Page 1

Број 18

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Септември 2004

МАЦЕФ МАЦЕФ промовира енергетска ефикасност и почиста животна средина

Во овој број: Од уредникот Центар за енергетска ефикасност на Македонија МАЦЕФ Регионална мрежа за ефикасно користење на енергијата и водата RENEUER Алијанса за штедење на енергија ASE Новости од Македонија Новости од другите земји Корисни web-адреси Манифестации

OД УРЕДНИКОТ

Почитувани колешки и колеги, членови на МАЦЕФ! Септември беше испонет с активнсти од областа на енергетиката, а јасно и енергетската ефикасност, иако може да се каже дека тоа беа повеќе пдготвителни дејности, отколку директна акција. Потребно е да ги најавиме две акции кои треба да се реаизираат во октомври, а го заслужуваат нашето внимание. Пред се тоа се однесува на Меѓународниот симпозиум организиран од страна на ЗЕМАК – 7 и 8 октомври, хотел Метропол/Белви во Охрид. Сите енергетичари треба да земат учество, да се сретнат со колегите, да разменат искуства. Во периодот од 11-16 октомври на Техничкиот факултет во Битола, се организира Меѓународен курс од доменот на примена на програмските пакети во енергетиката, под непсредно раководство на кегата Проф Д-р Божин Донев. Канцеларијата на УНДП ја презентираше проектната задача за вториот национален извештај од областа на климатските промени. Во Евро-Бакан беше презентиран нацрт извештајот за Развојот на енергетиката на Македонија. Двете пријави д страна на МАЦЕФ на јавниот повик од страна на РЕЦ беа позитивно оценети. Според критериумите, во вториот круг ќе се разработи само една апликација Предложени се двајца млади членови да учествуваат на тренинг курс во Анкара, под покровителство на Јапанската влада. Кон крајот на месец октомври, двочлена делегација на МАЦЕФ е поканета од организаторот да учествува на Форумот Energie cites во Гренобл. 14 членови на МАЦЕФ интензивно работат на реализацијата на студијата од областа на енергетската ефикасност и екологијата, финасирана преку Фондот за екологија. Ви пожелуваме пријатни и “ефикасни“ есенски денови, Проф. Д-р Константин Димитров

ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА МАЦЕФ МАЦЕФ е доброволно научно здружение, основано да делува во рамките на Република Македонија и надвор од неа. МАЦЕФ е член на меѓународната мрежа за енергетска ефикасност RENEUER (Regional Network on Efficient Use of Resources). МАЦЕФ има поддршка и тесно соработува со ALLIANCE TO SAVE ENERGY фондација формирана од Сенатот на САД и делумно финансиски поддржана од USAID. МАЦЕФ e член на Асоцијацита на Консултантски организации, нудејќи професионални експертски услуги од својот делокруг на работа, во земјата и надвор од неа. МАЦЕФ е дел од мрежата managenergy формирана од страна на European commission DG Energy and Transport www.managenergy.net .

Активности на МАЦЕФ Тим од 14 членовите на МАЦЕФ интензивно работат на студијата од областа на енергетската ефикасност со импликации на екологијата. Првиот нацрт извештај е доставен до инвеститорот. Тимовите се сотавени од членови на МАЦЕФ од Машинскиот факултет во Скопје, Техничкиот факултет од Битола, Макпетрол и Клиничкиот Центар во Скопје. Работниот тим на Макпетрол прв го заврши својот дел од работата. Браво! Во рамките на меѓународната соработка, двочлена делегација на МАЦЕФ е поканета активно да учествува на тридневниот Форум во Гренобл – Франција. На овој форум "Intelligent Energy

in Municipalities of the New Member States and Candidate Countries” ќе присуствуваат 100 учесници од над 20 земји, а под покровителство на UNEC Efficiency 21, и ќе го отвори Министерот за надворешни работи на Франција.

На јавниот повик на Регионалниот Еколошки Центар за пријавување на теми за финансирање со основна тематика градење на капацитетите на НВО за одржлив развој на општеството, МАЦЕФ пријави две теми и тоа: • Eлиминирање на загадувањето на кругот на Клиничкиот

центар во Скопје од штетна емисија на продукти на согорување • Смалување на емисијата на штетни гасови преку мерки дефинирани со енергетско скенирање на објектите.

