Page 1

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Број 19

Oktomvri 2004

МАЦЕФ МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина

Во овој број: Од уредникот Центар за енергетска ефикасност на Македонија МАЦЕФ Регионална мрежа за ефикасно користење на енергијата и водата RENEUER Новости од Македонија Новости од другите земји Корисни web-адреси Манифестации

OД УРЕДНИКОТ Po~ituvani kole{ki i kolegi, ~lenovi na MACEF! Oktomvri obiliva{e so aktivnosti koi bea posebno va`ni za na{ata organizacija. Naporite za me|unarodno povrzuvawe vroduvaat so plod. Ekipata na MACEF ima{e zabele`itelno u~estvo na Forumot BISE odr`an vo Grenobl, Francija. Osnovnata poraka e deka povrzuvaweto na op{tinite t.e. tealizacijata na mre`a za energetska efikasnost e potreba a ne moda. Iskustvata od Evropskata asocijacija Energie Cités vo najskoro vreme }e gi ponudime na ZELS. Na marginite na ovoj Forum, se odr`a lete~ki sostanok na RENEUER, so nasoka za dopolnitelno intenzivirawe na sorabotkata. Obezbedivme prestoj na Trening kursot organiziran od Japanskata fondacija JICA i turskata administracija za razvoj na energetikata EIE, za dvajca mladi ~lenovi na MACEF vo Ankara vo traewe od 14 dena. Dosega{niot tehni~ki sekratar na MACERF, g-|ica Liljana Haxievska e na novo rabotno mesto, prodol`uvaj}i gi aktivnostite so u~estvo vo proektot na Svetskata banka, namenet za razvoj na proekti od oblasta na energetskata efikasnost, pod rakovodstvo na kolegata Prof. d-r Rubin Talevski. I po`eluvame uspe{na rabota na novoto rabotno mesto. Nov tehni~ki sekretar e Aleksandar Man~evski, a telefonot za kontakt e istiot 02 3099 216. Bitno e da se odbele`i uspe{nata realizacija na Me|unarodniot simpozium Eneregtika 2004, organizirana od ZEMAK, tradicionalno vo Ohrid.

So polna parea se raboti na proektot finasiran od Fondod za ekologija, preku Ministerstvoto za za{tita na sredinata. I vo noemvri o~ekuvame zgusnata rabotna atmosfera i Va{e javuvawe! Ви пожелуваме пријатни и “ефикасни“ есенски денови, Проф. Д-р Константин Димитров

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ МАЦЕФ е доброволно научно здружение, основано да делува во рамките на Република Македонија и надвор од неа. МАЦЕФ е член на меѓународната мрежа за енергетска ефикасност RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources). МАЦЕФ има поддршка и тесно соработува со ALLIANCE TO SAVE ENERGY фондација формирана од Сенатот на САД и делумно финансиски поддржана од USAID. МАЦЕФ e член на Асоцијацита на Консултантски организации, нудејќи професионални експертски услуги од својот делокруг на работа, во земјата и надвор од неа. МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на European commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .

Активности на МАЦЕФ So `elba prevzemenata zada~a – izrabotkata na studijata od oblasta na energetskata efikasnost so implikacii vrz ekologijata da bide realizirana pred vreme, rabotniot tim e zgolemen, taka da sega se anga`irani 16 izvr{iteli, specijalisti vo svoite delovi, i site se ~lenovi na MACEF. Ovaa studija treba da bide temelnik koj pred op{testvoto dopolnitelno }e ja demonstrira intelektulnata mo} na MACEF i negovite ~lenovi, koi se sposobni da prevzemat i znatno poseriozni zafati od interes i za dobro na Dr`avata.

Во рамките на меѓународната соработка, (vo grupata od 5 ~lena sostavena od gradona~alnicite na Struga i Gostivar, i pretstavnikot na ZELS) активно учествувашe i

двочлена делегација на МАЦЕФ, на тридневниот Форум во Гренобл – Франција. На овој форум "Intelligent Energy in Municipalities of the New Member States and Candidate Countries” присуствува 140 учесници од над 22 земји.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ 19

Страна 2 energetskata sostojba na opredeleni objekti, treba da bidat realizirani i vo Istanbul. Im po`eluvame uspe[en prestoj na na[ite pretstavnici i o~ekuvame izve[taj za steknatite iskustva.

