Page 1

Број 40 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Јули 2006 

М А Ц Е Ф МА  ЦЕ  ЕФ  Ф п  пр  ро  ом  мо  ов  ви  ир  ра  а е  ен  не  ер  рг  ге  ет  тс  ск  ка  а е  еф  фи  ик  ка  ас  сн  но  ос  ст  т и  и п  по  оч  чи  ис  ст  та  а ж  жи  ив  во  от  тн  на  а с  ср  ре  ед  ди  ин  на  а  М АЦ 

Во овој број:  ó  Од уредникот  ó  Центар за енергетска ефикасност на  Македонија МАЦЕФ  ó  Новости од Македонија  ó  Новости од другите земји  ó  Корисни web­адреси  ó  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ  Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ!  Редакцијата  на  ИнфоМАЦЕФ  скромно  го  прославува  малиот  јубилеј  40­от  број.  Тоа  е  еден  мал  дополнителен  придонес    во  информирањето на заинтересираните за успешна промоција на  енргетската  ефикасност,  заштитата  на  околината  и  примената  на  обновливите  извори  на  енергија.  Во  него  ги  презентираме  напорите  на  МАЦЕФ  да  се  избори  за  место  во  граѓанскопто  општество,  со  навремена  реакција  во  однос  на  законската  регулатива и случувањата во најблиското опкружување.  Не’ радува интересот на младите колеги и нивното вклучување  во активностите на МАЦЕФ при реализацијата на програмските  задачи.  МАЦЕФ има новодизајниран web. Неговата изработка  е  дело  на  досегашниот  технички  секретар  Александар  Манчевски  и  новиот  Игор  Петрушевски.  Авторите  ги  заслужуваат сите честитки !!!  Изборите  завршија!  Сега  можеме  да  се  свртиме  кон  “нормалните“ задачи – во Скопје, или надвор од него ﴾кој може﴿.  Со  нетрпение  во  следните  месеци  очекуваме  дали  новата  Влада ќе превземе поенергични чекори при спроведувањето на  мерките за енергетска ефикасност  Во месец јули заврши првиот дел од реализацијата на  далечинската  обука  ﴾e­learning﴿  во  областа  на  енергетската  ефикасност  и  обновливите  извори  на  енергија.  Овој  проект  на  УНЕСКО  ﴾DEZIRE­net﴿  го  реализира  МАЦЕФ,  во  соработка  со  Машински факултет Скопје .  Во  соработка  со  компанијата  ENSI  од  Норвешка,  се  реализира  првата  сесија  од  втората  фаза  од  обуката  на  локалната  администарција  во  областа  на  изработката  на  планови за примена на мерки за енергетска ефикасност.  Заради  правилна  информација  на  членовите  ги  презентираме  кусите  информации  за  дополнителните  обврски  на општините поврзани со енергетската ефикасност  Ги  пренесуваме  и  законските  обврски  на  работните  организации  кои  произлегуваат  од  Законот  за  заштита  на  животната  средина,  а  се  во  голема  мерка  поврзани  со  енергетската ефикасност.  Поздрав  од  сите  учесници  во  подготовката  на  овој  Информатор 

Проф. Д­р Константин Димитров 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ  МАЦЕФ  е  доброволно  научно  здружение,  основано  да  делува  во  рамките на Република Македонија и надвор од неа.  МАЦЕФ  е  член  на  меѓународната  мрежа  за  енергетска  ефикасност  RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources).  МАЦЕФ  e  член  на  Асоцијацита  на  Консултантски  организации,  нудејќи  професионални  експертски  услуги  од  својот  делокруг  на  работа,  во  земјата и надвор од неа.  МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на Euro­  pean commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .  МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот. 

