Page 1

Број 41 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Август 2006 

М А Ц Е Ф МА  ЦЕ  ЕФ  Ф п  пр  ро  ом  мо  ов  ви  ир  ра  а е  ен  не  ер  рг  ге  ет  тс  ск  ка  а е  еф  фи  ик  ка  ас  сн  но  ос  ст  т и  и п  по  оч  чи  ис  ст  та  а ж  жи  ив  во  от  тн  на  а с  ср  ре  ед  ди  ин  на  а  М АЦ 

Во овој број:  ó  Од уредникот  ó  Центар за енергетска ефикасност на  Македонија МАЦЕФ  ó  Новости од Македонија  ó  Новости од другите земји  ó  Корисни web­адреси  ó  Манифестации

посета на општините Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба, Бутел,  Ѓорче Петров, ОХИС, МакСтил и др. 

OД УРЕДНИКОТ  Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ!  Во периодот од 5 до 14 август во Скопје престојуваше  делегацијата  на  Турската  компанија  ИГДАШ  –  Јавно  претѕпријатие  за  снабдување  со  гас  на  градот  Истанбул.  Делегацијата  прибираше  податоци  за  изработка  на  студија  за  оправданост  на  изградба  на  дистрибутивна  мрежа  за  снабдување со гас на  домаќинствата  и индустријата во градот.  Во работата со делегацијата активно учество имаше МАЦЕФ. 

Делегацијата во Градско собрание 

Одобрено е поскапување на електричната енергија за  9.5% во секторот домаќинства.  Избрана  е  Влада  на  Република  Македонија.  Пожелуваме успех на сите, посебно во секторот за енергетика и  екологија.  Поздрав  од  сите  учесници  во  подготовката  на  овој  Информатор  Проф. Д­р Константин Димитров  ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ  МАЦЕФ  е  доброволно  научно  здружение,  основано  да  делува  во  рамките на Република Македонија и надвор од неа.  МАЦЕФ  е  член  на  меѓународната  мрежа  за  енергетска  ефикасност  RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources).  МАЦЕФ  e  член  на  Асоцијацита  на  Консултантски  организации,  нудејќи  професионални  експертски  услуги  од  својот  делокруг  на  работа,  во  земјата и надвор од неа.  МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на Euro­  pean commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .  МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот. 

Состанок со АД ГАМА 

Работната група  имаше  состанок  и  со  државниот  советник  за  енергетика  при  Министерството  за  економија,    г­дин  Никола  Черепналковски. 

Активности на МАЦЕФ  Посета на експерти од ИГДАШ – Истанбул  Во рамките на соработката на Скопје и Истанбул, престојуваше  експертски  тим  за  собирање  податоци  за  изработка  на  студија  за изградба на дистрибутивна мрежа за гасификација на градот  Скопоје.  Проект  менаџерот  од  Мацеф  Ј.  Капац,  дипл.маш.инж  беше  активно  вклучена  во  работата  на  овој  тим.  Контактите  и  соработката се сеуште во тек.  Тимот од Турција беше составен од инженери од повеќе струки,  економисти, геодети.  Се  оствари  посета  на  повеќе  институции:  АД  ГАМА;  Водовод  и  канализација, ИЗИС, МФС и тренинг центарот на МАЦЕФ, како и  Средба во општина Бутел 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 41 

Страна 2 

Состанок со урбанистите од општина Аеродром 

Градоначалникот на Ѓорче Петров, Сокол Митровски со делегацијата 

Заедно со градоначалникот на Кисела Вода  г­дин Џоко Арсов, дипл. маш. инж 

Во тренинг просторијата на МАЦЕФ 

Македонска Општинска Мрежа за  Енергетска Ефикасност  Сегашни  членови  на  МОМЕЕ  се  општините:  Сарај,  Ѓорче  Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба и Кичево.  Во  најскоро  време  очекуваме  кон  неа  да  се  приклучат  и  работни  организации  и  Институции  кои  се  вклучени  во  програмите поврзани со енергетската ефикасност. 

