Page 1

Број 35 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА 

Февруари 2006 

М А Ц Е Ф МА  ЦЕ  ЕФ  Ф п  пр  ро  ом  мо  ов  ви  ир  ра  а е  ен  не  ер  рг  ге  ет  тс  ск  ка  а е  еф  фи  ик  ка  ас  сн  но  ос  ст  т и  и п  по  оч  чи  ис  ст  та  а ж  жи  ив  во  от  тн  на  а с  ср  ре  ед  ди  ин  на  а  М АЦ 

Во овој број:  ó  Од уредникот  ó  Центар за енергетска ефикасност на  Македонија МАЦЕФ  ó  Новости од Македонија  ó  Новости од другите земји  ó  Корисни web­адреси  ó  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ  Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ!  Со  задоволство  ја  објавуваме  реакцијата  на  Г­дин  Вангел  Арнаутов  ﴾како  оригинален  текст﴿,  потпретседател  во  Макпетрол,  задолжен  за  проблематиката  за  снабдување  со  природен  гас.  Јасно  дека  ние  ги  пренесуваме  личните  ставови  на  нашите  читатели,  без  да  ги  коментираме.  Коментарот  и  реакциите се Ваша привилегија.  Во  изминатиот  месец  се  организираа  повеќе  средби,  форуми,  презентации во врска со предвидената продажба/отуѓување на  компанијата  ЕСМ  Дистрибуција.  Ставовите  се  спротивставени.  Со  задоволство  сме  спремни  да  ги  објавиме  сите  ваши  размислувања,  ставови  и  предлози,  било  во  овој  информатор,  на нашата web  страна, или на нашиот блог  infomacef.wordpress.com.  Го  најавуваме  нашето  активно  учество  на  САЕМОТ  ЗА  ЕНЕРГЕТИКА, кој треба да се одржи во периодот од 4­9  април  оваа  година.  Ќе  организираме  меѓународна  работилница  Денови  на  енергетиката  2006  со  присуство  на  меѓународни  компании  со  светска  репутација  од  областа  на  енергетиката  и  енергетската  ефикасност,  проследена  со  соодветни  презентации на наши експерти.  Посебна  проблематика  од  ургентен  карактер  е  дискусијата  во  однос  на  Предлог  Законот  за  енергетика.  Потребно  е  сите  учесници  и  корисници  да  дадат  свој  придонес,  затоа  што  со  него се дефинираат правилата “за игра“. Многу потежок процес  е да се донесат измени на законот, отколку сега навреме да се  реагира.  Во  меѓувреме  инсталирана  е  мерна  опрема  во  повеќе  институции  за  редовно  следење  на  резултатите  од  превземените  мерки  за  енергетска  ефикасност  во  општините  Сарај, Кичево и Велес.  Свечено  беше  промовирана  реализацијата  на  проектот  во  општина  Кичево,  во  присуство  на  високи  претставници  на  USAID  и DAI.  Веројатно  оваа  пролет  ќе  биде  доста  исполнета  со  темата  енергетика  и  не  единствено  заради  продажбата  на  ЕСМ  Дистрибуција.  Ве  молиме,  иако  чланарината  не  е  основното  средство  за  функционирање, да ја подмирите во разумен рок.  Поздрав од сите учесници во подготовката на овој Информатор 

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ  НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ  МАЦЕФ  е  доброволно  научно  здружение,  основано  да  делува  во  рамките на Република Македонија и надвор од неа.  МАЦЕФ  е  член  на  меѓународната  мрежа  за  енергетска  ефикасност  RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources).  МАЦЕФ  e  член  на  Асоцијацита  на  Консултантски  организации,  нудејќи  професионални  експертски  услуги  од  својот  делокруг  на  работа,  во  земјата и надвор од неа.  МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на Euro­  pean commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .  МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот. 

Активности на МАЦЕФ 

САЕМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА  4­9 април  Денови на енергетиката 2006  31.1. 

УНДП – Кјото протокол и CDM  проекти 

CDM potential  in  the  Republic  of  Macedonia  –  посета  на  експерт  преку УНДП и РЕЦ. Состанок со невладини здруженија.  Состанок во УНДП  На  1.06  се  одржа  состанок  во  просториите  на  УНДП  со  задача  дефинирање  на  работна  програма  поврзана  со  изработка  на  стандарди за категоризирање на објектите во однос на нивната  енергетска  ефикасност.  Оваа  програма  е  усогласена  со  Стратегијата за енергетска ефикасност на Македонија,  усвоена  во 2004 година. 