Овие два предлога беа позитивно оценети од управниот одбор и поминаа во вториот круг т.е. треба да се приготви детален предлог-проект. Заради условите на конкурсот, само една тема може да биде прифатена. На заедничкиот состанок, решено е да се приготви детална апликација за втората тема.

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ

Страна 2

Потребно е да се дефинира методологија за енергетско скенирање на јавни објекти, а крајни корисници на резултатите треба да бидат општините и Министерството за економија – оддел за енергетика и енергетска ефикаснсот). Се надеваме дека овој наш предлог, кој треба да инволвира 8 ченови на МАЦЕФ, ќе биде позитивно оценет и прифатен за финансирање. Најавено е организирање на Саем на невладини здруженија. Условите ќе бидат објавени овие денови. МАЦЕФ ќе биде присутен на оваа манифестација со свој штанд.

Zakonska regulativa i ostanati tehni~ki uslovi za izgradba na MHE vo R. Makedonija. Никола Черепнаковски, Министерство за економија Магде Манушева, Министерство за економија

Na~ini i mo`nosti za vklu~uvawe na me|unarodnite finansiski institucii (WB, GEF, i dr.) vo finansiraweto na izgradba na MHE.

Жарко Богоев, Светска банка

Продолжуваме со информирањето од манифестацијата Недела на енергетиката (06-10.04.2004) која се одржа паралелно со Саемот за енергија 2004. На 9 април беше реализиран Mеѓународен семинар со наслов

МОЖНОСТИ ЗА ПРИМЕНА НА МАЛИ ХИДРОЦЕНТРАЛИ ВО МАКЕДОНИЈА

Со предвидени Претседавачи Проф. Д-р Предраг Поповски, МФС Доц. Д-р Весна Борозан, ЕТФ Трајче Черепналковски, Електростопанство Магде Манушева, Министерство за економија

Uslovi za izgradba na MHE i zakonska regulativa vo nekoi od evropskite zemji.

Franjo Curanovic, Turbinstitut Ljubjana

Посетеноста беше на високо ниво “на карта више“, т.е. немаше место за сите кои сакаа да учествуваат на семинарот. На овој меѓународен семинар беа презентирани следните реферати:

Hidropotencijalot na malite vodoteci i uslovi za izgradba na MHE.

Uslovi i mo`nosti za finansirawe na izgradba na MHE od stranskite i doma{ni komercijalni banki. Janko Gedrih

Проф Д-р Предраг Поповски, Машински факултет Скопје, Магде Манушева, Министерств за економија

Aktivnosti vo obnovata i izgradba na novi MHE vo sistemot na ESM.

Јасна Иванова – Давидовиќ, ЕСМ Трајче Черепналковски, ЕСМ

Uloga i uslovi za vklu~uvawe na MHE vo mre`ata na EES.

Doc. D-r Vesna Borozan, Eektrtehni~ki Fakultet Prezentacija na proizvodnite mo`nosti i uslovi za nabavka na oprema za MHE od stranski proizvoditeli.

D-r Vladimir Kercan, Turbinstitut Ljubjana

Prezentacija na pilot proekt na izgradeni MHE vo R. Makedonija.

Проф Д-р Предраг Поповски, Машински факултет Скопје,M Милена Томиќ Трпковска

Доајенот во оваа област Г-дин Илија Андоновски Ченто, имаше што да и пренесе на присутната публика

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ

Страна 3

teking@mt.net.mk

Новости од Македонија Во периодот од 26 до 29 септември во Охрид, под покровителство на ЕСМ и Сименс, се одржа четвртото советување на МАКО-СИГРЕ. Во 13 студиски комитети беа презентирани 118 трудови.

Дискусијата во релаксирана атмосфера продолжи на штандот на Турбоинститут од Љубљана

Заинтересираните колеги кои сакаат да станат активни членови на МАЦЕФ, треба да се јават на нашата адреса, за да ги добијат потребните формулари за зачленување. Колегите со поголемо искуство и резултати во оваа област, со желба да бидат внесени во меѓународниот регистер на експерти, ги замолуваме да контактираат со нас, за да им го доставиме потребниот формулар. Тоа не значи и обврска да се биде член на МАЦЕФ.

РЕГИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ЕФИКАСНО КОРИСТЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈАТА И ВОДАТА

RENEUER (www.reneuer.com)

RENEUER е формирана по иницијатива на претставници на владите, невладините организации и претпријатијата од 8 земји и тоа Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Македонија, Молдавија, Романија и Хрватска. Основната задача на оваа мрежа е да се ангажира за решавање на проблемите за ефикасна употреба на енергијата и водата во земјите од Југоисточна Европа. RENEUER ги дефинира основните определби во областа на ефикасното користење на енергијата и водата преку анализа на проблемите со кои се среќаваат земјите од Југоисточна Европа и можностите за нивно решавање.

АЛИЈАНСА ЗА ШТЕДЕЊЕ НА ЕНЕРГИЈА ASE (www.ase.org)

Управниот одбор на ЕСМ, на својата седница одржана на 31 август, донесе предлог-одлука за поделба на ЕСМ на два дела: АД ЕСМ кое ќе се бави со производство и дистрибуција на електрична енергија и АД МЕПСО, кое треба да биде систем оператор – пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем. На 28 август свечен е отворен површинскиот коп БродГнеотино. Со него ќе се продолжи векот на експлоатација на РЕК Битола до 2025 година. Се очекова експлоатација на околу 32 милиони тони јаглен, т.е. по 2 милиона секоја година. Проценетата вредност на оваа инвестиција е 95 милиони евра. На 3.9., во просториите на Холидеј Ин се одржа презентацијата на предлог програмата за активности кои треба да се превземат како Национални обврски кон Рамковната Конвенција за климатски промени на ОН за да се изработи Вториот национален извештај за намалување и елиминирање на емисијата на штетни гасови во Република Македонија. Активностите, во организација на проектното одделение на УНДП, беа презентирани од М-р Маја Ажиевска, а секторските презентации од поголем број претставници на различни институции. Еден од предлозите, за кој инсистиравме, е дека енергетиката на Македонија не се состои единствено од ЕСМ и дека во мерките за смалување на емисијата на штетни гасови, треба да се внесат сите предлози од Стратегијата за енергетска ефикасност на Македонија. На истава тема се одржа посебен состанок со невладините здруженија на Македонија. Институтот Евро-Балкан, на 28.9. го презентираше нацртот од извештајот Development of the energy sector of the Republic of

Macedonia: The right path towards the EU integration.

Алијансата за штедење на енергија има за мисија да ја промовира енергетската ефикасност ширум светот, со цел да се постигне здрава економија, почиста околина и енергетска сигурност. Таа е непрофитна коалиција на лидери од бизнисот, државната управа, екологијата и потрошувачите. Алијансата ја поддржува енергетската ефикасност како најефтин енергетски ресурс при постоечките пазарни услови и советува да се применат енергетски политики кои ги намалуваат цените за потрошувачите и општеството, како и емисијата на штетни гасови кои имаат влијание на глобалните климатски услови.

Пред мал број учесници на изотвувачот на Студијата му беа предочени определени забележани недостатоци, кои треба да ги одстрани во Финалниот извештај. Основна забелешка беше дека дефинирањето на развојот на енеретиката на една земја е премногу сериозна задача за група млади луѓе, без доволно искуство во таа област, што може да ја претстави нашата земја и нејзините стручњаци во погрешно светло пред странските институции. Во периодот од Метропол/Белви,

7-9

октомври го

ЗЕМАК

во Охрид, во хотелите организира редовниот

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk


ИНФОМАЦЕФ

Страна 4

Меѓународен симпозиум за енергетика. Во светлината на досегашната традиција, се очекува присуство на голем број домашни и странски експерти. Ова е добра прилика енергетичарите на Македонија, да се сретнат и да ги разменат меѓу себе техничките искуства

Во организација на Техничкиот Факултет Битола и Univerzitetot od Шtutgard, Germanija, во периодот од 11-15.10, во Битола се организира меѓународен семинар со тематика “Simulacioni tehnologii и Paralelni Numeriчki Presmetki“. Носител на оваа активност, на која ќе учествуваат 45 uчesnici (studenti, posdiplomci, doktoranti i asistenti) od 8 zemji od regionov, е Проф. Д-р Божин Доневски. Покрај останатото, ќе биде демонстрирано koristeњe na softвeri kako: CFX-TASflow, Fluent) i ANSYS Multiphysics. Прва информација.