Годишна членарина: 

24 000 денари 

Новости од Македонија  Групата е во ОХИС 

Поскапе електричната енергија за 9.5 % 

тарифа дневна  Електрична  енергија 

денари/kWh

ноќна еднотарифно броило 

Општина Гази Баба 

€ cent/kWh 

4.13

6.72

2.07

3.36

3.31

5.38

Во оваа  табела  се  наведени  новите  цени  на  електричната  енергија  за  домаќинствата,  со  вклучена  цена  за  ангажирана  моќност  и  ДДВ.  Малите  компании  кои  с  еприклучени  на  нисконапонската мрежа ќе плаќаат знатно повисоки цени!  Ова  покачување  беше  долго  одложувано  (политички),  но  еко­  номските фактори се неминовност. 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 41 

Сметаме дека  Државата  има  можност  и  треба  да  помогне  на  најзагрозените  слоеви  на  населението  (над  30  %)  кои  се  со  примања  пониски  од  прагот  на  сиромаштијата.  „ЕСМ ЕВН„ ќе ги тужи членовите на Регулаторна  комисија за енергетика?  „ЕСМ ЕВН„ ќе ги  тужи членовите на Регулаторната комисија за  одлуката за поскапување на струјата со која на компанијата во  иднина  ќе  и  биде  направена  штета  над  1  милијарда  евра.  Штетата  на  Австријците  им  е  направена  затоа  што  ЕСМ  ЕВН  доби  помало  поскапување  за  струјата  од  МЕПСО  и  сега  таа  ќе  треба да ја покрие загубата од скапиот увоз, што беше причина  за поскапувањето.  повеќе...  Под  Покровителство  на  Австриската  амбасада  во  Р.Македонија  и  АЕЕ  (Institute  for  Sustainable  Technologies)  се  одржа  работилница  за  обука  на  производителите  на  соларни  колектори  и  системи  во  Македонија  со  цел  да  се  зголеми  ефикасноста  на  македонските  производи.  Проектот  е  со  вредност  од  300,000  евра  и  се  одвива  во  координација  со  министерството за економија на Р.Македонија и ОПМ. 

Страна 3 

„Гама“ е законски регистрирана  Законска  е  регистрацијата  на  гасоводната  компанија  „Гама“  во  која  државата  и  „Макпетрол“  се  рамноправни  партнери.  Решението  следуваше  по  реакциите  дека  регистрацијата  се  коси  со  законите,  особено  со  тој  за  енергетика  кој  предвидува  државата која има природен монопол врз гасот да учествува со  51 процент во новото акционерско друштво.  повеќе...  Бела книга за продажбата на ЕСМ  Министерството  за  економија  ја  промовира  Белата  книга  за  приватизацијата  на  АД  „ЕСМ  дистрибуција“  и  реформите  во  електроенергетскиот  сектор.  Со  фактите  изнесени  во  неа  за  сите  документи  и  одлуки  што  беа  донесени  од  Владата  го  заокружуваме  процесот  на  приватизација  со  воспоставувањето  нови  стандарди  и  нов  квалитет  на  работење  на  институциите  во државата во вакви процеси.  повеќе...  Општината Kрива паланка бара инвеститори за  изградба на гасоводната мрежа  За  почетокот  на  работите  и  за  гасификација  на  градското  подрачје потребни се околу 700.000  евра,  велат во општината.  Крива  Паланка  бара  инвеститори  за  изградба  на  градската  гасоводна  мрежа.  За  оваа  цел  веќе  е  подготвена  техничката  документација,  но  поради  недостигот  од  пари,  градот  не  може  да ги искористи предностите на овој енергенс.  повеќе...  „Макгас“ доби лиценца за трговија  Регулаторната  комисија  за  енергетика  и'  додели  лиценца  на  скопската  компанија  „Макгас“  за  трговија  со  природен  гас  во  земјава.  повеќе... 