Проф. Д­р Константин Димитров 

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.edu.mk  www.macef.org.mk i blog infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 34 

Кјото протокол – меѓународна работилница  На  6.2.  во  хотел  Континентал,  РЕЦ  организира  извонредно  корисна  работилница­семинар,  со  присуство  на  странски  експерти,  за  запознавање  на  македонската  јавност  со  можностите  за  заедничка  имплементација  на  механизмите  за  чисти технологии 

Страна 2 

Промоција на проектите во Кичево  На  23.2.  во  Кичево  се  одржа  свеченост  заради  предавање  во  употреба  на  објектите  во  кои  беа  реализирани  мерките  за  енергетска  ефикасност  од  страна  на  МАЦЕФ  и  ТИМЕЛ  Проект.  На  оваа  свеченост  присуствуваа  директорот  на  УСАИД  Г­дин  Голдман,  директорот  на  ДАИ,  градоначалникот  на  општина  Кичево г­дин Владо Толиевски и други високи гости. 

9.2 Германска делегација преку РЕЦ ­ посета на МАЦЕФ  Градоначалникот, директорот на училиштето  и директорот на Осломеј 

Претставници на Deutsche Bundestiftung Umwelt (DBU) во посета  на Македонија, заради можна соработка при заеднички проекти  Реализација на проектите – USAID/MDW  Во  периодот  од  9­11.2.  подмладокот  на  МАЦЕФ  реализираше  акција  за  смалување  на  инфилтрација  на  студен  воздух  во  домот за стари лица во Кичево  Индикатори за реализација на ЕЕ мерки  За  да  се  потврдат  пресметковните  вредности  предвидени  со  проектите  за  енергетска  ефикасност  во  училиштето  Борис  Кидрич во Сарај, училиштето Мирко Милески во Кичево и домот  за старци, реализирано е поставување на опрема за аквизиција  на податоци (температура и влажност на воздух во простории и  надворешен  воздух,  термовизиска  снимка,  ниво  на  светлост,  проток  и  потрошувачка  на  гориво,  ефикасност  на  котелски  постројки).  Во  исто  време  беше  реализирана  контролна  посета  на  соработникот Rob Russo од EnCon Services од САД. 

20/2/2006  Закон за енергетика – јавна дискусија  На  јавната  расправа  за  новиот  Закон  за  енергетика,  се  поставија  повеќе  прашања  и  предлози  за  измена  и  дополнување  на  законот.  Од  страна  на  МАЦЕФ  беше  забележано  дека  со  еден  член  во  предлог  законот  се  предвидува  давање  на  лиценца  за  дејноста  транспорт  и  дистрибуција  на  електрична  енергија  само  на  еден  субјект  –  што претставува апсолутен монопол. Нашиот предлог беше овој  член да се изедначи со условите за транспорт и снабдување со  топлинска  енергија  и  природен  гас.  Дали  ова  ќе  се  прифати,  зависи  од  дискусијата  во  Парламентот.    И  од  реакцијата  на  граѓаните и политичките партии! 

Се има  чувство  дека  законот  се  пегла  според  условите  за  продажба на ЕСМ Дистрибуција.  Продажба на ЕСМ дистрибуција ­ реакции  Веројатно најгорлива тема, која побудува максимално внимание  е  продажбата  на  ЕСМ  Дистрибуција.  Организирани  се  повеќе  расправи,  од  страна  на  ВМРО­ДПМНЕ,  на  2.2.  од  страна  на  Сојузот  на  Независните  синдикати,  потоа  во  Битола,  со  присуство  на  врвни  експерти  и  академици,  но  секогаш  беа  присутни единствено противниците на продажбата. 

Форум организиран од ВМРО­ДПМНЕ­ Скопје  Основните прашања и забелешки се однесуваа на следното:

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.edu.mk  www.macef.org.mk i blog infomacef.wordpress.com 


ИНФОМАЦЕФ 34 

· · · · · ·

· ·

нема студија за оправданоста за продавање на ЕСМ, не  се  работи  за  приватизација,  туку  за  продажба  на  пазарот  за  електрична енергија на туѓа држава, се создава монопол во раце на странски сопственик, не  се работи  за  продажба  на 27%,  туку  за  оттуѓување на 90%  од  капиталот на ЕСМ Дистрибуција, добиените  средства  нема  да  се  реинвестираат  во  енергетиката,  туку одат во буџетот, сумата  која  се  очекува  е  на  ниво  од  10%  од  буџетот  (не  влијае  битно на состојбата во Македонија), не  е  усогласена  законската  регулатива  (закон  за  експропријација  на земјиштето е на разгледување во Уставниот суд), локалната  самоуправа  си  ја  бара  сопственоста  на  опремата  (трафостаници) кои се изградени со средства на граѓаните и др. 

