Page 1

Број 48 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Март 2007 

М А Ц Е Ф МА  ЦЕ  ЕФ  Ф п  пр  ро  ом  мо  ов  ви  ир  ра  а е  ен  не  ер  рг  ге  ет  тс  ск  ка  а е  еф  фи  ик  ка  ас  сн  но  ос  ст  т и  и п  по  оч  чи  ис  ст  та  а ж  жи  ив  во  от  тн  на  а с  ср  ре  ед  ди  ин  на  а  М АЦ 

ó ó  ó  ó  ó  ó 

Во овој број:  Од уредникот  Тековни активности  Новости од Македонија  Новости од другите земји  Корисни web­адреси  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ  Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ!  Активностите  во  областа  на  енергетиката  во  Македонија  се  интензивни. Истото се однесува и на членовите на МАЦЕФ.  Потребно е  да го  одбележиме состанокот  во Киев,  каде  се  презентираа  состојбите  со  топлификациските  системи  во  неколку земји.  Министерствотo  за  Економија  ја  стави  на  јавна  расправа  корегираната  проектна  задача  за  изработка  на  Стратегијата  за  енергетскиот развој на Македонија.  Партнерот  на  Топлификација  АД  Итера  ги  продаде  свoите  акции  на  друга  руска  компанија.  Но  изградбата  на  постројката  нема да трпи во својата динамика.  Ви  посакуваме  почетокот  на  пролетта  (и  календарски)  да  придонесе  за  ведро  расположение  на  работните  места  и  во  домовите 

Проф. Д­р Константин Димитров  ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ  МАЦЕФ  е  доброволно  научно  здружение,  основано  да  делува  во  рамките на Република Македонија и надвор од неа.  МАЦЕФ  е  член  на  меѓународната  мрежа  за  енергетска  ефикасност  RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources).  МАЦЕФ  e  член  на  Асоцијацита  на  Консултантски  организации,  нудејќи  професионални  експертски  услуги  од  својот  делокруг  на  работа,  во  земјата и надвор од неа.  МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на Euro­  pean commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .  МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот. 

Активности на МАЦЕФ  Семинар на Светска Банка за Механизми за чист развој  Претставници  на МАЦЕФ,  специјализирани  за  идентификување  на  објекти  за  имплементација  на  Механизми  за  чист  развој  активно  се  вклучија  во  работата  на семинарот  за  Тргување  со  емисии  на јаглерод, организиран од канцеларијата на СБ од 5­  7 март во Скопје. Регионалните експерти на СБ пренесоа дел од  долгогодишните  искуствата  за  имплементација  на  МЧР  како  и  кредитната  поддршка  која  Банката  ја  нуди  преку  ЕРПА  програмот.  На  засебен  состанок,  МАЦЕФ  ги  консултираше  експертите  за  можни  проекти  со  примена  на  МЧР  во  Македонија. 

Промовиран Клуб Енергија  На тема  „  Како  да се  реши  енергетската криза на Балканот“,  а  во  организација  на  ЕВН  –  Македонија,  во  март  беше  организирана првата средба на членовите на новоформираниот  Клуб  за  енергија.  Во  ексклузивни  рамки  и  со  врвни  експерти  Клубот им понуди можност за дискусии во врска со прашања за  иднината  на  енергетиката,  економијата  и  општеството  на  Македонија.  На  присутните,  меѓу  кои  Владини  претставници,  високи  гости  од  енергетскиот  сектор  во  Македонија  како  и  преставници  на  МАЦЕФ,  им  се  обрати гостинот  Андреас  Ранет,  раководител  на  одделот  за  бизнис  менаџмент  од  Pöyry  Energy,  Лондон/  Виена.  Клубот  претставува  отворен  форум  за  енергетски дијалог во насока на надминување на препреките за  непречен енергетски и економски развој на Р. Македонија.  Семинар за Енергетска Ефикасност на БАС Енвиро  Програмата на ЕБОР  Енвиро  Програмот  направи  напор  за  информирање  на  малостопанствениците за енергетска ефикасност, паралелно со  можностите кои што ги нуди Протоколот од Кјото и Управување  со  CO2  .  Претставниците  на  МАЦЕФ  активно  се  вклучија  во  работните групи чијашто  работа беше  насочена кон идентифи­  кување  на  производни  и  индустриски  капацитети  кои  би  ја  подобриле својата конкурентност преку заштеда на енергија со  примена  на  мерки  за  ЕЕ  и  унапредување  на  технолошките  процеси со примена на нови технологии.  23 март Киев Воркшоп  Urban Heating Reform in Europe and Eurasia: Experiences  and Future Agenda,  Study Country Assessments  Во организација на Alliance to Save Energy  и USAID, во Киев беа  презентирани  резултатите  од  студиските  истражувања  во  неколку земји.  МАЦЕФ,  во  партнерство со ЕнЕфект од Бугарија  и  институтот  Хрвоје  Пожар  од  Хрватска,  беше  задолжен  да  приготви анализа за Македонија а споредбените резулатати беа  презентирани  и  дискутирани  на овој  воркшоп,  во  присуство  на  високи  претставници  на  овие  институции,  Светската  Банка  и  ЕБРД. Материјалот за Македонија, како и за уште неколку други  земји,  се  наоѓа  на  порталот  на  меѓународната  мрежа  за  енергетска ефикасност MUNEE. 