Активности на МАЦЕФ  11­14 јули – 2 фаза од проектот Обука на општините  Во  овој  период  се  реализираше  првата  сесија  од  втората  фаза  за  обука  на  општините  за  изработка  на  планови  за  енергетска  ефикасност.  ENSI  реализираше  посета  и  контакт  со  градоначалниците  на  општините  Карпош,  Центар,  Сарај  и  Гевгелија. 

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни  членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса,  за да ги добијат потребните формулари за зачленување.  Колегите  со  поголемо  искуство  и  резултати  во  оваа  област,  со  желба  да  бидат  внесени  во  меѓународниот  регистер на експерти,  ги замолуваме да контактираат со  нас,  за  да  им  го  доставиме потребниот  формулар.  Тоа  не  значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ. 

Македонска Општинска Мрежа за  Енергетска Ефикасност  Сегашни  членови  на  МОМЕЕ  се  општините:  Сарај,  Ѓорче 

Петров, Кисела Вода, Центар, Гази Баба и Кичево.  Во  најскоро  време  очекуваме  кон  неа  да  се  приклучат  и  работни  организации  и  Институции  кои  се  вклучени  во  програмите поврзани со енергетската ефикасност.  Годишна членарина:  24 000 денари 

Задачи кои произлегуваат од Законот за енергетика  Сл. Весник бр.63/06 од 24.05.2006 година 

http://www.pravo.org.mk/download.asp?ID=1&zID=704

Член 128  (1) Политиката на општината, односно на градот Скопје  за енергетската ефикасност се  утврдува во програма за  унапредување на енергетската ефикасност која треба да  биде  во  согласност  со  државната  Стратегија  за  унапредување на енергетската ефикасност. 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 432, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 40 

(2) Програмата  од  ставот  1  на  овој  член  по  предлог  на  градоначалникот,  а  по  претходно  прибавено  мислење  од Министерството,  ја донесува  советот на  општината,  односно Советот на градот Скопје.  (3) Програмата од ставот 1 на  овој член се донесува за  период од пет години.  (4)  Градоначалникот  изготвува  план  за  реализација  на  програмата  од  ставот  1  на  овој  член  и  извештај  за  остварување  на  планот  за  претходната  година  и  го  доставува со советот на општината, односно Советот на  градот Скопје поради одобрување, односно усвојување.  (5)  Планот  и  извештајот  од  ставот  4  на  овој  член  се  доставува до Министерството.  Член 129  (1)  Податоци  за  изработка  на  Програмата  и  планот  за  реализација на програмата од членот 128 на овој закон,  по  барање  на  општината  односно  градот  Скопје,  должни  се  да  достават  енергетските  субјекти  на  територијата, односно градот Скопје во рок  од 30  дена  од поднесувањето на барањето.  (2)  Советот  на  општината,  односно  градот  Скопје  ги  пропишува  начинот,  формата  и  содржината  на  барањето  за  доставување  податоци  во  согласност  со  барањето  пропишано  од  министерот  надлежен  за  работите од областа на енергетиката.  …….  ……  …..   …….  ……  …..  …….  Член 137  (1) Политиката на општината, односно на градот Скопје  за  искористување  на  обновливи  извори  на  енергија  ги  опфаќа  геотермалната  енергија,  биомасата,  биогасот,  земниот  гас  и  сончевата  енергија  и  се  утврдува  во  програма за обновливите извори на енергија која треба  да  биде  во  согласност  со  државната  Стратегија  за  искористувањето на обновливите извори на енергија.  (2)  Програмата  од  ставот  1  на  овој  член  по  предлог  на  градоначалникот,  а  по  претходно  прибавено  мислење  од Министерството,  ја донесува  советот на  општината,  односно Советот на градот Скопје.  (3) Програмата од ставот 1 на  овој член се донесува за  период од пет години.  (4)  Градоначалникот  изготвува  план  за  реализација  на  програмата  од  ставот  1  на  овој  член  и  извештај  за  остварувањето  на  планот  за  претходната  година  и  го  доставува до советот на општината, односно  Советот  на  градот  Скопје  заради  одобрување  односно  усвојување.  (5)  Планот  и  извештајот  од  ставот  4  на  овој  член  се  доставуваат до Министерството.  …….  ……  …..   …….  ……  …..  …….  XV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ  Член 153  (1)  Co  парична  казна  во  износ  од  100.000  до  300.000  денари ќе се казни за прекршок правното лице, ако:  52)  не  достави  податоци  за  изработка  на  програмата  од  членот  139  на  овој  закон,  по  барање  на  Министерството (член 136); 

