н. Паарапунов 3а/52-1, 1000 Ско опје, тел. 02 30 090 177, 02 309 90 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@ @macef.org.m mk


ИН НФОМАЦЕФ 79 С Страна 4 - ЕЕ е една од најм моќните алатки за з борба против в енергетската омаштија на сре еден рок. сиро Пона атаму, заклучо оците од друггите панели се с движеа во след дната насока: - Во В законите да д внесеме од дредници за изработка на подззаконска регула атива. - Уссвојување на Директивите Д на а ЕЗ во нашатта регулативаправ вилници, нормативи. - Ен нергетската ефи икасност е енер ргетски ресурс за з Македонија. Со прифаќање п на предвидената п но орма од 9% до 2016 г. можна е заштеда од околуу 1200 GWh. П на а обновливите извори е голем, посебно во - Потенцијалот дело от на хидро потенцијалот. п Потребно е вклучување на државата во инвесстирањето за да д се обезбеди користење на овој потенцијал. реба да се прев вземат: фискалн ни олеснувања - Како мерки кои тр и фо онд за енергетска ефикасност; обуки на сите за инвеститори, ниво оа; подигање на јавна свест; контрола к за спр роведување на зако онски одредби. - Зго олемена потреба од регионална а соработка. - Подготовка на проекти споре ед барањата и условите на итуции. финансиските инсти а меѓу другитте учествуваа Агенцијата за На конференцијата ргетска ефикассност и обновл ливи извори на а енергија на енер Срби ија, Австрискатта агенција за енергетика и Регулаторната коми исија за енерге етика на Австр рија, УСАИД, УНДП, У УНИДО, УНЕЦЕ ЕЕ21, дир ректорите на Фондовите за з енергетска атска и Бугарија а, германскиот ORF O е Отворен ефикасност на Хрва ионален Фонд Енергетика (ГТ ТЗ), Аифориа од Германија, Реги Јенб бахер од Австрија и други. За а повеќе детал ли посетете ја www w.energyweek.mk . ференцијата ја а збогати присуството на три т компанииКонф изло ожувачи со ко ои МАЦЕФ им ма потпишано договори за долггорочна соработтка, и тоа: Рек ксус Лед Систе еми Про оектирање, изве едба и импле ментирање на најнова ЛЕД номична технол логија, соларекон ни системи и безбедносни и, повеќе на елекктрoнски уреди www w.rexus.com.mk

Британијја и агенцијата Аифориа од о Германија одржаа двочасов вни предавања на тема Одрж жлива зелена енергија е и ‘Triple Bo ottom Line Budg get’ пред повеќе е од стотина сттуденти од неколку насоки. Американ колеџ вкклучи и дел од о своите и во поддрш шка на успеш шната реализа ација на студенти Конфере енцијата, што за а младите студе енти претставув вање прво и значајно искуство од д ваков тип. Пр ретседателствотто на НЕМ де на сите инво олвирани студен нти потврди за учество и им издад допринесс кон манифесттацијата.

Македон нска oпштинска мрежа за енерггетска ефикасно ост

Сегашни членови ч на МОМЕ ЕЕ се општините: Сарај, Ѓорче Петр ров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба,, Валандово, Чаи ир, Кочани, Ресе ен, Берово, чево, Штип, Со опиште, Арачинов во, Чашка, Аеродром, Гевгелија, Кич Прилеп и Богданци. оро време очекууваме кон неа да д се приклучат и работни Во најско организац ции и институции кои се вклучени и во програмите п поврзани со енергетскката ефикасност.

Годишна членарина: ч 24 00 00 денари

И конечно голема благгодарност до це елиот тим на МАЦЕФ М кој оловина година а на реализац цијата на напорно работеше по активносстите поврзани со Неделата на енергетика.

Рех хау Енергетски ефикассни градби и систтемите: геотермија, соларни систтеми, топлин нска пумпа, површински систем ми за греење и ладе ење, автоматика а на површинск ки системи и про озорски с-ми. Фон нко Група Про оектирање и изведба на си истеми за климатизација, грее ење, ладење и венттилација, производство на геоттермални топлин нски пумпи.

6. Настан Н – ПРЕДА АВАЊА НА УНИ ИВЕРЗИТЕТ АМЕ ЕРИКАН КОЛЕЏ

СКО ОПЈЕ ЗА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА Веќе е втора година а УАЦС е акад демски партнер р на НЕМ. На

посл ледниот ден од НЕМ 2009 се о одржаа предава ања од страна на гостите од Ин нститутот за зе елена економи ија од Велика

Кор рисни web-адр реси www.enerrgyweek.com.mk www.managenergy.net/kidsccorner w www.worldbank.org g www.enerrgetika.com.mk – единствен портал за з енергетика во Македонија М www.nvossorabotka.gs.gov.m mk w www.pep.org.mk www.erc.o org.mk w www.sustenergy.or rg/ www.moto orchallenge.org/ w www.rec.org www.enerrgy.eu – Енергетскки портал на ЕУ www.ase.org/ w http://gree ennet.i-generation..at/ w www.euractiv.com/ / org/ www.displlay-campaign.org/ w www.energie-cites. www.reeep.org w www.kids.evn.com. .mk www.euro opesustainableenerg gy.com w www.eneffect.bg www.kids..evn.com.mk w www.moepp.gov.m mk http://ec.e europa.eu/energy/index_en.html w www.rexus.com.mk k k www.ri.com.mk w www.rehau.com.m

Редакц ција: Центар за енеергетска ефикасно ост на Македонијаа Главен н уредник: проф. д д-р Константин Ди имитров Редакто тори: асс. проф. Ма Македонка Димитро ова- заменик гл. уредник, ур Даниел ла Димовска, Фили ип Стојановски

Имате желбба за соработтка? Ве молиме контактирајте к е не на: МАЦЕ ЕФ – ул. Н. Паарапунов 3а/52-1, 1000 Ско опје, тел. 02 30 090 177, 02 309 90 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@ @macef.org.m mk

79 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you