Macedonia Urban Heat Country Report  На чекор до предлог Општински Програми за Енергетска  Ефикасност  Во рамки  на втората фаза од  проектот „Енергетска  Ефикасност  на  општински  објекти“,  финансиран  од  Норвешката  Влада  и  УНДП,  се  одржа  дводневна  обука  за  преставниците  на  општините  Гевгелија,  Сарај,  Центар  и  Карпош.  На  пригодна  свеченост,  во  присуство  на  претставници  од  Агенцијата  за  Енергетика  на  РМ,  Норвешката  Амбасада,  УНДП  и  УСАИД  беа  презентирани  нацрт  Општинските  Програмите  за  Енергетска  Ефикасност  и  идејниот  проект  за  веб  портал  на  Македонската  Општинска Мрежа за Енергетска Ефикасност ­ МОМЕЕ. 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 46 

Осовременет софтверот за Енергетска Контрола  Како  дел  од  проектот  за  обука  на  Енергетски  Контролори,  реализиран  од страна  на Машински  Факултет­Скопје,  МАЦЕФ  и  норвешката  компанија  ЕНСИ,  се  направи  осовременување  на  софтверската  база  на  податоци  со  податоци  карактеристични  за  работа  на  објектите  во  македонски  услови.  Исто  така,  се  одржа  работилница  за  првите  11  сертифицирани  Енергетски  Контролори  во  Македонија  на  тема  економски  пресметки  во  софтверот Key Number. 

Страна 2

Бугарија, Босна  и  Херцеговина,  Србија  и  Црна  Гора,  Македонија,  Молдавија, Романија и Хрватска.  Основната  задача  на  оваа  мрежа  е  да  се  ангажира  за  решавање  на  проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од  Југоисточна  Европа.  RENEUER  ги  дефинира  основните  определби  во  областа  на  ефикасното  користење  на  енергијата  и  водата  преку  анализа  на  проблемите  со  кои  се  среќаваат  земјите  од  Југоисточна  Европа и можностите за нивно решавање. 

teking@mt.net.mk Новости од Македонија 

МАЦЕФ­ЕНСИ: Обука на општините 

Заинтересираните колеги  кои  сакаат  да  станат  активни  членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса, за  да ги добијат потребните формулари за зачленување.  Колегите со поголемо искуство и резултати во оваа област,  со  желба  да  бидат  внесени  во  меѓународниот  регистер  на  експерти,  ги замолуваме  да контактираат со нас,  за  да  им  го доставиме потребниот формулар.  Тоа не значи и обврска  да се биде член на МАЦЕФ. 

Македонска Општинска Мрежа за  Енергетска Ефикасност  Сегашни  членови  на  МОМЕЕ  се  општините:  Сарај,  Ѓорче  Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба и Кичево.  Во  најскоро  време  очекуваме  кон  неа  да  се  приклучат  и  работни  организации  и  Институции  кои  се  вклучени  во  програмите поврзани со енергетската ефикасност.  Годишна членарина:  24 000 денари  Веб Портал www.momee.net.mk  Членките  на  Македонската  Мрежа  за  Енергетска  Ефикасност  присуствуваа на работилница  во  врска со  идејното  решение за  веб  портал  на  МОММЕ.  Сугестиите  на  претставниците  од  општините  членки  ќе  помогне  во  моделирањето  на  вебот  со  цел  да  се  постигне  негова  целосна  функционалност  и  лесна  употреба од страна на општините. Вебот ќе овозможи побрзо и  непречено  комуницирање  на  општините  во  доменот  на  енергетските обврски и ингеренции на општините. 

