Page 1

Број 42 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Септември 2006 

М А Ц Е Ф МА  ЦЕ  ЕФ  Ф п  пр  ро  ом  мо  ов  ви  ир  ра  а е  ен  не  ер  рг  ге  ет  тс  ск  ка  а е  еф  фи  ик  ка  ас  сн  но  ос  ст  т и  и п  по  оч  чи  ис  ст  та  а ж  жи  ив  во  от  тн  на  а с  ср  ре  ед  ди  ин  на  а  М АЦ 

Во овој број:  ó  Од уредникот  ó  Центар за енергетска ефикасност на  Македонија МАЦЕФ  ó  Новости од Македонија  ó  Новости од другите земји  ó  Корисни web­адреси  ó  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ  Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ! 

правци за  снабдување  со  гас  од  Каспискиот  регион  и  Иран  и  Ирак, се веќе познатите 3 насоки – кон Италија, преку Албанија  со  тангирање  на  Македонија,  јужната  трансверзала  –  Солун,  Скопје, Белград кон Европа, посебно Италија (Трст) и проектот  NABUCCO,  со  траса  покрај  Црното  Море  (покрај  Бургас  кон  Констанца  во  Романија,  Унгарија    и  Централан  Европа),  заобиколувајќи  ја  Македонија.  На  директното  прашање  дали  овој  проект,  бидејќи  минува  единствено  низ  земјите  членки  на  ЕУ  (во  тој  кош  и  Бугарија  и  Романија),  е  со  апсолутен  приоритет,  се  добија  различни  одговори  –  од  потврда  до  информација  дека  овој  проект  и  не  е  толку  сигурен  за  реализација. 

На 18 септември порталот EnergyОbserver од Белград  ја  организира  третата  средба  на  регионот  во  однос  на  политиката  за  развој  на  снабдувањето  со  природен  гас.  беше  презентирана  активноста  на  градот  Скопје,  во  однос  на  можноста за изградба на дистрибутивна мрежа  Посебен интерес предизвикува можното производство  на биодизел гориво во Македонија. Поедини странски компании  нудат  интелектуални  услуги  и  финасиско  учество  во  оваа  дејност. Дали е тоа навистина потребно ?  Членовите  на  МАЦЕФ  активно  учествуваа  во  повеќе  манифестации  организирани  од  повеќе  институции  кои  делуваат на полето на енергетската ефикасност и екологијата.  Поздрав  од  сите  учесници  во  подготовката  на  овој  Информатор  Отварање на советувањето  Проф. Д­р Константин Димитров  ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ  МАЦЕФ  е  доброволно  научно  здружение,  основано  да  делува  во  рамките на Република Македонија и надвор од неа.  МАЦЕФ  е  член  на  меѓународната  мрежа  за  енергетска  ефикасност  RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources).  МАЦЕФ  e  член  на  Асоцијацита  на  Консултантски  организации,  нудејќи  професионални  експертски  услуги  од  својот  делокруг  на  работа,  во  земјата и надвор од неа.  МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на Euro­  pean commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .  МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот. 

Активности на МАЦЕФ  Гасификација во Југоисточна Европа  На  18  септември,  се  одржа  советување  со  оваа  тематика,  во  Белград, организирано од порталот EnergyОbserver од Белград,  кој е солидно финасиски помогнат од државата. Се презентираа  14  презентации,  од  кои  една  с  еоднесуваше  на  активностите  кои се превземаат во нашата држава, посебно во градот Скопје,  од страна на Проф. др. К. Димитров.  Посебно за одбележување е презенатцијата на Мr. Bjorn Hamso,  претставник на Светската банка. Беа повторени ставовите дека  Банката  ги  поддржува  регионалните  (големите)  проекти,  иако  не бега од финасирање на мали (дистрибуција на гас во урбани  средини)  економски  оправдани  проекти  (преку  ЕБРД).  Основни 

