Page 1

Број 33

МАЦЕФ

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Декември 2005

МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина

Во овој број:

 Од уредникот  Центар за енергетска ефикасност на Македонија МАЦЕФ Новости од Македонија

 Новости од другите земји

OД УРЕДНИКОТ Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ!

ЦЕНТАР З А ЕНЕР ГЕТСКА ЕФ ИКАСНОСТ НА М АКЕДОНИ ЈА М АЦЕФ МАЦЕФ е доброволно научно здружение, основано да делува во рамките на Република Македонија и надвор од неа. МАЦЕФ е член на меѓународната мрежа за енергетска ефикасност RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources). МАЦЕФ e член на Асоцијацита на Консултантски организации, нудејќи професионални експертски услуги од својот делокруг на работа, во земјата и надвор од неа. МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на European commission DG Energy and Transport www.managenergy.net . МАЦЕФ е член на БИСЕ Форумот.

Активности на М АЦЕФ

Месецот ноември како што очекувавме, изобилуваше со активности поврзани со енергетската стварност на Македонија, а особено на МАЦЕФ. За МАЦЕФ се од особена важност следниве активности: Активност во Битола – Борозан Тирана Курс Норвешка Форум БИСЕ 15.12. Продолжуваат активностите со проектот MDW/MGGF, YEP програм во Сарај •

Презентацијата на проекти организирана од страна на Норвешката амбасада во Скопје • Потпишувањето на меморандумот за разбирање со УСАИД и општината Сарај. Во Македонија жешки теми се: продажбата на делот дистрибуција од ЕСМ; односите Макпетрол-Влада, кој ќе добие лиценца за транспорт, а кој ќе биде доминантен сопственик; дали навистина АМБО ќе започне да се реализира идната година, или се работи само за изјави кои треба да донесат политички поени, како и евентуалната промена на неговата траса; дали цената на топлинската енергија ќе се зголеми како што бара Топлификација АД, или регулаторната комисија ќе изнајде законски елементи кои ќе го одложат бараното покачување и др. Поздрав до сите читатели и Ве поканувам да ни’ се јавите, со свои коментари и видувања во однос на жешките теми. Ние ќе ги објавиме, а по потреба и ќе ги коментираме.

Енергетска ефикасност: Тренинг програма со ENSI Норвешка и МФС

Продолжува интензивна работа на проектот MDW/MGGF

Проф. Д-р Константин Димитров

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk www.macef.org.mk


ИНФОМАЦЕФ 33

Страна 2

Потпишан меморандум за разбирање меѓу USAID/ MDW/ MGGF и Општина Кичево, со МАЦЕФ и ТИМЕЛ

Chamber of Commerce Belgium-Luxembourg South-East Europe: INFRA 20714 Energy Management in South-Eastern Europe Tirana, Albania

6 – 7 December 2005

Форум со учество на министрите за енергетика на Србија и Албанија, директорите на Агенциите за енергетика на Албанија, БИХ, Хрватска и Србија и високи претставници на министерствата на акедонија, БиХ, Хрватска, Словенија, а од страна на ЕУ – претставници на Англија, Белгија, Холандија, Италија, Франција, UNECE EE21, DG TRAIN.

Македонска Општинска Мрежа за Енергетска Ефикасност Сегашни членови на МОМЕЕ се општините: Сарај, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Центар и Гази Баба. Во најскоро време очекуваме кон неа да се приклучат и некои работни организации и Институции. За да биде оваа акција успешна, освен почетните обуки за определени општини, потребно е сите членови на МАЦЕФ да се организираат за да ја пружат потребната помош на сите кои ја бараат – приватни лица, локална самоуправа, државна администарција. Приложен е делот од услугите кои ги нуди МАЦЕФ на сите идни членови.

ЗДРУЖ ЕНИ СМЕ ПОСИЛНИ

Со здруж увањето во м реж ата МОМЄЄ општините ќе ги реализираат следниве придобивки и предности: 

 

Зголемување на ЕЕ како средство за разрешување на важни национални задачи од енергетската и еколошката политика. Намалување на буџетските расходи за енергија на општината и создавање услови за искористување на заштедените средства за друга намена од приоритетната листа на општината. Смалување на потрошувачката на енергија кај крајните потрошувачи на ниво на општина и создавање на поволна клима за општествена поддршка за спроведување на општинската политика за штедење на енергија. Меѓусебна размена на информации (преку МАЦЕФ) за техничките постигнувања и нови технологии за слични пректи кои се предвидени на општинско ниво (рехабилитација на згради- школи, администрција, градинки, домови; улично осветление; водовод; пречистителни станици; собирање на комунален смет). Информации за меѓународни фондови од каде можат да се побараат и добијат грантови за предвидените проекти. Тех ничка пом ош при приготвувањ ето на апликациите за ови е грантови. Организирање на посета на градови и објекти надвор од наш ата зем ја каде ш то се реализирани успеш но проекти, кои се предви дени во планот на опш тините. Учество на регионални те сред би за разм ена на искуства од областа на Енергетската Еф икасност и Заш титата на околината (Екол огијата). Добивање на податоци за квалитетот на опрема која им се нуди во проектите за кои се обезбедени финасиски средства.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk www.macef.org.mk