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО  КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА 

RENEUER (www.reneuer.com)  RENEUER  е  формирана  по  иницијатива  на  претставници  на  владите,  невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија, 

Петнаесет понуди  за  ТЕЦ  Неготино  ги  поминаа  претквалификациите  Преткфалификацискиот  дел  од  меѓународниот  тендер  за  продажба  на  ТЕЦ  Неготино  го  поминаа  15  странски  компании.  Три  компании  отпаднаа  од  трката  заради  неисполнување  на  тендерските правила. Од Владата се вели дека 3те компании не  ги  исполниле  финансиските  услови  кои  предвидуваат  компаниите  што  ќе  учествуваат  на  тендерот  да  имаат  профит  од  200  милиони  евра  во  поседните  3  г.  и  промет  од  400  милиони евра.  Извор: Бизнис портал Тотал  МАГА годишно собрание  Се  одржа  редовното  годишното  собрание  на  Македонската  Геотермална  Асоцијација.  За  претседател  е  избран  Проф.  д­р  Кирил  Поповски,  истакнат  стручњак  во  оваа  област.  Еден  од  заклучоците  е  дека  годината  изобилуваше  со  меѓународни  активности  и  потребата  од  потесна  соработка  меѓу  сродните  организации на ниво на Држава, а и регионално.  Руска  компанија  го  купи  уделот  на  Итера  во  гасната  централа за 600 илјади евра  Руската  компанија Проџект  менаџмент  консалтинг  ЛТД го  купи  уделот  на  Итера  во  гасната  централа  за  600  илјади  евра.  Новиот  сопственик  поседува  60%  од  акциите  на  компанијата.  Претставникот на компанијата, Андреј Королев, изјавил дека се  платени  парите  за  набавка  на  првите  машини,  а  во  тек  се  и  завршните  преговори  со  турската  ГА­МА  и  швајцарски  Алстом  кои  ќе  ја  градат  централата,  која  по  проценките  ќе  почне  со  работа за две години.  Извор: Бизнис портал Тотал  „Енкат  Лариса“  од  Грција  бара  лиценца  за  трговија  со  електрична енергија  Грчката  компанија  Енкат  Лариса  бара  лиценца  за  трговија  со  електрична  енергија  во  земјава.  Правиот  застапник  на  компанијата  потврдува  дека  претставници  на  компанијата  го  потврдиле  своето  барање  во  Регулаторната  комисија  за  енергетика.  Извор: Бизнис портал Тотал  Албанија ги повикува македонските компании на тендер  за изградба термоцентрала  Албанското министерство за економија трговија и енергетика ги  повикува  македонскиите  компании  да учествуваат  на тендерот  за  изградба  на  нова  термоцентрала  во  Албанија.  Се  работи  за  проектот  „Албанија  за едно  евро„  што  предвидува  изградба на  нова  термоцентала  која  ќе  се  дава  под  концесија,  односно  по  принципот  БОТ (компанијата која ќе  победи  на тендерот  треба  да ја изгради термоцентралата, да ја управува извесен период,  а потоа да ја предаде во државна сопственост).  Извор: Бизнис портал Тотал 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 46 

