Page 1

Број 44

Ноември 2006

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

МАЦЕФ

МА ЦЕ ЕФ Ф пр ом мо ов ви ир ра а ен ер ргге еттс скка а еф икка ас сн но ос стт и по чи исстта а жи во оттн на а ср ед ди ин на а МАЦ про ене ефи поч жив сре

Во овој број:  ó  Од уредникот  ó  Центар за енергетска ефикасност на  Македонија МАЦЕФ  ó  Новости од Македонија  ó  Новости од другите земји  ó  Корисни web­адреси  ó  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ  Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ!  Енергетиката,  со  целата  своја  комплексност,  од  ден  на  ден  го  привлекува  нашето  внимание:  недостаток  на  електрична  енергија  во  зимскиот  период,  покачување  на  цената  на  електричната  енергија,  ТЕ  Неготино  ќе  работи  или  не,  покачување  на  цената  на  централното  греење  (“парното“),  независната регулаторна комисија ја редуцира цената за греење  во  Скопје­Север,  гасификацијата  на  Скопје  и  на  цела  Македонија,  примена  на  сончева  енергија,  геотермални  топлински  пумпи,  нов  капитал  за  геотермалан  енергија  во  Кочани ...  НИЕ  СМЕТАМЕ  ДЕКА  ГОЛЕМ  ДЕЛ  ОД  ОВИЕ  ПРОБЛЕМИ  МОЖЕ  И  ТРЕБА  ДА  СЕ  РАЗРЕШУВА  СО  ПОАКТИВНА  ПРИМЕНА  НА  МЕРКИТЕ  ЗА  ЕНЕРГЕТСКА  ЕФИКАСНОСТ  –  поефикасно  спроведување  на  Стратегијата  за  енергетска  ефикасност, побрзо усогласување со директивите на ЕУ од оваа  област,  разработка  на  подзаконските  акти,  поактивно  и  помасовно  вклучување на крајните корисници во програмата за  смалување  на  потрошувачката  на  енергија  –  електрична  и  топлинска.  За  да  се  реализира  ваква  програма  потребно  е  енергично  вклучување  на  државната  администрација,  пред  се  Министерството за економија (енергетика), како и на локалната  самоуправа.  Се  реализира  третата  средба  на  учесниците  во  проекти  кои  се  делумно или целосно финасирани од страна на Норвешкото кралство.  Одржливиот  развој  беше  топ  тема  чие  значење  го  елаборираше  министерот  за  животна  средина  Г­дин  Имер  Алиу,  во  присуство  на  највисоките претставници на УНДП и владите на Норвешка и  Шведска.  МАЦЕФ  започна  со  обука  на  втората  група  претставници  на  општинските  администарции,  со  цел  да  се  олесни  проготвувањето  на  годишните  енергетски  планови  и  акционите  програми  за  енергетска  ефикасност, што претставува законска обврска предвидена во Законот за  енергетика.  На  обуката  од  областа  на  енергетската  ефикасност,  своите  достигнувања  ги  презентираа  ФИЛИПС  (јавно  осветлување)  и  ФОНКО  (геотермални топлински пумпи).  Соработка  со  тим  од  Германија  во  областа  на  развивање  на  методологии на Чисти развојни механизми (CDM).  Се  реализира  посета  на  претставници  на  UNIDO  на  Машинскиот  факултет Скопје. 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА  ­  МАЦЕФ  МАЦЕФ е доброволно научно здружение, основано да делува во  рамките на Република Македонија и надвор од неа.  МАЦЕФ е член на меѓународната мрежа за енергетска ефикасност  RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources).  МАЦЕФ e член на Асоцијацита на Консултантски организации, нудејќи  професионални експертски услуги од својот делокруг на работа, во  земјата и надвор од неа.  МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на Euro­  pean commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .  МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот. 