Имаше презентација од Г­дин Б. Враниќ, Директор на републич­  ката  канцеларија на германската консалтинг организација Con­  sultPartner,  во  која  тој  прикажа  визија  за  гасовод  од  Румунија  (Руски гас, од истата трансверзала на која сме и ние приклуче­  ни, а не од Каспискиот регион), преку Белград, Сараево, Плоче  кон Италија.  Презентацијата  за  можностите  за  развој  на  дистрибутивната  мрежа во Скопје предизвика посебен интерес кај претставници­  те  на  Гас  де  Франце,  Овергас  од  Бугарија  и  директорот  за  гасификација  на  австриската  компанија  ЕВН  Г­дин  Walter  D.I.  Krecht.  Био дизел во Македонија  Оваа проблематика побуди посебен интерес во македонското  општество. Како секоја новина и оваа програма има свои добри  страни и слбости. Нашиот коментар е следниот:  Зошто е оправдано да се влезе во проект со био –  гориво дизел:  ñ Голем потенцијал за  отварање на нови работни места во  земјоделието со гарантиран откуп и двигател за економски  развој.  ñ Земјата делумно се ослободува од увоз на тој вид гориво  (помали девизни трошоци).  ñ Цената на фосилните гориво е во непрекинат пораст.  ñ Се обезбедува снабдување од различни извори со енергија –  енергетска сигурност.  ñ Позитивно влијае на околината  ñ Како нуз производ се добива храна за стока. 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk  i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 42

ñ Се исполнува една ЕУ директива од страна на нашата земја.  (EU Biofuel Directive 2003/30/EG  захтева замена на 5,75% од  гориво во транспортниот сектор да биде заменето со биогориво  до крајот на 2010 год.)  Проблеми за реализација:  ñ Мала површина е на располагање за оваа култура. Не смее  да биде алтернатива на производство на храна.  ñ Цените на производство (на пр. на соја се повисоки отколку  на светскиот пазар)  ñ Потребно е стимулирање на производителите (и во  странските држави постои финасиска поддршка на овие  производители biofuel subsidies)  ñ Потребно е интензивно наводнување (5000 m 3 /ha/god)  и  развиен систем за фертилизација.  ñ Потребно е да се обезбеди/гарантира пласман на  секундарниот производ – што е можеби и предност бидејќи  Македонија има недостаток на сточна храна.  ñ Производството не е еколошки идеално (пестициди, вода за  наводнување, ѓубрива).  ñ Со плантажно (огромно) производство, се нарушува  биодиверзитет. Мора да биде проследено со стриктна законска  регулатива.  ñ Нето енергетски биланс – колку се троши енергија за  производство на биогориво!  ñ Усогласување на средства за транспорт.  Основни производни карактеристики:  ñ од 1 хектар маслодајна репка се добива 1,18 тони масло  ñ од 1 тон семе на маслодајна репка се добиваат 400 кг масло  ñ од 1 тон соја се добиваат 170 кг масло  ñ Обработлива површина вкупно  633 000 хектари  ñ Пасишта  640 000 хектари  ñ Од обработлива површина има угари (необработена земја)  180 000 хектари  Цена:  Биодизел цена на производител 2­6.01.06 (Germany – UFOP  Marktinformation)  EUR/m3  787.9  Цена на дизел гориво производител Northwest Europe (prompt,  cif) 23­27.01.06  US$/tonne  587­589  Техничка состојба:  Во Македонија се во градба 2 постројки за преработка на  увозно масло во биодизел.  Сопствено производство на масло нема.  Во Штип во фабриката за масло Брилијант (2??)х75 000 тони  Макпетрол  25 000 тони  ОХИС располага со опрема спремна за преработка на маслото  ПРЕДИЗВИК:  Владата  да  стимулира  производство  на  маслодајна  репка  за  почеток  на  1000  хектари,  како  инкубатор  проект,  со  средства  од  предпристапните  фондови  на  ЕУ.  Со  тоа  да  се  обработи  необработеното  земјиште  и  да се зголеми вработеноста. 

