Page 1

Бр рој 77

ЦЕНТ ТАР ЗА ЕНЕР РГЕТСКА ЕФИКАСНО Е ОСТ НА МАК КЕДОНИЈА А

авггуст 2009

МАЦЕФ МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина Во оввој број:  Од уредникоот  Активности и на МАЦЕФ  Новости од Македонија М  Новости од светот  Корисни web-адреси  Манифестац ции

OД УРЕД ДНИКОТ Поч читувани коле ешки и колегги, членови и симпатизери и на МАЦЕФ! Во овој број саккаме да го пр ривлечеме Ваш шето внимание е на некколкуте информ мации: Јавна распра ава за Правилн ник Регионален проект п на УСАИ ИД за енергетска ефикасност Измени на За аконот за енергетика Студија на Светска здравсттвена организација Проект за Но орск енерги и Центар Ц за клим матски промени и Студија за ен нергетска ефиккасност на град д Скопје Конкурс за Енергетски Е ефи икасна општина а за 2008/09 Општина Шттип- нова членкка на МОМЕЕ НЕДЕЛА НА ЕНЕРГЕТИКА Е МАКЕДОНИЈА 20 009 Две од нив се од поссебен интерес. Подготовката а за дела на енер ргетика Македонија 2009 е во полн ек. Тоа Нед е една од на ајмаркантните активности во доменот на ене ергетиката каде Македонија се с претставува а пред регионо от, а и пошироко. Со о присуството на г-динот Срѓан Керим м, и пор раката од ген нералниот секкретар на ОН Н Банки Мун за кли иматските пром мени, Македони ија го привлекуува вниманието о на пол литичарите и надвор од регионот р – и енергетиката а е пол литика, зар не?? Закконот за енер ргетика треба да се измени во некои свои с чле енови. МАЦЕФ Ф предлага до ополнителни амандмани кои и се одн несуваат на созздавањето на законска з основ ва за изработка а на пра авилници за пр римена на мер рки за енергетсска ефикасностт на гра адежни објекти. Ве молиме, прочи итајте ги почиттувани колеги, и испратете ги и до насс Вашите став вови, дури ѐ иако се спроттивни од пред дложен ните амандман ни на законот. Ако не реагир раме, долг е па атот до следните мож жности за допо олнување и изм мена на законите. Со Ваша помош, заеднички, пред Собраниетто на Македон нија мож жеме да ја оправдаме потреб бата од овие законски промен ни. Ги очекуваме Вашите ставови и за другите теми поврзани со мерките секкојдневната примена на в во енергетикката, еко ологијата, екон номијата (како о нераскинлив ва верига) какко и инф формации за поедини акти ивности и но ови производи и на наш шиот пазар ко ои сакаме да а ги промовир раме. Поздрав в од ред дакцијата,

Про оф. д-р Констаантин Димитровв

ЦЕНТАР АР ЗА ЕНЕРГЕТ ТСКА ЕФИКАС СНОСТ НА МАКЕД ДОНИЈА - МАЦ ЦЕФ

МАЦ ЦЕФ е доброво олно научно з здружение, кое ешто нуди услууги и стру учни знаења од д областа на ен нергетиката и за аштита на животтната средина во Република Македонија и пошироко. МАЦ ЦЕФ е член на а меѓународната а мрежа за енергетска ефикасност REN NEUER (Regionall Network on Efficient Use of Resou urces). МАЦ ЦЕФ е дел од мр режата managen nergy формирана од страна на EuroE pea an commission DG D Energy and T Transport www.m managenergy.net МАЦ ЦЕФ e член на Ассоцијацита на Ко онсултантски орга анизации. МАЦ ЦЕФ е член на РЕ ЕЕЕП, Motor Cha allenge Program mme и офи ицијален партнер р на Sustainable e Energy Europe e.

