Page 1

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Број 20

МАЦЕФ

Noemvri 2004

МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина

Во овој број:

 Од уредникот  Центар за енергетска ефикасност на Македонија МАЦЕФ  Регионална мрежа за ефикасно користење на енергијата и водата RENEUER  Новости од Македонија  Новости од другите земји  Корисни web-адреси  Манифестации

OД УРЕДНИКОТ

Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ! Во октомври за одбележување е активноста за презентација на почетните материјали, како и дискусија по нив, за новиот Национален Еколошки Акционен План за Македонија. Во завршна фаза се и подготовките за Саемот на невладините здруженија, кој треба да се реализира од 3-5.12. во просториите на Скопскиот саем. Членови на МАЦЕФ интензивно работат на реализацијата на студијата од областа на енергетската ефикасност и екологијата, финасирана преку Фондот за екологија. Во подготовка се материјали за учество во тимот кој има можност да работи на Стратегијата за подобрување на животната средина во околината на РЕК “Битола“ Ви пожелуваме пријатни и “ефикасни“ есенски денови, Проф. Д-р Константин Димитров

ЦЕНТАР З А ЕНЕР ГЕТСКА ЕФ ИКАСНОСТ НА М АКЕДОНИ ЈА М АЦЕФ МАЦЕФ е доброволно научно здружение, основано да делува во рамките на Република Македонија и надвор од неа. МАЦЕФ е член на меѓународната мрежа за енергетска ефикасност RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources). МАЦЕФ има поддршка и тесно соработува со ALLIANCE TO SAVE ENERGY фондација формирана од Сенатот на САД и делумно финансиски поддржана од USAID. МАЦЕФ e член на Асоцијацита на Консултантски организации, нудејќи професионални експертски услуги од својот делокруг на работа, во земјата и надвор од неа. МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на European commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .

Активности на М АЦЕФ НВО Саем

МАЦЕФ, во соработка со Про Актива и Еко Енергија од Кавадарци, се приготвува да земе активно учество на НВО Саемот – 4 Форум на граѓанското општество со своја презентација. Ќе бидат презентирани досегашните активности, реализирани проекти како и издадените книги „Енергетска ефикасност“, „Водата е незаменлива и ограничена“ и „Efficient management with energy and drinking water“

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса, за да ги добијат потребните формулари за зачленување. Колегите со поголемо искуство и резултати во оваа област, со желба да бидат внесени во меѓународниот регистер на експерти, ги замолуваме да контактираат со нас, за да им го доставиме потребниот формулар. Тоа не значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ.

Р ЕГИ ОНАЛНА М Р ЕЖ А ЗА ЕФ И КАСНО КОР ИСТЕЊ Е НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА

RENEUER (www.reneuer.com)

RENEUER е формирана по иницијатива на претставници на владите, невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија, Молдавија, Романија и Хрватска. Основната задача на оваа мрежа е да се ангажира за решавање на проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од Југоисточна Европа. RENEUER ги дефинира основните определби во областа на ефикасното користење на енергијата и водата преку анализа на проблемите со кои се среќаваат земјите од Југоисточна Европа и можностите за нивно решавање.

teking@mt.net.mk

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ 20

Страна 2

Новости од М акедонија Македонското здружение за унапредување на квалитетот –МАЗУК на 12 ноември организираше Годишна конференција на тема „Со квалитет до европски интеграции“. На собирот земаа збор повеќе дискутанти, и тоа: • Проф. Д-р Милан Стојчевски, со излагање насловено „Предизвици во менаџментот со квалитет“; • Проф. Д-р Миле Димитровски, зборуваше за „Евалуација во високото образование – Чекор поблиску до ISO 9001“; • Г-ѓа Сузана Темелкоска дипл. инж. хем., „Безбедност на храната – Обврски и работа“; • Г-дин Славчо Ночев дипл. инж. тех., имаше реферат со наслов „Систем за менаџмент со животна средина – Карактеристики, значење, примена и искуство“. Како генерален заклучок од излагањата и дискусиите на собирот, произлезе ставот дека треба да се испрати порака до релевантните институции за имлементирање на стандардите во сите сегменти на животот. Декларативното донесување закони за примена на стандарди во одредени претпријатија и институции треба да се спроведе на дело, затоа што насоката кон евроинтграција не толерира компромиси.

