6 konstantin dimitrov mk

Page 1

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот Заштеда на енергија – Управување со податоци Регионална конференција Проф. Д-р Константин Димитров 06.07.2017 The project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration under Grant Agreement Number 613286.


Одржлив развој •

Битен столб е развојот на енергетиката

Составни делови се ЕЕ и ОИЕ

Изработка на развојни документи – стратегии

Потреба од веродостојни влезни информации

Изработка и прифаќање на единствени равенки за

определување на заштеди на енергија од мерки за ЕЕ •

Следење, собирање, потврдување на податоците

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Собирање на податоци

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Состојба во регионот •

• •

• •

Сите земји во регионот веќе имаат определено претходно искуство Мрежен систем (web) не е развиен и не е законска обврска Основна база за собирање податоци се општините. Законска обврска Податоците по вертикала се доставуваат до Агенциите и понатаму до министерствата Не се собираат податоци за заштеди од ЕЕ мерки од o o o o

Приватни станбени згради Комерцијални објекти Индустрија Енергетика

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Оператор на MVP Кој ја превзема оваа обврска: 

Министерството за економија

Агенција за енергетика

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Шема за следење и потврдување

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Развиена шема

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Придобивки 1 •

Споредување на постигната во однос на планираната заштеда на енергија за сите планови и мерки за енергетска ефикасност, и тоа на различни нивоа

Информација за планираните и вложените финансиски средства за сите планови и мерки, на годишно или

повеќегодишно ниво

Споредување во односот цена-ефективност на спроведувањето на различни планови и мерки Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Придобивки 2 •

Јасна слика за достигнатите во однос на планираните намалувања на емисиите на CO2

Контролна пресметка при одредување на заштедите на енергија и намалување на емисиите за различни мерки

при подготовка на планови и програми.

Дефинирање на вообичаени (by default) вредности при

определувањето на големината на заштедите на национално ниво

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Реализација •

МВП програмата е корисна алатка

Реализацијата не е лесна задача

Треба општеството да има желба да ја реализира

Дополнување на Законот/ секундарна легислатива

Треба искусен оператор кој може да ја проверува точноста на информациите (TD, BU методи)

Треба обука на учесниците кои ги внесуваат информациите – или операторот да е спремен податоците добиени во хартија, да ги внесе во програмот

Финансиска поддршка

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk


Благодарам за вниманието! Има уште... www.macef.org.mk

Достигнувања, реализација и очекувања во регионот

www.macef.org.mk