Страна 2 

53) по барање на општината не достави податоци за  изработка  на  програмата  и  планот  за  реализација  на  програмата од членот 142 на  овој закон (член 139 став  2);  (2)  За  дејствијата  од  ставот  1  на  овој  член,  покрај  паричната  казна,  на  правното  лице  ќе  му  се  изрече  и  мерка на безбедност забрана на вршење на дејноста во  траење од една до три години.  (3) За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни со  парична казна од 20.000 до 50.000 денари за прекршок  и одговорното лице во правното лице.  (4)  Покрај паричната казна од ставот 3 на овој член на  одговорното  лице  во  правното  лице  ќе  се  изрече  и  мерка  на  безбедност  забрана  на  вршење  на  одговорна  должност во траење од три месеца до една година.  Задачи  кои  произлегуваат  од  Законот  за  животна  средина  Со  влегувањето  во  сила  на  Законот  за  животна  средина,  од  работните  организации  кои  се  во  исто  време  и  загадувачи  на  околината, се захтева  да  се  стекнат  со  лиценци за работа (А и  Б),  кои  се  усогласени  со  ЕУ  прописите  за  добивање  на  Интегрирана  дозвола  за  заштита  на  околината  (IPPC  –  Inte­  grated pollution protection and control). Контролата ја спроведува  Министерството  и  општините,  во  рамките  на  своите  надлежности.  ЕБРД  финасиски  ја  поддржува  изработката  на  апликациите за добивање работна дозвола, кои треба да бидат  приготвени  заедно  со  оперативните  планови  за  усогласување  со  прописите  на  ЕУ.  Сите  мерки  треба  да  бидат  реализирани  најдоцна  до  2014  година.  Иако  во  прв  момент  ова  изгледа  далеку,  работните  задачи  и  нивото  на  потребните  финансиски  вложувања  за  да  се  достигнат  дефинираните  граници,  навестуваат  големи  турбуленции  заради  “тесната  кожа“  на  работните организации.  За  потсетување  наведени  се  основните  законски  одредби  за  оваа намена. 

XII. INTEGRIRANI EKOLO[KI DOZVOLI ZA RABOTEWE NA INSTALACIITE KOI [TO VLIJAAT VRZ @IVOTNATA SREDINA ^len 95 Op{ta odredba (1) Aktivnostite na novite instalacii ili zna~itelnite promeni na postoe~kite, koi gi opredeluva Vladata na Republika Makedonija, mo`at da se vr{at samo po prethodno dobiena integrirana ekolo{ka dozvola osven ako: instalacijata se definira kako postoe~ka spored ~len 5 to~ka 17 od ovoj zakon vo koj slu~aj se primenuva ~len 134 od ovoj zakon; operatorot na instalacijata koja zapo~nuva so rabota pred 31.12.2009 godina odlu~il da podnese barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan, vo soglasnost so vremenskiot raspored od ~len 135 stav 5 od ovoj zakon i so odredbite od glava XIV od ovoj zakon. (2) Dozvolata od stav (1) od ovoj ~len se izdava kako A integrirana ekolo{ka dozvola, koja ja izdava organot na dr`avnata uprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina ili B integrirana ekolo{ka dozvola, koja ja izdavaat op{tinata ili gradot Skopje, soglasno ~len 123 od ovoj zakon.