Земјите од регионот бараат да продолжи работењето на  нуклеарната централа Козлодуј  Земјите од ЈИЕ мора веднаш да ги преземат сите можни чекори  за  стабилизација на производството на електрична енергија од  постоечките  капацитети,  да го  намалат  времето  за  ставање  во  употреба на  капацитетите што  се  во  процес  на  модернизација,  реконструкција  и  изградба  и  да  ја  намалат  енергетската  интензивност  на  своите  национални  економии.  Треба  да  се  продолжи векот на работата на 3­от и 4­от блок на нуклеарната  централа  „Козлодуј”.  Овие  барања  се  содржани  во  декларацијата  што  ја  усвоија  министрите  за  економија  на  земјите  од  ЈИЕ  на  конференцијата  за  производството  на  електрична  енергија  по  затворањето  на  3  и  4  блок  на  „Козлодуј” што се одржа во Софија.  Извор: Бизнис портал Тотал  Словенечки  Турбоинститут  учествува  на  тендерот  за  мали хидроцентрали  Компанијата  се  пријавила  на  вториот  повторен  тендер  за  изградба на мали хидроцентрали.  Турбоинститут  потпиша  меморандум  за  соработка  со  претходната Влада со што се предвидуваше, компанијата преку  непосредна  спогодба  да  добие  локација  за  изградба  на  мали  хидроцентрали.  Освен  Турбоинститут  пријавени  се  уште  неколку  странски  компании,  но  повеќето  од  компаниите  кои  учествуваат на тендерот се македонски.  Извор: Бизнис портал Тотал  Големите  потрошувачи  од  први  април  купуваат  струја  слободно на пазар  Големите  потрошувачи  на  електрична  енергија  од  април  се  снабдуваат  на  слободниот  пазар.  Преминот  од  досегашниот  начин  на снабдување  преку  МЕПСО  ќе  оди  постепено,  иако  се  претпоставува  дека  на  почетокот  повторно  со  поголеми  количини  на  електрична  енергија  ќе  се  снабдуваат  преку  ова  претпријатие.  Извор: Бизнис портал Тотал  ЕЛЕМ  стана  членка  на  Европската  асоцијација  на  мали  хидроцентрали  Државната  компанија  за  производство  на  електрична  енергија  АД  Електрани  на  Македонија  (ЕЛЕМ)  во  државна  сопственост  стана  официјална  членка  на  Асоцијацијата  ESHA  (European  Small Hydropower Association).  Извор: Бизнис портал Тотал  Русија  ќе  го  покрие  клириншкиот  долг  со  изградба  на  три гасоводи  Русија  ќе  го  регулира  долгот  од  43,3  милиони  клириншки  долари  кон  Македонија  со  изградба  на  четири  приоритетни  проекти за гасификација во  земјава. Првиот проект е  изградба  на примарен и секундарен гасовод во Скопје,  вториот изградба  на  магистрален  гасовод  Клечовце­Велес­Штип,  третиот  изградба  на  гасовод  Скопје­Тетово,  а  четвртиот  техничка  помош од Русија.  Извор: Бизнис портал Тотал  ТЕЦ Осломеј ќе оди под втор наем  Управниот  одбор  на  Електрани  на  Македонија  (ЕЛЕМ)  експресно  донел одука за  издавање  под наем  на  ТЕЦ  Осломеј.  Управниот  одбор  одлучил  да  ја  издаде  термоцентралата  под  шестмесечен наем.  ТЕЦ Осломеј веќе е даден под наемнина на британско­српската  компанија ЕФТ. Оваа компанија има договор со ЕЛЕМ во кои се  предвидува  ЕФТ  да  го  снабдува  Осломеј  со  јаглен  во  определениот период, а компанијата депонираниот јаглен ќе го 