Активности на МАЦЕФ  21 ноември ­ Трет Норвешки координативен состанок  Претставници на МАЦЕФ учествуваа на  3. Норвешки координа­  тивен  состанок,  одржан  во Скопје на 21  ноември, во организа­  ција  на  Кралската  амбасада  на  Норвешка  во  Р.  Македонија.  Г.  Каи  Еиде,  директор  за  политики  и  специјален  пратеник  на  Кралското  норвешко  министерство  за  надворешни  работи  ги  поздрави  и  охрабри  присутните  преставници  од  организации  кои  реализираат  проекти  со  помош  на Амбасадата,  да  продол­  жат со успешните активности за да се постигне побрза интегра­  ција во европските процеси.  Координативниот  состанок  се  одвиваше  во  две  поединечни  сесии,  и тоа економски и развојни проекти и проекти од облас­  та на граѓанското општество, образование, здравство и човеко­  ви права. Учесниците и во двете групи разменуваат искуства за  добрите страни при реализацијата на проекти како и препреки­  те.  Заклучоците  беа  насочени  кон  подобрување  на  човековите  ресурси  во  општините  со  оглед  на  обемните  надлежности  кои  се во нивни ингеренции од неодамна со цел побрза реализација  на  идни  проекти  како  и  доближување  на  проектините  задачи  кон  европски  стандарди  и  можност  за  кофинансирање  со  фондови разположливи во ЕУ.  МАЦЕФ  со  поддршка  од  Норвешката  амбасада  е  во  фаза  на  реализација на проект со  4 општини  во  Македонија на поле на  изработка на програми и акциони планови за примена на мерки  за енергетска ефикасност. 

Поздрав до  читателите  од  сите  учесници  во  подготовката на овој Информатор 

Проф. Д­р Константин Димитров 

Дел од учесниците 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 44 

22.10 Семинар за одржлив развој  Во рамките на отварањето на Шведската и Норвешката амбаса­  да во Македонија, се реализира стручен собир со тема Одржлив  развој.  Министерот  за  Заштита  на  животната  средина  Г­дин  Имер Алиу, заедно со  највисоки претставници на норвешката и  шведската  влада  и  претставниците  на  УНДП,  ги  презентираа  целите на Македонија, како  и помошта која може ад се очекува  од ЕУ.  Во обемната дискусија земаа учество претставниците на  МАНУ, Универзитетот и повеќе НВО. 

Страна 2

Македонска Општинска Мрежа за  Енергетска Ефикасност  Сегашни  членови  на  МОМЕЕ  се  општините:  Сарај,  Ѓорче  Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба и Кичево.  Во  најскоро  време  очекуваме  кон  неа  да  се  приклучат  и  работни  организации  и  Институции  кои  се  вклучени  во  програмите поврзани со енергетската ефикасност.  Годишна членарина:  24 000 денари  Започна  вториот  курс  од  областа  на  енергетската  ефикасност со претставници на општините  МАЦЕФ  ја  продолжува  својата  мисија  со  организирањето  на  обука  на  општинската  администарција  од  областа  на  енергетската ефикасност. При тоа обуката ги опфаќа членовите  на МОМЕЕ – општините Гази Баба, Кисела Вода, Ѓорче Петров и  Кичево.  Сите  учесници  добиваат  бесплатен  софтвер  за  подготовка  на  база на  податоци,  кои  потоа  дополнително  ќе  ги  обработуваат  (економски  карактеристики  на  мерките  за  енергетска  ефикас­  ност)  заеднички  со  лиценцираните  енергетски  контролори,  членови на МАЦЕФ.  Беше  организирана  презентација  на  ФИЛИПС  (јавно  осветлување) и ФОНКО (геотермални топлински пумпи). 

Поздравен говор на Министерот за заштита на животната средина 

UNIDO претставници во посета на Македонија  Машинскиот факултет во Скопје, во рамките  на своите редовни  активности,  беше  домаќин  на  претставниците  на  UNIDO  Г­ѓа  Петра  Швагер  (од  Меѓународниот  центар  во  Виена)  од  Програмата  за  почисто  производство,  придружувана  од  Г­дин  Мирко  Лешњак,  од  компанијата  за  заштита  на  околината  и  одржлив развој од Словенија.  Беа  презентирани  можностите  на  професорите  од  Машинскиот  факултет,  нивната  меѓународна  соработка,  работата  во  ова  подрачје  како  и  просторните  можности  и  опременоста  со  инструменти. 

Презентација на ФОНКО 

Оваа обука е посебно потребна заради обврските кои ги добија  општините  со  новиот  Закон  за  енергетика:  подготовка  на  Енергетски  биланси  и  Акциони  планови  за  енергетска  ефикасност. 

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО  КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА 

RENEUER (www.reneuer.com) 

Во посета на Тренинг центарот за енергетска ефикасност МАЦЕФ –  Машински факултет 

Фондации за финасирање на активности  Заинтересираните  колеги  кои  сакаат  да  станат  активни  членови  на  МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса, за да ги добијат потребните  формулари за зачленување.  Колегите со поголемо искуство и резултати во оваа област, со желба да  бидат  внесени  во  меѓународниот  регистер  на  експерти,    ги  замолуваме  да  контактираат  со  нас,  за  да  им  го  доставиме  потребниот  формулар.  Тоа не значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ. 