Пред пано со фотоволтаични ќелии 

Во Грција беа посетени повеќе објекти каде соларната енергија  активно се применува за греење, санитарни потреби, ладење и  осветлување.  Во  рамките  на  работилницата  беше  посетен  и  институтот Демокритиус во Атина.  Дека  работилницата  беше  успешна  говори  и  фактот  што  компанијата  ЕКОСОЛАР  од  Штип,  која  беше  учесник  на  оваа  работилница, веќе стапи во контакт и најави деловна соработка  со две грчки компании на ова поле.  Информира г­дин Зоран Трајков, ЕКОСОЛАР 

Фондации за финасирање на активности 

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни  членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса,  за да ги добијат потребните формулари за зачленување.  Колегите  со  поголемо  искуство  и  резултати  во  оваа  област,  со  желба  да  бидат  внесени  во  меѓународниот  регистер на експерти,  ги замолуваме да контактираат со  нас,  за  да  им  го  доставиме потребниот  формулар.  Тоа  не  значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ. 

„Алстом„ и „ГА­МА„ ќе ја градат гасната централа во  Скопје  Конзорциумот  составен  од  швајцарско­француската  компанија  „Алстом„  и  турската  „ГАМА„  го  добија  бизнисот  за  изградба  на  гасната централа во Скопје, вреден над 120 милиони евра.  повеќе...  „МЕПСО„ и „ЕЛЕМ„ ќе се групираат во холдинг  компанија?  Македонскиот  преносен  систем  оператор(МЕПСО)  и  „Електрани  на  Македонија(ЕЛЕМ)“  ќе  се  спојуваат  во  холдинг  компанија.  Според  плановите  двете  компании  ќе  функционираат  како  холдинг,  каде  доминантен  сопственик  ќе  биде  државата  во  првиот  период  од  нејзиното  функционирање.  Во  холдингот  двете  компании  ќе  работат  со  посебни  жиро  сметки.  Нивната  работа ќе ја координира Управниот одбор на холдингот.  повеќе...  Австриски „Вербунт“ сака да тргува со струја во  Македонија  Австриската  енергетска  компанија  „Вербунт“  ќе  бара  лиценца  за  трговија  со  струја  во  земјава.  Добро  упатени  извори  тврдат  дека  од  компанијата  веќе  се  подготвуваат  документите  за  барање  на  лиценца  од  Регулаторната  комисија  за  енергетика.  „Вербунт“  е заинтересирана за трговија на струја за потребите  на  големите  потрошувачи  од  над  20  гигават  часови  струја.  Сепак наjатрактивно за „Вербунт“ било купувањето на струја од  новата гасна централа и од „ТЕЦ Неготино“.  повеќе... 

teking@mt.net.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 41 

Страна 4 

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО  КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА 

RENEUER (www.reneuer.com)  RENEUER  е  формирана  по  иницијатива  на  претставници  на  владите,  невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија,  Бугарија,  Босна  и  Херцеговина,  Србија  и  Црна  Гора,  Македонија,  Молдавија, Романија и Хрватска.  Основната  задача  на  оваа  мрежа  е  да  се  ангажира  за  решавање  на  проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од  Југоисточна  Европа.  RENEUER  ги  дефинира  основните  определби  во  областа  на  ефикасното  користење  на  енергијата  и  водата  преку  анализа  на  проблемите  со  кои  се  среќаваат  земјите  од  Југоисточна  Европа и можностите за нивно решавање. 

Новости од другите земји  Најдобро рангирани возила за 2006 г. во однос на  животната средина – „Најзелени возила“ :  Модел 