Форум во Битола 10.2. 2006 

САЕМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА  4­9 април  Денови на енергетиката 2006  Еко автобуси на природен гас – реакција!  Почитуван проф.д­р Константин Димитров,  Во Вашиот ИнфоМАЦЕФ бр.34 во рубриката активности на МАЦЕФ имате  објавено разговор со проф.д­р Миле Димитровски.  Во  поднасловот  стои  „автор  на  идејата  и  проектот  за  еко­автобуси  (реконструкција  на  автобусите  на  ЈСП  за  да  работат  на  природен  гас).  Понатаму во текстот пишувате: „Во Македонија почетоците се направени  во 2001 година со изработка на Студија за искористување на можностите  на природениот гас во градскиот превоз“.  Професоре Димитров,  почетоците за  користење  на природниот  гас  како  гориво во моторите со внатрешно согорување во Македонија се почнати  во  1999  година од  страна  на „Макпетрол“  А.Д..    По  добивањето  понуди  од  страна  на:  Гас  де  Франс  од  Франција,  Уралтрансгаз  од  Русија,  Шлумберже  и  М­тек  од  Германија,  Емерсон  од  Холандија  и  др.,  се  направи  економско­техничка  анализа  за  оправданоста  на  користењето  на природен гас како погонско гориво.  Откако  анализите  покажаа  дека  таквата  инвестиција  е  исплатлива,  се  тргна во барање на организација којашто ќе биде подготвена да направи  реконструкција  на  својот  возен  парк,  а  „Макпетрол“  А.Д.  да  изгради  комплетна  инсталација  за  полнење,  што  чини  шестпати  повеќе  од  реконструкцијата на автобуси.  Паралелно  со  тоа  е  направена  стратегија  и  за  реконструкција  на  патнички  автомобили,  што  ќе  можат  да  користат  природен  гас  како  погонско гориво.  Од  економски  и  од  технички  аспект  во  потесен  избор  влегоа  две  претпријатија.  Кога  се  контактираше  со  врвното  раководство  на  ЈСП    за  идејата,  нивната  реакција  беше  апсолутно  негативна,  бидејќи  според  нивно  мислење,  тоа  ќе  експлодира  и  не  е  прифатливо  тие  да  го  реализираат  проектот.  Другото  претпријатие,  со  коешто  требаше  да  се  водат  преговори,  за  жал,  во  тој  период  доживеа непријатности  и  разговорите  за  адаптација  на автобусите беа невозможни.  Благодарејќи  на  разбирањето  на  помошникот  по  технички  прашања  во  ЈСП, идејата постојано беше презентирана кај раководството на ЈСП, при  што  заеднички  правиме некои  анализи  за  да се докаже  исплатливооста  на примената на природен гас како гориво во автобусите.  Правењето разни студии од проф.д­р Миле Димитровски во 2001 година,  кој  наедно  бил  и  претседател  на  УО  на  ЈСП,  и  усвојувањето  проекти  и  реконструкцијата на автобусите за користење природен гас, не би сакал  да ја коментирам, бидејќи не сум ја видел, меѓутоа, никако не можам  да  прифатам  дека  идејата  почнала  со  изработка  на  студија  од  страна  на  проф.д­р  Миле  Димитровски.  Потпишувањето  на  договорот  за  набавка  на  опрема,  проектирањето,  изградбата  и  пуштањето  во  погон  на 

Страна 3 

инсталацијата е исклучително дело на вработените во „Макпетрол“ А.Д.,  а  комплетната  реконструкција  на  автобусите  е  направена  од  бугарско  претпријатие.  Можам  да  замислам  која  била  потребата  и  целта  на  студијата.  Ова  мое  обраќање  до  Вас  е  исклучително  со  цел  да  Ви  укажам  дека  некоректно  е  да  се  омаловажуваат  местото  и  улогата  на  „Макпетрол“  А.Д.  во  новите  примени  на  гасот,  бидејќи  „Макпетрол“  А.Д.  има  изработено  посериозна  студија  и  анализа  за  ширењето  на  мрежата  и  никогаш и никаде не се пофалил дека „Макпетрол“ А.Д. е иницијатор на  примената на гасот и во други домени, што е вистина. Меѓутоа, нема ни  да дозволиме некои работи да се прикажуваат во друго светло.  Со почит,  м­р Вангел Арнаутов  Скопје, 10.2.2006 г. 