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 432, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 40 

XIV. DOZVOLI ZA USOGLASUVAWE SO OPERATIVNI PLANOVI ^len 134 Dozvoli za usoglasuvawe so operativni planovi Operatorite na postojnite instalacii, koi se opredeleni od strana na Vladata na Republika Makedonija soglasno ~len 95, stav (1) i ~len 122 stav (2) od ovoj zakon, se dol`ni da obezbedat dozvola za usoglasuvawe so operativen plan kako uslov za prodol`uvawe odnosno otpo~nuvawe na rabotata na instalacijata, do ispolnuvawe na uslovite za dobivawe na integrirana ekolo{ka dozvola. XXII. KAZNENI ODREDBI ^len 213 (1) So pari~na kazna od 200.000 denari do 300.000 denari }e se kazni za prekr{ok pravnoto lice dokolku: 9. ne poseduva A integrirana ekolo{ka dozvola (~len 95 stav (1)); 10. ne poseduva dozvola za usoglasuvawe so operativen plan i ne podnel barawe za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan za instalacii za koi se pribavuva A­integrirana ekolo{ka dozvola; 11. ne gi sproveduva oddelnite fazi od operativniot plan vo utvrdenite rokovi za realizacija (~len 137, 138 i 139);

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО  КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА 

RENEUER (www.reneuer.com)  RENEUER  е  формирана  по  иницијатива  на  претставници  на  владите,  невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија,  Бугарија,  Босна  и  Херцеговина,  Србија  и  Црна  Гора,  Македонија,  Молдавија, Романија и Хрватска.  Основната  задача  на  оваа  мрежа  е  да  се  ангажира  за  решавање  на  проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од  Југоисточна  Европа.  RENEUER  ги  дефинира  основните  определби  во  областа  на  ефикасното  користење  на  енергијата  и  водата  преку  анализа  на  проблемите  со  кои  се  среќаваат  земјите  од  Југоисточна  Европа и можностите за нивно решавање. 

teking@mt.net.mk

Новости од Македонија  Формирано новото акционерско друштво за управување  со гасоводот  Формирано  е  новото  мешовито  акционерско  друштво  кое  ќе  управува  со  гасоводот.  Основачи  на  новата  компанија  „ГА­МА„  се  државата  и  „Макпетрол„,  со  подеднакви  влогови  од  по  50%  од  основачкиот  капитал.  Новата  компанија  која  произлезе  од  трансформацијата  на  Јавното  претпријатие  „ГА­МА„,  ќе  стартува со основачки капитал од 37,6 милиони евра.  повеќе...  „Коленко“ потпиша договор за надзор за изградбата на  гасната централа вреден 3,3 мил. евра 

Страна 3 

Швајцарската консултантска  куќа  „Коленко“  потпиша  договор  со  „Топлификација“  вреден  3,3  милиони  евра  за  надзор  на  изградбата  на  гасната  централа  во  Скопје,  велат  од  „Топлификација“. Ова било избор на „Итера“ која задоволна од  досегашната  работа  на  „Коленко“  сакале  под  нивен  надзор  да  се  одвива  и  изградбата.  „Коленко“  минатата  година  победи  на  тендерот за избор на консултантска куќа за избор на изведувач  на гасната турбина.  повеќе... 

АД Топлификација  ­  Скопје  доби  три  лиценци  за  топлинска  енергија  од  Регулаторната  комисија  за  енергетика  „Топлификација“ доби лиценци за производство, дистрибуција  и снабдување со топлинска енергија на потрошувачите на дел  од Скопје.  повеќе...  „ТЕЦ Неготино“ почна да произведува струја за грчкиот  пазар  Грчкото електростопанство „ПСС“ склучи договор со  „Македонскиот преносен систем оператор(МЕПСО), за закуп на  термоелектраната за еден месец, со можност договорот да се  продолжи до први октомври.  повеќе...  „Сието” произведува светилки што трошат 7 пати  помалку од стандардните  Домашната компанија “Сието” произведува македонски  високоефикасни светилки кои се со седум пати помала  потрошувачка на струја од конвенционалните флуоресцентни  светилки. “Сието” произведува два модели од овие светилки  модел SFS 18 и SFS 36. Светилката од моделот SFS 18 чини 10  евра, а од моделот SFS 36 чини 15 евра.  повеќе... 