Страна 3

компензира со  електрична  енергија  од  термоцентралата  во  летниот период.  Извор: Бизнис портал Тотал  Новости од другите земји  Енергетскиот самит на ЕУ нов почеток за Европа?  Европскиот совет го поддржа предлогот на европската комисија  за енергија и климатски промени, прифаќајќи Акционен план со  кој  што  до  2009г.  ќе  се  регулира  европската  енергетска  политика.  Најголем  напредок  е  постигнат  на  полето  на  намалување  на  емисиите  на  стакленички  гасови,  обновливи  извори и енергетската ефикасност.  Мерките  предвидуваат  зголемување  на  учеството  на  обновливите  извори  за  20%  до  2020  г.  Емисиите  на  јаглерод  диоксид  да  се  намалат  за  20%  до  2020  г.  Зголемување  на  уделот  на  биогоривата  за  10%  до  2020  г.  Предвидено  е  и  целосно заменување на класичните светилки со флуоресцентни  до 2010 г, како и забрана за користење на класичните.  Европската  комисија,  исто  така,  наведува  дека  зголемувањето  на  енергетската  ефикасност  за  20%  до  2020  година  ќе  резултира со заштеди од по 100 милијарди евра годишно, но не  изнесува  процени  за потребните  инвестиции  за  да се  достигне  таа цел.  Извор: Еуроактив  Европските  емисии  на  СО2  за  2%  повисоки  од  прикажаното  Вкупниот  обем  на ослободен  јаглероден  диоксид  во  2005  г.  од  инсталациите  вклучени  во  европскиот  систем  на  тргување,  можеби  е  за  2%  повисок  од  количеството  објавено  од  националните влади.  Извор: Поинткарбон  Граѓаните  и  компаниите  на  ЕУ  разидени  околу  енергетската иднина  Додека  граѓаните  на  ЕУ  сметаат  дека  нaјсигурниот  начин  за  обезбедување  стабилна  енергетска  иднина  се  обновливите  извори,  ставот  на  компаниите  е  дека  тоа  може  да  се  постигне  само со развој на нуклеарната енергетика.  Извор: Еуроактив  Напредок во технологијата на мотори на водород  Како  дел  од  истражувањата  финансирани  од  ЕУ,  развиена  е  нова  водородна  технологија  за  поефикасни  мотори.  За  тригодишниот  проект  кој  ја  вклучува  индустријата  и  академската фела од ЕУ и САД,  предвидени  се 5 милиони евра  од 6­та рамковна програма.  Извор: Еуроактив  Бугарија  бавна  во  искористувањето  на  средствата  за  енергетска ефикасност од ЕБР  Клиентите на 6­те бугарски банки коишто се дел од проектот за  ЕЕ  на  Европската  банка  за  развој,  бавно  ги  исполнуваат  плановите  за  искористување  на  50­те  милиони  евра  поддршка  кои  беа  доделени  по  затворањето  на  нуклеарната  централа  Козлодуј.  Една од  причините  според  експертите  е  одлуката  на  доделувачите  на  средствата  за  соработка  со  одредени  добавувачи на опрема за заштеда на енергија.  Извор: Бугарски дневен весник Дневник  Во  Унгарија  ќе  биде  изградена  една  од  најголемите  фабрики за биогас во светот  Еден  од  најголемите  погони  за  производство  на  биогас  во  светот  ќе  биде  изграден  во  рафинеријата  на  фабриката  за  шеќер  во  Капошвар  во  Унгарија.  Фабриката  ќе  преработува  до  1.000  тони  шеќерна  репа  дневно,  а  голем  дел  од  органскиот

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 46 

отпад на  рафинеријата  ќе  биде  рециклиран  и  користен  како  гориво наместо природен гас.  Извор: Бизнис портал Тотал  Србија ја доби првата приватна електроцентрала  Со купувањето на српското претпријатие Енергетика, од страна  на  италијанската  компанија  Декотра,  во  Србија  почнала  да  работи  првата  приватна  електроцентрала.  Централата  во  Лозница  има  инсталирана  моќност  од  55  мегавати.  Купувачот  планира  зголемување  на  капацитетот  на  80  мегавати  што  би  овозможило  годишно  да  се  произведуваат  520.000  MWh  електрична  енергија.  Електраната  би  произведувала  и  топлинска енергија.  Извор: Бизнис портал Тотал 

Страна 4

Манифестации ИНГАС 2007 – II Меѓународен Симпозиум и Саем за  Природен Гас  24­26 април 2007, Истанбул 

Меѓународен Конгрес за Енергетска ефикасност и  Обновливи извори на енергија  24­26 април, 2007, Софија 

Меѓународен Форум за Биоенергија за ЈИЕ  25­26 април, 2007, Софија 

Во североисточна  Бугарија  се  гради  ветропарк  од  230  милиони долари  Бугарската  компанија  Geopower  OOD  ќе  почне  да  гради  ветроцентрала  со  моќност  од  120  MW,  и  ќе  се  состои  од  53  ветерници  во  близина  на  приморското  гратче  Каварна  во  североисточна Бугарија.  Извор: Бизнис портал Тотал 

Меѓународен Саем за Енергетска ефикасност и  обновлива енергија  25­28 април, 2007, Софија 