MACEF ja prodol`uva sorabotkata so Slova~kata Agencija REMA od Zilina . Vo faza sme na podgotovka na zaedni~ka aplikacija za proekt za koristewe na bio masata vo Makedonija, preku UNDP konkurs koj se odnesuva na Slovakija. MACEF e partner na ovaa Agencija, koja ima bogato iskustvo od oblasta na efikasnoto koristewe na bio-masaat kako energent.

Nositeli na panel diskusijata

Forumot be[e organiziran od Evropskata Komisija i Evropskata Asocijacija na Op[tinite “Energetika i gradovi” (“Energie Cités”). Od ovoj Forum proizleze Apelot od Grenobl, koj }e bide distribuiran do site zemji na EU, zemji kandidati za priem vo EU i zemjite na CIE. Apelot, vo izvorna forma (na angliski jazik) }e bide distribuiran do ~lenovite na MACEF Osnovnite poraki se slednive: • potreba od urgenten odr`liv razvoj, so posebno vnimanie na racionalnoto koristewe na energijata; • prenesuvawe na steknatite iskustva i dobrata praksa niz site evropski zemji/gradovi; • obezbeduvawe na ~ista i bezbedna `ivotna sredina za slednite generacii; • zgolemuvawe na kapacitetite na lokalnata samouprava pri razre[uvaweto na ovie problemi; • konstatuirana e golema razlika pome\u ekonomiite na razvienite zemji od EU vo sporedba so zemjite vo tranzicija i potrebata ovoj jaz da se nadmine. MACEF prevzede zada~a, preku ZELS da gi promovira ovie idei vo Makedonija i da zapo~ne intenzivna aktivnost so vklu~uvawe na svoeto ~lenstvo. Se o~ekuva pomo[ od RENEUER kako i od asocijacijata Energie Cités. VO ramkite na gri`ata za podmladokot na MACEF, i zgolemuvawe na znaewata, obezbedeni se dve stipendii za dvajca mladi in`eneri za nivno stru~no usovr[uvawe vo oblasta na energetskata efikasnost. Vo periodot od 22.11 do 3.12 tie ]e u~estvuvaat na Prakti~niot trening kurs za menaxeri ze enregtika vo industrijata. Organizator na kursot e JICA– Japanskata Me\unarodna Agencija za Sorabotka i EIEGeneralniot Direktorat na Resursi za Elektri~na Energija i Administracija za Razvoj na Turcija. Karakteristika na ovoj trening jurs e u~estvoto na vrvni eksperti od oblasta na primenata na merkite za energetska efikasnost, so prakti~ni merewa vo trening centarot vo Ankara. Konkretni merewa i skenirawe na

Na Ma[inskiot fakultet, aktivniot ~len na MACEF, M-r Done Ta[evski, uspe[no ja odbrani svojata doktorska disertacija. Temata so naslov “Optimirawe na binarni kogenerativni postrojki so visokotemperaturni gorivni ]elii”, pretstavuva prodor vo edna sovremena problematika, so koja se ovozmo`uva izvonredno efikasno koristewe na energijata sodr`ana vo gorivoto. Mu ~estitame na kolegata D-r Done Ta[evski i mu po`eluvame natamo[na uspe[na rabota vo oblasta na energetskata efikasnost i racionalnoto koristewe na resursite. Na[ata ceneta tehni~ka sekretarka g-ca Liljana Haxievska, dipl. el. in`. koja [to gi organizira[e efikasno siste manifestacii na MACEF, ve]e e na novo rabotno mesto. Taa e izbrana kako administrator na Proektot finasiran od strana na Svetskata banka, a se odnesuva za formirawe na Fondot za energetska efikasnost, kako i za finansirawe na proekti od taa oblast. Smetame deka dosega[nata rabota vo MACEF ]e i bide od izuzetna korist na novoto rabotno mesto i i’ po`eluvame mnogu uspeh i sre]a, kako i natamo[no zaedni~ko drugaruvawe. Na nejzino mesto kako tehni~ki sekretar e anga`iran kolegata Aleksandar Man~evski. Toj mo`e da bide dobien na telefon sekoj den od 12 do 15 ~asot na dosega[niot telefon 02 3099 216