Страна 2 

Сегашни членови  на  МОМЕЕ  се  општините:  Сарај,  Ѓорче  Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба и Кичево.  Во  најскоро  време  очекуваме  кон  неа  да  се  приклучат  и  работни  организации  и  Институции  кои  се  вклучени  во  програмите поврзани со енергетската ефикасност. 

Годишна членарина: 

24 000 денари 

teking@mt.net.mk

Новости од Македонија  SEIDO – UV Solar absorber,  Во овој број на нашиот информатор ќе ви го претставиме  соларниот апсорбер СЕИДО кој претставува мошне ефикасен  систем за добивање топла вода за домаќинствата.  Специфичноста на овие грејни цевки е во  способноста директната и дифузната соларна  радијација да ја претворат во топлина. Се состои  од вакуумирана стаклена цевка која од внатреш­  ната страна е обложена со селективен апсорбер  во која е сместена бакарна грејна цевка која е  исполнета со висококвалитетен гас кој екстремно  брзо ја пренесува топлината до кондензаторот  каде топлината се оддава на водата.  Моментално достапни  конфигурации со грејните  цевки СЕИДО се: 

SEIDO solar  absorber  160SP­8TF  кој  се  состои  СЕИДО1  вакуумирани  цевки  и  овозможуваат  загревање  на  водата  до  100°С, бојлер од 160l кој  е изработен од челик  со дебелина од  1,5mm  од  внатре  обложен  со  кварцен  емајл,  а  од  надворешна  страна  обложен  со  експандиран  полиуретан  кој  овозможува  нормална рбота и при ­25°С. 

Фондации за финасирање на активности 

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни  членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса,  за да ги добијат потребните формулари за зачленување.  Колегите  со  поголемо  искуство  и  резултати  во  оваа  област,  со  желба  да  бидат  внесени  во  меѓународниот  регистер на експерти,  ги замолуваме да контактираат со  нас,  за  да  им  го  доставиме потребниот  формулар.  Тоа  не  значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ. 

Македонска Општинска Мрежа за  Енергетска Ефикасност 

SEIDO solar absorber 5/8 Овој сет се состои од 8 цевки кои  водата ја загреваат до 55°С во зима и 70°С во лето.  "Лукоил Македонија" со нов газда  "Лукоил Македонија"  до крајот на годинава треба да стане  дел  од заедничката компанија на рускиот нафтен гигант "Лукоил" и  словенечки  "Петрол".  Руската  информативна  агенција  "Руссиа  Нењсњире" пренесува дека "Лукоил" и словенечката компанија  "Петрол"  постигнале  договор  да  основаат  заедничка  компанија  за  продажба  на  нафтени  деривати  во  балканските  држави. 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 42