Активности и на МАЦЕФ

Јав вна расправа а за предлогг Правилнико от за повлас стен про оизводител на ел. ен нергија произведена во ком мбинирани по остројки На 5. август, Ми инистерството за економија ја организир раше јавната расправа а за предлогг текстот на Правилникотт за нач чинот за стекн нување статус на повластен производител л на еле ектрична енерггија произведе ена од високоефикасни комби иниран ни

посстројки како и содржината, формата и на ачинот на водење реггистар на повластени произв водители на електрична енер ргија про оизведена од високоефикассни комбинира ани постројки. На рассправат учеств вуваа претставници на ЕЛЕ ЕМ, ЕВН, МЕП ПСО, КОГЕЛ Север, релевантни р фа акултети, КГЛП при Стопан нска ком мора на Македо онија, правниц ци, технички ли ица и други. Пр роф. д-р р К. Димитров,, член на МАЦ ЦЕФ го изработти правилникотт за Аге енцијата за ене ергетика на Р. Македонија, вр рз основа на ја авен пов вик за потреб бите на Мини истерството за економија. Сите С изд држани коменттари и предло ози од страна на експертитте и инсституциите ќе бидат земени предвид во ко онечниот текстт на Пра авилникот. Тојј претставува чекор понапред во усогласуувањето на домашна ата регулатива со таа на ЕУ, а во согласносст со обв вските кон Енергетската заед дница. Рег гионален про оект за енерге етска ефикас сност на УСАИ ИД Изм минатиот месец ц интензивно ссе работеше на а усогласување е на вле езните информ мации приготвени од стра ана на тимот на МА АЦЕФ, за софтверскиот програ ам МАРКАЛ, ко ој се изработува а од стр рана на тим составен с од чл ленови на ИР РГ (САД), МАН НУ и Министерството за економија. Со овој прогграм треба да а се обр работат неко олку варијанттни решенија а за оптима ално сна абдување со енергија, п при земање во предвид на кар ратеристиките на потрошува ачката на ене ергија во поед дини сек ктори на Макед донија.

Имате желба ж за сор работка? Ве молим ме контактираајте не на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52-1, 10000 Скопје, Тел. 02 3090 177 Факс 02 3090 179, e-m mail: macef@ @macef.org.mkk ww.macef.org g.mk ww


ИНФОМАЦЕФ 77 Страна 2 Исто така, за потребите на Кампањата за јавно информирање, како дел од работната програма на МАЦЕФ, во проектот финасиран од страна на УСАИД, се изготвија предлог текстови

за информирање на граѓаните за придобивките од поставување на топлински распределители во домовите, поставување на изолација и затнување на отвори и процепи кои не се соодветно затворени, енергетски ефикасно осветление и слични мерки за енергетска ефикасност во домовите. Со тоа би се намалиле трошоците за греење односно ладење во летниот период. Како дел од задачите за поголемо распространување на информациите за примената на мерките за енергетска ефикасност во домовите, беа реализирани разговори во контактни програми на телевизиите Сител, Скај нет и МТМ. На тој начин на гледачите им се овозможи, со директни јавувања да се информираат за нивни прашања во врска со темата. Тимот на МАЦЕФ, во соработка со колегите од Босна, кои исто така се дел од регионалниот проект, работи на подготовка на работилница по принципот „обука на обучувачи“ за спроведување на програмата за „Зелени училишта“, како и обука за раководниот и наставен кадар во три пилот училиштата. Обуките се закажани да се реализираат на 17-18 септември 2009 во Сараево. Проектот - Намалување на емисијата на стакленички гасови од средните училишта во Р. Македонија Во рамки на овој проект се спроведоа енергетски контроли на 7 (седум) средни училишта од пет градови во Републикава. Целта на проектот е изработка на студија за можноста за намалување на емисиите на стакленички гасови од средните училишта во РМ преку примена на обновливи извори на енергија и мерки за енергетска ефикасност. И покрај одморите, успешно беа собрани податоци за енегетската потрошувачка во училиштата и тоа за неколку години наназад. По успешната реализација на извештајот кој вклучува предлог мерки за енергетска ефикасност, норвешката компанија Норск енерги и локалниот Центар за климатски промени обезбеди средства за проширување на извештајот со уште три средни училишта. Извештајот и заклучоците ќе бидат претставени на завршниот семинар во рамките на проектот „Градење на локални капацитети за развој на проекти од климатските промени“. Студија – СЗО Во рамките на проектот кој го води Светската здравствена организација, а се однесува на подобрување на условите за работа во здравствениот сектор, еден дел е предвиден и за проблематиката на енергетската ефикасност која директно влијае на емисијата на штетни материи во околината, климатските промени и на здравјето на населението. Врз основа на претходните истражувања (неколку студии за врската на производството на енергија, мерките за енергетска ефикасност и емисијата на штетни материи во енергетските постројки на неколку здравствени институции од Републиката), тимот на МАЦЕФ превзеде обврска да приготви критериуми за избор на две институции кои треба да се реновираат и да послужат како пример дека со мерки за енергетска ефикасност, се смалува потрошувачката на енергија и соодветно емисијата на штетни материи. Станува збор за донација од Светската здравствена организација на Македонија.