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса, за да ги добијат потребните формулари за зачленување. Колегите со поголемо искуство и резултати во оваа област, со желба да бидат внесени во меѓународниот регистер на експерти, ги замолуваме да контактираат со нас, за да им го доставиме потребниот формулар. Тоа не значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ 19 РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА

RENEUER (www.reneuer.com)

RENEUER е формирана по иницијатива на претставници на владите, невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија, Молдавија, Романија и Хрватска. Основната задача на оваа мрежа е да се ангажира за решавање на проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од Југоисточна Европа. RENEUER ги дефинира основните определби во областа на ефикасното користење на енергијата и водата преку анализа на проблемите со кои се среќаваат земјите од Југоисточна Европа и можностите за нивно решавање.

teking@mt.net.mk

Новости од Македонија Na 25 oktomvri, vo prostoriite na MANU, se odr`a sredba so G-n ^ajkovski, pretstavnik na UNDP, so cel promocija na malite GEF(Global Environment Facility) proekti. Osnovnata cel na ovaa poseta e da se utvrdi potrebata i `elbata za u~estvo na kokursi so finansiska podr[ka do 50 000$ (prose~no 20 000$). Osnovni temi za koi se predvideni sredstva se: • so~uvuvawe na biodiverzitetot, • ubla`uvawe na klimatskite promeni • za[tita na me\unarodnite vodi • za[tita na zemji[teto od degradacija • eliminirawe na emisija na polutanti posebno od naselbi.

G-dinot ^ajkovski vo MANU Na 26 oktomvri se odr`a sredba i so pretstavnicite na nevladinite zdru`enija, so istata tematika. MACEF, vo soglasnost so svojata osnovna rabotna programa, ja podr`a ovaa inicijativa na UNDP i e podgotven aktivno da u~estvuva vo nea. Nie go gledame na[eto mesto vo delot “ubla`uvawe na klimatskite

Страна 3 promeni”, kade [to osnovnite celi se: * [tedeweto na energija, * primena na merki za energetska efikasnost * promocija za po[iroka primena na obnovlivi izvori na energija. Za da se realizira ovaa programa vo makedonija, pred se potrebno e da s epodr`i ovaa aktivnost i so pismeni izjavi, potoa da se formira Nacionalen odbor i da se izbere nacionalen koordinator. Smetame deka ovie aktivnosti mo`at da se realiziraat do mesec mart 2005 godina, taka da ve]e kon sredinata na godinata mo`e da se raspi[e i prviot konkurs. ^lenovi na MACEF– ova e izvonredna mo`nost, navreme da prigotvime pove]e rabotni programi i spremni da go do~ekame konkursot. Posebno e va`no deka ne sme ograni~eni da prijavime samo eden proekt po organizacija – mo`e da se prijavat i da pobedat i nekolku dobri proekti od ista nevladina organizacija. Saemot na nevladinite zdru`enija (NVO Saemot 4) forum na gra\anskoto op[testvo vo Makedonija ]e se odr`i vo periodot od 3 do 5 dekemvri 2004 godina vo Skopje vo prostoriite na Skopski saem. Vo isto vreme se organiziraat pove]e manifestacii (forumi, debati, tribini) za sovremeni temi na gra\anskoto op[testvo. MACEF, vo sorabotka so PROAKTIVA od Skopje i EKOENERGI od Kavadarci, ]e u~estvuva so svoja prezentacija i zaedni~ki [tand. Ve pokanuvame da ne posetite!

Vo periodot od 7- 9 oktomvri vo Ohrid se odr`a redovniot Me|unaroden simpozium Energetika 2004, organizirana od Zaednicata na energeti~arite ZEMAK. Vo prisustvo na pogolem broj u~esnici od zemjata i stranstvo se razmenija korisni iskustva od site oblasti na energetikata.