NVO Saemot 4 forum na gra|anskoto op{testvo vo Makedonija (NVO Saem) }e se odr`i vo periodot od 3 do 5 dekemvri 2004 godina vo Skopje vo prostoriite na Skopski saem. Centarot za elektronska komunikacija “EKO. NET” organizira dve ednodnevni rabotilnici na tema “Planirawe, razvoj i odr`uvawe na internet proekti”. Rabotilnicite }e se odr`at vo vtorata polovina na mesec Oktomvri , 2004 godina vo Skopje. Tro{ocite za u~estvo na rabotilnicite }e bidat pokrieni od strana na EKO.NET, vklu~itelno i patnite tro{oci za u~esnicite koi doa|aat nadvor od Skopje. Prijavata za u~estvo na rabotilnicite e dostapna na portalot www.eko.net.mk Kraen rok za aplicirawe e 15 Oktomvri 2004 godina

ekovesti@eko.net.mk www.eko.net.mk

Новости од другите земји At the end of April 2004 the project "Energy Efficiency Strategy to Mitigate GHG Emissions. Energy Efficiency Demonstration Zone in the city of Gabrovo", funded by the Global Environmental Facility through the United Nations Development Fund, came to a successful end. The 5-year long Gabrovo project was originally initiated within the framework of the UNECE project EE-2000. The Steering Committee continuously supported activities in the Gabrovo Demonstration Zone. We are grateful to recognize that success of this project is also a success for EE-2000 and EE-21. The value of the Gabrovo project consists above all in the local capacity building and the series of demonstrations in municipal sites in Gabrovo -street lighting, district heating, retrofit of a school building, a hospital, a residential, an administrative and an industrial buildings. In this way the project contributed to over-

coming some of the most substantial barriers to energy efficiency and for development of comprehensive policies for efficient use of energy resources as parts of the strategies for sustainable development of municipalities. EnEffect, Center for Energy Efficiency, Bulgaria 29.09.04 RUSSIAN CABINET TO DEBATE KYOTO RATIFICATION The Russian Cabinet will convene for on Thursday to discuss, among other issues, prospects for ratifying the Kyoto Protocol and a bill to this effect, according to the Cabinet press service. http://www.pointcarbon.com/article.php?articleID=4664&categor yID=147

Корисни web-адреси

http://www.iea.org/about/nmccee.htm http://www.crest.org/ http://www.ase.org/ http://www.eren.doe.gov/ http://www.energy-efficiency.gov.uk/ http://www.eceee.org Манифестации

11th & 12th October 2004Kosice, Slovak Republic. Seminar/workshop is organized by the JRC-Institute for Energy in collaboration with Technická univerzita v Kosiciach & BIOMASA Association, Slovak Republic. The subject of the workshop is Production and Purification of Fuels from Waste and Biomass,Technical,Environmental and Social Considerations. Tel.: +421 41 423 15 00 ; Fax: +421 41 423 15 05 e-mail: biomasa@stonline.sk; http:// www.biomasa.sk 20-21 ОКТОМВРИ, 2004 настан: European Conference on Local Energy Action The 4th Annual Event of Energy Management Agents in Europe Optimising local action to drive sustainable energy and transport in the Europe of Twenty-Five локација: Brussels, Belgium Дополнителни информации: http://www.managenergy.net/conference/2004.html

ENERGY SERVICES DIRECTIVE EXPERT SEMINAR One of the most debated aspects of the proposed Energy Efficiency and Energy Services Directive is the proposed national savings target and the associated monitoring and evaluation aspects. Presentations are now available from an eceee expert seminar on these aspects. http://www.eceee.org/library_links/esd.lasso

Уредник: Проф. Д-р К. Димитров Центар за енергетска ефикасност на Македонија Н. Парапунов 3а/52 1000 Скопје Тел. 02 3099 216, факс: 02 3061 013 e-mail: macef@mf.ukim.edu.mk

Имате желба за соработка? Ве молиме контактирајте не’ на: МАЦЕФ – ул. Н. Парапунов 3а/52, 1000 Скопје, тел. 02 3099216, факс 02 3061 013, e-mail: macef@ereb1.mf.ukim.edu.mk

18 infomacef  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you