Трета сезона на проектот на ЕВН Македонија за основци Во тек се интензивни подготовки на третата сезона на проектот на ЕВН Македонија за заштеда и правилно ракување со електрична енергија за 3. и 4. одделение во основните училишта во училишната 2009/2010 г. Четирите организации кои го реализираат проектот на терен, меѓу кои ПланетумСтрумица, Младински совет-Охрид, Жетва на знаење-Прилеп и МАЦЕФ (го покрива целиот северозападен и североисточен дел од Македонија), под режиско водство на Конект од Скопје,

собираат податоци за број на ученици во новата година и се прави распределба на училиштата за покривање на сите краишта во земјата. И оваа година се планира реализација на два натпревари, по еден на крајот од двете полугодија со атрактивни награди за учесниците, а ќе се продолжи со конкурсите за ликовни и литературни творби на тема заштеда на електрична енергија и заштита на животна средина. Во зависност од бројот на учениците се планира да се посетат помеѓу 70-100 училишта во тековната училишна година.

Македонска ефикасност

oпштинска

мрежа

за

енергетска

Сегашни членови на МОМЕЕ се општините: Сарај, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба, Валандово, Чаир, Кочани, Ресен, Берово, Аеродром, Гевгелија и Кичево. Во најскоро време очекуваме кон неа да се приклучат и работни организации и институции кои се вклучени во програмите поврзани со енергетската ефикасност.

Годишна членарина:

24 000 денари

МОМЕЕ – II. Конкурс за ЕЕ општина за 2009 година

Конкурсот е отворен за сите локални самоуправи (општини) на територијата на Република Македонија, а опишаните активности од енергетска ефикасност и обновливи извори на анергија во пријавата за конкурсот треба да се однесуваат само на објекти кои што се во надлежност на општината, улично осветление и сообраќајни сигнални уреди. Конкурсот е отворен од 15 август до 20 септември 2009, Превземи формулар овде. За сите детали и информации контактирајте со г-ца Даниела Димовска на d.dimovska@momee.org.mk или на 02 3090 178/ 071 276 435. Наградите и признанијата за учество ќе се доделуваат на 14. октомври во 13.30 часот, на свечениот коктел по повод одржување на II Бизнис форум на тема „енергетски карактеристики на згради“ во рамките на Скопски саем, а како составен настан на манифестацијата „Недела на енергетика - Македонија 2009“. Повеќе за наградите и ...

МОМЕЕ се проширува на исток од Македонија Веќе од минатиот месец, на иницијатива на канцеларијата за Локален економски развој од оптина Штип, истата пристапи кон Мрежата согледувајќи ги можностите за намалување на трошоците за енергија. Две лица од општина Штип, ќе се вклучат во новиот циклус обуки, кои што започнуваат во месец ноември, и тоа: прв степен - Oбука на администрацијата на локалната самоуправа за Законски обврски кои произлегуваат од Законот за локална самоуправа и Законот за енергетика:

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нè на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52-1, 1000 Скопје, тел. 02 3090 177, 02 3090 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mk


ИНФОМАЦЕФ 77 Страна 3 основни обврски од сектор на енергетската ефикасност во јавните објекти и уличното осветление – можност за намалување на општинскиот буџет за енергија. Групата е во фаза на формирање и има можност да се вклучат и други општини. Пристапете кон МОМЕЕ, Ве очекуваме! Студија за ЕЕ на град Скопје – во тек Дваесетчлен тим составен од сертифицирани енергетски контролори и машински инженери, направија увид во енергетската потрошувачка и системи за греење/ладење на објекти кои се во надлежност на град Скопје.Ова се спроведува за потребите на изработката на Студијата за ЕЕ на градот. Во тек е прибирање на последните информации за потрошувачката на енергија и проверка на нивната точност во однос на големината на карактеристиките на објектите. Потоа следува внесување, обработка и анализирање со користење на специјализиран софтвер подготвен од норвешката консултантска компанија ЕНСИ со дополнувања од страна на Машинскиот факултет и МАЦЕФ. По анализата следи севкупен извештај за енергетската состојбата на објектите и предлог мерки за енергетска ефикасност со чија примена треба да се намалат трошоците за енергија на ниво на град.