Pretsedatelot na pretsedatelstvoto na ZEMAK, D-r Vlatko ^ingovski go otvara Me|unarodniot simpozium Energetika 2004

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ 19

ekovesti@eko.net.mk www.eko.net.mk

Новости од другите земји Edna od udarnite vesti koja zaslu`uva posebno vnimanie e deka Rusija go ratifikuva Kjoto dogovorot. Pretsedatelot Putin go potpi[al ukazot koj treba da pomine u[te niz nekoi formalnosti za da stapi vo sila. Procenki se deka Rusija mo`e da zaraboti nad 12 milijardi dolari, preku trgovija so licenci (carbon credits) za smalena emisija na [tetni materii, zaradi primena na sovremeni merki za zgolemena energetska efikasnost na stranata na proizvodstvo na energija, no i na stranata na potro[uva~kata.

On September 27-28, the Central and Eastern European Task Force (CEETF) gathered, in Budapest, for their second meeting following the kick-off meeting in May in Sofia, Bulgaria. Participants included the following task force members: Bank Austria Creditanstalt, EBRD; HVB, Komercni Banka; Raiffeisen Zentralbank Austria; Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe; Vertis Environmental Finance. The task force also welcomed new participants, OTP, West LB Hungaria and the Hungarian Association for Environmentally Aware Management. Due to the huge differences in economic development inherent in the region the task force decided to form two subgroups for its further activities. One group will deal with new EU states and the Balkans, the other subgroup will focus on the particular needs of Russia and states of the former Soviet Union. From June until August the CEETF undertook a survey on finance and sustainability in Central and Eastern Europe (CEE) that identify the main fields of interest in sustainable finance among CEE financial institutions as well as drivers, barriers and experienced benefits. The summary of the study can be downloaded at: http://www.unepfi.net/ceetf . The results of the study resulted in the work programme for 2005 that will focus on further awareness raising and setting up a training program. As environmental credit risk was identified as the main sustainability issue by the CEE financial institutions surveyed, the task force will also push forward the implementation of the environmental credit risk platform for CEE. The Czech Government has approved a national allocation plan (NAP) capping CO2 emissions from the participating companies to 107.66 million tonnes a year from 2005 to 2007, said Deputy Prime Minister Martin Jahn. Liquidity in the EU CO2 emissions trading market continues to improve rapidly. Yesterday (6.10.2004) saw more than 250,000 tonnes reported traded in the brokered market. German power plant operating companies doubt that Germany will be able to reach the Government's CO2 reduction goals and at the same time abandon nuclear energy.

Страна 4

Companies affected by the emissions trading Directive in Spain can take a short breathing spell, after a strenuous month to finalise and submit requests both for emissions allowances at installation level and emissions permits. The Government must now analyse the requests and make the final decisions, though negotiations are still ongoing with the electricity companies as to the allocation criteria in this sector. Корисни web-адреси

http://www.iea.org/about/nmccee.htm http://www.crest.org/ http://www.ase.org/ http://www.eren.doe.gov/ http://www.energy-efficiency.gov.uk/ Манифестации

22-24 June, 2005, Budapest, Hungary 14th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry (THERMO); House of Technology Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6-8. Phone : +361-332-9571, Fax: +361-353-1406, e mail:mate@mtesz.hu, www.mate.mtesz.hu International Conference - European Legislation to Promote Bioenergy, Brussels, 8 – 9 November 2004 EU Legislation Drives Bioenergy The conference “European Legislation to Promote Bioenergy“, November 8-9 in Brussels, will provide opportunities to identify key bioenergy trends within the EU, and, through organised meetings, to engage in direct communication with speakers from the Parliament and the Commission. The conference is divided into 4 sessions: “Current Developments from the EU Parliament”, “News from the EU Commission”, “Solid Biomass”, and “Financing Bioenergy”. The complete programme is available at www.energie-server.de/ebbf Berlin 26-28 April 2005 New Solutions For European Energy Grids Call for Papers: Operations & Technology; The New Energy World; Management & Organisation Ms. Elisabeth Brusse, Conference Manager Email to: elisabeth@synergy-events.com Synergy; P.O. Box 15110; 3501 BC Utrecht; The Netherlands Tel: 0031 346 590901; Fax: 0031 346 590601 Уредник: Проф. Д-р К. Димитров Центар за енергетска ефикасност на Македонија Тех. Секретар. A. Man~evski, Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје Тел. 02 3099 216, факс: 02 3061 013 e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk

19 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you