Новооснованата компанија  треба  да се вика "Петрол Лукоил" и  ќе биде со седиште во Словенија.  повеќе...  Јапонци  ќе  произведуваат  струја  од  скопското  ѓубре  Градските  власти  преговараат  со  јапонската  фирма  Шимицу  за  изградба  на  фабрика  за  електрична  енергија  на  скопската  депонија  "Дрисла".  Градоначалникот  Трифун  Костовски  вели  дека  јапонците  биле  многу  заинтересирани  во  Дрисла  да  изградат  фабрика,  која  од  метанот  што  се  ослободува  од  депонијата би произведувале електрична енергија.  повеќе...  Долговите на ЕЛЕМ може да не остават во мрак  Долговите  тешки  50  милиони  евра  што  ги  натрупа  државната  компанија за производство на струја „Електрани на Македонија“  сериозно  ја  зголемуваат  опасноста  земјава  да  остане  во  мрак  претстојнава  зима,  предупредуваат  од  ова  претпријатие.  Доколку  се  продолжи  со  ова  темпо  на  неплаќање,  фирмата  нема  да  е  во  можност  да  ги  исполнува  своите  финансиски  обврски кон фирмите што конкурираат на тендерите за набавка  на ремонтни материјали и основни средства што се потребни за  работа.  Без  тоа,  функционирањето  на  целиот  производствен  систем ќе биде доведен во лоша позиција.  повеќе...  До крајот на годинава струјата повторно ќе поскапи  Цената  на  струјата  повторно  ќе  се  зголеми  до  крајот  на  годинава  или  во  почетокот  од  2007  година.  Според  неофицијалните  информации,  таа  ќе  се  коригира  нагоре  за  уште пет до десет отсто.  Електричната  енергија  ќе  поскапи  поради  повисоките  цени  на  струјата  од  увоз.  Во  минатиот  месец,  цената  на  струјата  беше  зголемена  за  9,14  отсто.  Цената  на  струјата  сигурно  ќе  се  зголеми затоа што и „ЕСМ дистрибуција“ најави дека ќе побара  уште  едно  поскапување  бидејќи  со  последната  одлука  на  Регулаторната комисија за енергетика не биле целосно платени  трошоците на оваа компанија.  повеќе...  ЕВН ќе инвестира и во производство на струја и  дистрибуција на гас  „ЕВН„  по  купувањето  на  „ЕСМ„  дистрибуција  и  понатаму  ќе  инвестира  во  македонскиот  енергетски  пазар.  Под  капата  на  „ЕВН„  ќе  бидат  сите  нови  компании  кои  ќе  бидат  основани  во  земјава.  Од  „ЕВН„  веќе  најавија  дека  се  заинтересирани  за  производството  на  струја  во  земјава.  И  бизнисот  со  гас  е  во  фокусот  на  интерес  за  „ЕВН„.  Уште  на  потпишувањето  на  договорот  за  купување  на  „ЕСМ„,  високи  претставници  од  компанијата, изјавија дека  во иднина ќе инвестираат и во овој  бизнис.  повеќе...  Уште четири нови компании се јавија на тендерот за  Чебрен и за Галиште  Четири  реномирани  странски  компании  се  јавиле  во  последен  момент на тендерот. Со оглед на тоа што не можеле реално да  стигнат на тендерот Владата одлучила да го продолжи крајниот  рок за еден месец. Крајниот рок на тендерот од 11 септември е  продолжен за 12 октомври, годинава. Според информациите во  тендерот  објавен  во  јуни  годинава,  изградбата  на  хидроцентралата  Чебрен  се  проценува  на  338,3  милиони  евра.  Инсталираната  моќност  на  Чебрен  ќе  изнесува  347  мегавати.  Браната треба да биде готова за шест години.  повеќе... 

Страна 3 

Претставници на „Алстом„ и ГАМА„ во Скопје на  завршни преговори  Во  Скопје  ќе  пристигнат  претставниците  на  швајцарско  –  француската  компанија  „Алстом„  и  турската  „ГАМА„,  на  последни средби  за усогласување на договорот за изградба на  гасната турбина во Скопје, вели Димитар Хаџимишев, директор  на „Топлификација„ Скопје еден од инвеститорите. Во Скопје ќе  допатуваат и претставниците на „Итера„ од Русија.  повеќе...  Повеќе од дваесет понуди на тендерот за мали  хидроцентрали  На  тендерот  за  локации  и  изградба  на  мали  хидроцентрали  досега  се  доставени  повеќе  од  20  понуди.  Пред  парламентарните избори Владата објави тендер за изградба на  21 мали хидроцентрали со инсталирана моќ од 17,7 мегавати и  вкупно  годишно  производство  од  72,9  милиони  киловатчасови  електрична енергија. Инвестицијата е вредна 22 милиони евра  повеќе..  Цената на парното во Битола зголемена за 30%, а во  Скопје Север за 48%  Топлификација  Битола  ќе  ја  зголеми  цената  за  30%,  а  Топлификација  Скопје  Север  48%,  реши  Регулаторната  комисија за енергетика на својата седница. Просечната цена на  еден киловат час топлинска енергија на Топлификација Битола  ќе  чини  2,66  денари.  Новата  цена  ќе  важи  до  крајот  на  годинава. Просечната цена на еден киловат топлинска енергија  од  Топлификацијата  во  Битола  за  2007  година,  ќе  чини  2,78  денари,  а  за  2008  година  просечната  цена  ќе  изнесува  2,80  денари.  повеќе... 