Новости од Македонија Македонските земјоделци не ги користат можностите на обновливите извори на енергија Македонија располага со природни енергетски ресурси, но не го користи потенцијалот на обновливите извори на енергија во земјоделството. На земјоделците им треба насочување за тоа како да ги користат обновливите извори на енергија. За таа цел беше промовиран и проект за искористување на обновливи енергии, за да се поттикнат во таа насока земјоделците, како и соодветните државни институции. За прв пат владата парично ќе ги поддржи оние кои ќе се решат на ваков чекор. Земјоделците кои сакаат да ја добијат државната поддршка за искористување на обновливите извори на енергија треба да бидат евидентирани земјоделци. Како поддршка ќе добијат половина од инвестираните средства. Државата за оваа мерка од буџетот ќе издвои 18 милиони денари. Дали Мариово ќе ја спаси Македонија од енергетската криза? Според студија направена во 70-тите години, во Мариово има околу 111 мил. тони квалитетен јаглен, количество доволно за 30-годишна експлоатација. Според едни ова богатство е одлична можност во Мариово да се направи термоелектрана која би произведувала 1400 GWh енергија годишно, со што би се намалил увозот кој сега изнесува околу 2600 GWh. Целта е наоѓање нови извори на енергија, бидејќи Суводол кај Битола ги црпи последните количини. Сепак е јасно дека ако Македонија не започне со инвестирање во нови енергетски објекти кои кај нас не се изградени со децении, ќе доживееме енергетска катастрофа. Владата го корегира законот за енергетика Владата на Р.М. треба во најбрз можен рок да ја извести европската енергетска заедница дека законот за енергетика е корегиран. Деталите околу тоа што се менува во законот не се познати. Генералниот секретар на европската Енергетска заедница истакна дека на Владата и се доставени насоки во кои треба да се извршат промени. Македонија како потписник на Атинскиот меморандум, кој го ратификуваше македонското Собрание во 2005. стана дел од единствениот енергетски пазар кои го сочинуваат земјите од Југоисточна Европа, што пак значи дека земјата се обврзала сите закони од областа на енергетиката да ги прилагоди со европските. Повеќе...

МАЦЕФ и промени на Законот за енергетика МАЦЕФ испрати до Министерството за економија предлози за 8 амандмани во Законот за енергетика. Основната цел на овие амандмани е да се оствари законска подлога за доработка на Правилникот за енергетски карактеристики на градежни објекти, во насока да се обезбеди негова обврзувачка примена. Исто так, треба да се извршат и дополнителни усогласувања со соодветната ЕУ Директива (назначување на независни енергетски контролори за сертифицирање на градежни објекти од аспект на енергетска ефикасност и изработка на студии за енергетска ефикасност на производни процеси). Содржината на овие амандмани и образложението за нивната потреба подетално ќе ги најдете на нашата веб страна www.macef.mk , во рубриката за најнови вести под наслов Предлог за измена и дополнување на Закон за енергетика. Ги молиме нашите читатели да ги коментираат (позитивно или негативно) овие предлог амандмани, за да можат да бидат прифатени од страна на Собранието на Република Македонија. Канаѓани заинтересирани за инвестирање во земјата Канадска компанија сака да ја исчисти Македонија од отпадот и да го претвори во електрична енергија. Инвестицијата ја проценуваат на 200 милиони долари. Владината делегација во Канада предводена од премиерот Груевски се сретнала со тамошната македонска бизнис заедница, но и со канадски стопанственици со што може да се очекува развој во кус рок. Нема економски развој без добар енергетски систем Американската компанија за преработка на нафта и производство на нафтени деривати, „Ергон“ се реши да инвестира во Македонија. Според Нилс Херлениус, претставник за централна Европа, истакнува дека македонскиот пазар е мошне интересен за инвестирање само треба да се подобри конкурентноста за да се постигне поголема продажба. „Ергон “ ја оценуваат Македонија како една од земјите кои произведуваат квалитетни трансформатори затоа ја одбраа како поволна за инвестирање, во споредба со другите во регионот. Повеќе