RENEUER е  формирана  по  иницијатива  на  претставници  на  владите,  невладините организации и претпријатијата од 8  земји и тоа Албанија,  Бугарија,  Босна  и  Херцеговина,  Србија  и  Црна  Гора,  Македонија,  Молдавија, Романија и Хрватска.  Основната  задача  на  оваа  мрежа  е  да  се  ангажира  за  решавање  на  проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од  Југоисточна  Европа.  RENEUER  ги  дефинира  основните  определби  во  областа  на  ефикасното  користење  на  енергијата  и  водата  преку  анализа  на  проблемите  со  кои  се  среќаваат  земјите  од  Југоисточна  Европа и можностите за нивно решавање. 

teking@mt.net.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 44 

Новости од Македонија  Австриска донација за Проект за геотермална енергија  Грант  во  висина  од  1.5  М€  е  доделен  за  реализација  на  проектот „ Еколошки придобивки и енергетска рационализација  на  геотермалниот  систем  Геотерма–Кочани.  Австриската  агенција за развој  ќе ги  донира  поголемиот  дел од средствата  1.44  М€,  додека  Министерството  за  животна  средина  и  просторно планирање ќе учествува со  50.000 € .  Проектот  има  за цел  да  обезбеди  стабилно  работење  во  следните  25  години  преку модел кој ќе може да се употреби не  само во  кочанскиот  геотермален  систем  туку  и  во  други  претпријатија  кои  се  занимаваат  со    екплоатација  и  дистрибуција  на  геотермални  води.  Македонија и Албанија потпишаа протокол за АМБО  Македонија  и  Албанија  потпишаа  протокол  со  кој  се  утврдија  спојните  точки  на  нафтоводот  АМБО.  Со  протоколот  и  офици­  јално се дефинираа локациите  каде  нафтоводот од Македонија  ќе  се  спојува  со  делот  на  нафтоводот  во  Албанија.  Излезна  точка  во  Македонија  ќе  биде  селото  Лакаица,  а  во  Албанија  месноста Стеблеве.  повеќе...  Руски РАО не се откажува од ТЕЦ Неготино  Претставник  на  Руското  електростопанство  РАО  ЕС    беше  во  Скопје за да се запознае со намерите на Владата за распишува­  ње тендер за ТЕЦ Неготино. Тие и понатаму остануваат во игра  за  ТЕЦ Неготино.  Најавуваат  учество  на новиот  тендер  што  се  очекува да го распише Владата.  повеќе...  ТЕЦ "Неготино" произведува електрична енергија  Владата со ребалансот на буџетот обезбеди 20 милиони евра за  50  илјади  тони  мазут.  ТЕЦ  "Неготино"  веќе  произведува  елек­  трична  енергија.  Во  погон  се  ставени  само  половина,  односно,  околу 95 MW од инсталираниот капацитет.  повеќе...  Макпетрол отвара нова рафинерија за био дизел  Макпетрол  гради  рафинерија  за  производство  на  био  дизел.  Новата  рафинерија  е  лоцирана  во  населбата  Илинден  во  близина  на  Скопје.  Ќе  се  гради  во  рамките  на  складот  на  Макпетрол. Неофицијално се претпоставува дека капацитетот е  70 000 тони био дизел на годишно ниво.  повеќе...  ЕСМ бара зголемување на цената за 13%  ЕСМ  –  ЕВН  достави  барање  за  утврдување  на  максимален  приход  и  цена  на  електричната  енергија  за  идната  година.  Компанијата  бара  нова  цена  за  идната  година  повисока  од  сегашната за 13%. Имено просечната цена што  сега ја  плаќаат  граѓаните изнесува 2,9 денари за еден киловат час, а ЕСМ бара  новата цена да изнесува 3,3 денари.  повеќе...  Увозната електрична енергија за 30 отсто поскапа  На  тендерот  за  увоз  на  електрична  енергија  пет  компании  понудија само една третина од вкупно бараните 151 GWh елек­  трична  енергија  потребни  до  крајот  на  годинава.  Просечната  цена  на  мегават  час  изнесува  74,2  евра.  Најниската  понудена  цена од 67 евра за мегаватчас е за 30 отсто повисока од цената  на  електрична  енергија  увезена  минатиот  месец.  Највисоката  цена  на  тендерот  изнесува  80  евра  за  мегаватчас  електрична  енергија.  повеќе... 