Проработе најголемата  соларна  електроцентрала  во  светот  Најголемата соларна електрана во  светот, која има  моќност од  11  MW  и  во  која  се  вложени  61  милион  евра,  вчера  беше  пуштена  во  работа  во  градот  Серпа,  200  km  југозападно  од  Лисабон.  Централата  која  покрива  површина  од  60  ha  е  заеднички  проект  на  американските  енергетски  компании  General  Electric  Energy  и  Powerlight  Corporation  и  португалската  компанија за енергија од обновливи извори Catavento.  Извор: Бизнис портал Тотал 

„Енергија и клима“ – Менување на свеста и однесувањето 

Вториот реактор во романската нуклеарка Чернавода ќе  проработи во септември  Вториот реактор во единствената романска нуклеарна централа  Чернавода  ќе  стане  оперативен  во  септември  годинава,  два  месеца  подоцна  од  планираното  поради  продолжените  тестирања.  Изградбата  на  третиот  и  четвртиот  реактор  во  Чернавода  би  требало  да  почне  до  крајот  на  оваа  или  почетокот  на  наредната  година.  Интерес  за  изградба  засега  имаат  покажано  15­тина  компании  и  конзорциуми.  Двата  нови  реактори,  кои  ќе  чинат  2,2  милијарди  евра,  треба  да  бидат  изградени до 2014 година.  Извор: Бизнис портал Тотал  Societe Generale предвидува цените на јаглерод да  пораснат повеќе од двојно до 2012  Аналитичарите  од  Societe  Generale  Cross  Asset  Research  укажуваат на повисок од двоен пораст на цената  за дозволи за  тргување  и  тоа  од  16  евра  во  2008  до  38  евра  во  2012  г.,  додека  со  проектни  обврзници  ќе  се  тргува  за  едно  евро  пониско од горенаведените.  Извор: Поинт Карбон  Корисни web­адреси  http://www.newenergyfinance.com/  http://www.viaexpo.com/  http://www.total.com.mk/  http://www.create.org.uk/  http://www.euractiv.com/  http://www.energyobserver.com/  http://www.ase.org/  http://www.display­campaign.org/  http://www.energie­cites.org/  http://www.erc.org.mk 

Национална палата за култура  Повеќе  Конференција на Energie­Cités 2007  25 – 27 април 2007, Брашов, Романија  Има  можност  да  се  промени  свеста  и  тоа  во  чекор  со  конфор­  ниот живот, локалниот развој, вработувањето... комуникацијата  има  клучна  улога  во  влијанието  на  промена  на  свеста  и  одне­  сувањето  на  луѓето  како  и  нивно  охрабрување  за  превземање  активности  за  енергетска  ефикасност.  Конференцијата  се  одржува по 12 пат.  Повеќе  Европски Геотермален Конгрес  EGC 2007  30 мај – 1 јуни, 2007, Унтерхакинг, Германија  Повеќе  Светски Енергетски Конгрес, WEC 2007  11­ 17, ноември 2007, Рим, Италија  Светскиот  енергетски  конгрес  е  пошироко  признаен  глобален  сеенергетски настан кој се организира уште од 1924 г.  www.roma2007.it  Одржливи региони и општини 2007  8­10 May 2007, Växjö, Шведска  Имплементацијата на ЕУ политиките  и  директивите во  доменот  на  енергетика  и  транспорт  често  се  поврзува  со  големи  можности  и предизвици. Но, тоа исто така носи потешкотии од  административна,  правна  и  практична  природа.  Овој  форум  е  наменет  токму  за  локалните  и  регионални  европски  надлежни  служби.  2 –ра IASME/WSEAS Меѓународна Конференција за  енергија и животна средина  15­17, мај 2007, Порторож, Словенија  Повеќе  Летна Школа –„ Штеди енергија­ Направи го тоа!“  4­9 јуни, 2007, La Colle sur Loup, Азурна Обала, Франција  www.eceee.org  Центар за енергетска ефикасност на Македонија  Уредник: Проф. Д­р Константин Димитров  Редакција: Македонка Димитрова, Игор Петрушевски  Никола Парапунов 3а/52, 1000 Скопје  Тел.: +389 2 3099 216; Факс: +389 2 3061 013  e­mail: macef@macef.org.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 

48 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you