Новости од светот

Teшки возила ќе генерираат електрична енергија Новата генерација на енергетски технологии за развој на алтернативна и обновлива енергија, го најави успешното финиширање на првиот прототипен систем на „Електрична енергија-оддвижење“ наменет за тешки камиони и возила. Со оваа технологија направено е дополнување на претходниот прототип наменет за автомобили и лесни камиони. Електрична енергијаод-движење е тип на систем поставен на коловозот на места каде тие успоруваат или застануваат, на тој начин возачите на возилата ќе бидат сигурни дека нема да им биде „украдена“ енергијата, која би ја користеле за забрзување. Повеќе... Пробна серија „пунто“ на гас од септември Фабриката за автомобили од Крагуевац од септември ќе започне со производство на моделот „Фиат пунто“ на гас. „Завршено е уредувањето на просторот и сега сме во фаза на инсталирање на нова опрема за производство на возила на течен нафтен гас“, изјави Зоран Богдановиќ, директор на фабриката „Застава автомобили“. Според него, од септември ќе почне пробното производство на возилата на гас. Повеќе... Соларни ќелии ќе се „печатат“ како ѐ весниците Научниците неуморно работат на изработка на соларни ќелии. Тие веруваат дека наскоро соларните ќелии ќе може да се произведуваат многу поевтино користејќи наночестички од мастило. Овие наночестички може да помогнат во печатење на соларните ќелии по принципот на печатење на весник, со кои би се премачкале фасадите и покривите за да ја абсорбираат сончевата енергија и да ја претвораат во електрична енергија. Ова решение со материјал од наночестичките може да ги замени веќе постоечките фотоволтажни ќелии. Научниците ја

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нè на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52-1, 1000 Скопје, тел. 02 3090 177, 02 3090 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mk


ИНФОМАЦЕФ 77 Страна 4 препорачуваат примената на наноматеријалите за абсорбирање светлина, бидејќи наночестичките содржани во мастилото се дури 10.000 пати потенки од прамен од коса. Повеќе... Тајван изгради сончев стадион Јапонскиот архитект Тојо Ито го конструираше новиот соларен стадион во Тајван, единствен од ваков тип во Азија. Стадионот наликува на змеј, што во источната култура значи среќа. Стадионот всушност е прекриен со 8.844 сончеви панели, доволно да обезбедат енергија за целиот стадион. Покривот е со покривна површина од 14.155м2. Соларните панели произведуваат електрична енергија од 1.14 GWh годишно. Оваа количина е доволна да обезбеди до 80% енергија за цело опкружување на стадионот вклучувајќи го ѐ соседството кога стадионот не работи. На тестирањето кое е направено пред официјално да биде пуштен во употреба, на општо изненадување, биле потребни 6 мин за да се вклучи светлечкиот систем на целиот стадион. Повеќе...

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА RENEUER (www.reneuer.com)

RENEUER е формирана по иницијатива на претставници на владите, невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа: Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија, Молдавија, Романија и Хрватска. Основната задача на оваа мрежа е да се ангажира за решавање на проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од Југоисточна Европа. RENEUER ги дефинира основните определби во областа на ефикасното користење на енергијата и водата преку анализа на проблемите со кои се среќаваат земјите од Југоисточна Европа и можностите за нивно решавање.

Корисни web-адреси www.managenergy.net/kidscorner www.worldbank.org www.energetika.com.mk – единствен портал за енергетика во Македонија www.nvosorabotka.gs.gov.mk www.pep.org.mk www.erc.org.mk www.sustenergy.org/ www.motorchallenge.org/ www.rec.org www.energy.eu – Енергетски портал на ЕУ www.ase.org/ http://greennet.i-generation.at/ www.euractiv.com/ www.energie-cites.org/ www.display-campaign.org/ www.reeep.org www.kids.evn.com.mk www.europesustainableenergy.com www.eneffect.bg www.kids.evn.com.mk www.moepp.gov.mk http://ec.europa.eu/energy/index_en.html www.ri.com.mk

Манифестации Четврт светски форум за енергетска регулатива 18 - 21 октомври 2009, Атина, Грција „Светски форум за енергетска регулатива“, во организација на Регулаторната комисија за енергија на Грција и под покровителство на раководството на Светскиот форум за енергетска регулатива IV, формирано од претседателството на најголемите светски регионални регулаторни здруженија. Повеќе... Нуклеарен отпад: Подземно складирање и одлагање 9 - 10 ноември 2009, Лондон, Велика Британија На конференцијата ќе присуствуваат сите држави кои располагаат со високо радиоактивен отпад и големо количество на потрошено нуклеарно гориво целта на конференцијата е да направат план за евентуално одлагање на материјалите длабоко под површината во геолошките одлагалишта. Како и за останатите важни теми: долготрајно раководење за безбедно одлагање на нуклеарниот отпад и идни предизвици за справување со отпадот на новите нуклеарни централи. Повеќе...