Г-дин Трајче Черепналковски  Функција и улога на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија – претставена од страна на Г-дин Владко Гаврилов и Наташа Тримческа,

Проф. Д-р Кирил Поповски (Технички факултет Битола) , претседателот на МАГА, избран е по втор пат за член на Бордот на Директори на Меѓународната Асоцијација за Геотермална Енергија (IGA). Во исто време повторно е избран за претседател на Европската гранка на Меѓународната Геотермална Асоцијација. Убедени сме дека и во наредниот период со несмалена енергија Проф. Др. Поповски ќе работи на промоцијата на користењето на геотермалната енергија во Македонија и надвор од неа.

Му честитаме и му пожелуваме плодна соработка!

На 19.11.2004 година Одборот за енергетика при стопанската комора, под претседателство на Д-р Димитар ХаџиМишев одржа седница со дневен ред:

Претседателство на Одборот за енергетика  Пазар на електрична енергија во регионот – презентирана од Г-дин Трајче Черепналковски, ЕСМ,

Г-дин Владко Гаврилов

Г-ѓица Наташа Тримческа  Регионален пазар на енергија и можностите за анализа со помош на програмски пакет, презентирано од страна на

Зоранчо Митев, ЕСМ.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ 20

Страна 3

Сметаме дека тематски состаноци од оваа форма се вистинскиот пат за информирање на стручната јавност со промените кои се случуваат во дејноста на енергетиката. Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, на 26.11.2004 година, во просториите на хотел Континентал, се одржа Работилница во рамките на проектот втор Национален еколошки акционен план (НЕАП 2), финансиран преку CARDS 2001, а раководен од страна на Европската агенција за реконструкција.

ekovesti@eko.net.mk www.eko.net.mk

Новости од другите зем ји Според Енергетскиот извештај за 2004 од Интернационалната Агенција за Енергија (IEA), потребите за енергија на светско ниво ќе се зголемат за 60% до 2030 година. Две третини од дополнителните потреби ќе произлезат од земјите во развој. Ако овие потреби се задоволат со употреба на фосилни горива како нафта, гас или јаглен, тоа ќе резултира со голем прираст на емисијата на CO2 во атмосферата. Потрагата по алтернативни извори на енергија е светски предизвик.

Претседателство Под раководство на националниот проект координатор Г-ѓа Каја Шукова, од страна на експертите на COWI од Данска, беа презентирани содржината формата, користени процеси, методи, идентификувани прашања како и инволвираност на засегнати страни.

Дел од учесниците Се очекува на дополнителни работилници да се дискутира подетално за поедини области (индустрија, енергетика), каде што ќе може да се дадат квалитени прилози во оваа насока.

Кина тежнее кон обновливи извори на енергија До 2020 година Кина има намера 12% од енергијата да ја добива од сонцето, ветерот и од мали хидроцентрали. Тоа значи 120.000 MW инсталиран капацитет, или во европски мерки пет пати повеќе од инсталираниот капацитет во Германија денес. Искуствата на германските производители ќе играат значајна улога во експанзијата на користењето на ветерната енергија во Кина. На Светската конференција за ветерна енергија во Пекинг, потпишан е договор помеѓу Германија и Кина за градење на ветерни постројки. Во наредните 10 години инвестицијата ќе достигне 600 милиони евра. Shell на своите „бензински“ пумпи додава станици за полнење водород Shell во соработка со корпорацијата General Motors (GM) ја изгради првата станица за полнење на водород во Северна Америка. Возилата кои имаат мотор базиран на водородни келии, од програмата на GM, ќе имаат можност да наполнат водород на „бензиската“ пумпа на Shell во Вашингтон која е прва од ваков вид. Корпорацијата која го раководи овој проект изјавува дека во блиска иднина ќе формира коридор на вакви станици низ Северна Америка и ќе го промовира нивното користење. Ова е амбициозен проект, кој ќе го промовира користењето на

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ 20 алтернативните извори на енергија, посебно водородот, со цел зачувување на животната средина. Повеќе...