Страна 3

МЕПСО ќе увезе електрична енергија единствено од  компанијата со најниска понудена цена  Македонскиот  преносен  систем  оператор  (МЕПСО)  ќе  увезе  електрична енергија од компанијата која понуди  најниска цена  на тендерот за увоз. Најниска понуда од 67 евра за MW е доби­  ена од ЕТЦ од Атина. Можно е да се увезе електрична енергија  и  од  второрангираната  компанија  на  тендерот  Семпра,  која  понуди 71 евра за MW.  повеќе...  Догодина увозот на електрична енергија ќе не чини 200  милиони евра  Идната година увозот ќе не чини 200 милиони евра, прогнозира  Атанаско  Туневски  генерален  директор  на  Македонскиот  преносен  систем  оператор(МЕПСО).  Според  него  можни  решенија  за  надминување  на  кризата  и  обезбедување  на  енергетска  стабилност  се  гасификација  на  индустријата  и  греењето  и  пуштањето  на  големите  потрошувачи  сами  да  се  снабдуваат со електрична енергија.  повеќе...  Цената на греењето во Скопје­Север снижена за 48%  Второстепената  владина  комисија  за  енергетика  ја  прифати  жалбата  на  Иницијативниот  одбор  на  потрошувачи  на  Скопје  Север. Со  тоа одлуката за зголемување  на цената  на греењето  од  Топлификација  Скопје  Север  за  48%  се  поништува  и  се  враќа  на  повторно  разгледување.  Иницијативниот  одбор  го  оспорува  образложението  за  инвестицијата  од  240  милиони  денари  на  Топланата,  во  однос  на  проектираната  моќност  и  вредноста на инвестицијата по мегават.  повеќе...  Нов енергетски холдинг „Македонски енергетски систем  оператор“  Со  предлог  проектот  се  предвидува  формирањето  на  холдинг  во  кој  ќе  влезат  „ЕЛЕМ„,  „МЕПСО„  „ТЕЦ  Неготино„  и  ЕСМ,  а  потоа да се формираат и фирми ќерки. Тука се предвидува влез  на  гасна  комбинирана  топлана  во  Железара,  ХЕЦ  Чебрен  и  Галиште,  телекомуникациска  компанија  која  ќе  го  користи  оптичкиот кабел на МЕПСО и АД ГА­МА.  повеќе... 

Новости од другите земји  Во 2008г Енергетските „пасоши“ ќе станат  задолжителни и за старите објекти  За  објектите  изградени  пред  1978  ќе  биде  задолжително  да  поседуваат „енергетски“ пасоши во кои ќе бидат наведени сите  енергетски карактеристики на еден објект.  повеќе...  Енергетската иднина на ЕУ во центарот на вниманието  Европскиот  комесар  за  енергетика  Андрис  Пибалгс,  во  Москва  присуствуваше на конференцијата за енергетски дијалог помеѓу  ЕУ и Руската федерација.  повеќе...  ЕУ се оддалечува од Кјото целите  15 земји членки  на ЕУ  ќе  мора да се  потрудат  за  да ги  достиг­  нат зацртаните цели за намалување на емисиите на стакленич­  ки  гасови.  Според  новиот  извештај  намалувањето  до  2010г  ќе  биде за само 0,6%, во споредба со предвидените 8% до 2012г.  повеќе...