Организирана под покровителство на Министерство за економија на РМ ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИ

1. НАСТАН ИНФО ПУЛТ – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ 13- 17 октомври 2009, 09.00 – 19.00 Активност: Бесплатни професионални совети за заштеда на енергијата и мерки за енергетска ефикасност (ЕЕ), награден квиз со кратки прашања од областа на ЕЕ наменет за граѓаните со можност за добивање на ЕЕ светилки, боенки за најмладите и тематски информативни материјали. Печатени материјали со мерките за енергетска ефикасност. Место: Метрополис Арена – Прва саемска хала, Скопски Саем, Скопје 2. НАСТАН РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ ЗА ЕНЕРГЕТИKA – СКОПСКИ САЕМ, ТЕХНОМА 2009 Вторник, 13. октомври 2009 – Скопски саем, 12.30-16. Тема: Примена на ОИЕ – регионален предизвик Место: Мултибизнис Центар – Скопски саем, Скопје 3. НАСТАН РЕГИОНАЛЕН БИЗНИС ФОРУМ ЗА ЕНЕРГЕТИKA – СКОПСКИ САЕМ, ТЕХНОМА 2009 Среда, 14. октомври 2009, 10.00-13.30 Тема: Енергетски карактеристики на згради – Исполнување на целите за ниска енергетска потрошувачка во објекти Церемонија: Доделување на наградите за „Енергетски најефикасна општина за 2009 г.“, 14. октомври 2009 Место: Мултибизнис Центар – Скопски саем, Скопје 4. НАСТАН ОСНОВИ НА ЕНЕРГИЈАТА ЗА ДЕЦА - ПИЛОТ ПРОЕКТ СО ГРАДИНКИТЕ/ЈАВНИ ДЕТСКИ УСТАНОВИ Вторник, 26. октомври 2009, 10.00 – 12.30 Тема: Работилница за практични пристапи во процесот на едукација за енергијата за воспитувачите од јавните градинки Место: Општина Карпош – Градинка „Орце Николов“ 5. НАСТАН РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА – ФИНАНСИРАЊЕ ВО ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВА ЕНЕРГИЈА Четврток – петок, 29 -30. октомври 2009 – целодневна програма Конференција и мала изложба на компании кои производуваат опрема и материјали за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија Место: Македонска академија на науките и уметностите, Скопје, Република Македонија ПРОГРАМА И ОНЛАЈН РЕГИСТРАЦИЈА НА www.energyweek.mk 6. НАСТАН ПРЕДАВАЊА И РАБОТИЛНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ Петок, 30. октомври 2009, 10.00 – 13.00 Тема: Со зелена економија кон одржливост Место: Амфитеатар, Универзитет Американ Колеџ Скопје, Република Македонија Целна група: Студенти на дипломски и магистарски студии Предавачи од Словенија - Ера Групација Саем за зелена енергија 2009 25 – 28 ноември 2009, Милано, Италија Саем за Зелена енергија, соларна енергија и производство на енергија за спас на планетата Земја – се главните настани за обновлива енергија кои ќе бидат опфатени на саемот. На двата настани ќе бидат прикажани најдобрите светски современи остварувања од полето на индустријата, машинството, системите и технологијата наменети за бизнис секторот и крајните потрошувачи. Ќе бидат понудени последни решенија и конкретни можности за производство на обновлива енергија и економски решенија. Повеќе... Редакција: Центар за енергетска ефикасност на Македонија Главен уредник: проф. д-р Константин Димитров Редактори: м-р Македонка Димитрова - заменик гл. уредник, Даниела Димовска, Игор Петрушевски, дипл. маш. инж., Жарко Илиевски, дипл. маш. инж., Зоја Таревска

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте нè на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52-1, 1000 Скопје, тел. 02 3090 177, 02 3090 178 и факс 02 3090 179, e-mail: macef@macef.org.mk www.macef.org.mk

77 infomacef  
Advertisement