Сменети директорите на ЕЛЕМ и МЕПСО  Д­р  Панде  Лазаров  и  Трајче  Черепналковски  повеќе  не  се  директори  на  ЕЛЕМ  и  МЕПСО.  Управните  одбори  на  овие  две  компании, што се формираа со поделбата на ЕСМ, ги разрешија  досегашните  директори  Лазаров  и  Черепналковски  и  избраа  нови.  На  местото  на  Панде  Лазаров  именуван  е  Д­р  Влатко  Чинговски  како  прв  човек  на  електраните,  а  Д­р  Атанасие  Тунески, професор на Машинскиот факултет во Скопје е новиот  директор на МЕПСО.  повеќе... 

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО  КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА 

RENEUER (www.reneuer.com)  RENEUER  е  формирана  по  иницијатива  на  претставници  на  владите,  невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија,  Бугарија,  Босна  и  Херцеговина,  Србија  и  Црна  Гора,  Македонија,  Молдавија, Романија и Хрватска.  Основната  задача  на  оваа  мрежа  е  да  се  ангажира  за  решавање  на  проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од  Југоисточна  Европа.  RENEUER  ги  дефинира  основните  определби  во  областа  на  ефикасното  користење  на  енергијата  и  водата  преку  анализа  на  проблемите  со  кои  се  среќаваат  земјите  од  Југоисточна  Европа и можностите за нивно решавање. 

Новости од другите земји 

ЕУ ке ја прошири програмата за помош при  производство на суровини за биодизел

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 42

Европската комисија им предложи на новите земји членки на ЕУ  програма со која фармерите ке бидат наградени со премија од  45 евра за секој хектар посаден со насад кој ќе се употреби  како суровина за производство на биодизел.  повеќе...  Норвешка ке го зголеми снабдувањето со гас на ЕУ  Норвешкиот министер објави дека неговата земја ќе го зголеми  производството на гас наменето за ЕУ од 82,5 на 130 милијарди  метри кубни до 2010г.  повеќе...  Транспортот клуч за заштеда на енергија според планот  на ЕУ  На  14  Септември  советникот  за  енергетика  при  ЕУ  Андрис  Пибалгс  го  презентираше  автомобилот  кој  помина  приближно  3000 km со само  еден литар гориво потенцирајќи го огромниот  потенцијал за заштеда во транспортниот сектор.  повеќе…  ЕУ ќе ја намалува потребата за горива со планот за  заштеда на енергија  Европската  комисија  ќе им образложи на земјите членки на ЕУ  како можат да ги намалат сметките за енергија за 40 милијарди  евра  годишно,  доколку  ги  следат  препораките  на  акциониот  план  за  енергетска  ефикасност.  Со  овие  мерки  ќе  се  намали  и  емисијата на CO2  за 180 милиони тони годишно.  повеќе...  Хрватска се подготвува за поврзување со европската  берза за тргување со обврзници за емисија на CO2  Хрватска  го  започна  процесот  на  воспоставување  на  домашен  систем за  тргување со обврзници за  емисија на CO2  со што  до  2010г ќе биде подготвена за поврзување со европската берза.  повеќе...  Енергетска проверка ’06  Конференцијата  за  енергетска  контрола  одржан  во  Лахти  се  концентрира  на  енергетската  проверка  и  зголемена  употреба  на  обновливите  извори  на  енергија.  Учесници  на  конферен­  цијата  беа  експерти  од  приближно  40­тина  земји  од  целиот  свет.  повеќе...  Соларната и енергијата добиена од ветер подготвени да  ги покријат светските потреби за енергија?  Енергијата  добиена од  ветерот и сонцето може да претставува  голем  дел од потрошувачката на енергија до 2020г, доколку се  превземат вистинските мерки, објави трговската организација.  повеќе...  Европскиот  парламент  гласаше  во  корист  на  сеопфатната  такса  за  емисија  на  CO2  Европскиот  парламент  гласаше  за  воведување  на  годишна  такса  за  емисија  на  CO2,  заменувајќи  ги  досегашните  зелени  такси за автомобилите.  повеќе...  Отворена фабрика за етанол во североисточна Бугарија  Бугарската  компанија  “Viva  Agrotex”  отвори  фабрика  за  производство на етанол во Алфатар во североисточна Бугарија,  во која се вложени 15 милиони лева (околу 7,5 милиони евра).  Фабриката  на  површина  од  18  хектари  ја  дизајнираше  и  ја  опреми  австриската  биотехнолошка  компанија  “Vogelbusch”.  Постројката има капацитет за производство на 30 илјади литри  етанол дневно од житарки. 