Информациите во  претходниот  број  се  добиени  од  авторизиран  интервју со Проф. Д­р Миле Димитровски. Никој од ИнфоМАЦЕФ  не  се  обидува  да  ја  намали  улогата  на  Макпетрол  во  создавањето  на  состојбата  која  владее  во  подрачјето  на  снабдувањето со природен гас во Македонија! 

Македонска Општинска Мрежа за  Енергетска Ефикасност  Сегашни  членови  на  МОМЕЕ  се  општините:  Сарај,  Ѓорче  Петров, Кисела Вода, Центар и Гази Баба.  Во  најскоро  време  очекуваме  кон  неа  да  се  приклучат  и  работни  организации  и  Институции  кои  се  вклучени  во  програмите поврзани со енергетската ефикасност.  Годишна членарина:  24 000 денари 

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни  членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса,  за да ги добијат потребните формулари за зачленување.  Колегите  со  поголемо  искуство  и  резултати  во  оваа  област,  со  желба  да  бидат  внесени  во  меѓународниот  регистер на експерти,  ги замолуваме да контактираат со  нас,  за  да  им  го  доставиме потребниот  формулар.  Тоа  не  значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ. 

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО  КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА 

RENEUER (www.reneuer.com)  RENEUER  е  формирана  по  иницијатива  на  претставници  на  владите,  невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија,  Бугарија,  Босна  и  Херцеговина,  Србија  и  Црна  Гора,  Македонија,  Молдавија, Романија и Хрватска.  Основната  задача  на  оваа  мрежа  е  да  се  ангажира  за  решавање  на  проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од  Југоисточна  Европа.  RENEUER  ги  дефинира  основните  определби  во  областа  на  ефикасното  користење  на  енергијата  и  водата  преку  анализа  на  проблемите  со  кои  се  среќаваат  земјите  од  Југоисточна  Европа и можностите за нивно решавање. 

Новости од Македонија  Сименс најсериозен кандидат за изработка на турбината  за гасната централа во Скопје  Германскиот  конзорциум  „Сименс“  е  најсериозен  кандидат  за  изградба  на  турбина  за  гасната  централа  во  Скопје,  дознава  „Тотал“.  Гасната  централа  е  приватна  инвестиција  која  ќе  ја  реализира  „Топлификација  АД  Скопје“  со  својот  руски  партнер  „Итера“.  Директорот  на  „Топлификација“  Димитар  Хаџимишев  потврдува дека „Сименс“ е еден од најсериозните кандидати за  добивање  на  овој  бизнис,  но  додава  дека  се  уште  не  е  направен конечниот избор. повеќе...

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.edu.mk  www.macef.org.mk i blog infomacef.wordpress.com


ИНФОМАЦЕФ 34 

Руска „Итера" уплати 500к евра за гасната централа во  Скопје  Руската  компанија  „Итера“  и  скопска  „Топлификација­Скопје“  уплатија  500.000  евра  за  проектот  за  изградба  на  гасната  централа  во  Скопје.  Парите  се  префрлени  на  заедничката  фирма  „ТЕ­ТО“  регистрирана  во  Скопје.  Оваа  фирма  треба  до  десетти  април  да  избере  која  компанија  ќе  ја  реализира  изградбата на гасната централа. Во игра се петнаесет странски  компании. Неофицијално дознаваме дека германски „Сименс„ и  американски „Џенерал Електрикс“ се најсериозни  кандидати за  добивање  на  овој  бизнис  вреден  80  милиони  евра.  Крајниот  збор  за  тоа  кој  ќе  ја  гради  централата  во  Скопје  ќе  ги  има  швајцарската консултантска куќа „Колекно“. повеќе...  САЕМ ЗА ЕНЕРГЕТИКА  4­9 април  Денови на енергетиката 2006 

Купопродажниот договор за „ЕСМ„ ќе биде јавен  „Купопродажниот  договор  за  „ЕСМ  дистрибуција  и  снабдување„  ќе  биде  јавно  достапен  откако  ќе  заврши  финансиската  трансакција,  а  ќе  се  преговара  само  за  техничките  делови  од  договорот„,  вели  Фатмир  Бесими  министер за економија.  Со  тоа  тој  ги  демантираше  изјавите  на  претставниците  на  Министерството за економија. повеќе...  Металурзите први со еко­дозволи  Министерството за животна средина и просторно планирање од  први  јануари  годинава  почна  со  издавање  на  интегрирани  А  еколошки  дозволи.  До  крајот  на  декември  2008  година  вакви  еколошки  дозволи  ќе  треба  да  имаат  и  капацитетите  од  енергетиката,  хемиската  индустрија,  отпадот,  минералите  и  други.  повеќе... 