ИНФОМАЦЕФ 33

Страна 3

 Лобирање за интересите на членовите на мрежата. Годишна чланарина: 24 000 денари

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса, за да ги добијат потребните формулари за зачленување. Колегите со поголемо искуство и резултати во оваа област, со желба да бидат внесени во меѓународниот регистер на експерти, ги замолуваме да контактираат со нас, за да им го доставиме потребниот формулар. Тоа не значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ. Р ЕГИ ОНАЛНА М Р ЕЖ А ЗА ЕФ И КАСНО КОР ИСТЕЊ Е НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА

RENEUER (www.reneuer.com)

REN EUER е формирана по иницијатива на претставници на владите, невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија, Молдавија, Романија и Хрватска. Основната задача на оваа мрежа е да се ангажира за решавање на проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од Југоисточна Европа. RENEUER ги дефинира основните определби во областа на ефикасното користење на енергијата и водата преку анализа на проблемите со кои се среќаваат земјите од Југоисточна Европа и можностите за нивно решавање.

Новости од М акедонија EarthCorps бара млади луѓе да се пријават за програмата “International Corpsmembers”

“БИ СЕ“ процес Ф орум за Интелигентна енергија во македонските

општини Скопје, 15 декември 2005 Поканети учесници: Општините од Македонија: градоначалници и енергетски менаџери Министерства – Министерството за економија, за Заштита на животната средина, за Локална самоуправа, за Транспорт и врски Претставници на меѓународните организации (УСАИД, УНДП, ГТЗ, РЕЦ, ЕАР и др.) кои може да бидат вклучени во БИСЕ процесот.

Над 25 домашни и странски компании сакаат да градат мали хидроцентрали Интервју на Андрис Пибалгс, комесар за енергија: На Балканот му треба енергетски пазар ЕУ појаснува: не бараме да се приватизира ЕСМ Нема одлагање на продажбата на ЕСМ дистрибуција

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk www.macef.org.mk


ИНФОМАЦЕФ 33

Страна 4

Работилници за трговија со емисии Еднодневна работилница за оптимизација на трговијата со CO 2 . Датуми: 15.12.2005, 17.3.2006 Работилниците ги организира Offenbach Environment Institut.

Контакт информации:

Umweltinstitut Offenbach, Frankfurter Straße 48 , D-63065 Offenbach Тел: (069) 81 06 79 Тел/факс: (069) 82 34 93 mail@umweltinstitut.de Собир Carbon Market Insights, 28 февруари до 2 март 2006, Копенхаген, Данска Point Carbon еднаш годишно одржува собир на кој присуствуваат 120 говорници кои ќе зборуваат на теми за европската размена на емисии. Дополнително ќе се организираат и работилници за секоја тема посебно. За дополнителни информации околу аплицирањето и програмата на собирот погледнете на Повеќе...

Битола состанок

Во периодот од 08-03-2006 до 10-032006 во Софија, Бугарија ќе се одржи вториот меѓународен конгрес на тема "Енергетска Ефикасност и обновливи извори на енергија ". повеќе... програма...

teking@mt.net.mk ekovesti@eko.net.mk www.eko.net.mk

Новости од другите зем ји Тирана 6-7.12.2005 Интегрирано Енергетско Управување во Југоисточна Европа ЕЛСАМ ке гради 188 MW постројка на биомаса Акција на Светска Банка Европска дебата Британија и Европската Комисија се домаќини на конференција на која ќе се расправа за начините за зголемување на енергетската ефикасност и намалување на стакленичките гасови. повеќе… Енергетска ефикасност во Бугарија ОН за подобрување на енергетската ефикасност

Корисни web-адреси

http://international.vrom.nl/ http://www.mobilityweek-europe.org/ http://www.energie-cites.org/ http://www.sydneywater.com.au/ http://www.mango.org.mk/ http://www.unfccc.org.mk/

Манифестации Обука за млади еколошки лидери од Централана и Источна Европа (од 27 март до 8 април, 2006) Краен рок за аплицирање 21 јануари 2006 Повеќе информации на http://www.rec.org/

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099 216 и 3099 432, факс 02 3099 298, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk www.macef.org.mk

33 infomacef  
33 infomacef  
Advertisement