Кина кон КЈОТО (02.12.2004)

Народна Република Кина потпиша договор за воведување на процедура за намалување на стакленички емисиони гасови (ERPA-договор) за рудничкиот метан. Повеќе...

05/11/2004 Global Warming: Britain and Germany chart the way forward Britain and Germany are to take forward the fight against global warming under a bold new partnership backed by leading industrialists businessmen and scientists. A range of innovative recommendations were presented at a Climate Change Conference at the British Embassy Berlin. These aim at delivering a low carbon, less energy intensive world. Some 16 trillion US dollars worth of investment in new power plants and energy systems are likely to be made in the coming years. It is vital that this substantial sum is directed to more energy efficient forms of generation including cleaner coal, cogeneration plants and renewables such as wind, wave and solar power. Delegates stressed that the UK's proposal of a 60 per cent reduction by 2050 and Germany's of a 40 per cent reduction in greenhouse gas emissions by 2020, are in line with scientific consensus on what is needed. More information: Climate Change Conference at the British Embassy in Berlin 18.11.04 KYOTO: 90 DAYS AND COUNTING The Kyoto Protocol is to enter into force on 16 February 2005, becoming legally binding on its 128 party countries. The 90-day countdown to the protocol's entry into force was triggered today by the receipt of the Russian Federation's instrument of ratification by the United Nations Secretary-General. http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5353&categoryID=147

BALTIC CARBON FUND OPENS TO PRIVATE SECTOR CASH The Testing Ground Facility, an intergovernmental carbon fund created by states bordering the Baltic Sea, is to open to private investment. http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5360&categoryI D=147 ROMANIA RATED BB AS JI HOST From the top JI host country, Romania receives a modest BB rating following an institutional uncertainty and a stale-mate in project approval.

Страна 4 Joint Implementation (JI) projects approved and the three-month deadline for ministries in Moscow to draw up plans may not be kept, according to Andrey Ponamarev, of the Russian Forestry Confederation of Northwestern Russia.

http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5402&categoryID=147

GERMAN ENERGY PRODUCERS EXPECTED TO FOCUS ON COAL According to a new study carried out by Boston Consulting, German energy producers are expected to focus on the construction of new coal power plants instead of relatively environmentally friendly gas plants when replacing their outdated facilities in the next two decades.

http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5404&categoryID=147

Корисни w eb-адреси

http://www.iea.org/ http://www.gragjanskisvet.org.mk/ http://www.mango.org.mk/ http://www.ase.org/ http://www.energy-efficiency.gov.uk/ http://www.pointcarbon.com/

М аниф естации

МАГА -Македонската геотермална асоцијација организира есенска работилница на 10.12.2004 година во Струмица во хотелот Сириус. Основната тематика е од посебен интерес за Македонија, посебно за активистите во областа на геотермалната енергија и тоа: Регу-

латива за издавање на концесии за користење на геотермални полиња.

Се очекува присуство на поголем број учесници од земјата и странство (Грција, Албанија, Словенија, Србија). На учесниците им пожелуваме пријатен престој во Струмица и плодна работа!

http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5354&categoryID=147

INDUSTRY WANTS MANDATORY SOLAR EQUIPMENT IN GERMANY Germany's solar industry has demanded the introduction of a dedicated law supporting solar energy in the country.

http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5355&categoryID=147

EU GEARS UP FOR FUTURE CLIMATE CHANGE POLICY TALKS EU environment commissioner Margot Wallström has set out the European Commission's agenda for next month's conference of the parties (COP10) to the UN climate change convention, in response to questions from MEPs. http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5346&categoryID=147

23.11.04 RUSSIA MAY RUN LATE ON JI The absence of administrative capacity is the main issue in getting

FOUR GOLD SPONSORS SIGN UP FOR CARBON MARKET INSIGHTS 2005 Four international companies have signed up as Gold Sponsors of Carbon Market Insights, Point Carbon's annual happening for the carbon market. The conference will be held in Amsterdam 1-3 March 2005.

http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=5352&categoryID=147

Уредник: Проф. Д-р К. Димитров Центар за енергетска ефикасност на Македонија Тех. Секретар. A. Man~evski, Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје Тел. 02 3099 216, факс: 02 3061 013 e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk

20 infomacef  
Advertisement