Новости од другите земји  European Parliament, Commission, at Odds Over Renew­  ables  A  schism  has  recently  emerged  between  the  European  Parliament  and the European Commission  regarding funding of renewable en­  ergy. In a press briefing this week, European renewable energy in­  dustry associations called for the European Commission to acknowl­  edge  the  European  Parliament's  decision  to  prioritize  research  in  renewable energy.  more... 

Германски фонд ќе гради шест фабрики за биодизел во  Бугарија  Германскиот  инвестициски  фонд  “ICS  International  Consulting  SP” ќе инвестира 320 милиони евра во изградба на шест фабри­  ки  за  преработка  на  отпад  од  домаќинствата  и  животинските  фарми  во  биодизел,  изјави  Николај  Недков,  претседател  на  бугарското Здружение за деловен и културен развој.  more...  DOE Predicts Increased World Energy Demand  Global  energy  consumption  is  expected  to  grow  by  71  percent  be­  tween  2003  and  2030,  according  to  a  report  issued  by  the  Energy  Information  Administration  (EIA).  The  most  rapid  growth  is  pro­  jected  for  nations  outside  the  Organization  for  Economic  Coopera­  tion  and  Development.  Energy  demand  growth  averages  3.7  per­  cent  per  year  for  non­OECD  Asia,  which  includes  China  and  India,  2.8 percent per year for Central and South America, 2.6 percent per 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 432, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 40 

year for  Africa,  and  2.4  percent  per  year  for  the  Middle  East.  By  contrast,  total  primary  energy  consumption  in  the  U.S.,  including  energy for electricity generation, will grow by 1.1 percent per year.  more...  First solar power plant opens in Czech Republic  he  first,  commercial  solar  energy  plant  in  the  Czech  Republic  started  supplying  electricity  to  the  national  grid  under  sunny  skies  Monday.  The  HiTechMedia  photovoltaic  plant  will  provide  annually  about 60 megawatts of power, enough for about 20 homes, and is  the forerunner of another company plant that's 10 times larger and  should be completed by the end of the year.  http://news.monstersandcritics.com/energywatch/news/article_118  1673.php/First_solar_power_plant_opens_in_Czech_Republic  Electricity prices in the EU25 in January 2006  Household electricity prices rose by 5% in 2005  Industrial prices up by 16%  Across the EU25, electricity prices in euro varied by one to three for  households and for industry. In absolute values, household electric­  ity prices were highest in January 2006 in Denmark (23.62 euro per  100kWh),  followed  by  Italy  (21.08),  the  Netherlands  (20.87)  and  Germany  (18.32).  The  lowest  prices  were  observed  in  Greece  (7.01), Lithuania (7.18), Estonia (7.31) and Latvia (8.29).  more...  Energy Efficiency Fund (EEF) finances energy­saving pro­  jects  SOFIA  (bnn)­  The  Bulgarian  Energy  Efficiency  Fund  (BEEF)  has  fi­  nanced three projects at about leva (BGN) 494, 000 (EUR 252,647;  US$  318,925)  for  the  first  half­year,  announced  its  director  Ivan  Gerginov.  more...  Nеw agreement on energy efficiency in office equipment  The  European  Commission  and  the  US  Environmental  Protection  Agency have successfully finalized the negotiations on a new EU­US  Agreement on the ENERGY STAR for office equipmenт.  The new Agreement is expected to be concluded in autumn. It pro­  vides the framework for continuing EU­US cooperation on fostering  the  energy  efficiency  of  computers,  monitors,  copiers,  printers,  scanners and fax machines and contains new demanding and inno­  vative energy efficiency criteria.  more... 