Стандард

HONDA INSIGHT 

Tier 2 bin 10 

HONDA CIVIC GX 

Tier 2 bin 9 / LEV I 

TOYOTA PRIUS 

Tier 2 bin 9 / LEV I 

HONDA CIVIC HYBRID 

Tier 2 bin 10 

TOYOTA COROLLA 

Tier 2 bin 10 

HYUNDAI ACCENT 

Tier 2 bin 8 

KIA RIO / RIO 5 

Tier 2 bin 11 / LEV I 

HONDA CIVIC 

Tier 2 bin 9 / LEV I 

MAZDA 3 

LEV I 

PONTIAC VIBE /  TOYOTA MATRIX d 

Tier 2 bin 11 / LEV I 

CHEVROLET COBALT 

Tier 2 bin 10 

SATURN ION 

Tier 2 bin 11 / LEV I 

http://www.total.com.mk/ http://www.create.org.uk/  http://www.euractiv.com/  http://europa.eu.int/  Манифестации  Трет BISE форум во Рига  25­27 October 2006  Финансирање на проекти од областа на енергетска ефикасност на  општинско ниво и општински енергетски мрежи во земјите членки на  БИСЕ. Третиот БИСЕ форум ке се фокусира на финансирање проекти во  новите земји членки на ЕУ, земјите кандидати за членство, земјите од  западен балкан и Украина.  На овој самит ке учествува и делегација од нашата земја. 

Контакт: Kristina Dely  Електрани 2006 ­ 19. до 22. септември 2006. година.  Меѓународен Симпозиум Врњачка Бања (Србија)  повеќе...  21­23 септември АДКОМ – Меѓународна конференција  Асоцијација на даватели на комунални услуги на РМ организира  собир на тема: Менаџмент на загуби на вода, телеметрија и  СКАДА во водоснабдителните системи.  Скопје, Скопски саем – бизнис центар и Охрид (23.9.)  02 2461 971, 070 394 450, adkom@mt.net.mk  ЗЕМАК Меѓународно советување Енергетика 2006  5­7 октомври, Охрид  Котизација: 60 ЕУР, соба 1/1 45 ЕУР  energetika2006@mt.net.mk  4­6 октомври, Energetika i procesna postrojenja i Forum o  obnovljivim izvorima energije  Megjunarodno znanstveno­strucno savetovanje , Dubrovnik  www.em.com.hr/dubrovnik  Трет енергетски самит  Гасоводи и гасификација на Југоисточна европа  повеќе... 

повеќе... Расте цената на струјата во Европа  Бранот од големи горештини што  во последно време ја зафати  средна  Европа  создаде  проблем  во  снабдувањето  со  струја,  ја  зголеми  нејзината  цена,  а  падот  на  водостојот  во  поголемите  реки предизвика прекин во испораката по речните патишта.  повеќе...  Капацитетот на енергијата добиена од ветер зголемен  на 11.3 GW во 2005  Според  извештајот  на  ABS  Energy  Research  капацитетот  на  енергијата  добиена од ветер во светот е зголемен за 59 GW во минатата година. 

повеќе... Светска Банка потроши 680 мил. долари за енергетска  ефикасност  Светска  банка  објави  дека  во  фискалната  2006  година  се  вложени  680  мил.  долари  во  проекти  од  областа  на  енергетска  ефикасност  и  обновливи  извори  на  енергија.  Во  споредба  со  минатата  година  има  пораст од 48%. 

повеќе...

Отворен семинар RECS International  За земјите од југоисточна и централна Европа  Марибор,  22 септември 2006  повеќе...  Second European Conference of Municipal Energy Managers,  Warsaw (PL), 5­6 of October  The National Association of Polish Counties in partnership with the Council of  European Municipalities and Regions (CEMR), Energie­Cités and EC­BREC/IEO  will convene the Second  European Conference of Municipal  Energy Managers  on 5­6 of October in Warsaw, Poland.  Дополнителни информации ­ МАЦЕФ 

„Напредни системи за справување со отпад“  од 22.08 до 11.09.2006г во Романија  повеќе...  «Energetska politika i podsticajni instrumenti – Uloga  nacionalnih agencija za energetsku efikasnost»  Београд, 3­6.10. 2006  www.seea.sr..gov.yu. 

ЕУ советува за подобри „зелени“ полиси  Експертите  препорачаа  начини  за  намалување  на  некогашните  превиди  во предвидувањето на цената на чинење на еколошките полиси. 

повеќе... Корисни web­адреси  http://www.newenergyfinance.com/ 

Уредник: Проф. Д­р К. Димитров  Центар за енергетска ефикасност на Македонија  Тех. Секретар. А.Манчевски,  Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје  Тел. 02 3099 216,          факс: 02 3061 013  e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 

41 infomacef  
Advertisement