Страна 4 

повеќе... Корисни web­адреси  http://www.newenergyfinance.com/  http://www.total.com.mk/  http://www.create.org.uk/  http://www.euractiv.com/  http://europa.eu.int/  Манифестации  Трет BISE форум во Рига ,  25­27 October 2006  Финансирање на проекти од областа на енергетска ефикасност  на  општинско  ниво  и  општински  енергетски  мрежи  во  земјите  членки  на  БИСЕ.  Третиот  БИСЕ  форум  ке  се  фокусира  на  финансирање  проекти  во  новите  земји  членки  на  ЕУ,  земјите  кандидати за членство, земјите од западен балкан и Украина.  На овој самит ке учествува и делегација од нашата земја.  Контакт: Kristina Dely  КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И БИЗНИС Киев, 23­25 Октомври  Втор меѓународен настан за ЈИ проекти во Украина. Минатата  година учествуваа над 300 репрезенти од повеќе области,  локални власти, трговци со обврзници за СО2  , снабдувачи со  технологија, научници и меѓународни организации  повеќе...  ЗЕМАК Меѓународно советување Енергетика 2006  5­7 октомври, Охрид  Котизација: 60 ЕУР, соба 1/1 45 ЕУР  energetika2006@mt.net.mk  4­6 октомври, Energetika i procesna postrojenja i Forum o  obnovljivim izvorima energije  Megjunarodno znanstveno­strucno savetovanje , Dubrovnik  www.em.com.hr/dubrovnik  10­11 October, London  Sustainable energy expo, www.energy­expo.info  Саем за одржлив енергетски развој и енергетска ефикасност  Пазари за биогас  Виена, Австрија 30­31 Октомври  2006г.  повеќе...  18­20 October, IKK 2006  Nurnberg (Germany), www.ikk­online.com  27 стручен саем од област на греење, ладење и климатизација  25­26 October, H2EXPO  Hamburg (Germany), www.hamburg­messe.de/h2expo  Меѓународна конференција и стручен саем за водородна  енергетика и горивни ќелии  Second European Conference of Municipal Energy Managers,  Warsaw (PL), 5­6 of October  The  National  Association  of  Polish  Counties  in  partnership  with  the  Council  of  European  Municipalities  and  Regions  (CEMR),  Energie­  Cités  and  EC­BREC/IEO  will  convene  the  Second  European  Conference  of  Municipal  Energy  Managers  on  5­6  of  October  in  Warsaw, Poland.  The conference will underline  the importance  of promoting Europe­  wide  exchange  of  experience  and  encourage  networking  between  local governments, their energy specialists and the energy agencies.  Дополнителни информации ­ МАЦЕФ  Уредник: Проф. Д­р К. Димитров  Центар за енергетска ефикасност на Македонија  Тех. Секретар. И. Петрушевски,  Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје  Тел. 02 3099 216,          факс: 02 3061 013  e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 42

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com

Страна 5 

42 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you