IFC to Boost Raiffeisen International’s Housing and Energy  Efficiency Financing in Southeastern Europe  The International Finance Corporation, the private sector arm of the  World  Bank  Group,  has  signed  three  agreements  to  provide  €35  million ($43 equivalent) in long term funds to support the develop­  ment  of  housing  finance  and  energy  efficiency  finance  products  of  Raiffeisen International Bank­Holding AG subsidiary banks in Bosnia  and Herzegovina, Kosovo, and Serbia.  more... 

G8 Energy statement avoids backing Кyoto, cautiously sup­  ports  nuclear  Leaders  of  the  G8  yesterday  approved  a  statement  that  acknowl­  edged  divisions  among  them  on  promoting  nuclear  energy  and  tackling climate change, but cautiously supported nuclear as a low­  carbon  power  and  only  mentioned  the  Kyoto  Protocol.  more...  Корисни web­адреси  http://www.newenergyfinance.com/ 

Страна 4 

http://www.total.com.mk/ http://www.create.org.uk/  http://www.euractiv.com/  http://europa.eu.int/  Манифестации  Електрани 2006  Меѓународен Симпозиум  Врњачка Бања (Србија и Црна Гора)  од 19. до 22. септември 2006. година.  повеќе...  RENEXPO® 2006  Во рамките на изложбата RENEXPO® 2006 која ќе се одржи од  28.09. ­ 01.10.2006 во Алсбург во Германија се нуди единствена  можност да ја презентирате Вашата компанија, производ, идеа,  услуги или проект. повеќе...  21­23 септември АДКОМ – Меѓународна конференција  Асоцијација на даватели на комунални услуги на РМ организира  собир на тема: Менаџмент на загуби на вода, телеметрија и  СКАДА во водоснабдителните системи.  Скопје, Скопски саем – бизнис центар и Охрид (23.9.)  02 2461 971, 070 394 450, adkom@mt.net.mk  ЗЕМАК Меѓународно советување Енергетика 2006  5­7 октомври, Охрид  Котизација: 60 ЕУР, соба 1/1 45 ЕУР  energetika2006@mt.net.mk  4­6 октомври, Energetika i procesna postrojenja i Forum o  obnovljivim izvorima energije  Megjunarodno znanstveno­strucno savetovanje , Dubrovnik  www.em.com.hr/dubrovnik  10­11 October, London  Sustainable energy expo, www.energy­expo.info  Саем за одржлив енергетски развој и енергетска ефикасност  18­20 October, IKK 2006  Nurnberg (Germany), www.ikk­online.com  27 стручен саем од област на греење, ладење и климатизација  25­26 October, H2EXPO  Hamburg (Germany), www.hamburg­messe.de/h2expo  Меѓународна конференција и стручен саем за водородна  енергетика и горивни ќелии  Second European Conference of Municipal Energy Managers,  Warsaw (PL), 5­6 of October  The  National  Association  of  Polish  Counties  in  partnership  with  the  Council  of  European  Municipalities  and  Regions  (CEMR),  Energie­  Cités  and  EC­BREC/IEO  will  convene  the  Second  European  Conference  of  Municipal  Energy  Managers  on  5­6  of  October  in  Warsaw, Poland.  The conference will underline  the importance  of promoting Europe­  wide  exchange  of  experience  and  encourage  networking  between  local governments, their energy specialists and the energy agencies.  Дополнителни информации ­ МАЦЕФ  Уредник: Проф. Д­р К. Димитров  Центар за енергетска ефикасност на Македонија  Тех. Секретар. Игор Петрушевски,  Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје  Тел. 02 3099 216,  факс: 02 3099 432  e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 432, e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk  www.macef.org.mk i blog www.infomacef.wordpress.com 

40 infomacef  
Advertisement