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 44 

Јапонските и Германските производители на  автомобили „најнееколошки“  75%  од фирмите  производители  на автомобили не успеваат да  ги  намалат емисиите на СО2  со што би се намалила  и потрошу­  вачката  на  гориво.  Со  доброволната  спогодба  со  ЕУ  во  1999г  производителите се обврзаа да ги намалат  емисиите на СО2  на  новите автомобили до 140 грама за километар до 2008г.  повеќе...  ОПЕК сака цена на нафтата од најмалку 60 долари за  барел  Организацијата  на  земји­извознички  на  нафта  (ОПЕК)  сака  да  обезбеди  цена на нафтата од  најмалку  60  долари  за  барел,  па  мошне  веројатно  е  на  својата  наредна  средба  да  го  намали  дневното  производство за уште  најмалку  300  илјади  барели на  ден, изјави венецуелскиот министер за енергетика.  повеќе...  Бугарија ќе го сведе извозот на електрична енергија на  минимум  Бугарија  планира  во  наредната  година  да  го  сведе  извозот  на  електрична енергија  на минимум поради затворањето  на двата  блока  на  нуклеарната  централа  во  Козлодуј  по  налог  на  Европската  унија,  што  би  можело  да  ја  загрози  енергетската  стабилност  на  Балканот,  изјави  директорот  на  бугарската  државна електродистирбуција Љубомир Велков.  повеќе...  Климатските промени приоритет на Германија при  нивното претседателствување со ЕУ  Германскиот кабинет реши климатските промени и енергетска­  та сигурност да бидат приоритет во нивната агенда штом таа го  превземе претседателството со ЕУ и лидерството на Г8 групата  од 1­ви Јануари.  повеќе...  ИАЕ предвидува пораст на глобалните емисии на CO2  за  55% до 2030г  Според годишниот  извештај на Интернационалната агенција за  енергетика (ИАЕ) до 2030г емисиите на CO2  на годишно ниво ќе  растат  за 40  милијарди  тони,  што  претставува зголемување  за  55% од денешното ниво на емисии.  повеќе...  Производителите на автомобили го одбија планот на ЕУ  за емисија на CO 2  Асоцијацијата  на  Европски  производители  на  автомобили  (АЦЕА)  остро  се  спротивстави  на  најавите  на  европската  комисија  за воведување на закон откако индустријата не  успеа  да ги спроведе ветените намалувања на емисија на CO2.  повеќе...  ЕУ ќе ги објави климатските и енергетски стратегии во  Јануари  Европската  комисија  ќе  објави  преглед  на  политиката  на  енергетика и климатски промени во Јануари 2007г., во кој ќе се  идентификуваат конкретни чекори кои ЕУ може да ги превземе  за исполнување на долгорочните климатски цели.  повеќе...  Владите на ЕУ го финализираат одговорот на акциониот  план за ЕЕ  Земјите  членки  на  ЕУ  се  блиску  до  објавување  реакции  на  планот  на  ЕУ  за  енергетска  ефикасност  предложен  од  европ­  ската  комисија.  Имено  советот  на  министри  избегнуваше  одговор  на  барањата  на  европската  комисија  за  воведување  енергетски такси.  повеќе... 

Страна 4

Производство на енергија со процесот на фузија  Истражувачкиот  проект  ИТЕР  беше  официјално  потпишан  од  седумте  инволвирани  партнери  –  ЕУ,  Кина,  Индиа,  Јапонија,  Русија, Јужна Кореја и САД. Изградбата на првиот ИТЕР реактор  ќе  започне  во  2007г  во  Јужна  Франција  и  ке  трае  најмалку  10  години.  ЕУ  ќе  поднесе  околу  50% од  вкупните  трошоци  кои  се  проценуваат  на околу  10 милијарди евра  и секој од останатите  партнери  по  околу  10%.  Се  очекува  експериментот  да  биде  целосно функционален до 2040г.  повеќе...  ЕУ им наложува на авиокомпаниите да го намалат  влијанието врз животната средина  Вклучувањето на авиотранспортот во тргувањето  со емисија на  СО2  е  неопходно  поради  рапидното  зголемување  на  емисиите  од  авиосообраќајот.  Во  зависност  од времетраењето  на  проце­  дурата на одлучување и имплементацијата на законските рамки  се очекува во сила да стапи околу 2010г.  повеќе...  Европската комисија ќе го подобри и поедностави  тргувањето со емисии на стакленички гасови  Европската комисија ја  претстави својата агенда за промена на  системот  на тргување  со  обврзници  за емисија  на стакленички  гасови. Специјална работна група ќе  подготви легислатива  која  ќе стапи во сила од 2013г.  повеќе...  Корисни web­адреси  http://www.newenergyfinance.com/  http://www.euractiv.com/  http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html  http://www.eia.doe.gov/bookshelf.html  http://iga.igg.cnr.it/index.php  http://www.iea.org  http://www.crest.org/  Манифестации  Четврти енергетски самит ­ „Енергетската иднина на  Балканот: Обновливи извори на енергија, когенерација  и нуклеарни централи“  29 јануари 2007, Белград  повеќе...  Европска конференција за локални енергетски  активности  31 јануари – 1 февруари 2007, Брисел и во живо на интернет  Шеста последователна конференција за енергетски менаџмент  повеќе...  Основен семинар за Пасивни куќи  25 Јануари 2007, Берлин  повеќе...  Интернационален Енергетски Самит  22 – 25 Февруари 2007, Прага  Конференцијата  ги  соединува  дистрибутерите  и  производи­  телите  на  енергија  од  Западна  Европа  и  САД,  како  и  како  и  новите  актуелни  пазари  како  Централна  и  Источна  Европа,  Индија, Кина и Југоисточна Азија.  повеќе...  Уредник: Проф. Д­р К. Димитров  Центар за енергетска ефикасност на Македонија  Тех. Секретар. И.Петрушевски,  Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје  Тел. 02 3099 216,          факс: 02 3061 013  e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 

44 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you