Страна 4 

Европската комисија налага нови начини за  поттикнување на производството на биогорива  повеќе...  ООН го исполнува ветувањето за енергетска ефикасност  во Источна Европа  ОН  извести  дека  во  Источна Европа  има  потенцијал за  инвестирање  до  10  милијарди  долари  во  проекти  од  енергетска ефикасност  кои би биле  со период на враќање помал од 5 години  повеќе… 

Европскиот началник повикува на хармонизација на  енергетската политика на ЕУ  повеќе...  Шведска и Бугарија потпишаа меморандум за заедничка  имплементација  повеќе...  ОН велат земјите потписнички на Кјото протоколот  покуси од предвиденото  повеќе...  Желби за повлекување од Кјото договорот 

повеќе…

Првиот роденден на Кјото протоколот донесе различни  одговори  повеќе...  Американски компании се одзваа на планот за  енергетска ефикасност на ЕУ  Одредени американски компании кои оперираат во Европа ја повикаа ЕУ  да  обезбеди  „внимателен  баланс“  помеѓу  задолжителните  и  доброволните мерки за зголемување на енергетската ефикасност. 

повеќе... Украина планира двојно да ја зголеми Енергетската  Ефикасност до 2030г  повеќе... 

Корисни web­адреси 

teking@mt.net.mk ekovesti@eko.net.mk  www.eko.net.mk 

http://www.uslugi.gov.mk/ http://www.total.com.mk/  http://www.create.org.uk/  http://esm­privatizacija.com.mk/  http://europa.eu.int/comm/energy/index_en.html 

Манифестации

Новости од другите земји  Американска компанија почна да произведува мотор  што може да работи на пет видови гориво  повеќе... 

Конференција на Balkan Power  6­та Конференција на Balkan Power ќе се одржи од  31 мај до 2 јуни 2006 во Охрид, Р.Македонија.  Повеќе информации на www.balkanpower.org. 

Бугарија ќе постигне намалување на потрошувачката на  енергија за 11% 

Енергетска Ефикасност '06  повеќе... 

Во официјалната  презентација  на  Бугарскиот  фонд  за  Енергетска  Ефикасност се наведува дека досега биле финансирани само проекти за  јавни објекти, но  наскоро  ќе се одобруваат и за претпријатија и фирми.  Повеќе  од  350  од  околу  400  големи  енергетски  потрошувачи  веќе  доставиле  прелиминарни  информации  за  нивната  потрошувачка  во  агенцијата за енергетска ефикасност.  повеќе... 

Енергетски империи  Комесарот  Кроес  внесе  вистинска  тревога  и  го  запали  европскиот  енергетски  сектор,  најавувајќи  остри  мерки  против  монополите  и  поединечни анти­монополски истраги  против најголемите снабдувачи со  гас  и  струја.  Кроес  беше  доволно  искрена  да  нагласи  дека  е  фрустрирана  од  бавното  темпо  со  кое  оди  либерализацијата  во  енергетскиот  сектор.  Европската  унија  ја  почна  либерализацијата  на  нејзиниот  енергетски  пазар  пред  повеќе  од  шест  години,  но  во  најголемиот  број  земји  големите  компании  се  уште  доминираат  во  бизнисот со гас и струја, монополизирајќи ги цените на високо ниво и не  дозволувајќи им на други да зачекорат на тоа поле. 

повеќе...

8 до 10 март 2006 

Заштитни мерки за безбедна работа на гасоводи  (8 и 9 март 2006 во Хаг)  повеќе...  Во периодот од 08­03­2006 до 10­03­2006 во Софија,  Бугарија ќе се одржи вториот меѓународен конгрес  на тема „Енергетска Ефикасност и обновливи извори  на енергија ".  повеќе...  програма... 

Уредник: Проф. Д­р К. Димитров  Центар за енергетска ефикасност на Македонија  Тех. Секретар. А.Манчевски,  Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје  Тел. 02 3099 216,          факс: 02 3061 013  e­mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка?  Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје,  тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e­mail: macef@mf.edu.mk  www.macef.org.mk i blog infomacef.wordpress.com 

35 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you